16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhurÎYet B A S 1 N A h L A K S A S A S l N A U Y M AY I T A A H Ü T E D E R ^ + Banıoı: NAZIME NADt A Genel Taytn MSdfirB: ECVTT 0 Sorumlu Yazt İglerl Müdürü: EROL OALU A Basan ve Yayan: CUMHURİYET MATBAACHJK va Gazetecüik T. A. 5, Ca£alo£lu Halkevi aoksk No. 3941 tLLEKİ: KDcOksaat Meydanı Edirn* Hanı Adaa» • Tdefon: «S50 * AHKAMA: AtatOrk Bulvarı Tener Ap. Yemşehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 9S 44 17 57 35 m IZMİB: Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BÜROLAR \BO N EveİL SeneHk 6 ayhk 3 tylılc TOrkiy» 75 00 40 00 22.00 AN H»ricl 198 00 99 00 49.50 Basüfe (Maktu) a 3 4 5 Inel «ahlfelerde (sanUml 8 7ncl Mhifeler Nişan. Nlkâh, Evlenme, Dogum (Maktu) ÖlOm, MevUt. Teşekkur v« Kayıp arama 9 aa. Kayıp (Kellmesl) 200 40 35 75 90 1 Ltra > * » > » SAYIS1 Kt'RUŞ En iyisini t/aptıtanıtt tnükâj'atı / jerseleri blitlin dünyaya ihraç ediliyor Şık ve kaliteli giyinenler çoğaldıkça daha çok aranmaktadır TÜRKİYENİN EN BÜYÜK ve BÜYÜKDERE CADDESİ LEVEND İSTANBUL EN MODERN TRİKO FABRİKASI (Radar P»k!Sm : 17/375) Türk Eğitim Tesisi kuruldu Tarımsal kalkınma (Baştarafı 1 inci Sahifede) miimkün olabilmistir. Iste bütün bu çerçekleri söz önüne alarak, biz de, Tllrlıiye" de balkın ve özel teşebbüsün eğitim dâvâmıza vardımlarını kanalize etmek, teşkilütlandırmak ve bn yardımların en verim li şekilde kullanılmasını saflamak amacıyla «Türk Efitim Tesisi» ni vücada getirmiş bulunn \oruz. ' Çok partili slyasal bir diizene gırdigiraiz tarihten bn yana hal kımızın istek ve ihtiyaçları daha belirli ve bilinçli bir düzeye ulaşmıştır. Memnnnluk vrrici ba sonuç ysnında Devlet bütçesinin artan talepleri karşılay» maması nispetindeki hunalımları da nazara almak çerefemektedır. Az gelismiş memleketimizde demokratik yönetimin ârıza sız islemine yardım edccek faktörlerden bir tanesi de sanırız ki adını ettiğimiz bu gibi tesislerdir. Buna, selismis herhangi bir memleketten daha fazla zaruret vardır. örneŞin eğitim alanındaki durumumuz; rdindigîmiz bir resmî bilçiye göre Balı memleketlerinden ilköğretimde •• 29, ortaöçretimde •'• 57 geride bulunuyoruz. Cnmhurijetin ilânından ba tarafa ciddî ve hamleli gayretlere rağmen ılkögretim sorununu ancak ' . 60 oranında çözebilmişiz. Anayasalann meccanî ve mecburî kıl dığı bir Devlet sörevi hâlen tüm yerine getirilememiştir. Elbette ileri eğitim kademelerinîe daha iyi değiliz. Özellikle istidatlann arastırılması ve burs tahsisi konuları içaçıcı olmaktan çok uzaktır. Bizim sosyal destekleme g6revimiz, toplumumnzn ileriye götürecek ekonomik, kültürel v e sosyal geiismemize bilçisi ile katkıda bulnnacak kabilivetleri bulup çıkarmak, onlara en iyi vetisme ortamını hazırlamak ola caktır.» Eczacıbaşı daha sonra tesisın kurulus formahtelermm aitı hafta ıçinde tamamlanacağını, burs alacak öğrencılere Bıecburı hizmet yukletilmeyeceğini, verılecek burs sajısraın ı«e onu müzdeki günlerde açıklanacağını söylemiş, verılecek burslann miktarlanm da su şekilde behrtmıştır: tstanbul. Ankara. tzmir Cniversiteleri için 4000. TL. Istanbu! Teknik Üni\ersitesi, Ankara Orta Doçu Teknik Üniversitesi için 5580. TL. Erzurnm ve Trabzoıı Üniversiteleri için 3000. TL. lstanbnl îktisadî \ e Ticarî tlimler Akademisi icin 1000. TL. Ankara, tzmir, Esklşehir Îktisadî llimlfr Akademlleri 2509. TL. Sanat Enstitüleri için 2000. TL. Burslar, bursu veren sahıs ve kurumlar adına olacak tesıs; oğ rencılerin seçımi, eğıtım sırasjnda takıbı ve burslann organıze edılmesi ile uğraşacıktır. Ayrıca kurulacak bir Arartırma Mer kezı i l e eğıtım problemleanin çözümlenme yolları da tesbıt edilecektir. Rektör Egeli. de yuk<«k Ögrenim gençliğının bugun içinde bulunduğu ve huzunsuzluk diye vasıflandınlan durumun: burs ile yatacak v e riers çalısacak yer sıkıntıstndnn ıleri geldiğinı ifade etmiş, tesisln bu bakımdan bu>uk önem tasıdı^ıaı belırtmiş tır. Hal«n vermekte nlduğu burslar bakkında açıklama yapan Vehbı Koç da üç vıllık tatbıkatın başanlı sonuçlar verdiğini srivlemiştir. İTÜ Rektorü Karafakıoğlu i^e tesisın finansmanı için bütün Turk halkının elden gelen yard:mda bulunmasını istemiştir. KATIP Diplomsmı kaybettim. Hükümsüzdür. Emrttllah Ozafaran (Cumhuriyet : 403.) (Bastarıfı 1 inci Sahirede) mcn arazlsini verlmll olarak işletme>enlerin araziçi kısmen veya tamameıı kamulaştınlmalı, verimli \e sürckli işletildiği tesbit olunan arazi ise genişllği ne olursa olsun, topraklandırma maksadile nkmulastınlmamalıdır» denilmektedir. hkhn hangi şartlarla yapılması ge rektiği geniş şekilde anlatılmakta dır. Eskı tasanda ise (Kiracılık) ve (ortakçılik) ilkel bir yol olarak ka bul olunmakta ve bu sebeple kaldınlmakta idi. KAMCLAŞTIRMA VE BEDELLER Raporda, kamulaştırma bedellerıle ılgili tavsıyeler şcnle t c b ı t olunmaktadır: « Tapılan yardımlara ve \erilen bes yıllık müddete raçmen arazisini verimli nlarak if Ietemeyenlerin arazpslnin yarısı (500 dönümdfrı az, 5000 dönumden çok olmamak üzrre) 500 dönümden az araainin tıede lı. tamamı gerçek bedeli üzerindeo odenmek Uzere kamnlastııılacak, kamulaştırma bedellnin 50 bîn lirası peşin olarak verılecek, kalanı on yılda on ePit taksitte ödenecektir. Trprakların verimli olarak ısletilmesini saflamak maksadiyle toprak ehll olmayanın clinden şerçck bedeli ödenerek alınacak chil çiftçiye verilecektir. Arazi temerküzünü önlemek bakımından bu kanunun yayımından ıtıbaren gerçek ve tu7el kıstler 5000 donümden fazla arazi edinemeyeceklerdir.» Profesorlenn hazırladıjı raporda (Tarımsal aıle ısletmeleri konusundan bahsedilmekte r e özetlp şo>le denilmektedir: «Tarımsal aile ısletmelerini knrmak, çogaltmak ve yaşamalarını »atlamak «ereklidir. Yıllık gellri 15.000 liranın üstünde olması düsünülen aile isletmesi teknik yatırımlarla donatılmalı arazi edindirme kredisındcn fay dalanılarak o bölge için tesbit edilen tarımsal aile tiplerinden birisine o uygmn olacak miktar da arazi satın ahnması surctile veya devlete ait araziden verilerek aile isletmesi Kurulmalıdır.» CHP koahsyonları «amanında hazırlanan toprak reformu kanunu tasarısır.da aile ısletmeleri konusu ele alınmış ve yan gehrler harıç 10 bin lıra frayri safi geliri sağlayacak ıklım ve topralf şartlarına göre arazi büyük luğüne sahıp olması kabul edılmistı. Tarımsal kalkınma kanunu için hazırlanan raporda ise tarımsal aile işletmeleri için kredi verilmesi devlete ait topraklann dağıtılması dngdrülmektedir. D O K TO R îlhan Tarıi8 vefat etti ANKARA, (Camtıuriyet Bfirosn) ünlü roman ve nikâye yazan lihan Tarus, bir süred°n berı yatmakta oldugu Beledıye Hastanesinde dün saat 13 30 da bir beyın nanaması sonucu ölmüjtür. Bir hafta önce bağırsak kana ması geçıren Tarus, Bslediye Hastahanesıne kaldınlmış, ken d ı s n e ve rilen kan üzerine düzel mı^ti DOn ânı olarak «ıhhatl ve nıden bozulan Tarus, bu defa bewn kanaması «eçırmıs, gofte rilen bütün ıhtimama ragmen hayata gözlennı kapamıştır. «öfkeli Genç» olarak anılan Tarus 1907'de Tekirdag'da doğmuş, Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra çe^ıtli yerlerde hâkim ve savcılık yapmıştır. Daha sonra sanat hayatına atılan Tarus'un 10'a yakın pıjes, roman ve hıkâve kitabı yaymlanmıştır. Ölümü sanat çevrelerinde üzüntü yaratan Tarus'un cenazesı yarın bğle namazını müteakip Hacı Bayram Camıinden kaldırılacaktır. Gümrük k a ç a k ç ı l ı ğ ı (Bastarafı 1 inci Sahifede) Ali Rısa Uzuner (CHP) içkl fabrlkalarırun Îktisadî devlet teşekkülü haline getlrılmesini ist»mış, slgaralann kalitesız olduğunu, iki yıldır kalitesız çay alımı dolayısiyle çay fabrlkalan depolarının dal ve kökle dolduğunu öne sürmuştur. Tabii Senatdr Mehmet Ozgüneş, giimrük kapılarında rüşvet alındığını ilerı surdtlkten sonra özetle şunları söylemiştır: «Bu memlckette yeni bir sınıf türemiştir. bu sınıfın viskisi İngiltere'den felir, kızları Fransa'dan ırlyinlr ve geçimleri gümrük kaçakçılığıdır. Bunlar daima sömürme yolunu bulmuşlardır. 8u sınıf sayesinde Amerikan pazarlan ayaktadır, llle Amerikan çavuşu kansinın ayağından çıkmış kilotu giyjneyi şeref sayan bir kitle mevcut oldnkça bu bfteksler ortadan kolay kolay haldırılamaz. Çocaklanmızı yabancı maüna tenezzül etmiyecek şekilde yetiştirmellyiz.» Özgüneş ayrıca alkol derecesi yüksek olan içkilerın fiyatlanna «am yapılmasını istemiştir. \ «jktisadî Devl TeseJikülleri personelinin teminatlnrı yoky> ANKARA, (Cumhariyet Bürosu) Tilrklye Kamu îktisad! Teşebbüsleri Personeü Sendıkası Genel Kurul toplantısuıda konuşan üyeler, kamu iktisadi devlet teşebbüslerinde çalışan persnnelın hizmet teminatımn olmadıîını beltrtmlşlerdir. Bu arada iki kuruluştaki «ararın memurlara yültletümesl yolunda ithamlan yermlsler ve bu kesimdekı kuruîujlann han?i mevzuatla idare edılJiğinin bıllndığini öne sürmüşlerdir. Avans Kanununun da tenkid edildlği kongrede, Devletbaşkanı tarafından yapılan vaadin iktisadi devlet teşebbüslerinde çalışan personeli tatmin etmediği de söylenmiştir. Mukayese Daha önceki ik'.idar tarafından ha zırlaoan ve toprak reformunun ya pılmasını öngören tasarıda ise belli bir tavanın üzerındekı arazılerde sınıflarına ve iklım şartlarına gö re arazinin kamulsştırılmasına rîaır geniş hükümler bulunmaktaydı. Es ki tasarıda sulak arazide tavan 125 dönum. kurak arazide ise 2500 do num olarak tesbit edümekteydi. Bunun dışmdaki arazi kamulaştırılmaktaydı. Bu defaki raporda sınıflandırma ve iklim şartlanna go re bırakılacak miktarlara yer veril raemektedır Eski tasarıda verimli olarak işletilen ve (örnek işletme) olarak kabul edilen işletmelerde bırakılacak arazi, miktarı o mıntıka ıçın tesbit olunan tavanın iki mislı ola rak kabul edümekteydi. Bu defaki raporda ise nisbetler ve miktarlara yer verilmedıği gibi (örnek işletme) lerin kamulaştırılamıyacağına dair hükümler bulunmaktadır. KtRACILIK. ORTAKÇILIK Raporda (KiracıLk) ve ortakçı MİÎİeTPartisi (Bastarafı 1 inci sayfada) MP bıldirismde üslerle ilgili olarak soyle denilmektedir: «Bu üsler üzerinde, hUkümranlık haklarımıza en etnniyet ibtiyacımıza uyjun bir kontrol ve murakabe imkânı sağlanmadıkç» milletimiz rızası hı'alına bir barb felâketine faer an sürüklenebilir. üslerin bugünkü haline nihayet vermesi icabeden hükunıet ise, meseleyi ciddlyetle ele almak ve sür'atle halletmek kabiliyetfnden mahrnmdur.» Bıldiride, daha sonra. hukümetm Amerıka karsısında muzakere kudretının zayıf olduğu, bu işi sürüncemede bıraktığı, ilerı sürulmekte ve şöjle denilmektedir: «Milletimiz için bir haysiyet ve beka meselesi olan Kıbrıs dâvasını, hükumet l.esin ve şerffli bir neticeye ulaştıracak, azimli ve tedbirli bir yolda değildir. Kıbrıs Türkleriııin en yetkili temsilcilerinin inızalarını taşıyan v e Mecliste dile getirdiğimiz vesikalar bn hazin gerçeği ortaya çıkartmıstır.» MP bildirisinde «Millî Irade» sözünün her kusurun örtülmesi için bir kalkan gibi kullanıltiığı iddia edilmekte ve sunlar ilâve olunmaktadır: «Tenkidlerimize cevap vermeyenlere ve milletten aldıkları oyların nıiktarını kendileri için her iste bir haklılık hücceti çibi knllanma|a yeltenenlere sunn hatırlatalırn ki. bu oylar bata ve şünahlan örtecek bir ni j kap ve bmılann islenmesi içn | verilmis pesin bir «cazet değil j dir. Tarihte millî iradenin hadimleri de, hainleri de çok çö ! rölmfistür. Aksini kabnl etmek demokrasivi millpt vararına değil, bir ziimrp menfaatine isle I yen bir asağılık ve sahtekârlık I rejimi haline »etirir.» j Bildıride ayrıca, ıktidar.n bu j konuda hesap vermekten kaçındığı ileri sürülmektedir. | Direksiyon başında öldürülen şoförün kaatili bulunamadı Etilere giden Nisbetiye caddesı üzerınde, üç gece önce direksiyon başında öldürülen şoför Dursun Eyi'nin kım tarafından ve niçin öldurüldüğu. diın de tesbit edilememiştir. Cinayet masası detektıfieri, sofÖrün sırtından tabancayla ateş edılerek o',dürulme=ını bir «soygun» ihtimalıne bağlıvarak, sorusturmasını bu yonden derınlestirmi'stir. Ancak bu konuda da cınayetı aydınlatacak ıpucları elde edemıyen detektifler. otomobıldeki parmak izlerini de ğerlendırmektedir. Bayındırhk Bakankğı Karayollan Genel Müdürlüğü Birinci Bölçe Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Hanlı ay Hendek 4. Bölge Hd. yolu beton asfalt ihtiyacı için 25000 m3 dere malzemesinin Hendek deresinden ihzar yükleme boşaltroa nakil ve figüre işi olup keşif bedeli 257780 00 liradır. 2 Eksiltmesi 23 ocak 1967 pazartesi günii saat 11.00 de İstanbul Küçükyahdaki Bölg» Müdürlüğünde kapah zarf usulü ile yapılacaktır. 3 Eksilfme evrakı Ankara'da Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde İstanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin 1966 yüma ait Ticaret veya Satıayi Odası beigesi ile usulü gereğince 14061.20 liralık geçici terrunat vermeleri. b) IsteklılerİD engeç 17 ocak 1967 salı günü mesaî saati sonuna kadar dilekçe ile Karayollsn 1. Bolge Müdürluğühe muracaat etmeleri, müracaatta evrak kaydı tarıha muteberdir Dilekçelerine en az bu işin keşi} bedeli kadar buna benzer bir iş yaptığına daır belge ile bu eksiltmenin ilân taihinden sonra alınmış banka referansı plân ve teçhizat taahhüt beyannamclerinı eksıksiz olarak bağlayarak bu iş için yeterlık belgesi almalan lâzımdır. Telgrafla mür£<,aatlar kabul edilnıez. 5 İFtekliIerin 2490 sayıh kanuna göre hazırlayafaklan tekllf mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmelcr ııazan itibare alırmaz. (Basın: 25388'392) a) CHP11 Celâl Sungnr, slgara dağıtımında bazı bölgelere Utimas edıldiğini öne sürmuş, sigaralann iyi ambalajlanmasmı istemiştir. Hayrettin Uysal (CHP) TürTop'antıda Devlet Personel Da» kiye'den tütun alan büyuk bir iresl Başkanı Nıyazl Akı da buAmerikan sirketinın basında lunmuş, yaptığı konuşmada «me»Rum asılh bi rAmerikahnın buzuatuı açırlı*ı»ndan yakmmıştır. lunduğu ve bu şirketin tütunleFederasyon Başkanı Dr. Rüçrımızi dunya pıyasasında «Lahan Akıncı yaptısh bonusmada hana yaprağına benzeyen Vir«Niyazi Akı'nın eline mevcat kagınya tütunündpn daha ucuza nunlan vermişle* ve buna göre sattığını» ileri sürmuştur. yürüt demişlerdir. Yoksa inanıMecdi Akgün ( A ? ) <rTekel Ida ; yoruz ki vartn b'zimle masa baresı çay ile mısır veya buğdayı | şına oturnr. dertlerimizi halletefrık edemeyecek haldedir» deI der» demiştir. miştir. • • • * Sabahattin Savacı (AP) Tekel ldaresinin özel sektör ;a da iktisadi devlet teşekküîü halıne (Bastarafı 1 inci Sahifede) getirilmesini istemiştir. Süleyman Onan (CHP) cKaoldugu belirtilmiştir. Mevcut çakcılar Turkıyede kol geziyor. banka sistemi ve kredi piyasası Koskoca bir fabrika kaçak oladurumu karşısuıda, özel sektör rak Turkiyeve sokuİTiu'tur» deeliyle kurulacak Kalkınma Bankamıs. silâh v e mermi kaçakçıhsı yoluyla, geri kalmış bölgelerdeğmdan yakınarak tedbır alınmakl yatınmları teşvik İçin tercihsmı istemıstır. 1 bir faiz politikasını tatbik et1 Alâattin Çetin (AP) ise, taban mek imkânsız görülmektedir Bu arazide tutün ekiminin yasaklan kosuHann ısığı altında «ö«el Yamasını istemiştir. tınmlar Bankasının kurulması zorunlu göriilmüştiir.» Bakanın konuşması ( Ozel yatırımlar Sııriye, Israil hııdudunda çarpışmalar T, Ziya Kırbakan Otn » < n • R««tallkt>rı «i IrtikiAı Zxa « j KUDtS. İSRAİL KESİMİ, (AP) Resmi bir Israil açıklamasında, Suriye mevzllerınden bir İsraıl traktörüne makıneli tüfek ateşi açıldığı, yardıma koşan bir İsraıl devrıye müfrezesıne otomatık silâhjarla ateş edildiği ve devriye I ADAVA Adara oldurmekten nın ateşe cevap vermesi üzerine hükumlu Mustafa Cosar ile hırsızBir Suriye tankının ateş açıp Islıktan hukumlü Bekır Kayalı ve rail tarafında bir tarlada yangına tutuklu Tuıan Şahın. Kadirlı Ceza sebebıyet verdığı fakat can kaybı evinin bahçe duvarına bır kalas o'madığı bildırılmiştlr. Dıjrum daya\arak kaçmıştardır O'pyda ıh dun toplanan îsraıl kabınesmde malı gorulenler hakkında koğuşEörıısulmüstur. , Kadirli Cezaevinden , üç mahkum kaçtı Gümruk ve Tekel Bakanı Ibıahim Tekin, daha sonra tenkitleri cevaplandırmıştır. Gümriık kapılarında rüsvet olay ları olduğunu kabul eden Bakan, burada bütün suçun sadece memur lara yüklenilmemesi gerektiğinı, halkın da bunu teşvik ettigini öne sürmuştur. Kahve kaçakçı'.ığınm varlığım da kabul eden Bakan, iktisadi tedbirler almak gerek+İŞİni belirt mistır. Tütün konusunda ise, bundsn böyle taban arazide yetısen tü tune a>rı fiat uygulanacağını söylemistir. Bakan. bu yıl çay istihsalinin 101 bin tona yükseldiğini ve çay ektm sahasınm tabdi+i e»rektiğinı de sdz'erine ekiemıst'r. Daha sonra Gümruk Tekel Ba Vade Banka, Îktisadî devlet teşekkülleri ile müesseseleri ve iştlrakleri hakkındaki kanun hükümlerine göre yönetilerek denetlenecektir. Özel Yatınmlar Bankası öael sektöreoyatırun ve işletme kredisi» ile «geri kalmış bölgeler kredisi» vereceırtir Yatırım kredileri en çok 15, işletme kredileri ise en çok 5 yıl vâdelı olabilecektır. Bankarun kurulus amacı esas itibariyle sanayi, turizm ve gemı inşaatı sahaîanndaki özel sektör yabrımlarını finanse etmektir. Ancak Banka, özel sektör tarafından yapılacak bu çeşit 5atırımlann iktisaden gerı kalmış bölselere yöneltilmesi için çeşitli tedbirler alacak ve bu hu=usta ozel bir gay
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle