20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHÎFE ÎKI 15 Ektm 1967 CÜMHURtTET AET'den islediklerimiz ve aldıklarımıı Doç. Dr. Vural F. SAVAŞ kim »yı Tttrklye AET monasebetteri y8nünden son derece hareketli geçmiştir. 5 6 Ekim tarihleri arasınds tstanbul'da Ortaklık Komitesi, 9 Ekim'de de Ankara'da Ortaklık Eakaniar Konseyi toplanmıştır. Radyo ve basm basta olmak üzere, bütün haberlesme \asıtalarının hu toplantılarla ilgill haberleri önplânda ve geniş şekilde vermesi: Türk halk eîkârının AET üyeliğine atfettigi büyük önemin güzel bir «rnefi olnrastur. Bo yazımızda, yapılan toplantılann mahiyeti ve açıklanan kararlann bir değerlemenni yapmağa çalı*acagıx. HİLELİ İHRACAT Bir cenaze töreni Son günlercie herkes cenazelerden söz açıyor. Gazetelertn birinci Myfalaruıda birinci haberler cenaze üstüne. tstanbul Beledije Meclısi eenaseirr sçin toplanıp. cenazeler için karara rarıyor. Hükümet cemze meselesini derin derm diişünmekte. Kalemlerdeki mürekkepler cfmıe için harcanıp. yaaı makineleri oenaıe için tıkırdıyor. T6ren içi». hazirlıklar devam ediyor. Gerçi ünam efendiler: « lîıı cenazelerin namazı kılınamaz!» dediler. zira o ls tmrabda rapümıştır ama gene de herkesin içinde bir Inışku: Yshu sakın birileri çıkıp da tam renazeler kaldırılırken herkese «Bovurun cenaze namanna» demesin? Şimdi halk. kahvelerde. evlerde boyuna cenazelerden konuşuyor. Biz de bu konuda bir hikâye anlatmak istiyoruz: Vaktıyle pek ünlü bir profesör varmış. Geometrl bilimlnde pek ustaTTnıs bu profesör; fiçkenler üstüne çalısır. üçkenlerin kanunlanm, dâvalannı problemlerini çözumlermis. Hayatını bu yola adamış. t'ckenlere karşı sevgisi o kadar büyükmüş ki gece gündüz demeden •içkenler' düşünür: E^ienin ba$i ve sonu üçkendir. dermiş. Bu meshur profesörün evi bile üçken biçimindeymiş, eTlnin bahçesi üçken biriminde yemyeşil urhlarla süslürmüs. L'nltt profesör bahçr vnüannda dnlasarak üçkenli meselelrr düsünürmüs. Kravatı m fiçken bağlar mrndilinj crketinin üst cebine üçken jribi yerleştirirmis. vr befaz kiğıtlara iiçkenler çizerek sabah üç, öğleden sonra öç, akşan üç saat çalısırmıs. Ünlü profesörün çevresinde bir sürfi hayram varnus. Kendisini ağzı açık dinlerlermiş. Profesör üçken uzmanlığına o kadar sarmış ki dünvanın bütün şekillerini zamanla reddetmeye başlamış. Artık ne dörtgpBleri kahul etmeye Tanaşıyormuş, ne beşgenleri, ne de altıgerüerl: Varu roksa öçken! diyor ds baskm sey deraiyormu». Akiıba«ında ba«ı kisUer: Naaıl olur üstad? Dörtgenlerin, beşftnlerin, altıgenlerin hakkını nasıl rersin? demeye kalkmışlar; ünlü profesör otoritesine dayanarak Susun! diye bağirmif. ve göılerinden ates sacarak devam etmis: Errenln bası ve »onu üçkendir, herkes bu fikre kendisinl alıstırmalıdır Profesörfln Sğrencileri. haTranlan, çanak Talayıcılan, maritlerl. beşcenlerin, dörtfenlerin haklarını savunanlara hüctım edip ıusturmuslar: Hocamız ne divorsa o doğrudur. ve o ne dlyorsa o olacaktır! diye kol gezmeve başlamışlar. Meşhur profesörün itibarı daha çok artmıs. her isin bası »e sonu üçken olmus. Profesör de üçkenler dün.rauna hiraı daha dalın üçkenlerle biraz daha hemhal olmus, gecrsini jrundüıünü tiçkenler içinde teçirip üçkenlerin meselrlerlnl çö zümlemek Tniunda kafa^.nı zorlamıya başlamış. Bir zaman sonra Svlesine sartlanmı? H üçkendep haska ?ev g8rem« ollmus. Kürsüye çıktı mı öçken hiçiminde kara göılüklerinin ardından öfrencilerine bakar: Errenin bası ve sonu üçkendir!. diye hilinen konferansmı tekrar eder. söılerini bitirince bir alkıs tufanı kendisini çevreler, sevgi ve hıyranlıkla karsılamrmıs. ı<e n r ki ülkede vavıyan baska kişiler, reometrinin üçkenle baslayıp üçkenle bitmediğini bUecek kadar dengell re akıllı imisler Bunlar. meshur profesörün nasıl bir çıkmaza girdiğini kendisine anlatmak imkanı kalmayınca: Ne vapalım? dive dü$ünmü$ler. Dörtgenlerin ve besgenlerin hakkını korumak için hu şöhretli nrofrsörü kürsüüünden indirmek: inmivorsa yok etmek gerekir Kitekim plin yürürl'iğe konrr.u?, evrenin bası *e sonu ttçkendır diye iddiasını sürdrrmeye çalışan meshur profesörün sonu pek acıklı bir ölümle bitmiş. Meshur profesörün öğrencileri. havranlırı pek aglantıslar bu «onuca. Hocalanna biiyük bir cenaze töreni düzeniemek Istemişler. Onu neygamber bildikleri icin yillarcs hazırlanmışlar. Cenazenin gSrafilerejti eün sokaklar. caddeler dolmus, fiçken blçiminde üç bin çelenk birbiri ardına dizllmis. Mezarın başına gelmisler. nutuklar söylenmiş, profesörün üçkenlere hizmet yolundaki fedaklrlıkları çnbaları dile eetirilmis, öylesine co<<ulmus. öylesinp bir heyeean dalgası sarmı? ki herkesi; kendisine gösterilen bu büyük tezahüratla ünlü profcsiirün ölüsü tabutunda zevkten dört köse olmus.. Ve kendisine hazırlanan üçken biçiminde mezara «ıidınlamamış İ ve HUKUK E İktisadi Kalkmma Tesisi Genel Müdürü rsfından kabul edilen kısmı ve tanınao kolaylıklar ise (Tablo: 2) de gösterilmiştir. (TABLO : 2) I Ko. lu Protokol gereğince Türkiye'ye sağlanan surum kolaylıklan Uygulanacak Kontenjan gümriik miktarı Malın ismi rejimi (Ton) Ihracatta devlet denetimi Y olan yüksek menfaattır .» (2) 3018 sayıiı Kanun Ta?ansının Buyuk Mıllet Meclısınde çoruşulmesı sırasında devrın ükonomı Bakanı Gelâl Bayar, yenı polıtıkayı çu curnle ile özethyordu: c... Liberalızmı dilim dahi ddnmüyor, bu kelıme bana o kadar yabancı geliyor yıkaraktan güdüralü bir ekonominin esaslarını kurmak istiyoruz.. a (3) Anlaşıhyor kı. 1705 ve 3U18 sayılı kanunların dayandıgı temei goruş. toplum menlaatlerınm kişi hak ve hurrıyetleri adma sorumsuz bir liberal başıbozukluja kurban edılemeyeceğıdır. Baska bir deyısıe • devlet, kışı ha* ve hurrıyellerınl toplura menfaatlerinin gerektirdigi ölçüde sınırlandırabilecek, bu arada ekonomik faalıyetlere vön verebılecek ticaret lerbestısıne de kayıtlar koyabilecektır. Aynı görüs. yeni Anayasamızda ifadesmı bulmuştur: «Devlet, özel teşebbüslerin milIt iktitadın gerekierine ve sosytl amatlar» nygun yürüraesini... aatlayacak tedbirleri alır.» (m. «III). Bugun de yurürlükte olan 1705 ve 3018 sayılı kanunlar, bir yandan ozellikle ıhraç mallarının standartUstırılmasım öbur yandan ihracat tiearetınin durüst ve bılgılı, ruhsatnamelı kımselerce japılmasını öngörmekedir. İ TÜRK A na ve bu gıbı mevat ıçın bnsusi veya millî muayyen alâmet ve as: «mekhk ze> tînytğlarımızın izahat Utimali mccburu etıııe başl:ca dış ahcııı ttalya'ya müteallik tedbırler alma» yetparafın'.e karışık büyük bir kısını tanımıştır (m 1/1). Kıssca^ı, her turlü mai üretımıııden paıtının satılmağa kalkışılması, satı = a kadar stdndart^astırılabıgunlerce kamu oyunda dikkatTaze palamut AET rejımı lecekır. Iç ve dış tıcaret madlerı toplayan bir konu oldu. Za800 (sıfıra yakın) c dclerı arasında fars gözetılmeman zaman dığer bazı ıhraç tnal300 Uskumru J50 indırim mı*tır. larımızdan da pek şaşırtıcı ya1500 Dığer taze bahklar > > bancı maddeler çıktığı duyulmuş Fakat Hukumet. «alâkadar teYengeç ) tur. Tıcarî rekabette sürekli basokküllerın mütalâasını aldık800 Tatlı su istakozu ) > » Türkiye AET Ortaklık Anlasmasına ekli tan v e be>nelmilel teamüllerı şarının ustün nıtehkte ucuz m»Karides ) tetkık ettikten sanra». standartGeçici Protokol"un 6. maddcsi gereğince; Anla yonelen piyasa güvenine da700 i: :: Kıskaçsız istakcz » » ••«• •••• laştumaya oncelikle «ibrac mallaşmanın yürürlüge girmesinden Itibaren üçiinyandığı bir çağda bu çeşıt dav5000 Kalite şarap AET rejirai larımızın en musaitlerınden» cü yılın bitiminde, yâni, 1 Aralık lîNîTde Orrar.ışlar, son derece ılkel bir (hektohtre) balas acaktır (m. l/II). Zatcn taklık Konseyi, fındık, tiitün, knru üzüm ve zıhnıyetı yansıtmaktadır: Kötvi kanun koyucuyu haıekete geçıincire ilâveten difer bazı Türk Ihraç mallarımalı ıyı mal fıyatına sürebilen ren de ıhraç mallarımızın o sıra(Tablo: î) nin muhtevasını bahis konusa nın da «Topluluk Pazarmda surümünü teşvıke hıleyi kazanç yolu saymak Yurt lardakı bozuk durumu ıdl ihrac ürünlerimiıin istihsal, ihracat ve tâbi olelverısh tedbirleri» tesbit etmekle makelletlir. ;çmde de sutün sulandırılmasındnkları gümriik rejimi gibi ekonomik yönlerdan ınşaatta noksan malzeme kul ukumet, standartlaştırma Bu anlasma hükmünden gerektiği gibi favden değerlendirirsek, ş« hususları tesbit etmek lanılmasına kadar görülen budur. yetkısını, aynı umanda dedalanabilmek için bn sene basından itibaren mümkündür : netım usullerını de gösteren Şuphesiz böyle bir zıhniyet, biciddi çalışmalar yapılmıstır. İktisadi Kalkınma O Türkive've taıe balık için açılmıs olan kararcame veya tuzuklerle kulzım gıbı kronik ciış ticaret açıgıTesisi'nin özel sektör için hazırladıiı etüd ile lanır (m. 3, 68) Uzun yıüar bokontenjan miktjrlan, AET'ye 1964 \e 196.) te nı kapayabilmek için ihracatını Ticaret BakanhÇınca bazirlanan etüdde varı\unca haviı vavaş da olsa Dugun yaptıgimıt taıe balık ihracatıraızın toplamını arttırmak zorunda olan bir ülkeIan sonoçlar birbirini teyld etmis ve AET'den bıtkı ve hayvan asıllı çeşltlı ıhkavrıyacak genişliktedir. Diger ülkelerden •••• nın uzun vadeli menfaıtlerine »sürüm kolaylıgı istenraesine karar verilen ihraç urunlerımız nıhayet standart AET'ye olan taze balık ihracatına '«1523 arağır zararlar verir. raç mallarımız tesbit edilmiştir. laştırmanın kapsamına Rirmışıında gümriik vergisi ödenirken Türkiye menAET'den süriim kolaylıgi istenen mallanmıtır. 19311959 arasında fındık, çe§eli bahklar <t7.S 13,5 civarında vergiye tâbi nn su iki şartı birlikte gerçekleştirmesi gerekkırdeksız kuru üzum, palaraut. tatnlacaktır. BSyle bir dvrnra AET içinde Türmektedlr : yuraurta, tıftık. yapagı. Antep fıı kiye menıell balıklara talebi geniş ölçude ar(î) AET'nin uyguladığı müçterek gümrük tığı ve pamukla llgili tüzukler tıracaktır. yapılmıştır. vergilerinin yüksek olması, A Kabnkln hayvanlar irin açılan konten(!) thracat gelirirnizin önemli Bir kısmım Çahşmalar, 1960da Türk Stanjan 1965 yılında AET'ye yapılan toplam ihracadartları Enstıtüsü'nün kurulmau gerç^ğın kavranUmasıyUtemsil etmesi. tımıza hemen hemen esittir. Teni düzenin farsıyla hızlanmıstır. öımdı Enstıtü d.r kı. 1930 yılında 1705 sayıkı gümruk verjilerindeki »fSfl nispetindeki InBilindigi gibi halen AET'den sürüra kolaytarafından hazırlanan standartla1: «Ticarette Tagslsin Men'i lıîı saglanmış bulunan dört kl&sik ihraç raalıdirimdir. rın uygulanması. Bakınlar Kuruve İhracatın Murakabesl ve Komız, tütün, fındık, kurn üzüm ve incir toplam % Kalite sarap için acılmıs bnlnnan 5.090 lunca mecburi kılınabilır (132 sarunması Hakkınd» Kanun» çıkaihracat gelirimizin '.39'unu teskil etmektedir. hektolitrelik kontenjan, AET'ye ve hattâ dünyılı «Türk Standartları Enstıtusü nlmıştır. Kanunun gerekçesınde 1 Temmur 1968'den itibaren yürürlüge girecek yaya yaptıfımız kaliteli sarap ihracatımız dikKuruluş Kanunu» m. 1). Ueçen şu satırlar okunmaktadır: Topluluk dış tarifesindeki verçi nispetleri de kate alınırsa oldnkça büyük bir miktar sayılır. birkaç yıl içinde standartlarının anayı devrımı, genıs tuketı«. . Elyevm mahsulâtımız, istihdikkate alınırsa, toplam ihracat gelirimizin Aslında. sarap yönünden me=e!e, simdilik konmecburi uygulanması kararlastıcı çevrelerın ıhtıyaçlarım kar salden aatıs» arzına kadar geçir• •41,8'ini temsil eden 105 çeşit ihraç malımız tenjan miktarı da değıldır. Önemli olan, Yurılmış ihraç ürünlerımız »unlarşılamak uzere bılesim, bıçım diği safahatın hiçbirinde ticarî için de herhangi bir gümrük zorlugu ile karşınan şaraplarının AET içinde sahıp olaMgu avsrdır: Turunçeiller. şeftali. talvanve boyut itibarıyle belirlı tıplernoktai nazardan bir murakabelasılmıyacağı anlasılır. Kısacası; 1 Ttmmuı taiların Türkiye'ye de teşmilidir. Açılan konde maddelerin büvuk çapta üre goz, elma. sofrahk üzüm kuru fa ye tabı bulunmamaktadır. Bu 1968'den itibaren AET'ye yapacagımız ihracatın tenjanı bu yolda atılmıs bir adım olarak teliksulya, nohut. mercımek, cevız kütımı ımkânını açmı«,tır Boylece murakabesızliğin neticesi olarak (vukarıda sayılan dört ihraç iirünü için elde ki etmek gerekir. tukleri, armut, çılek. bagır«akverım artmış. toplu sstışlar kobu tnevat ta^şiş edilmektc; mustttigimiz kolaylıklar mevcut kalntak sartı ile) ortaklık Konseyi. (Tablo: 2) de özetlenen lar. büyükbaşkücükbas hayvan laylaşmıstır. Artık hammadde tıtchlik piyasalara muayyen sınıf •«81'i herhangi bir gümriik vergisi güçlüftt ile sürüm kolaylıklarını sağlamakla, Türkiderılerı, pikle deri caretinde bıle bir • örneklık aranve nevilere ayrılmıdan, icabı de. karsılasmıyacaktır. Bn ıcbepten süriim kolaylıve've tek tsraflı tâvit verme yolunda bir parça recesinde temizlenmeden, am maktadır. Modern ekonomilerde Jı Isteveceğimiz mallar, toplam ihracat geliridaha ilerlemiştir. Ancak; zeytinyağı, narenciye, piyasaya sunulan standart malbalâjlarına ve zarflarına itina niizin •'•19'unu teşkil eden 337 çeşit mal arasınpamuklu mensucat, halı ve konserve uzerinde lar, bazı asgari nitelıklere sahıp edilmeden sevk olunmakta; sadan seçilmek mecbnriyetindedir. şimdılik belli bir tâvize yanaşmaması ve bu bulunmanın teminatını taşırlar tıs tarzlarına ticari muamelâtın maadelerle ilgıh muzakerelerın 1 Aralık 1967' tandartlarda toplumsal ekohiç tahammülü olmayan hile \ e ve bunun üstündekı özellikleriyye kadar devamını öngörmesi, ha\al kırıcı olnomik menfaatlerin korunle birbirlerinden ayırt edilirler. desiseler karıstırılmaktadır. Bimustur. Ba maddelerin Türkiye yönünden büması söz konusu oldujundan, Standartlaştırma. hıle ve karışnaenaleyh müsterilerimız bu >üz yük önemi oldufen asikârdır. Zeytinyağı ve natırmaları da önleyıci bır rol o y uvgulanmalarının Devletçe izlenn görüslerden hareket edilerek AF.T'den den mallarımıza mütereddit ve renciye ihraç edilebilir tarım ürünlerimizin en mesi ve denetilmesi tabıidir İhnar. en önemlileri (Tablo: l'de) gösterilen ihmuhteriz davranmakta ve günönemlilerldir. Pamuklu menıucat, halı ve konraç mallarının standartlastınlma bir türltt. raç mallarımı> iem ««üram kolavlıgı» Istemeserve ise, AET içinde ibtuaslaşma yönünden Üs: den jtüne sah?tlr ıtatıa Möfkül ve Aslında "Eürkiye'de ntandart ve denetim ijleri, Ticaret Banin yerinde olaeafa dnsünülmustür. Gazetelere • aeır şerait altına tirmektedir. Türkiye'nin en ürait veriei sınai sektörleridir. kanhğı Standardizasvon Müdürlaftırmanın tarıhı. en az beş akseden haberlerden ıniaşıldıtı üzere TürkiBu maUanmıza tanınacak sürüm kolaylıklan luğunce yürütülür. lllerde bölge Bunları. alıcıların emniyet ve yuzyıl gerilere uzanır. Gerçekten ye'nin resm! taiebi de ba yolda olmuştur. ganayilesmemiz yönünden büyük ölçüde raiisSultan II. Beyazıt'ın emriyle ticaret müdürlükleri görevlidir itimadına raazhar kılacak ber tür 1502'de çıkarılan «Kanunnamei pet tesirler yaratacaktır. Temennı olunur kı, (3614 sayılı «Ticaret Vekâleti Tes Kımw lü takyidata tabi totmakta mtm<••«••>•••• ••••••••••••a*ıaıa*«a«a*aaaa»«««a*a AET'li dostlanmız; 1 Aralık 1967'ye kadar bu kilât ve Vaıifelerine Dair Kaleketin iktisaden biiyük menfaat İhtisabı Bursa» da yıyecek ve giyeceklerle o devrin başlıca timallann Türkiye ekonomisi yönünden stratenun» m. 1,9.16) Mal denetimi en (TABLO : 1) leri vardır...» (1) caret maddelerine ılışkın yapım jik önemini kavrssın ve gerekli tâvizleri temin az lise veya ticaret lisesi ögre| hracatta devlet denetımıne AET'den «sürüm kolaylıgi» istenecek mallar etsin. I doğru ılk adım sayabıleceğı ve alımsatım, ayrıca çesitlı za nimini bitirerek Bakanlıkça açıMüşterek 1965 yılı lacak uzmanlık kurslarından «ehdıs tarife İhracatımız ' mız 1705 sayılı Kanun, aynı naatçılar ıçın mesleki davranış Ailemizin kıymetli büyüğü sevgili babamu •••< ::: zamanda Cumhurıyet Türkıye' kurallarına rastlanmaktadır (4). liyetname almı^» memurlar elivMalın ismi •i (dolâr) • •Pl Ancak bunlar ve benzerlerı. son• ••I le yapılır (3018 savılı Kanun m sınde hberal ekonomı devresının na hatları ile ortaya koyduğumuz ve 1 Araları Osmanlı tmparatorluğu16). Memurlar maldan «nümııne sonunu ışaretleyen belgelerden ralık 196Tye kadar devam edecek müzakePrelevman 11.497.571 Zeytınyağ nun her alandakı çöküntüsuyle alabilecekieri gibi», «imâl. satı> bıridir. Antılıberal tutum, sonrelerle halı, trikotaj mamulleri, taze üıüm ve 80 Şeker 8.179 885 beraber silınıp gıtmekten kurtuve depo mahallerindr teftiste» aziz ruhuna ithaf edilmek üzere vefatınm 2 nci yılına rastlayan rakı yıllarda daha da sertlesetofralık sarap konulartnda daha elverişli tâviz59 Narenciye 3.695 470 lamamıştır. Konuya venıden eğibulunabilirler (1705 savılı Kacektı. Nıtekım 1705 sayılı Kanu?5 Ekim çaı^amba günü (Bugün) öğle namazmı mütaakıp Suller getİTeceii ümit edilen Konsev kararlan. Pamuklu mensucat 1419 2.430.936 liş, Cumhurıveti bekleyecektır. nun m. 3) Günümüzde mecburi nu tamamlamak uzere 1936'da çı2440 hıç şuphesiz; AET'nin Türlc ortaklığına verdığı Halı 1.400.000 tanahmet Camiinde Hacı Hafiz Hasan Akkuş, Hacı Hafız ibrastandartlara baSlanmıs maddekarılan 3018 sayılı «Ek Kar.un» Işte 1705 sayılı Kanun. Hüku2024 onemin samim: bir tezahurü olmuştur. Cam eşya 48.000 him Çarakkaleü; Hahz Aziz Bahriyeli; Hafiz Fevri Mısir; Halerden meydana eelen ihracat un gerekçesınde şoyle denılmekmete «Dahilî \> haricî ticaret 16 Trikotaj 12.000 AET'den elde edilen bu tâvizlerin gerçek fiz Eşref Akhisarlı: Hacı Hafız Ahmet Tclcioğlu tarafından okupartilerinin bu denetimden eeçiteydı: menfaatlerini korumak ve tica919/HIt . 194.433 Şarap bir ekonomik fayda haline gelebilmesi için özel nacek Mevüdi Şerifi bütün sevenlere duyunılur. ret malları uzerinde tıfesis ve hi rilme«;i şarttır (Türk Standartla«... Ferdin sadece sahsi men(spesifik) sektöre büyük görevler düsmektedir. Bu görevrının Uyjulanma»! Hakkında TüEVLÂTLARI faat hisleriyle müteharrik oldu lelere mâni olmak üzere. mensei Bahk (taze) 1525 2.906.356 lerin baslıcalarını kısaca sıralıyalım : 7ük m 14. 21) (5). nebatî, havvani hilumum mevat ğu ve bu suretle müteharrik kal1520 Balık (konserve) 371.813 O Açılan kontenıanların tamamen kullaile bunların nimmamul ve maması gerektiği faraziyesine dayaKabuklu hayvanlar ve nılması lâzımdır. Bunun için bahis konusu malYARIN: Cumhuriyet 12704 nan liberal ekonomi sistemi. bu. mullerinin vevahut bunların ter825 yumusakçalar 1.447.056 lan üreten, isleyen ve ihraç eden gruplann kibinden husule gelen mevadın çün sadece sömürgelerde. sömür1822 Taze üzüm 709.944 meslek tesekkülleri bir araya gelip gerekli tedStandartlara te durumunda illerde, eriskin ça ihzarına, imaline. tarihine, muay8 1.737.311 Ferrokrom birleri simdiden tesbit etmelidirler. ven sınıf ve nevilere tefrikine, ga ertnemis memleketlerde ?eaykırı davranışlar Kuru sebzeler 619 4.980.634 ^ Açılan kontenjanların tamamen kullaambalâjlarına. tarflarına, alıra • çen veya sürümüne çalısılan kalp nılması, dığer ülkelere yapılan ihracatın azalRatım ve nakil ve muhafazalarıakçedir. masına sebep olmadan gerçekleşmelia"ir. Bu • • • • Bueün bütün ilerı memleketleOlümüylt bizleri «onsuz acı içinde bırakan sevgili eşim tehlike, bilbassa balık türü için mevcuttur. Bir *•«• :::: rın müsterek telâkkisi, cemiyet ve babanuz yandan kazandığımızı diğer yandan keybetme •*•• • !•• olmadan fert olmadıgı ve ferdin TÜRKAN ERBENGİ r ^ m tarihinde ilk deta bir ortak • •>> meliyiz. • ••• ancak muavyen bir cemiyete mutJ M. üyenin memleketinde yapılan  thracatımızda amblâjlama, fiyat ve ka •••• zat olduğudur. Binnetice ferdin Ortaklık Bakanlar Konseyi toplantıst sonnndm SEMA v« ALTTJĞ lite kontrolları meslek tesekkülleri tarafından menfaati, cemiyetin menfaati diAcunerler alınan kararlara göre, Türk talebinin AET tasıkı bir şekilde yürütülmelidir. ALt VARAMANC1 ye bir sev voktur; hukukta ve isrkinci kızlarının dotumunu nin cenazesin» istirak eden, çelenk; teiefon ve telırrafla tâte bir tek menfaat vardır ki. o doft ve akrabalarını haber ••••••••••••••«••••••••••«••••••••••••••••a••••«•••••«.•••••••••••»•••••••• 21'/10/OT7 günü ••••••«•••«••••••••••••••••••••••••••••«••«••«••••••••••••••••••••••••'••«• •••••••••••«•••«••••«••••«•••••»•••••••«•»••••••ıaa*a««aıı* ı>t•««•••• da milletin bütün efradına samil «İyeHt bulunan akraba ve dostlarımıra ayrı ayrı teşekkürütrerlrler. *•••••••••«••>•«•••••••••••••••#••••••«••••••••••••••••••••••••<•••••«•••»• 4nkara 23.10.1967 evlendilcr. müze acuntz mâni olduğundan gazeter.izin delâlstini rica •derit EŞİ VE EVLÂTLAR1 6. Madde gereğince H r LJbftralizmdeD atrılı§ B • • • S O Denelim Istediklerimtz... S B MEV L t T Bize düşen görevler *>>l A BAHATTIN TACİROGLU'nun TEŞEKKÜR Aldıklarımız... SULEYMAN ÇEHRELİ Aylak Musa 620 ^ 4 Cumhuriyet 12728 Cumhurlyet 12703 Cumhuriyet 12723 GEM YAYINEYİ Sunar: ASTURİAS Gazetemlz çoforlerlnden Ismail Sobayapan ve esi Lutfiye Sobayapan'm bir kızları dünyaya gelml5 ve yavruya ŞAFAK adı verllınlstlr. Cumhurlyet 12705 MİZAH • • • • • Necmi Rıza M. Polat Salim Tuncer Nıyazi Yoltaş İbrahim Ersaraç MECMUASI topladı • • • • • Ümit Yaşar Oçuzcan Hüsevin Korkmazgil Rif at Ilgaz Şemsi Belli Kenan Akınca En usta karikatüristleri, en değerli yazarlan Yalnız TÜLÜN ATAMAL (GÖKNAB) { DT. SÜBEYVA ATAMAL J K Evlendiler. / E.lttJ X Slsll Cumhurryet 12701 PAPAOAN'da 4. Sayısı Çıktı UAHUJlB MCTnCHA38l81 DT. Kâmran Şcnel 44 w u aet «OD siTBoaırUej OBÛ. ıll/l (u m L II II II II ıı Eserlerinin bütünü ile 1967 Nobel Edcbiyat Ödülüne lâyık görülen Asturias şöyle diyor: cBeninı tehlikeli eserler yazdığım söyleniyor. Eğer öyleyse bunlardan en tehlikelisinin SAYIN BAŞKAN olduğunu söyliyebilirim. Güney Amerika iilkelerinde bir ihrilal veya darbe havası esince kitapçi vitrinlerinden ilk kaldınlan kitap SAYTN BAŞKAN olur... SAYTN BAŞKAN her ülkede benzerleri görülebilen bir diktatöriin romanıdır.» Asturias'ın üç eserini Fransızca'ya çeviren yazar Geor?es Pillement de şöyle demektedir: «En ünlü eseri SAYÎN BAŞKAN'drr» (Cumhuriyet 20 Ekira 1967) Daha önce de ULUSLARARASI ROMAN ARMAĞAN1NT kazanan bu ünlü roraan geçen yıl Zeyyat Selimoğlu tarafından dilimize çevrilmiş ve CEM YAYINEVİ'nin Yirminci Yüzyıl Klâsikleri dizisinde yayınlanmıçtı. (290 «ayfa, 10 Lira). Yine Asrurias'ın ilk esert GTJATEMALA EFSANELERİ CEM YAYINEVİ'nin 20. Yüıyıl Klâsikleri dizisinde . . m ianmısbr. Büyük romanlanndan YEŞİL PAPA da yakmda Cemal Süreya'nm Türkçesi il« ayn. yaymevinin NOBEL YAYINLARI dizisinde çıkacaJrtır. Sayın Başkan Nobel 1967 II II II II II II II II II II II II Memleketi Kimter satıyor MHIeti kimter somüruyoi CEM YAYINEVt: Tan Ap. Başmusahip sokak Cağaloğlu. Dagitım: BATEŞ Feza: 2015/12727 II Yann NUH NECMÜASMDL Cumhuriyet i2T0O
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle