16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Çocuk Araba ve Pusetlerinde rakipsizdir. Beladlye Oflkkinları No 19 Tafuim, istanbul «ithatpaşa Caddesl No. 42 Yenlşehlr, Ankara FAB.Te!:47 7800 İST. 44. yıl tayı T55J2 umhuriYet KURUCUSU: YÜNUS NADİ Telgrai ve mekrup adresi: Cumhuriyet Telefonlar • 22 4k 90 22 42 96 istanbul Posta Eutusu: İstanbul No 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 En makb^fhediye CEZl Toptan Satış Tomruk Sok. 29/A Tıhtakals • ist. \ mamulleridir. Çorşombo 25 flr/m T967 Piyasadan sosis, sucuk ve salam numuneleri toplanıyor Demirel döndü, îürk irak ortak bildirisi yayınlondı TABANCAYLA ATEŞ EDİLEN VIBANŞEHIR KAYMAKAM1NIN EŞI AĞIR YARALANDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) iranşehir Kaymakamı Doğan Gürbüztürk'ün eşi Esin Gurbizturk, dün saat 18.35 de Başkentin Kurtuluş semtinde, henuz kimliği belli olmıyan biri tarafından, tabancayia ateş edilerek, ağır yaralanmıştır. v Bir ayda kesilmek için istanbula 917 at ve eşek Seminerde 2. gün getirildi At vc eşek etinin İstanbul piyasasında yasaklara rağmen serbestçe satılması, yurdun çeşitli bölgelerinden şehrimize yaşlı eşek ve at gönderimini artırmıştır. Nitekim Veteriner Müdürlüğü kayıtlarına göre son bir ay içinde kesilmek için şehrimize 600 eşek ve 317 at getirilmiştir. "Gâye, Türkiye etrafında barış çemberi kurmak.. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Özel yabancı sermaye miktarında önemli bir düsme var ANKARA, (Cnmfanriyet Burosn) Hazırlanan bir raporda belirtılo.'ığıne gore, 1967 yılının ılk «ltı ayında geçen yılın Ocak Temmuz donemine nazaran Turkıye'ye gelen özel yabancı sermaye mlktarında onemli derecede azalma o!mu«tur Raporda yer alan rakamlardan anlaşıldığına gore 1967 yılının Ocak Temmuz döneminde özel yabancı sermaye kanalmdan yapılan ftıll ithalât sadece 2 2 milyon dolar olmuştur. 1966 yılının aynı döneminde ıse bu rakam 15 9 milyon dolar idl. Bir önceki yıla gö re özel yabancı sermaye kanalından yapılan füll lthalâttaki düşüs 13,7 milyon dolardır. Bu rakam yüzde 86,2 oranında bir gerılemoyi ifade etmektedır. llgilıler, sosis, salam ve sucuklarda at ve eşek etinin bulunması uzerıne harekete geçmişler ve şehrimize getırılen 917 hayvanın ne olduğunu araştırmaya başlamıs; lardır. Adının açıklanmasını ıstemıyen bir yetkıli, «Bu rakamlar, at ve eşek mezhahasının faaliyette olduğunu göstermektedir. Geçen vıI bu kadar çok at ve eşek istanbula getirilmetnişti. Gereken tedbiri almıs bnlunuyornz» demıştır. Başbakan Sulevman Demirel \e berabenndeki heyet, Türk Hava Yollannın bir uçağı ile dun saat 13.30 da Irak'tan donmuş ve Esenboğa Hava Alanında Senato Başkanı tbrahim Şev ki Atasagun, Bakanlar, Komutanlar ve diğer ilgililer taraiından> karşılanmıştır. Başbakan Suleyman Demirel, şeref locasında gazetecilere verdığı deraeçte Ortadoğu buhranı sorununa değınmış ve Türkiyenin kom şuları hakkındaki göruşunü açıkla yarak «Gayemiz. daima. Türkiyenin etrafında. ikili münasebetler y» lu ile bir barış cetnberi me>dana getirmektir« demiştır. Demirel komşu ulkeler hakkındaki goruşunu açıklarken özetle şunları soylemıştır: (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) V Numunelerin almmasına devam ediliyor Edirnekapıda ikı giin bnce yapılan baskmda, ölmüş at ve eşek lerm etlerıntn bıle satışa çıkanldığının anlaşılması ve altı sosis. sucuk ve salam imalâthanesinin sağhğa zararlı faaliyette bulunması üzerine kurulan özel bir ekip piyasadan dun de nümuneler almaya devam etmiştır. önceld gün alınan 50 ye yakın nümuneden ikisinde saghğa zararlı mıkrop bulunmuş ve yapıcıları hakkında koğuşturma açılmıştır. Dun alınan 100 nümunenin tahlil sonucu ıse bugün belli olacaktır. Beledıve Başkanı Haşım tşcan, llgihlerden bu konuda bılgi almış ve «Sağlığa zararlı gida maddesi yapan müesseseleri derhal kapatın» demiştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) €€ Agır yemek, sigoro içme isteği ymotır,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Uluslararası Sıgara ve Içkı Aleyhtarlan Derneğınden ıkı A merıkalı uzmanın duzenlediğı «Sigarayı bes günlök plânla bırakma programına» oncekı gece de aevam edılmıs. uzmanlar bu defa Nıkotının za rarlarını anlattnağa çalışmışlardır. Uzmanlar, bes gunluk prograra sona erınceye kartar programa katılanlarm ağır yemeklerden kaçınmalannı ıstemışlerdır. Ağır yemeklerın sıga V ra ısteğı uyandırdığı behrtılmış, bol bol su ıçılmesı tavsıve edılmıstır. Sıgarayı bırakmak ısteyen Ankaralıların ılgısı devam et mış ve programın uygulanaığı salon dolmuştur. StGARAYI B1KAKMA St.MINERt NDhN BİK GOKL.NLh . Hamido, Irakta havaya ateş etmemek için kendini güç tutmuş ANKARA, (Cumhurivct Bürosu) Başbakan Sulevman Demirel'ın Irak eezısıne eşlık eden AP Mılletvekılı Hamıt Fendoğlu Havaalanında Bakanlar tarafından «Hoş gcldin Hamido» sözleriyle kar^ılanmntır Bu araaa butun Bakan, Mılletvekılı ve dıger ılgıhlerle kucaklaşan Fendoğlu'na Saglık Bakanı Vedat Alı Üzkan «Hamido. tabancaM oradan mı aldın» dıye sorarak belınoekı tabancayı ışaret etmiştır Fendoğlu «Aman tozntma» ccvabıni vermesı üzerine bır muhabınmizin bu konudakı sorusuna karşılık da şunları soylemıstır: «Biliyorsunuz, Irakta Barzani ile Irak kuvvetleri arasında bir ayrılık vardır. Biz oralara gittik, silâh oralarda çok kıymetli. Dağdaki çobanda bile tabanca vardır. Yanımdaki kendime ait olan tabancadır. Musulda çezerken lehimizde tezahürat yaptılar. Tabancamı çekıp havaya üç el ate.s etmemek için kendimi zor tnttum.» Fendoğlu pasaportunu ısteyen bır ılgılıye, «ben beynelmilel bir adamıra, pasaport tasımam. pasaportum yok» Olay, Bayan Gurbuzturk'un oturtfuğu apartmanm kapısı onünde geçmıştir. Bıluıdiğı gıbı Vıranşehir Kaymakamı Doğan Gubuzturk un ölumuyle ilgıli olarak çeşitli ıddialar ortaya atılmış, bu konudaki yazıların gazetemızde yer almasından bir sure önce, Eaymakamın kardeşi Şahın Gurbuzturk'un eskiden oturduğu eve, jrıne belırsız kışıler tarafından tabuıcayla ateş açılmıştı. Esın Gurbüzturk'un de dun akşam uzerı belırsı: kışı veya kışıler tarafından a e ş edılmek suretıyle ağır yaralanması sonucunda olay, aaha koyu bır esrar perdesıne burunmustur. Amerika, Ortâdoğu'ya tekrar silâh sevkine baslıvor (Dış Haberler Servisi) «ASHÎNGTON Mısır ve Isra il Kuvvetleri. dun Suveyş"te tekrar çaıpışnken, Arap ülkesıne ve lsraıle bâzı askeri parça ve yardım gondermeye yeniden başlanılacağını açıkiamıştır. Yardım, Hazıran aymdan bu yana kesılmiştı Basbakanlık sozculeıinden bırı, Rusya'nın Arap dostlarını devamlı olarak Mİâhlanriırdıgını, buna karşılık daha onceleri Amerikadan silah alanların hiç yardım gör mediklerini belırunış ve bizı parçalar gondermek zoınında olunduğunu soylemıştır Kalçadaki kurşun Esın Gurbuzturk, olaydan sonra. Tıp Fakultesı Hastanesıne kaldırılmıs, burada cekılen ront gende kalçasında bir kurşun gorulmuştur. Ayrıca, Bayan Gurbuzturk'un kol ve gcğsunden de ağır yara aldığı tespit eailmıştır. (Arkası Sa. }. Sü. 1 de) öğrenci kuruluslan, naasların nakli ile ilgüi ortak bir bildiri yayınladı Çeşitli öğrendi kuruluşları ortak bır bıldırı yjyınlayarak «Geriei çevrelerin, 27 Mayıs Devriminin. hem halk. hem de yasalar önünde mahkum etti|i üç öiüjü paravana ederek Türk kamn oyunu oyalad klan» ılerı surulmekteoir. TMTF Ikıncı Başkanlığı, i s tanbul Teknik Üniversitesi, Tek nık Okulu ve Yıldız Teknik Oîfniıı ı v Orta Doğu Teknik Ünıı Arkası S a 7. Su. 1 de) > DÜNKÜ ÇARPlŞMALAF BEYRUT Suveyş Kanalının guneymde dun, Israıl ve Mısır bırhklerı 3,5 saat çarpısmışlar. Çarpışma, BM Ateş Kes gozlemcılerının aracığıyla saat 18 30'da sona ermıştır. Israil. çarpışmayı Mısır'ın başlattığını ileri surmüştur. Mısır ıse, îsrail topçusunun, Kanal'ın Batı yakasındakı Süveyş hmanındaki petrol depoları uzerine ateş açtığını iddıa etmiştır. Israıl'e gore, Mısırın petrol ıhtıyacmın yüzde 80'ını karşılayan rafınerılere büvük darbe indirılmiştır. Ateş (Arkası Sa. 1. Sü. 4 de) Bir tablo özel yabancı sermaye mıktann dakı azalma, aşağıdaki tabloda helırli şekilde gorunmektedır İTHALÂT1N KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIŞI (Ocak • Temmuz) Milyon dolar 1967 1966 Mut Yüzde lak Uberaspon 180,2 İ70.0 4 9,8 4 5,8 rahsisli 111,8 121,8 10,0 B2 Anlaşmalı 54,6 54,5 0,1 + 0,2 Ozel yabancı sermaye 2,2 15,9 13,7 8(5,3 Bedelsiz 6.3 3,7 4 2.6 4703 Diğer 18,3 53,1 34,8 70.7 Toplam 373,4 419.4 46.0 11.0 lArkası Sa !. Su 3 del Doğu gezisinden notlar.. Fikret OTYAM Bulunduğumuz yer geçimini hay vancılıkıan sağlıyor. CHP Genel Sekreteri Ecevıt bir kürsunün Üstune çıkmıs, elınde megafon, haykıra haj kıra ortanın solunun neler getıreceğıni anlatıyordu. Kınalı saçlı yaşh bir kadın Genel Sekreterin sözunü kesti ve sordu: «Oğul, ortanın solu gelirse torunuma et yedırebilecek miyim?» Daha önce de yazdıra. EcevitV so rulan soruların başında, ortasınd*. sonunda şu soru yöneltiliyor: •Kırk yıldır aklınız neredeydı?» (Arkası Sa. 7, Sü 6 da) unün ünrr Iki ateş orasında BIR SIGARA TIRYAKISI SEYRETTIĞİ FILIMDEN MIDESİ BULANDI, TEDAVİ EDİLİYOR Sosyalizasyon bölgesindeki personelin iazminatının nasıl hesap edileceği açıklandı ANKARA (Cnmhnriyet Bürosu) Sağlığın sosyalleştirildığı bclgelerde çalışan sağlık personelıne verılmekte olan mahrumıyet ödeneğı ile seyyar hızmet tazmınatt bır yönetmelıkle yenıden düzenlenmiştir. Yonetmelik 1 ekim tarihinde yıirurlüğe girmistır. Bülent Ecevit'in l'.İ.P. konusunda söyledikleri çeşitli çevrelerde çeşitli yorumlara vesile verdi. A.P. lilere göre Sayın Ecevit, ortanın solu tuttnadığı için dönfis yapmak zorund3 kalmıştır. Yine A.P. lilerden bazılan C.H.P. Genel SekTeterinin çıkışını parti içüideki bastcılara bağlıyorlar, İnönü'nün bu volla Bülent Ecevit'i harcadığından da söz ediyorlar. Genel Sekreterüı demecine karşı en fazla cayırtı koparanlar Guren Partisi yöneticileri. özellikle Sayın Prof. Feyzioğln'dur. Demeçten pek şaşırmış oldukları anlaşılan Güvenciler, önce Ecevit'i yola getirdiklerini söylediler, arkasından bunun örtülü bir solcu taktiği oldnğunu yaymak istediler. şimdi de her Allahın günfi, komünizmle şöyle mücadclc edilir, komünistler böyle ezilir diye yemek tarifi gibi reçetpler düzüp kamn oyuna sunuyorlar. T.İ.P. çilere gelince, Sayın Aybar'ın T.I.P. dışındaki bütün partileri kapitalistlikle suçlayan dolavlı cevabı dışında üst kademede başka tepki görülmedi. Sadece Genel Sekreter Vardımcısiyle bir milletvekili konuşmavı Ecevit'e yakıstıramadıklarını söylemekle iktifa ettiler, hepsi o kadar. Ne var ki alt kademeleruı ve partiye yakın çevrelerin tutumlan kurmay heyetiyle aynı paralelde değildir. Onlar bir yandan C.H.P. ye ve Ecevit'e veryansın eder ve ortanın solu politikasını yine bnrjuva revizyonizmi olarak nitelerken, öte yandan ana muhalefet partisinin T.İ.I'. i yok etmek için iktidarla işbirliği yaptığım ileri sürüyorlar. Kısacasi T.t.P., Ecevit'in konnşmasmdan önceld Uktiğini biraz daha değisik olarak yurütmektedir. ötedenberi kullanılan taktik ise sudur: Genel merkez kademesinin C.H.P. ye karşı daima ölçülü fakat yakınlık belirtici bir tavır takınması, Meclis müzakerelerinde bu tavnn devam ettirilmesi. Buna karşılık alt kademeler tarafından Halk Partisinin söylediklerinin aslında aldatıcı olduğuna ve bütfin ı m ı c ı n oy avcılığinda toplandığım yaymak. T.t.P. bu taktigi oıun süre başanyla nygulamışıtır. Nitekim son Parti Meclisbıde Byeler olaylar zlkrederek yapılanları anlatmışlar, hattâ bildiride bn sebeple T.İ.P. in darranışlanndan dolaylı olarak söz edilmiştir. Bülent Ecevit'in demeci bu bakımdan bir fırsattan faydalanarak dönüs vapmak değil, sürdüriilen oyunu bozmaktan ibarettir. Hatt* oyunun bozulmasında geç bile kalınmıstır. Zira bu oyun, ortanın solu kampanyası başlıyalıberi, Halk Partisini sağ kanattan gelen »çık hücumlarla, T.t.P teskilâtının uygnladığı sessiz yıpratma taktiği mr»Rinda bırakmıs ve parti sadece açık hücumu karşılamaya çalısmıstır. Ov .a kapkli ıp firk.j'lan vapılan hücumlar öteki kadar, belld ondan daha da etkili olmuştur. «MARÎNER5» Venüs'ü Cehennem Kuyusuna benzetiyor PASADENA (KALİFORMYA) (AP) Geçen perşembe günü Venus gezegemmn arkasından dolaşan «Mariner 5» aracından almlan bilgılere dayanarak, bilginler komşu gezegenın gerçek bır «Cehennem kuşusu» olduğunu bildırmişlerdir. Bilginler, Venüsün sıcak ve kesif atmosferini görecek şekilde teç hiz edılmiş bir dünyalının, gezege nin bütün çevresini, hattâ ufukta başının arkasını bıle gorebıleceğini budirmişlerdir. Verüen izahata gore, Venüsün atmosferi o kadar kesiftir ki, hareket eden bir insan ile beraber yer değıştirmek tedır. DETROIT (AP) General Mo BtRLESMlŞ MILLETLER'İN CIDDÎ DELEOELERI, TEMSİL BAYRAKLARI ARDINPAN GOSTERİYI SEYREDERKEN.. Birlcşmiş Milletler Beyannamcsinin kokleri <Bah çe Beyannamesine» dajanır... İnanmazsanız Dost Ilkokulu dördüncü sınıf öğ rencilerine sorun.. Dun, Birleşmiş Milletler gunüydü. Dolayısı ile bırçok kişı, bırçok kuruluş, cıddi ve gayrı cıddi olarak kutlama törenı düzenledıler... Işte bu arada körpe beyınlere, koca Birleşmiş Milletler Bevannamesini sokmak için de •Bahçe Bcyanname si» örnek gdsterıldi... Çeşitli ul kelerüı ulusa, kıyafetlerini giy hTTIKLERI MEMLEKETLERtN KÂGIT ıFotoğraf: Ibrahim KÖSEOĞLU) Birleşmiş Milletler v bahçe beyonnamesi sd, ıleride başka işleri de aynı şekilde yapacakiarına, her zaman beraber olup bırçok işin al tından kolaylıkla kalkacakları na soz verdıler. Bu sözün adını da Bahçe Beyannamesi> mış öğrencıler, bir tahçe yapkoydular... maja karar verdıler. «Bir elin ncsi var, iki elin sea var de Bejannamelerini imzalayıp, be dıler ve bir araya gelıp kaşla raber olmaya karar verdiklerinde, göz arasında bahçeyi tamamla neşelermi görecektiniz!.. Dansetdılar... •Birlikten dirlik doğar> tıler, eğlendiler, başmda dantel şa dediler, bahçeyi nasıl yaptılar (Arkası Sa. 7, SU. a de) Mahrumıyet tazminatı Mahrumiyet tazminatı şu şekilde hesaplanacaktır: Önce ları yerler, 0 ile 500 arasında ları yerler, 0 ile 500 aıasında (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Zeynep AVCI 65 model Chevrolet otomobillerde hata bulundu Prof. Erim: "Rusya'nın güvenliğini sebepsiz zedelemek akılsızlıktır,, diyor Ecvet GÜREStN tors'un Chevrolet kısmijle ilgüi bir sdzcüsü, 1965 marka 1,5 milyon arabanın dıreksıyon mekanizmasmda bir hâtanın şündi farkına vanldığını ve bütün arabalan n bu parçalannın değiştırılmeslne karar verildiğini açıkiamıştır. Araba sahlplerl, müracaat ettikleri takdirde bu parçalar, hiçbır Ucret istenmeden değiştirilecektir. Birdenbire 3ürat kaybedildiğl takdirde arabanın sağ tekerleklerinde bir kınlma olduğu ve büyük kazalara yol açabileceğl ileri sürülmektedir. Sözcü, şimdıye kadar 4 kaza Ue karşılasıldığını. ancak bu hAtanın. fabrika hfttası oldııpu için derhal parca'inn defi«tmierelt dUzeltlleceğini açıklamıştır. ^izel jekilde teçhiz edümemis bir dünyalının bu atmosfer içinde et(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Teknik Üniversite Televizyonu, yann yayına başhyor İstanbul Teknik Üniversitesi ( t . Ü. TV Istasyonn), yarından itibaren haftada bır gün, televizyon yayınlanna başlayacaktır. Yayınlar, geçen yıllarda olduğu, gibı saat 14 ile 20 arasında yapılacaktır. Bu yıl daha çok canlı yayırüara yer \pn1eeek. eflendırıcı ve egitici programlar duzenlenecekUr, . TRABZON CHP Meclis Grupu Başkanı Prof. Nihat Erim, Karadenız Teknik Umversitesi oğrencilerinin dâvetlısi olarak verdiği «Dı? Pohtıka» konulu konferansta, NATO'ya temas ederek, «Türkiye bakımından Rusya'nın güvenliğini sebepsiz zedelemek, akılsızlıktır» demiştır. Erim; Turkiye'nin NATO'ya gırişinın çok yerınde olduğunu, ancak bugun şartların değıştiğıni ıfade etmiştir. Profesor, «NA TO Andlaşmasının sona erecejri 1969'd« Türkive'nin hareket hattını veniden çizmesi ^»•rpl'i'ceği» kamcında olduğunu aa belırt Menderes, Polatt » r cenazelerı Eyube Oe Zorlu nun mııtiı. EYÜP OYUNCAĞIIVH BU?..
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle