24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
I Kar yüzünden tehir edilmişti snınıtıımıııtııuımııııınmmmııımıımın Apak, Gücüyener ve Meleksoy iledün banşt ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) e futbolumuzun tok gözlü ıdarecısi Zıya Ozan'ın tabin ıle «Üç ahbab çavııslar» ın arasında devam eden soğuk harp «ona erdi barıştılar. Dun Beden Terbiyesi Genel Mudurluğune uğrayanlann dıkkatini çeken husu» herkcgteki aşırı sevınç idj. Çünku Gücüyener, Meleksoy ve Apak üçlusu bir araya gelmişler ve barışmışlardı. Futbol Federasyonunun Tunus maçı aazırhğı için hazırladığı onayı Asbaşkan Zıya Ozan bizzat gdtürmeyi teklif etti ve Apak'ı ıkna etti. Bu sebeple uç ahbabçavuşlar «Gücuyener, Apak, Meleksoy» bir ara ya geldiler. Önce «Sen şnnn s8yledin, ben btura söyledim..» şeklınde bır sure çekistüer. Içleri iyıce boşaldıktan sonra sarıldılar dpuştuler, opuştüler. Sonra kapılar açıldı ve telefonlar çalıştı. Bazılannın aıalarını açtıklarını ifade ettıkleri «Basın mensupları» srarıdı ve başbaşa çekilen resimlerle •e v bu banşma yine basın mensuplarınca tescil edüdi. ÜÇ AHBAB ÇAVUŞLAR 10 gundur spor kamu oyunu roeşgul eden dun de bırdenbıre bırşey yokmuş gıbı kucaklaşan Orhan Şeref, Meleksoy, Gücüyener teşkılâtın ıleri gelenlenne mahsus Erdek kampında. Galatasaray bu gece Feriköy ile oynuyor Havalann musaıt olmaması yuzunden evvelce tehır edılen Galatasaray Ferıkov maçı bu gece saat 20 00 de Dolmabahçe stadmda yapılacaktır. Galatasaray takımı bu gecekı maça muhtemelen şu kadro ıle çıkacaktır Bülent Bekir, Dogan Mnstafa, Tslât, Tnran Tank, Ergün, Ayhan. Metin, Ergın. Şampıyonluk mucadelesınde olan Galatasara\ ıçın bu maç buyuk onem kazanmaktadır. Zıra gahp gelmek ve puvan kavbetmeme hesapları Galatasarayı çok dıkkath ovnamağa sevkedecektır. Normal netıce Galatasarayın sahadan ıkı puvanla ayrılmasıdır FERtKÖY Ligde prestıjı ıçın oynayan Ferıkdy rahat bır oyunla beraberhğe ovnayacaktır. Puvan endışesı olmayan Ferıkoy'un Galatasarayı zor durumlara dusurmesı de ıhtımal dahıhndedır Ferıkoyun muhtemel tertıbı: Necdet Erol. Müjdat tsmet, Ahmet, Arlf Rıdvan, Necdet, Fuat, Turgay, Bilgin. | Tahsisat yokluğundan İ reddine deniliyordu... ralık ayının son çünleri idi. Gazeteye Atletiztn Federasyonn Asbaskanı Jerfi Fıratlı »iyarete gelmisti. Fıratlı ile çesitli konnlar uzerinde konustnktan sonra; Las Vegas Maraton'ona sıra geldi. «Akçav'ın gidece^ine sevindim. Aktas'ı da yollasav dımz» dedim. Fıratlı bıç bır sev söylemeden çantasından bir evrak çıkardı ve nzattı: Yazı Atletizm Federasyonun dan B. Terbiyesi Genel Miidurlfifüne yanlmıştı; Las Vcças'a Akçay ıle Aktaş'ın gdnderilmesini teklif ediyor du. Altında reddedildi^i yazı lıydı RJM. imzası vardı; CUMHURtTET YAPAR Bu olaydan sonra Cumhuriyet'e gelen mektnplar okayv enlann bizi anladığını göste riyor, ba amatör sampivonlann Las Vegas'a gonderilmelerini istiyorlardı GALATASARAY A V Niş Radniçki Boks takımı dâvetli olarak geldi. Fakat ortada kaldı Ercan TURCAN 2 stanbul Ajanlığının dâvetlısı olarak şehrımıI ze gelerek Çekmece'de bır otelde kampa gıSON ÇALIŞMA Galatasaray Fenkoy maçına • ren Yugoslav Nış Radnışkı Boks takımının iyı hazırlandı. Resimde, Meün'ın katıldığı son çakafile başkanı Stojkovıç «Istanbul Boks Ajanından gelen telgraf uzenne 3 ve 5 ocak tarıhlerınlışma. de maç yapmak uzere geldık Ancak maç şoyle dursun sımdı\e kadar tek bır ılgılı ıle gonışmek fırsatı bulamadık. Maçların 13 ve 16 ocak tarıhlerınde oynanması karsısında Yugoslav>aya donerız> demıştır Hâlen Istanbulda kendı paraları üe kalan Radnıçkı'lıler, şım dıye kadar bovle bır muamele ıle karsılasmadıklarını belırterek «Istanbul Ajanlığımn dâvethsi o'arak Turkıveve geldık Maç tarıhlerının değıştirıldığını ancak Istanbulda oğrenebıldık Turkıye ıkıncısi İstanbul TekMaç yapmak ıçın 13 ocağa kadar nık Ünıversıte Basketbol tatımı beklevemeyız Zaten Istan14 Ocak cumartesı akşamı saat bul Boks Ajanlığı erken gel20 30 da Spor Sarayında Belgrad dığımızı bahane ederek masrafPartızan takımı ıle Avrupa Baslarımızı karşılamıvor. Bu duketbol Kupasının ılk elerne maçı rumda kendı masraflarımızı ken nı oymyacaktır dımız kar<nlama<;ı gerekı>or Bu NASIL HAZIRL.%NDILAR? da protokola avkırı, sportmence Teknık Unıversite takımı antre bır hareket değıldır» şekhnde nor Cavıt Altunayın nezaretınde konusmuslardır her gun antrenman yaparak bu maça hazırlanmaktadır Kadroda KİMLER VAR? bulunan 13 basketbolcu kros çaBalkanlann şohretlı ekıbı Nış lışmalan yapmakta, ozel çalıştırRadniçki boks takımı sehrımıze malara tâbı tutulmaktadır Stojkovıç'ın başkanlığında 1 anPROF. GÜNDOĞDU ÖZGEN: trenor, 2 hakem ve 11 baoksor «MÜCADELE EDECEĞIZ» ıle gelmıstır. Kafılede yer alan Spor kulubünun başkanı Prof boksorler sunlardır 51 kilo: Ru Gundoğdu özgen, basketbolculara sıt (Yugoslav Jun\or sampıyoguvendığını, dunyaca şöhretlı nul 54 kilo: Stankoviç (Yuso*takırrun önünde gençlerden kurulavja sampı\onu) 57 kilo: Malu Teknıklılerm başanlı olacaklatajıç, 60 kilo: Cırıç 63.5 kilo: rını, mücadele edeceklerını soy Gracın 67 kilo: Galaç (Yu«o«lemış ve «Bu takımın bir çok elavya şampıvcnu). 71 kilo: Stalemanlarını burada rzledik. Hattâ menkovıç (Junvor sampıvonu) Jeliç, Janic ve Jankoviç'in Boğaz75 kilo: Kahrıman (Yugoslav\a içi turnnvasında oynadıklan maç şampıvonu), 81 kilo: Le\ ıç (Jun larda bütün hareketlerini filme \or sampıyonu), Afır siklet: Joaldık. Partizana karşı bazı oyunlarımız olacaktır» demiştır. Kafile baskanı Sto kovıç maçBelgrad Partızan takımında Yuların evvel bır tarıhe ahnma^^ goslav mılll takımında oyruyan karsısında Turk sevırcısme boks bır çok oyuncunun bulunduğu bezıvafetı çekeceklerını behrterek lırtılmekte ve buraya ıddialı ge«Turk boksunu tanımıvorum leceğı ıfade edılmektedır. Ancak çok cesur maçlar çıkarıBu maçın biletleri 5 ve 7 5 lıra v ormuşsunur; bu durumda maç olarak tesbıt edılmıştır. Revanş ların kalıteh geçmesı normaldır» 21 Ocakta Belgradda oynanacakdemıstır tır GALATASARAY Teknık Unıversıtenın Partlzan ıle yapacağı maç sebebıyle 14 Ocakta Spor Sarayında yapılacak Turkıye lıgi basketbol maçları tehır edılmıştır. 5 2 5 Zaten Fıratlının gazeteden ayrılması ile hazırlık baslamıştı. llk olarak gazetede gereklı makamlarla temas edilmis, atletlerin dövizlcri hazırlanmıs, sonra Lufthansa hara yollannın Genel Mıi dürü Sandman ıle konusulup AnkaraıLas Vegas gidisdöV nüs biletleri temin edilmısti. 20 Milyon bıitçelı Beden Terbiyesi Genel Mudürldğu Türkiyede yıhn sporcosn se çilen atletlere (ödenek bula mamıstı). Cnmtaoriyet kendi imkânlan içinde 21 Ocakta Las Vegasda yapılacak mara tonda bu atletlere kosmak ım kânını verecektı... Hazırlıklar bıttiği anda, Cumhuriyetin Ankara bürosundan bir mesaj reldı. «Genel Müdürlük tesebbüsıimüzu haber altnıs. Atletlerinin onavını yılbasından önce çı karma|a çalısıyor^ İSMAİL AKÇAY (Hakkı ıdı) Ertesi gün baber tahakknk etti. Ismail Akçay ile Husevin Aktas AyYıldızı Amerikada temsil şansını elde etmislerdi. Bıze de yalnız .evınmek ve vuzlerce mektup ve telgraf la bizimle avni kanıda oldaklarını belirten aporsever oknynculara tesckkıir etmek, Akçay ile Aktas'a başa rı dilemek düşnıüstu. Avrupa Basketbol Kupası İ.T.Ü. cumortesi giinii Parlizan ile oynuyor Erdoğan ARIPINAR 1İIMIIIIIÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII NÎÇÎN? Bır reklâm şirketınin milyon larca liraya kabul edeceği, basını bır haitaya yakın ışgal eden bu tuhaf olay, hangi prensıbe da yandığı, nıçın yapıldığı bilınme den, şarka mahsus bir ho«gcirurlukle tatlıya (') bağlandı. Fotoğraf: Selâhattin GIZ NİŞ RADNİÇKİ BOKS TAKIMI Dâvet uzenne şehnmıze gelıp Çekmece'de bir otelde kendı paralarıyla kalıp musabaka gununu bekleyen Yugoslav Niş şehrı Radnıçklı takımı goruluvor. AMATÖRLER KD$ESI ÇAPA YINE GRUP ŞAMPİYONU OLDU Gençlerde Beyaz grupta birıncı devre bıttı ve G Saray 17 sayı ıle lıder olarak bıtırdı Onu bırer sayı farkla Besıktaş. Ferıkov ve Haskoy töfcıp etmekteler Kırmızı grupta Ist Spor bır maç eksık olarak lıderhk sandalyasına oturdu. Bayramda oynayacakları Fenerbahçe maçından sonıa bırmcı devrelerı bıtecek ve ıkmcı devreye başlıyacaklar, bu grupta da Ist. Spor. Vefa, F Bahçe aynı şansa sahıp bulunmaktalar. Amator hgde ıkı grup hârıç bınncıler belh oldu. <A) grupunda A. Hısar. <B) grupunda: Nışantaşı, <C) grupunda: Okme>danı veya Camıaltı, (D) Grupunda Altmay veya Şafakspor, (E) grupunda Kadırga, (F) grupunda Çapa, Istanbul şampıyonasma katılacaklar. Acıbadem, R Hısar ve Cıbalı ıse gruplarında sonuncu oldular. Cenülmenlık kupasında ıse (5> takım kaldı Acıbadem, Bağlarbaşı, Camıaltı, Kalespor ve Vardar Bu (5) takım bu haftakı maçlardan sonra Cenülmenlık Kupasını payedecekler. TAÇ 1*661967 GENÇLER LIGI AMATOR 1 ÎNCI LİG BEYAZ GRUP: 60 G R U P (C) Besıktaş Anadolu 20 Galata Yedıkule 00 Okmeydanı Altınyıldız 10 7 3 0 14 2 17 G Saray 21 Hurrıyet Yenışehır 10 8 0 2 20 2 16 Besıktaş 10 7 1 2 21 4 15 Okmeydanı Fenkoy 12 7 5 0 15 4 19 10 6 3 1 12 5 15 Camıaltı Haskoy 12 7 2 3 23 7 16 10 5 3 2 22 13 13 Hurriyet Beylerbeyı 12 7 2 3 17 9 16 10 4 1 5 17 17 9 Ramı Galata 12 6 0 6 17 14 12 10 3 2 5 9 17 8 Dz Gucü Yedıkule 12 4 4 4 11 13 12 10 3 1 6 9 18 7 Yenişehir Anadolu 12 3 2 7 16 26 8 3 6 7 18 5 Altmyıldız 10 B Spor 12 2 3 7 9 19 7 3 6 12 25 5 Unkapanı 10 Sanver 12 2 2 8 14 29 6 1 9 5 27 1 10 19661967 Eyup KIRMIZI GRUP AMATOR 1. LİG 10 Ist. Spor Karagumruk 20 GRUP (D) Vefa Beykoz 32 Altınay Halıç 41 Sulevmanıje Taksım 10 D Paşa Adalet Ahbeykoy Kalespor 42 2 0 27 0 16 Altmay 9 I=t Spor 13 9 2 25 12 20 10 7 2 1 15 4 16 Şafakspor Vefa 13 9 2 2 27 16 20 9 6 1 2 24 6 13 Havagucu F Bahçe 12 5 4 3 14 8 14 1 3 16 10 13 Kalespor 10 6 K Gumruk 13 4 6 3 20 17 14 10 5 3 2 8 6 13 Alıbeykoy D Paşa 13 4 5 4 19 17 13 9 3 3 3 12 16 9 Defterdar K Paşa 13 3 4 6 17 18 10 5 8 13 8 10 3 Suleymanıye 12 3 2 7 21 27 8 Hallç 3 6 11 14 Beykoz 13 0 1 12 43 1 Cıbah 2 2 5 10 16 Taksım 19661967 8 10 34 1 1 Adalet AMATOR 1. LİG 0 2 8 8 30 Y. Dırek AMATOR 1 İNCI LİG GRUP (E) GRUP (A) 21 Kadırga Taçspor 43 A Hibarı Pend.k Sakarva K Pazar 52 P Bahçe Bağlarbaşı 14 12 1 1 39 12 25 40 Kadırga Kanlıca Acıbadem 13 6 5 2 21 17 17 10 K Pazar Maltepe Sultantepe 14 5 4 5 24 19 14 Taçspor 2 1 44 13 24 Cankurtaran A Hısarı 14 11 12 4 4 4 12 16 12 P Bahçe 14 7 6 1 29 15 20 Aksaray 13 3 4 6 17 22 10 Pendık 14 4 7 3 22 18 15 Gedıkpaşa 13 3 3 7 14 21 9 Maltepe 14 5 5 1 11 11 15 Sakarya 11 3 2 6 12 21 8 Kanlıca 14 4 5 5 19 17 13 Alemdar 12 2 3 7 13 24 7 Bağlarbaşı 14 4 5 5 17 24 13 19661967 4 3 7 15 26 11 Sultantepe 14 AMATOR 1 ÎNCI LÎG Acıbadem 14 0 1 13 11 44 1 GRUP (B) GRUP (F) Nışantaşı Top Tayfun 00 Çapa Sehremını D Spor R Hı^ar <H1 3fl Vardar Topkapı Dıkılıtas M Ko> 10 Sumerspor Bakırkoj Bj"iıkdere Ortakoy 50 14 9 4 Nısaitaşı 14 9 5 0 24 3 23 Çdpa 14 8 2 Top Tevfun 13 6 5 2 17 7 17 Sumerspor 14 6 5 Dem.ıspor 13 6 3 4 17 11 15 Topkapı 14 4 5 Oıtakov 13 6 2 5 18 18 14 Bakırkoy 13 4 4 4 6 25 19 12 G H.sar B'ivukdeı» 14 13 4 3 2 7 15 18 10 Vardat Mecıdıveko\ 13 13 1 6 6 10 20 8 3 8 11 23 9 Y S Selım Dıkılıtas 14 13 1 5 7 11 24 7 14 2 2 10 10 44 6 Sphremım R Hısar Beşiktaş kulübüne müfettişler geliyor ANKARA esıktaş eskı Idare heyetının hesaplarmı tetkık etmek uzere kongrede teşkıl edılen Tetkık Komısvonunun raporunda 1 milyon 420 bm lıralık sarfın usulsuz olarak yapıldığı ıddıasının Cumhurıyette vayınlanması uzerıne eskı Baskan Hakkı Yeten Devlet Bakanı Kâmıl Ocak'a bır telgraf çekerek mufettıs ıstemıştı Bakan Kâmıl Ocak da Beden Terbiyesi Genel Mudurluğu kanah ıle Besıktaş kulubunun teftıs ettırıleceğını açıklamıştır. Mufettısler onumuzdekı gunlerde Istanbula gelecekler ve hesaplara el kovacaklardır. 1966 nın son atında Tiırk Spor kamu ovuna uç vcni Spor kitabı daha gelmistir. Türkiyede Spor konosundaki va\ımının pek az olduguno dikkate alarak vayınları okuvurulara duvurınoruz. SPORTOÎO B Molnar tam yetki ile Karşıyaka'da VOLEYBOL TAKIMI Ancak gelen mufettısler eskı Idare hevetinın hesaplanm kontrol edeceklerı gıbı sımdıkı ıdare hevetinın de vaptıklan masrafları ve hesapları tetkık edeceklerdır. Mufettısler hesapları tetkık et tıkten sonra Yeten zamanında veja şımdıkı ıdare hevetı zama nında herhangı bır volsuzlukla karşılaştıkları takdırde; bu yolsuzluğa sebep olanları savcılığa ıhbar ettıkleri gıbı ceza talımatnamesıne gore de ıdarecılen Merkez Ceza Heyetme sevkedeceklerdır Boylece yolsuzluğa sebep olan ıdarecıler bır yandan adli takıbata uğrarlarken dığer jandan da; Ceza Hejetı kararı ıle belkı de muebbet boy kotla cezalandırılacaklardır. tZMtR Karsıvn'.a ki'l.ıbu ıdare hevetı antrenor Molnar ın garantı vermesı u?erıne kend"unı tam yetkı ıle antrerorHCe getırmıstır tdarecıler, «Şıradi butun ümıdimiz Molnarda» İP^ıslerdır Sarı kırmtzılılar Avrupa Şampiyonasından cekildi Ordu takımı, Bandırmaspor ile oynuyor BANDIRMA, (H.A.) Ordulararası Futbol Şampıjonası içın 1ran ıle karşılaşacak olan Ordu takımımız bugun Bandırmaspor ı'e bır hazırlık maçı yapacaktır. Sehır stadmda ovnanacak olan karşılaşma saat 14 00 de başlıyacaktır. Ote yandan, kulup ıçınde bazı aşm hareketlerı gorulen Bandırmasporlu Cengız Erdem suresız olarak kadro dışı bırakılmıştır. Bir basketbol hakemimiz Bulgaristanda maç yönetecek ANKAR4 Bejn^lmılel basketbol hakemlerımızden Erdoğan Varlıer 21 ocakta Bulgarıstanda ojnanacak Akademık Wi maçını jonetecek'"ir Galatasaray voleybol şubesi çözülüyor Yalçın PEKŞEN • bPORTUlO \e MATEMATlGl Kulelı Lısesı V.a tematık oğretmenı Bnb. Murat Dedeoğlu tarafından hazırlanan bu eserde, çe^ıtlı banko sıstemlen gosterılmekte, ıhtımal hesapları anldtılmakta, gazeteleım SporTtoto tahmınlerının doğıuluk de recesıne j«r verılmektedır. Butun Sporloto bnvılerınde bulunan kıtap 5 TL. olup (P.K : 124 Kadıkov) adıesınden de temm edılebılmektedır 6 l alatasaray voleybol takımı| nın aslarmdan B. Yalçın, Haldun ve Tan?er in maç boykot'u cezalan Galata«araf •••••••••••••••••••••••••••••••••••••I m Federasyon Kupasına ve dolavisıyla Turkıye Bırıncılıklerıne gırmesını de tehlıkeye düşurmüştür. Bılındığı gıbı; şu anda Frneroahçe'den sonra gelen uç taıiim: Galatasaray, 1 T Ü. »e Rasımpasa esıt puvanlarla mücadele etmektedırler. Galatasaray'ın bu hafta Bakırkdyle yapacağı maça eksık kadroyla çıkması, Bakırkoy'un zaman ;aman gosterdığı hırslı oyunla bırleşırse, mağ lubıyet ıhtımal dahılıne gırecek ve lıg sonuna kadar üüyuk surp rızler olmazsa 2 lncılık veya 3 uncülük sırasına da gıremevecek, dolayısıyla Federasyon Kupasının dışında kalacaktır. Diğer taraftan Galatasaray tdare Heyeti Beynelmılel Voleybol Federasyonuna müracaat ederek Avrupa Şampıvon Kulüpler Turnuvasından çekıldıklennı ve Portekız'e çıdemevfceklerınl büdırmıştır. Buna sebeb, bılındığı gıbı takımdakı Cuyuk çözülme ve dısıplıasızlktır llgılıler, bu meselenin kongreve gotürülmesını ve karar verıldığl takdırde bır yabancı antrenor getırtılerek. venıden okuldan oyuncu vetıştınlmesını duşunmektedırler. Pertevniyal Kır Koşusu yapıldı Pertevnıyal spor kulubunün greleneksel yeni yıl koşusu Vatan caddesınde yapılmış ve şu sonuçlar alınmıştır Yıldızlar: 1500 "W.: 1 Gedız Altınok (BJit.), takım 1 Fenerbahçe (26). Ortaokullar: 1500 M. 1 Selım Özdemır (Üsk Or ), takım 1 Uskudar Orta (24) Gençler: 3000 M. 1 Melek Aras (Fenerbahçe), takım 1 Galatasaray (17). Liseler: 3090 M. 1 Özkan Atalav (Haydarpasa), takım 1 Yapı Sanat (A) (39) Kıılüp kızlar 1000 M. 1 Oya Goçem (Pertevniyal), takınr 1 Pertevnıyal (10) Kız okıılları: 1000 M. 1 Aynur Sandıkçı (Beşıkta* Kız Lısesı). Takım Goztepe Orta (14) Buyükler: 1) BUlent Akıncı (Fenerbahçe) 13.40. Spor Into uvnayanların dıjeJ gazetelerın tabmınlerını de meraK ettığını düsünen CUMBURİYET tstanbul'da vayınlanao 10 gazetenın tahmın ortalamalarını her çarsamba gunü okuyucularına sunmaktabunuD vanı sıra yararlı olur dnşüncesi ıle (Cnmhnrıyet'in) tahmıni de eklenmektedir. \E VASLI PEHLIVANLAR Sıvas Bolgeı Hdlter Fahrı Er ın hazırlrdıSı, Dı ğus matbaasında bas.ıan k tap, Gures dalı ıcın cok ı gınç 4 TL fıatla sdtıun tse (Mehmetpa>a cad. N'o 12 Sıvas) adresinrten 'emın PC lıjor SPOR 18 inci Hafta Maçlan Vefa Altınordu Besıktas Goztepe ® G Bırhğı Izm Spor Ankaragucu PTT Hace+tepe • Demırspor © Karşıyaka Istanbulspor (7) Altay Galatasaray • © Eskısehır • Fenko> (9) Be>lerbevı Sekerspor ® Davutpasa Galata Guneşspor Boluspor ® Trabzon Kutahya ® Konya^por Kasımpaşa Ad D Spor Samsun Bursaspor Kayserı Toprakspor Kocaelı 4 9 10 6 7 4 O Tah. C.Tah. 8 7 7 7 10 5 4 1 3 3 5 10 2 5 50 55 100 45 40 55 65 60 40 45 60 100 70 p 0 1 1 0 10 0 2 1 0 0 1 1 1 02 10 1 102 2 102 2 01 1 02 13 bilenler 20.795 lira alacaklar SporToto'da ıkramıj"ler bel lı olmustur: 13 bılen 31 kısı 20 795 12 bılen 724 kısı 89011 bılen 9235 kısı 69 50 10 bılen 54998 icışı 11 50 alacaklardır. 9 5 7 8 10 9 5 7 9 5 4 3 1 102 1 1 8 10 7 65 100 50 10 1 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • bPüR rUfO, t^lanbul SporToto öJbe iluduru Ihsan Bırıcık ın hazırladığı Ka nun. Tuzuk ve Formuller ıhtıva eden e.eı, ı0 TL. ı!c Stilılmdktadır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle