12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CTJMHURİYET 9 Ocak 1967 SAHİFE BEŞ «Yıllanmıs me öğrenci meselesi halledilecek» îstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. E. Şerif Egeli, «Tıllanmıs Sğrenciler meselesinin yeni \önetmeliklerin avşvlanınasi ile iki üç yıl içinde halledileceğini» soylemıştir. Egeli bu arada, yonetmeliklerin uj gulanma";ı ^'uzvnden bazı fakülte öğrenci kuruluşlannın düzenledikleri boykot ve protesto gdsterilerini de kınamıs, «Kiiçük meselelere karşı gösterilen büynk tezahnrler yüıünden tesekköllerin kurvetleri azalmaktadır» demiştir. Bu arada, Tıp Fakultesi Talebe Cemiyetinin kongresi sırasında çıkan olaylar yüzünden tevkıf edilen iki ogrencinin durumu hakkında da Egeli sunları Eov]emı«tir: «Olaylar Üjılversite dışında meydana gelmiştir ve talebe 4esekkülleri üniversite orçam degildir. Ancak, mahkeme knrarın dan sonra öğrencilife aykm bir durum tesbit edilirse Disiplin Kurulnna sevkedilehilirler.» KISIRLIK Genltal yollar ve organlar Hipoiiz Bezinin genel başkanlığında çalışır ESKİŞEHIR DE YAPILIYOR D.D. Yollan Fabrikalarmda yapılan 10 toplum poDsi otobüsunden sonra yenilerinin yapılacağı açıklanmıştır. £mniyet Gen«l Müdürlüğünce Eskişehir fabrikalarma ısmarlanan 10 oto'nun yapımı tamamlanmak üzeredir. Oto'larin dördii İstanbul. altısı Ankara toplum polisi emrine verilecektir. İManbul polisi emrine verilecek otolann ilki gonderilmiştir. İlgililer, içinde bulunduğumuz ay süresinde difer taşitların vapılarak Istanbula gönderileceğini söylemişlerrir. Resimde, yeni toplum polisi oto'su İstanbula gönderilmeden ünce Eskişehir Valiliği öniinde göriiliiyor. (Foto: İsmail Sadık Eskişehir) Dr. ihsan üNLüER Toplu sözleşmede Doğıım kontrolü ANTALYA Türkıyede ilk defa olarak ilimizde yapılan bir toplu sözleşmede doğumun kont TOIU dikkate alınmıştır. Antalya Valiliği ile Yol Su Elektnkîş Sendikası (YSEîs) arasmda yapılan toplu sözleşmede, işçilere yeni haklar tanmmakta bu na karşılık olarak da bundan sonra 3 çocuktan fazlası için çocuk zammı ödenmiyeceğı karar la*tınlmış bulunmaktadır. ELEKTRİK ENERJISI ÜRBTİMİ 7o/2 ARTACAK BAYINDIRLIK BAKANLIĞI Karayolları Genel MüdürlSğünden: 1 2 3 4 5 ANKARA, (a.a.) Etibank Genel Müdürü Suphi Yavasça'nm Anadoîu Ajansı muhabirine açıkladığına göre, enerjı santrallannın toplam uretim kapasitesi, 1967 yılı içinde, yuzde 12 artışla 6 milyar kılovat/saatı asacaktır. Yavasça, bu uretımin 3 milyar 800 mılyon kilovat'saatınin Etibank santrallarınca sağlanacağını behrtmiştir. Etibank Genel Müdüru'nün verdiği tamaml'vıeı bilgiye gogucü, aynı yıl içinde, 732 binı Ere, Turkiye'dekı kurulu santral tibank'a ait olmak üzere, 2 milyon kilovata ulasacaktır. Bu arada, enterkonnekte sısteme bağlanacak ve yılda 1.5 milyar kılovatısaat enerjı uretecek olan Ambarlı Termık Santrah, tek başına Sarıyar, Hirfanh, Seyhan, Kemer, Demirkdpru ve Kesikkopru barajlarının yıllık üretimlerı toplamına yaklaşık bir enerjı sağhyacaktır. Eksiltmeye konulan iş: Kayseri, Elâzığ, Malatya ve Etibank 1967 de, toplam enerTatvan'da dört adet 2x250 tonluk küçük sabit asfalt jı uretıminin yarısmdan fazlasım karşılıyacak ve.elektrik sadepoJan imâli ve monte «dilmesi işi olup keşif betıslarından 370 milyon liralık bir delleri tutan 620.000, liradır. gelir temın edilecektir. Eksiltme günü: 30/1/1967 tarihine rastlayan pazartesi öte yandan, köy elektriklendigünü saat 16 da Ankara'da Karayollan Genel Münlmesıne de onemle devam edidürlüğü binasında Yapım Dairesı Başkanlığı odasinda leceğım belırten Suphı Yavaşca, kapah zarf usulü ile yapılacaktır. Ikincı Beş Yıllık Plân donemi Eksiltme dosyası: Vezneye yatırılacak 31* otuz bir sonunda 3 bın 900 koye elektrık ıletılmıs olacağını söylemıstır. lira bedele ait makbuz mufcabilâıde Karayollan Genel Yavasça, Etıbank'ın geçen \ıl Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınacaktır. ele aldığı ve ilerikı yıllarda ta Eksiltmeye girebilmek için: mamlanacak olan enerjı nakıl a) İsteklilerin 1966ı yılına ait Ticaret ve Sanayi Odatesıslerı için de 650 milyon lıra sı belgesi ile şirketlerin bu ilân tarihinden sonra alınharcanacağım bildırmistır. mış hâli faaliyet belgesi ve usulü dairesinde 28,550. liralık muvakkat teminat vermeleri, b) İsteklilerin en geç 24/1/1967 salı günü mesaî saati sonuna kadar bir dılekçe üe Karayollan Genel ANTALTA Akseki ilçesınMüdurlüğüne müracaat ctmeleri (Müracaatta Genel de kuduz salgını basgostermişEvrak kaydı tarihi muteberdir) ve dilekçelerine Batır Ilçenın Ibradı bucağına bağ yındırlık Bakaniığ.ndaa alınmış .(îî) grupundan en lı Çukurviran kövünde kuduz naz fcu ijîn keşif bedçffîtadar ımfteBhhitFİIc kamefi, ça " bır kbpeŞin ı^ırdığı dananm Iru lışma tasarısı ile teçhizat, teknik personel, taahhüt durma alâmetleri gösterdığı bir bıldirileri ile bu eksiltmenm ilânı tarihinden sonra sırada sahibi tarafından kesılerek etinın kövlulere dağıtılmaalınmış mali durum bildirisi ve bunu tevsik eden sı faîeına sebeb olmuş ve 17 ki banka mektubunun eksiksiz olarak bağlayarak bu iş sı müşahede altına alınmıştır. için içtirak belgesi almalan, (İştirak belgesi müraKuduz köpek köylüler tarafın caatından önce eksiltme dosyası almak şarttır. İştidan vuruîarak öldiirulmustıır. rak belgesi için telgrafla müracsat kabul edılmez). Isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dai9 Ocak Ramazan 27 resinde hazırlayacaklan tcklif mekrı Snnı eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. •3 Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. J 7 2 ! 12 21 14 45 16 59 18 36 3 40 İzmir'e bir gecede 27 kilo 700 gram yağmur diiştü tZMİR, ( u . ) Dun gece sağanak şeklınde Izmır'de başlıyan yağmur, bir ara saatte 70 kılometre süratle esen ruzgârla devam etmiştir. Izrainn Gümrük Meydanı, Ga7iler Caddesi, Boğazîçi semti, Kömürcüler Çarşısını su basmıştır. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, dun yağmurun başlangıç saati olan 21'den bu çabah saat 8'e kadar metrekareye 27 kılo 700 gram yağmur duşmüştur. Bugun Izmir'de hava parçalı bulutlu, zaman zaman yağışlı geçecek. rüzgârlar guney ve güneydoğu ybnlerinden mutedıl esecek, hava sıcaklığı en yuksek 15 derece olacaktır. ADAPAZARI 45 hanelık örencık koyü yağıslar yuzunden Sakarya vadısine doğru kaymaktadır. Koylüler, evleri oturulmaz hale çeldiğmden, korku içindedirler. öte yandan, 60 hanelık Derekoy, toprak kayması sebebıyle Sakarya Nehri kıvı=;ındaki duz bır araziye nakledılmistir. DEMtRCt 4 gün devam eden yağmur metrekareve 42 kılogram su bırakmıştır. Sağanak halındeki yağmurdan cıvardaki çavlar ve dereler taşmıçtır. Sel <;uları Gediz Ovasını sular altmda bırakmıştır. Demirkoprü Barajının su se\iyesı yük^elmiştir. Turkmendağlarına ıse kar yağmaktadır. ÇOCl'KLAR İÇÎN TRAFİK PARKI ESKİŞEHIR Eskışehir'e buyük bir çocuk trafik parkı j aptırmak için Vilâyet ve Beledne birlikte tesebbuse geçmişlerdır. Vali gerekiı on harcamalar ıçın lller Bankasmdan 250 bin liralık bir bağıs sağiandığını açıklamıs, Beledıve Başkanı Sabahattin Gundav da, parkm muhtemelen îpta':\on Mevdanında olacağını soyhjerek, burada ıpni ıstımlakler japılacağını ıfade etmiştir. yumurtlarna ışi de beyınde bulunan ve vucuttaki salgı beziermin genel başkam durumunda olan hıpofız bezının emri ile olur. Hıpofız Tanrılar tanrısı ZEÜS gıoı oturduğu yerden dığer bazı hor naon çıkaran bezlerı etkıieyen hormonlar ılraz eder^k cnlara dırektıfler verir. Me^elâ bobrek ustu bezleri, tiroold bezi ve bılhassa yumurtalıklaıı, hepsı hıpofız bezinin emır kullarıdır. Şımdi dıyelıra kı hıoofiz gonado tropik ^.ediğııniz cins organlarını uyaran hormonlariyle yumurtalıklara özel bır şifr ile zata mahsus bir emir gondersın. Yumurtahklar da: Baş üstüne pasam diyerek depo halinde bulunan olgunlaşmamış yumurtalardan bırinı gelistirmeye ve atısa hazır vaziyete getırmeye ba?lar. Goruyoruz kı bu gönüllu yumurtan.n gelışmesı talim v« terbiyesı hep beyindckı hıpofiziiın etkısiyle oluyor. Yumurtal.'k ikinci bir emre kadar bu vumurtayı gelistirir. Gehsen yumurta içinde sıvı toplanan folikiil dediğimİT bir kapsül içindedır. Bu folikul sistikçe siser. içinde biriken sıvı folıkül hormonudu/ bu folikul hormonu kana kanşarak istıkbalde yumurtanın yerleş«bileceğı rahim gısasını, yani tarlayı yavaş yavaş gelıştirmeye baslar. O sırada genel baçkan hıpofiz bakar ki, yumurtanın gidişatı iyıye gidiyor. Derhal ikınci bır emir gonderir, bu ıkıncı emır yumurtanın olgunlaştığı zamanaaşağı yukarı tam iki aybasının arasındaki günlere rastlar kı hı pofızın bu «emrısanı» sıyle yumurtanın ıçınde bulunduğu kese yanı folikul patlar ve içınden nurtopu gibî olgun bir yumurta karın boşluğuna atılır. Yumurta atıldıktan «onra çerı>e kalan folikul yani kesenin kabuğu da bu sefer vine hipofızin emri tahtında haska çesit bir hormon yani Lüteın hormonu if raz etmeye başlayacaktır. Hu Lutem hormonu zaten 10 gundur. hafıf hafif gelısmekte olan rahım gışasına bir yıldınm tel . grafı çekmıstir: Şimdl bir adet yumtirta postaladım şayet bir sperme rastlamıs da mercimeği fırına vermışse her ıhtımale karşı 9 ay 10 gun için ıkı kisilik somyeli bir yatak ha7irlamanızı rica ederim» demiştir. Bunun üzerine HOTEL IîAHtM PALAS derhal rahim ıçi nı doser ve j'umuşak bır + arla halın^ getırir ve kendısine yatak ayırtan makama bu odayı ancak 15 gun için muhafaza eae bileceğinı =;ö>ler. Ve nıtekım atılan yumrtanın sahibesı vumurtladığı gun kcc?sı ile kavgalı bır durumdaysa veva kocası seyahatte ıse bu yumurta 23 saat bekler ve sonunda teklcmekten sıkılarak ölür gıder. Ve 15 gün sonra da rahim pala«;'ta hazırlanan yatak ve v?pılan bunca hazırlık, çevizler harab olur. Surülmıiş tarta vanı >ahım çısası erır ve parçalar hîlinde kanla birlikte vajen yolu ıle c!ısan atılır. Işte bu hale MENSTRÜSYON, yani âdet görme dı\'oruz. Bu esnada rahım cidarı ıle bırlıkte ölmus olan yunurta hucresi de atılır. Aristo mıtolojid» Artemis Tanrısı ile ifade edilen Ay'ı bir kadına benzetmekte ve adet kanamasıyla ayın kaybolup kıiçülmesini ügilı görmekteydi. Yumurta dollenmemiş, yerlesmesı için ha/ır lanan tarla harab olmus da, Ta^lıtarla halıne gelmiştir Bu husranla bıten hale: Hava) sü cinsl organların geK admdaki lişmesı ve faaliyetleri gıbi AKSEKVDE KUDUZ SALGINI kutnna nğrayan rahmin ailaması denmiştir. Regl kelirarsini mnayene ettiğimiz hastalardan en mfikeramel olarak kapıcı Ümmü kadın telâffuz ediyor. O reg! olmayınca, «Bn ay gene RENKLİ olmadım doktor bey» diyor. 9 çocukln Bayan Sakine Soyubol her aybaşı çördüğunde: Tanrım yine beni korndun. Sana bin sükür ya Rabbim, diye bayram eder Dar gelirli Evkaf memuru K3n»eddin bev de her ATBASLNI bulduSu zaman alacaklıları bayram eder. Bu suretle görmüş oldukki insanlarda yumurtlama ısı tamamiyle hipofız bezinin etkisi altındadır. Bazı memelileıde çıtleşme ve cinsi tenbihlerin refleks yolu ile hipofızi tenbıh etmesiyle ekstra olarak yumurtlama meydana gelmektedir. Meselâ kuslarda fazla ı^ıkla: bazı hayvanlarda ise koku aitna tenbihlen ıle de hipofız bezı uyarılmata ve fazladan yumurtlama olınaktadır. ^ Dünyanın en korkunç Dişi Bond'u Ne olursa olsun cins faalivetıne tesır eden önemli ftıktor karşı cmstır. Ha'tâ rınsî bı:les menm sebebi bile ureme amacından çok, psıko fizyolojik bır ıştır. Yanı seks arzusudur. Meselâ butun seks romanlarındaki kadınlara dişi orümcek denmesı nın sebebi herhalde cınsi 'aaliyetten sonra dısı önimceğin erke^ıni hatır hatır yemesıdır. Işin en enteresan tarafı, dıl ve lezzet duyularının bile ttnbih edılmesiyle bazı canlılarda yumurtlama olmaktadır. Şımdi dîyelım kı. kadında yumurtlamanın olduğu bır sırada bu yumurta mutlu bır tesadüfle spermlerle karşılasmıs olsun. Yuraurtalıktan bir yumurta çıkar çıkmaz yumurtalığın üzerinde adeta bır otcmobilin çamurluğu gıbı duran tuplerin uçları Ispanyol dansl oynayan bir erkeğin ellerı gıbi kıvranarak yumurtalıkları okşar ve o çıkan vumurtayı lıüüupt). dıve boşluğuna çeker. Tuplerin bu hareketleri bazı meraklı hekimler tarafından tavşsnlarm karnı na penrere açılar^k müşahede edılmısti. Şimdi yumurtanınet"FafıTrcîi cereyan edecek ölan^feu" çok politik olaylara ^elelım. Ta vajenden ıtıbaren ?nıl ı'ui'le : Hindi geçtik iiçyüz altmış bes gece Maverayı Çin'e çirdik kırk kisi. Diyerek binlerce cspernı yu murtalığın surları ctrafına kadar dayaşırlar. Yumurta ırenses, asıl ve mağrur bakı^Iarla nazlanır. O kazanovaların arasında kendi tıpıni ko'.la.naktadır. Etrafında pervane gıbi 0*6nen ve ona kul kole olmak için hunerler gosterip bırbirlerıyle yarışan spermlere magrur guzel iltıfat etmez. Butun guzsilığıni ve ıffetini sevebıleceği bır tek sperme saklamıslır. Nihayet o aradığı jön karsısına çıkıp Ja: Vulevu danse avek mııa deyınce dayanamaz. Boyun kırıp: Avek plezir mösyu der ve ona kollannı uzatır Bütun roman ve fümlerde maceja burada hitam bulmasına rağmen ka dın cmsıyet organlan ıçındekı aşk hikâyesı ıse bu andan ıtıbaren başlamaktadır. O tek sper ma yumurtanın zarını deler, kuyruğunu dısarda bırakır \« yumurtanın ıçıne gırer. Bu olaya impregnation dıyoruz. Ddha sonra kromozom sayısı yarıya ınmış olan ıkı hucrenm nuvesi bırbırlenyle kaynaşırlar, boylece normal adette rta kromozomu havı bır hucre olurlar. Buna TOHUM hucresı, bu olaya da doilenme fecondation denır. Bu gun butün tıp ulemasının pozlerı bu birleşnve uzerındedır. Nıçın bır yumurta bir tek sperm alıyor da başkasını ıstemıyor? Tecnibe tupünde yapılan türlü deneyler hiçbir zaman olutnlu sonuç vermomış t'il hassa ayn ayn cınstekı caıüıların bırbırıni dollemesı nıumkun olmamıştır. Waşınçton portakalı, Waşıngton karpuzu harıç eşek spermlerinin sadece at \umurta hücresini dolleverek katır'ı meydana getırdığı görulmüş, fakat maalmemnuniye ınsan spermıyle eşek yumurtası asla uyuşamamıştır. Yumurta hücrelerinın birleşmesınden meydana gelen TOHUM, tüplenn solcan hareketleriyle gerıye çekilir ve rahım ıçi ne balayını geçırmeye gelırUr. Tohum daha evvel hazırlanmı? olan bu tarlada 9 ay on gun ka lacak ve velıaht halıne çeleccktır. Şayet bu cınsı macera Anadolunun bır köyünde ceıcjan eder de doğan çocuk kızamıktan ölmezse Türkiherım nufusu 1 ade^ a r t s c a t j r e NATO kuvveılefı bır a"det nefe'r »taha ka Y A R I N Kısırlık, bir hastalık değildir ( (Basın: 24844 A. 16217/390) 7 241 9 48 12 00 1 38 12.43 V EF 4T OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAVİ A.S. YER DEGIŞIKLIGIILANI Havva Turkdoğanın esi. Turan Turkrloğan ve Semıha Dogan'm s<vg.!i babalan, Alb Rifat Doğan üe Muazzez Turkdoğan'ın kayınpederleri, Sevlm, Semra, Zafer. Merıh ve Semlh'in buyuk babalan Emekll P. Alb. (323241) YTSUF ZİYAETTtN TÜRKDOĞAN 8 Ocak 1967 günö Hakkın rahmetıne kavuşmuşttır. Cenazesi 9 Ocak 1967 Pazartesi gunü öğle namazını müteaklp Hacıbayram camiınden kaldırıiarak Cebecı Şehitlığme defnedılecektir. Allah rahmet eylesin. HerişRek 156407 İRTİBAT BUROSU 18 Ocak 1967 Tarihinden ıtibaren aşağıdaki krokide gösterilen ve adresi belirtilen binaya nakledilecektir. VEF AT Meıhum Sadık Beyın ve merhume Sarajlı Mulkucıhan Hanunın oğlu. merhume Afıfe Araç ve meıhum Zâhıt Yurtsever'ın kardeşi, Deniz Yollan muhasebecisi, vefat etmiştir cenazesi 9 1 1967 Pazartesi günü Denız Yolları Hastahanesinden alınarak Anadoluhisar Yenirnahalle camiindeki oğle namazmı muteakıp aıle kabrıstanına defnedılecektir. AtLESİ (Cunıhuriyet: 412 > Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği Başkanlığından C î NSt Kesif bedeli Geçici teminatı 1 Çocuk Bakım Yurdu ikıli ik 29.864,40 lira 2240, lıra mali ınsaatı 2 Çocuk Bakım Yurdu soğutma 32.554,00 » 2441,55 * tesısatı 1 Dıyarbakır Çocuk Bakım yurdu bahçesi arsası üzerinde inşa edilen ıkıli lojmanın ıkmalı inşaatım ve yurt bınasının içindeki soğuk hava deposunun soğutma tesısatmın yaptmlmasım 2490 savılı Kanunun 31. maddesı gereğince kapah zarf usulu ıle 24/1/1967 tarıhh sah gunü 10 30 da Özel Idaredekı Daimî Encümen Odasmda toplanacak Bırlık Encümeni tarafından ihale olunacaktır. 2 Bu ise istırak edeceklerin Bayındırlık Bakanhğından almış olduğu (C) grupundan en az bu isin kesif bedelleri kadar gostenr belgeyı dilekçelerıne ekliyerek ihale tarıhmden (3) gun evvel Vılâvet makamma müracaatları ile yeterlik belgelerın ahnması gerekmektedır. 3 Şartnameyi görmek istivenler tatil günleri hariç her gün mesaı saatlerı dahılınde Bırlik Burosunda gorebilirler. 4 Ihaleye istırak edecek olanlar 1966 jıh Ticaret Odası vesikası, muvakkat teminat mektuplarına, usulü daıresmde hazırlanmış Teklıf Mektuplan ile birlikte ihale saatmden bır saat evvel Komi=von Baskanlığına v r m p ' f n lâzırrriır Pnstada vâkı olacak geciknıeler nazara alınmıyacaktır. Keyfiyet ilân olunur. (Basın: 10159/3O5) Pendik Belediye Başkanlığından Belediyemîzce avan projesi hazırlanmış olan otel, motel, gazino. plâj, benzin istasyonu binalarınm bahçe tanzimi, nhtunma ait tatbikat ve detay proieleri. Betonarme, elektrik tesisatı, sıhhî teslsat, ısıtma tesısat: hesap ve projeleri, keşıf, metraj. rantablite hesapları işi kapah zarf usulü ile yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 60 000. lira oiup geçici teminatı 4250 liradır. İhalesi 27/1/1967 cuma günü saat 15 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. Talipler 24/1/1967 salı günü akşamına kadar Belediye Ben Şefliğinden yeterlik belaesi alrraları ve 2490 sayılı kanun hükümlerine göre hazırlayacaktarı teklıf mektuplarını ihaleden bir saat evvd makbuz rrukabllinde Belediye Baskanhğma vermeleri daha fazla malumat aimak isteyenlerin iş saatleri dahilinde Belediyp Fen Şefliğine müracaatlan ve postada vâki gecikmelerin nazarı itibara ahnmıyacağı ilân olunur. (Basın: 25415/388) İSTANBUL 13. İCKA MEMURLL'ĞUNDAV: Bir borçtan dolayı mahçuz olup satıimasına karar verilen ceman 220 bin lira değerinde kuştüyü puflu kanape, 2 koltuk, 25 kollu bronz avize, bej zeminli yaldızlı 1 canape. 4 koltuk 2 sandalye, 18 li krıstal avize. 3 kadife koltuk; 1 ipekli kanape: 4 tabure; orta masası ve sehpasl; bir 4.vrupa hah üzerinde tablo, siyah mermer şömine: ve yaldızlı ayna vesair muhtelif kıymetli ev eşyaları 17/1/1967 günü =33, 16.3017.00 arası acık artırma suretile Şişli Halâskârgazi caddesi No: 336 daire 9 da satılacaktır. Bırinci artırmada muhammen kıvmetin «^ 75 vmj bulmadığı vc>a hiç talıp çıkmadığında 19'1/1967 perşembe günü aym yer ve saatte ikinci artırma suretıl» ençok artırana ihale olunacaktır. Satış peşın para ıle olup tellâlıye ve danıgd resmi alıcıya ait olduğu ilân olunur. (Basın: 103'393) HAYRİ YURTSEVER V EF A T Merhum Rıfat Gunev'ın oelu. Mevhıbe Gunev'ın esi. selma iDİıkcıoeiu. dıs tabıbı Al. Sakır Guie\, eczacı Rıfat Guney m babalan. Adapazarı C. Savcısı Hakkı Iplıkçioğlu, Lâle Gunej'ın ka.Mnpederleri, Ahmet, Mehmet, iDİıkcıoâlu Zehra Günev'm sevgılı dedeleri, istanbul 4. Asliye Ceza Hâkzmi, Kastamonu eşra fından Tırsanı caddasl 1 Kacatibey caddesi I (llâncılık: 8146,379) İıVGİLİZCEYİ İNGİLTERE'DE ÖĞRENİNİZ Mehmet Sadık Güney Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 9 1967 Pazartesi gınu (bugunI Şısli carııinden oğle namazmı muteakıp Zınclrliku>u mezarlığına defnedilecektır Mevlâ rahmet eyleye. Çelenk gondenlmemesi rica olunur. Cumhuriyet 411 Adres: KARAKÖY PERÇEMÜ Sok. No. 171315P.K. 1050 KARAKÖYÎSTÂNBUL Telgraf: OERLlKONlstanbul Telefon: 44 64 5249 11 27 Eğıtım ve Bıllm Dairesmce tasdıtcli PITMAN tNGİLÎZCE OKULU yıl boyunca şumullu bır tngilizce eğitımi sa|iar Konuşulan İngihzce (yazışma ve konuşma dıli, deylmler). fonetik, Ticarl Muhaberat. Edebiyat. Cnlversiteye Gıris Sertıfikası v. s. dersleri müfredat prograınıns dahildır. Ayrıca Temmuz, Agustos ve Bylul aylarında LONDBA. OXFORD ve EDIKBURG YAZ OKUUıARINDA yoğun ders programlan uygulanır Butun Ulebelere lojman bulma hiımetleri ucretsiz sağlanır. SosyaJ ve kültürel faaliyetleri bulunan Pitman Klubune bütun ogrenciler üyedır. Write for prospecrnı to P. Steven, Pıinclpal THE PITVIAN SCHOOL OF ENGLISH 44 Goodf* StrMt, tondon, W. I. Buın. 30IS3/3O»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle