12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CÜMHURITET 25 Eldm 1967 SAHİFE ÜÇ 50 NCİ YILDÖNÜMÜNDE 1917 İHTlLÂLlNlN HİKAYESI VENİLM&. SOVY&T, KOHUŞMA , BASIN, TOPLANTI .LOĞCllja SAI=>LADIUCtZ£TLf=JZD&tJ ıNDİBIM İMPJ^ArÇPU/K ' PHMADAM IS SAATLE.C?INfH SE.Kl££ INDIfZlLMS^ rG BİR DMIIŞ A KUBUUJŞUypU BU, GÜCÛ VO ÇAZlN PKINİDE. VER&G VALAN OLOU ANLÛŞİLDI hadiseler arasında De Gaulle Ingiltere'yi ikinci defa veto etti (Dış Haberler Servisi) MAVtS, 19O5.. f2USW> JAPOrVVüV^ 1906.MAVIS. Ç MA UVOB. ÇADJ2US/AYI BİR MekoUTl UN Makina yağmdan, namusa! ^Ş. talya'ya gönderdiğimiı ysg1 f lara madenî yağ kanştırmışJ l l a r , diye iade olnnmnş. ^ " Biz de ne bılellm.. Vav anaaam! Memleketin itiban mahvoldn! diye bastık yaygarayı.. Adamlar mahkemeIere verildi. Piyasaya müfettişler çıktı.. vivecek mallan tahlil edilmeye başladı.. Derken bir ilim adamı: Madeni yağlann hepsi zararlı değildir. Hattâ içlerinds barsaklan çalıştırmak için kulUnılan parafin gibi faydalı olanlan da vardır.. deyince blx ofsayt oldnk.. Heklmler de birşey diyemediler . Şimdi: Madenî yağ zararsızdır.. dlyenlerin yüzüne dik dik bakı\ornz. Ama parafinin de muhteüf isimler altında «barsak nâzımı» olarak kasık kasık içiidiğini bilmivoruz. Ve öğrenivornz kı zeytinyağımn asidıtesini düşürmek için ıçine parafin konurmnş. Ne var ki parafin bizde ncnz bir yağ olmadıŞından zeytinyağına kanstırılması idare etmezmiş.. Butün bunların hepsi mantıkîdir.. doğrndnr. tsin bilinmeyen tarafı ltalyava gönderilmiş olan yağa karıştınlan madeni yağın numarasındadır. Tani kalınlık, inceliğindedir. Zira yağlar kalın laştıkçs ncnzlar. Makine yağları madenî yağlann ağırlan, kalınlarıdır. Tabiî daha sz tasfivo rdilmiş olanıdır. tste zeytinyağına kanştınlmasında zarar olan bndur. öteki ince yağ yanl parafin değil. Şimdi, artık bn lâf üzerine çene çalar dnrurnz. Hekimler birbirlerini, kimyagerler yekdiğerini itham ederler. Vay sen nasıl söylersin bu Ben öyle demedim, sen yanlış söyl8yorsnn! falan.. Ve bn hâdise bize gösterdi ki Turkiyemizde gıda maddeleri resmî, gayıi resmî muntazam hiç bir ihtisas ve kontrol sisteminin murakabesine tâbi değildir. Gıda maddeleri ne gibi manipülasyon'a tâbidir? Nereden gelir? ne yapılır1» nasıl yapıhr? ve nereve eirer?.. Ancak birkaç kisi bilir. Üst tarafı dısarıdan sevreder. Bn vağlarda da, peynirlerde de, etlerde de, sucuklarda da, reçellerde dr, nnlarda da, makarnaiarda da, pirinçlerde de, bulgurlarda da.. böyiedir. Hattâ maalesef bazı fabrika roamullerinde de böyledir.. birbirini tntmaz Son zeytinyagı bâdisesi hükumetin ve belediyelerin gıda mad deleri üzerine dikkatini çekmeye vesile verdi. Şimdi önüne gelen yiyecek bir sey bnlup tahlil ediyor.. Geçenlerde gazetelerde okudnm. Bir meraklı da çıkolatalan tahlıle başlamış. Çikolata?.. Ayol senede kaç ton kakao giriyor? Çikolatayı 32 milyonda kaç kişi yer?. Karısık mı olsnn?. Hayır olmasın ama!.. Çikolata va gelinceve kadar bakılacak şey mi yok?.. Peynire, sncnğa, terevağına, reçele, ekmeğe, turşuya, tuzlamava.. hulâsa balkın her çün yediği şeylere baksanız a!.. Her gun işidırım: pevnire patates karıstırırlarmıs.. doğru mu acaba?.. Gerçı patates zanrlı birşey değil ama, peynir de Ceğil~ tkı gün evvel herkesten ucnza mal satan Üsküdarda Mimar Sınan kapalıçarşı sahibine peynir sordum: Fiyat ve kalite bakımından piyasada itimada şayan bir firma anyornm benüz bulamadım, dedi.. Biz alışmısız da yadırgamıyornz. Bir teneke peynir açarlar içınden dört kalıp fevkalâde pevnir çıkar.. Üst tarafı kireç gibiKasar peynirini alırsınız bir hafta sonra takır takır olur.. Hele Graviyer adı altında yapılan. peynirlerin bazılaTinı kesildikten üç dört gün sonra diş kesmiyor; öylesine kiremitleşiyor^ Bnnları kim böyle yapar? kim bnnlara müsaade eder?. Ve kim bunlan viyebılir?. Kilosn 25 lira.. oynncak değil!. îani biraa değil, epeyce bir ahlâk tedavısi geçırmemiz lâzım arkadaslar.. Böyle gıda endüstrisi olmaz.. Ve hiç bir memlekette bn endüstrinin başı bn kadar boş bırakılTicaret ahlâkı derken şn hâdiseyi nakletmeden geçemiyeceğim.. Geçende Üsküdara geçmistik« Zerzevat alıyordnk» Guzel yesıl salatalar var.. fiyatı da uyfnn.. Sordnk: Bnnlar nerenin salatası?.. Istanbulnn.. Istanbnhın oldağn malüm.. Hani bazı yerlerde tifolu sularla snlanıyor da bnnlar onlardan olmasın?.. Tabiî tifoln.. Bnralarda tifosnz salata olnr mn?.. Hepsi tifoludur. Aaal.. Apaçık da söylüyorsnn!. Fena mı edıyornm.. Ona gö re alır, ona gore yersın!.. Şastım adamın açıklığına.. doğ rolngnna.. Ne var ki başınds pek de çok müsteri yoktu, namns ber zaman kârlı bir matah olmnyor.. Hele şarkta.. Onnn için alanı satanı az . Bizde de vemin kefaretinde knllanılan bir soynt nesne!.. B. FELEK nnT. BLUJUN 14EMEM ACPtHDAfJ, SEA/ fiETQBS8UQG . SOVYŞT"! PC&uyetZDI I.EON TROÇKİ'UİU \GMBTT/Ğt BU IŞÇI TEMSİLCILEZt KONBE.YI ÇCK £/C OMEMU PCUTIK CbClÇ OLPU İAPJ. SıBay eft.Dtt.ec AMA,İ£ISACHC ÖZGÛtZLÜK. MA7SEYDl,yAyiLIVOClDU. SU UUUTUL. ll'BEQAL'LEJ2L£ SOLKAHAT SAOEOEz UUKLJMEKF. BJR. oy SAU&' OLAİAbT lSTi'yoptJ\B.Dl BATt TlPiNDE Bfe PARLAMENTO SJSTEMİH VABAeAKl/ BU. OUMA BİRETKlSU TAZTIŞMUA& FORUMUVPUSÜ C3AZBTEJESİ DÜNYAOA IB6ÜH Johnson ve De Gaulle e Gaulle Ue Johnson tamamen zıt iki sahsiyet. ' Mizaçları, formasyonları ve zevkleri birbirine hiç benzemez. Tek ortak yönleri, dışa iç politikadan fazla önem vermeleri ve uluslararası sahnede birinci plânda rol oynama hevesleridir. Her ikisi de aynı sebeplerden Içeride gtiçlüklerle karşılasmıştır. Her nabız yoklaması anketi tutulma oranlarının biraz daha düştüğünu mevdana koymaktadır. Parlâmentoları Ue de araları açıktır. Çünkü Fransızlar De Gaulle'e Fransanın eski ihtişamını diriltsin, Avrupaı veni bir düzene soksun diye oy vermemişlerdır. Siyasi ve ekonomik istikran kurmasını istemişlerdir. Kurduğu istikrar uzun sürmemıs ve şimdi Fransada Dorduncu Cumhuriyeti andıran bir karışıklık havası esmeye başlamıştır. Johnson da sınıflar ve bölgelerarası dengesizliklerin tasfiyesini, ırklararası banşmayı öngören «Buyük toplum» programını cerçekleştireceği ümidiyle iktidara getirilmiştir. Hindiçinî yanmadamnda kukla bir devlet kurması için değü. İç sorunları ihmal pahasına önKiesinger celik tanımalarına rağmen, heDığer Ortak Pazar ülkeleri, tnsaplan yanlış çıktığından ikisi de gılterenın alınmasına taraftardırdış politikada başanlı olamamışlar. Nitekim resml bir ziyaret ıtır. De Gaulle eğilimin Ingiltereçın oncekı gun Londraya gelen nin Avrupaya katılması aleyhinde Federal Almanya Başbakanı Kıeolduğunu sanmıştır. Halbuki, ösınger, tngılterenin Ortak Pazara lellikle veni kuşak, Ingiltere ve derhal gırmesıne taraftar olduğu Avrupa biriiğınden yanadır. Yanu soylemış, «Fakat kararın oynısıra. kajnaklarının yetersizliği, bırlığı ıle alınması lâzımdır». deFransanın sfiper devletlik statıisune erişebilmesini engellemekte • mıştır. Federal hükümetın, tngılterenin dir. I adajlığını kabul etmesi için De Jobnson ise savası sonuna kaGaulle'e tazyıkte bulunup bulundar tırmandırırken Amerikan hal I mıyacağı sorusuna, bunun çok mâ kının peşini bırakmavacağını um ' nasız bir hareket olacağını soylımuştur. Halbuki bugün kamu o I yerek cevap veren Kıesınger, yu. 1861 • 65 iç savaşmdan beriye | «Fransanın muvafakatinin tazgorıılmedık öllçude bolunmuştür. yikte bulunmak yoluyla alınabileNe var ki Johnson ve De I ceğini sanmıyorum. Avrupa kamu Gaulle, artık dönüşü olmıyan yoloyunun buyiık bir çoğunluğunun, lara girmişlerdir. Nitekim dün, Ingilterenin kabulüne taraftar ol De Gaulle, Ortak Pazar Bakanlar duğuna, Fransayı inandırnuk geKonievindeki temsılcisi Mnrville'e rekir» demış ve şoyle devam etIngilterenin üveliğini tekrar vemıştır: to'.atırken. Johnson da savası sür«GeneraJ De Gaulle'ıi hepüniz dürme azmini bir defa daha açıktanırız, kendısi çok mağrur bir lamıştır. insandır, tazyik ınetodunun bir netıce vereceğini sanmam.» Her şeye rağmen, ikNi de fcoltuklannı muhafaza etmenin yollannı bulmaktadır. De Gaulle 1966 Arabğında tekrar seçilmiştir. öm • rü vefa ederse 1972 ye kadar işba | İZL'MO (JAPONYA) Bir atlesında kalması garantilidir. Johntizm musabakasından sonra iki son'ın ise. 1968 Kasımında dört oğretmenı havaya fırlatıp sonra yıllık bir detre içın yeniden seçiçekılen ve oğretmenlerı yere djleceğinden pek az kimse şüphe etşuren 24 lıse oğrencısının cezalan mektedir. dınlacakları bıldırılmıştır. Sebep. Johnson ve De Gaulle'ün Lıse yetkılıleri, lıse ogrencılerıverlenni almaları muhtemel lider ı nın atletızm musabakasında ortalerin. Amerikalı ve Fransızlara I okul oğrencılenne yenümelerıne daha iyi bir geleceğe ait belirli ve I kızdıklanm ve ortaokul takımının cazip iç ve dış alternatifler su • antrenoru olan ıki oğretmenı hanamamalandır. Gunlük politika I vaya fırlatıp >ere bıraktıklarıru oyunlannın geçici ve sınırlı kasoylemışlerdır Oğretmenler sıyzançlarını uzun vadeli ciddî çalışrıklar almışlardır malara ve taahhütlere tercih etmeOğretmenler once zaferi kutlaleridir. mak ıstıyen ogrencılerı tarafından havaya kaJdırıldıklarını sanKayhan SAĞLAMER I mışlar ve >ere duşunce neye uğradıklannı şaşırmışlardır ÜKSEMBÜRG Fransa Dısişlerl Bakanı Maurıce Couve de Murville dun tngılterenin lktısadl guçluklerle karşı karşıya bulunduğu surece Ortak Pazara üye olamıyacağını soylemlştır. Luksemburg'takl Ortak Pazar Bakanlar Konseyınde konuşan Couve de Murville, Altılann Ingıltereyı üyehğe kabul etmelerinden önce sterlının sağlamlaştırılması ve dunya dovız stoklanna •sas teşkil <etrnemesı, aynca, tngılterenin Ithalat ve ıhracatını den gelemesi gerektığınl belırtrols ve «Altılar» m bu konudaki müzakerelenne bir son vermelerini lstomıştır Murville sozlerıne devamla, «Fransa 1958 de iktisadiyatını duzellmeseydi, Ortak Pazara kabulü imkânı olmazdı. Bizim o zamanki meselclerimizle şimdi tngiltere karşı karşıyadır» demistır «B.B.C. radyosunun Murvllle'üı açıkladığı tutum hakkındaki ilk yorumu şoyledir: rFransanm tutumu, Ingilterenin Ortak Pazara gir mesine karşı ikinci bir veto anlamına gelmektedir.» Bir televızyon yorumcusu da, Couve de Murvılle'ın konuşmasını «Bu sefer de Ortak Pazara giremiyeceğimiz anlamına gelen bir haber» dıyerek yorumlamıştır Bu yorumcu, konuyla ilgıll tngılız şahsıvetlerının ılk tepkılerl arasında, tngılterenin Ortak Pazara gırmesıne karşı olan esld Ticaret Bakanı Douglas Jay'ınkine yer vermıştır Yorumcuya gore, Jay, Fransanın ıleri surduğü şartları «hiç bir şekilde kabul edilemez» nıtelıkte «aymaktadır. Yıne aynı yorumcuya gore Ingılterenin Ortak Pazara gırmesıne karşı olanlardan bir başkası da şöyle demıştır «Niye hâlâ zaman kaybediyoruz?» I 1906 IZUS DUMA'SIVLA, BEFO UMUPU ORTABLİ~ U DlAQD Ç DOGKU BÛP&lTTt. KANUUUH yAS PSZCLBP> SOKULUyoCS Rl 8OWHA LlBBBiLLE&I E.ZCYOCZLABPIJC&2ŞJ KOYMA WTIUÂLC/LE WTIUÂLC/LEQ U6P SE. A.TILDIL£JZ.,SUCÛLDLUBR, YA OA, MEMLEKBT DIŞI EDtLP/LEB. S ••• DTUGASUVILU(SOHBAC&N STALM)AD/NOA. &C Gueca Köyuü İHTUM ri iuc DEFA. /go2 J9O3 TE, ISKRA (taViLC/M) ÂDINDA BÖYLE. Bİd(3BZETE MÜCADElEYŞpıGİŞMtŞj B £ Ş OtrMIŞTi ÛYELE^ APe:EYE tiJMŞ, Ş1MOl"PGOiMTmCtYA"y/ ÇI RıND&J BlBı $ İLViCH i/l^NOV'Dşj ..YAUI ' (.£MW os, TUTühajMpı 1&7 YE kxo&G., BES HAPISTEH KAÇTI, YAKAİ^NDI. * Johnson " Gü vercinler, ,e cevap verdi "Sonuna kadar çarpışacağız WASHİNGTON (a a. AP Radyolar) aşkan Johnson dun Amerıkanın Vıetnamda amaçlanna ulasmak İçın sonuna kadar çarpışacağını, aksilık ve sabırsızlık gosterenlerın davranışlarının, Amerıkanın azmını sarsamıyacağını bir kere daha belırtmıştır Johnson, «Asyada barış ve Utikrar ancak saldırganlar başkalarına ait toprakları zorla ele geçircnıiyeceklerini aniadıkları zaman kurulacaktır» demıştır Amerıka baskentınde bugune kadar gorulen en buyuk savaş aleyhtarı mıtıngm ertesınde Johnson, tıcarl, dınl ve teknık işçıler uluslararası federasvonu konvansıjonunu Vıetnam sıyasetım savun mak içın bir forum olarak kullan mıştır 62 ulkeden gelen delegelerın katılmasıyle toplanan konvansıyonda yaptığı önemlı konuşmada Başkan, Amerıkanın Vıetnamdan «der hal» çekılmesmı ıstıyen savaş alejhtarı gosterıcılere cevap verır şekilde konuşmuş ve demıştır kı: « Elimizdeki her türlü imkânı kullanarak Vıetnamda barışın tesisini sağlaraaya çaüşıyoruz, fakat övle anlaşılıvor ki bu çabavı harcıvan sadece bıziz. savaşı başlatanların bunu sona erdirmek için en ufak bir teşebbüste bile bu lunmadıkları goruluvor. Onlar inatla, saldıreanlıklannın mukâfatını görecekleri gunıi bekliyorlar ve içimızden bazılarının aksilik, •abırsızlık ve azimsizlik göstermelerinin de bunu kolavlastıracağına inanıyorlar, fakat durum hiç de boyle olmıvacaktır.» Johnson bu konuşmasından hemen once, hafta sonunda Pentagon'u kuşatan bir çok gostencınm «Sonımsuz ve kanuna avkırı davranışlarını ve karışıklık çıkar malarını» yeren bir bıldın yayımlamıştır. 'Mısır Ordusu içinde bir tek yabancı bile yok,, "EilatMm batırılması için emri Nâsır vermiş T (Dış Haberler Servisi) R Kısaca.. • PARİS 21 ocak 1793 tarıhınde Onaltıncı Lonis'ın başınin kesılmesınde kullanılan gı votın bıça^ı, Paris'teki bir muzavede salonunda dun yapılatı açık artırmavla 3^00 franga (vaklasık olarak 7 bin TL.) satılmıstır. • FİLİBE Athenagoras, dun Fılıbeye gelmiş ve geceyı Baçkovo manastınnda geçırınıştır Athenagoras'a Bulçari'îtan Patrığı Kırıl refakat etmektedır Bes gunluk bir ziyaret içın euma gunu Bulgarıstana gelen Atlıenagoras, memleket ıçmdekı pezısıne başlamadan once Sofya nın Aleksandr Nevskı katedralınde bir a>ıne de katılmıştır. • LONDRA Lordlar Kamarası, kanuna nvçun «,ocnk diisurmevle il^ılı kanun tasarısını dun gece o\lama\a basvurmaksızın kabul etmistir. 9 PARİS Fransayı resmen zı\aret etmekte olan Çeko^lo\akja Başbakanı Josef Lenart, Dogu Avrupa ulkelemle Bntı Avrupa ulkelerı arasındakı ılışkılenn «Normal!eştırılme«ı» \e «Avrupa'nın guvenlık sorunlarına çozum bulunması» çagrısında bulunmustur • BEYRLT Vrrgı fodemediklerı ıddıası ile tanınmıs >ırmı kadar avukatın burolanna el konması üzerine, 1600 Lübnanlı avukat dün greve Rİtmiş ve mahkemeler felce ugramıştır. • TOKYO Çın Komunıst P Genel Komıtesı, ılkokuldan unı versıteve kadar ulkedekı hutun okullann tekrar açılmasrıı emretmıstır. Çındekı okullar geçen >az, kulturel ıhtılâlın raşlangıcmda kapanmıştı. EL AVİV tsraıl'ın kahraman askerı, Savunma Bakanı Moşe Dayan, tsraıl muhrıbı «Eilat» a ateş açılmasını bızzat Mısır Başkanı Nasır'ın emrettığını ılerı surmuştur. 1»raıl kaynakları da, muhrıbe atılan Sovyet yapısı fuzelerın ateşlenmesıne Sovvet uzmanlarının nezaret ettıklerının muhtemel olduğunu belırtmışlerdır Fakat Mısır sskeri sozcusu K«hırede, roketlerı «Mısırlılardan baskalarının» ateşledığı yolundakı ıdriıaları reddetmış vf «Sllâhlı knvvetlerimiz içinde bir tek vabancı bile yok» demıştır. «Eılat» ın batırılması hakkında Bırleşmış Mılletler Ortadoğu «Ates kes» gozlemcılerınce (UNTSO), hazırlanan rapor, denızde cereyan eden olavlan ızİe\ecek vasıtaları bulunmadıgın dan, tsraıl ve Mısır'ın verdığı bilgılere dayandırılmıştır. UNTSO Başkanı Tümgenerpl Odd Bull. Genel Sekreter UThant'a gonderdığı raporda Mı<;ır'ın cumartesı gunu saat 15 50 de UNTPO'yu «10 dakika bnce bir Israil gemisinin Mısır kara sularına çirdıjinden» haberdar eltığı buna ek olarak gelen bir haberde de «tsrail gemisinin ates açtığı ve Birlesık Arap Cum horıvetinin bu atese karsılık verdiğının> bıldınldığı, jaat 16 17 de Mısır baş ırtıbat subayının, «tsrail destroyerinin batırıldıgını» haber verdığı kaydedılmektedır. «Eilat» ta yaralanıp helikopterlerle kurtarılan Israilli denizciler hastaneye kaldırılıvor Iran Şahı Taç giyme töreninin provasını yaptı TAHRAN. (APaa.) Iran Sahı, 28 vıllık saltanatında dun ılk defa kıvmetlı taşlarla suslu tavuskuşu tahtına oturmuş \e başına deveku şu tuylu tâcını gıymış, yanısıra bo razanların sesını ve duaları dmlemışür Dunku toren. bir erkek çocuğu o madıgı ve memleketınde gozle gorulur bir ılerleme belırtılerı bulunmadığı içın 1941 yılından beri Sah Muhammed Rıza Pehlevmm tehır ettığı \e nıhayet perşembe gunu yapılacak olan taç gıyme to renınm son provası olmuştur. FARAH PEHLEVİ CADDESt ANKARA, (Cumhnrıvcl Bürosu) Ankara Beledıye Meclı«=ı Başkenttekı bir \o!a «Farah Pehlevi Caddesi» adı vcrıımesını kararlaştırmıştır. Havaya attılarve... MEVLIT Akçaabat Eşrafından merhum İSTANBUL MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK OZEL YÜKSEK OKULU MAKİNA ELEKTRİK • İNŞAAT MİMARLIK BÖLÜMLERİNDE GÜNDÜZ ve AKŞAM ÖĞRETlMl ı 2 3 4 5 OKUL BUTUN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAMIŞTIR. TANINMIS VE SEÇKIN OĞRETİM KAOROSU HAZIRUNMIŞTIR 6 KASIMOA OĞRETIME BAŞLANACAKTIR GUNDUZ BOLUMUNE LISE VE DENOI OKULLAR, AKŞAM BOLUMUNE, ERKEK SANAT OKULU, TEKNIKER VE YAPI ENSTITUSU MÇIUNLARI ALINIR AOAY OLARAK YAZILANLAR, SONRADAN UNIVERSITELERE VE RESMÎ YUKSEK OKULLARA GIRCIKLERI TAKDIROE, MURACAATLARINDA ILIŞIKLERI KESILIR Ahmet î. Başaran'm azız ruhuna ıthafen 25 10 1967 Çarşamba gunu (Bugun) ıkındı namazını muteakıp Şıslı Camu şerıfınde şehrımızın tanınraış hafız ve mevlıthanlarının ıjtırakı ıle okunacak mevhde dost, akraba ıle bılcumle ehlı ımanın huzurlan rıca olunur. Ailesl Radar Reklam 689 12732 Afrika Lâtin Amerika uyuşmazlığı CEZAYtR (a.a. AP) Ceza' ır lktısadl konferans.nda, Af rıkalılar ıle Lâtın Amerıkahlar arasındakı anlasmazlık tamamıy le ortaja çıkmıştır. Üç komısjon çah^malarını tamamlamış \e butun aelegelenn katıldığı oturum dun sabah ba^lamış olmas'na rağmen, az gelısmıs ulkelerın en az teveccuh gormuş olanlarına yapılacak >ardım meselesı, konferansın butun çalışmalaıını engellemektedır. Afrıka devletlerı, gehşmış ulkeler tarafından vapılacak yardımlar içın, Uçuncu Dunvanın maddî ımkânlardan yararlanmakta en talıhsız ulkeler olan Afrıka ulkelerımn tercih edılmesını ıstemektea'irler. Lâtın Amerıka ulkelerı ise, basta Ajantın olmak uzere, meselenın bu kadar teferruatına 1nılme^ıne muhalefet etmektedır Bazı delegasj onlar, anlaşma olmadığından, meselenm, 1kıncı Dunva Tıcaret Konferansından once, Yenı Delhı'de j apılacak başka bir 77'ler toplantı*ına hırakılmasını ıstemektedır. Aday kaydı için müracaat: TURHOL HAN KAT 3 DAİRE 5 Istiklâl Cad. 373 Beyoğlu, Tel.: 44 99 73 Telg.: Kültürhiz Beyoğlu tâncıhk: 793/12713 TEŞEKKÜR Âni o]arak zuhur eaen rahatsızlığıma kat'i teşhıs ko\arak kısa zamanda tedavımı japan goz mutehassısı Prof. Dr. RESMİ MÜESSESELER, HUSUSİ SEKTÖRIER, BANKALAR VE SlGORTA ŞİRKETLERİNiN DİKKATİNE Avrupa normlarına göro Modorn tesıslerde Her boy va ebatta DEMİR BAŞAR'a ve tedavı muddetmce yakın alâkasını esırgemnen hemsıre Donna'ja teşekkuru bir borç bılınm Nnran GÜNGOR Cumhumet 12730 I1OHOI KLASÖR RAPTOVS Metal Endüstri MEKANİZMALARI Madenî Eşya Fabrikasında imâl edilmektedir. aynca: Her model ve ebatta sıparış kabul edıldığı sayın ıhtıyaç sahıplerıne duyurulur. loıaoı locaoı o Yazan: NİMET ARZIK o e n II Sayın Hekimve Eczacılara: a 0 9 ERITRAT Lenget Yeniden piyasaya verllmiştir. SANTAFARM4 ilâç Fabrikası I0E30I Steinbeck ameliyat oldu NEW TORK (AP) 65 yaçındakı unlu Amerıkan romancısı John Steinbeck oun New York Ünıversıtesı Hastanesmde bir belkemığı halkası ameliyatı geçırmıştır Hastane sozcusu iki saat süren amelıyatın başarıh olduğunu ve yazarın durumunun memnunluk vericı bulunduğunu söylemıstır Steinbeck 8 ekımden ben has tanede bulunmaktadır. «Eş KisileT Zinciri » Çetin Altandan Dcmirel'e kahramanlan bugunun Turkiye'sinde nolay» haline gelmiş kişiler! Eg kişiler. . Hepsi Cumhurijet kuşağindan Eş kişiltr, sağcı, solcu, kendimci, ama ne kadar eş!. . o BUGÜN Cumhurıyet 12702 I D o o &0E30E D o üâncüık: 3030/12708 D Celâl Erel ve llıya Benaroya Koll. Şti. Satış merkezı Tahtakale Cedit Han 24 Tel: 22 8 7 4 8 Uâncıiiii: 2670/12711 RAPÎDUS METAL ENDÜSTRİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle