16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Yonkı Yayınlorı Koll. Şti.nin 6 YENİ ESERİ: 1. GÜNEY POSTASI A de Salnt Ehcu2. FAKIR ÇALGICI Erans Grillparzer 3. ANTİGONE Kemâl Demlrel 4. Max Scheler ve Fr. Nietzsche'de: TRAJİK OLAN Dr. îoanna Kuçuradi 5. YAZIŞMALAR Maksüs Gorki Anton Çehov 6. ALTINCI KOĞUŞ Anton Çehov Yönetim yeri: Alyon so. 17 Beyoğlu Cumhuriyet 402 umhuriyet KURUCDSU: CTJNUS NADİ BİR Adlı eserinin yacafc 10 ocak salı saat 1618 : SANDER Galatasaray K t 43. yıl sayı 15248 T e l g n f T « mektup «dresfc Cumhuriyet İstanbul Fosta Kutusu: lstanbul No. 246 Telefonlan 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 3 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazartesi 9 Ocak 1967 Özel Yatırımlar Bankası tasarısı Meclis'e getirildi ANKARA GÜMRÜK VE TEKEL BAKANUĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ '' Türk Dünkü basın toplantısmda Prof. Egeli, Eczaeıbaşı, Karafakioğlu ve Vetabi Koe Mimarlar Odası Kongresinde sert tenkidler yapıldı 'Cumhuriyet Bürosu) f»T)an,grnıınıni sağlamayı amaç güden «Özel Yabnmlar Bankası» kanunu tasarısı Millet Meclisi'ne sevkedilmiştir. Birinci Beş Yıllık Plân dönemtode özel sektbrün, özeUıkle konut sektorü dışındaki yatırımlarda plân hedeflerini gerçekleştırememesi sonucunda, hukumet sermayesi 500 milyon lira olarak tesbit edilen «özel Yatmmlar Bankası'nın kurulmasuu kararlaştınnış ve bu konudaki tasan Maliye Bakanlığınca hazırlanmıştır. 500 mflyon lira olarak tesbit edilen sermaye, Bakanlar Kurulunun karanyle bir milyar liraya yükseltflebilecektir. Tasan aynca, Bankanın, Sennayesi ile sınırlı olmaksızm tahvil çıkanlmasına izin vermektedir. Bunlardan başka banka, yurt içi ve ynrt dışından kredi sağüyabUecektir.» özel sektör yatınmlannın '' Gümrük kaçakçılığı Eğitim eşkıyaları aratacak Tesisi,, kuruldu duruma gelmiştir,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bütçe ve Plân Karma Komlsyonunda dün, Gümrük ve Tekel Bakanhğı bütçesi görüşülmüş, söz alan üyeler, daha çok Amerikan pazarlan için tedfrir alınmasını istemişlerdir. tlk sözü alan Mehmet Yüceler (CHP) Gümrük Kanununun bir an once çıkanlmasını istemiş, Amerikan pazarlan için bakanlıklararası kurulan komisyonun çalışmalarının ne safhada olduğunu sormuştur. «SAHİLLER YAGMA EDİLÎYOR» Ankara Mimar Odası 12 nci £ene! kurul toplantısı dün, Ankara otelinde yapılmıste. Toplantıda, Oda Başkanı Vedat Dalokay tarafuıdan okunan çalışma raporunda Gecekondu Kanunu tenkid edilmek te, sahillerin yaçma edildiçi Ueri sürülmekte, Varto depremi ile ilffili olarak lüzumsuz harcatnalar yanıldığı iddia edibnektedir. Gecekondu meselesi Raporda, gecekondularla ilgili olarak şöyle denıimpktedir : « Bugün, Ankara halkımn •053"n, lstanbulun ••45i. tzmir'in *.3î'ü. Adana'mn %45'I gecekondularda yasamaktadır. Bngnn sehirlerimizde yasavan 8 mi'yon halkın 2 milvondan fazlası 500 bin gecekonduda vasamaktadır. Ülkemizde bn çidisle 1977 senesinde sehirlerde vaşıyanlar 25 milyona varacaktır. Bugünkü tempo ile yapılan Uonntlarda ancak 5 milyon insan bannacak, 1977 yılında 12,5 milyon insan, yani üç se* birliden biri evsiz barksız kalacaktırj» Raporda, Gecekondu Kanunu ile ilgili olarak şu hususlara delinilmektedir : « Bu kanon. gecekondunun varlığını kabul eden ve onu ancak hnkukî tedbirlerle kannnsuz statüden kurtaran fakat, eiddî bir düzen ve knmlus vetirmeyen bir niteliğe sahiptir. Ne (etirditf tedbirler, ne de düsündüğü fonlar gerçeklesmivecektir. Raporda, gecekondu yapımının toplumun zaptedilmez bir eğilimi oldugu belirtilmekte ve bu egilim, «Hoknki tedb'rlerle dizçinlenmiye çalısıldıkça nyçulama rayretleıi bütün toplnmomnzn sar<saC3k korkunç patlamalar halinde meyralannı verecektir» denilmektedir ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gerekçe Tasarının gerekçesinde «Özel Yatırımlar Bankası»mn kurulmasının zorunlu olduğu konusunda şöyle denümektedir: «Memleketimizde özel sektörün orta ve uzun vadeli yatınm kredisi ihtiyacını karşılayacak yeterli kaynaklara sahip bir kalkınm» ve yatınm bankacılığı mevcnt değildir. Beş yıllık plânda özel sektöre yatınm kredisi verecek finans man müesseselerinin esas itibariyle yine özel sektör eliyle kurulması öngörülmüş olmakla beraber 3 yıllık uygulama ve mevcut şartlar, ba kabil müesseselerin özel sektör tarafmdan knrnlmasının kaynak noksanı dolayısiyle mümkün olmadığmı veya ancak uzun zaman geçtikten sonrs kurolabileceğini göstennektedir. Aynca özel sektör, düsük faizli ve uzun vadeli kredi verecek finansman müesseseleri kurmaya iltifat etmemektedir. Geri kalmış bölgder Diğer taraftan, beş yıllık plânda bo'geler arasında dengelı bir kalkınma ılkesine uygun olarak, iktisaden geri kalmış bölgelerın kalkınmasını teminen yatınmların bu bolgelere yöneltilmesi maksadıyle ozendinci vergi ve kredi polıtıkasının tatbikinin gerekli (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) tskender Cenap Ege (AP) Gümrüklerdeki kaçakçılıktan yakınmış «Bu kaçakçıhk, eşklyalan ve gangsterleri aratacak duruma gelmiştir. Gümrük kapılarında cereyan eden komedinin önüne geçilmelidir. Kangren olmuş bu mevzu halledilmelidir» demiştir. Ege özetle şdyle devam etmiştir: «Lüks âfetine bir son vermek mecburiyetindeyrz. Talebeliğimde Yerli Mah Haftası yapardık bu, bir hafta sürerdi, sonra dış memleketlerden gelmis, öteberi alırdık, Farah Diba, Adana sosyetesinin kürk mantolanna hayran kalmış, bu ne haldir. Bu lüks batınr memleketi. Herkesin borç gırtlağını aşmıştır. Tedbir almroaüdır, Amerikan pazarlan mı? PX mi? Ne halt ise bunlan halletmek zorundayız. Bunlar müthiş dedikoduya sebep oluyor, memleketi sömürüyorlar, devlet otoritesini kınyorlar.» Erol Akçal (AP) Tekelin 1500 ton kahve ithalıne karşılık Türkiye'de 5 bin ton kahve tiıketildiğini, aradaki 3.500 tonun kaçak geldiğini söylemış «Kahve Tekell Kanunu çıkarılmalıdır, kahve ithali özel sektöre devredilemez» demiştir. (Arkası Sa. ?, Sü. 6 da) Gümrük kaçakçılığı unün Rüşvetle mücadele masalı Osmanlı De\letınin duruş, u özellikle çöküs yıllan rüsvet hikâyeleriyle doludur. 17 nci asırdan sonra rüsvet öylesine almış yürümüştür ki, yabancı elçiliklerin bile, besledikleri devlet memurlan bir yana, rüsvetsiz is gördüremedikleri o zamanlann hâtırat kitaplannda yazılıdır. Ikinci Mesrutiyetten sonra «hastalık» kabul edilen bu eğilimle mücadeleye girenlerden çoğunun sonradan kendilerinin rüsvet aldıkları öğrenildi. Harb yıllannda rüşvet âdeta mutad muameleler arasına girdi. Yeni Türkiye'nin kurulmasiyle bir süre rüşvet olaylan durmııs gibi göründü. Ama hemen arkasından, hem de pek kısa zamanda rüsvetlerin, irtikâplarm hikâyeleri gazetelerde yazılır, kulaktan kulağa söylenir oldu. 1926 dan sonraki kolleksiyonlannda bu hikâyeler hayli yer tutmaktadır. tkinci Dünya Harbi yıllarıyla 1960'a kadar olan dönemde eğilimin hızla arttığım hep biliriz. 27 Mayıs'ı yapanlar, rahmetli Cemal Gürsel ilk günden itibaren konusmalannda, basın toplantılannda «bo âfet'in» önleneceğini tekrarlayıp durdular. Oysa «âfet» önlenmesi yerine yaygınlastı. özellikle acılan komik dâvaların birer birer düsmesinden sonra büsbütün arttı. Koalisyon hükumetlerinin Bakanlanndan Farnk Sükan'a gelinceye kadar aynı önleme raasalını duymusuzdnr. Hele güleç Farnk Sükan her fırsatta rüşvetin kökünün knrutulacağından EÖZ etmekte, fakat kökün kuruması bir yana, ağaç, gün geçtikçe yeşerip gelişmektedir. Gelmis geçmis bütün devletliler bn meselenin gürültüyle patırdiyle, ağırlastmlan cezalarla önlenemiyece§ini bir türlü anlaraamışlar, ya da anlamak istememişlerdir. Aslında anlamak istemedikleri, anlayamadıklan rüsvet nedeninin tamamen ekonomik oldugu, toplumsal yapıyla iliskisinin bulunduğudur. önce neden memur rüsvet alır? Genellikle maaşı yetersizdir. Torgan o kadar kısadır ki, ne kadar büzülürse büzülsün, avakları yine dısarda kalır. Mesrn yollardan ek isler yaparak, evdeki tüketicileri üretici hale getirerek açıçını kapatabilirse ne mutlu, ama kapatama/sa, mecbnr olur gayrimesrn yollara girtneğe. önce ahlâk kurallanna aykın hareket etti|i icin utanır, sıkılır, sonunda alısır. Zaten kendisi çekinse bile karsısındakiler onn elbirligiyle alıstırtnağa gayrPt ederler. Rüsvet alan memurn avıplanz. Ahlâka avkırı davrandığı kanısindayızdır. Ama 3 çocuklu ailenin, resmî istatistiklere göre, 1000 liranın üstünde geçinmesi gereken Türkiyede, memurların yüzde 8Tine 500800 arasında maaş vermeği nedense ayıp görmeyiz. *** Yukarda, rüsvet alan memurun prototipini vermek istedik. Türlciyede yaygın olan da bndur. Aneak bir de tabaka atlamak istiyenlerin davranıslan var: Son zamanlarda veznedar hırsızlıklannın artısı, banka dolandıncılıklan, kredi konjisyonlan ve nihayet Çankaya Vergi Dairesinde çevrildiği söylenen dolaplar v.b, bu kategoriye ginnektedir. Tabaka atlamak için gelir dengesizliçini gayrimesrn yollarla ortadan kaldırmağa çalısmak snphesiz desteklenmez. Ne var ki bn, başıbozuk bir sistemin kendisiyle birlikte ortaya çıkan çelismesi ve hastalıgıdır. Kazancını az gösterip vergisini düsürmek isteyen, daha az gümrük resmi ödeverek mal çekmenin yollannı arayan, imar isinin kendi çıkanna halledilmesi için avuç dolusu para vermeyi kafasına koyan, v.b. oldukça ve onlann karsısında, paranın tabaka atlamak yoİunda yeterli sayıldığına inananlar bnlnndukça bu hastalık elbette sürüp gidecektir. Ekonomik ve sosval meseleler ne palavralarla. ne de eeza hükümierini agırlastırmakla halledilir. Aksıne bu davranışlar sâf vatandaiları bir sure o^aUmaktan btede gavrimcsrıı iş görmenin fiatını artırır, hepsi o kadar... ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Çankaya Vergi Dairesinde elliden lazla vergi mUkellefinden alındıgı iddia olunan rüşvet olayı ile ilgili suçlar Af Kanunu çerçevesine Rİrdiğinden her hangi bir cezfti takibat yapılamadıgı, fakat idarl balnmdan gerekenin yapıldığı dün Maliye Bakanlıfı'nın bir yetkilisi tarafindan açıklanmıştır. Gerçekten de, bu açıklamad» belirtildiği gibi rergi dairesinin fimir ve memurlan başka görerlere atannuşlardır. Bakanlıktan verüen bügiye göre, Çankaya Vergi Dairesinde çalışan bir memur tarafindan Bakanhğa yapılan çeşitli ihbarlar sonucu, Bakanlık olaya bir süre önce el koymuş, iki müfetüş, ihbarları incelemeye başlamıştır. Maliye Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, sonısturma dosyası gün gün genişlemiş, ihbarda adı geçen memurlar hakkında ayn ayn dosyalar hayiTİanmıştır. Başkentte birçok büyük firmanın ve bilinen şahıslann «rüşvet karşılığı vergi işlerini hallettiklen» tesbit olunmuş, ancak bu sırada çıkan Af Kanunu, soruşturmayı etkisia hale getirmiştir. Bakanlık, bunun Uzerine idarl işlem yapmış ve hemen hemen bütün memurlar başka görevlere atanmışlar, ancak bazılan bu görevlere gitmeyipjstifa etmişlerdir. Vergi Dairesi ile ilgili iddialar Af Kanununa giriyor rurkjyenın egıtım prüblcraının çozümlenmesinde iş adamlannm ve haıkın daha verımli bir çalışma yapmalannı sağlamak amacı ile «Türk Eğitüc Tesisi» adı altında bir tesis kurulmuştur. Kururuiar, yayınladıklan bildiride tesisin başuca amaçlannı şöyle özeriemelrtedirler: O Öğrencilere burslar tahsis etmek, Q i'urtlar, öğrenci merkezleri ve benzeri kuruluşlar meydana getirmek, O Kurulmuş müesseselerin verünlilifini arttırmak maksadıyla tahsisler yapmak, O Öğrencilerin daha fazla çalışmalannı teşvik için mükâfatlar ihdas etmek, yanr.malar açmak. Tesisin 150 kurucusu arasında özel teşebbüs alanında tanınmış kisüer, ünıversite temsilcileri, eğitimciler ve eğitim dâvasma hiamet etmeği amaç edinmiş kimseler bulunmaktadır. 150 kurucu adına Vehbi Koç, Nejat Eczaeıbaşı. tstanbul Üniversitesi Rektörii Prof. Ekrem Şertf Egeli ve İTÜ Rektörü Bedri Karafakıoğlu dün. Gazetecüer Cemiyetinde ortakla?a duzerJedikleri bir basm toplantısmda tesis hakkında basın mensuplanna bilgi vermişlerdir Dr. Nejat Eczacıbaşı yaptığı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) konusmada özetle şunları sbyleT anm Reformu Kanununun miştir: yerini almak maksadiyle «Türkiye'de Cumhuriyetin kuruTanm Bakanlığı tarafindan haluşundan bu yana Devletin bu szırlanacak ve tanmsal kalkınlandaki gayretleri büyük olmuşmayı sağlayacak (Tanmsal Kal tur. Ancak bütün bu çayretlere kınma Kanunu tasarısı)na esas rağmen ynrttaki kaabiliyetli inalınacak noktalar belli olmussan deposunu tam ve etkili bir tur. Tasarıya, Ege Üniversitesi şekilde kııllanabilmel; imkânı yaZiraat Fakültesine mensup pro ratılamamıştrr. Hâlâ birçok kafesörlerin hazırladıklan bir r« bilivetli gencler maddî imkânsızpor esas olacaktır. Iıklar vüzünden okuyamamaktaBu raporda, CHP Hükumetlerin dır. Büyük giiçlükler içinde okuce daha önce hazırlanan (Toprak maya çahsanlann bir kısmı kareformu) tasan lanndan ayn özel biliyet ve istidatlanna ııyan öjrelikler bulunmaktadır. tim alanlannı seçememekte, büTanmsal Kalkmma Kanunu tasa yük bir kısmı da, hem sağlık şart rısına esas olmak üzere profesörlan, hem eğitim imkânları bakılerce hazırlanan raporun (amaç) bö mından son derece elverişsiz öflümünde topraksızlık veya «z lop renci yurtlarma sığınmış durumraklılığa değinilmeden tarunin vedadırlar.» riminin arttırılmasına yer verilmektedir. Bu bölümde şöyle denilHalkın yardımı mektedir: • Toprağm verimli olarak isleAncak bütün bu problemletilmesine, tanmsal gelirin arttınlrin yalnızca Devlet tarafından masına, az gelirli çiftçi ailelerinin çözümlenmesini beklemek eibet insanlık haysiyetine yaraşır bir hate doğru olmaz. Kalkınmıs nl>at seviyesine nlaştınlmasına, iç kelerin hepsinde pğitim tiâvâsı ve dış pazar ihtiyaçlannı karşılanın hâl yoluna girmesi, memleyarak raiktar ve kalitede tanm ketlerinin bütün sosval problem ürünleri istihsalini sağla mak suleriyle ilgilenmesini hilen özel retiyle memleketin şartlanna uyteşebbüs ve çenel olarak halkın gun şekilde tanmsal kalkmmayı devlete yardımcı olmalan ile sağlatır.» (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) TAR1MSAL KALKINMA TASARISMN ESASLARI BELLİ OLDU Konular "Sahîller yağma ediliyor,, Raporda, arsa ve arazı üzerinde büyük oyunlar dbndüğü, 20 yıl içinde yurdumuzdaki arazilerin kıymetinde 300 mılyar liralık bir artış görüldüğü öne sürülmekte ve şöyle denilmektedir : « Bn?ön, bütün tnristik değerdeki arsa ve araziler ile sahillerimiz büyük bir yaSmaya hedef tatulmustur. ö nümüzdeki senel?rde ülkemiz insanlan, çocnklarımız denizi förmek icin yalı ve villa sahibi mutlu bir azınlıktan es, dost veva arkadas bnlmak zomnluiNında kalacaktır. Ve vann, denizde boğulma tehlikesi geçirecek bir Türk. karaya çıkacak bir sahil parçaSJ bulamıyacsktır.» Raporda. Doğu depremi ile ilgi'i olarak Ankara Mimar Odasınm tavsıye ve raporlannın yetlrililer tarafindan dikkate alınmadığı öne sürülmekte, fazla sanda baraka yaoıJması suretiyle 4050 milyonluk bir döviz kaybına sebebiyet verildiği bildirilmektedir. Aynca, baraka inşaatmda keresteden tasarruf yapılabileceği de öne süriilmektedir. Raporda, «Deprem tcra Komitesi sorumlulan. yaratıeı teknik jrncfl. ordu çficönfl, halkımızın v e devletimizin on» yarattıÇı büyük Imkânlan, deprem halkımn pprfktiH şekilde varanna kulianılmannı basaramamıslardır» deniimpVtedir. Toplantıda bir konuşma yapan Ankara Beledive Baskanı Ha Hl Sezai Erkut Szetle, «Ankara «ehri gecekondn saleını dolavısivle Atatürk'ün özlediji modern bir sehir olmaktan nzaklasmaktadir. Sehir rittikce çirkinlesmektedir. Büyük arstı sahipleri imar nizamms tesir etmektedir* demiştir. Havanın yağışlı olmasına rağmen İstanbul kıyılan ve özellikle Karaköy köprüsü dün de balıkçılann akımndan kurtulamadL Bir kısmı gökten düşen suyun altında, denizdeki suda yakalayacağı balıklarla günlük nafakalarmı teraine ealışırken bir kısmı da meraklannı tatmin icin oltalarmı sallamışlardı. Lodos ve yağmur yüzünden balık bollaşmi; dolayısıyla fiatlar da düşmfiştür. Bu «Yağmur yağdı böyle oldu» diye bağıran balık «atıcıiannm seslerindeki Uzüntüden de anlaşdıyordu. Fotograf: Selcuk AYBATAK Verem Ha ftası başladı Tahkik Heyeti ve Bayan Coruk Moskova'ya gitti Müsteşar Sadi Coruk'un ölümü olayını incelemek Ü7ere Dısişleri Bakanlığı Saşhukuk Musavıri Prof. Suat Bılge ve Telâviv eski Maslahatgüzarı Rıfat Ayanlar'dan kurulu heyet ve bayan Coruk dün uçakla Moskovaya gitmışlerdır Heyet üyelerı, olayın bir intihar olarak görüldiiğunü, ancak netıcenin, tahkıkatın vapılmasın dan ve çeşitli testlerin uygulanmasından sonra belli olacağını belırtmışlerdır. Biyan Coruk da evını toplamaya gıttığıni ıfade ederp* başka soru porulmaması nı nca etmiştir. Nanking'de durum kanşık Mao'nun muhalifleri şehirde Kızıl Muhafız avına çıktı TOKYO Çin'e gidip gelen Japon gazetecilerine göre, Nanking sehrindeki kargaşalık, kanlı olaylara yol açar şekilde gelişmektedir. Şehir, Kızıl Muhafızların Mao ÇeTnng'a cephe aldığı iddiasiyle takbib ettikleri Propaganda Dairesi Şefi Tao Şu'y» sadık unsurlann kontrolü altına girmistir. 1.500.000 nüfuslu Nankıng'de gerçek bir terör havası esmektedir. Tao Şu'nun taraftarlan, hafta içinde Kızıl Muhafızlara karşı ayaklanarak, büyük bir «kan banyosuna* sebebij'et vermişlerdir. Pekin'de resmen te>ıd edilen söylentilere göre, olaylarda 40 kışi ölraüş ve 500 kisı de ağır yaralanmıştır. Tao Şu srupları, Kızıl Muhafızlardan W00 kadarını tevkıf etmışlerdir. Komünist Çin'in siyaset sahnesinde büyük bir rol oynayacak gibi görünen Tao Şu, Kızıl Muhafızların son hücumlanna maruz kalmadan önce, parti liderliğinde dördüncü mevkii işgal etmekteydi. Türkiye'de 750 bin veremE var Verem haftası münasebetiyle bir konuşma yapan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Edip Somunoğlu, memleketimizde 750 bin civarında veremli olduğunu söyleyerek, «Hâlen dünyada cn az 15 milyon açık veremli olduğu ve her sene veremden 3 milyondan fazla insan öldüğü, Dünya Sağlık Teşkilâtının son istatistiklerinden ınlasılmaktadır» demiştir. Bakan konuşmasmda özetle ?unlan açıklamıştır: «Verem savaşı son on yıl içinde Türkiye'de basanlı sonuçlar vermiş ve 1953 de 100 bin kiside 97.6 kişi veremli iken bu sayı 1964 de 41,6 ya düsmü.stür. Bn çahşmalardan olarak, 1953 den beri 48 milyon 500 bin kisiye tü berkülin testi yapıldığı ve gezici röntgen ekipleri ile 8 milyon kisinin radyolojik muayeneden geçirildifi aeıklanmıştır. Çalısmalar sayesinde veremden ölüm nisbeti düsmüs ve tehdit edici olan verem tehlikesi aıalmıstır. Verem savası çalısmalarında önemli bir rol oynadıklan için bu arada doktorların eğitimlerine de büvük önem verilmis, bu güne kadar 609 doktor ve 489 yardımcı saÇlık pcrsoneli vetistirilerek hizmete gönderilmistİTJ, Raporun tedbirlerle ilgili bölümünde tanm arazisi, mera ve tanma elverişli arazi veya taruma elverişli olmayan arazisinin sınırlanndan, verımli işletmeyi temin edecek yatınmlann yapılmasından, islâh edilecek arazinin hangi şartlarla is lâh edileceğinden, tarıma elverigli olmayan toprağm başka maksatlarda hangi şartlarla • kullanılacağından bahsedilmekte ve tarlala nn belli bir genişlikten ziyade parçalanmasmı önleyici tavsiyeler bulunmaktadır. Raporda aynca. şu hatlannın düzenlenmesi, orman mer'a ve tanm arazisinin tahriple rinden korunması ve geliştirilmesi, arazisini satmak isteyenlere sag Kamulaştırma lanacak kolaylıklarla ilgili konular yer almaktadır. Profesörlerin hazırladığı raporun (kamulaştırma) bölümünde «Yardımlara ve verilen müddete lağ(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Doğu depremi (DIŞ ILVBEKLER SERVİSİ) ANKARA Devlet memurları bugün avanslannı almaya baslayacaklardır. llgililer, ödeme ile ilgili hazırlıklann tamamlandığını ve ek bordrolann da düzenlendiğini bildirmişlerdir 5 Ocak'ta bu konuda yayımlanan kararnameye göre, bugün Ocak 1967 ile Aralık 1966 avans lan birlikte ödenecektir. Avanslardan emekli keseneği »e tasarruf bonosu kesilmiyecektir. «AVANS» dağıtımına bugün başlanıyor Av GLMA MAĞAZASLVDAN BİR KÖŞE 15 BİN ÇEŞİT EŞYA ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başkent halkı bugünden itibaren her ihtiyacını karşılayacağı Turkıvenın en büyuk mağazasmda alış verıs etrae imkânına kavuşacaktır. Bugun torenle baskentlilerin hızmetıne gırecek olan «GökdeIen» deki «Gima» mağazasında 15 bın çe^ıt eşya bulunmaktadır. Bu Avrupai mağazayı gezenler muessose sorumlulanna «Acaba sizde ne bnlunmız» so^usunu îormaktan kendılerını alamamaktadırlar. Yıyecek. gıyecek, ev \e su* c«\a«'nrian, fntojıaf atoljesıne kadar ınsan aklına gelen her şeyı bulmak murakundur. Ecvet GURESLN «Aşayi Simbun» gazetesinin Pekin muhabirine göre, Nanking'deki Tao Şu taraftarlan, Kızıl Muhafızların gizlendiğinden şüphe edilen bütün evleri teker teker aramaya baslamıslardır. Şehirdeki Mao eğilimli teşkilâtın binası tahrip edilmiştir. Kızıl Çm'de patlak veren olavlar hakkında. Batılı VP DOgulu organlan Çm'de onumüzdeki günlerin bü'iik olaylara gebe olduğunda ititfak etmektedırler. MP. Kıbrıs konusunda bir bildiri yaymladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dün toplanan Millet Partisi Genel Başkanlık Divanı ile Millet Mechsi Grup Yonetim KuruJu Kıbrıs meselesi, Türkiyedeki Amerikan üsleri ve İkili Anlaşmalar konusunu yeniden gözden geçirmiş ve bîr bildin yayınlamıştır: Bildiride: «Millet Partisi Meclis Grnpu Türk milletine açıkça ifade ve ilân eder ki Türkiyedeki Amerikan üsleri bugünkü durumlariyle, bu merrılekefi 32 miİTonluk bir mezarlık haline getirebilecek bir tehlike kajnağıdu» denılmektedır (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Petrol Ofisi grevi ile ilgilVoîarak Türkiye Millî Talebe Federasyonunun Petrol İş Sendikasma yaptıgı arabuluculuk teklifine, Sendika, dün müsbet cevap verdiğini açıklamıştır. • TMTF yetkilileri. bu konuda, Petrol îş'ten yazı geldiginl, Petrol Ofi! teklifi olumlu kar;ıIsrsa, lkl tarafın toplantıyı caSrılacaBını bildirmislerdir. Petrol tş TMTF'in nrabulucıılıtffiınu kabul etti i '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle