19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r SAHİFE İKÎ 9 Ocak 1967 CÜIVIHURtTET 4 Zührevi hastalıklar artıyor mu? Dr. Saim Polat BENGiSERP Neden artıyor Eloğlunun maksodı! Ortadoğu petrol zebirlenmelerl Ue ölume büe sebep olabilirler. TCMUŞAK ŞANKR VE KASIK LEFOGRANÜglnin de geri dönmekte olduğuna dikkati çekmek LOMTOZU: da aym sekilde cinsel birleşmelerle bute, bunun nedenlerini inceliyerek gerek halkı ve lasan hastalıklardandır. Frengi Te belsoğnklnğun» gerekse resmi makamlan uyarmaya çalışmaktanazaran daha seyrek görülürler. Ve nisbeten hafif dır. Bu olay, bütün dünyada olduğu gibi memleseyrederler. C3nsel organlarda nfak, yumuşak ketimiz için de söz konusudur. Biz hekimler, venersankr dedigimis afnsız yaralar çıkar, kasık bezyen • zührevi hastahklar deyince; daha çok cinsel leri slser. birlesmeler, ve yaklaşmalarla erkcklerden kadınlara, kadınlardan erkeklere balaşan ve bu yoldan yayılan, başta frengi olmak üzere belsoğukluğu, yuirinci Dunya Savaşından sonra beliren yokntuşak şankr, ve kasık lenfogranülomatoz'u dediluk, ahlâk çöküntüsü, fuhuş vesaire gibi çeğimiz başlıca dört hastalığı kastederiz. şitli sosyal faktörler alünda bütün dünyada olduğu gibi, bizde de bu hastalıklar istatistiğinde bir artma görülmüştür. Özellikle frengi artışı karşısmda Cumhuriyet Hükümetleri, halk sağlığmı yakiFrengi, mikroplu bir hastalıktır. Mikrobu. miknen ügilendirmesi bakımından gereken ilgiyi gösroskopla bakılmca burgu gibi görünür. Hastalıkb tennis, mücadele teskflâtı kurarak o günlerin imkişilerdeki yara, bere, sıynk gibi yerlere sürünkânları Ue savaşmaya teşebbüs etmişse de özlenmek ve değmek suretiyle, daha çok cinsel yaklaşdiği kadar yeterli olamamıştır. Asıl başarı, İkinci malar strasında erkeklik veva kadınlık organlaruıDünya Savaşından sonra bu hastahklann mikropdan, öpöşmeler gırasmda ağız. dil ve dudaklardan lannı yenici penisiün gibi antibiyotikler ve sfllfabalaşır. mit dediğimiz yeni yeni ilâçlann keşfindetı sonra Frengi ba sekilde sonradan kazamldığı gibi, elde edilmiştir. Bn yeni Uâçlar sayesinde tedavi ve frengili ana. babaların çocnklarında doğuştan frenkorunma kolaylasmca bir ara bn zuhrevî hastalıkfi belirtileri de görülebilir. Frengi, yıDarca süren lar dünya üzerinde olduğu gibi bizde de azahr, slüç devre göstererek sinsi sinsi kişiyi ve toplumu linir gibi oldular. Gitgide halk gibi hekimler de kemirir. Birinci devre frengisinin belirli gösterisi, bu hastabkları umursamaz oldular. O kadar ki o şankr dediğimiz yaranın oıeydana çıkmasıdır. Bn ana kadar hastahanelere yatan bütün hastalara yara, mikrop vücude girdikten bir veya iki ay zarfında temas edilrn yerde çıkar. Bu yara, üstü diiz. kan sayunı, idrar muayenesi gibi rntin bir metod yuvarlak ve serttir. bir ayda kavbolarak yerinde olarak uygulanması bir hiyat haline gelmis bulubir leke vey» sertlik bırakır. Mikrop, kana yayınan ve rözden kaçan yeni hastalan yakalamaya valarak ikinci devre başlar. Bu devrede deride rıyan Wassennann. Kahn gibl frensriye bâs kan frengi çiçekleri denilen pembe renkli. bir batan, tahlilleri artık kliniklerde nnotularak aygnlanmaı bir çıkan lekeler, afre fçi zarında, ymnak içlerinde oldn. belaz müköz plâklar belirlir. Kasık, boyun ve dirBu umursamamazhk ve iltrisizliğin, hastalığin sek bezleri şişer, başta yer, yer saç dökülmeleri geri dörunesinde payı vardır. Bununla beraber Biolur. Işin daha kötüsii, karaciğer, akciğer, dalak, rinci ve tkinci Dünya Savaşlarından sonra (ritgide böbrek, kalb, göz, damar, kemik vesaire gibi bübozulan. vıkılan aile müessesesi icindeki ahlâk çötiin organlarda oturarak tahribatnu yapmaya koküntüsünün, son yıllardaki. bütün dünyaya bir yulur. salgın gibi yayılan, genç kız ve erkek arkadaşlıkSr kinci devre frengisi iki yıl kadar sürer. tyi lan ve iliskilerinde görülen gönlünce yasamak e•* »edavi edOmezse üçüncü devir frengi beltrjtUüninin. gelenekleri hiçe sayarak normal bir otileri olan. organlarda veya deride, gom denilen laymış gîbi henimsenmis olmasının. fuhusun (ceşişler meydana çıkar. Ru çomlar bir süre sonra nelevlerin kanatılması ile kontrolsuz gizli fuhuş dPİinerek zamk gibi bir akıntı yaparlar. Bu akinvuvalannm doeması. otellerde serbesti, Bitnik atılar mikrop vuvasıdır. Bunlara dokunmak veya kmı ve basıboslueu. kontrol ve takip gevsekliği vebunlarla bıılaşmış çamaşır ve kap kaçak kullansaire ıribi bir takım nveuinma ve utumlar île) somakla. nadir olmakla beraber, frengi bulaşabilir. ka'îa ve ayaga düşecek kadar kolav ve aı kontrollu Bu gomlar 3 • 4 ay içinde geliserek ya yerinde iz oluşunun ve nihayet bütiin dünyada, hastalığm bubırakarak kapanır. ya da otnrduen yeri kemirerek laşma ve yanlmasında önemli rol oynıyan homorritir. Aihzda küçuk dil, burnn kökü çöker, hattâ seksüellik gibi cinsel sapıklıkların çok artmııj badüşer. kişi hım hım olur. Akcieerde apseye, karalunnıasının yani bir genel ahlâk buhranınm da pay ciğerde siroza, pankreas bezine dokunarak şeker ve rollerini kademe kademe düşiinmek dogru ohastalığına sebep olabilirler. Damarlarda oturunca lur. damar iltihabıfletansiyon yükselmelerine. anevrizma dediğimiz damar şişliklerinin yrrtılmaları ile birden ölümlere de sebep olabilir. Kemikleri rengi ve yakın arkadaslarının yeniden alevovar, oynaklan sişirir, heyin ve omuriliçi bozarak lenerek sosyal bir âfet halinde karsunna dldeliüklere ve tabes dediğimiı kötürümlüklere, kakilişlerini acı bir çerçek olarak görtip öğreodikten dınlarda yumurtalıklara saldırarak kisirlığa sebep sonra, alev bacayı sarmadan paçalan sıvamanın oUbilir. zamanının gebniş çatmış bulunduğuna Ugili ve Frend tnsanın yalmz kendini defil. dölunö, sorumlulann dikkatlerini çekmek isteriz Umursakendisinden sonra yetişecek neslini de bozar. Frenmamazlıkla KevsemLş ve tavsamış bulunan savas, gill kadının çocuğu ana rahmindc fazla tutunamar.. yeniden ciddiyetle ele alınarak hızlandırılmalıdır. Vakitsiz düşükler olur. Vaktinde doğsa da çocuk, Iffemnaniakla berfrfMinT kT~baınirtku * imk&nrarla anadan doğma frengilidir. Böyle çocuklar sıska dn, .yapıiacak bir mücadele eskiye nazaran daha kolayğar. Yüzleri Ihtiyarlar gibi bunışuk. kattm'arı <siş" lıkla amacına varacaktır, çünkü bugün için teşhis tir. Bası kocaman, burun kökleri çöküktür. Bövlc de. tedavi de, korunma da daha kolay ve daha etçocuklar bir kaç saat veya gün içinde ölürler. Dekilidir. Bütün ba hastalıklar ne kadar erken teşhis mek kl vakitsiz doğum veya sebepsiz düşüklerde edilirlerse tedavileri de o kadar kolay ve erken v« doğum sonrası erken ölümlerde kalıtsal yani olur. irsî frengryi hatırdan çıkarmamak yerinde olacakKtŞt OLARAK: Bu hastahklara yakalanmamak tir. için korunma çare ve tedbirlerini bilmek ve öğrenmek, uygulamak gereklidir. Madde karsılıği kolayca elde edilen. sıhhî kontroldan uzak ve meşru elsoğukluğu da cinsel yaklaşmalarla erkekolmıyan cinsel ilişkiler ve birleşmeler daima ş&pheli telâkki edilerek sakınılmalıdır. En ufak bir lerden kadınlara. kadmlardan erkeklere, cinşüphe karşısmda mütehassıs bir hekime başvurulsel sapıklarda aytıı cinsten birbirlerine bnlaşır. malıdır. Belsoğukluğu, frengi gibi kalıtsal olarak anadan babadan çocuğa geçmez. Belsoiukluğu hastalığınDKVLEi OLARAK: En başta fuhuş ile mücada gonokok denilen, mikroskopla bakılmca yanvadele üstünkörü. derme çatma karar ve uygulamana iki kahve çekirdeğine benziyen küçük mikroplar larla değil, ciddî ve cezri tedbirlerle şiddetlendirihastalıklı organ akıntı ve irininde bol miktarda lerek kontrol altına alınmalıdır. Evlenme, esnaf, bulunur. Hastabk, ancak bu akıntı ve irinlere buişyeri vesaire gibi mecburi muayeneler daha stkı laşmakla kapılar. Kadında ve erkrkte en çok idve ciddi tııttılmalı. bir süphe halinde halkın korar yolları, mesane, prostat, rahim. yuraurta ve layca ve ücretsiı olarak başvuracakları zührevi yumurtalıkları seçerek oturur, oralan iltihaplanhastalıklar dispanserleri ço|altümalıdır. dırır. Verdiği idrar zorluğu ve çcşitli ıstıraplar bir Nihayet bu konuda toplumun nyarüması için yana, vaktinde ve iyi tedavi edilmezse gerek erkeği sağlık e|itimi, amaca varacak en verimli, en kısa ve gerekse kadını kısır bırakır. Bir çesit ate.şli oyve en ekonomk bir yoldur. Bu da resmi ve nak romatizması, kalb hastabkları ve hattâ kan gönüllü sorumluların görevidir. ç dört yıldır dönya basım, tüm olarak, ıuhÜ revi hastalıklarm ve bunlardan biri olan tren savaşının zararı Iraka dokunuyor urlye Hükumetinin «emperyalist» «Iraq Petrolennı Company» nin (IPC) boru hattına el koymasıyla başlayan transit ücreti savaşı, Irakın savaşı haline gelmiştir. Irak petrolünun Akdenıze akışını durduran Suriyeliler, şimdı de, Batılıların sahıp oldukları IPC'nin petrol yatalslarının millileştirilmesini isteyen Bağdath asırı solcuları .ıçıkça destekle mektedirler. Mutedilleri ise «em peryalizmin maşası» olmnkla suçlamaktadırlar. Suriye Ba?bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakam Ibrahim Makus, «milliyetçi ve ileriei Iraklı nnsnrları» aralarındaki görüş ayrılıklarına bir son vermeğe ve emperyalizm ile mücadele etmek üzere Başbakan Naci Talipin etrafında birleşmeye dâvet etmiştir. IPC'nin ödediği hisse, Irakın gelirinin '.'• 70 ini teşki) etmektedir ve hazinenin ihtiyatları, suyunu neredeyse tamamen çek B S Firengi nedir ? İ:H mlllîleştirme 1967 nin ilk yarısında kamu hizmetlerinin görülmesi için lüzumlu paranın nereden bulunabileceği âcil problemini daha da kötülestirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Irak IPC'ninkilerin yerine koyacak teknisiyenler bulabilse ve petrolünun pazarlanmasını düzenleyebilse dahi, bütün bu i;ler zaman alacaktır ve hisses:nin dörtte birini lKT'nin başında peşin olarak mutlaka almast gerekmektedir. dır. Konsorâyymdaki iştirak oran ları °'t 84 olan BP». •Sheil> «Cor.ıpagni* Française des Ktroles», •Standard» ve «Socony Mobiloil» IPC'nin hisse senetlerinia " / • 95 inin sahibidirler. Ikı illet Mali mi, ideolojık mi? raplann tumturaklı uslubu, Suriyenin IPC ile kavga etmekteki Emacının mall mi, yoksa ideolojık mi oldufunun anİaşılmasını gOçleştirmektedir. Irak rejimi, müteveffa Cumhurbaşkanı Abdüsselâra Arifin Bağdatta Baasçıları devirdiği 1963 tenberi Şamdaki Baasçı rejimine düjmandır. Irak hâlen bölünmüş durumdadır. Abdüsselâmın kardeşi ve halefi, Sı'.âhlı Kuv\etlerin çoğunluğıınun ve Ordu içinde pek sevilmeyen es *flâs tehlikesinin ilk yankısı, Bağdat gazetesi «Savt el Arab | (Arabın Sesi)> ın Makusa hitaben kaleme aldığı ve Suriyeyi tutumunu yumuşatmağa çağtran makalesi olrauştur: «Biz Iraklılar, Suriye ve Irakın çıkarlan arasma bir çjzgi çekmiyoruz. Ne var ki pompaj durdufunda iki llletle karşılaşıyorur: Irakın laran, Suriyenin zaran. A &OZV HAUA/Zl PETHOL, Sonuç F 2j UYUŞMAZLIK CŞVAM sa, IBAK pçreotüNUN &oo BlB. Kt&A YOUH ömer AH Efendi Kazakistan Cumhuriyeti gazetecilerindendl. Gfiler yüılü bir adamdı. AlmaAta kentinde bizi ağırladı. Uzun uıun konnıtnk. Bir ara Nasrettin Hoca'dan lâf açılmıstı: Molla Nasrettin'i biı de biliriz, dedi. A n t türbesl bizdedir, dedim, hem de kendisme yakışır düıendedtr, cevresi açıktır da kaptsında kilit vardır. Biıde de uezarı vardır, diye konuştu ömer All, Taşkent dolaylarmda Çimkent adında küçük bir demiryolu istasyonu yakınmda rioca Nasrettin gömülüdür. Mezartaşı iğridir, ama iğik olduğu yandan . 4*İU de ters taraftan desteklenmiştir. S Amerikan Yardnn Teşkilâtı Başkanı Mr. Grant'm «Dış yardun on S yıla kadar son bulacak> diye demeç verdiğini öğrenince Hoca Nasret S tta'in Çimkent'teki mezartaşı geldi aklıma.. Amerikan Yardımlan, yok Ş snl ülkelerin kalkmma çabalarını yıkılacağı tarafa doğru desteklemek Ş ten başka iş görmüyor. Zaten ileri birer ülke olan Avrupalı kapitalist • devletler dışmda bir tek az gelişmis ülke gösteriniz ki Amerikan yardı • mından yararlanmış olsun.. • Yoktur böyle sey... Ve Amerikan yardımı gelişmemiş ülkeleri sömttr • mek için yapılan yatırımdan gayrı niteliğe sahip değildir. • Nitekim 1954 tarihli A.B.D. nin Zirai TicareÖ GeHstlnme v« Yardmı ; Kanunu Amerikan yardımının gerçek maksadını pek açık olarak söyle a sıralamaktadır: j « l>öviz tıcaretini kolaylaştırmak J Amerikan tarınunm ve Amerikan milli refahının istikrarlı bir se J kilde gelişmesıni sağlamak. J Amerikan tarrm ürünleri fazlalıklanm AJBJ3. dıs politikasuu des j teklemek üzere etkili bir sekilde kullanmak. J A. B. D. için stratejik maddeleri satm slmak. j A.B.D. nin dısardaki masraflarını ödemek.» J Görülüyor kl eloğlv amaçlannı açık açık kanunlarına dökmüs, ama ! blr habı Baflette oldufumuzdan .Amerika bize buğday gönderiyor, i Amerika olmasa aç kalınz» di>e kendi kendimizi aldatıp dururuz. ı Eloğlu tanm ürünleri fazla.sını Tiirkiyeye yollar. bu ürünlerin karîılı ı ğı Türk parası olarak Alerkez Bankasına yatar: Amerika bu parayla Tür ] kiyç içinde gerçek bir nüfuz siyasetini yürütür; komprador politikasını ] destekler; hoşana gitıniyen Başbakanlann altından koltuğunu çekecek kadar büyük etkiye sahip olur. Öte yandan Türkiye giderek daha çok sömürülür. yoksullajır. A. I. D. Başkanı Mr. Grant on yıl sonra Amerikan yardımının kesileceğini söylemekle gerçekte nasıl bir müjde verlyor? Demek 1977 yılında Amerikan yardımına paydos denecek. Şlmdl yalnız eğlrhn sornnunda 1977 Türkiyeslnl i görelim: 1*66 plânlama kitabından aldığımız sayılara sorc İlkokul cağını geçirmis okumayazma bilmlyen 10 milyon kisi vardır bagun... 1977 yılında, yâni Mr. Grant'm yardımı kestiği anda. Türkiyede okuma yazma bflmiyen okul çağı gecmis insanlann sayısı 17.19S.0flO olacaktır. tşte Amerikan yardnnını daha on yıl alacak Türkiyenla 1877 deki rnanzarası bu karanlıktır. Amerikan Yardımıyla hiçbir yoksul Ülke kalkınamaz. Çünkü Amerikan yardımı Amerikan işi siyasi ve Iktlsadî düzenl de kendlsiyle blrlikte getirir. Bu düzen ise Amerikadan az gelişmis ülkeye değerler tn5imaz. tersine az gellsmis ülkenin de|erlerinl Amerika hesabına w>müriir. Bu açık gerçegi Türk toplumu anlamadıkça kurtulnş yoktur. Amerika dış yardımdan maksadının ne oldagunu 1954 tarihli yardnn kanununa açık açık koymuştur. Bu kanunun ilkelerini tekrar tekrar okumalı, ezberlemeliyiı: Amerikan millî refahının istikrarlı bir sekilde gelişmesini sağlamak. Amerika Birleşik Devletleri dış politikasım desteklemek üzere etkili bir sekilde kullanmak. AB.D. nin dısardaki masraflarını ödemek, A.B.D. için stratejik maddeleri satın almak. tşte bu politika Türkiyede yıllardır uygulanıyor ve bu politikanm sonucu da devletin resmi rakamlarına göre şudur: Adam başına diişen yıllık ortalama gelir Ağn ilinde 5M liradır, Blngölde 480, Bitliste 48«, Dlyarbakırda 34«, Lrfada BM liradır... Ve Hakkâri'de 255 liradır. Okuma yazma bilmiycnlcr Ağrı ilinde yüzde 83, Biagölde yüzde 83, Bitlis'te yüzde 84, Diyarbakırda yüzde M, Urfada yüıdo 84... Ve Hakkari'de yüzde 88 dir. Gerçekter acı ve utandmcıdır. «Türkiye, Amerikan destegiyle kalkuıır» diyenler yüzde 88 i okuma yazma bilmlyen yıllık 255 llra ortalama geliriyle Hakkâri'li vatandaşın karjısında utanmalıdırlar. «Türkiyeyi sosyalizm kurtarır> dijenlcri Meclis kürsüsiınden ihanetle itham etmek için ise in&anda ar ve haya duygusunun kaybolmuş olması gereklidit. miştIT*Odeînenîn" durmân veya önemli miktarda nzalması Irakı derhâl vahim bir krizin i;ine atacaktır. Irak, IPC'nin her yıl ürettiği 6870,000,000 ton ham petrolden 390,000,000 dolarhk hisse •lmaktadır. Belsoğukfuğu nedir ? Ağır zam «•HUIIMIimmilMIIII ••*••*«••••*••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••mBBail«*B«BBBt*BBr'* ••••••••«•••••••>•••••••«••••>••*•••••••••••••••*•*•••••••••••••«•«••••••••*ya •MI(,HIIIIIII«lllltlllllll(tt>MIIIII nflllllllllllllHMIIMIIIIIIIMIII,ftl,ltmilllll,l«lM*ll,l,M||||m.lll akat hisse ihracat üzerinden ödenmektedir ve Irak petrolü nün °'o 60 ından fazlası Suriyeyi bir uçtan diğerine katederek Akdenize ulaşan boru hattı aracılığıyla Avrupaya gitmektedır. Suriye, bu akışı, transit ücretine istediği ve IPC'nin ödemeyi reddettiği ağır ve makable şumullü zam mı payandalamak amacıyla durdur muştur. Irak Hükümeti, uyuşmazlığın taraflarmdan biri olmadığı hususunda IPC'nin dikkatini çekmiştir. Bağdata göre, IPC, petrol akıyormuşcasma hissesini ödemeğe devam etmelidir. Irakın bu talebinin arkasında, petrol yataklarının miliileştirileceği zımni tehdidi gizlidir. Ancak F Iratan saran tfah« btKüktür. A * kıl, mantık ve sağduyn, <daha büyük zararın onienmesi tçfn küçük zararın göze alınmasınt emreder. Suriyeden haklanndan fedakârIık yapmasmı istemiyoruı. Istedi tuniz sadece metodunu değistlrmesidlr.» Suriye ile «Arap petrolünun emperyalist sömürücülerU arasındaki mücadelenin garip bir vechesi de, Iraktan çok Iran ve Kuveytteki monarşi rejimlerine hizmet etmesidir. Irak petrolünun akışmın durması, üretim ve dolayısıyla gelirlerinin artttrılması için petrol sırketlerine baskı yapan Iran ile Kuveytin ektneğine beklenmeyen bir zamanda yağ surmüştür. tran petrol yataklarının çoğunu işleten korısorsiyum, üretimi önümüzdeki beş yılda ° o 173 oranında arttırmayı kabul etmek zorunda kalmıştır. Iran Konsorsiyumu üyelerinin çoğunluğu, aynı zamanda IPC'nin ortakları ki Başbakan Abdürrahman Bazzazın desteğine sahip Cumhurbafkanı Abdurrahman Arif gibi mutedillerin karşısında. kanun dışı Komünist ve Baas Partilerinin kalıntısı unsurlar ve şündiki Bajbakan Naci Talipe sadık bftzı »$kerler bulunmaktadır. Transit ücretinin kesilmesinden mütevellit clddî bir malt bııhran içinde olan Suriyeliler, Iraklı müfritlerden yanadır. Eğer müfrltler iktidara gelirse, Batı, özellikle Amerika petrolden çok ötede kayıp lara uğrayacaktır. Amerikan politikası, tazminatsız bir milineşürmej'e karsıdır. Hâlen ne Suriye, ne de Irak, IPC hisse senetleri sahiplerine tazminat ödeyebilecek durumda olmaktan uzaktır. Irakm sola kaymasını ise, millileştirmenin ızliyecîği muhakkaktır. •New York Times. dan tercüme edilmiştir. •^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••ak' Sayın doktor ve eczacılara Çocuklar için Analjezik ve Antipiretik PİROFEN ACETAMINOPHEN • PHENOBARBITAL S supozituartık ambalajlarda SÜPOZITUÂR V E F A T Samsun, Havza eşrafından Kardanzade İsa efendinin kızı, eski elçüerden Mahrukizade Cafer beyin refikası, merhume Nimet ve Şefika hanınüarm ve Elmas hanımın kardeşleri, Samsun sabık Jandarma Komutam merhum Davut beyin kardeşi, Cevat, Nasuh, Nurettin ve Nimetuüah Mahrukî'nin ve Rukiye Djıçmenin anneleri, Sabahat, Beylün, Algın Mahrukinin ve Suat Dinçmenin kayınvalideleri, Edil, Cem, Alicanm babaanneleri, Üstün ve Ülkün Dinçmenin anneanneleri, Salihatı nisvandan piyasaya arzedilmiştir. L D.E.V.A.SANAYİ ve TİCARET A. Ş (Reklamcıhk : 15/385) J Şahsanem Mahrukl vefat etmiştir Cenazesi 9.1.1967 pazartesi günü öğl« namazam müteakip Şişli camiinden kaldırılar&k Zincirlikuyudaki ail* kabristamna defnedilecektir. BAYRAM GAZETESİ Önümüzdeki Şeker Bayramuun 2, 3. cü günlerind* Utanbul'da gazeteler çıkmayacak, yalnız Gazeteciler Cemiyeünin fBayram Gazetesi» yayınlanacaktir. Yurdıın her koşesine gönderilecek olan oBarram Gazetesi» bayram günlerind* okuyacağuuz ve üân vereceğiniz tek jaztedir. Cumhuriyet 406 Cumhuriyet 408 Millî Piyango 1967 YIL1NIN İLK ÇEKİLİŞlNDE TAM 10.428.000 LlRA DAGITIYOR FABRİKA İŞLETME VE PERSONEL MÜDÜBLERİ ALINAGAKTIR Tecrübeli olanlar tercih edilir. İLÂN Beykoz llçesı Karadeniz sahihnde Çayağzı (RIVA) Köyü Muhtarlığından 1. Köyümüz kale altı namı mevkide bulunan plâjları v« tesisleri beş sene mıiddetle 2490 sayılı kanun hükümlerine göre açık artırma ile kiraya verilecektir. 2. Muhammen bedeli senelik 8.500 beş senelik 42.500 lira olup geçici teminatı 4 250 TL. dır. 3. Şartnamesi köy muhtarhğında görül"bi!ır. 4. Açık artırması 27 Ocak 1967 Cuma günü saat 14.00 de köy muhtarlık binasında yapilacaktır. 5. Isteklilerin bu kabil işlerden anlar. bu kabil ışler le uğrasmıs olmalan ve bıına ait belge ibrsz etmeleri sarttır. tsteklilerin Ihale saatinden evvel g»çici teminatı yatırmaları, aksi halde bir hak talebinde bulunamayacaklan Gece Klubümüz 9 Ocak Pazartesi'den itiberen Ankara'lılann sevdiği şarkıcı MUTLU AKÜIMtvLÂTÖR FABRİKASI BtYfK ÎKR\MİYR 1 MtLYON LİR4 ARTIK HERKES BİLlYORKÎ EN ÇOK VE EN BÜYÜK ÎSABET Şahsen müracaat: Ynmıs Kartal İstanbul (Basın Organizasyon: 67.18/404) DAİMA MİLLl PİYANGO' (İlâncilık 10187) 397 İst. Lv L 4. No. lu Sat. Kom. Bşk. dan: 1 Aşağıda yazılıflöpartl malzeme 19/1/1967 gtinü tıizalannda gösterilen şaatlerde k3palı zarfla ihaie'eıi Demlrkapıda İst Lv  4 No lu Sat Kom da vapılacaktır. Teklıl mektuplarının hizalarında gösterüen Ihale saatlerinden bir saat evvel Kom a verilmiş olması şarttır Postadald gecikmeler kabul edllmez. 2 Evsaf ve sartnamelen Tstanbulda Kom da, Ankara ve tzmir Lv  liklsrinde sörülebilir tbale Geçici Malzemenin ctnsi Miktarı Tutan saati teminatı 11.00 32S0 TL. 7 kalern 43415 TL. Betonarme demıri 11.30 3876 TL, 2 kalem 52500 TL Keresta (B.»ın: 22M 28300/989) Zaliha Ilhan Feytnan Orkestrası ile açılmıştır. Tasfiye Halinde Esnaf Sredi Bankasıfl.Ş.den rından Hasan Fikret Evsen'in' Bankamızdan Tasfıyp lşltrnlerının a/slması sebebıvle Bankamız avukatla ayrıldığı ve Ban karr.üla hır \ekalet akîı munasebetı k a i m a d ^ ı u^uıııu ^ahıaiann bilgjlenne «rx olunur. 11 an olunur. ( B I I I B : 81/994) Büyük Ankara Oteli (D C 110/405) (Cumhuriyat • 401)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle