13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 9 Ocak 1967 • AJANSLAR * RADYOLAR SAHtFE ÜÇ B.Johnson'ın himaye ettigi adamın duruşması bugiin WASHtNGTOX, ( a * ) menkan Kongresindeki Demokratların sekreterliğini yaparken bir roket hızıyls servet v e şohrete ulasan, fakat «Vurduğn iddis edilen milyonların» hesabı daha sonr» ortaya çıkan Bobby Baker, bugun, hırsızlık, vergi kaçakçılığı ve komplo kurmak gıbi isnat larla mahkeme önüne çıkacaktır. sr'o "dürüst dostum,, demişti  Bobby Baker, Senatoda nfak bir memurken, o vakitki Senato çoğnnlak lideri Lyndon Johnson v e diferlerinin himayesinden yararlanarak parti «ekreterı gibi önemli bir mevkie yerlesmişti. Skandalın patlak vermesinden sonra gözden dfisen Bobby Baker'i, durnşmanın yak laştığı sn günlerde, bir vakitler Is yaptığı nufuzln kangre flyelerinden kimse arsmss olmnstnr. Baker'i yargılayacak olan IS kısılik juri hey'eti, Washington" da oturan 350 kişi arasından teı bit edılecektir. 37 yaşında olan Baker, «ahteeilikle 100.000 dolar sağladıgı. gelir vergisi beyannamesinde tabrifat yaptığı ve N'evada Vali Yardımcısının da adı karışan bir komployn haarlamak gibi doknz ayrı isnattan suçlu çörüIerek mahkemeye sevkedilmişti. Jüri, Baker'i bütün bn isnatlardan suçlu buldugn takdirde, mahkeme baskanının vereceği en ağır ceza 48 yil bapis ve 47.000 dolar para cezası olacaktır. Başkan Johnson'un 1S.'57 yılında «En itiraat ettiğim, en sâdık ve en diirüst dostum» diye niteledıği Bobby Baker, ış v e maliye dunyasında çevırdıği dolap ların meydana çıkmasından son ra itıbarını yitırmıs bulunuyordu. Vietnam için hazırlanan bu helikopterdeki yeni silâhlar, dakikada 4(0 elbomban v e 4000 menni atacak güçtedir. 48 yıl hapis Amerikalıları Delh'da karıncalar karşıladı M TAN FONG (Güney Vietnam (aj.) ekong deltasında bir köprfi ba$ı tesis eden Amerikan deniz pi jadelerı, hiç bir mukavemetle karşılasmadan Mekong yanm adasınm iç kesimlerine doğrn ilerleme ve başlamıslardır. rine pek itibat edilmemektedir, Karanhk basıncaya kadar mütte fık kuvvetler Vietkong ile temas kurmaya muvaffak olamamışlardır. Çetecilerın, harekât haberini oncesinden alarak emın bölgelere cekildiği anlaşılmaktadır. Öte yandan «The New York Times» gazetesinin muhabiri Harrison Saüsbury'ye gore, Kazey Viet nam'ın baskenti Hanoi'de günlük hayatın seyri Amerikan bombardımanlanna göre, ayarlanmıştır ve sehirdeki en onerali ve en kıymetli sey .bisiklettir.Salisbury, sihirli bir sılâhın Hanoı'deki bütün bisikletlerı hareket siz hale getirdiği gün, savaşın Kuzey Vietnamlılar için tanminlerın üstünde zorlaşacağı kanaatıne varmıştır. Birkaç ay önce plânlandığı anlaSilan «küçuk Norraandıya harekâtı»nın ilk gününde. kıyıda Amerikan birliklenni dev karıncalardan başka kimse karşılamamıştır. Bu arada çıkarma yapılan bolgenin ça mur içinde bulunması sebebiyle ba zı zırhlı araçlar çamura götnülmüs tür. Sayıları 5000 i bulan Amerikan ve Güney Vietnam deniz piyadeleri, 20 yıldan beri Vietkong'un «kalesi» sayılan Mekong deltasında muhtemelen savaş sona erinceye kadar kalacaklardır. Amerikan Ko rautanlığının bunun aksi demeçle ViETKONG ARIYORLARDI LONDRA, (a.a.) be Sunday Telegraph» gazetesinin bildirdigine göre, Komfinist Çin, kendi topraklan üzerinden Knzey Vietnam'a gönderilen Sovyet füzelerinden bir kısmına el koynp nükleer programında kullanmaj a baslamıştır. Haberini Vıyana'daki Doğu A v rupalı çevrelere dayandıran gazete, Çin'in geçen 27 ekimde fırlattığı orta menzilli nukleer balıstık fuzenin, Sovyet fuzelerinden kopya edildığıni belirtmektedır. Çınliler, geçen ilkbaharda Hanoı'ye gondenlmekte olan iki «SAM» fuzesıne el koymuşlar ve fuzelerin elektronik malzemesınden kendi nukleer iüze denemesı için yararlanmışlardır. Gazeteye göre, radarla yöneltilen «Sam2» roketleri, Sovyetler Birliğinin gelistirdiği füzelerin en önemlisidir. Kuzey VIetnam'da kullanılan füzeler i ı e sadece «Sam» füzeleridir. Sovyel füzeleri Çin'in eline geçmiş n§wt P a n o r a m a s ı ' < * • Mehmet Barla* Biz fıkra yazarız! Çin'den gelen haberler... on gunlerde, Kızıl Çin'den gelen haberlerin arttığı dikkati çekiyor. Bn haberler için «gelmek» yerlne «sızmak» kelimesinin knllanılması daha doğrn olacaktır. Çünkü Kızıl Çin'i zaman taman ziyaret eden* lerin dışında, ba ülkede devamIı mnhabir bulandııran tek Batıh ajans Fransız Basın Ajansı'dır. Son haberler ise, bn ajans kanalıyla gelmemiş, spekülâtU baber yazmaya pek meraklı Japon gazetecilerinin kalemlerinden çıkmıstır. Çin'den haber gönderen diğer bir grnp gazeteci ise, Çekoslovakya, Sovyetler Birliği gibi, Çin ile arası açık Avrnpalı komfinist filkelere mensaptnrlar. Bnnlann haberleri, pek belli bir taraflılık konnsn taşımakta, Japon gazetecilerininkiler kadar olmasa da, bir kargasalıgı tasvir etmeğe çalışmaktadıriar. Çin'le ilgili «sızıltı» haberlerin en renkli motifi, Kızıl Muhafızlardır. Bunlar, her seyi yakıp yıkmakta, «Çinli» ve «yeni» olmayan her şeye karsı düşmanlık gostermektedirler. Kızıl Mnhafız'lann varlıği m ı hakkaktır. Fakat vahset dereceleri, henfiz kesin olarak belli olmamıştır. Geçen haftalarda, Snnday Times gazetesinin P e kin'i ziyaret eden bir mnhabiri, Kızıl Mnhafız'lann kendisine S T dostça davrandıklarını anlatmış ve yolda rasladığı kimselerin tngilizce konusma çabasmda oldngnnn belirtmistir. Sağlam oldukları bilinmiyen haberlerde ıslenilen diğer konu da, şahıslara karşı yurütulen kampanyadır Son gunlerde bu şahıslann ba»ında gelen kimse ise Basbakan Cu En La>'dır. Çu En Lay Kısaca, • MOSKOVA Moskovadaki grip galgınımn önüııii alabilmek için, otellere, diikkânlara ve dairelere bezden küçük ma» keier dağıtılmıştır. Salgın, Mos kova ve diğer yerlerde devam etmektedir. Yetkililerkı tahmini ne göre, salgın, üç hafta lürecrktir. • LONDRA Batı Avrupa" nın bırçok koşesinde sıcaklığın duşmesinden sonra kar yağışı baslamıştır. îtalya'da da, kötıi hava şartlan sebebiyle aç kalan kurtlartn köylere kadar sokuldukları görulmektedir. • EASTBOURNE Doğn Almanya bandırah 2155 tonlnk «Saale» silebi Mans Jenizinde, Inşiliz bandıralı 35Ü05 tonluk «Edenfield» tankeri ile çarpıstıktan sonra yanmava baslamıştır. Bastan başa alevlere bürfinen silebin 29 kisilik mürettebatı Ingiliz tankerine alınarak kortarılmıştır. • ŞAM Şam radyosu, Surıye'yı ekonomik bakımdan felce uğratmava çalışan uluslarara sı bir şebekenin, son altı ay içınde yurt dısına 2 500.000 dolar kıymetınde altm v e yabancı dö viz kEçırdığını bildinaistir. • DAHOMET Film y ı l d m Elizabeth Taılor ile kocası Richard Borton, yazar Graham Greene'in «The Comedianss fil minde bas rollcri oynamak üzere dün Cotonou'va pelislerinde, hava alanım dolduran büyük bir meraklı kütlesi taraJından karşılanmıslardır. Çu En Lay. Çin Ihtılâlini, Mao ÇeTung'la beraber başlatmıştır. Mao, ıhtılâlı, ancak koylulerm başaracağını ılerı surerken, Çu En Lay «Marksizm, ihtilâli isçilerin yapacağım s ö y l e » denv.s ve 1930larda, Çm'deki 3 mılyon isçıyı greve goturmeye çalısmıstır. Sonunda bu ikı arkadas uzlaşmışlar ve «•sçilerin önderliğindeki köylü ihtilâli» forraülunü benimsemışlerdır. Kızıl Muhafı.lar'ın gayesi, meslekleri yuzünden ıhtılâle «yabancılaşanlarn tasfıyedır. Çu En Lay ise, görüldüğu gıbi Mao' cu doktrinin temel taşlarından birisini koyan adamdır. Burada, Çu En Lay'la ılcilı haberlerin sağlamlıkları hakkında ister istemez bir şüphe belıriyor. Çin haberierinin sonuncusu ise, Nanking şehrindeki Kızıl Muhafız'lara muhalif olanların, idareye el koyduklarını belırtıyor. Muhalif Tao Şu'ya bağlı merika Birleşik Devletlerinin yasama organı Kongre, çarşamba günü 90 ıncı çalışma dönemine başlarken, bütün dünyanın fizflntüyje izledjği Vietnam'a bir göz atmamız gerekiyor. Washington'dan gelen söylentilere göre, Başkan Johnson «Birlik Mesajında», Vietnam Savaşı için 15,5 milyar dolarbk bir ek ödenek daha talep edecektir. Bu, gittikçe büyüyen savaşa, Vietnam halkını yakan alevlere, ffashington'nn benzin sıkmays devam edeceğini gSsteriyor. Keodini bilen herkesin lânetlediği bu savaşa devam etmeye, hatta daha da büyütmeye çalışan Washington'un hesabının ne olduğu, iyice merak edüen bir konn haline gebniştir. Bu hesabın bir kısmı, mnhakkak ki savaşla gelişen endüstrinin menfaatlerine dayanmaktadır. Fakat gelişme, şu anda faydalıhk sınırlarım aşmış ve gerek Amerikan, gerekse dfinya ekonomisinde zararlı tesirlerini göstermeye baslamıştır. Wa.shıngton tarafından ileri sürfllen «besap», «Uzak Doğu'ya komfinist sızmasını önleme çabası» şeklinde belirleniyor. Ne var ki savaşın şekli, komünist sızmasından ziyade, komünizmle ilgisi olmayan balkın hayatlannın hedef abndığını göstermektedir. Amerikan uçaklan, bombalanyla sivil halla daimi bir cehennem havasmda yaşatmaktadır. New York Times'm Hanoi'deki muhabiri de gönderdiği yazılarda, bombalann sivıllere verdiği zaran anlatrrken, Vietkong'un Hanoi De üiskisi bnlunmadığını belirtmistir. «Ekocomik çıkarlar» ve «komünizme set çekmek» hesaplannın tntarsulığı ortadadır. Geriye kalan sey ise «hesapsızlık» olmaktadır. Bizi endişeye sevkeden de bu «hesapsızlıktı» zaten. Amerîka'da yönetjmi elinde tutanlann «ehliyetsiz ve sonımsuz» olduklan şüphesi bergün biraz daha artmaktadır. 1967 YILINDA SVADtYE PLÂJ VE OTEL SABIHA ÖZGÜB ile M. Vehbi Dinçerln Evlendiler. S 1.1967 Gaziantep RESTORAN.T BAYRAMDA HİZMETİNIZDE • Tenzilâllı tarife • Yeni tesisleriyle bahar havası • Her liirlii konfor Tutaş Turizm Tel: 55 53 10 (Reklâmcüık 1062) 410 Curnhıııiyet 40» YILIN İLK ÇEKİLİŞİNDE loıı poro votırma günü HER YERDE HER ZAMAN YARIN i (Basın : 10233/387) dımız üstümüzde; fıkra yazarız. Esasında «fıkra» halk dilinde zincir keml1 ği denilen belkemiğinin ki omurga kemiği de denir beher parçasmm Arapça adıdır. Bu mânasiyle eski Tro diline girmiştir; aynca bir metnin iki satırbaşı arası olan kısımlanna da gruplar, Nanking dekı Kızıl Mu«fıkra» denir. Bu tâbir kanun hafızları tutuklamışlar ve sehrın maddeleri için çok kuUanıbr. Bu dışarıyla ırtıbatını keserek bir na daha eskiden «Bend» de deterdr havası yaratmıslardır. nirdi. Paragraf karşılığıdır. BunBu ilgi çekici baber, eğer doğdan avn olarak hikâye, kıssa, lâm ise, önemlidir. Fakat önemi, tife gibi daha ziyade kısa boylu yine de «sızıltı» haberlerdeki yo«metin» lere denir. Biz de bunu runılar paraleline girmemekteyazarız! Daha doğrusu eskiden dir. îanı Çin'deki bir iç savaçok yazardık. Şimdi ciddî mevşın baslangıcı sayılmamak gezular başınuza üşüştüğü için fıkrekmektedir. ra yazmağa vakit bulamıyoruz. Çunku Tao Şu da, Mao doktriOndan ötürü arasıra mücerret nıne manmış bir komünisttir. fıkralar yazarak asıl zenaatimizi Yıllarca Mao'nun propaganda unutmamaya çalışıyoruz. Niteteskılâtının basmda bulunmuşkim?. tur. Hareket olsa olsa, 193236 Rusya'sındakı «Temizlik» çalış• maları sırasındakı olaylara benBektaşi dervişi dere kenannda zer nıtehk tasıyabılır oturmuş, eUerini yıkarken bir ka dıncağız gelmiş. Kucağında beş altı aylık bir bebek, yanında da Bizce Çin'deki olaylan deferelinden tuttuğu iki yaşlarında bir lendirirken, öncelikle dikkat eçocuk: dilmesi gereken nokta Mao ÇeKadm dereyi geçecek.. BektaTuns'un durumu olmalıdır. Çünsiye iki yaşındaki çocuğu göstekü Kızıl Muhafızları. Marksist rerek: Lcninist Maoist doktrini koru Dede! Sen çocuğa bataver. makla görevlendiren Mao'nun Ben dereyi geçeyim. Şu yavruyu kendisi, bu doktrine a>kırı hakarşıya bırakaynn, dönüp gelir, reket etmistir. bunu da alınm. İkisini beraber « Snhısların pntlastınlması • geçemiyeceğim, demis. seklındekı bır davranışı kesinBektaşi: lık'e onlemeye calısan Marksist Olur kızım! cevabım vermiş. doktrın ve u^gulamanın hılâfıKadm iki yaşındaki çecuğu derna. Mao, kendısının bır mâbut vişin yanına bırakmış, kendisi haline getirılmesıne ıtıraz etmepaçalannı sıvamış. kucağmdaki mıstır. çocuğu ile dereye yürümüş. Gerçi Mao ÇeTung, Çin için Dere derin değil. diz boyu imlş. buyuk şeyler yapmıştır. Fakat Ama biraz hızlı akıyor. Suyun or Stahn'in Sovyetler Birliği için tasına geldiği zaman yatağın bir yaptığı şeyler de az değildir. Ne çukuruna rastlamış, sendelemiş. var ki, bugun bütün Marksist Kucağmdaki çocuk suya düşmüş. doktrincilerin yerdikleri en önOnu kurtarayım derken muvazede gelen kişi Stalın'dir. nesini kaybetmiş.. kendi de düşSınırlarını dünyaya v e bu a müş.. Aman zaman deyinceve rada kendi komünist dünyalankadar su çocuğu da anasını da na kapayan Çınlilerin, çağdas ahnış götürmüş. Bunu gören Bek uygulamaya yabancı kalmalan taşinuı yanındaki küçük de; her şeyden önce kendilerine za Anneee! diye başlamı? ağlarar verecektir. maya!. Ama artık anadan bayır yok.. Bektaşi fena üzülmüş Bir ya«Şahıs putlastırması» ndan, ebancı yetimle dere kenannda kal konomınin duzenlenmesine kamış. Bir ağlayan çocufs. bir kadar her şeyi kapsayan bu uygudm ve yavrusunu kapmış olan lama, herhalde Çın'de de bilmsuya baktıktan sonra başını göse, kitlenin saadetı yolunda dağe kaldırıp: ha başanh adımlar atılabılecektir. YaRabbi! demis, çunu ben yapsam anamı bellerdin ya!» Ekonomici Liberman'dan, şalr • Tevtuçenko'ya kadar, Romanyaİranm Kaçar Hanedanı zamalı Çozezkn'dan, Yugoslav Cimnda bir seyyah Tahranda Şalas'a kadar bütün çagdaş komühın saraylanndan birini geziyor* nistler eski yanlıslıklan tenkidmuş. Yanındaki mihmandar oleriyle düzeltmeğe çalışmaktaIan zat sarayın bütün ziynet ve dıriar. Dofo Bloku'na giren bn ihtisamını gösterirken seyyah tenkid serbestisinin getirdifi en merak edip: büyük sey ise «fayda» olmuştnr. Sarayın abdesthanesi yok mu«Ben bdyle yaptım; oldu bıtti» dur?.. diye münasebetsiz bir suhavası nzakta kalmıs, içerideki al sormuş. Mihmandar içerlemis. ekonomik telişmenin dışanya Yoktur, cevabmı vennis. Avuran kısmı «barışçı arzular» dam inanmış~ şeklinde gelismistir. Allab Allah! yoktur ba?. Yoktur. Mao ÇeTung v e arkadaslan, Eee, Şah hazretleri hacetlegelişmış bir dünyaya sırtlannı rtni defetmek için nasıl ederler?» donmekle, en azından halklannı O Şahtır; dilediği yere eder. çağdaş yemliklerden mahrum cevabmı vermiş. kılmaktadırlar. Sağladıklan baBu sualin bir benzerinl VâlA şan; 700 milyon işsızi sanayileşNurettin Bey arkadaşınuz 1953 tirmek başarısı ise, herhalde yeyüında Fransada pek batırunni metotlar sayesinde daha büda değil galiba Versay şatosuyuk bır sürat kazanacaktır. nu gezerken sormuştu. Bizi gezYazının başında da belirttiğidiren saray hademesi anlaşımiz gibı, Çin'den sızan haberlelan bu suale sık sık manız kalre ihtiyatla bakmak gerekmekmış olmalı ki hiddetle; tedir. Fakat bu ihtiyatımız sıra Vardır; var. diye sert bir sında, Çin'de kendi doktrinlericevap vermişti. Ama yeri gösternin tersine hareket eden ihtimemişti. lâlcilerin bulunduğunu da unut• mamalıyız. Birisi, bir makam sahibl zatı nyarete gitmiş. Galiba bir vazifeye tayinini rica için olacak.. Ama ağzını açrp tek kelime söylemiyor.. Makam sahibi sıkılmış, adamın yüzüne bakmış. Başını yana eğmiş, ellerini birbîrine taraklama kenetlemiş, baş parmaklarını birbiri etrafında çevirip duruyor. Adam dayanamamış sormuş: Kuzum siz, (baş parmaklannı göstererek) başka şey yapmaz mısınız?. Misafir hemen: Yapanm efendim, tersine de ceviririm! diye pannaklannı aksi istikamette çevirmeye başlamış.. * Bektaşi İmama sormuş: İmam efendi! Allahı tarif etsenize! Allah ne yerdedir, ne göktedir, ne yer, ne içer, ne doğmus . tnr, ne doğurur.. Bektaşi başını sallaımş: Efendi! sen şuna yoktur, diyeceksin ama dilin vannıyor» deyivennis. Mao'nun durumu Başanh adımlar Dönük sırtlar Bir başka gün İmam Bektaşiye: Baba efendi! Allah var mı, yok mu?.. diye soracak olmuş; Bektaşi hemen: Sen şunon alâsını bilirsin ya! domuzluğundan soruyorsun! cevabmı vermiş. Hocanın karısı şaşalamış. Çift görmeve başlamış.. Meselâ bir bardağı istemek için; Efendi, şu yanındaki bardak lardan birini versene dernüş. Gene bir gece demiş ki: Efendi! o yanındaki adama s5yle de biraz ileri gitsin, yatakt» sıkışıyoruz. Hoca hemen: Kadm!. Sen bana bak! Her şeyi çift görmene eyvallah; ama beni çift gördün mü külâhian değişiriz.. demiş. Şimdilik Allaha ısmarladık. Sîz bu fıkralan yerine göre kullanm! Çünkü fıkra anlatmak da sohbet etmenin esaslı bir faslıdır. B. FELEK Nasıl gafletıme geldi' diye düşundıim ve buldum. Biz umumî coğrafya okııiı.SiJrau/ zaman tsveç Norveç hır tPk dçvlet idi. Sonradan 1905 yılında gönui rızasıyla ayrıiaüar: aıra ben dünkü yazımda koskoca Upsala sehrıni h^m de gidip görduğümuz bu Isveç şehrinı Norveç'te diye yazmısım. Vazımı okurken farkettim. özür dilerim. însan çocukken ögrendii i a i bir türlü unutamıyor B. F. • Bankam;7'.n beşirıci hizmet yıhnı tamamlaması münasebttıvle saMn dost. muşten ve meslekdaşlarımızın bızzat gelerek. telefon. telgraf ve mektupla tebrık etmek suretıyle gosterdıklerı yakın ılgıye candan teşekkur ederiz. 1 kişiye ayrıca çeşitli para ikramiyeleri Bir düzeltme: ANAOOLU BANKASI (Feza RekUm: 645/399) OSMANLI BANKASI Sedef Keklfcm: XI 40/400)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle