24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
4 Ocak 1967 CUMHURİYET SAHtFE ÜC AJANSLAR * RADYOfcAR ünlö fllraan Filozofn " dnrnm tehlikeli „ dcdi haxiiseler arasında Cumhuriyetçiler Vietnam Kumandanını mı öne sürecek VVestmoreland'm I;I başkan adaylığı söz konusu WASHtNGTON, ietnamdalri Amerikan Kuvvetleri Başkomutaru General WUliam Westmoreland'ın, geçen haftaki bir televizyon mülâkatında, tek tutkusunun askerlik mesleğine devam etmek olduğnnn ve Başkan Johnson istediği sürece şimdiki görevini devam ettireceğini söylemesine rağmen, basında çıkan ban haberlere bakılırsa, Cumhuriyetçi Parti kurmay heyeti Michigan Valisi George Romney, parti adayının seçileceği konvansiyonda başansızlığa nğradığı takdirde Westmoreland'uı adaylığrm öne sürmeyi ciddi şekilde düşünmektedir. Bu arada, Washington'daki Cum huriyetçi çevreler, Westmoreland' ın 1968 Başkanlık seçimlerinde partilerinln adayı olması ıhtımali konusunda hlç bir şey söylememekte dlrenmektedlr. Jaspers: Kiesinger'in başbakanlıgı Almanlara hakarettir BONN, (a.a.) sviçre'de otnrmskta olan 84 yasındaki Alman filozofn Karl Jaspers, blr televizyon programında konnsarak Batı Al manyanın bngünkfl çevitli somnları üzerinde dnnnnş ve îlerisi bakkındaki görüşlerini acıklamıştır. «Mılli Demokrat Partinin (NJ'.D.) eskı nasyonal sosyalızm ile ortak bır yam olduğunu sanmıyorum» diyen Jaspers. «Asıl tehlıkenın eski nasyonalız mın öteki partılerın içinde canlanması ihtımahnde yattığı» gö ruşündedir. tbtiyar filozof »öyle devam etmiştir: «Eski bir nasyonal «osyahst olan Kurt Kiesinger'in bugün Batı Almanya hükumetinin başında bulunması yabancılara karşı bir ihanet, bir kısım Almanlar için de hakarettir.» Batı Almanyanın geleceği konusunda karamsar bir tablo çizen Jaspers bugünkü koalisyonda bulunan kuvvetlerin «En çesitli görüsleri aynı torbaya doldardnfnnu, demeçlerinde ise kendilerinin bn dnrnmann bam başka göstermeye çalıştıklannı, bnnnn da Almanların keyfi ve beklenmedik davranıslara terke dilmiş demek olacagını» soylemıştır. Neler olda, neler? imdi bizim gazeteciliktt senelik izin mecburî oldn Eskiden de öyle idi, yani kannnen gazete sahibi gazeteciye senelik izin vermeye, öteki de almaya mecbur idiler Gelgelelim tatbikatta böyle ol muyordu. Bazısı alıyor, bazıs almıyor. Sonra isi dostane biı «tesviye»ye bağlıyorlardı. Bn i' esasında yasaktı ama her yasal gibi üstünden asmanın bir tad oldnğnndan kimi arkadaşlaı böyle yapıyor, kimisi de ben cileyîn nmnrsamıyordn. Güı geldi ki senelerdir birikmiş izit leri istiyenler oldu ve is ça tallastı. Onnn için şimdi bize tznini al! dinlen! diyorlar Biz de öyle yaparak, aralık a yını aylak geçirdik.. Bn sırad; neler oldn.. neler?.. Ben Tunusa gittim, Kosigiı bnraya geldi. Daha ne oldn ba kayım?. Büyük adamlardan Dı Ganlle ne yaptı?. Haa! Kosigin' kabnl etti. Dikkat ediyor mnsn nnz? Hazrette bir Napolyon eda n var Ama biraz boyn kısa; ta biî Napolyonnn!. Basvekil Istanbula reldi.. Ko iigin'l nğnrladı. Gazetecilerlı de bir hasbihal etti. O bizdeı yakındı, biz ondan. îsi tatlıy; bagladık. Kosigin'in tstanbnl ziyaretin de kendisiyle üç defa temas et tim. tlk önceki Tarabya otelin de oldn. Sakin ve «düşunceli bir adam hali vardı. Sizin için Fransız gazeteler gülmüyor, diyorlar. Bakınız si: gülüyorsunuz! dedim. Ben Türk çe konnştnm. Tercüman da Rns eaya çevirdi. Sovyet Basvekil bir kahkaha attı ve ilâve etti: Gülmek için de vesile ol raalı!.. Ben dnrnr mnyum? Siz çülümseyin! vesile do gar.. dedim.. Hepsi bn kadar Diğer iki defasında sadece elin sıktık. Adam da her rast geldi g ile gorüsürse tstanbnlda bir a] kalması gerekir. Türkiye ve So\yetler münasebetlerinde Kosigin'den sonrf bir gelisme beklenir.. Hâdisf Rnsların yapmaya söz verdikleri 6 7 projeye baslamaktır Plânları bile yapılmamış idi. Umnlnr ki; bn sefer işi daha ciddi ele alırlar.. Biliyorsnnuz!. Kosigin dolasıyor, öncp Fransaya gitti, sonr» bize geldi. Simdi de Ingiltereyc gidiyor. Neden dolaşır bn adam?. Rusya bir dünya devletidir. Tarihte bir takım devletlere dünyayı idare etmek vazifesi düşmüstür. Roma tmparatorlugn, Arap Imparatorlnğn.. Cengiı Imparatorlnğn.. Fransa lmparatorlnğn, Osmanlı tmparatorlnğn, Ingiliz tmparatorluğu. Bnnların cihan devleti olmak sırası gelip geçmiş.. Şimdi iş Amerika ile Rusyaya diismüs. Bnnlar hem ra kip.. Hem de üçüncfl bir dünya knvvetine Çine karsı tabii olarak müttefik. Çünkü o da dünyaya hükmetmek istiyor. Ne ise bn bahsi nzatmıyalım., Rnslar 1917 ihtilâlinden bn yana dünyaya meydan okndnlar.. Herkese düsmanlık ettiler ve kendileri gibi düsünmeyen herkesi, battâ kendi tebeasını korknttnlar, ürküttüler. Bas eğen efdi.. eğmiyen düsman oldn.. Ee bütün dünyayı, hiç degilse mühimce bir dünya parçasını tehdit ile, korku ile kendi yanına çekmek zor is.. dairaî knvvet ister. Biraz gevsetince insanın yanındaki kar şısına geçer. tşte Macaristan!. Rnsya ancak Stalin'in öliimünden sonra bn çıkmaz yoldan dön meyi düsünebilmis, onnn için «Stalin» devrini apaçık mabknm etmiştir. Ondan sonra da yavaş yavaş «birlikte yasamak» adı altında tntnmnna dısanya karşı revsetmeye baslamıştır. Bngün Kosigin'in yapmakta oldnğn seyahatler iste Rnsyanın bn «korkntma> rejiminden «dost olma» rejimine donüsünün alâme tidir. Bnnnn en bariz tnisalini bizzat Türkiye münasebetleri teskil eder. Bilindiği gibi Rnslar bizden Karsı, Ardahanj geri istemisler ve Boğazları müsterek müdafaa etmemizi teklif etmişlerdi. Rahmetli Saraçoğla bn teklifleri oldnğu gibi reddetmişti. Şimdi Rusya Basvekili büsbütün baska bir hava içinde Türkiyeye gelıyor ve: Biribirimizin içislerine vc dış politikasına karışmıyacağız. fyi komsnluk ve dostlnk bağlarını sağlamlastıracağız. Ticaret ve kültur münasebetlerini genisleteceğiz, diyor. Bu güzel bir seydir. Turkiye Rusya ile o Kadar çok harb etmis ve o kadar cok düsman kalmıştır ki; artık daha fazla çekismeye akıl >er vermez. Ne olacak?.. 22 rnilyon kilometrekare topraklan, 225 milvon nüfosuna >etmıvor mu?.. Rusta bizden ne alır?.. Biz de ondan bir sey istemeyiz. Türk kanından bazı kardeslerimizın halleri hatırları hos oldukça artık «Tnran» dâvası «ütmeyiz.. Bana bir Rns gazetecisi sordn: Türkive So\jet Rnsya mü nasebetlerınin gelismesine sizce herhangi bir engel var mıdır?.. Vardır: iki taraftan birinin mmkçılık etme«i! Bu olmazsa dostlnğnmuza hic kimse ve hiç birsev mâni olamaz, dedim. Gerçek de budnr. Bövlece So\yet Rns>a Kosigin'in riyasetinde bir iyiniyet hevetini dünvava salmıs bulnnuyor \e bunnnla akıllıca bir is ?apmıs olnvor. Herkesi korkntarak, sindirmek veriııe ivi niyet)i bir dostlnk daha medenî ve süphesiz daha da fa>dalıdır. B. FELEK V Johnson en iyi giyinen devlet adamı!.. Reagan Türkiye'deki yabâncı üsler sler meselesi yeniden alevlenmiştir. Ancak gizlilik perdesinin yarattığı bilgi yetersizliğinin, bazı tartışmacılan hatalı sonuçlara süriıklediğine tanık oluyomz. Bugiın, Kasım Aralıkta yaptığımız Paris gezisinde NATO çevrelerinden edindiğimiz, meseleye ısık tntacağını ve tartısroaları daha iyi değerlendirmemize yardımcı olacağını nmdnğnmnz birtakım bilgileri nakil ile yetineceğiz. Incirlik hariç, Türkiyedeki bntun üsler, resmen, teorik olarak NATO'ya aittir ve enfrastriiktür programları çerçevesinde ins» edilmistir. Ancak tatbikatta, bepsi Amerikan üsleri haline gelmistır. Nasıl? Izabata geçmeden, yeri gelmişken belirtelim: tncirlik Amerikan olmasına rağmen küçük bir bölümü NATO'ya aittir ve enfrastrüktürle ınşa edilmistir. Enfrastrüktürle ınşaatı tamamlandıktan sonra, NATO Konseyi, üssü kullanmak iste» I yen üvelerin müracaatlarını in I celemektedir. Şimdiye kadar i Türkiyeye, çoğn üs ınşaına har | canan yaklasık olarak 420,000,000 dolarlık enfrastrüktür yatınmı yapılraıştır. Amerika, Türkiyede inşa edilen bütün üsleri kullanmaya talip olmuş ve müraeaatı I NATO Konseyince onaylanmış | tır. Akla şöyle bir som geliyor: I «Üyelerden Tnnanistan, Tnr I kiyedeki üslerden birini kullan ' maya talip olursa, NATO Kon ı seyi bn müracaati de kabnl ede I cek midir?» Hersey Türkiyeye bağlıdır. NATO devletlerüstü otoriteden yararlanan bir kuruluş olmadığından, kararlar ittifakla alın i maktadır. Türkiye veto hakkına | basvurmazsa, Ynnanistanın mü , racaati kabul edilebilir. Demek I kı. Türkiye isteseydi. Amerika | nın müracaatlarını «ev sahibi ülke» olarak pekâlâ vetolayabiliıNATO'nnn enfrastrüktür prog ramlan çerçevesinde ınsa ettirdiği üsler bakkında koyduğv gpnel kaide, sadece T>asraf]arla ilgılidir: Bakım ve nperasyon (sevk ve idare) nıasraflarını «kullanıcı ülke» yüklenecektir. • Üslerin güvenliği, nlaşım yolları I gibi diğer masraflan ise, «ev ta • hibi ülke* derubte edecektır. | Irili ufaklı diğer hnsnsların [ düzenlenmesi «kallanıcı» ile «ev sahibi» arasında imzalanacak ikili andlasmalara bırakılmıstır. Eğer Amerikaya NATO üsleri üzerinde eğemenlik hak I larımızla bağdasmayacak nite I likte imtiyazları mirasyedi hovardahğı ile verraişsek, suç tamamen bizimdir. Pek safça dav ranmıs, çok vönlü dusünememis \e geleceği hesaplayamamısız. I Kayhan SAGLAMER | ötc yandan, Cumhuriyetçi Partiye mensup bazı şahsiyetler, örneğin California Valisi Ronald Reagan gibi aşın sağcı bir adayın partinin liberal kanadının şanslannı tehlikeye solnnasını en gellemeyı dusunmektedır. Henuz doğrulanması imkânsız bazı haberlere gore, de, bdzı Cum hurivetçı parti yonetıcıl°ri, partının 1968 seçimlerındeki sansını artırmak ve yenı bir GoldWrtterVn partiyi zayıflatmasın! onlemek içın ahnacak tedbırleri tesbıt etmeK üzere bundan bırkaç ay once gızli bir toplantı yapmışlardır. Partinin yonetıcı üyelerı, Romnpy'ın, birlestırme te^ebbusunde basanva ulaşamamaM halınde, ulkede çok tanınan askeri bir şahaiyetin adaylığına baş vurmayı duşunmuşler dır. Bn toplantıya, New Tork Valisi Nelson Rockefeller ile kardesi David de katılraıslardır. «Chase Manhattan» bankası bas kanı olan David Roekefeller'in geçen yıl Saygon'a, görnnüste bankamn bir subesini acmaya, fakat aslında General \Yestmoreland ile temas etmeye gittiği ileri süriilmektedir. Basında çıkan ve Vıetnam'daki Amerikan kuvvetleri baş komutanının adaylığından bahseden makaleterde, uyusmazhğın 1968 den önce çozulemiyeceğınin süphe gotürmedıği ve General Westmoreland'm, baa Amerikan askeri seflennm tersirae, bazı tavsiyeleri Başkan Jçhnson'ca tasvip edilmemiş olsa da idareyle hiçbir zaman âçık bir anlaşmazlığa dusmediği belirtilmektedir. • LAS PALMAS Mike Coles adlı bir tngiliı denizcisi, La Paca isimli 5,5 metrelik, trk yelkenli camlifi teknesi ile yalnıı basına Atlantiği feçmek amacı ile Pazartesi günü baradan denize açılmıstır. E N£W YORK (a.a.) rkek giyimi ile ilgili bir Amerikan moda tesisinin bu yılbaştnda açıkladığı ve geçen yıl içinde en iyi giyinen Amerikan erkeklerini çeşitli gruplarda toplayan bir listeye göre, Başkan Johnson, en iyi giyinen Amerikan devlet adamlannın basında gelmektedir. Lısteyı yayunhyan tesısin başvur duğu tanınmış Amerikan erkek ter zileri ve moda desinatörleri, «Ulns lararası sosyete»nin en iyi giyinen adamı olarak da Kıraliçe Elizabeth ın amcası Windsor Dukunu seçmış lerdır Bılindığı gibi. Duk, her yıl birçok ayını Amerikada geçirmek tedir. Son yıllar içinde, sosyetenın, en iyi giyinen erkeği ünvanını, Prenses Margaret'ın kocası Snowdon Lordu'na bırakmıştır. Listede yer alanlar arasında şun lar da vardır: En iyi giyinen eyalet valisi: Michigan Valisi George Romney, Belediye Başkanı, New York Belediye Başkanı John Lindsay, sanayici: Wayne Rollins. sinema oyuncusu: Dean Martin, otelci: Porto Riko'daki l San Juan Oteli sahibi Louis Puro, yazar: Trnman Capote, sporcu: Lanee Alworth. 8 yıl hapiste kaldıktan «onra yılbası tünü aerbest brrakılan Yugo»lav yazar ve politikaa Cilas, bapishane kapısında esi Stefaniça ile kucaklaşıyor. Castro, emperyalizme karşı çağnda bulundu HAVANA, (AP) üba Başbakanı Fidel Castro, Avrnpa ülkelerini «Kendılerinı Amenkanın emperyalızm sıyasetinden kurtarmaya» ve Güney Amerikada ıhtilâileri desteklemeye çafırmıstır. Castro B. Amerıka'nın, Avıupalı firmalara, Kuba'ya malî kredıler açmamahn ıçın baskllar yapmakta olduğunu da sdylemiştir Küba ihtilâlinin 2 Ocak'a rast layan 8'inci yıldönümü münasebetiyle Havananın thtilâl Mevdanında düzenlenen \e 300.000 den fazla insanın katıldığı bir mitingde konusan Castro «Emperyalıstlerle tekelcıler Avrupa ulkelerini yalnış yola sevkedı>orlar» diye bagırmıs, Avrupalılarm genellikle Washington'nn nüfuzundan sıvrılmak istediklerini söylemistir. İron Dışişleri Bokanı Londraya B. Elçi oldu TAHRAN (AP) K Rockefeller Kısac; • SANTÎAGO Şıliden Baş kentin 1100 Kra. kadar Knzevine düsen Pnerto Taltal kasabası bölgesinde Pazartesi günü >eniden iki siddetli deprem olmuştnr. Kasaba, geçen Çarsamba ngradığı depremler yüzıinden sğir basara nğramıstı. • SAO PAULO Emnıyet mensupları sabahın erken saatlerınde. 7 saatlık bır muhasara* dan sonra, bır polısi olduren ve 5 kişıyı yaralayan bır şahsı makineli tüfek kurşunları ile vurup oldurmuşlerdır. • HARTUM Basbakan SSdık EI Mebdi, Sudan hükumetinin «Demokratik rejimi kornmak için» yakında tedbirler ala cagını bildirmistir. Tedbirler hakkında Basbakanın bu sözlerinden başka henüz hiçbir açıklamada bulunulmamıstır. M NEW TORK (AP) ew Tork şebrindeki 32 mezarlıkta çalısan işçiler pazartesi gecesi yarısından iti baran bir grev bareketine girmislerdir. îşçilerin kayıtlı bulun dukları sendikalarla Katolık, Protestan ve Yahudı mezarlarının idareleri arasında bir suredenberı yapılmakta olan toplu sozlesme goruşmelen Pazartesi aksamı tartışmalı bir toplantı so nunda kesılmıs, grev kararı bunun uzerine ahnmıştır. New York'lu mezarcılar grevde KAYIP T. C. Emekli Saodığından almış olduğura 0817828 numarah 1967 ocak aralık çeklerımi kaybetüm. Hukumsuzdur. MESUT GÜROY Cumhurıyet 201 M I» ışisleri Bakanı Abbas Aram, lran'a dönmekte olan Ardeşir ZaD hedi'nin yerine Londr» Büyükelçiliğine atanmıştır, ^ Zahedi'nın Dışişleri Bakanlığına getirileceği soylenılmektedır. Dışişleri Bakanlığmın bir sozcusu Aram'ın Londra'ya tayınıni doğrulamış fakat Dışişleri Bakanlığına kımin getinleceğını henüz açıklayacak durumda Kt'ALA LUMPCR (AP) olmadığmı soylemiştir. alaysia, Pazartesi gecesi bnKayhan Gazetesi Zahedi'nin rada sona eren Ulnslararası Dışişleri Bakanlığına getirildiKur'an Oknma yansmasınm gınin, Şab 5 ocak'ta Tahranerkeklerle kadınlara ait bölümdan aynlmadan evvel ilân edilerinin her ikisinde birinci olleceğini yazmıstır. Şah ve Kıramnstur. liçe Farah Avnstnrya'da 3 hafIkıncılık \e uçunculük ödultalık bir tatil geçirmek üzere Ilerini Sıngapur, Kamboçya ve ran'dan avnlacaklsrdır. Fılipınlerden gelen hafızlar elde etmıslerdır. üç günlük yarısmanın son o• ROMA Italyamn ılk sivil turnmnnda 15.000 den fazla din hava yolları pilotu olan bayan leyici bulunmuştur. Franca de Bernardı yakında go Hmdıstan'ın buradaki diploma reve başlıyacaktır. 35 yaşında tık temsılcisı, Malavsia'nın bır olan Sıgnorina Bernardi'nin babası dunya havacılik sürat reKur'an Okuma Okulu kurmasıkortmenlenndendı. nı istemıştır. Kur'an okumada Malaysia birinci 1967 YILINDA Dinmeyen enerji kaynağı Ayda jeolojik hayaf var  MOSKOVA. (a a) y, uzun zamandır sanıldığı gibi olü bir gök cismi değildir. Jeolojik bir hayatı vardır. Bu sonuca. 1966'da fotoelektrik ve polarmetrik usullerle va nlmıstır. «Tass» ajansı, bu Konuda, bun dan tam bır jıl once 2 Ocak 19C6' da Sovyetlerın fırlattığı ve daha sonra bılgmlerın ve gazetecılerın «Meçta» (Umut) adını verdıklerı «Luna1» ı hatırlatmaktadır. Bu araç, Ay ın 6.900 kılometre açığından şeçerek, ın sanlara Aj'ın yolunu açmıştı. «Tass» Ajansının oılım^el yorumcusu Lenmgrat yakınındakı Pulkovo rasathanesmden astronom bayan Nına Petrova'nın bundan sonra «Kepler» krateri yakınında özel bir parlaklık mevcut olduğunu, Moskovalı astronom Mısel Pospergclis'in ise, Av'da jeolojik havat belirti leri farkettiklerini ıieri sürmüstür. HER YERDE HER ZAMAN ..bütün transistorlu cihazlannız için Pertrixtir. En modern imalât tekniği ve dünya pil sanayiinde önder, Pertrix metodlarının mucizesi ile yaratılan Pertrix pilleri, yüksek kapasite, uzun ömür ve üstün kalitenin müşahhas ifadesidir. Pertrix, Dünya Pil Sanayiinde önderdir. ALMAN PATENTLİ c!iim sitesinde doğda OAK RIDGE, (AP) Amerika'nın Atom Arastırmaları Merkezlerinden Oak Ridge sitesinde 1945 de doğan çocuk, 1966 da sitede dünyaya gelen ilk bebeğin babası olmustur. Oak Ridgede bn İki tarih arasında doğum olmanuştır. SIZDIRMAZ B TRANSİSTOR PİLLERİ C I H A N K O M O R T . Sultantiamam Katırctoğlu han kat 5 İstanbu! Tel: 27 36 51 BLANTYRE (MaUvı), fAP) A frikalı bir aveı, kendisine "saldıran, acıdan kudnrmu» blr raralı parıi cıplah ellerl ile bofmak suretivie can,nı muhak kak bir ölümden knrtarnuıUr, Parsı eliyle öldürdü
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle