23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Zeynep Kâmll Hemşire Okulunda 26 ögrenci, sahurda yediiüeri yiyeceklerden zehirlenerek, tedavi altına alınmışlardır. Dün sabah yataktan, mide sancısı ve bas dönmesiyle kalkan öğrencıler, Haydarpaşa Nümune Hastahanesine kaldmlnuşiardır. Mideleri yıkatılan ve ayairta tedavi gören hernşire adayları, daha sonra okullanna gönderilmislerdlr. Zehirlenmeye sebep olan gıdanın tespiti ve sorumlular hakkında soruşturma yapılmaktadır. nemşıre odoyı Soburdo zehirlendi Özel İdarede açık veriyor fBoykotun 14. GÜNÜı Komisyon, vergı itirazlarını ancak 10 yılda bıtırebılecek İstanbul Belediyesinden sonra Özel İdajesı Bütçesi de açık ver meğe başlamıştır. Nitekim, 1965 yılı bütçesi, 9 milyon 330 bin 455 lıra açıkJa kapatılmıştır. Bunun yanı sıra, 15 milyon 215 bin 824 lıralık ödenek de tasarruf edilraiş, bdylece açığın, bütçenin dörtte birine yakın olan 24 milyon 545 bin 279 liraya yükselmesi önJenmiştir. Odenek tasarrufu yüzunden kbylere götürülmesi gereken hizmetierde de, büytik ölçüde aksama olmuştur. İstanbul Özel Idaresi bütçeslnln açıkia kapanması, ilgililer taraîından «varlık içinde yokluk» olarak %asınandınlmaktadır. Çünkü, özel idarenin halen İtiraz Komlsyonunda incelertmekte olan 30 müyon lira civannda vergi alacağı bulunmaktadır. ANCAK 10 YILDA Vergllere japılan itirazı lncelemekle görevli bir tek komisyonun elinde, halen 45 bin itiraz dosyası bulunmaktadır. Beş kişiden kurulu komisyon, ylda ancak 4 bin kadar dosyayı inceleyebilmektedir. Yeni it:razlar gelmediği takdirde komisyon. elindekı dosyaları, ancak 10 yılda bitırebilecektir! HER CLÇEDE BİR KOMİSTON İstanbul Valiliği, bu durumu gözönüne alarak. her ilçede bir vergl itıraz komisyonu kurulmasıru, b\ırüann kaymakamrn başkanlığında; özel İdare Şube şefi. beledlye ve halk temsilcilerinden meydana gelmesini istemektedir. Teklif. ilgıü BakanhkJara gonderilmiştir. D O K T O R Petrol îş grevinde yeni suçlamalar Petrol İş Sendikası, dün yayınladiRi bildiride, Petrol Ofisi'nin THY uçaklan ile kara araçlarının yakıt ikmali konusundaki yardım teklifini reddetlijini bildirmiştir. Petrol Ofisi'nden bir ilgili ise, Petrol İş Sendikasınm lehte puan toplama gayretinde olduğunu söyleyerek, «Sendikanın yardım teklifi, cebinizdeki parayı sarfetmeye izin verdim mânasından öteye gitmez» demiştir. ^ K8fflüren?zehi,lenen bir kahveci öldü Odalanna sldıklan mangal k ö m ü r ü n d e n zehirlenen kahveci T u r a n Polat clmüş, karısı Sanıye koma hglînde hastahaneye y a t m l m ı ş t ı r . Olay, Çemberlitas Dostluk »okak 8 sayılı kahvenin a r k a tarafındaki bir odada eereyan etmiştir. Bir beatnik koma halinde bıılundu ^ UAiLJL/AV ı O nlannda acılmıştır. Dekoratif ağaç isleri, dekoratif aydmlatma ve klâsik bebek konularıııda çeşitîi eserlerin gösterildi?i sergi. 15 Ocak'a kadar acık kalacaktır. Resimde, sergi.M gezenler t e eserlcri hakkında acıklanıa yapan bir sanatcı goruluyor. Jfl AQİV R F R F R Türk R e k r e a s v o n Demeği'nln sergisi, önceki gün Şehir Galerisi sa ^ aa.. Toplanon silohlorm iadesine, 31 Mart'a kadar devam edilecek 27 Mayıs 1960'dan sonra halkın teslim ettiği ateşli silâhlann iadesine, 31 Mart akşamına kadar devam edilecektir. Sılâhlarmı tesüm ettikleri yer lere bu tarihe kadar başvuranlar, ruhsatlarını ve tesellum makbuz larını ibraz ederek, sılâhlarmı geri alacaklardır. İlgili makam'.ar, müracaatlan beklemektedir. Açlıktan çaldık,, Unkapanındaki zahire mağazalarının bnündeki fasuıye ve Nohut çuvallarını delerek hırsızhk yapan üç çocuk yakalanmıştır. Suat Özışık, AIi Balcı ve Ahmet Bulut, aç oldukları için çaldıklarını soylemışlerdir. YILIN İLK SOYGUNUNDA 100 BİN LtRALIK MÜCEVHER ÇALIND1 Cihangird«ki BnMsh Petrol İsta55'onu sahıbı Mıhal Vaîilyadis'in Susam sokaK Kadıfepalas apartımanı 1 ssyılı dairesi nıeçhul hırsızlar tarafındar. sovulmuştur. Soygunria t a h m m e n 100 bin l i r a h k mücevherat çalınmıştır. Evde kımscnin bulunmadığı bir sırada yapılan soygunda, 15 bın lıra para, 10 adet pırianta taşlı yüzük ve kolye ile 2öO adet aitın çalınnv.ştır. Benzin ıstasyonu sahibının soyguncular tarafından bir sürerien beri iziendiği ve evden çıkışını bekledikleri tahmin olıınmaktadır Olay yerine «iden Hırstzhk masası memurları. parnınk izı ile suç yerinde bırakılmi!» oıraasını düsündükleri bazı deliller aramıslarsa da bir şev bulamamışlard.r Tahkikatı yönetenler hır=ı?lığı «Çok garıp» olarak ritelendirmişlerdir. «VARLIK İÇİNDE YOKLÜK» "LÜTUF DEĞIL, HAK ISTİYORUZ,, ŞÜKRAN SONER • stanbul Yüksek Teknik Okulu öğrencileri 4 günlük ihtar Alemdar Divan Otelinde misafir kaian Ingiüz uyruklu 21 yaşındaki Wurichard George odasmda koma halinde bulunmuştur. Bir hafta ön ce kız ve erkek arkadaşları ile otele gelen Beatnik'ın geçirdiği bir es rar krizi sonucu intihar etmek istediği ifade olunmuştur. Beatnik koma halinde Alemdar Sağlık yurduna yatırılmıştır. Tural Ankara'da Istanbul'daki askerl birlik v« eğitim müesseselerinde iki gündür denetlemelerde bulunan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cema! Tural. dün saat 11.40'da askeri uçakla Ankara'ya gitmiştir. Şişlerle Cibali ile Haydar semünde oturan çocuklar, ıki gün önce evlerinden ayrılmış ve sokaklarda doîa?mağa başlamışlardır. Nihayet aç ka lan üç kaiadar çalmağa karar vermislerdir. Tellerden yaptıkları şiş lerle zahire satan mağazaların önlerindeki çuvallan delmeğe başlayan çocuklar bir torba yiyecek temin etmişlerdir. 4 Ocak Ramazan 22 I v 1 a O t> S Ci n Götüremediler Son olarak Ali Taş'ın mağazaçı önüne giden şişli kaldınmcılar, ma ğaza sahibi tarafından gdrülmüş ve yakalanmışlardır. Çaldıklarını evle rine götüremiyen üç arkadaş, Emrıiyet Müdürlüğünde nezaret altına ahnmışlardır. Bu arada b.r de yan kesici kız aralarına duşünce, «K12lar da rm bu işi yapıyorlar» deraek ten kendilerini alamamışlardır. Fa sulye ve nohut yemeğine hasret ol duklarını belırten kafadarlar içın soruşturma açılmıştır. Sâbıkaları buiunmayan çocukların aileleri ta rafından da arandığı, mahallî polisin verdiği bilgıden öğrenilmiştir. " boykotunda... İhtar boykotu bir sonuç vermeyince süresız boykota geçüdı. 2 bm ögrencı isteklerine müspet bir 06%^? alıncaya kadar boykota devam edecekler . Yıldızdaki okulun ders salonlan bomboş artık. Gece öğretımi için pınl pırıl yanan ışıklar söndü. Şimdi sadece bahceye, duvarlara yer yer yerleştirilmış boykot afişleri var: «Boykotun 4. pünü», «Hak r e r ü m w alınır», «Lutuf defll hak istiyoruz, sonuna kadar devam edeceğiz.» Bır grup öğrenci Talebe Birlıği binasında toplanmış, neden boykota gittıklerini anlatıyorlardı: Açık Teşekkiir Bir süredir devam eden rahatsızhğımda isabetli tedavilerı, zarnanında müdahaleleri ve yaptığı çok başanlı ameiiyatlan İle benl tekrar sıhhat »e huzuıa kavufturan ve hastalıjım devamınca tedavimle bizzat ifsilenmek nezaketlni gösteren çok değeril hocsunız sayın Prof. Dr. NEDEN BOYKOT? «Okula yeni giren bir asistana avda 500 lira, öğretim iiyesi ise saatine 25 lira ücret alıyordu. Öğretim üyeleri maddi ve rnânevi tatminsizlik içinde teher teker istifa ediyor reya emekliye ayrılacak ya?a feliyordu. Gidenlerin verini alacak asistan yetişmiyordu. Olrul ileriki vıllarda tarnamrn hocasız kalma tehükesi ile karşı karsıya idf. Bir tedbir alınması için yülardanberi hükümetlere baxki yapıhyor fakat bir sonuç alınamıyordu. Öfretim üyesi sıkıntısını halledecek kanun tasansı 1959 dan bu yana her yıl biraz tâdil edilerek hazırlanmış, fakat Meclisten rıkarılamamıştı.» 1% u arada teknik okullann öğretim üyesi ihtiyacı her geçen yıl " biraz daha artıyor ve öğrenciyi boykota sürükJiyen en son olaylar gelişiyordu. 7J4I12.19 14.40 16.54 IS31| 5.10 2 32 7.27 948 12.00 138 12.4S Tren altında kaldı Halkalıdan Istanbıil yönüne gitmekte olan banııyo treni Kumkapı ile C a n k u r t a r a n arasmda henüz kımliğı belli olmayan bir k a d m a çarnmıstır. Tren aîtında kalan kadm parçalanarak ölmüştur. TflRIK MİNEARİ Beye: gerek ameliystım ânında, serek ted>vi anlarımda yakın ilgilerinl esirgeraiyen nazik doktorlar: Sayın Op. Dr. METİN TANKEK, sayın Op. Dr. ALİ AKDAĞ, MTin Üro. Op. Dr. KE NAN KARABAT, u y ı o A». Dr. MEHMET SAKAOĞLU Beylere vr uyın anest«ziit Aı. Dr. SEMİYE ERGENÇ Hanıma; Cerrahpaça Hastanesi 1. Cerrahi servisi hemsiresf Bn. Bedrtve Ay şea ve bütün servls personelinc; bu arada telefon. teigraf ve bizzat ziyaretteri ile ügilenrnek rezaketini gösteren bütun akTaba. dost ve arkadaşlarıma minnet ve jukranJarımı arzederim. T, Ziya Kırbakan Orn 9 « n «Ohren RatftıtlıKlan MOIehasffin v r«. u ır Î5 Basın İlân Xurumu Genel Müdürlüğü'nden bildirilmiştir : tstanbul, Ankara ve Erzurum'da çalıştırılnıak iizere 8OŞ GEÇEN DERSLER «ITeni ders yılından bu vana tnşaat Şubesinden 4, Harita Şubesinden 1, Makineden 3 hocamız istifa etmiş, üniversiteden felcn öğretim üyeleri Senatolarmda aldıklan bir kararla bize ders vermekten vazfeçmiflerdi. En delerli hocalanrnız özrl okullards ders vermek zorunda kalıyor. bizimle gereği eihi uğraşamıyorlardı. Derslerimizin çoğu boş geçmeye başlamıştı. Glden ögretim üyesi yerine ders verecek asistanları bile bulmak imkânsızlaşrnıçtı. Geçen sene Harita Şubesinden iki mezunu, okulda asistan olarak alıkoyabi'mek için Talebe Cemiyeti, (Harita Mühendisleri Odasına) başvurmuş, buradan sağlanan 200 liralık zamla okul iki asistana kavu$abilmisti. t z m i r Teknik O kulu ile Elâzığ Teknik Okulunun durumu çok daha yürekler acjsıydı. Bu yıl açılan tzmir Teknik Okulunun birinci sınıfına üniversitelerden hoca geliyordu. Fakat Ust smıflarda teknik dersler başlaymca durumtın ne olacagı dUşünülmemişti. Elânfdaki okul» ise hiç bir öfretim üyesi bulunamamış, oraya kaydolan öğrenciler İstanbnla nakledilmişti. Kısacası 35 milyon lirahk yatınm h i r işe yaramamıştı.» öğrencilere göre teknik okullann öğretim üyesi sıkıntısını giderecek bir tek çözüm yolu vardı. t.Y.T.O. Talebe Birliği Başkanı Tuna ö z t a m u r btmu şöyle izah ediyordu: «Sırf ihmaller yüzunden 8 senedenberl Meclisten geçmiyen (Devlet Mühendislik ve Mimarük Akademileri) kanun tasansınm gerçekleşmesi. Yüksek teknik okullanna y a n muhtariyet tanı yacak kanun tasansına göre, sadece Milll Efitim Müdürlüğüne bağlı olunacak, okulun ayrı bir bütçesi olacağı için öğretün Uyelerine verilen ucretlerin arttınlması mümkün olacaktj.» MÜDÜR, ŞEF ve MEMUR ALINAOAKTIR K u r u m u m u z u n İstanbul. Ankara ve Erzurum teşkilâtlarında çahştırılmak üzere, Mernurin Kauununun 4 üncü maddesindeki şartları haiz bulunan lise ve Yuksek Tahsil yspmış kimseler arasından imtihanla Şube ve Servis Müdürleri ile Şefleri ve Memurları alınacaktır. İmtihan 21 ocak 1967 cumartesi günü saat 10.00 da, İstanbul'da, Cağaloğlundaki Genel Müdiirîük binasında Genel Kültür, Kompozisyon ve Matematik konuîar'nda yapılacakhr. İstekh'lertn gerekli beîgeleriyle daha önceden müracaat etmeleri ilân olunıfr. ** NOT: Genel İktisadi az b e ; madan ve Katma Biiiceli Daireler. Belediyeler, Devlet TeşekküIIeri ve Banfcaiarda en yıl çalışmı? oianlar imtihana tâbi t n r u l işe alınablHrler. (Basın 10073/187) Acı Kaybımız Kıymetlt ve vefakâr arkadaşımız KIUHİTTİN PEŞLUK 2 1.1967 tarihinde vefat etmiştir. Aramızdan ebedıyen avTilmasmdan mütevellit teessünimüz sonMjzdur Cenazesi 4.1.1967 Carşamba gunü öğle namazını mütea kıp Fatih camiinden kaldınlarak Edimekapı mezarlığına detnedi lecektır. Arkadaşımıra Tanrıdan mağfiret, kederll atlesine bassajlığı dileriz. TEKEL GEKEL MÜDDKLÜĞÜ Hukuk MüşavirUjrl ve Muhakemat IMıidürluğU Avukat ve Memurlan Cumhuriyet 2Q0 400 melre 3X50r 25 ram2 kesitte 1 Kv. luk N.K.B.A. tipi elektrik yeraltı kablosu aîınacaktır İ.E.T.T. tŞLETMELERtyDE?i : 1 Yukarıda yazılı malzeme, mektupla fiat ve teklif isteme usulü ile ihaleye konulmuştur 2 Kanunî nispette geçici teminatı da ihtiva eden t e k lif rrektupları 16 Ocak 1967 günfi" saat 16. ya k a dar tevdi edilecektir. 3 Bu işe ait şartnameler bedelsiz olarak Levazım Dahilî Satmalma Servisinden almabüir. 4 İdare ihaleyi j'apıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 25267/174) NİLGÜN ALMAÇ Cumhurlyet 202 VEFAT Merhum Ahmet Bey ve merhume Hevdaye Hanımın oğlu. Hayriye Taluğ'un sevgili esi. Güler Taluğ'un babnsı. Meri ve Mual!â Taluğ'un dedeleri. emekü deniz Albaylannd»n Bllal Talüj'un kardeşi. Burhan. Kemal: NizameddJn. Tacettin Talflfun amcaları, Osman Harmankavainın kayınbiraderi. Tiirkân ve Cftnân Harmankayanın dayıları, asîl ve hayırsever insan Emekll Başttomlser Tiirkiye Öğretmenler Bankası 30 ARALIK 1966 İKRAMİYE ÇEKİLIŞİNDE KAZANANLAR İ L A JS Van Valiliğinden Yapılacak Isin Adı Kesit Bedeli Geçici Ihale Teminatı Tarihi Ihale Saati 1 Teknik T a n m Okulu Erzak Deposu In^aatı 2 Teknik T a n m Okulu 200 Başlıklı Koyun ağıh 45000.00 3375,00 19, 1/1967 15 de 126615,00 7580,75 19/1/1967 15 de İŞTE BUNDAN... Millî Egitim Bakanı, okul idarecileri, öğretim Uyeleri, konuyla ilgili butün siyasiler «Devlet Mimarlık ve Mühendislik» kanun tasa?*srnın d â r a n m çözümünde en önemli adım olduğunu kabul ediyorlardı ve öğrencilerle ayTiı fikirde olduklarını açıklıyorlardı. Fakat aradan yıllar Eeçmiş, ihmaUer Meclisin çalışma sistemi yiizünden sonuç almamamı?tı. Talebe Cemiyeti salonunda toplanan ögrenciler «İste bu yfizden boykota gitmek zorunda kaldık» diyorlardı. HASAN TALÛĞ S Ocak gecesl Hakkın rahmptine ksvuşmuştur. Cenazesi 4 Ocak 1967 Çarsamba günü (bugun) Kasımpaşa Büyük Camiden oğleyi müteakıp namazı kıhndık tan sonra Merkezefendi (Ayvarlıkl mezarhğındaki Istirahatgâ hına tevdi edilecektir. , aievlâ rahmet eyleye. AİLESt Cumhuriyet 204 L. İ S T E S İ Kaloriferli Apartman Dairesi (İstanbul Suadiyede) Anafartalar Şubemizden 31095 Hesap Sahibi Sayın Kemal Çağatay KALORİFERLİ APARTMAN DAİRESİ (tstanbul Suadiyede) Bursa Şubemizden 33118 Hesap Sahibi Ticaret ve Sanayi Odası KALORİFERLİ APARTMAN DAİRESİ (İstanbul Suadiyede) Merkez Şubemizden 30338 Hesap Sahibi Türk Donanma Cemiyeti 20.000, LİRA Merkez Şubemizden 20235 Hesap Sqh:hj Sayın VoikB" N>H 10.000, LİRA Trabzon Şubemizden 3203 Hesap Sahibi Karayolları 10. Bölge Müdurlüğü 3 Eksiltme Van Bavmdırlık Mıidürlügii odasmda I h a l e Komisyonu huzurunda kapalı zarf usulü ile 2490 sayılı kanuna gbre yapılacaktır. 4 Mezkur işlere aıt ihaie dosyaları bedelsiz hergün mesai saatlerı dahiünde Baymdırlık Müdurlüğünde görülebilir. 5 Bu işlere girebilmek için isteklilerin y u k a n d a belirtilen m i k t a r kadar m u v a k k a t teminat vermeleri lâzımdır. A y n c a her is için m u v a k k a t teminat makbuzu veya Banka mektubu, 1967 Yılı Ticaret Odası vesikası, îkametgâh belgesı ile en az bu işlerin keşif bedeli k a d a r teknik öneminde bir 15 yaptıklarına dair belgeierini tatıl günleri hariç eksı'.tme tarihinden üç gün evvel 11/ 1 '1967 Çarsamba günü akşamma k a d a r Vilâyete m ü r a caatla B a y m d ı r h k Müdürlüğünden alacakları yeterlık belgelerini ibraz etmeleri mecburidir. 6 Taüplerin istenilen belgeleri ile u?ulüne uygun her iş için hazırlıyacakları kapalı zarflannı ihale saatinden bir saat evvel Bayındırhk Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanhğma vermeleri sarttır. 7 Telle m ü r a c a a t ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. (Basın 25200) 176 İstanbu! Satmalma • Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğünden: İ LÂNEN TEBLİGAT BASRİ KARAKAŞ İstanbul Giriş G ü m r ü k Müdürlüğünün 26.8.1965 tarih v e 24619 sayılı gırış beyannamesi mevzuu kamyonetlere ait taahhüt hesabını 15 gün içinde kapatmanız i h t a r olunur. TÜRKİYE C U M H U R l y E T İ MERKEZ BANKASI A.Ş. tstanbnl Kambiyo Şubesi (Basın : 10038/183) 10.000, LİRA Trabzon Şubemizden 3233 Hesap Sahibi Saym Hasan Özmen SATIŞ tLANI İstanbu! Defterdarlığından : Adet 1 1 C i n s i 25 tonluk otomatik pres Küçük 5 t o n l u k pres Kıymeti 10.000. TL. 5.000. T L . 10.000, LİRA Bursa Subemizden 1051 Hesap Sahibi Ticaret ve Sanayi Odası 1 K u r u m u m u z İstanlıul Sağlık Tesisleri ihtiyacı için 65100 kilo pirinç idari ve evsaf şartnameleri esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile satınslmacakttr. 2 Satmalma işi, 16 ocak 1967 pazsrtesi günü saat 15.00 de Beyoğlu Balıkpazar Mallı Handaki Müdürlüğümüz 2 No. lu Satınalma Komisyonmıda y a p ü a c a k ö r . 3 Şartnameler h e r eün mesaî saatleri dahilinde 2 No lu Satmalma Komisyon Baskanlığmdan temin edilebilir. 4 İdarî şartnameye göre hazırlanacak kapalı zarfların ihale günü engeç saat 14.00 d e k a d a r makbuz m u k a bili 2 No. lu Satınalma Komisyon Baskanhğma verilmesi veya engeç beürtilen saatte (saat 1400 de) Komisyonda bulunacak j e k i l d e posta ile İadeliTsahhütlü olarak gö'nderilmesi. 5 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 6 K u r u m u m u z ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Bastn 25243/177) 18. K O T A İNGİLİZCESİ Çıktı ö d e m e h çonderiîir 100 Lira Sehit Teğmen Kalmaz Cad. No. 18/A Şahinler lşhsnı Kat 3 Daire 3233 Tel: 11 34 49 ANKARA C u m h u r i y e t • 193 10.000, LİRA İstanbul Şubemizden 273 Hesap Sahibi Sayın Mehmet Besir f'r«oyak 5.000, LİRA Merkez Şubemizden 866 Hesap Sahibi Savm Tiilin İdil. 5.000, LİRA Yenişehir Şubemizden 381 Hesap Sahibi Sayın Sabaiıat Vağcıoğlu 5.000, LİRA Merkez Şubemizden 1337 Hesap Sahibi Sayın Meliha Bicaıı 5.000, LİRA Merkez Şubemizden 20439 Hesap Sahibi Sayın Semiha Atçeker Ayrıca 7 kişi 2jOO. er, 4 kişi 1.590. er, 70 kiji 1.000. er ve 110 kişi de çcşitH para ikramiyeleri kazanmışlardır. Öğretmenler Bankası. ikramiye kazanan mudileri kutlar, diğer çekilişlerde biitün hesap sahiplerine bol şanslar diler. Şişli Vergi Dairesine olan borcundan ötürü Bomonti lyiniyet sok. 16/3 sayılı mchalde tahtı hacze alınan yukan d a c:ns ve evsafı gösterilen esyanın 11.1.1967 günü saat 14 de mezkur mahalde 6183 savılı âmme a l a c a k l a n n m tahsıl usulü hakkındaki Kanun hükümlerine tevfikan ve pesin para ile satılacağı anbak verilen bedel tesbit olunan değerın °i 75 ınden asağı olduğtı veya hiç alıcı bulunmadığı takdirde ikinci satısın 13.1.1967 günü aynı saatte ve aynı mahalde yapılacağı ve fazla malumat almak isteyenlerin Ş;şlı Vergi Dairesi Müdürliiğüne m ü r a c a a t î a n ilân olunur. (Basın 10059) 181 Başbakanlık Arşiv Genel M udurlug unden Aşağıda cinsi, miktarı. muhammen bedeli ve geçici teminatlan yazıh altı kalem malzemenin 2490 sayıiı Kanun gereğince eksiltmeleri hizalarıadakı gün ve saatlerde İstanbul Vilâyetı bahçesi dahılmdeki merkez bınamızda yapılacaktır. Şartnameleri mesai saailerinde aynı yerde görülebilir îstekhierin Kanuni îekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarmı îhale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Baskanhğma vermeleri ve posta gecikmelerinin kabul edilmıyeceği ilân olunur. Muhammen Geçicî Bedeli Teminatı Cinsi 1 Eüj'ük Silindir doner kâğıt parlatrr.a cihazı Adet L i r a K r . Lira K r . 1 8.500, thale Gün Saat 23.1 1967 10.30 » » » > KRAFT KÂĞIDI SATlN ALINACAKTIR Gübıe Fabrikaları T.A.Ş. Umum Müdürlüsünden: Şartnamesi ABD'de AİD SMALL BTJSİNESS CİRCXn,AH'da neşredilen S 175.000 lık Kraft kâğîdı, döviz teminj ve ithalâtı Şirketımizce yspılmak üzere satın alınacaktır. ABD'den verilecek teklifler 26/1/1967 akşamma kadar Şirketimize teslim edUecektir. Bu işle ilgili şartname Bankalar Caddesi Zafer Han kat 4 dekı Umum • Müdürlüğümüzden temin edilebilir. Tel: 49 96 0304 komple reprediksiyon şasesı (Dürst ağrandizör için) 3 Banyolar için frigorifik tesısat TOPLAM 1 BLİyök koüu saç makası 2 18X24 eb'admda thale şekli Kapalı zarf » » Açık eksıltme » » 1 1 1.250, 15.000, 24.750, 2.250 400 850 3.500, 1.856,75 » » » 363,50 14.30 > » Tiirkiye Öğretmenler Bankası 3 Kompresörlü el bova tabancası 2 Tezgâh matkabı I 1 1 TOPLAM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle