09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
F.BAHÇEAEK Balkan Kupası final maçı bu g e c e saat 20'de Dolmabahçe stadmda oynanıyoı Sarı Lâcıvertlıler 2 farkla galip gelırlerse Balkan Şampıyonu olacaklar F. Bahçeliler G. Saray ve Beşiktaşlı taraftarlardan destek bekliyor enerbahçe Kulubu Başkanı Faruk Ilgaz, dun beraberınde AEK kulubu baskam Makrıdıs olraak uzere Turkıve Spor Yazarları Derneğı bınasında tertıpledığı basm toplantısında «Galatasarav ve Besiktaslı taraftarlardan bizı canı çonulden tesçi etmelerini rica cdıvoruz. Zıra kurucusu oldngumnz Balkan Knpasını kazanarak mnzemizi süslemek arzusnndavız» şekhnde konusmustur AEK kulubu başkanı Makrıd's ıse bugun oynanacak olan fınal karşılaşması ıle ılçıli olarak Tjrk spor severlerıne su mesa31 gondermıştır • «AEK takımı Tnrk topraklarına ayak bastıjı sırada butan Turk spor severlerine ve sporco larına Ynnanlı dostlarının sevgi \e selâmlannı iletmekle bahtiı a n m . Balkan Kupası finali doIavısiyle Yunanistanda da çok ta nınmıs \e sevilen Fenerbshce kulubu ıle karsılasmamız altı senedır kesilmis olan rnfmleketlerimiz arasındaki dostlnk \e kardeslik baglarını kuvvetlendırecektir. Sporcnların mılletlerl birbirlerine baŞIaraak hnsnsunda en ıvi elcı oldukUrı suphesizdir. Biz AEKIiIer şnna inanıvoruz ki, varınki macı elhette bir taraf kazanacaktır. Paha ivi ovnavan ve sanslı olan tarafın kazanmasını arzulnvonır.» BALKAN KUPASININ KADERİ BU GECE BELLI OLUYOR B alkan Kupası fınalı bu gece saat 20 00 de Dol mabahçe stadında Fenerbahçe ıle A E K . takım ları arasında oynanacaktır Atınada oynanan ılk karsılaşmayı 2 1 kazanan A E K takımı burada oynıvaeağı m a c içın de iddıalı bulunmaktadır Bu na karsıhk Sarı • lâcıvertlıler de musabakayı ikı farkla kazanarak Balkan Şampıyonu olacaklannı soylemektedırler TAR4FLMUN DURUMU Son olarak oynadığı lıg maçında Panatınaıko<= ıle 1 1 berabere kalan A E K bu maçta ortaya koydugu futbol ıle formda olduğunu Eostermıştir Öze'hkle forvetmdekı ikı adama sağaçık Stamat vadıs ıle solıç Par>aıoannu'ya Eüvenen A E K lıler bu »ecekı maçta beraberlık ıcın oynıvacaklardır Fenerbahçe ıse bugune kadar cıkardı*ı oyun larla pek ıvı not almamıştır Takımın ozellık'e kon düsyon vonunden henuz istenılen kıvama e e l m e m ı ş olması en btnoık handıkaDtır Kanaatımi7ce bu ge cekl maçta Sarı lâcivertlı takımm en buvuk avantajı saha ve sevırcı avantaıı olacaktır Kuçumsenmiyecek bu ıki avantaj vanmda Fenerbahce d e norma'e vakm bır ovun ckarabıld'*i takrhrde defanM hıç de ıvı olmıvan A E K onunde ikı farklı bır zalıbivet alarak Balkan Şa.Tioıvoriu»ıın'i kazanabıİT Fenerbahçe bu geceki macı bır farkla kazandığı takdırde averaılar esıt olacafından varılacak an'asmaya gore uçuncu bır m a ç tstanbul veya Atınada ovnanacaktır Kar«;'la=manın beraberlıkle sonuçlanması halınde ıse A E K Balkan Sampıvonu olacaktır. Her seve rajmen çok zpvkli ve cekışmelı geçmesı beklenılen bu fıral macna taraflar muhtemelen >:ıı tertıaleri ılp çıkacaklardır FENERBAHÇE Yavu7 Suknl Levpnt Selım, Ercan, Yılmaz • Ogun, Fuat, Nedım, Can Yaşar \TK • Serafıdıs • K»f»lıdı«, Ynrdan Vassılıcu Balonoulo* Sk<*\efılax Karafe=co Stamatvadı 1 :, Vpntı«ıu<: NıcolaıHıs Papamsnnu F AEKLl FITBOLCLLAR BOĞAZIÇINDE GEZINTIDE İslâmcıoğlu'nun raporu büyük ilgi uyandırdı B U GECE AEK ILE BALKAN KUPASI F I N A L I M OYNAY4CAK OLAN F. BAHÇE ONBIRt 31 takım çıft elıminasyon usulü ile karşılaşacak KUP4YI ST\\*LEY ROCS VERECEK Bu eecekı fınal maçından sonra Balkan SampıyonluSunu kazarar^k olan takıma kurjavı F t F A B?«kanı Sır Stanlev Rous verec e v t ı r Bu maça Fenerbahçe tarpfından dâvet edılen Sır Stanley Rous dun akşam sehrımıze gelmı^tır Öte nın vandan dun bğleden sonra bir toplantı yadı*er Balkan ulkelerı temsilcıleride katıldıgı pılmış ve Ba'kan Kupası starustl yen'den gozden Eeçınlm «tT Top lantıva Orhan Şerel Apak başfcanlık yapmıştır. 1968 Avrupa Greko Romen Şampiyonası İsveçte yapılacak ANKAR4, (Cumhuriyet Burosu) 1968 Avrupa G r e k o Romen Gures Şampivonasr TenftîuzHi İsveçte, 1969 Avrupa Sorbest v e Greko Romen Gures Ş a m p ı y o nası Italyada. 1969 Durı\a S e r best Gureş Şampıyo.Tası A n a n tın v e y a tranda, 1970 Avrupa Serbest \ e Greko Rjinen Gureş Şampıyonası Berlındc vapılacak Ü TÜRKİYE KUPASI BUGUN BAŞLIYOR İzmir'de: Denlzgücü Mersin İ. Y., Karşıyaka Vefa; Adana'da: Millî Mensucat Galatasaray ;, Ankara'da: Ankaragücü Adana Demirspor Turkıye Kupası bugun oynanacak olan 4 karşılaşma ıle başlıjacaktır Kupanın ılk dort maçı Izmırde Izmır Denızgucu Mersin Idman Yurdu. Karşıyaka Vefa, Adanada Mılli Mensucat Galatasarav \ e Ankarada Ankaragucu Adana Demırspor takımları ara'ında oynanataktır. Bu >ıl kupanın butun maçlan çıft elıminasyon usuluvle ve deplâsmanh olarak vapılacaktır. Sadece fınalı oynayacak takımlar ay nı bolgeye mensup oldukları taktırde fınal maçı tek oynanacaktır Puan ve averaj denklığı halınde ıse ıkmcı maç 15 dakıka uzatılacak yı ne bır netıce sağlanmadığı taktırde kur'aya basvurulacaktır. KtMLER KATILIYOR? 19671968 sezonu Turkıje Kupası Futbol Şampiyonası 196667 s e zonunda Bırıncı Turkıye lıgınde ' oynayan 17 takımın, yıne bu se t zonda Ikınci Turkıye Lıgınde grup ' larmda dorduncuje kadar derece ^ alan sekız takımın, 196667 sezonu < J amator takımlar Turkıye burıncılı | ğı fmal kademesmde yer alan dort | takımın ve Danıştay kararına uvu ğ larak Turkıye lıgıne alınan Seker | spor ıle dorduncu kademeye ka "" dar yukselen Bandırmasporun ıstı j rakıyle 31 takım arasında vapılacaktır ' Yenal, Maliye Bakanlığından Spor Toto raporunu istetecek ANK*RA, (Cumhuriyet Burosu) Gazetemız tarafından tlk tfefk kamu oyuna açıklanan Maliye Bakanlığı Başmufettışlerınden Muammer Yah.va İslâmcıoğlu'nun SporTotO t Teşküâtı hakkmdakı raporu Başkentte gunun en çok konuşulan konusu olmuş, spor Ile llgüı uzaictan veya yakından ügılı herkes rapor üzerınde yorumlar yapmaya başlamışlardır üzun suredenben Spor Toto gelırlen konusunda çalışma yapan Parlâmento u y e l e n de raporla ılgılenmışler t dun Maliye Ba kanlığından tetkık etmek Uzere raporu ıstemışlerdır t Z E R I N D E EN ÇOK DURUIAN KON11, YLZOE BIN ARTIŞ Ba^kentte Jslâmcıoğlunun rapo • rundakl masrallar en çok dıkkatl çeken konu o l m u ş 1960 da 1 mıl j o n ıken 1966 da 10 mılvon olan ve "» 1000 artış sosteren idarî masrafların Jzerlnde durulmuştur. GENEL MÜDÜR N E DtYOR? Beden nusan Terbıyesi Genel Mudürü ülvı Yenal dun kendısi Ile koCumhuriyet muhabırıne dikkat ve «Haberi Cumhurivefte 1969 Fınn «Altınkupa. Dunya Sampıvonasmın Turkıye de vapılması ıçın tek başına teşebbuse g e çen Orhan Saka, dun bazı açıklamalarda bulunmuştur: Sampıyonava katılacak yarışcıların >ol pa ralarının taahhut edılmedığını açık lajan Saka sadece ıaşe ve ıbatelermın Turkıve tarafından karşıla nacağını bıldırmış bunu da Turkıye'yı yabancı sporculara daha câzıp gostermek ıçın yaptığmı soy lemıştır Dısardan gelecek sporcu / lara verılmek uzere yaptırılacak teknelerın ıse 50 cıvarında olduğunu sozlerıne ekleyen Fed Başkanı, IFA'dan hususı olarak dâvet edılecek 10 kadar yelkencının vol pa raları da eklenırse, şampıyonanın mali portesının 1 mılyon lıra cıvarında olacağını açıklamıştır Sampıvonaya tâlıp olmak ıçın Federasyondan bır karar çıkartmadan ve Genel Mudurluğun ta°=vl bını almadan teşebbuse geçen Orhan Saka Turkıye'nın propaganda sını yapmak ıçın bundan ıvı fırsat olmavacağmı ıfade etmıstır Orhan Saka açıklama >aptı 196768 tır. Cumhuriyet Şampiyonaların en zengini bizimki olacak Sampı\onaları, bır Dunva pivonası kalıtesınde geçmektedır. ŞAMPlYUNA VE DİGER ŞAMPİYONALAR ARASIND4Kİ YERİ a n n m e m l e k e t ı m ı z i n 4 büyük şehrınde bırden baslayacak olan VII incı Avrupa Voleybol Şampivonası, Avrnpanın en büvuk spor h â d ı s e s ı olarak sımdiden basın v e spor ç e v relerını isgal e t m i s bulunmaktadır. A\RUPA SAMPtYON AL\RININ KISA TARtHÇESÎ Avrupa'da V o l e y b o l Şampıvonalarına 1948 v ı l ı n d a Roma'da başlanmıstır. 1950 v ı l ı n d a Sofva v e 1951 vılında Pariste yapılan II ineı v e H l üncü Şampivonalardan 4 sene sonra IV üncü Av rnpa V o l e y b o l Ş a m p i y o n a s ı Biik res'te (1955), V inci A v r o p a Ş a m pivonası P r a ç ' d a (1958) XI ıncı Avrupa Ş a m p i v o n a s ı da Bükres'te (1963) yapılmıstır. G e ç m ı s 6 S a m p ı v o n a n ı n netıceleri çözbnüne alınırsa, 5 devletın on plâna gectiği görülür. Ç e k o s l o v a k y a , Rusva, R o m a n v a Bulgaristan v e Macaristan. E g t r D ü n v a Sampivonaları da bu mu k a y e s e l e r i n ç e r ç e v e s i içine sokulursa neticenın d e g i s m e d i | i gorülür. Bu bakımdan Avrupa Simdıve kadar vapılmıs olan Volevbol Avrupa \e Dunya Sam pıyonalan ıle mukavese edılirse, VII ıncı Avrupa Voleybol Şampiyonası en kalıtelısı demek ıçın bıraz erken en zengını olacaktır. Bilındıfi gibi bu vılki sampıvonanın bır ozelliğı. ı^tırakçı taUın'ların hütıın ıri3"Tflarının, Turkıye Voleybol Federasvonn tarafından karsılınacak oimasıdır. 1,5 milyon gibi çok buvuk bır bdtçeye sahıp olan Federasyonun muvaffak olmaması için hiç bir sebep yoktnr. E|er alınan kararlar, kâğıt üzerınde kalmaz da ıvı bır sekilde tatbik edilirse, memleketimiz ıçın büvuk bır propaşanda konusu olnraktır (Dpvamı varın) «Şampiyona İ milyon liraya yapılır» büyük bir ilgi ile okudum. Raporn Maliye Bakanlırından istıveceğim. Bana ıntikal ettniş bir konu voktur. cek, duracak Alınca dıkhatle ıncelıyc üzerınde bu önemli rapor Gençlerde İst. Spor ve Beşiktaş 40 galip Bırıncı Amator lıg bu hafta 5 ıncı maçlarını oynadılar Aıtınay, Sakarya'yı bır sayı geçtı Demırspor, Defterdar, G Hısar aynı sayıda çekışıyorlar, Çapa ıle Sumerspor lıderlık mucadelesındeler, A Hısar ıle Kadırga 7 şer puvanda Taçspor Kuçukpazar onlar da 8 puvandalar, nıhajet Tophane Tayfun cn yakın rakıbı Kalesporu ikı sayı geçerek lıderhgı muhafaza etmektedır Gençlerde ıse geçen senenm şampı>onu Istanbulspor bu hafta da rakıbıne 4 gol atarak yıne haftanın en ı>ı takımı unvanını taşıdı, geçen hafta Galataya kendılermın attıgı golle venılen Beşiktaş gençlerı, Yedıkuleje 4 gol atarak ıstenılenı verdıler TAÇ BEYAZ GRUP Beşiktaş Yedıkule Fenerbahçe Bevlerbeyı Ferikoy K Gumruk K Paşa D Paşa Anadolu Y Dırek Bevlerbeyı 3 2 1 0 9 Ferıkov 3 2 1 0 5 Yedıkule 3 2 01 3 F Bahçe 2 1 1 0 6 Galata 2 1 1 0 2 Beşiktaş 2 1 0 1 4 D Paşa 3 1 02 5 2 K Paşa 3 1 02 6 K Gumruk 3 0 2 12 Anadolu 3 1 0 2 2 Y Dırek 3 0 0 3 0 KIRMIZI GRUPGalata^aıay Sarıjer Bevogluspor Suleymanıve It Spor Taksım Evup Bevkoz Vefa Haskoy Vefa 3 2 1 0 5 İst Spor 2 2 0 0 9 Beykoz 7 Evup 5 G Saıay 5 Takum 1 1 1 3 Sarıjer S Adalet 2 Haskoy 1 B Spor 1 Su]eymanı\e 3 0 1 40 00 00 41 20 1 5 1 5 5 4 1 3 1 3 1 2 7 2 9 2 32 3 2 12 0 32 00 40 11 20 2 5 0 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 2 6 2 4 1 4 1 7 1 Muradıve 5 22 1 4 3 5 Ahbevkov 5 2 1 2 6 11 5 Havagucu 420 2 2 4 53 K Avasofva 41 1 2 Dıkıhtaş 5 1 1 3 6 10 3 GRLP(C) 20 Sumerspor Altınjıldız 13 Kanlıca Vardar 11 Çapa P e n d ı k 11 Camıaltı Aksarav 0 13 5 8 Çapa 0 7 3 8 Sumerspor n5 3 7 Pendık 2 56 Ak^arav 2 6 8 Kanlıca 3 6 7 Altınvıldız 2 5 7 Camıaltı 3 4 12 Vardar GRP (D) 11 Topkapı Kaleepor 10 Tophane Ta\fun Halıç 32 Maltepe Y S Selım (tehır) Denızgucu Ortakov 8 4 9 5 4 1 T Ta\fun 5 3 1 8 4 7 Kalespor 4 2 2 7 4 6 Denızgucu 5 6 6 5 22 Maltepe 4 2 5 Ortakov 21 7 11 2 Y S Sehm 10 3 6 2 Hahç 1 0 Topkapı 0 1 4 3 81 telkikınden sonra konu sacağım» demiştır. 1. K O S U : Favorı: Gudum, ı P l â s e : Gunavdın, Berk, S u r p r ı z : Mashuha Ağirnaslı i. K O S U : F a v o n : Ünalai P l â se: Nurden Arzum, Favorı• Surprız: | Vıverojo, , Barajhan Guleç Kayseri Boluspor maçı Konya'da oynanacak \ KOVYA Ikınci T u r k ı v e Li İ gıne dahıl K a v s e r ı s p j r B o l u | spor maçı bu hafta Paza*gu I nu s e h n m ı z d e o v n a n a c a k t ı r % Futbol F e d e r a s v o n u her ikı takımın da saha cezaları oldu | ğu ıçın bu m a ç m rloı v^'da va | pılmasına karar vemis ve | durumu Bolge Mudurlüğüne > bıldırmıştır '\ Bu m u n a s e b e t l e mî 1 "!!!! ama * tor k u m e l ı g maçları tcl ır edıl i mıstır. f . 3. K O Ş U : Eurıdıce 4. ram KOŞU: P l â s e Nurstak Yekta, S u r p r ı z : [ Favorı• Avşecan, ORHAN S\KA ANKARA'YA ÇAGRILDI. A N K ^ R \ , 1969 Fınn «Alünkupa. Dunya Yelken Şampıyonasına 4 mıljon lıralık bır masrafı go ze alarak ev sahıplığı vapmava tesebbus eden Yelken Federasyonu Baskanı Orhan Saka, dun Genel Mudurluk tarafından acele kaydı ıle Ankarava çağrılmistır Yetkılı ler Fınn Şampoonası hakkında yapılan çalışmaları bızzat Federasyon Başkanmın ağzından duyduktan sonra açıklama yapılacağını be yan etmışlerdır Plâse Dılâra Es, S u r p r ı z : Ka 5. K O S U : F a v o r ı : Asmara, P l â se: Fla^h Alfa, S u r p r ı z : Rosethe Tınsel 6. K O S U : F a v o n Teuta, P l â sese: Karyoka, Surprız • Presto Gavret Gerdanlı, S u r p r ı z : Yuksel ERCÇ 1. K O Ş U : F a v o n : Şafak, P l â ISKAIL KIZ VOLEYBOL fAKIMi İIŞILKOYDE Ş e h l â Urfah. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Nerelerde ne yaptılar? Maçları 10. Haita maçları Beşiktaş Demirspor PTT Altınordu Goztepe Sekerspor Bejlerbevi Trabzonspor Guneşspor GİTesunspor Gençlerbirliği Fenerbahçe Galatasarav . Eskişehirspoı Altay Ferikoy Mer. I. Yurdu Ankaragücü Bnrsaspor Hacettepe Kastamonuspor Izmirspor Uşakspor • Pet. Of. Gençlik İst. Spor Adanaspor Altındağ Aydınspor Kasunpaşa Konyaspor Kocaelispor • Kütahyaspor 10 8 10 9 10 4 10 10 9 10 1 4 10 I 4 3 9 3 1 3 4 5 7 1 2 8 1 2 8 2 •• / Tah. G. TaJL 1 1 1 1 1 » 1 1 1 1 Z 0 1 1 1i 1 1 1 62 1 1 1 10 2 0 1 10 1 10 Takrmlat Besıkta; PTT Goztepe Bevlerbevi Guneşspor G. Birlıği Galatasaray Altay M. I. Yurdu Bursaspor Kastamonu Uşakspor lstanbulspor Altındağ Kasımpasa Kocaelispor O G B M 5 7 6 9 9 7 7 7 7 5 9 9 9 4 2 3 2 4 2 5 4 4 2 4 0 3 2 1 4 2 1 0 3 1 2 1 8 8 1 0 2 0 3 3 2 2 4 2 6 Kendl Sahasuda Baldp Sahada B Gollet M ALî o . 8 7 10 12 13 13 5 5 8 1 3 2 11 2 6 3 3 9 8 6 4 11 3 S 17 2 POT. Kp. 10 8 10 14 10 8 8 6 5 3 4 1 17 10 5 12 2 6 2 4 8 6 6 8 9 7 14 17 1 6 13 Taknnlar Demırspor AJtınordu Sekerspor Trabzonspor Gıresunspor F. Bahçe Eskışehirspor Ferikoy A. Gucu Hacettepe tzmlrspor Petrol Ofis Adanaspor Aydınspor Konyaspor Kütahyaspor Maçlan O G B M Kendl Sahasında Raklp Sabada B Golleı M AtVe. Pov K p G B M G 3 3 3 5 2 3 1 1 2 0 1 6 1 0 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 2 2 1 0 1 1 1 2 2 1 3 1 0 1 2 1 2 0 0 0 2 Ü B M U 10» 57 1 W H 77 43 7i 77 75 7» 57 54 90 80 63 50 1 0 0 0 1 0 3 1 2 0 1 1 0 2 1 1 3 2 1 4 5 1 GRUP (E) 21 A Hısar Raraı 20 Kadırga Bağlarbaşı 41 Mecıdıvekov • N'ısantası 1 İNCI AMATOR KLME 30 Bakırkov Okmevdanı GRLP lAj 5 3 1 1 95 \ Hısar Al ınav Paşabahçe 21 Kadırga 5 2 3 0 6 3 7 Gedıkpasa Buyukdere 10 Okmevdanı 5 2 2 1 8 5 6 Sakarva Sultantepe 00 N'ısantası 5 1 3 1 5 7 5 ETT Çamlıca 11 Ramı 4 1 2 1 5 5 Altınay 5 3 2 0 5 2 8 Bakırkov 5 2 0 35 8 Sakarva 5 3 1 1 6 2 7 Mecıdnekov 4 1 1 25 4 Suıtan'epe 5 2 3 0 7 3 7 Bağlarbaşı 5 0 2 3 4 10 P Bahça 5 2 1 2 8 6 5 GRUP (F) ETT 5 1 3 1 4 4 5 10 K Pazar Carkurtaran Gedıkpasa 5 2 0 3 3 5 4 10 Yemsehır Şafakspor Buvukdere 1 1 3 2 6 3 21 Taçspor K M Pasa Çamlıca 5 0 1 4 1 8 1 31 Hurrıvet • Cıhangır GRUP ( B ) 19 3 8 Taçspor Defterdar G Hısar 42 K Pazar D ı k ı h t a s Demır^por 32 Hurrnet A l ı b e v k o y Muradıye 10 Safakspor H a v a g u c u K Ayasofya ftehır) C Kurtaran Demırspor 5 2 2 1 9 4 6 K M P«»a Defterdar 5 2 2 1 8 5 6 Yenıjehır G. H u a r 6 2 2 1 8 7 6 Cih«n«ir 8 2 7 4 3 S » 3 4 2 9 1 3 5 9 5 2 2 2 2 1 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 12 9 7 14 15 S Yıüundak] ortaluna, tıtanbulda jrayiBlanaa U tabah (azetettzdn Toto tahmlni ortnlım«»ıdıt A y n e t , Cumhurljttin « h a i l n l kooulmuatur SPOR TOTO ODÜLLERi Spor . Totonun bu haftaki değerlendırılmesi dun sona ermis ve beher dereceye duşen para mıktarı bellı olmuftur. Buna gore 13 bılen 13 kişi 42132 50 | e r lira, 12 bılen 363 kışı 1509 ar lıra 11 bılen 4S49 kışı 120 ser lira ve 10 bılen 30014 kişı 18 er lıra alacaklardır IIIIIIIIIIIIIUUIUIİIUIIIIIUUiaiRUIUIIllllllllllllllDIIIIIIHIinilDlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllB
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle