09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
BASIN AHLAK YASASTNA UYMAY1 TAAHHÜT EDER * Sahlbl ! NAZtME NADÎ • Genel Yayın Müdürö: ECVET GÜHEStV Serutnlu y*zı tsleri Mudurü: EROL DALLJ l u u v« Yayan CUMHURIVET MATBAACILIK v« Gu«teclltk T. A. $. . Cagaioglu Halkevl sokak No. 3941 Meydanı Edirne Hanı ADANA Telefon: 4550 * ANKARA Ataturk Bulvaıı T*n«r Ap • Yenişehtr Ttlefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 BÜROLAR ABONE Senelik 6 «ylık 3 aylık ve Turklya 75 00 40.00 22.00 İ LÂ N Harıct 198 00 99.00 49 50 17 J7 35 a tZHİR: Fevıipasa Buivan. Afşaroglu Ijhanı 1041*5. Tel: 31230 200 U n 13 • 8 7 ncl sahttelet «0 * Nışan Nikâh lCvlerune Oojum (Maktu) 85 • Ölura Mevlit. Teşekktlı vc kavıp araras S en> 100 • Ölum. Mevlit, Tesekküı (23 cO) i en> 150 t Başlık (Maktu) 2 3 4 S lncl uhiielerd* (ranttml) SAYISI 25 KURUŞ Sosyalizasyon puana tabı tutulacaktır. Bir puının değeri hekım seviyeıindekt sağhk personeli için 2 lir«, yardımcı sağhk personel için 80 kuruş olacaktır. Ancak, mahrumiyet tazminatı 1500 lırayj geçemiyecektir. Mahrumiyet tazminatı, taban tazminat rakamı olan 500 lıranın uzerine sağhk ocagının bulunduğu yenn mahrumiyet puanının ıkı mislınin eklenmesiyle çıkacak miktar kadar olacaktır. Yardımcı sağhk personeli İ M taban 200 liranın uzerine mahrumiyet puanmın M kuruş] a •çarpımının eklenmesiyle çıkan rakam kadar mahrumiyet taıminatı alacaklardır. Tahakkuk edecek tarminat 000 lirayı geçemiyecektir. (Baatarafı I. •ayrftt'a) DEMİREL DÖNDÜ (Bastarah 1 Inei sahifede) «Hükâmetimir, Türkiyenin çevrc si boyunca bütün komşuları ile mü nasebetlerini, slyasetimizin temeli olan karsılıklı anlayış ve itimada dayandırmaya özel bir önem atfetmektedir. Bu komşularla barış ve ahenk içinde veya hüsumet haliade jrasamaya çalışmak o memle ketin elindedir. Egemenliğe, bağım nzlıia, toprak bütünlüğüne saygi içljleria* ademi müdahale, millet lerarası vecibelere, hak ve menfaat esitliğine riayet gibl prensiplcri foıetneyen devletlerle arzu olla bil« iyi komşuluk münasebetle ri tesis edemeyiz. Fakat dostluğun »• iyi komsuluğan hüsnmete şaya m tercilı olduğuna kani bulunuyoriı» ve fayemiz. daima Türkiyenin etrafında, ikili munasebetler yolu İle bir barıs cemberi vücuda getinnek ve bu atmosfer içinde mücavir memieketlerle çeşitli alanlar4a yapıeı ve mütekabil mrnfaatlcn yarariı Igbirlifi imkânları yarat auktu.» lerınln işgali altında bulunan top raklardan gerı çekilmesı gerektıgi ıfade edildilrten sonra Kıbrıs fcoruîunda, «Ada'daki iki cemaatin barış ve tam güvenlik içinde yasayabilmeleri için meşru hak ve menfaatlerini koruyacak sekilde âcil ve anlasmaya müstenit bir hal çaresi zarnretini yeniden ifa de eylenjişlerdir» o'enılrnektedır. TÖS ve TÖDMF Millî Eğitim Bakanı Ertem'e cevap verdiler Birleşmiş Milletler (Bastarafı I İnci aabifede) h. «Kömur gozlu, sürmeli» lspanyol dilberi ile, suratına en korkunç ifadeyi vemıek içm nasıl boyanaca ğını şaşırmış kızılderili el ele verdi, saçlarında uzun tokalarıyla Ja pon güzeli, Amerikan kovboyu ile dansetti... Onlar Birleşmiş Milletlerin kuru luîunu temsil ederken, az ileride, Birlesmis Milletler bayrağı ardında, yeşil çuha kaph masada «Dele geler» ciddi ciddi oyunu seyrediyor, arada bir anlamadıkları yer olunca canları sıkılıp temsil ettik leri ülkenin kâğıt bayrağı ile oynuyorlardı. Bu arada, okulun diğer öğrencileri, yâni seyirciler arasında işin ciddiyettni ihlâl edip, oyun sahasına müdahalede bulunan ve sırayı bozanlar olduysa da Birleşmiş Milletler üyelerinin öğretmen leri kendilerini yer yer nâzikçe, o da olmazsa «gerekrigi gibi» ikaz et tiler. «Bahçe Beyannamesi» kanah ile Birleşmij Milletlerin kuruluşu ço cuklara açıklanıp bitirildiğinde, bir kaç öğrenciye anlayıp anlamadıkla rmı öğrenmek için sorduk: «Neymiş bu Birleşmiş Milletler?» Cevap verdiler:? ^Bir millet yalnız bafina kalınca iş yapamıyormus, komşulardan yardım ister gibi, baş ka milletlerden yardım istiyormu»Bu açıklamadan pek memnun kalmayan bir diğeri hemen ekledi: •Canım, hani annera, yumurta kal mayınca yan daireden alır. yın daireden de bazan ekmek isterler ya onun gibl iste.. RirMndr bir şey olmayınea öbüriinden aiıvor!» kılâtı üyelerine bırer mesaj gondermiş, «BM Anayasasının; iyi komşuluk, müsamaha ve uluslararası münasebetlerde hakukî usnllere riayet Bİdnfnnu» bildirmıstır. AST (31 ••••••••••••••a ANKARA SANAT TİYATROSU Tabiî gaz Büdiride ayrıca LA ülke arasındaki iktisadl e ticari llişkilertn aelışıirUmesi çin Türk • Irak ortak komisyonunun en kısa zaman da toplanacagı ve iki ülke arasında petrol arama re işletme konusunda işbirliğlnl sağlama amacı ile bir Irak hevetimn en kısa ıaraanda Türkiveye gelecegi açıklanmaktadır Tabi! gaz nakli çalışmalannm hızîandınlması fii't ve yolcu nakhvatı ve istik»<nlde bir anlasmar.m imzalanması, turızmin geliştirilmesi konularma da bildiride yer verilmiştir. "Kanunsuzlukta inat etmenin bir faydası yoktur,, ANKARA. (Curahuriyet Bürosu) TÖS ve TODM Fea'erasyonu, dun yayınladıkları bildiride, Millî Eğıtim Bakanı Ertem'in, asıl suçlulan bir tarafa bırakıp, suçluları meydana çıkaranları cezalandırdığı öne surülmekte ve «Bakanın, kanunsnılukta inat etmesinin bir faydası almadıgı ve olamıvacağı» belirtılmektedır Bilairide ayrıca. «öt'etmenlifin hayıiyetini koruyacak tedbirleri almakta tereddfit etmiyeeeğir» denılmektedir. Küçük Burjuvalar MAKSIM GORKI Sahneye Koyan: Guner Sİ MER Ekim 1967 tarihinden İtibaren) •••••••••••••••••••••a •••••• "uıunu sunar Mariner (Baştsrsb 1 ineı sahifede) rafını görmesi de mümkün değıldir. Stanford Üniversitesi fizik bilgini Dr. Von R. Eshleman, buradaki Jet Cer Laboratuarında tertiple diği basın toplantısında bu ağır atmosferin Venüs gezegeninüı çok parlak gözükmesine sebep olduğu nu söylemiştir. Eskilerin Venüs ge zegenine Lüsifer (Işık YıldızıU demelerinin yanlış olmadığını belirten bilgin, kesif atmosferde güneş ışınlarmın kınlmasının dünyalı bir ziyaretçiye bir kuyu içinde bulunduğu hissini vereceğini söylemiş ve Venüsün sathında tesbit edilen 280 dereceük ısıya da değinerek «Bu yalnız bir kuyu değil, bir eehennem knyusndur» demiştir. Venüsün 4,023 kilometre uzağından geçen «Mariner5> in yolladığı bilgileri inceleyen bilginler, bunların. gezegenin sathına inen Sovyet uzay aracı «Venüs4ün gondermiş olduğu bilgileri teyit ettiklerini söylemişlerdir. ?2. Koğuş Gi?e saatleri: 10 30 21.15 Tel: 17 81 71 DURDURUN DÜNYAY! SNEGEK YAR (Çocuk oyunu) KELOĞLAN devam etmektedir. Seyyar hizmet tazminatı Sağhk oeaklannda çalışın htkım seviyesinde »ağhk personeli mahrumiyet puanı 0 ile 150 puan arasında olan yerlerde 300 İıra. 151 ilâ 300 arasında bulunan yerlerde 600 Iira, 300 den yukarı olan yerlerde 900 Iira net olarak seyyar hizmet tazminatı olacaktır. Sosyal hizmetler uzmanlan i*e çaliftıkları yerin puan durumu 0225 arasında ise 300 Iira. 226 dan fazla ise 600 Iira seyvar hizmet tazminatı alacaklardır. Yardınıcı sağhk personelinden maaşları 300 ilâ 400 Iira arasında olanlar 200 '.ira. 400 liradan fazla olanlar 300 Iira. vüksek tahsıl yapmıs olanlar 600 İıra sevvar hizmet tazminatı alaeaklardır. Yonetmeliğe ayrıca, uzun bir lı?te eklenmis ve bolgelere ROre sağlık personeli ile vardımcı personelın ne kadar tazminat alacakları gösterilmistlr. HAS: 2635/12734 Orta Doğu buhranı Demirel. «TürkArap münascbctlerindeki inkişaf, ümitli hir kaflangiç »afhasındadır» demı<;. «Ortadoğn bnhranında takip ettifimiz liyasetln nlumlu akisler knldnfnnn ve bnnu, sotı zivareti ••nanda musahede etti|ini> belirtmıştir. Bu demeçten sonra Demirel basın mensuplannm çeşıtli sorularını cevaplandırmıştır. BBC muhabirinin «Irakta yaptığı mz görüsmelerde Birleşmiş Milletlerin ya da başka bir kurulııjıın Arap ülkeleri ile İsrail arasmda arabuluculuk yapması konusu ele alındı mı?» şcklindeki sorusuna: «Konuımalarıınız hu soruya evel ya da hayır stklinde cevaplandırılacak Bİtelikte »Imamıştır» cevabını vcrmistır. Piyasadan (BasUrafı I inci sahifede) Edirnekapıda iki gün önce kesime hazır dunımda yakalanan 37 eşek ve 17 katırda hastalık bulun muştur. Yapılan soruşturmada, hayvanların veteriner kâğıdmın da olmadığı anlasılrnıştır HastaUklı hayvanlar Imha edilmiştir. At ve eşek kesimini önliyebilmek gayesiyle Beîediye Zâbıta memurlarının pr>Ti«; i'« isbirliği yapması ka rarlaştırılmıstır. MUHTIRALAR Demirel, sinlrleniyor D^mirel. bir sorıı ı^e^ınp wır' gerilerine devam edeceğıni, Elâzığ'da bir teknık okulun ienıelinı atacağını hıldınnce. Millî Etıtim Bakanı Ertem. «Bevrfendl, aetık> demıştir. Basbekan. bu «oze sinırlenmı« «Efcndim. •knlnn tedrisata baslaması haska, açmak başka» n'ıve kar^ılık vermijtir. öğreneî kuruluşlan versıteji öğrencı Bırhklerının yaymladığı bıldiride, özetle söyle denılmektedır: «His ve mrrhımet tnccarlannın her tıirlü aracı kollanarak alevlendirmeye çalıstıkları hareket, Türk halkının gerçek sorunlannı anlayıp bfrenerek uvanmasını önlemek ve bn yoldan sivasal çıkarlar «ağlamak amaçlarını gütmektedir. Biıim, «lülerle v e mhlarls görttleeek hesabımız yoktur. Büvük Törk Vlusu, petrollerin, madenlerin, dıs ticaretin, eŞitimin ve halk fîitiminirı yabancıiann rlindevken ve sömürülürken. ülkenin 35 milvon metrekarelik bir alanında yabancı bir devlet knküm sürerken senin de ölülerle Keçirecek zamanın yoktur. Bu, büvük bir tnzaktır.» (Bastarafı 1 inel ubifede) KİLİS Veteriner Mudürlüğü son 4 ay içinde Istanbul, Kayseri ve Samsuna yaşlı eşek ve katır sevkedildiğıni. kendi kayıtlarına gore bu sayınm 177 olduğunu bildirmiştir. Yaslı eşek ve katırların tstanbul ile diğer ıllerde kesimlerde kullanıldığını, bunun için yaşlı hayvan ların sevkıne izin vermiyeceklerini veterinerlıkçe açıklanmıştır. 177adetkatır ve eşek yollandı öte yandan, TOS ile Kederasyon, Milll Eğıtım Bakanına, Başbakana ve Cumhurbaşkanına muhtıralar sunmuslardır. Eu muhtıralarda yerlerinrten haksız olarak tayin edildıgi one »urülen 32 öğretmenın cski görcvlenne ladesi bu çesit nakillerin derhal durdurulması ıs»enmekte, bunların yapılması için 29 ekime kadar mühlet veriler«k, yapılmadıgı takdırde öğretmenlerin Anayasanın tanıdıgı direnm ı hakkını kullanacakları belirtilmektedir EKİMde MİLLÎ PİYANGO nun Doğu geıisi (Bastarafı 1 inci sabifede) Kırk bir yasındaki Ecevit, 43 yıl hk CHP nin aklının şimdiye kadar nerede olduğunu, neden pek ol madığını Ismet Paşanın deyimi ile •Hulusi kalb> ile anlatıyor. Başbakan Demirel ile Eeevit'ın arasında önemli bir benzerlık buldum. Her ikisi de yemeklerde ıçkı bulundurulmasını istemiyor. Hsni akşamîarı «iki tek atmaya ahşmıslar içm biraz ağır oluyor bu Yemekler, içkhlz aile matineleri>nı andırıyor. Mamafih ehlı alkoller hazır düzen yıkılması havasına gı rilmişken Ecevit'in bu düzenini ge ziye çıktıktan 3 gün sonra yıktılar Bu başarı da temiz bir otelde çarsaflarını ve yorganlarını bazı geze gen mahiukatın kapladığı, sardığı gazetecılere nasip oldu. Yine tekrar ediyorum, Doğu, dokuz ay ön ce dolaştığım Doğu deeıl. P.I.A. Nev York seferine başlıyor ^EW TORK Burada bir basın teplantıu yapan Pakistan Hava Yollan Başkanı Mareşal Asgar Han. 1968 nisanından itibaren NcwYork scferlerıne ba|lanacağını söy lemiştir. Seferlerde Boeing 707 ve 720 tipi uçaklar kullanılacaktır. Sunay, Demirel ve Çağlayangil; BM'i öven demeçler verdi ANKARA, (Cumhuriyel Bürosu) Birlesmis Milletler'ın kuruluşunun 22'ncı vıldonumü dolayısıyle Cumhurbaskanı Sunay, Ba^bakan Demirel ve Dışışleri Bakanı Çağlayangil, bırer oemeç vererek, teşkilatın çalışmalannı ovmüslrrdır. BAYRAM ÇEKILİŞİ Yine zenginliklerle dolu BU Y Ü K Büyük ikramiye: 1 Milyon Iira Toplam ikramiye: 10 Milyon 484 Bin lira özel yabancı (Bastarafı 1 ıncl sahifede) Yukarıdakı tablonun incelenme» sinden de anlaşılacağı Uzere O cak • Temmuz döneminde liberas yon, anlaşmalı ve bedelsız ıthalât aeçen vıhn avnı dönemine oranla artmış diğer kaynaklardan yaoılan ıthalât ise azalmıştır. Bu arada. ııberasyon tahsisli, anlaşmalı ve bedelsiz ithalâtın top lam ithalâttaki rayları 1966 va gore büvümüş özel yatınmlar ile özel yabancı sermavenuı nisb! önerrlerı ise küçülmüştür Amerika (Bastarafı 1 inci sahifede) Kes'ten sonra Kahıre Radyofu, Israil'in 10 tank vc 4 zırhlı aracının tahrip edildiiıni, bir uçak ile bir hehkopterinin de düşuriildüğıi"'i bildirmiftir. Öte yandan, Tel Aviv'den bildirıldığine gore, İsraıl Ürdün sınırında da bir çarpışma olmuş, 2 Israıl askeri ağır yaralanmıştır. U Thant'm mesajı NEW TORK BM'ın kuruiusunun 22'ncı vth. uye memleketlerde kutlanırken, Genel Sekreteri U Thant, cıunya tes Ortak Bildiri ; ADALET BAKANI: «GÖMÜLECEK YER BİZİ İLGİLENDİRMEZ» ANKARA Adalet Bakanı Hasan Dinçer, bir gazetenin ne? riyatı uzerine. «Menderes, Z»rlu ve Polatkan'ın naaşlarının gömüleeeti verin tayin ve te*biti. Adalet Bakanlıgını ilgjlendiren bir konu deÇildir» demiştir. öte yandan ortak bildiri Ankara ve Bağdatta aynı saatte rayınlanmıstır. Ziyaretin «kargılıklı anlavıs. doıthık ve kardeşlik havası icinde» Keçtiğini belirten bu ortak bildiride •İki uiemleket arasında devamlı olarak mligrn iliskiirrin daha da takvive^i maksadivle ikili konuların teferruath «ekilde in celcndiii» belirtılmektedır. Pilistin ve Pilistin ahali":! konusunda Türkivenin »österdiği vardımlara Irak Basbakanmın teşekktlrlertnl BiidirdiSİ Türk B.ışbakanmır) da «mrmrpketinin Arap millrtlerine karsı duvdueu vakin re doatane hisleri» teyit ettıği a çıklantn bildirıde tsrail kııvvet MİLLÎ PİYANGO En çok ve en büyük ikramiye dağıtma rekorunu daima elinde tutuyor. (Basın 24354/12714) Vell known vacancy for International salesman Aırhne has than KONSEY TOPLANIYOR Birlesik Arap Cumhuriyeti. dun kü carpışmalarla ilglli olarak, Güvenlik Konseyi'nin acele toplanmasuiı ve tsrail saldırısını goru;mesini istemiştir. Bunun uzerine Konseyin. Ortatfbğu «ornnunu görüşmek üzere, bu sabaha karsı toplanacağt bıldırılmıstir. not older 3S years. Required is sales experience in •viation or other industries snd besides Turkish, fluent W'rite, enclosing knowlcdge of English. picture, to Commercial Yabancı serruaye müracaatlnn Viranşehh (Bastarafı I ınci lahifede) 32 yasındakl Esın Gurbuztürk. BıçkiDikıs oğretmenı olarak fö revlı bulunduçu Keçiören Bıçki Dıkı>; YtırdunHan dun saat 17 sıralannda çıkmış, çarşıda bir süre alışverış ettıkten sonra, evine gelmiştir. Apartmandaki ışıkların yanmaması uzerine Ba yan Gurbuztürk, tekrar çarşıya gitmiş ve donüşte, Kurtuluş Cev her sokak 4'3 numaralı oairesine girmek ısterken, apartman kapısı onünde silâh sesleriyle, yere yıkılmıstır. Öte yandan Bakan'.ar Kurulunun onavından geçen yabancı sermaye müracaatlan da bu nlm Uk sekiz avmda geçen vıl seviyesinden yilzde 10,4 oranında (23.1 mtlyon lirai Rerileme ktydetmiştir. Ocak Ajrustos dfineminde BBkanlar Kurulunca kabul edilen öze' vabancı sermaye proıeleri 19fl."J milvon Mra olmuştur Ancak aynı dönemde fiilen geldigi bildirilnn vabancı sermave miktan ise 29 4 Şırınevler'de dun akşam gomilvon lıradır Bu rakam geçen revleri basına dolmu^la gıtmckvıl sevıvesinden vüzde 4B fi oranın te olan Bekçıba^ı Yusuf Atıllâ da ve 27 8 milvon İıra azdır ile bekçı tlyas Ünal. trafık kazasında yaraianmıslardır. Kaza. tktisatçılar Bakanlar Kuruluyol kenarında parkeaen 34 AK j nun kabu! ettısı miiracaatlar fii407 plâkalı kamyona. ehliyetsiz len gelen rabanci sermave ve ou sofor Yu«uf Atıllâ'nin kullandıkanaldan vanıian ithalâtın, 1967 ğı taksinin çarpması «onunda \nlinm lk sekız ayında geçen yımevdana gelmiştir. hn avnı dfinpmıni.ı önemü oranlarda ^ertde kalmış olmasmı « • Olayda. tak^ının onu. kam\okonomik ve sosval açıdan önemH nun altında kalmı1;. dıser ak~abir sösterpe savıldıftmı belirtmlşmı da 20 metre sürüklendıkten lerdır sonra, tamamen riagılmi'îtır Managtr, P. K. 332, Şîjli. İstanbul. Türkiye Demir ve Çelik İ ş l e M e r i Gene! Müdürlüğünden: KARABÜK MISIR'DA TAHLİYE Kahire'den bUdirüdiJine före; Mısır yetkilileri, Ismailiye ve SUveyş kasabalarının 210 bin sâklnini tahliye etmışlerdir. Yakmda. Port Said halkı d^ tahliye edilecektir. [«Elatb» ın batırıbsı ile ilEİli bir haberimiz, 3'üncü sayfadadır.] Demir Cevheri Satınalınacaktır Moran: 2484/12740 Ehliyetsiz şotörün kullandığı taksi, paramparça o/du ALTIN Cumhuriytl KARSIUKll mu\affakh etin Hamit Aıiz Napolyen I7i.t« ı;s. HÎ.S» 103.50 130.0* 1 3 1 . 112.M 111.00 Z4 «r.r kiılt* II«.M ın.«o 13.2S 15.30 MEVLİDİ ŞERİF t Hayrünnisa Dobra ' nın azız ruhuna ithat olunmak uzere vefatının SS nci (unüne rastlayan 25 Ekün 1SA7 Çarsambı cünü (bugun) ikindl namazını mute akıp Lileli camii şerifinde H. H» fız Hasan Akku«. duahan H. Hafız Nüsret Yejilçay, Hafıı Zeki Altın, H. Hafıı Ali G ü r t u tar»fından Mevlidi Şertf okunacak • tır. Bütün akraba, dost v« arzu edenlerin tejrifleri rica olunur. O i n l l a n : VAHDET, ALİ9AN 196t yüı ihtiyacı olarak Genel Müdürlüğümüzce Kükürtsüz Demir Cevheri gatınalınacaktır. Bu ise ait şarrname ve sözleşoıe örneği: 1 Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Malzeme tkmâl Müdürlüğünden, 2 Arkara'da Ziya Gökalp Caddesi Yıldız Han'da Ankara Mümessilliğimiıden, 3 İstanbuPda Karaköv Okçumusa caddesi Şair Eşref Sokak Bevaz Han'da İstanbul MümessflliSmizn'en, 4 İzmir Sanayi Odası; Sivas; Kivseri: Balıkesir: NiSde Elâzıg; Malatva; Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odalan Baskanlıklanndan; bedelsiz olarak alınabilir. Tsteklilerin, şartname ve sözlesme örneğimiz esaslan dahilinde hazırlıvacaklan kapalı teklif mekruplarını geçici teminatUrıvla Vıirlikte en eec 17 Kas.m 1967 cuma günü saat 15.00 e kadar Genel Müdürlüğümüzde bulundurmalan ilân olunur. (Basın 24879/12721) V EF AT Merhum Rasim Bey ve Zehra Irtemçelik oğlu ogretmen Müeddep İrtemçelığin agabevsi Yahya İrtemçeliğin kajnnbiraderi Emir Sencer ve merhum Zıya Selışığın bacanağı doktor Safter Tanm Betül Selışık Füruzan Sencer'in enişteleri, Mehmetalı, Şahver trtemçeliğüı se\güi babaları Perıhan İrtemçeligın çok kı>metli eşi Görgü tanıklan ne diyor? Gorgü tanıklan, 5 el silâh sesi duvdııklarmı. yuzüne yeşil bir kazağı maske gibi kullanan 17 • 30 yaşlannda bir gencin elinde t»banca ile Kurtuluş Meydanına doğru kaçtığını, b r taksiye binarek uzaklaştıgmı sövlemislerdir. Asıfriaki yan sanayi daüarauU juventeeğiniz fırmadır DalgıçBijuteriFabrikası • Kompls Eloksal tesısleri kuru'nası ve çalpçtırılması lAvmpa nDrm'arma uyoui EloknlNikelâj'Kromaj • Yıdek parça ımatâlı ve her nevı pru isltri • Reklimlık çtsitlı esya imtlâtı Kara Kuvvelleri Muhabere Dairesi Başkanhğından: 1 Kar.ı Kuvvetleri ihtiyacı için 624*> sayıh kanunun ve 6 7724 sayılı kararname uyarmca dı» memle*<»tlerden T^ansistörlü Eğitim ve I^mbalı Televizyon '*iti satın almacakhr. 2 Ke\fiyet Ateşelikler vasıtası ile dıs piyasada duvurulmuş olup Türkiye Mümessillerince vabancı firmalardan temin edilecek teklif mektubu, proforma fatura ve diğer teknik dökümanların teşkil edilecek komisyonda tetkik edilmek üzere en geç 24 kasım 1967 tarihine kadar Kara Kuvvetleri Muhaberc Dairepi Raşkanlığında bulundurulaeak, bı> tarüıten sonra ele geçecek teklifler kale alınmıvacakbr 3 Şartnameler Kara Kuvvetleri Muhabere Dairesi Başkanlı^mdan temin edilir. 4 Şartname talebinde bultınan mümessiller firma belpeleriyle müracaat edeceslerdir. 5 Posta ile şartname istegi karşdanmıyacağı gibi postadaki gecikmelerde kabu] edümivecektir. Esin'in iddiası Ote yandan Esın Gurbüztürlc, polıs'e verdıği :fadede, «Kendisine ateş edenlerin, kocası Doğan Gürbüztürk'ün rizkardeşi Şahin Gürbüztürk ile üvey kardeşi Orhan Gurbuztürk olduğunu» iddıa etmıştir. HAMlT İRIEMCEIİK 24/101967 günü Hakkın Rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesı 26 10/1967 Perşembe gunu öğle nama2inı mütaakip Fatih Camiınden alınarak Merkez Efendi aıle kabrine defnedılecektir. AİLESt • Eloksatlı w kromajlı Bıjuteri zıncifleri ve fermu»rları DOBRA Karttfltrt: Şahin Gürbüztürk'ü Polis ararken Bunun üzerine polis ekiplerl, Şahın ve Orhan Gürbüztürk'ü yakalamak için, âdeta seferber olnıustur. Polisler, Gurbuztürk kardeş'.eri ararken Ankara Büromuzdan bir arkadaşırmz. Şahin Gürbüztürk'ün evmj tespit etmiştir. Arkadaşımız Gürbüztürk'ün e\ine gıderek olayı anlatrnış ve kendisının olayla ilgisinin bulunup bulunmadığını sormuştur. ü. S. ROYAL ELEMAN ARITOR F&brikamı?. Muhasebe Kısmında İNŞAAT VE MONTA.l MUHASİBİ (Engineering cost Accountant) olarak geçici kadroda iki sene müddetle çalıştrrılmak üzere eleman aranmaktadır. İstenen özellikler: 1 İktisadî ve Ticari İlimler Akademısi veya İktisat Fakültesi mezunu olmak, 2 İnşaat ve montaj muhasebesi ve kontrohı «onusunda tecrübe sahibi olmak, 3 İyi İngilızce bilmek, 4 35 yaşını geçmemiş olmak, 5 Askerlik vazifesini tamamlamış olmak, İlgiiilerin: referanslan ile birükte Fabrikamız Endustri Münasebeüeri Mudürlüğü ADAPAZAR1 adresine şahsen bagvurmalan rica olunur. Manajans: 3515 12738 EKEN, DİKEN va GÜNET aileltri Dilftf BİJual Fakikaa Ttffafa, Gtmişmr* ai. 1/» T«L I I J> tt.ll !••» Cumhuriyct 11TN Rekiâmcılık: 3813/1273K İ L ÂN Devlet Orman îşletmesi Demirci Müdürlüğünden B6Ige«i Batalazt » Yeniköy Dep»ıo Akpınar » Yeniköy Parti Adedi 1 65 4 2 1 1 74 Cinı v« nev'l II.N.B.Ç. Tomruk III.S.N^.Ç. Tom. III.S.K3.Ç. Tom. III.S.N.B.Ç. Tom. I I I . S . K ^ Ç . Tom. Çam ıırık Tomruk Sırık toplamı » Adet 79 8713 897 286 103 Ster 11078 Ster M3. dmS. M. be 29.897 3218.722 197.310 105.863 38.578 68İM0 3590 J70 68.000 220 180 (Basın: 24964 A. 13609 '12718) «Kursta bulunuyordum» Malıye Bakanhğı Hesap uzmanlarmdan olan Şahin Gurbuztürk, arkadaşımıza, olay sırasında dil kursunda bulunduğunu ve saat 20.30'a kadar kursu izlediğini, bu konuda arkadaşlarımn tanıklık yapabıleceğim ifadeyle, «Esin Gürbüztürk'ü başkalarınm öldfrrmeye teşebbüs edebilece|üıi» soylerrustir. U. S. Royal Eleman Arıyor Fabrik&mu Muhasebe Kısmında AYNİYAT MUHASİBİ (Property Accountant) olarak çahştırılmak üzere eleman aranmaktadır. " İstenen özelükler: 1 İktisadı ve Ticarî İlimler Akademısi veya İktisat Fakültesi mezunu olmak, 2 Ayniyat Muhasebesi konusunda tecrılbe sahibi olmak, 3 iyi Ingiüzce bilmek, 4 30 yaşını geçmemiş olmak 5 Askerlik vazifesini tamamlamıs olmak Ügililenn: referansları ile birükte Fabrikamız Endüstri Münasebftleri Mudürlüğü ADAPAZAR1 jdresine «ahsen haşvoırma'.jrı rica olunur. Manajana: 3512/12737 150 170 135 50 Adana DSÎ VI. Bölge Müdürlüğüne 1 DSI VI. Bölge Mudürlüğü rmntıkssında bu;unan ve dosyasındaki haritasında hudutlan belirtilmiş olan Seyhan Baraj Gölünde balık avlama bakkı, 3 yıl müddetle kiiya verilecektir. 2 Bu işe ait yülık muhammen keşif bcdeli 25 000 (yirmibeşbin) Iira olup, geçici teminatj 5.000 (beşbin) ve kat'î teminah 7.500. (yedibin beşyü'.) lıradır 3 Ihale evrakı Bölge İşletme ve Bakım Şetlığinden bedelsiz olarak temin edilebüir 4 İhale açık artırma usulü ile 6 Kasım 1967 eünü saat 10.00 da İşletme ve Bakım Şefl : 8ırde vap'laoaktır. 5 Ihaleve iştirak eH«=hilmek iç'r arti>~ • " ' •n • ' • (tatil günleri hariç) en az 5 gün evve! vazı ilc tşletme ve Bakım Şefliğine müracaatla iftirak bPİgesi almış olmak lâzımdır. 6 İsteklilerden artırma ;artnarriesirrl»ki vpsaik istenecektir (Basın: Ç. 1486 24896/12697) Emniyet'e telefon Bunun üzerine arkadaçımız, kendisini Buromuza getırmiş ve durumdan. Emniyet Nöbetçi MUdürünü haberdar etmiştir. Biraz sonra Gürbuztürk, ıstefi üzerine gpldiği Büromuztian. polisler tarafmdan Emniyete dâvet edilmiştir. Soruşturma Cebecı Polis Karakolu olaya elkoymuş ve Savcılık, olaydan iki saat sonra soruşturmaya baslamı?tır. tlgılı'er. sanığın kaçtığı arabanın plâka numarasının belli olduğunu bildırmışlerdir. 1 îsletmemiz Yenikoy E81gesi Yeniköy, Basalan Bölgesi Akpınar Orman istif yerlerinde mevcut bulunan yukarıda müfredatı yazılı (74) parti halindeki Orman eravali hizalarında yazılı muhammen bedeller üzcrinden tatısa çıkanlmıştır. 2 Artırma 2/11/1967 tanhine rastlayan PERŞEMBE günü laat 14.00 de îsletmemiz satıs »alonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Ahcılann ayni gün ihale saatınden yarım saat evvel muvakkat teminatlarını îşletme veznesine yatirması, Banka mektubu vereceklerin mektuplarında îsîetme adı satıs tarihi yazılacak mektup bu satıs için muteber elacaktır. 4 Bu satışa alt parti, miktar, muhammen bedel İle teminatlanna ait cetveî. $artname, eb'at listeleri: tzmir, tttanbul Başmfldürlöklerinde, Ankara, tzmtr, Kütahya, Manisa, GSrdes, Uşak, Bergama, Sımav tsletme Müdürlülderiyle Salihli, Turgutlu, Akhiur, Keroalpaşı, Basalao ve Yeniköy Orman Bölge Seflikleri ve îsletmemiz Müdürlüğünde görülebilir. 5 Talipıllerin bellrll gün ve saatte teminat mektuplariyla îsletmemiz latıı komiıyonun» müraeaatları ilân elunur. 19/10/19*7 (Basın : 24981/12720)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle