23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHIFE DÖRT CUMHURİYET 4 Ocak 1967 JOHNSON HEP SABIRSIZDL. 3 Herkesten önce gidip başkanlık uçağına yerleşecekti polltikaya atılmış, Wa*hington' daki çabalarıyla kendine bttyfik bir itibar sağlamıştı. Bn itibar, 1960 ta Demokratlann Başkan adaylığıns Johnson'ı itebileeek dereceye yükselecek, fakat Ken nedy adındaki genç biitün fimitleri söndürecekti. Johnson, Kennedy'nin Başkan adaylıfına ıerilişinden sonra garip bir dnrnm da kalnuştı. Bu yarışı terketmek istemiyor, hiç olmazsa yardımcılıgı ele geçinneyi tasarlıyordn. Ne var ki Kennedy kampından gelen haberler kendisinin «istenmediğini» belirtlr nitelikteydi. Fakat Johnson «onanda bn haberlere aldırmamaya karar verdi ve Robert Kennedy aracılıgı ile kendisine lâf olsun diye teklif edilen Başkan yardımcılığı adaybginı kabnl etti. Robert. daha sonra bn kabnl olayını şöyle anlatacaktır : «Johnson teküfin üzerine âdeta atlamıştı...» MILYONLUK TELIF HAKLARININ HIKAYESI Mehmet BARLAS ün, Manchester'in hazırladığı «Bir Başkanın ölütnü» kitabından Jacqueline Kennedy'nin çıkardığı pasajlardan bir bölüm vermiştik. Bunlarda, Jacqueline'in özel hayatı, kocasının öldürülmesinin genç kadında yarattığı buhran anlatıhyordu. Dünya o fünlerde Jacqu eline'i metanetiyle lanımıştı, fakat işin iç yüzü, dışarıdan gorül düğü gibi değildi... Beyaz Saray'da geçirdiği son günlerde, Jacqneline ile kalanlar, Manchester'e, cereyan eden herşeyi anlatmışlardı. Bnnlara göre çenç kadın zaman zaman ızdırabına dayanaraıyor, başını gömdügü yastıklann kılıflannı parçalıyordu Fakat «Bir Başkanın ölümü» nü Kennedy ailesi gözünde sakıncalı kılan başka taraflar da vardı: Başkan Johnson'ın suikast ânındakl ve sonrasındaki tutnmn, Kennedy'leri kızdırma sı, kitapta ifadelere dayamlarak anlatılmıştır. Bunlar doğrndnr; ne varki Başkan olmak için tasarılar yapan Robert Kennedy, şimdilik Johnsonia arasını açmak istememektedir. D ıevk dnyarken, JehnMniar iae çiftliktekl biftek partisinl berşeye tercih etmektedirler. Üstelik Kennedy Johnson'a defer vermek bir yana, kfiçök görmektedir de™ MeselA Johnson'a Vietnam'a gitmesini teklif etmiş, Johnson'ın «Ya ölürsem» sornsnna da şn cevabı ver miştir: «Üzülme Lyndon; Sana Amerikan taribinin en büyülc cenaze törenini düzenleriz!» şt« bn hava içindeki Johnson. 23 Kaom sabahı Teksas' | ın Dallaa sehrine Kennedy'le beraber gelecektir. Teksas eyaleti. Johson'nn anavatanı oldutn halde, Kennedy'nin yanında yine ikinci plânda kalmıştır. Hatta ikinci p*nda bile kalama mıştır. Öndeki otoraobile Kennedy ailesi ve Teksa» Valisi Connaly ile karısa binmişler, Johnson'lar arkaya düşmüşflerdir. Fakat ikinci otomobilde bulunması da dnrumn knrtarma makladır. Çünkü Beyaz Saray erkinı bn «silik» yardımeiyle beraber olmayı istememekte, başka otomobUlerde yer aramaktadıriar. Derken Kennedy vurulacak ve kafile son îüratle Parkland hastahanesine yönelecektir. Herkes, Başkanın akıbetiyle ilgili, herkes bu meşum olaya eğilmiş tir... Acelecilik o arada Johnson'lar ne yapmışlardır? Johnson lar da hastahaneye gitmişler; fakat kafileden daha önce, onlardan aynhp hava meydanında hazır bekleyen Başkanlık nçağına koş rauslardır. Kennedy'nin cenazeslyle birlikte gelen fizgün topInlnk, Johnson ailesini uçafa yerleşmif, bekler vaziyette bulmnştnr. tş bn kadar da degildir. Jscqneline'in yanına gelen Lady Bird Johnson, üzüntüsünü şn •özlerle ifade etmeye kalkmıştır. «Bu trajedinin Teksas'ta cereyan etmesi beni ne kadar üzdü bilemezsiniz!..» Sanki trajedi, Johnson'ın eyaleti Teksas değil başka bir eyalette cereyan etmiş olsa, durnrn değişik olaeak, Lady Bird daha az üıülecektir. Neticede. bir üzüntünün ifadesi böyle olmama Udır. çakta hava ivice gergindir. Johnson, başkanlığmı sağlayacak yemin merasiminin he B men olması için hazırlığı yaptırmış, uçağa kadın hâkim Sarah Hughes'i yetiştirtmiştır. Yemin merasimi sırasında fotoğraflar çeküirken, Johnson Jaccjueline' in kolundan çekecek, beraber görünmelerini saglayacaktır. Bir başka konu daha Jacqneline'i kızdırmıştır. Johnson kendisine «tatlım» diye hitab etmektedir. Bn havanın sonuçları, Kennedy ekibinin konnşmalarından iyice anlaşıbnaktadır. Bir Ken nedy'ci sonnnda gazetecilere şöy Ie demek lüzflrannn hissetmiştir: «Johnson'la önde değll, arkada kendi başkanımızla uçtuğumuzu yazraayı unutmaym..» Görüldüp gibl yer yer Maneta ester'in kitabından aldıgımız pasajlar, Johnson bakkmda pek iyi düşünceler yaratacak gibl değildir. Bunn Kennedy ailesi de tarketraiş, ilgiU pasajları çıkartmıstır. Fakat. daha önee de belirttigl miz gibi, basın müsveddelcri okuyanlardan herseyi almıs. kitap yayınlanmadan dünya bütiin bnnları oknmnştnr. Dünya bas1nı iğer mesele de, Amerika'da yayınlanmayacak olan bu pasajlann, Amerika dışındaki durumudur. Çünkü Manchester'den kitabı 665 bin dolara alan Look dergisi, bunu düny» gazetelerine satarak masrafının hiç olmazsa yansını çıkartrnava çahsmıştır. Almanya'da Der Stern, Ingiltere'de The Snnday Times. Fransa'da Paris Match. kitabı yayınlıyaeaklardır. lüzbinlerce lira vererek bunn satın alan yabancı gazetelerin, Amerikan mahkemelerinde ince lenebilecek bir anlaşmazlıga aldırmıyacakları muhakkaktır. «Bir Başkan'ın ölümü», bnnlardan başka, asıl konn olan suikasta da ejilmektedir. D u Sonunda Aynı hava ohnson seçimlerden sonra da bn havanın devam ettifini görecektir. Kennedy'nin seçkin kişiliğine, Kennedy ailesinin havasma da ısınamamıştır. tsınrnasına da imkân yoktnr. Karısı Lady Bird'ün, ikl kııının tavırları, Jacqneline'le mukayese edilince garip tezatlar ortaya çıkmaktadır. Iki aile ayrı dün yalann aileleridir. Kennedy'ler Pablo Casalslarla, Leonard Bernsteinierle bir arada olmaktan I Sabırsızlık ohnson'ın Kenr.edy'nin öldürülmesinden sonraki davranışı «Sabırsızhk» kelimesiyle anlatılabilir. Johnson, Rooswelt çağında I Johnson'lar Kennedy'lere hiç benzemiyordu Ü l çak VVashington'a gelmiş ve alana konrauştur. Jacqueline nçaktan perişan inerken Johnson koşmnş, fotoğraflarda beraber çıksın diye koluna girme ye kalkmıştır. Fakat Kennedy' cilerden birinin daha sabrı tükenecek ve atılıp Johnson'ı götüslüyecektir. Bn yardımeı, Kenny O'Donnel'dir.Hava bep aynı minval Uzre de vam etrniştir, Beyaı Saray'da Johnson, Kennedy'nin sekreter Ierinin heraen kendi sekreterleriye yer degişniesinl istemiştir. Robert Kennedy mfidahale edip, bn işlemi geri bıraktırmıştır. v j . V.S. YARIN: Tek kurşun sesi duyuldu MODESTY BLAISE 06.25 oc.nn 06.45 06.50 07.00 07 05 07.30 07.45 07.50 08.00 08.20 0S.40 09.00 09.10 09.30 09.45 o?.sn ıo.oo 10.15 10.25 Acılıs. croeram Türküler eecldl Konusma Türküler gfçidi (2) Köye haberler Sabah melodileri Haberler ve hava durumu Isusnbulda bugun 123456789 B ULMAÇA manasına İkl söz. 2 «Birdenblre örtmen anlamına iki söz. 3 Kapı ve pencerelerde bulunması gereken bir aracı eksik karşılığı bir söz ve bir takı. 4 «tçinde yaşadığı dağ kovuğu simsiyah» arUamına ikl söz. 5 Bir sıfat takısı. 6 «Hind Avrupa ırkından insanlara mahsus lisan» mâ F123456789 Stiidvo G'den Hafif müzik Kücük orkestra Vivolonsel »oloları Gunümüz Sorunlarırmz Nesrin Sioahiden »arkılar Cocuk bahcesı Cocuk AniikloDedifd Kardes Okullar Müzik kutuEU Ev kadını ile röoortal Ev kadınının Türk muziîtnden istekleri 10.40 Arkası varın Kısa ıı.no Sabah haberler konseri •1 05 melodileri 11.40 Ciean Isrcet Sıral orkettrası 12.00 F. Türkândan türkuler 12.15 Üsküdar Musiki Cemivetl 15 30 Haberler. R. G. de bueün ı.ı.no Stüdvo G'den 13.20 Reklâm oroOTamları 1330 Kapanıs 14.00 ttalmarnnıB atüJedllmlj nasına iki söz. 7 Paürtısı* gürültüsüz vilâyet (iki söz). 8 Evliyaya vaadde bulunamama. 9 «Ma tematik bilimi konusunda lunlan pot» karşılıği iki söz. 15 S5 16.00 16.40 16.45 16.55 16.56 16.5S 17.00 17.30 17,50 19.00 19.40 2(1.00 20.15 20.35 20.55 21.00 21.15 21.45 22.00 22.45 2.1.00 23.20 24.00 Acıhs. Droeram llikrofonda eenclik Saz eserleri Kur'anı Kerim Iftar vakti Saz eserleri Kısa aberler Yurdun Sesi Fehmi E°e orkestrası Reklâm Droeramları Haberler ve hava durumu Stüdvo G'den Nida Tüfekciden türküler Türk vorumculan S. Tur Gülermandan sarkılar 24 saatin olavları Dünvamız ve siir K. Türk Musikisi Korosu Sevdiklerinizle beraber Reklâm Droeramları Haberler ve hava durumu Hadvo vavhlar Sonat saati KaDanıs SOLDAN SAGA: 1 Binaların en üst katında bulunan çamaşır asmaya mahsus açık genişlikler (çogul). 2 Bir zaman parçası, bir çekimin kısaltılmışı. 3 Devlete ait mallara eskiden böyle denilirdi, tersi «kanun» mânasma gelir. 4 Bir edat, çevrilince saatleri düzene koymaya yarıyan esas belirlr. 5 Bir erkek adı, uyarma hareketi. 6 Kadınlar çokluk bu cinsten giyim eşyasma ragbet ederler, bir çeşit bez. 7 Dertlinin gönlündeki, bir zamanlar eli açık zengin kimselere böyle denilirdi (ters okunmalı). 8 Yarundakilerin şeflerden bekledikleri, Amerikadaki Peru devletinin başkenti. 9 «Teoriye daj'anan söz» karşıhğı iki kelime). YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 «Eksiksiz olarak duyan» DÜNKt BULMACANIN HAI.I.KDİLMİS ŞEKU NAS1L HALLEDİLECEK? YukarıdakJ rakamlı bulmacada »adece 8 tane anahtat (ipucu) ve 6 tane »onuç vardır. Bos olan 12 karenin içine 1 den 9 a kadar uygıın bireı rakam koyarak ve toplaına. çarpma. çıkartma, bölme isaretlerine dikkat derek soldafl sağa ve yukarıdan asağiya bnlmaeada gösterilen sonuçlan balnnuz. Biraz vaktinizi alır ama, bos vakönid boşça fe ,ai% olnnnnıu. flSK ve ÖLÜM 25 «... Sevişme o!up bittikten sonra konuşulabilir ki, o zanıan da ancak genelleştirilir, sizin deyişinizlen, üstünkörü konuşulur. Öpüp de öptüğünü söyleyen hiç de erkek değildîr, öyle değil mi?» Papaz gene: «Bay Jones.» diye çıkıstı. Kız da onun gibi: «Bay Jones!» dedi. «Ne korkunç bir adamsınız siz! Gerçekten, Joe Amca...» Jones alaylı alaylı onların sözünü kesti. • Öpüşme konusunda kadınlar öpenin kim olduğuna pek aldırmazlar. On'.arın tek ilgilendikleri çey öpüşmenin kendisidir... Cecily, gözlerini ona dikerek; gene; «Bay Jones!» dedi, sonra çabucak gözlerini çevirdi. Bir ürperü geçirdi. Papaz: «Kendinize gelin, efendim. Yanımızda kadınlar varı diye hikmet yumurtladı. Jones tabağını geri itti, Emmy'nin hamhalat, biçimsiz eli onu aldı. Çileklerden taç giydirilmiş sıcacık altın bir baş vardı işte karsıda. Jones: «Şu kıza bir daha bakarsam Aîlah belâmı versin!» di>e içinden yemin etti, baktı da. Kızın bakışı uzaktan uzağaydı, kişiüği de yoktu; deniz suyu gibi yeşil, serin. İlk önce gözlerini Jones çevirdi. Cecily papaza döndü, pürüzsüz bir sesle çiçeklerden söz açtı. Jones kibarca bir yana itilmişti. Jones, durgun durgun. kasığmı eline almıştı, ge ne Emmy göründü. Emmy'den ortalığa hafif bir düşmanlık yayıhyordu. Bir Jones'e, bir kıza baktı. « Sizi bir bayan görmek istiyor, Joe Aınca» dedi. Papaz, eünde kaşık, kalakaldı. « Kimmiş, Emmy?. « Bilmiyorum. Şimdiye kadar hiç görmedim, Çaaşma odanızda beküyor.. « Yemek yemiş mi? Buraya çağır.» Jones içinden: «Gözlerimin kendisinde o'.duğunu biliyor» diyordu. Derin bir öfke, çocukça bir hırs duydu. < Bir şey yemek istemez sanırım. Yemek bitinceye kadar sizi rahatsız etmememi söyledi. Ne istiyor, gidip bir baksamz.» Emmy çekildi. Papaz ağzını sildi, kalktı. «Gideyim bari. Siz gençler otunın ben gelinceye kadar. Bir ş?ey isterser.iz Emmy'ye seslenirsiniz.» Joe, elinde bir bardağı döndi're döndüre, somurtuk bir sessizlik içinde, öyle oturuyordu. En sonunda kız onun öne eğilmiş çirkin yüzüne baktı. « Demek evli değilsiniz, ayrıca da ünlü diye lâf açtı. Joe dalgın dalgın: «Evli olmadığun için ünlü» diye kargılık verdi. « Bundan dolayı mı nâziksüıiz de?» « Hangisini isterseniz.» . Vallahi, açık söyleyim, nâzikliği daha üstün bulurum ben.» « Sık sık karsılasır mısınız?» « Daima... onun bir sonucu olarak.» Jones buna karşıhk bir şey söylemedi. Gene kız aldı. • Evlilikten yana değil misiniz siz?» VVilliam FAULKNER « Yo, evliiikten yanayımdır, içinde kadın olma dıkça.» Cecily ilgisizce omuz silkti. Jones bu kız kadar yahnkat kimseler karsısında aptal yerine konmaya gelemezdi, kendini mahmuzlamak için, gelişigüzel konuştu: « Benden hoşlanmadınız. öyle değil mi?« Kız gene ilgisizcesine: «Yo, bilmediği bir şey olabileceğine inanan bir kimseden hoşlanırım ben» diye karşılık verdi. « Bununla ne demek istiyorsunuz?» (Yeşil mi, kurşuni mi?> Jones kadınların karşısında pervasız davranmadan yanaydı. Kalktı, öbür yana dolanırken masa yağ gibi bir kaydı. Jones îçinden: «N'olurdu bu kadâr sa kar olmasaydım!» diye söylendi. «Hele şu mendebur pantolon!> Sonra insaflı da\Tandı, «Kıza kabahat bul mıyayım» diye düşündü. «Ninesinin annesinin entarilerinden birini giymiş olarak karşıma çıksaydı ben ne derdim?» Kızın kızıhmtırak koyu kumral saçları, omzunun tatlı yuvarlakhğı gözüne çarptı. •Elimi şuraya koyarım. o dönerken koluna doğru kaydırınm.» Cecily başmı kaldırıp bakmadan, birden: «Joe Amca Donald'ı anlattı mı size?» diye sordu. Jones içinden: >Öf be!» diye söylendi. Kız dizlerini gerince sandaiyesinden bir sürtünme sesi geldi. Cecily: «Tuhaf değil mi» diyordu, cüimizin de ay nı ânda kımıldamak akhmıza geldi:» Kalktı, sandalyesi de karıştı, tahta bir ses çıkardı. Jones pek güiünç, pek şaşkın kalakalmıştı. Kız, masanın obür yanına dolanırken: «Siz benimkine oturun, ben sizinkine» dedi. Jones, sesini hiç değiştirmeden: <Seni kaltak:» dedi. Kız da sâkin sâkin: Neden söylediniz bunu?> di ye sordu. Jones, bir dereceye kadar duygularını yatıştırrr.ıştı, kızın yüzünde yeniden bir ilginin uyandığını görür gibi oldu. «Yanılmarmşım» diye böbürlendi. « Niçin söylediğimi biüyorsunuz.» Cecily damdan düşer gibi: Tuhaftır» dedi, «ka dınların kendilerine bu gibi sözler söylenmesinden hoşlandiklarını pek az erkek bilir.» (Birini mi seviyor acaba? Hiç sanmam... kaplanm et sevmesi gibi.> « Başka erkekler gibi değiiimdir ben.» Jones kızın kısaca bakışmda bir alay görür gibi oldu. ama o yalnızca kibar kibar bir esnedi. En sonunda Jones onu hayvanlar ülkesıne yerleştirmişti: Kobraların ince yapılı. mücevherlisinden. Cecily, onun içinden geçirdiklerini karşılık verir gibi o çıtkırıldım. incecik parmaklarının ucuyla ağzını örterekten: «Şu George da niye gelmedi beni almaya!» dedi. «Birini beklemek insanın ne canını sıkar, değil mi?» « Evet. George kim. sorabilir miyim?» •Elbette, sorabilirsiniz.» « Peki, kim?» (Zaten, tipinden de hoslanmadımdO .Ben sanmıştım ki siz o öien zavalhnın yasmı tutuyorsunuz.» (Devamı var) İSTANBCL İL RADYOSU 16.55 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.3(1 20.15 21.00 21.45 22 00 23.00 23.30 24.00 00,30 fll.OO Acılıs ve Droeram Sizin icin Kuçük konser Ivi aksamlar Senfonik müzik Cesit'.i melodiler Aksam konseri Genclerle beraber Oueralardan seçmeler Hafif müzik Gece konseri Caz müziâi Cesitli müzık Diskotet.ten secmeler Hafif müzik P r o s r a m ve kaDanu M a l k O Ç O ğ l t l | konu ve resim: AYHAN B A Ş O Ğ L U BEYAZ GUL AN K ARA 06.25 07.00 07.05 07.30 07.45 08.00 08.05 08.45 09.00 09.20 09.35 09.40 30.00 10.55 11.15 11.30 22,00 12.15 12.30 13.(Vi 13.20 13.30 14.00 14.15 14.30 14.50 14.55 15.00 15.55 16.15 16.30 16.50 16.53 17.00 17.30 17.50 19.00 19.45 20.r.0 20.05 20.25 20.30 21.00 21.05 21.35 2205 22.25 22.30 22.45 23.00 33.45 S4.0fl ANKARA RADYO8D Acılıs. Droeram Köve h a b e r l e r N. TokatlıoEİu ve K o z i n o î lu'dan sarkılar Haberler ve hava d u r u m u Sabah müziSi A n k a r a d a b u e ü n . K. ilânlar Her telden Salih U v e u n ' d a n t ü r k ü l e r Günümüz SorunUrımız Sabah konseri Kısa haberler ve K. ilânlar Arkssı v a r ı n Eeitim radvosu (1) Melodiden melodiye Cocuk bahçesi Konser saati Öele müziei K l b r ı s saati S a r k ı l a r ve ovun h a v a l a n Haberler. R. G. de b u e ü n Plâklar arasında Reklâm Drosramları Cocuk bahcesi M Türüne'den türküler Kemal Öncandan s a r k ı l a r Hafif müzik Kısa haberler ve K. l l i n l a r Eeitim radvosu (II) Hafif müzik Tiirküler Iftar Droeramı Saz eserleri Kısa haberler ve K. ilânlar Y j r t t a n sesler Dündar Balkandan sarkılar Reklâm Droeramları Haberler ve hava d u r u m u S Erorharıdan t ü r k ü l e r Uvkudan önce Ziva Taskentten sarkılar Hafif müzik Kücük konser 24 saatin olayları 20. v ü z v ı l ı n eetirdiklerl E r k e k l e r toclulueu T.B.M.M. saati Hafif müzik Nevin Akol'dmn t ü r k ü l e r Haberler ve hava d u r u m u Konser satonundan Gece v n ı ı ı n ) d o i r u Proeram ve kacanıs \A6Z. B^'SYL.TO&C peVLHTİNE OLAM g j UZA)C a Viavalan^ılsr püzldir kalabâlık:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle