12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 25 Ekim SAHtFE BEŞ KISAG4.. • 15 gun once Kasımpaşa'da agabeysı Ömer Kulabas'ın beraber vasadıgı Kezban Erbas'ı taban cavla olduren 17 vaşındaki Muharrem Kulabaş cinavet yerınde bıraktığı hasır şapka«ının vardı mıvla Ri7p'de yakalanmıştır Mu harrem cınavetı vençesı Fatma'nın teşvıkıvle ısledığını sorlemistır • Istanbul Nazım Plan Burosu Başmusavır Pro* I Pıccınato dunltü konferansında «IsUnbul' un plânlanusi nimn çevreden başlaması gerektıgını» sovlemış Is tanbulun 1980da 7 8 mıhonhiK bır «dev topluluk» halıne gelebile ce*me işaret etmıştır • Italvan Genel Kurmav Başkanı Orgeneral Gıuseppe Albıa, 1 Ordu Komutanı Orçeneral Memduh Tafemac'ı zıvaret etmış II Zırhlı Tueavın Pendık sırtlarındd vantifi tatb'katı ızlemıgtır • Kızı av tarafından 1968 de Spor ve Sergi Saravında bır «Be bek Sergısı» açılacaktır Bebek sanatçılannın Bahçekapı Lıman Harunda Kızılay Emınonu Şubesıne başvurmalan ıstenrnektedır ^PARKER Almanya'ya milyon elektrik borcu var altm kaçırmak Borç Ödenmezse bu hafta sonu Belediye isteyen bir ve üniver8İtenin elektriği kesilecek Ürdünlü Doğan KEÇECIOĞLU yakalandı î E T T. Genel Muduru Saffet Gurtav, elektrik borcu 80 mıl\on lıra\ı geçen dev let daırelennın, Ümverııte ve Beledıjenın elektrıaını ke«eceğını açıklamıştır Genel Mudur, konu ıle ılgıll o arak sunları sovlemıştır TÜRKİYE SERMAYE «Gumruk tarıfesının vfikseltllEMEK İLİŞKİLERİ mesı, akarvakıt zammı >e tarıfe ımkânsızlığı sebtbıvle boreııSEMİNERİ muzu odnemedığımızden Mali' f alacaklarımızs \e bankadaki paralannııza hacız kovdurmustur Bu dıtmmda borçlarımızı odemede zorluk çekıvoruz. Bu arada 50 rnılvon lıra beledıveden ve İO ıtıihon da dev let daırelerınden elektrik parası alacaîımız vardır Hattâ devlet dairelerınden 5 Mİdan beri borçlarını odemnenler \ardır Bu duIktısadı \ra^tırmaUr Tesısı rntn kırmsında, bizdeki alteaklm tarafından Tarabva Otelınde otu n ıcın hacız kovanlardan p»razenlenen «Turki\e Serma>emızı alabılınek ıçın elektrikleEmek tlıskılerı Semınerı»mn rını kesmek zornnda kalacafm» dunku oturumunda ıktisatçılar ve hukukçular arasında tartışGurtav son olarak «tlfilıler» malar olmujtur Zaman zaman bu hafta »onona kadar musaada havanın elektnklenmesıne \ola\erdik Sa\et me^ele eozumlençan ıktısatçıhukukçu çatışma«ı, mezse, onumuzdekı hatta içınde Doç Dr Hrivdar Kazgan ın «tşkararı ovpılavacatıı» demıjtır. çıısveren anlasma^lıklarında ft öte vandan Enerjıîş Sendlnel olarak vanlış adam kullanılkası Başkanı Hılrnı Gurbuz, omaktadır. lşveren ve iH> '«ennumuzdekı hafta içınde ısçılerın dıkalarını hukukçular ıstılâ etıkramnelerı \e av basında da miftir» seklınae konuşmasından maaşlar verılmedığı takdıroe, ıçıkmı?tır darenın Arıza «ervısınde çalıjan Avnı konu U7erınde Prof Dr ışçılerın Cumhunyet BavramınFerıdun Ergın «tki brançın sü da çalıçmıyecaklanm «ovlemıçlahları avrıdır Bıri konuşur. dıtır İşÇ'ler çah?madıjı takdırde, {erı hesap eder> demış, Prof. şebekede vukubulacak »rızalar Dr Kemal Oğuzman da «Neregıderılmıvecek ve sehıroe «os\al de i»e kannn değı;ıklıklerinı bıhajat kısroen de olıa felce uğrıle ıktısatçıların vapmasını ısteyacaktır jecekler. Hukukcnçlan tercıh etmelerının sebebı, belkı de, taSendıka Başkanı a\ rıca ıdtrerafsızlıklanna daha cok inannın paralarına hacız konduğu ıdıkları ıçındır» dıye îKtısal^ıiaçın ıkramıjelerın verılemedığını ra «ıtem etmıştır sojlemıştır PROFESYONEL ARABULUCUL4R Dunku ılk oturumda AİD (Mılletlersrası Kalkınma TfskıGazeteci arkad&şlarımızdan Ali lâtı) Mu=avırı Dr Julıus ManKaraman ıle eşırun bır erkek çoson, «Ifin durmasına gebebıyet cjgu dunvaja gelmı?tır «LZ»T» venmeksızın ış uvusmazlıkUrıadı verılen yavruya uzun ve mutnın çozüm metodları» konulu lu bır omur diler, genç anne ve bıldınsını okumujtur Grevlerın babayı kutlarız onlenebılmesı ıçın vetkılı ve Belediyenin İ.E.T.T.ye 50 Jskarta sözü bir kere agızdan çıkmaya jîörsün Huink ğm üuru\ m Her nevı kalem ıçın en tyı murekkep Hâncüık 2439 12712 13 cu İCR\ MEMURLLÛLNDVV 96" 824 Bır borçtan dola\ı satılm ı ı m ı karar verılen 4000 lıra değennde Fı ıpı marka zıncır makına«ı 26 10'967 gu nu saat 12 30 13 00 aıasında Pıverlotl cad I\o 2 Yedıemınlık Muessesesınde açık artırma «uretıvle «atılacaktır Muhammen beaelın °o 75 nı bulmadı£ı takdırde 27 10 967 gunu a\nı ver ve «aatte ıkıncı artırma «jretıle en çok artırana ıhale oluna caktır Satıs peşın para ıle olup dellilıve \e damea resmı alıcıva aıt olduğu ılan olunur. tcra M M. (Basın DOKTOR 62^6'12724) Yerlı fı'm aktor'ennden Salıh Gunev 18 vaşından küçuk bır kızı ahkovmaktan sanık olarak dun 5 av hapis rezasına çarptınlmıştır 3 Ashye Ceza Mahkemesınde \ar gılanan Gurev ın cezası sabıka1;! oİTiadıgı gerekçesıvle tecıl edü Salih Giiney, 5 ay hapse mahkum oldıı Hukukçularla Iktisatçılar çekiştiler YEFAT Nazmıve Tunç un e«ı Nehahat Gjnuç Avten Turç Yıloız Pazarcığın babaları H\ Yarbay \azıf Gunuç un îlhan Pazarcıam kavınpeden Melahat Tunç un ağabevı, Yılmaz Tunç, \aıuz Tunç Serpıl Gobel Sevınç Tunç un amcaları Fmeklı Pıvade \lbav (329 167) vefat etmı«tır Cenaze*ı 2V 10967 Çarşamba gunu ofe e namazını muteakıp Fatıh Camıınden kaldırılacaktır Cumhurıvet 12729 KAYIP Şebekemı ka%bettım Hukumsuzdur Tııgrul \sn\ Cumhunyet 12725 özel otnmobılının lâ'tıklerıne verlesMc'ıg! altınları Almanvava kaçırmak l'ste^en Lrdun uv ruk u Fuat Muhammed Davut dun sabah Sırkecıde Malı Polıs ekm e n tarafından yakalarnıştır Bır hafta once Ürdunden l^tanbu'a gelen Ürdunlunun Kapalıçarsıdan a'dığı al'ınıan otomobılının lastıklerıne verles tırd eı bır vatandaş tarafından tesbıt edılmıs \ e durumu polı se bıldırmıştır 10 bm lırahk altmla vakala nan Urdunlu Fuat Muhammcd Davut ıfadesınde «Ben bu al tıniarı Almanvada bnlunan kadın ve erkek arkadaslarıma vıl bası arma|anı olarak rotnrrı vordum» demıstır Almanvadakı maden ocaklarında çalıştıs nı /, sovleven Urdunlunun otomobı lınde a>nca 15 adet den v e *u et palto bulunmustur DOLAR KAÇAKÇÇILARI Öte vandan vıne Mahallî Polıs ekıplerı dovız kaçakçıhğı vapnn Yugoslav goçmenlerınden Bekır Emın Hakkı Serbest Ra ı' Tcrzı ve Nazmı Sencanı 60 bm lıra değennde dovızle vaka lami'lardır Dovız kaçakçılannın Mercanda mağazası I ulıınan Muharrem Çetın e dovız bozdurtiuk'arı tesbıt edı1mı«tır Asırhk söâüt aaacı devrildi Rpsıktaş Kavrnakamhk bınast hnündeki asırlık sogiit ağBcı dun «abah devrılmıstir ASaç bmanın nnundekı bır ozel otomobıll vam ^•as«!I etmıs can kaybı o'mamış tır Cpvrede hevsean varatan ola va s*acın içten curume«inm vol açtı*ı anla5ilmı«!tır apılan ıstatıstıkle • re gore 454 bın tutun ckicisi var Turki >ede.. Ve beş yıllık plânlama bır koylu aılesını 5.9 olarak kabul ettiğine gore, 3 mıhon kişı tutun zıraatı ıle uğrasır vurdıımıi7da .. 1966 vıh Turkive tu tun rekoltesı ıse 158 mıhon kılodur ve bu rakamın 118 mıhon kilosunu ise Egeli tutün ekıcisi uretır Ve Eçe de 2 mıhonun uzerinde ınsan, sırf bu \uzden geçınir... Kıt kanaat bir geçim, boğaz tokluğuna bir gecimdir bu. Boğaz tokluğuna bir geçim Y M E C D I T U N Ç 2î Ekım Recep 21 T. Ziya Kırbakan Der), Saç ve Zuhrevi Hastalıkları Muteha«sısı lstıklâl Cad Parrmk n p ı No 56 Tel • 44 10 "3 OOĞUM J c £ 1 M 6 20 11 58 1 04 6 41 14 541 17 15118 16 4 44 9 37 12 00 1 31 11 28 £ 1 « < 1 Ben Çanankale Kafka^ Fılistın, cephetenle Altmcı Kolordu Husevın 5 Manı«ada oturu%orum, Izmır Kumandaru rahmetlı Z! de kalorufetsız v e asansorsuı k u Hılmı Paşa maıyttınde Galıçva Ve Romanva (Aree«o) meıdan 2 çuk bır apartımanım vardır muharebelerınde bulunduktan S Tek işçı çalıştıran verler Sossonra memleketımızın en zor ve S yal Sıgortalar kapsamına alının guç devırlerını yaşadıgı o umıt5 ca her apa'tımanda bır kapıcı sız kara gunlerda hurrıjete ka~ dusuncesıyle apartımand» bazı vuşmamız 'çın canıraızı teda e kıracılara temızhSe çamajıra derek muhtehf cephelerde t'iık S çıden bır kımsevı benım ışçım lal Sa\a«uıa da «atılmış dus5 kîbul ederek zabıt tutmuçlar manı maglup edeıek denıze dok S (hatta başka bır apartımanda) tukten sonca muzaffer olmuş, S elırmde ışçı olmadıgını gosteren Istanbul !tı af Kjvvetlerının ışS ve muhtehf evlere yo 'tnıvelı o ga'ı altında ıken (Gulnıhal) va5 larak gıttı»ıne aıt belgelerım puıuyle m»rhum Refet Bele l'a Ş var ça karargahı kahraman kuman S 1 Kıracılarından her han danları ve Kara yagız Mehtnet5 eı bınne ev hızmetıne çalışma çıklerıle fcırkecı rıhtımınaa bu ~ ğa gıdıldıjınde t^ veren kıracı şehrın topı ıgına 'lk avak basan Ş ışçı her kım olursa olsun ve uc Istıklal, Harp Lıyakat Demır 2 retıde ne olursa olsun 506 savıh Salıp madalvalarıvla taitıf edıl. 5 kanunun kap>;aıiına gırmıjor mış Mılll Mucadele GazılerınS dı\e (Ev numetlerı), den 1312 doğumlu bır Basça 2 Kıracılarına karşı asan vu'iraı Ş sor kalorufr gıbı hıç bır Iş mu^>ımdi vsayanlar arasında S kellefıyetı olmı>an apartımanmuhtaç olmavanlar (455U) kışı5 ların sahiDİennın çal'san kım«e c'en ıbaretfı tstıklal bavaşına S den çalıstırandan ucretınden ha ıştırak edıp de hayatt» bulunan Ş berdar olmadığı halde nasıl ış kıvmetlı xuınandanlarım »a buE veren kabul edıp bordro tan tun gucumlı» seslenıvorum ve 5 zımı ıstenır pırım tahakkuk et »unu »rîetroek ıstıvorum S tırılır. Venlmesı dusunulen bu ( 5 e = Doktor Rıza tSCAN ref Tah«ı<! 'ı> nın tnahdui mıkS MANİSA tarda kalao ve bu madalvayı go ğuslennde tdşımakla «tref duyan a\nı zamands omutlerının son gunlfrını vaşajan ^.erişan haldekı vajlı kara gun sılah kar deşlerınıze ı«tısnasız olarak tnezkur meblajtın bağlanmasını rica v e ıstırham ederek bunu kıy metlı buyaklenmızle deierli ku mandanlarıııızdan sabırsızlıkla beklemek'ejız > H H. KUTLUK E Gazi | Müdiirlüğüne cumhuriyete mektuplar Deniz 1 gecekonduları! | Geçenlerde bır gazetede, ba S matja sahıllerınde gazıno dıye S bır denız gecekondusunun res mı vardı \%nı gunlerde, Bebek, E Robert Kolle] kapısı karsısında, = sahıle baglı kopru ıle geçılır. = bır gecekondu daha oturtuldu 5 Gunlerdır bekl. dim, Hgıll ma = kamlar buını goruı gormez kal = dırır dıve rlang makam hangı S mevzuata dayan«rak bunlara 2 ızın vermış'ır Lutfen efkan Ş umumıjev * bu sulunda açıklar S 1 lar mı Mshalletı olarak bızle E nn kanaatı bu bır hatır musa E adesıvle oınuştur Bunlar em Ş sal gostenlerek İstanbul sahılle = n ıçın bunclan sonra olacak ay nı taleplere aynı makam m u u x ade verebılecek OJIT Ş Turkıjf şarak \raenkan sıstemını ızah etmektedır Ancak, k»v devlet varsa, o kadar devlet vardır. Bu bakımdan. her dfvlelm şartlarını avrı a>rı dıkkate almak gerekır. Grev \t lokavt, bir çare dejtıl, bır vasıtadır.» Prof Ergın, taıafsız aracıların, açlınaa, tarafların avukatı gıbı hareket ettıklerını belirterek «îsin tek aracıva bırakılması do^ru olmaz mı"» dı>e sormus Dr Cıhat Iren de bugunku dururrda partı baskanlarının \ alılcıın ve Bakanların ış uvuşmazlıklarına mudahale etmelerıiıden vakımııstır Ahmet Hamdı Ba«ar ı^e ısçılerın ıstıveceklerı haklar ıçın kanunda bır «Azami had» tespıt eo'ılmesı duşuncesını one surmuştur MOHT BLAHC IŞTEl BEKLEDİĞİNİZ DAHA İYİ MOREKKEP Ekıcımn b r koçanı vardır »lınde Bu koçan havatıair o n u n Yaşaması ıkıuç japraKİı bır kâğıt parçasına bağlanmıs*ır Kapkaççı tuccar dedıklerı adamlar su gunlerde dag kovlerını tarama'a bavavacaklardır Be? lıra karşıl ğında ekıcırın elındekı koçanı dlacak vu?bınlerı ceplerıne ındırecekleroir * O me^hur «tutun kuman» baslamak uzeredır Bes vuz lıra para kovacaktır kapkaççı cebıne v e ver elını dag kovlerı Da5 kovlerındekı tutuncu aç T Tutunun randırnanı ova kovlerıne nazaran daha dj<suk Turlu valan dolanla alacaktır koçanı o bıçare ın«anların ellerınden Borç gırtlaga kadar Kren'ılerı odemek lazım « Feee, bak vıne geldık, naf* sıl tutunlerfnız » • v• • » >f « Sız MiırMnız be^Hn~»<*« i • Sızın kovden başks hıchlr t( kove uşramadım Rahmetlı ha> bam da sızın kovden alırdı tu• İ tunu » Ve bır «uru uç kâğıtçılık va bır *uru hokkabazlık Bınlerce kılo tutun, 500 lıraja baslanır Sonıa ne o l ı r ' Olacağı malum O kapkaççı, vanı aracı tuccar faraza bınlerce kılo tutun bagladı beş vu? lıravla Alacak o nu tzmır deki '( ıhracatçıva kılo<=u =ekız lıraaan satacak dordesın Araplı koyunden 75 lik Murtaza Guleç de ıskartadan vakumor Knvluden ortalama olarak vedı lıradan aldıgını duşunun nte kıloda bır lıra Eğer ın^afa Eelıp de \u?bın kılo tutun bac]adıvsa vuzbm lıravı jorulmadan ındırecek cebıne tntıren ekıctvı du«ıınun îşte onun durumu vurekler acıııdır Tekel ek^perı gelecek de bakacak tuturune Olacak ış mı bu Daha oncelen cıe sovledığıınız gıbı parasızhktan^ kıvranıvdy Her sevı goze aîieak ve tuceara 'atacaktır tutuılunu Tabı! tattığı tutunun yarısı ıskarta Bu ııkarta tötunü n'apar tuccar. Bunu, elli vılhk tutuncü Gordes'ın Araplı koyunden 75 lık Mıırtara Guleç anlatsın • • Iskarta dıye dıye anamızı afclattılar bızım lvı tutun v etıstırırsın vıne ıskarta derler Kotu thtun yetıçtırırsın vıne ı«karta derler Ben de sastım bu ışe Bızden ıskarta tutunun kılosunu on kuruştan alan tuccir, onu paçal yapar, yanı kendı fabrıkalarında ısler ve satar evlat. Bunn her tutüncfi bılir Tutun tarlasın* her glren ınsanın ıcınde (ıskarta) dıye bır soz vardır » utuncunun elınden alınan ıskarta tutun aslında ıskarta değıldır Hepsı de avnı kahtedır Ne çurümuş, ne kuflenmıştır Ama «ıskarta» 'ozu çıktı mı sgızdan o guzehm tutunun en azınoan yuz kılosu «ıskarta» v a av rıhr Aslında ıskarta tutun vardır kovlunun elınde ^mma bu taban ve kesıklere dıkılen verlerde gorulur ekserııa Zaten vasaklanmıştır, «taban ve kesıklere» tutun ekımı 1 •"r? t t î j u^*oertlerınden BTri";! de ureücınm, ciskarta» adı verılen ıse \arama\an tutundur Tuccar, kove geldıgı zaman en ıv ı tutun yetıştıren kımse ı k kcz onun yanına uğrar «lvı tutune, ıvı para sozu» ıste hurada uvgulanır Ama bu uvpu anıan'n arkasında bırtakım gerçekler vatmaktadır Tuccar eksperlen şov le eoz ucuvla bır bakar tutune Tutun altın sarısı tutun vuksek randımai « Onıkı favmt \erdim» rter. Ekıcı « Eh blraz daha bev » dıve cevap verır Tuccar : « Onıkı elli. son fıvat» dıve tuttur jr Alan razı, tatan razı hesabı, anlasır ekıcı tuccarla I^te burada «tutun ovunu» kendısını gostermıştır Transfer muamelelerı, çekı fılan derken bır de bakar ekıcı «t O kırO lo tutun ıskarta'» I ı 1 GAZ SOBALARI VE GAZ OCAKLARI | Antalya I Belediyesi ve I otel iicretlpri E S S E 5 E E E E E S E E = a 5 E = Geçen Kurban Bayramında «.ntabava yaptıgımız gezıde, emrıvakıler'e bır otelde bızlerden farla para alındığını, Mart ayı ıçemınde Antalva Belediyesıvle Antalja Turızm Der neğıne bıldırmts oldugum halde su Rune kadır henk! kuruluştan da olumlu veva olumsuz bır cevap alamadıgımı, Antalvaya yolu dusecek «avın kişilerle turizmle ilgılı makamlara du vurmak t>s**rım Turhan ATAS Zıraat Yuksek Muhendısl Osmangazı Mahallesl Neş'elı bokak No 6 ESKİSEHİR Bunlara şımdıden manl olu = nup derhal ıcaldırılmazlarsa, ku E sa zamanda tstanbul sahıllerı bu S denız gecekonduları ıle dolar Ş ve sonra kıın«e bunların onune 5 geçemez Hbtta rey kayguıu ıle E belkı ılerıde bu denız gecekon Ş du salaşlarına tapu vermek za = ruretıde olabılir Ş Onun Içın atılan adıma şımdı E den çok dıkıtat ederek emıal ve Ş rılmesın A. Ç. Ş DİKKAT: HOT yarısmasmda Bedava HOT Sobaları ve HOT gaz ocakları kazananların tam listesi bugunku HURRIYET gazetesinde nesredılmistir. Kazananların aşağıdaki adrese muracaatları rica olunur. Müracaat: Seramik Tıc Ltd Sti. Istiklâl C. 346, Beyoğlu Istanbul. Uancılık 3027 1270v skartd tutun ne <i"mek' dı\e =cıracak^ınız Kuflenmış çurumus vanı i"se varamıvan tutun demektır ıskarta tutun Ama kılosu 12 50 lıraya satılan tutunun içınde ı^karta tutun h ılunur mu hıç?. Bulunmasına bulunmaz amrna, n'apsın uretıcı Bın kılo tutunu varsa, vuz k lo ıkı vuz kılo havo.1 uç vux kılo tutun ıskarta otsun Onun kılosunu on kuruştan sat^ın Ve 'onra da « tvı be, benırn totunun ıçınden 300 kılo ıskarta çıkmıs Runa da sukur» demekten kendısını a'amaz Bır de kotu kalıte tutun ve I Yarın: Tutunle rakamlar P.T.T. nin okultuğu Kıvmetli Dışişleri Bakanımı* Bav th=an "abrt Çaglavangil ın, vazıfe aHıgı gurdenberi memleket ıçınd<n nvade dıçında bulunduSunu gazeteıerde okuyoruz Hatta vurdumuz ulusumuz \e irlarecilpnmızi son derece Ugılendıren t ArapΫraıl> çarpısmasmda (blnneı derecede vatıfe ve mesuhvet sahfbı oldugunu sandığımız) Dışışlen Bakanımızın memleket dısındakı gezıleri ne devam ettıS'ni gBrduk Bakanlar Kurulunun o sırada Sa•vın Bakanın çok kıvmetlı fikır ve mütalaalanndan mahrurn kalısınm buvuk bır kavıp oldugunu zannedıvoruz Şımdı rasteeldıglmiz her vatandasın sn husu>lan bğrenmek î'tedıgınl eörüvoruz 1 Savm Dısısleri Bakanı bu vazifevı aldıîı gundenberi zamanının ne kadannı vurt tçlnde ve ne kadannı yurt dısında geçlrmıstlr 2 Bu dış memleket tershat lerı tçm bu gune kadar almis olduSu (vnllnk ve vevmtvelerin toplamıl (dovız ve mukabıll olan Turk liran olarak) n« kadar dırî 3 Bu hususu blr »orvı Bner. gesi Ile mevdana çıkarsrak umumt efkîra tcıklsyacak bir senatBr ve milletveklH cik»»y» cak mıdırT Htsmmcttin ÇORA p x T ce YukseK Teknık Okul 5 Teknık Ünıversıtelere «yn ~ v e ı a n kontemandan sta] yapan oğ S rencılenz Ağustos başında yev mıyelenmt? odemrken bazı hak E sızlıklara u!radıl,ımızı gorduk S . kadar . .. S Bu vıla . . basımıza gelrnedt ğı şekılde «ta] ücretlerımızden 5 tasarruf bonosu ve gehr vergi Ş sı kesılmıs, haftanın altı is gu = nunu tamamlamamıza rağmen Şj pazar yevmiyelerimız ödenme 5 mıstır S Yukardakl aksaklıklar geçen ş yıllardan firklı olarak hangi 3 kanun v s yonetmelıge dayanıla 2 rak ortaya çıkmı«tır bıletnemek S tevız Yıne nangt kanun ve yo Şj netmenlıge davanılarak bu vıl E dıSer mu<1«^»'selerde mesell" Ma S kina ve Klmva Endüstn«mde yu = kardaki aV:«akhkların hıçbırısi Ş olmamıstır S 1 Hazıran 1967 tanhll Resmi S Gazetede yavınlanan yenl yonet S menliSımlzt görunce sevinmlş Ş tık Yerı haklar ümit ederken Ş geçen yıl (22 51 lııa olan »e net 5 olarak elfmıze eeçen vevmıye = miz, bu vıl güva (30) lirava çık 5 mii fakat ortalama hestpla ell s mize (21) llr« geçecek sekl« tn Ş Ist. Teknik üniversite Rektörlüğünden Ünlversıtemız lehme Istlmlâlcme Karar menkullere 6830 sayılı îstıml&K Kanununun 1967 çarşamba günü saat 14 30 dan itibaren zır buluBjnalan Uân olunur Mevkit Pafta Ada verllen Sanver ilçestnde aşagıda malUüeri yazılı gayrl122 sayılı kanunla degışik 11 maddesl gereğince 25 Ekim değer baha tesbıt edıleceğınden, ilgılılenn mahal'ınde haParsel 50 Maliki Hıssesl 2 /i 6/48 9/48 0/48 2/ 8 3/ 8 3/ 8 Izmir Tekstil Teknik Okulu Müdiirlüğünden: (Acele Asislan Aranıyor) Okulumuz ıhtıvacı ıcın Almanya'da İplıkDokuma alanlarında oğrenım japmış Tekstil Yuksek Muhendısl ve Muherd^sı ahnacaktır , Tekstil Muhendıslen ılende oğretun uvesi vetıştınlmek uzere Alman ogretım uvelen vanında çah^tırılacak ve bu arada maaşlan yurtta kalmak uzere burslu olarak 1 yıl sure ıle Almanja'ya gonderıleceklerdır Asıstanlara okulda çalıştıkîan su e ıcınde maaş, asıstanlık ucretı ve «Ilmı Calışma Ucretı» olarak ayda hrüt olarak 1875 (bınsekızyuzjetmısbeş) ilra odenecektır Isteklılerın çok acele olarak Okul Mudurluğune başvurmaları duyurulur (Basın T 5110 24978/12722) r Baltalimanı 8 ^3 64 46 178 Hiisnüniyetlmlzln mükâfatı bu m u ? Faziletll oır vaiinda» olarak bekçi vergılenni (uunu gunune odeme surelıle devletımlie «nuKaddes va7ifemız! huzur lcinde 1ta ederken gonul rahatlıSı ile ayrıldık Kanunlara navet ettık Bu va?ıfeden kaçınanlar Ise bır muddet sonra kârlı çıktılar. Bizler ise Cumhurıvet Senato«unun karan ıle »»rarlı çıktık CunkO cununde hekçl vers1«ınl vermevenleT daha hiç ödemevecekler verrnlet tse hıva Ue civa «lıcak'ar t$t« blzde hüınönlvetın ve ka nun Ile nızim» tiayet ed»nlerln mukifitı Mnhlttln 71 71 73 73 Hatice Münevver Gonenç Kadrl Kurtel Fatma Asude Aydan Hikmet Kurtel Kadrl Kurtel Fatma Asude Kurtel Aydan Hikmet Kurtel HUseyin Osman Tufanoğlu ramarru Bebek » 2C a s 4 5 HulÛFi Hüseyln Pektaa * (Basın 24733/12696) HADIMKÖY SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIGINDAN 1 Aşatıda ctnsi ve mürtarlan ile ihaJe gün ve saatlerl gosterilen ild kalem yiyecek maddesi kapalı zarl u«uH! Ue satın alınacaktır 2 Evsaf ve $artnameler Istanbul ve Ankara Levazım Amirllklerinden ve Komisyon Başkanlı ğında göı'Jiebllir 3 TeJclif mektuplan Uıale saatinden blr saat evvellne kadar Komisyona verilmesl mecburidlr Verllen «artlar lade edllmez ve postadald vaki gecltameler kabul edtlmez. CtNSİ Mlktan I . Tnttn G. Temlnaö thale rttn ve saati tnpaaak 70 too 59500 Llra *i5 Llra 6 Kasım 1967 lbJOO 81 ton 64 800 Ura 4490 Llra 6 Kasım 1967 15 30 Sayı 1894 (Basın 24669'128991 Sarıyer îcra Memurluğundan MENKULMAL SATIŞ tLANI »b7/69 T. Bır borçtan dolavı mahcuz olup sati5ina karar verılen beher çuvah 82 TL dan 70 çuva! Ekmekhk un cem'an 574(1 TL muhammen kıjmetındekı menkul mallarm bırıncı açık arttırması hâlen bulunduğu Sanver Yenımahalle Cadoesı 53 kapı favıll fınnın onunde 10/11/1967 Cuma gunu 'aat 15 der 15 31) a kadar yapılacak ve o gun surulen pev muhammen kıvmetınır "o 75 ını bulmadıSı takdırde ıkmcı açık arttırması da 14'11'1967 Salı gunu aynı yer ve avnı <aatte \apılacaktır Beledıve tellalıye resmı ıle ıhale karar osraga pulu mu^terıye aıttır Ta'ıp olanların muayven gun ve saatte mahallınde bulunscak olan satiş memuruna muracaatları ı'ân olunur lD/in/OR? (Basın 63^4 12715) Adslet edeblvatınm bolea ya s pıldıfı filkemlzde en kflırök ıdt ? 'etsizlık 8rr)«ti vukırdadır 5 fl» RtniTpr fijrenpilfT S
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle