12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHtFE ALTI 25 Eklm 1967 CUMHURİYET Gencay ve "Op Art" «GENCAY» adı «güzel sanatlar» çevresinin, kendi yorulmak bilmez çabasıyla haklı ün yapmış sanatçüann dan biri... GENCAY yabancı ülke sanat atmosferinin de yabancısı olmayan bir kişi. Özellikle İtalyada kaldığı sürece yaptığı sanat işleri, uluslararası bir değer kazanacak nitelikte sayılarak, sanatçının yaşamını ve böylece yenilik yolunda yaratıcılığını sürdiırebilmesini sağlamış. GENCAY'ın sanat çalısmalannı tek bir akıma, bir tur'e, bir kalıba bağlamak doğru değıl. Sanatçının «Yenilikçı» hamlelerıyle «Plâstik sanatlar» alanmdaki gücü de. asıl bu «oluşum halindeki değışıklik.lerinden ilerı geliyor. Gencay resim'le birlikte seramık ve cam seramik çalışmalarına da yonelmiş... Ve şimdı yeni sergisınde Gencay «Op Art» denilen yeni sanat turü'nün başanh örneklerini veriyor. Turk Alman Kultür Merkezi'nın Tuneldeki Galensınde açılmış olan GENCAY'ın sergisi yeni Turk Resim sanatında «Op Art« akımını özellikle «Renk»lerdeki başarısıyla getırıyor. GENC. Y'ın bızce gerçek resim sanatı bakımmdan goze çarpan en başarılı ozelhği: Yeni «Bıçımle me», perspektıf, ışık. ayrıntı, noktalama. kontur ve fon göruntuleri bakımmdan «Goz alıcı olduğu kadar sıcak ve içten Renk'lerle» gerek resim. gerekse seramik, cam kanşımı, ve «Boncuklar'dan yararlanmış kompozisyonlan»nda guzel'e varma aşamasıdır. GEN'CAT bo serçisınde «boncuklar» dan yarattığı bir kompozisyonn yanında görülüyor. Gencay yaratıcı gucünü resim ve minyatur dunyasında her zaman yeni çabalarıyla gostermiş oluyor. Bu sergisi sanat çevrelerimızın ılgısinı çekecek nitelıktedır. tarafından »e* XAVER MEYER yönetimınde verilecek olan bu dnemli konser 3 Kasım gecesi saat 21.15'te Saray «inemasında yer alacaktır. Xaver Meyer Vıyana Akademi Korosu Şefı Xaver Mayer Vıyana doğumludur. Beste, orkestra ybnetimı ve pıyano uzenne eğıtımını Vıyana Muzik Akademısınde tamamlamıştır. Kısa bır sure sonra da Vıyana çocuk (erkek) korosunun orkestra şefı olarak Avrupa, Birleşık Amerika, Japonya, Avustralya ve Yem Zelânda'yı dolaşmıştır. Xaver Mayer J. S. Bach'ın «Passıon» v e «Oratoryo» ları ıle Haydn. Mozart ve Bruckner'ın Vıyana Fılarmonı ve Opera orkestrasıyla Vıyana konser salonlannda yoneterek kısa bir zamanda kendisini koro ve orkestra şefı olarak sivrilen bır ısım halın e getırmiştir. Viyana'daki koro konserlerı serısınde plâklar doldurmuştur. Bırçok çağdaş bestelerı vardır. 1961 de Vıyana Akademi Korosuna muzık dırektorü olarak atanmıştır. Koro yönetimınde Xaver Mayer ınce ve duygulu bır muzısyen olarak nıtelenmek tedir. Mavi Oniformalı yazar: Joseptı Kessel J. Kess'l aı eser vermesıne raŞmcn kışıhğını perçınJeştırmış bır vazardır. Kendısını dıl"Twe çevnlmıj bulunan ıkı e^erı Ae tanıri7 Gun duz Sefası (Belle du Jour) v e Kanatljlar Kanatlılar yıl larca evvel filme de alındı Baş n l d e Errol Flyn ın bulunduğu t u kordelâ asîında bır avıdan Kessel'ın kışısel gorüniusu ıdı. Bınnci Uunya Savaşında genç uçak pi'otlarının gunlük yaşantısı ve acı sonunu cnnlandınyordu. Fılmın fon muzığı olan Fokstrot halen kulaklarımızdadır. Gunduz Sefasının fılmı ise bıtmiş dumında... Arjantınd e doğdu, K»s.«el .. Ru«,yada büvüdu; yakın jkrabaları esasen Hus'du. babası orta haılı bır nek'mdı sonralan Pans'te yerıo^tiıer Boylelıfeıe henuz çocuk ıken dunyayı d^laşmı ya başlamısıı Kanı kajnıyan bır varadıbj*a ıdı. seruv«nı severdı. Cafs de la Paıx'de ısmarlanacak bır şışe şampanya ıçın kendını Lıftel Kulesınden aşigı atmıs'.ı. ama paraşutunü açiD sağ a ıljm toprağa basmasını da becerraıştı Henuz çck gençtı; uçak yeni yeni değışık alanlarda kullanılma>a başlanan Dir buluştu Gok yuzunde doıaşmak, mavı unıforma gıymtk, bu Tkımın k«:dınlar dünyasındak' süksesı, serüvenli bır yaşantı nnu büyulemiötı Savaş başlad:k!»n bır yıl kadar sona, he.iu» on=ekızınde ıken oğ'etımını yaptığı Sorbor.e Ünıvcrsıtesını rırskıp orduda gonuılu pılot oldu. 1918 de henuz yırmı ya^ırıdıykın Sıbırya>a uçan bır fılona b'ilunmuş; çeşıth ülkelere gıtmıs. bır tur dunya turu yapnıs T ı. Devnn tar.ınmış havacıları hep arkadaçı ıdı; Dau Fransız H a v • Knvvetlerinin rna \i üniformalı ve Fransız Akademisinin yeşil forrnalı yaıarının renkli ve serüven doIn bir yaşantısı var. Yazılannın kahramanlan biraz da kendinden bir parçadır. 25 Eklm 1928 tarihll Cumhuriyet'ten Karahan ile mülâkat Avrupada bır tedkık gezisi sonunda Rusyaya da uğrayan bas yazanmız Yunus Nadi bey, Moskovada hariciye komiseri Karahanla gönişmüştür. Karahan kendisine verdiği demeçte Kellug misaki hakkında şunlan soylemiîtir: Kelluğ misakını biz de imza ettık Âlem muvacehesinde harbin kanun dışı ilân edılmesıne muanz gıbi gürünmek elbette işimize gelmezdı. Fakat ben şahsen bu misâkın iyi kötü sulha doğru bir adım olduğuna kendimi inandıramadığımı itiraf etmek isterım. Harp aleyhindeki bu misaka katılanları harpten men, etmediğine, silâhlan da kısıtlamadığına gdre bundan büyuk bır fayda beklemek iyimserlik olur. Bize gelince, millî müdafaa tedbırlerimiz her itimâle karşı nefsimizi korumaktan fazla ileri gitmemiştir. Ama açık söyleyebilirim ki bu müdafaa tedbirlerimiz bizim için emniyetle telâkkı edılebilecek haldedir. Ama biz yine sulhe hizmet etmekten memnunuz ve Rusy» ile Türkiye muşkıl zamanlarında butun cihanın düşmanlığına uğrayan çetın tecrübeleri başan il» geçırmişlerdir. Okullarda okıuna llk mekteplerde yeni Türk harfleri i!e tedrisata devam edilmektedır. Bu seneki tedrisatta ozelhkle dıkkatı çeken şey bğrencılerin buyuk b:r zevk \e neşe ıçind» yeni harf eri benımsemış olmalarıdır. Okulların butun duvar'an yeni harflerle donatılmıştır Şurasını da memnunlukla kaydetmeli ki oğrencıler bu kadar kısa bir zamanda okumayı öğrenmi} bul unmaktadırl ar. Birınci sahifemizde îoyle bir karikatur gorünmektedır: tki adam konuşuyor Beledıyenin otomobillerin etrafa zifos sıçratmamalan hakkındaki emri hıç hoşuma gıtmedi. Neden7 Sofor müsunuz? ' Hayır.. Elbire lekecısiyım. VİYANA AKÂ0EMİ KOROSU GELİYOR 1950 vılında kurulmuş olan «AItı Nokta Korleri EjHtim r e Kalkındırma Derneği» görmeyen kimselere eğitım, sağjık ve çalışma alanlarında yardımda bulunmak amacıyla bugune kadar yaptığı yararh çahşmalara, şimdi de Istanbul Belediyesi'nin desteğiyle bir Rehabilıtasyon Merkezi» kurmak çabası içmdedir. Dernek bu projeyi gerçekleştirebilme faaliyeti içinde, dunyaca ünlü VİYAN'A AKADEMİ KOROSU'nu şehrımıze getirterek düzenliyeceği konserin hasılâtını tamamen bu amaca ayıracaktır. VİYANA AKADEMÎ KOROSU ...Ve «Viyana Akademi Korosu» Vıyana Akademi Korosu. se. ve enstruman uzenne eğıtim yapmış, Vıyana Muzik Akademısi 24 oğrencisı ve mezunundan kurulu karışık bır vokal gruptur. Prof. J. Lechthaler'in fıkır ve teşvıklerını ızleyerek tanınmış koro dırektöru v e ses hocası Prof. Grosbann, şımdı ünlu olan bu koroyu 1946 yıhnda kur muş ve kısa bır zamanda millet lerarası başarıya ulaştırmıştır. Koronun genış repertuarı, dun ya koro edebıyatını ıçıne almakta ve Avusturya müziğıne önem li bir mevki vermektedır. Koro, 21 yıl içinde 25 ülkede konser turnelerı yapmış. 50 den fazla plâk doldurmuş ve radyo ve televızyonda sayısız konserler vererek mılletlerarası festivallere katılmıştır. SAYIŞTAY İLÂVE BİNASI Mintarî Proje Yarışma Şartnamesi KONU VE AMAÇ : Ankara. Ulus, Cumhuriyet Bulvannda bulunan Savıştav binasının arkasındakı arsada, Sayıstay Baskanlığının bugunkü ıhtıyacını karşıhyacak ölçüde bir ilâve bina yapılması ıstenmektedir. Bu bınaya alt projelenn hazırlanması işi Bayındırlık Bakanlıgı Yapı ve tmar tşlerı Reısügı tarafmdan (Bayınairhk Bakanlığı, Mımarhk, Mühendıslık ve Şehırcılık musabakalarına ait yonetmelık) şartlan ıçensınde yarışmaya çıkanlmıştır. Yanşmanın amacı guzel sanatları tesvık gayesı ıle programda gosterılen ıhtıvaçlan ekonomık şekilde karşıhsabilecek, gunümuzun mımarlık ve sanat anlayısına uygun projenın esas fıkirlerını bulmak ve ıvı projelen değerlendirmektır Bu yansmaya Turk Mühendis ve Mımar Odalan Bırhğı üyelen olanlar iştirak edebıhr ! A R I $ H A J Ü R t S İ : DANISMAN JÜRÎ ÜYELERt t Y. Mimar Birce Neriman Y. Elekt Müh. Çakır Nihat Y. înş. Muh Goncüojla Orhan Savıstay Başkanhğı Baş Murakıbı Ozan Ziys Sayıstay Başkanı Tnreay Rıza ASLt JÜRİ ÜYELERÎ Prof. Y. Mımar Muh. Errinba? Dofsn Y. Mimar Giray Mnhteşem Y. Mımar Muh. Marnlyalı Yaşar Y. Mımar öke Sabih Y. Mimar önen Feridan Şahinler Orban Y. Mimar Sensoy Hamdi TEDEK jCRt CYELERİ : Aksüt Levend Dinç Orban Erkut Erjrnn User Srzan RAPORTÖRLER Erdem Cemile Karlıyıl Bedi» Y. Y. Y. Y. Mimar Müh. Mimar Muh. Mimar Mımar Müh. ŞEHİR GALERİSİNDE Gültekin ELİBAL Beyoğlu Şehir Galerisinin yeni sergi döneminde, Güzel Sanatlar Bırhğı sergisınden sonra, iki ilgi çekici var. Taksimdekı yeni galermın bırden bıre dn p'âna geçmıs olmasının da bu ıkı sergıye etkısı gdrulemıyor. KALAY'IN YAGLIBOYALAKI Caddeye bakan salonun bınnci kestmındekı sergisınde Necdet Kalay 11 yağlıboya resmını sergıhyor. Sekızınci ozel sergisi, once fazla sayıda yapıtla bir sergıleme yapılması ve seyırcıyı rahatsız etme sakıncasını ortadan kaldumış. t;uzel bir duzenleme orneğı oluyor. Sonra, on yılı aşan bir sureden beu bir durmacaSır.a resim aıaştırmalarını suıdurcn kısılığın bir tutarlı noktaya ulaşmasını mu]deh>or. Kalay, De\let Guzel Sanatlar Akademısıne konuk oğrnu olarak gitmış, ustalarlaeğıt«nım gelistırmıştır. Bu yonden bir dısıplın omeği veriyor. Geçen yıllara karşın, Necdet Kalay bir jem hava getıııjor. Kalın boya suruluşlen, bu surulüşlerdekı genış yuzey gorur.uşu, >ertni daha küçük V» Palyaçoların makyajlan tescil ediliyor M eslekleri kuçuk çocukları guldurmektir. Bununla beraber çoğu zaman gozleri lıuzunludur. Hayatları sirklerle birlikte şehir şehir dolaşmakla Keçer. fakat onları kimse tanımaz. Grock, Fratellini, Zavata gibi unlu palvaçolar hâriç, diğerleri yaşarlar, güldururler ve seyircileri için bır meçhul olarak olurler. Birkaç yıi evvel Ingiliz pal>açolan ince ve tehdit altuıda bulunan mesleklerini koruma>a karar verdiler. Amacı pal>acoların nıaki>ajlarını kayıt \e tescil etmek olan bir merkez komitesi kurdular. Çunku, yüzun şekii, kaşların knrımları, ağızın hatları. burunuıı rengi hep artistin buluşlandır. Her saııat eseri yaratıcısına aittir. Haklı olarak palyaçolar. mak>ajlannın sahibi olmalı ve başka bir sanatçı diğerinin makiyajım taklid edememelerıni isterlcr. Ingilteredeki palyaçoların büyuk korujucusu Bay Goııslı bu duşunce ile hareket ederek bir merkez komitesini kurmajı hasardı. Fransız Akademisinin yeşll forması içinde. rat. Mermoz. Guıllomet. Savaş ertesı Sorbennedakl öğreuımını tamamlayarak edebıyat kolundan hsansıye oldu «Biz» der «geçen savasın gençleri için tıll<e dolaşmak, kesfetmek. bir sıyler yapmak geçerli idi. Artık veyüıü ufaldı; şımdi yapılacak se\ kisilerin v e topIumiann hilinmeyen yör.'erıni bularak d<rinıiklerine ınebilmek. Arnavutlnl' Avrnpamızın bir ülkesi; arr» sosyal baüimdan (bilinmeycn b'r ArnavDtluk). Bndapeste ve Pfkin birbır'nden nzak çok ıtyrı iilke oldukları halde aralarınria g5rünmeyen bir b a | vir. Gazetecilik ve yazı hayatı asrımııın koşnlıarına gadece bız yöniinden uydo; telefon, telfraf. teleks ?ibı araçdüny» sorDnl»r:na bamba$ka yonden ınraek zorandadır; orne?in bir Vietnam, bir Ortadoğu petrol problemı, Ben Barka olayı, Israil ve komsuları çat:sma 1955 Hindistan çezisinde Bombaj'da. sı Günumiızc'e insan ru^u avcısı olacak vazarın dağacığını dolJuracak nıce alanlar var.» Bol bol geze r v e ryuzunde dola>madıgı ulke kdmamış sıbıdır Kışıarı da koşt'fine çekılıp anıla rını derıer. On s,ene evveldı uzun bır suıe Afganıstanda kaldı. Buran:ıı As>'anın bır tur ls vıçıesı olı^i'ğunu kesfettı. vaylalardakı kabıleleıın bırbırlerı ıle caıa can dışe dış dıdısmelerı, cınt oyun'arı buvuk koyun süru.cn. c c ı ş neralar. sıra sıra da4İar on>ı buvuledı. Bu etkılerın ışığında Suvarıler adlı esennı yazdı (L,e Cavalıers Ed Gallımari) Smıdı de blr Moğolıstan vaicuıguna ha/:rlanmakta. E«"«er'«"inın kahramanları; havacılar Rus Kazakları. Af s an Sıjvdrıleri eşkıya derebev'erı, tü<" tt'r kadınlar, lejyonerler, na aradîfimı bıimeden seravene stılmıs.ar, kışısel yaşantısının aslında satırlara yansımış bır sorun'u'udur. TİYATROSU SLOVVOMİR KOMEUt 3 PERUE J1R MROZEK Y Mımar Müh. Mımar Müh, POLISLER Uygulayan : SERMET ÇAĞAN ^1 NECDET KALAY BİR TABLOSU ONTVDE uçucu yuzeylere bırakıyor. Rengın gerçek tadı daha bır önde yerleşıyor. Ve ozetle ressam Kalay, doğa'nın az renkli ve ancak zengın gorunumlerıni somut, anlaümcı bır dille geriklerinde (tuval) gerçekleştırmıştir. Soylu'luğunu boylece belirgın durumuna sokmuş savılabıhr. BATER'IN SULUBOYALARI Uçuncu ozel sergısını gerçekleşürrruş bulunan Bater, kırksekiz suluboya çahşmasını sergılemış Bunlar Yurdumuzun değısık kesımlermden, Fransa, Ispanya, Italya ve Mısır'dan gorunuler. Bır portre. bır nuçıplak dısındakı çalışmaları uç değışık teknık ıle bır araja getırilmiş. Akademıkrealıst denılebilecek tıtız çahşmalar, Cezanne gıbı Kubizm'e kapı açan: yer yer constructif yapımcı aramalar, tumünden ozgur ve bağımsız bir anlatıya ulaşan son çahşmalar. Bater, denilebılir kı, suluboyalarının retrospektıfini yapıyor. Bunun sonucu olarak da, suluboyalan bakımmdan değıl ve ancak, sergıleme duzeni yonünden bır karışıkhk orneğı verıvor. Suluboyalarm önce tarıh ve teknikstıl olarak bır sııalaması ve arkasından da bu kadar fazla bır sayıda sergıye katılmaması sağlanılmahydı. Bu çokluk. Cafer Bater' m aleyhıne oluyor. Bater, Doğa'nın değışık açıdan ele aldığı gorunulerınde temiz, tiüz bir ışçılık, doğru bır çalışma, son arastırmalarında da suluboyanın malzeme olarak isteklerme tumünden yaklaşmış goruluj or. BUGÜN TALEBE MATİNESİ SAAT 18 DE Cumartesi, Pazar 15 te, Ça»şamba 18 de Matina TEL: 41 31 09 RekâmcıliK 3803 12733 ö D 0 LLER: Birıncıye 20.000, TL. Ikıncıye 17.500, TL. Üçiincüve 15.900. TL. 5 adet Mansiyon (hfrblrine) 5.000. TL. Son soru sorma tanhı 20/Kasım/1967 pazartesi, proie teslim tarıhı 19/Ocak/1967 cuma saat 17 00 o.'ir. Yanşma şartnamesi ve eklerını ıstemek için şahsen veya posta ile vapılacak olan muracaatlar, Iş Bankası Şubesı 77 No. lu hesabma doğrurian doğruya veya başka bır Iş Bankası Şubesı yolu ıle 50. TL. yatırıldığını gosterır banka makbuzu ile birlikte Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar Işlerı Reıslığıne yapılmalıdır Şartnameler; Istanbulda, Yapı Işleri 1 inci, tzmır'de Yapı tşlen 3 üncu Bolge Mudürluklerı ıle Ankara'da Yapı ve îmar îşlerl Reıslığmoe gorulebıhr. (Basın. 21773 A. 133921269S) nöbetçi eczaneler istanbui sinemalar Bcyanmış yumurta ile palyarorıun yüzü arasında tam bir benzerlik vardır Bo>Iece paljaçolar kanunun hima}esine girmiş nldular. Bunun için makjajlarıjıın aslına uygun renkli bir resmini Londra'nın guneyindekl teşkılâtın ınerkezine gondermek veya şahsen ora>a gitmek kâfidir. Bay Gough asıl o andan itibaren faalijete gecmektedır. lşi palyaçonun makivajını murakun olduğu kadar aslına uygun bir şekilde cizmektir. Doğruluğu sajlaraak için makiyajı iki kopya olarak yapmakta birinci kopyayı bir deftere, ikincisini bir yumurtanın uzerine çizmektedir. Bay Gough «Yumurtanın avantajı insan başına çok benzemesidir» diyor. ALEMDAH: (22 36 83) Dokuzuncu Hariciye Kofıısu BULVAR: (21 35 78) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu GUNLŞ: (21 61 40) 1 Banka Soyguncuları, 2 Haydutlar Kralı İPEK (22 25 13) Dısı James Bond KULUP. (22 72 77) Bır Şoforun Gızll Defterl MARMAHA: (22 38 60, Be'âlı Dortler MELEK: (Eyupı (21 58 76) 1 Dokuzuncu Harlcıje Koğuşu, 2 Bır Şoforun Gizli Defteri RENK (21 15 25) Profesorun Aslanı TINAZTEPE (71 65 18) Kumarbaz ve Karuı 5AFAK: '22 25 13) Denizde Sojgun YENİ (Bakırkoy (71 68 26) 1 Karaoğlan. 2 Blr Soforun Gızli Defterl tiyatrolar ARENA HYATROSU. (49 4» 84) ıSASAFRA DAIjL.ARINDAK1 RÛZGAH. Her «ece 21.1i Çrj.. C.tesi. Pz. 18.00 d« AZAK rîYATROSU (22 62 46) GonU) ÜlkO • ü a zanfeı Özcan toplulugu 1AYKH.MAKSA MAKEADIN. Çrş.. C.tesi, Pz 16.15 te. Her gun 21 15 te P tesl temsil yokrur BAKIRKOY TİYATROSU' (71 59 49) «B^ZIL\RI KIZ SEVER. Ker gun 21 15 Pz. 15 00 .Karagoz Hacivat Gizli Ajanı çocuk oyunları. C tesı, Çrş. 15 00 de DORMEN TTYATROSU: tÇAHANE DU1» P tesl nariç oer gece 21.15. Cr». 18 00. C tesl. Pz. 15 00 de J A T t H TtYATROSU <23 01 Tl) tDAYAN BAÜ . RtYELİı Heı eün 21.00 de; Pazal 15.30 da Pazartesl gOnier) temsil yolctuı GEN AR TTYATROSD: (49 31 09) tPOLİSLER» P tesl harlc her gece 21.15 G tesl. Pz. 15 00 de. GÜLRİZ SÜRURİ ENGtN CEZZAR FATTH TTYATROSD: «AYKIR1 \TE KELEPÇE» Palartesl hanc. her gım 18 00. 21.15 te. Cumartesi Pazar, Çarşamba 15 00 de İSTA.NBUL ITYATROSU' (44 23 86) tAYrPTlR SÖYLEMESÎ. CumırtHt, Pszaı 15.0a Heı gun 21.İS te. Pazartest temsl) Totrtut. KAB4KE TtYATROSU: «VATAM KUHTARAN 5ABAN» Her gece 2100 de KENTERLER: (44 36 73) «BtR GARÎP ÇtTT. Prj. Cuma, P.tesl 18 00 tMIKADONUN ÇÖPLERİ» C.tesi. Paz.. Sah 18 00. P.tesl 21.15 te KÜÇÜK SAHOTS: (49 56 52) MOcap Ofluoglu Tty«t»u. U'EPSS Her gön 21.15 d», Çarsamb». Cumartesi. Pazaı 17.00 de ORALOÖLU TtYATROSU: (49 49 35) ıKADINLAR IIH DERSE. P.tesl harie. her gece 2130. Çrs. C tesl, Pz. saat 15.00 de TEPEBA51 TTYATROSU. (44 »1 57) cEVVEL ZAMAN tÇTNDEı Paıartert. Carsamba Cuma. 21 de. Pazartesi 15.30 da TJLVİ URA2 TtYATROSU (Aksaray KüçOk Operada) (21 57 î i ) tMasaJar. P.tesl, Salı hartç, ber gece 21.15, Çr», Pr», Cum* 1815 cMÜSTEREK EV> P.tesl. Salı, 18.15 ve 21.15 t», Pazaı 15 00 ve 18.15 te ÜSKÜDAR TtYATROSU: (3« $S 11) KOCADAÖLAR AÖASI. Her gün 21.00, Pazar 1530 da. Cuma günleri temsil yoktur. VAHÎ 0 2 TtYATROSDl fM « «3) cCAHTADA KIKLtKı P.tcri harlc her (Q° «!•»• Can. C.tesi, Pz. 1«.15 ta. BAKIRKOY Yucel kez, Kuçjkçekmece BESIKT^S Jazıçı G J I Yesılkov MerCınarBo Valıdecesme DENİZ KUVVETLERIK0MUTANL1GI Seyir ve Hidroşrafi Dairesi Baskanlı|ından bildirılmistir. DEMZCtLERE VE HAVACILARA 124 SAYILI BtLDİRt 1 ılâ 3 Kasım 1967 ve 6 ılâ 9 Kasım 1967 tarıhlerınde 09 45 ile 16 00 saatlerı arasında asağıdakı noktalan bırlestıren saha ıçınde seyretme, demırleme, avlanma ve bu sahanın 5.000 metreye kadar olan yükseklığı can ve mal emniyetı bakımmdan tehlikelıair. KARADENtZ RUMELt KARABURUN AÇIKLARI 1 nci nokta: E. 4954 No. lu Karaburun fenerınden 323 derece ve 4 mıl mesafede enlemı 41 derece 24 dakıka Kuzey. Bojlamı 28 derece 38 dakıka Doğu olan nokta. 2 nci nokta: Enlemı 41 derece 29 dakıka Kuzev, Bovlamı 28 dsrece 41 dakıka Doğu 3 ncü nokta: Enlemı 41 derece 34 dakıka Kuzey, Bo^amı 28 derece 28 dakıka Doğu 4 ncü nokta: Enlemı 41 derece 29 oakıka Kuzey, Boylamı 28 derece 25 dakıka Dogu DENÎZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DlTURULtTl. (Basın 25024 12723) BEYOĞLU Pehn, Klnyoli EMINONU Istanbul, BataıâU, Ni îancı. Kucukpazar, Gençlurk EYUP Evupsultan. Yeni (Sagmalcılar). Umıt ıRani). Yeni Itımat FATIH Saraçhane, Candemır, Can, Horhor. Yeni Sıfa. Cakmak GAZIOSMANPAŞA Şukran. Hürrijet (Kuçukkuy) KADIKOY. Emnıvet Baharne YeHJ Kadıkoy, Caddebostan, Altın KARAKÖY Itımat KASIMPAŞA: Sedef SARIYER. Istıkamet. bevoĞjlu \S (47 63 15) C'Igın Kız iRıta Pavone) ATLAS: (44 08 35) Banka Soyguncuları DUNYA: (49 93 61) Denizde Soygun (2.hafta) EMEK (44 84 39) Çılgın Kız (Muzıkal) ERKOC: (47 07 82) Kahreden Firar (T.Okan) b'ITAS' (49 01 66) Drakula (tng ) KERVAN: (4a 04 23) Blr Soforun Gizli Detterl KONAK: (48 26 06) Profesorun Aalanı (Tony Randall) bALE (44 33 95) y,k,!an Yuvıı LCVEN1 (63 55 39) Fantoma Hırsıılar Kralı LÜKS (44 03 80) Blr Şpforün Glzll Deftffri RLYA (44 90 07) Doku/uncu Hariciye Kogusu «5ITE (47 69 47) Diji Jameı Bond SAN(48 67 92) Yıkılan T U T . V'ENt MELEK: (44 42 89) Dlji J ı n m Bond Yenıkoy ŞIŞLt: Guven, Ömer, Nışantas), Kurtuluş, Kemal USKUD!\R Oner Kenan, Çıçctçı, Kuzguncuk ZEYTINBURNU: Zumrut telefonlar tS 90 00 21 S S) V Guraba Haıtafıanes) 11 *C 00 Haseld HastanesJ 21 26 80 • 21 «3 VI Nümune Hastahanes! Se 59 00 SıhhJ tmdat: HfvuSlu 44 49 88 lslanBu) 21 19 83 ÛsRUdat S8 15 M Kudnr Hsstnhnnesi 22 90 32 Zrtmep Ratnl) S» 30 S0 TOrs Bsva rollan Bllet Satısı <44 47 00) Danısma (44 03 96) Hava AJanı (73 82 73 TS 84 40) Devlet Demlryo 1ları Haydarpasa (30 04 r5) Slrked 17) 00 50) DerazyoUan (49 18 96) tatU gflnleri (44 02 07> Sehlî Hatlnn (44 42 8 » Telefonla TeîrraT • 04 Cerrahpase Hastahanes) tlkyaraırn Hasrtananesl g Sarıyer îcra Memurluğunadn MENKULMAL SATIŞ ÎLANI 964/128 T. Bır borçtan dolavı mahcuz olup satışına karar verılen 4 000 TL. muhammen kıymetındekı Gurundık Ck. 24 No. lu çalışır halde Ses Alma Cıhazı Te>p'ın ıkıncı açık arttırması hâlen buluntfuğu Emırgân Boyacıkoy Caddesı 78 kapı sayıh Sıbel Otel ve Gazmosunun onunde 10/11/967 Cuma günu saat 13.30 dan 14 e kadar yapılacak ve o gun surulen pey muhammen kıymetınin S 75 inı bulmadığı takdırde ıkıncı açık arttırması da 14/11/967 Sah gunu aynı yer ve a>nı saatte yapılacaktır. Beledıye tellâliye resmı ıle ıhale karar damga pulu muşteriye aittir. Talip olanlann muayyen gun ve saatte mahallinde bulunacak olan • • » tıı memuruna müracaatlan ilân olunur. 10/10/967 (Basın 8263 12717) Makyaj aynen ynnınrtaya geçiriliyor Boyanmadan evvel yumurtalar örel bir muameleye tntulnyor. Bo<altılıp Içlerine Pari» alçısı dolduruluyor. Ressam ancak ondan sonra ijlne başlıyor. Bay Gough bu çalısmayı joyle anlatıyor: «Çoğu palyaçonun yiızü birbirir.e çok benzer. Renkleri belırtaek bir hayli rordur. Bir vumartayı boyamak aaatlerc* sürer> Bütfin bunlar. rajmen Bay Gough mutlu bir insandır. Yumurtalardan kurulu müzesi yorgunluğunun mükafaüdır. Raflar» titizlUd» yerlefÜrilmiı boyanmn yumurUlar aajresind* palrtçolar bugün dLmezlesmittir kadıköv A.TI^ANTIK: (55 43 70) Serseri Turlst BELEDtYE (53 33 14) Çtfte Tabancall D u n i t CEP: (36 09 82> Cehennem Harekatı ÇELtKTAS: (Maltepe) (53 35 07) Malkoçoğlu Krallara Karşı EFES: (36 3Î 84) Enayl Casu» KENT (36 M 12) Acı HStıralar REKS: (36 01 12) Denizde Soygun (F.Stnatr») LALE: (36 51 86) Blr SofOrün GlzD Defterl OPERA: (36 0S 21) BLr SofBrön Glzll Defterl OZEN: (36 99 94) Yıkılan Yuva REKS:: (31 01 12) DeniKl» Soygun (F.Slnatr») StNEMA 63: (55 10 84) Roma Maceruı SOOTYYA: (M 0« 82) B«lâll TıtU TEKt: ( U 41 t») ROeOTn Kerrıaı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle