11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE ALTI 9 Ocak 1967 CüMHURİYET Yener SÜSOY Ünlü kâhin'e görel 967'de neler olacak Mışel Morgan'ın chayatta rasladığım en harikulâde insan» diye nitelediği ünlu kâhin Alec Dahn 1967 de dünyada neler olacağtm şöyle sıralamaktadır : Turhan GURKAN Johnny beni seviyor sandım,, Catherine Reghin, Paris'in sayısız güzel kızlarından biri. Geçenlerde bir de plâk doldurdu. Ama Reghin'in Fransa'da çok sozü edılmesi, onun ne güzelliğinden ve ne de plâk doldurmasmdan. Bu yirmi yaşındaki genç kız, Johnny lle Sylvie'nin aşklannın tanığıdır. tki sevgilinin dargm olduğu sıralarda ye ye kralı ile arkadaşlık etmış, giderek kendisini sevdiğini de sanmıştır Reghin. Ne var ki, Hallyday çiftinin yeniden barışmalan onun bütün ümitlerini suya düşürdü. Catherine Reghin, Johnny ile arasında geçenleri geçen hafta sonunda basına anlattı: «Mavi gözlü kralla, bir Mayıs gecesi gece klüplerinden birinde tanıştık. Uznn uıun konuştuk. Dans ettik. Johnny son derece nazik, o kadar da hüzünlü idi. Aradan iki gün geçmişti ki, bir sabah Johnny'nin telefonu ile uyandım. Beni akşam yemeğine dâvet ediyordu. O'na peki diye cevap verdim. Ama arkadaşça söyledim bunu. Yemek sırasında Johnny gayet spssizdi. Yalnızlıktan olacak, benimle buluşmuştu. «Yarın turneye çıkıyorum» dedi. Ve ajnldık. İki ay sonra turneden döner dönmez mavi gözlü kral bana telefon etü. Ondan sonra her akşam arabası ile gelip beni evden aldı. Küçük lokantalarda başbaşa yemek yedikten sonra, eğlence yerlerine gidiyor gayet güzel eğleniyorduk. Ve aradan günler geçti. Johnny'nin telefonunu sabırsızlıkla beklivordum. Bu bekleyiş mutsuz bir kişiye yardım etme duygusu idi. Ama bir adım ötesinde de aşk vardı. Bir süre sonra Johnny gene çıkagelir. Avucunun içindeki çizgilere bakarak «Reghin, çizgüere baküırsa. ben ikinci fcez evleneceğim galibaa dedi. Oysa yandıyordu Johnny. Bu bir evlenme değildi. Karısı ile barışması idi. Ben de Johnny beni seviyor sanmıstım. Fakat o hep, Sylvie'yi düşünüyor. Ne olursa olsun gerçekten Johnny'e âşığun. O'nu çılgin gihi seviyornm.» SAVAŞ Milletlerarası tehlıkeli anlaşmazlıklar olacak fakat bunlar genelleşmeden yatıştırılacaktır. 1967 yılı dunya banşının sık sık ağır tehditlere uğradığı bir yıl olacaktır. Türkiye'de, Iran'da, Arap devletlerinde, özelhkle Yakın Doğu ulkelerinde ciddl gerginlikler görmekteyim. MİLLİYETÇI ÇİN lç sıyasetınin özel havasına rağmen, ybneticilerinin ıdeolojılerinde anlaşamamaları dolayısile yüksek kademelerde önemli değişiklikler olacaktır. Bunlar siyasetinın istikametini değiştire cektir. Hatta Amerıka ile aralarında bir yaklaşma gorüyorum. Milliyetçı Çin gun geçtikçe ekonomik bir kuvvet olacak ve ilim adamları kendilerinden bahsettireceklerdir. Roman ve hikâyeleri 20 dile çevrilmiş Yasar KemaPin «Bebek» ve «Teneke» adlı hikâyeleri, iki tanınmış yönetmen tarafından bu yıl filme alınacaktır. «Bebek» 1951 yılında, «Teneke» 1955 yılrada «Cnmhnriyet» Gazetesinde yayınlanmış, sonradan kitap halınde de basılmıştır. Taşar Kemal'm romanlarının sinemaya ahnması ıçin Beya Film Sirketi sahıbi Nnsret Ikbal ile, Yasar Kemal, rejısor Lütfi ö . Akad ve Atıf Yılmaz arasında özel bir ortakhk kurulmustur. Yazarla, iki fılmin baş oyuncusu Yılmaz Güney ve Fikret Hakan, filimlerden sembolik, yüzde 10'u geçmiyen pay alacaklardır. Oyuncu, yapımcı, yönetmen, yazar isbirliğindeki anlayış, Yeçilçam'da örnek bir hareket olarak mtelenmektedir. Yaşar Kemal'in "Bebek,, ve [ "Teneke,;si filme alınıyor Memurlorın mooşları meselesi 9 Ocak 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Memleketimizde en muhtaç 7e Eski ve yırtık paralar refaha kavuşması gereken sınıf Yırtık kftğıt paralann tetkikl t çüphe yok ki memurlardır. Bu çin toplanan komisyon, bazı ekgün bir hamal bile ayda en aşağı sik numaralı paralan alarak saaltmış lira bazamrken altmış hiplerine birer makbuz vermektedir. Düyunu Dmumiyede toplv liradan çok daha az maaş alan nan komisyon dünden itibaren memurlanımz vardrr. Çoluk ço faaUyete başlanuştır. , cuk sahibi memurlann nasıl geVergiler çindiklerini düşünmek bile tasaMaliye Vekili Saraçoğlu Şüfcrtt na hera merhamet, hem hayret Bey, vergi sisteminin değişürilveriyor. mesi hususunda bazı düşünceler Haber alcUğırruza göre memur mevcut olduğunu söylemiştir. Bu lanmızın durumunu düzeltmek tedbirlere göre Maliye tahsil şurr.ükellefler amacı ile bir kanun tasarısı ha beleri kaldınlacak, zırlanmıştır. Bu tasarıya göre. en vergilerini dofrudan doğruya Ziaz maaş 35 • 40 lira olacaktır. Hal raat Bankasına yatıracaklardır. Zl buki bu para bugün değil bır raat Bankası bulunmıyan yerleraileyi, yatoız baçına bir memuru de banka şubeleri açılacak, bucak bile geçindiremez. Kapısından 1 ve köylerde de başka bir şekil çeri ayda en az altmış lira girmi düşünülecektir. yen evlerde yaşıyanlar yarı aç, ya İnönü zaferinin rı tok demektir. Yataız bu yeni tasan küçük memurlann deyıldönümü ğil, büyuk memurlann faydalanBugün ve yarın Birinci tnönü masını sağlamaktadır. Halbukl Zaferinin yüdönümüne rastlar. (9 asıl amacı küçük ve az maaşlı Kânunusani 1337). Birinci tnönü memurlan refaha kavuşturmak Zaferi, tstiklâl Mücahedemizi soolmalı idi. Bu husustaki düşünce nuçlandıran son Dumlupınar Zamizi daha önceden, bildirmek is ferinin müjdecisi olmuştur. O tiyoruz kı tasan Vekiller Heyeti gün Metnstepede Yunanlüan tene ve Meclıse sunulmadan önce peleyen tsmet Paşa, Gazi Hazretbu noktamn küçük memurlar le leririin dedikleri gibi (Yalnız düş hıne halledilmesi ciheti sağlana manı değıl, milletin mâkus taliS bi'sin. hini de yenmiştir.) SOVYET RUSYA Yeni ıdareciler dünyanın uçte biriyle yakın ilişkiler kurma yollarını arayacaklardır. Bu sebeple liberal ve realist bir politıka gudeceklerdir. Fransız Rus dostluğunun Avrupa'nın gidişı üzerinde iyi etkılerı görulecektır. Sovyet Rusya tehlikeli komşusu Çın'e karşı cıddi tedbirler almak zorunda kalacaktır. Aralarında silâhh bir çatışma olmayacaktır. Yıllarca evvel söylediğim gibı Sovyet Rusya Ameriko ile siyasi ilişkilerini yalnız devam ettirmeyecek bu ihskilerı daha da koyulaştımaya çahşacaktır. Sibirya'da buyük yenilikler olacaktır. Bu bolgenin büyük bir geleceği vardır. Oradaki kalkınma ve imkânlar dünyayı şaşırtacaktır. Hatta ıklimınde bile ilgınç değisıklıkler olacaktır. "Bebek" hikdyesi «Bebek» hıkâyesi, rejisör L6tfi ö . Akad'ın uzun süre aklını kurcalamıs, bırkaç kere bunu filme almak i^temıs. hattâ yonetmeni «Bebe^i yapıp da öyle öleyim» demeğe kadar göturmuştur. 1953 te çekım ıznini aldığı halde, nedense bunu gerçeklestirememiştır. Aynı fılmi Butık Muallâ da çckme'.: ıstemıştir. 1948 de yazıUn «Bebek», sırasiyle Fransızca, tngılizce, Italyanca, Rumence, Bulgarca, Farsça ve Almancaya çevrilmiş, bu dıllerde yayınlanmıştır. «Pis Hikâye» den sonra yazarın ikinci hikâyesıdir. Yaşar Kemal'in «En iyi, en sevdiğim hikâye» dediğı «Bebek», An'adolu'daki bebek problemını anlatır. Doğarken anası ölmüş bir bebeğın ve babasının içli, acılı serüvenidir. Üç haftahk çocuğunu kucağına alarak emzirecek kadın arayan. ama kadınlann hepsi tarlaya çalışmaya gittiklerinden eğreti bir ana bulamayan baba, yenilgıve uğrıyacaktır. Bu yenilgi. aslında keçi^i. sütü. bakıcısı. sosyal duzeni bulunmıyan yoksul Turkıye toplumunun yenilgisidır. Ve bu düzensizlik yuzünden Ya«ar Kemal'in bebeğine benziyen her yıl onbınlerce çocuk ölmektedır. Konya Haymana Ovaiı Tuz Gdlü çevresinde çekılecek filimde, halk da fıguran olarak kullanılacak. Yılma» Güney başrolü oynıyacaktır 1966 nın SON FİLMİ Geçen yılın bitimuıe üç gün kala rejisör Atıf Yılmaz, Beya Film adına «Ah Güzel IstanbuU adlı filmi çekmeğe başlamıştır. Senaryosunu Sajfa Önal'm yazdığı film için yönetmen «Bagünkü Turkiye'nin sorunlaruım bir taşlaması» demektedir. Anadolu'dan gelıp yükselmek isteyen ve her çeşit insanla tanışıp türlü durumlara duşen kadını canlandıran Aylâ Algan, iflâs etmiş soylu bir Osmanlı ailesinin son kişisıni caniandıran Sadrı Alışık, bunun eleşürmesini yapmaktadırlar. Muhabbet tellâllarınm eline düşen Anadolu kadını uçüncü sınıf şarkıcılıktan öbür nnıflara kolayca geçmektedir. Dramatik bir hikâyesi olmayan filmde ayrıca Danyal Topatan, İhsan Yüce, Kâmran Yuce, Feridan Çölgeçen, Diclehan Baban ojTiamaktadır. Görüntü yönetmeru Gani Turanlı'dır. Fotoğrafta Sadri Alışık, Aylâ Algan gorülüyorlar. KISA... KISA... • Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı'nın düzenlediğini bildirdığimiz «Orkestralar Geçidi» 17 Ocak Salı gününe ertelendi. Şcrif Yüzbaşıoğlu ve Kanat Gür orkestralarının kaüldığı konser gene Yeni Komedi tiyatrosunda yapılacak. • Sezen Cumhur'un Türkçe söz leriıü yazdığı «Mevsim Bahar» adh şarkıyı Mina plâğa okudu. • Prance Gall, «Bonsoir John John» adlı şarkısı ile büyük ilgi toplamasına devam ediyor. • Yeni filmini bitiren Françoise Hardy kendini tamamen müziğe verdi. Şantözün Fransa listelerinde yer alan son şarkısı «Rendez Vous .D'automne» adını taşıyor. Hardy, ayrıca geçenlerde Jacques Dutronc ile birlıkte bir televizyon ' ogıamında yer a'dı. YENİ \ SALI Matuıelerden itıbaren Avrupa ve Amenka'da aylarca oynamtş ve Oskar kazanmış harikulâde güzel neşeli filim Skııınııııııııınıııııııııııııııııııııınıınıııııııııınııuıınıı Ttau M i AMERİKA Pentagonun savunma sistemınde değisıklıkler yapılacaktır. Irkçılık çalısmaları devam edecek fakat iki yıl sonra duzelecektır. Içte ve Dış işleri yüksek kademelerınde değisıklıkler olacaklır. Amerikalılar 1967 de büyuk bir malî krızı yenecekler ve daha uzun sure dum'anın dengesini sağlavan bir devlet olarak kalacaklardır. (SOUND OF MUSİC) RENKLt SİNEMASKOP Artıstleri: JULİE ANDREWS CHRÎSTOPHER PLÜMMER ELEANOR PARKEB Bu filme mahsus SEANSLAR: 12 3 6 9,10 Rekiâmcılık (86) 382 Üsküdar L Â L E Sinemasının En büyuk Bayram filmi Bugün MATINELERDEN ıtibaren Neşeli GOnler KJYS£Mfü. AveH 9 Johnny hcr şcyden habcrsiz, eşi Sylvie ile eviiliklerinin en mutlu günlerini yaşıyor. Sevdiğiniz Melodiier BONSOİR JOHN JOHN Paroles et musıque de Thibault et ClaudeHenri Vıc. Interpretee par France Gall Puisque papa est en voyage Tu es le chef a la m?ison Maıs un grand chei doıt etre sage Bonsoır John John! Comme le dısaıt souvent pE.pa Ce nest plus l'heure de faire la guerre II faut ranger tous ces soldats Bonsoir John John! Tu es un homme «t tu sais Un homme ça ne pleure ışmais Regarde bien autour de toı Beaucoup sjnt trıstes maıs ne pleurent pas Jamaıs ijmaıs non jamaıs Tu d:s qu'un jour au defıle Les Blancs, les Noırs tout le monde pteuraıt Ce jourlâ il faut l'oubher Bonsoir John John! Si tu t'endors gentıment II se pourrait qu'en revant Papa revienne pour un instant Le temps de dire en l'embTassant Bonsoir John John ccmme avant... Eonsoir John John 1 Par autorisation des Eriitions Bagatelle. BAŞKAN JOHNSON Gelecek Son Bahara kadar sıhhatine çok dikkat etmek zorunda kalacaktır. "Teneke" Françoise Hardy HAFTANIN L1STESI (D Reach out I'll be there (The Fout tops) (5) Mellow, yellow (Danovan) (î) Bonsoir John, John (France Gall) ff) Celine (Hugues Aufray) (5) See, see Rider (E, Burdon ve Animals). «Teneke», yazan tarafından V1ETNAM sahne ovunu haline getırilmiş, önceki yıl Gulrız Sururi Engm 1967 llk Baharında mütareke olacaktır. Kesin barış ıçin ya Cezzar topluluğunda sahneye konularak, uzun süre afıste kalpılan çabalar ve çalışmalar 1968 mıştır. Bulgarca, Almanca, Rusden evvel bıtmeyecektir. ça, îngılizceye çevrılen «Teneke», bu yıl Londra'da Cotlins KıtabeİNGILTERE vince yaj'inlanan «Seçme Anado1967 Ingıltere için çok kararlı ln Hikâyeleri» nın arasında yer bir yıl olacaktır. Aden'e ve hıalmıştır. mayesınde bulunan Orta DoğuHikâye, Yasar Kemal tarafındaki emırlıklere a^keri mudadan senaryo haline getinlmıştir. halede bulunacaktır. Afrikadaki Turkiye'nin gerçeklerini yan^ıeski müstemlekelerı de korkulu tan «Teneke» nin senaryosunda gunler geçireceklerdır. değısiklık yapılmıs. ağırlık Zeytngıltere mali guclukleri yeno Karı ile Kürt Memed Ah'nin necek ve sonunda Ortak Pazar'a üzerine kaydırılmıştır. Filme belgırocektir. Kralıyet çevrelerinde li olmayan bır ask ili?kisl de ekvpr:rı o'avlar olacaktır. lenmiştir. «Teneke» yi çeltik FEDERAL ALMANYA, mevsımi olan Haziranda Atıf Fran^ızAımnn raunasebetleri j Yılmaz Trakya bölgesinde çekedaha ıtımat vericı ve yapıcı o [ cek, ba«;rolünde Fikret Hakan ovnıyacaktır. Beva Film. Ya<;ar lacaktır. Kema r den «Yer Demir Gök BaAlmanja R u ^ a \< on'in mütkır» ıriaıstemişse de, yazar butefikleri ile evvelâ firpt annu c<rı bıraktırmı=tır. Yalnız laşmalarına gırerek ılışkıler nı Atıf Yılmaz, daha sonra «Kozanarttıracaktır. İki Almanya beş, oğln» nu çevirmek üzere anlaşaltı yıldan evvel b.rleşemeyemaya varmı<;*ır. cektir. SEVDA FERDAĞ CÜNEYT ARKIN MDAMMER KARACA Hergun Seanslar: 12 2.30 9 da Cumartesi ve Pazar: 12 2 30 5 8 ve 10 da Tel.: 36 51 86 Reklâmcılık (74) 384 CİBALİ KARAKOLU İ ff SUCUKfva S A L A M I A R I »eoşteıin tecrubesir» doyatm. Allas Sinemasında Bugün matinelerden 'ıtibaren Renkli Ingilizce Sinemaskop Hiçbir yerde Halefimiz ve Şubemiz yoktur Taklit ve benzerierinden sakmmiL A.»« H. APİKOĞLU Kard^ter yazısma dikkat ediniı ı.». nnn >. N*MUtUCU« ^ KTANNl (llâncılık : 8028/377) Casuslar ( ARABESÛUE ) SOPHIA LOREN GREGORY PECK Se3nsUr: 12.00 12.15 4.30 6.45 9.15 Radar Reklâm: 19 376 izmir için Bölge şefi Aronıyor TÜRK HOECHST A Ş . ilâç departmanı îzmir için satış ve propaganda işlerinde tecrübe sahibi askerliğini yapmış faai doktor veya eczacı bölge şefi aranıyor. Lisan bilenler tercih edilir. İsteklüerin el yazıları ile biyoğrafilerinin bir fotoğrafla birlikte P J C 527 Beyoğlu İstanbul adresine göndermeleri rica olunur. Müracaatlar gizli turulacaktir. (Reklâmcılık : 37/381) LÂTİN AMERİKA Kastro'culann entrıkalan sebebile Dominık Cumhuriyeti kavnasma halındedır. Kastro Kubada olüm tehdıti altındadır. "/nce Memed" SAYAN PLÂK SUNAR HAVALAR MAVİ I Ş I K L A R Plâklar arasında Yeni çıkanlar: • See. see Pader <••••> / Help me girl (•••) Eric BURDON and ANİMALS (Decca) • A game called hurt ( • • • * ) / It's alhgator time (•*••*•) THE EXILES (London) • Last train to Clarksville <••••> ' Take a giant step THE MONKEES (Rca) • Suspicions (*•••*•> / Up on the roof (••> THE SIDEKICKS (Rca) • Distant drums (••••) / Old Tige <•••> JIM REEVES (Rca) • Gypsy, Melenia (•••) / The love which heard me (*•+) CATERtNA VALENTE ((Decca) • City of dreams (••> / When you vvhistle three times < * •• •• * ) LOLA TSAKIRIS (Decca) SENEDE BİR GÜN PLAKÇILARÖAN ARAYINIZ (Reklâmcılık : 5073 383) Nukleer denemeler yuzünden önemli atmosfer de|ı?ıklıkleri olacaktır. Bunlara bağlı olarak iklim değisıklikleri görülecektir. Kuzey denizinde siklon ve fırtınalar olacaktır. Orta Avrupa'da çok hasar veren su basmaları olacaktır. Japonva. Filıpinler, 'Endonezya ve tran zelzelelerle sarsılacaktır. BİLİM ALANI (••) Kanserle ilgıli bir ılâç bulunacaktır. Bıokımya alanında büyük ilerlemeler olacak ve yeni gıda maddeleri yapılacaktır. Dr KEMAL ÇAĞLAR !(trar Yollan ve renasul UastaüKlan Mütebassısı Galatasaray Turnacıbaşı Sok. No. 12 Uğur Apt. Saat 1012 ve 13 • 18 Tel: 44 14 36 (llâncılık : 7841/378) Yaşar Kemal'in daha önce «Beyaz Mendil», «Muradın Türküsü>, «Alageyik», «Karacaoğlan'ın Karasevdası», «ölüm Tarlası» senaryoları filme alınmıstı. «Ince Memed» in filme çekılme hakkını ise 20 Century Fox Şirketıne satmıs, kontrat 1964 Ağustosunda yapıldığı halde, bugune kadar çekime baslanamamıştır. Amerikalı rejisor Josepb Losey' in çevireceği fılmin ilk senaryosunu Modesty Blaise yazmış, fakat sirket bunu beğenmediği için 24 Ağustos 1966 da kontratı bozarak, senaryo yazma işini Lukas Heller'e vermistir. İkinci senaryo henuz bitmemiştir. Rejisör Joseph Losey, yerleri seçmek için Türkiye'ye gelmiş, fakat beğenmemıstır. «tnce Memed» in çevrilişi, bu yüzden üç yıllık bir gecikmeye uğramı^tır. Yeni senaryonun hangi rejisor tarafından çevrıleceği ise henüz belli olmamıstır. Yasar Kemal, siyah beyaz bir sanat filmi olmasım istedıği halde, sirket buna yanasmamıs, «tnce Memed» i renkli sınemaskop bir süper prodüksiyon olarak çekmekte ısrar etmiştir. «înce Memed», Turkive' de, 20 dıle çevrilmiş tek kitaptır. Nerede • Ne zaman • Ne var • • Ben Dlr Radıoitn» Perşera 15 30 da matlne 1) Aitın Kupeler (T F ) be, Cuma. Cumanasl Pazaı Çocuk Temsillert 2) Vietnam Savaşı (R T.) ıs.l». Cuma ISt» (YoKsulıaı earKi) RENK: (21 15 25) «Bağdat Çarsamba saat 1430, Sıhirbazu MÜCAP OFLUdÖLO TT1CA1 TEPEBA3J r t pazar saat 11 de BEVOCLl) 1 Hz. Peygamberin HicROSU: «KaktOı Çtçeglı (44 21 57) «Çatallı Kdv» tSTANBUL rîYATROSO: reti; 2 Dinaraık Jak 149 56 53) (Kücfik Sahne) (Çarşamba, Cuma, Pazar, AS : (47 63 15) Öldüren (44 23 38) Enabtaru BendeŞ1K (22 35 42) cAltın KüPazartea oark Oet geee Pazartesl saat 21. Pazar Arzu. duı (Her gün 21J5 Çar. 21.15 te Çarsamba Cumu peler (T.F ) saat 15.30 da ATLAS: (44 08 3S) «C»»u»sam&a, Cumartesi • Pazaı tesl, Pazaı 11 de matlne YENİ (BaRırKoy): (716826) ÇEHİR OPKRAS1: (44TO58) 15 te matlne Pazartesl temlar. ULVİ URAZ rtYATBOSD 1 Hz. Peygaraberin (TPDebas' Tivatrosuı DUNYA (49 93 61) ılieşesil vokrut 144 M 02ı Rartal TekmeHicretl «Rigoletto» Salı, Perşem)ı Gunleı> KENT OYUNCULARI: s1 <Cumartes1 18 de D»2 Dinamîk Jak be, Cumartesi 21 de, Salı EMEK : (44 64 39) Uyuyan 144 36 SS> eFAOİK KIZ» zar 15 »e 18 de oazarTENt(ŞEH.) (23 58 92) 18'de Guzel. ÇarşamDa narlc her gun sl 18 v« 21 30 da) tB^ılın «susları» YENT KOMEDİ rîYATROFİTA5 149 01 6«) «Çılgın18fde Pazartes) 18 ve 21.15'de Hababam Sınıfı (ÇarT1NAZTEPE . (71 65 18) SUNDA (44 04 09) «HisseI KARACA lar Batakhanesı» rTYATROUA ;amb«. Per^embt n Cu«İsveçli Sevgllim» Sayla» Car;amba PerİNC1: 143 45 95) »Altın (44 54 021 «Demlrel'e Söylema 18 de) şerabe Cuma «aat 21 Cu rıra» Pazartesl nariç beı akKupeler (TF.I K A D1B O Y martesi «aaı 15 30 da aıatt BDLVAR riYAlROSU): KERVAN. (48 04 23) «Cisam 21.30 da Talebeye CuATLANTÎK: (55 43 70) «Alne (Nuhun Gemisi) Cu bah Karakolu» (T.F. martest pazar naric ner afc (2) 1* 42) Azlj Basmacj tın Kupeler» (T.F.) martesl • Pazat • PazarKenao Buk* Pazartesl H». SİNEMATEK 18 45'de 1 sam nalka cuma aksamları KADIKÖY: (36 49 24) «M tesı Saat 21. Pazaı Saat ric ne» gün 21.15 de Çartenzılatlı Eski Antalyanın Suları; M 83 İntıkam Kurşunu» 1530 matlne DORMEN itYATROSU » samba. Cumartesi Pazaı 2 Seine Parise BastOPERA: (36 08 21) «Seher HENSH. GRETtL (44 97 36) «Bugün Git ya 16.15 Salı Çarsamba Perladı. Vakti» (T.F.) (Çocuk Oyunu) rın gel» Salı Persembe, KONAK : (43 26 06) ŞaSşemoe «Minlk Cteklıler» ÖZEN: (36 99 94) «Altın Çarsamba 14 30 Pazar Cuma. Cumartesi Pazaı Cuma ÇarşamDa Pazaı kın Baba. saat 11 de Kupeler» IT.F.) 21 15 te Cums "Cumarte«Kabzlmaı Cemıle» LALE: (44 35 95) «Altın REKS: (36 01 12) «Kaybo TATDH rTYArKOSU (22 01 71) si. Pazaı İS te «Âşjk». ARENA rTVATROSUKupeler.. (T.F.) lan Aşk» «Canavar Sofrasiı Hergün 21 Çarşarooa 18 «e U.15 te, (49 84 19) «Anastasya» SAHAV • (44 16 06) İntlSINEMA 63: (55 10 84) Pazaı 15 30 da Pazartesl Persembe 15 te Pazartesl bariç, heı gün eHarb Ilâhı». Suarede: gunlerl oyun yofctur kam Kurşunları. GENAB riYATROSDı 21 15 te. Çarsamba, Cu«•Kazablankanın Esrarı» ZEYTÎNBURNU TIYATROLEVENT: (63 55 39) nAHın martesi. Pazar 18'de (49 31 09> YOLCU Her SUNAY: (36 03 69) «Yedi SU: (Omut Çesmesı» Kupelern (TT.) güD 2130 Çarsamba 18 de. Çarsamba »aat 14.30: Muhteşem Aşk» füöntıı l'(kn uazanLÜKS: (44 03 80) «Cibali Cumartesi Pazaı 19 te. Cumartesi «aat 21. Pazaı SÜREYYA (36 00 82) cGlzfer özcan) (22 M 46 ı «SulUKarakoluı, (T.F.) GÜLRİZ SURUR) KNGtN saat 11 de li Takip» man Baeansk» (Pazartesl RÜYA (44 90 07) cArizoCEZZAB tnpiuiugu (Elham. ÛSKÜUAH riY^TRUSU FEZA: (36 35 84) «Boğaziçi hariç öe» gece n.15 Çarna Silghşcrleri) ra rtyatrosuna» M 23 S6) Şarkısı» (T.F ) samba Curaartert Pazar SITE: (47 77 62) «Beni Ha<3F 55 II> tctmlzder Bl«Palto» Pazartesl 18.15 r* (Uctnıaaı '3« fl 86) 16 l*ı fp ınaîınel rl remsU eunler) Her hatsız Etme» mlı IS.15U balı Karakolu» eun saa' IV Pazaı ?aat ŞAN: '48 67 92) «Cibali KaAKSARAY HAJLR rTYATROSü rakolu» (T.F ) (44 İB 56) «Sıpsevdı. tıet gun YENİ AR (49 64 72) «Ser21 15 3« Çarsamba Cuınarseri Cengâver» tesı Pazaı 1815 matina lfENl MEUEK (44 *i 89) AKSARAV KÜCÜK OPERA • Beni Rahatsıı Etme» Birtik Devlet Demlryolları Haydarpaşa (2157 22ı .BakanlıK \rabaEYÜP Başar, Merkez, Yeni (RaİSIANBDL (36 04 75) Sirkecı (27 00 50) De«ı» Vahl ö z TnpHıiugu ıSumi), Silâhtar ALEMDAA 122 36 83) «ltm S'e 21 15i Cumartesi Pazaı nızyolları) (49 18 96) (Tatn günleıi FATIH Yeni Işık. Bal, CumhuriK'ioeler (TS.) Carsamba gunlerl matine (44 02 07) Şehır Hatları (44 42 83), yet, AKin, Yeni Gun, Karadenlz. BUAVAR: (21 35 78) eBo15 no Neiat Uvguı ve Ark»Turk Hava Yollan Bilet Satışı: GALATA: Bankalar ğazıçi Şarkısı» daslan «Pasava Söyıenm» <44 47 00) ıDanışma: (44 02 96) GAZIOSMANPAŞA Merkez, Şifa tPEK: (22 25 13) «Berlin h«r evır 18 iio Pazartesl 21 15 ıHava al'anı (73 82 73 73 84 40>, KADIKOY: Sevgı. Emel, YeldeCasuslar Diyarn İllkyardım Hastahanesi (49 30 00». ORALOÖLU rlYflrKosu ğ'trr.eni Dar>al, Pelıt GUNEŞ 1) Bıraz Kul. B i 49«9 13i «Noktacık» PazarNÖBETÇİ ECZANELER KASIMPAŞA Dereboyu, Hasköy raz Duman, 2) Silâhların tes) 21 30 da Salı PersemBAKIRKOY: Şevki. Aytaç, Yılthz SARIYER: Alâettin, Bumellh^ar Karunu be. Cuma l«.00 de ÇarsamBESIKTAS: Valıde Çeşme. Orta SISLI Omer Naci, Güzelbahçe, KULUP: (22 33 60) «Altın ba. Cumartes) Pazaı 11 00 de Nurcan. Selgun, Yeni, koy, Parlak, Levent «EvlUUr Onisbı» Pazarteıl Kupeler ıTF ı harlç. neı gece 21.30 da BEYOĞLU: Demz. Sebat. Emel ÜSKÜDAR: Ittihat. Şifa, B e y l s r MARMARA (22 38 60) «ÖlÇarsamba Cumartesi Pabeyi EMINONÜ: Mehmet Cpmal, Hssan dur«n ArztlK zaı 18 00 de ZEYTINBURNU Güneş (21 W 16) Nafiz, Gedıkpaşa Sağlık. Ar.adolu, SINEMALAR i TIYATROLARp 1 LA N Yargıtay Birinci Bnşkanhğmdan Asliye Mahkemeleri kadrosundan Yargıtay Birinci Başkanhk emrıne verilmiş ve hakn açık bulunan (800) lira kadro ayhklı Başkâtipliğe bu kadro aylığım almaya elverişh, Ayniyat ve Muhasebe işlerine \ukufu olan kimselerden naklen veya halen vazifede olmayıp ta yııkar'da sayılan nitellkleri taşıyan ve en^el bir halı bulunmayanlardan bir zatın atanması Birinci Başkanlıkça teklif edilecektir. Bu memura ayrıca 5/7/1962 günlü ve 60 sayılı kanun uyaruıca 150 lira ödenek verilecektir. Atanacak memur Yargıtsv Ayniyat Muhasebesini. Daire Müdürlüğunu Birir.ci Başkanlık Mutemetliğini yapacaktır. İstekli olanların durumlarını açıklayan dilekçe ve belgeleriyle Yargıtay Genel Sekreterliğine başvurmaları ilân olunur. (Basın: 10215 A. 125/391) Liizumlu Telefonlar • Blne Bovs orkestrası Pussy Cat a u p t e showa çıknor Orkpîtr» üîcleri: Da\ul: Erdiın, k"< •. • , «iı., K . 'I.Ouk Ha • S>ln gıtar; Adnan Yeğinsoy; Org; G»rbo Mayk; Solistler; Dinçet Erdogan v» Marten Yorgun.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle