23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
YHJN KİTABI 1 33O HfiRB OKÜLU OUYI VE A. KADİR NÂZIM HÎK1VIET BOtün kltapçüard». 10 Ura. Ödemell gönderilir. F.K. 58 Beyrıt, İsUnbnl umhuriyer 43. yı! sayı 15243 KURÜCUSU: rUNTJS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çorşomba 4 Ocok 1967 yeni bir görüg defcamızın, tisanat olay derginin basın ınetiminde bu 160 ı 3 sayısı hlr la < A >î" rgi. 3 793318 iGISI 18'inci kota açıklandı Bazı ithal maddeleri listeden çıkarıldı ANKARA, (a.a.) icaret Bakanı Sadık Tekin Müfruoğlu, dün düzenlediğl basın toplantısında, bugün Resmî Gazetede yayımlanarak yünırlüğe girecek olan, 1967 yıU birinci altı aylık devreye ait ithalât rejimi, liberasyon ve tahsisli ithal malları listesi, AÎD yönetmelıgi ve buna dair listeler ile yürürlukte bıraküan sirkülerler konusunda bilgi vermiş, bu arada rejimin özelliklerini açıkhyarak, alınan bazı tedbirleri de anlatmıştır. 1967 programı ile 800 milyon d o larlık bir ithalatın öngörüldüğünii. liberasyon listelerinden 340 ve tahsisli ithal mall&n listesinden de 240 milyon dolarhk ithalât yapılacagını, 18 inci kotada ise her iki liste için 290 milyon dolarlık kontenjan tamndığını belirten Ti caret Bakanı Müftüoğlu, 1966 yılı sonlannda liberasyona spekülâtil mahiyet arzeden büyük talepler vuku bulduğunu, aynı hareketlerin devam edebileceği de gözönünde tutularak 18 inci kotada bazı ted birler alındığını bildirmiş ve ösetle şunları söylemiştir: Feyzioğlu ve arkadaşlarınm bildirisine , INONU sert cevap verdi: Harek karşıd gereğini yapacağım,. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Moskova Büyük Elçiligimiz Müsteşarı intihar etti SADt CORUK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) oskova Büyük Elçiligimiz Müsteşan Sadi F. Conık, önceki gece Moskova'daki evinde kendisini asarak intihar etmiştir. İki yıl önce Moskova'ya atanan Conık, 46 yaşındaydı. M T Parti Meclisi bildirisine muhalif kalan 8 üyenin önceki giin muhalefet nedenlerini açıklamaları üzeriııe, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nun kendisini ziyaret eden Merkez Yönetim Kurulu üyelerine «Hareket bana karşıdır. Siz buna karışmaym. Ben gereğini yapacağun» dediği öğreuiinıiştir. Oğrenci teşekkülleri arasında çatışma Tedbirler 6 liberasyon listelerinde Mr kısım maddeler mösaadeye tâbi tutulmuştnr. g 11 sayılı liberasyon listesinde bulunan 87.06 pozisyonlu yedek parçalann teminat nisbeti, 125 olarak tesbit edilmiştir. g> A.tj). yolnyla yapüacak tthalâttaki teminat nisbetleri, amumi ithalatın teminat nisbetlerine tâbi tutulmu? ve mal bedeline mahsup edilmemesi kabnl olunmnştur. 0 Tahsisli ithal malları listesinde mal veya vesaik mukabili ödeme şekline göre yapüacak ithalâttaki • / » 50 peşin ödenaenin, munzam teminat şeklinde, yetkili bankalarca T. Cumhuriyet Merkez Bankasma intikal ettirümesl uygun görülmüştür. (Arkası Sa. 7, Sii. 3 te) Amerika tkili Anlaşmaları miizakereye hazır olduğunu bildirdi ANKARA, (Cumhuriyet Bdrosu) NATO anlaşmasına uygun olarak Amerika Birlesik Devletleri ile Türkiye arasınds imzalanan ve zamanla anlamlan dışına çıkan ikili anlaşmaların ıslâhı yolnndski çalısmaların bir safoa»ı daha sona ermiş ve «Amerika Türkiyenin hazırladığı an» anlasma metni üzerindeki ineelemesini bitirerek, mfizakereye hazır olduğunu» Türkiyeye bildirmiştir. Hatırlanacağı üzere, özeîlikle 1954'te Türkiye'nin Nato'ya giri sinden sonra, Amerika ile ımzalanan ikili anlaşmalar, zamanla ve uygulamada anlamlan dışına çıkmıslardır. Amerika'nın (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Parti Meclisinin sekiz üyesinin yaptığı açıklama CHP Genel Merkez çevrelerinde ve bazı CHP'li Parlâmento üyeleri arasında tepkıyle karşılanmıştır. Dün, bir yandan Merkez Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Bülent Ecevit başkanlığında öte yandan CHP Grup Ybnetim Kurulları ortak olarak toplamnış ve ayrı ayrı durumu gözden geçirmişlerdir. Ortanın solu ekipinın ileri gelen lerı ortaya çıkan ikiliğın giderilebil mesi için «yeni bir Kurultay toplamağa gidebileceklerini ve hiç bir zaman tâviz vermiyeceklerini» bıldırmişlerdir. Öte yandan Genel Merkez, 8 Parti Meclisi üyesinin muhalefet sebeplerini açıklamasına cevap sayılabılecek bir nitelik taşıyan Genel Başkan îsmet İnönü'nun Parti Mec lisi bildirisinin hazırlandığı son Parti Meclisinde yaptığı konuşmayı yaj'inlamıştır. Ancak Genel Başkan İnönü'nun muhtemelen bugün aynca bir demeç vererek 8 üyenin açıklarnasuu oevaplandırması beklenmektedir. (Arkası Sa. 7, Sd. 4 te) MTTB'li gençler Teknik Üniversite Talebe Yurdunu tahrip etti ile MTTB'ne bağh oğrenci kuruluşları arasında dün gece çatışmalar olmuş, MTTB'li gençlerden bir grup, Teknik Üniversite Öğrenci Yurdunu tahrip etmiştir. 15 öğrencinin yaralandığı olaylar, Teknik Üniversite Talebe Birliğine mensup 200 kadar öğrencinin saat 18.30 sıralarında MTTB binasma gelmesiyle başlamıştır. Müsteşarm ani ölümü, Dışişleri çevrelerinde hayret ve üzüntüyle karşılanmış, Bakan. Çağlayangil, gazetecilere; «Conık'nn ölümfinün siyasî hiçbir yönü olamaz» demiştır. Çağlayangil, dün halen Ankara'da bulunan ve birkaç güne kadar gdrevi başına dönecek olan Moskova Büyü Eklçimiz Hasan Işık'la olay hakkında bir görüşme yapmıştır. Işık, intihar olayı ile ılgilı olarak, «Sadi Comk; gerek meslek, gerek aile hayatında, çok mazbut, aklıselim sahibi bir insan olarak tanımrdı. Kendisinin ailesine, ailesinin de kendisine olan sevgisi gonsuzdn. En heyecanlı anlarda bile soğnkkanlılıgını kaybetmez di. Ben, sahsen merhumun intihar haberini hayret ve teessürle karsıladım demiştir. Şahsî meseleler İSTANBUL TOPLUM POLİSl. FINDKLrDA GENÇLEBI • ~ i£*m&a DLRDLRMAGA ÇALISIYOH Ham petrol boru hattı bugün açılıyor A.NKARA, (Cumhnriyet Bu rosu) Bir ucu Batman'da bir usu ise Iskenderun'da bu lunan 494 kılometre uzunluğundakı petrol boru hattı bugün Iskendenında yapılacak törenle hızmete açılacaktır. Tdrende Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile Başbakan Süleyman Demırel de hazır buJunacaktır. Bir demeç veren T. Petrollerı eskı Genel Müdiini Topaloğlu, •Çıkanlan bütün güçlüklere raÇmen projenin sür'atle ger ceklestirildifini» söylemiştir. (Arkası Sa. 7. Sii. 7 de) ÜnÜn Cepheden hiicum «Mİİfl Başlannda Profesör Feyzioğlunun da bulunduğu bazı CHP Parti Meclisi üyelerinin yaptığı çıkış, ilk bakışta son toplantı ve blldiriyle ilgili gibi goriiıiüyor. Açıklamaya gore sekiz üye CHP nin sosyalist olmadığını bildiriyc koydurmak istemişler, bu istek kabul edilmcmiştir. Oysa CHP sosyalist parti değildir, akılcıdır, bu bakımdan ortanın solu 18 inci Kurultayın bildirgesinin tâyin ettigi sınırlar içinde kalmalıdır. Muhalif parti meclisi üyeleri bu istekleri genel tartışmalar sırasında acık \o seçik olarak ileri sürmüşlerdir. Ayııca bildiri üzerinde söz aldıkları zaman da itiraz edenlerin konuşmaları dinlentniş ve sonunda hazırlaııan metin oya konulmuştur. Oylamada ise bildiri büyük çoğunlukla onay. lanmıştır. Bu duruma göre muhalif uyelerin karara iltihak etmeleri gerek moktcydi. Araa onlar öyle yapmamışlar, karşı bildiriyle akıllarına gelenleli soylemişler ve açıklamayı o şekilde kaleme almışlardrr ki artık tutulan vol ho;. gorülebilecek bir muhalefet şerhi ya da muhalcfetin belirtilmesi yolu olmaktan çıkmış AP li gazetelerin iyi nitelendirdikleri gibi, bir anlamdd. isyan havasuıa bürünmüştür. Aslında bu yol bilerek tntulmamış değildir. Zira hikâyesi, Kuroltay öncesine, CHP içindeki liderlik savaşına ve sonunda kazan kaldıranların geleceğe ait ümitlerini kaybetmelerine dayanmaktadır. Kurultaydan epeyce zaman önce CHP içinde bir post kavgası başlamıştı. Bu kavga hem İsmet Paşadan sonraki liderliğin hem de lideri destekleye eek ekipin çekişmesiydi. Liderliğe oynamak için birkaç yol var gibi görünüyordu. Birincisi ve en tutarlısı bir yandan İnönünün etrafında ikinci durumuna geçmek, öte yandan teşkilâtın tutacağı kuvvetli adam olabilmek. Genç adaylardan Turhan Feyzioğlu liderliğe oynayanlarm başında geliyordu. Ne var ki İnönünün etrafında ikinci olmak şansını daha 3 üneü hüknmetin kuruluşu sırasında yitirmiştr Teşkilâtın kuvvetli adamı olıııaya gelince, bu tecrübeler Feyzioğlu için biç de iyi sonuçlar vermemisti. İstelik ortanın solu ekipinin Ecevitle birlikte ortaklaşa yönetimi teklifine de sırt çevirmişti. Bütün bu olaylarda Prof. Feyzioğlunu hataya götüren janlış hesap şu idi; İsmet Paşa ortanın solu hikâyesini 1965 secimlerinde ortaya atmış. fakat alınn.ı sonuç karşısında gerilemek zorunluğunu duymuştu. Şimdi Paşa, o politikadan dönmenin şartlarını yaratmaya çalışıyordu. Kurultayda meseleyi ortaya getirecek, bildiriye aldıracak ve sonunda ortasol politikasma bel bağlayanlar tasfiye edileceklerdi. Kısacası İsmet Paşanm statükocu olduğnna bir kere inanraıştı Feyzioğlu. Oysa gelişmeler bu hesabın yanhşlığını meydana çıkardı.. İnönü aslında CHP ye toplumdaki yeni görüşlere gore yeni bir yön verebilecek. aynı zamanda genç AP karşısında 4t yıllık partiyi hem fikren, hera dc fiilen gençleştirecek bir ekip aramakla meşguldü ve bunu mütemadiyen tekrarlıyordu. Bu ekipi Ecevit ve arkadaşlannda buldu. sonuna kadar da destekledi. tsmet Paşa. Ecevit grupunun içinde sivri uçlann var olduğuju bilmiyor değildi şüphesiz. Ama karşı tarafla terazilenince, yeni rkip ağır basıyordu. Zira karşı tarafta kaderlerini ihtilâle bağlamış olanlar tepeden inmeciler bol bol bulunuyordu ki ber halde bunlar orfasolculaım sivrilerinden çok daha tchlikeli idiler. Kurultay arifesinde durum bclli olunca Feyzioğlu ve arkadaşlan kendilerine bir başka yol seçtiler. Gruptaki hava nasılsa müsaitti. İnönü ihtivarlamıştı ve 1965 kayıpları pekâlâ ortanın soluna büsbütün bağlanabilir. dolaylı olarak Genel Başkana karşı hücuma geçilebilirdi. Bu taktik ilk gunlerde tutar gibi göründü. Ancak teşkilâtın baskısı ile İnönünün kesin kararı oyunu bozda ve Kurultay, bilinen hava içinde sona erdi. Daha sonra yenilgiyi gruptaki çözülmeler izlemeğe başladı. Öte yandan yapılan temaslar teşkilâtın Parlâmento üyeleri üzerindeki baskısını arttırdı Yeni Genel Merkez ekipiyle Genel Başkana karşı olanlar için iki alternatit kalıyordu. Biri butün ümitleri bir yana iterek köşeye çekilmek, öteki köprüleri atıp yine merkezden hücuma geçmek. gerekiyorsa tsmet Pasayı da karşıya almalc Feyzioğlu ve arkadaşlan ikincisini seçtiler. Sımdi artık köpriiler atılmış ve İnönü de hareketin, kendisine karşı oldusuıiu açıkça söylemiştir. Böylece Feyzioğlu ve arkadaşlan için asıl mücadele bundan sonra başlamaktadır. Atılmış köprüleri yeniden kunnak. sadece güç değil, artık imkânsız gibidir. Zira Gülek olayını hatırlayanlar, CHP ye kendisinden soııraM iciıı yön vermcğe çalışan İsmet Paşanın bu imkânları büsbütün ortadan kaldıracağını bilirler. OLGUNLUK İMTİHANI TERRAR KONÜYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TBMM Butçe ve Plan Karma Kom'.syonunda dün Mıllî Eğitım butçesınin goruşülmesıne devam edilmış, tenkıt ve dılekleri cevaplandıran Mıllî Eğitım Bakanı Orhan Dengız, nufusumuzun yuzde 17'smın oğrenci durumunda olduğunu belırtmıştır. Bakan her yıl yıne nufusumuzun yüzde 3 oranında gehşmesı açısından önümuzdeki yıllarda her ders yılı 18 bın öğretmen ile 18 bın dershaneye ihtıyaç duyulacağını ıfade etmış ve Turkıye'de 10 yeni universite kurulacağım büdırmıstır. «AP» Ajansı; «Coruk'un Moskova'daki arkadaşlarınm Müstesarın karısı ve çocuklarıyla birlikte oturduğu apartman dairesinde kendisini iple astığını ve olaya, herhalde sahsî meselelcrin sebep oldu|nnu söylediklerini» bıldırmiştir. Olay nasıl başladı ? Merhumun cenazesi. uçakla yurdumuza getirilecektir. Teknik Üniversite Talebe Birliğinin TMTF'İ desBayan Coruk, Moskova'dan teklemesi üzerine Ekrem Ozer grupu ve MTTB yöne , ticilerinin bir gün önce tTÜT Birliğine giderek «Fede | çektiği bir telgrafta, olum haberasyan isine kartşırsanız, slzl fena yaparız» diyerek ba ; rinin eşinin anneMne ulaştırıl» ğırıp çağırmaları üzerine akşam üzeri 200 kişılik bir : maıını istemiştir. Teknik Üniversıte grupu, TMTT binası onünde top3 çocuk babası idi lanmış, MTTB yöneticilerinın özür dilemesini istemiştır. Si%ras'ta doğan merhum. evli olup, 3 çocuk babasıydı. Siyasal Tabanca çekme iddiası Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra 1947'de Dışişleri BakanhBu arada Teknik Üniversitelilerden bir grup, binaya girerek Birlik mensuplanndan Nurettin Ispir'i ğına intisap etmis; Paris Londaramıştır. Bir gün önceki olayı yapanları bulamayan ra, Libya ve Merkez'de çeşitli İTÜT Birliği mensuplan, büıadayken, iddiaya göre görevlerde bulunmuştur. Tekniker Talebe Birliği Başkanı Oğuz İpek, tabanca i Coruk, 15 gun kadar önce yılçekmiştir. Bunun üzerine İpek hırpalanmış, yüzünden lık ıznini geçirdiği Türkiye'den ve kolundan yaralanmıştır. Moskova'ya dönmüştü. Polis, önlerini kesiyor Aradıklarını bulamayan Teknik Üniversıteli öğrenci'.er, binayı terkettikten sonra, «Dağ Başını Duman Almış marşını söyleyerek, Sirkeci yönüne gitmişlerdır. Burada Toplum Polisi tarafından önleri kesilen oğrenci ler, •Otobfislere binerek, Yurdumuza döneceğiz» demişlerdir. i Bu arada, MTTB binasınm ikinci kaündaki bir pencereye çıkan Tekniker Talebe Cemiyeti Başkanı Oğuz îpek, pencereden atlamak istemişse de, kendisine mâni olunmuştur. Olay sırasında MTTB binasınm birkaç camı kırılmıştır. TABANCA ÇEKTİGİ İDDİA EDİLEN GENÇ, PENCEREDEN ATLAMAK İSTERKEN Gümüşsuyu'ndaki tahribat Mıllî Türk Talebe Birliğinde meydana gelen olay üzerine, saat 21 15'de 30 kışilik bir grup tarafından ani baskına uğrayan Istanbul Teknik Ünıversitesi Talebe Birliğinin Gümüşsuyu Talebe Yurdundaki bürosu, tahrip edümiştir. Binaya giren 30 kişihk grup, ellerinde taş ve sopalarla cam ve çerçeveleri kırmış, daktilo, tek«ır makinası, telefon, masa ve binada bulunan diğer eşyayı tahrip etmişlerdır. Oğrenci olmadıkları iddia edilen baskın yapan topluluk, burada önlerine çıkan talebeleri de dövmuş, 15 kişiyi yaraladıktan sonra. dağılmıştır. Durumu bildirmek için TMTF'İ telefonla arayan Teknik Üniversiteliler, cevap alamamış, ustelık «TMTF de basıldı» söylentileri üzerine, Dolmabahçe yolu ile Cağaloğlu'na hareket etmişlerdir. Dengız, memleketımızde, ılkokul sayısının bu yıl açılan 1319 ilkokulla 32 bine, ortaokul savı(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) TÜRKİYE'DE 125 BİN 704 ÖĞRETMEN VAR JACK RUBY Oswald'ın kaatili Ruby kanserden öldu DALLAS, (Ajanslar) Başkan Kennedy'ı katletmekten sanık Lee Harvey Oswald'ı olduren Jack Ruby, Kennedy ile Os\vald'm 3 yıl önce olduklerı ayrı hastanede, dun Türkıye saatıyle 18.30da, akciğer kanserınden olmuştür. Ruby, vucudunun her tarafına yayılan kanserden dolayı Dallas'takı hapishaneden çıkarılmıs ve 9 Aralıkta Parkland Hastanesine kaldırılarak tedâvi altma alınmıştı. Dün gazetecilerle konuşan avukatlan, Ruby'nin ?on günlerde 80 yaşmda bir adam halıni a'.dığım soylemislerdır. 55 yaşmda olen Ruby'nin 3 kardeşı vardır. Otopsi, herhangi bir dedikodu ve sovlentiyı onlemek uzere, kalabalık bir dokforlar topluluğu onünde yapılacaktır. Mahkeme, kiralık kasaların aranmamasma karar verdi Tatari'ler tarafından İtalya'da bastınlarak yurda getirilraiş olduğu ihbar edilen 10 milyon lira tutarmdaki sahte beşyüz liralık bank notların saklandığı ileri sürülen kiralık kasalann aranması için yapılan müracaat mahkeme tarafından reddedilmiştir. Mahkemenin, Bankalar Kanunu hükümleri uyarmca vrdiği karar üzerine Savcılık, Malî Polis'in isteği üzerine Banka yöneticilerinden bu konuda yardım istemiştir. Yetkıliler. sahte paralann sak landığı ihbar edilen 4 bankadakl 6400 kiralık kasanın listelerini dün öğleden sonra tetkik etmeğe başlamışlardır. Bu arada Tatari şebekesine dahil oldukları sanılan j'edi kişinin ısimleri nin listelerde bulunup bulunma dığı da incelenmektedir. Polisle çatışma Fındıkh önlerine kadar gelen grup, yolda yanlarmdan geçen polis vasıtalarını yuhlamış, «Bizi evimizde vnrdular. Polis caniden yana!» dıye bağırmışlardır. 200 kışi kadar olan Teknik Üniversiteliler, Fındıkh'da Toplum Polisi tarafından karşılanmıştır. Gençler, Polis kordonunu geçmek isteyince çatışmalar olmuştur.. Bu arada, cop kullanan Polise karsı koyan 7 Teknik Üniversitelınin Emniyet vasıtalarına bindirilerek uzaklaştınlması protesto edilmiştir. ' ' H M S M K ^ Olaya karışan Talebe Teşekkülleri Başkanlan birbirlermden şikâyetçi olarak Savcıljkça ifade vermişlerdir. Bu arada Vali Poyraz, talebe başkanlariyle görüşerek, kendilerine nasihat etmiştir. Olaylardan sonra «alârm» durumuna geçirilen polis Galata ve Atatürk Köprüleri ile MTTB, TMTF ile ÎTÜT Cemiyeti onünde tertibat almıştır. ANKARA, (a.a.) Devlet mömurlanna verilecek avansların ödenmesine, 9 Cteak'ta başianacaktır. Ödeme şekilleriyle ilgili Bakanlar Kurulu karamamesi, Cumhurbaşkanı Sunay tarafından. dün akşam imzalanmıştır. Avansların ödenmesi konusunda Maliye Bakanı Cihat Bilgehan, şu bilgıyi vermiştır: «9 Ocak tarihinde yapüacak ödemede, hem Ocak ayının zamsu tutarı, hem de geçmiş 10 ayın bir ayhği, Şubat ayında ise zamlı tutarla beraber geçmişin iki aylığı ödenecektir. Mart ayından itibaren de, hem ödeme yapılan ayın zamlı tutarı, hem de geçmişteki iki aylık tutar ödenecektir. Böylece, birikmiş olan 10 aylık miktar, Haziran ayına kadar tamamlanacaktır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Avansların ödenmesine 9 Ocak'ta başlanıyor TAHRİP EDİLEN İSTANBUL TEKNİK ÜNlVERStTESt TALEBE BIRLİGİ LOKALt THE SUNDAY TIMES Drş Haberler Servisi Londra'da yayınlanan Kunday Times gazetesı, bu haftaki ekonomi i!âvesinde ilk Türk otomobili Anadol'la ilgili bir yazı vayınlanmtır. «Demirperde'nın bu vanır. daki en fazla otomobile sahip ul kelerden birinde makine çağım başlatan» olay şeklinde citele nen Anadol hakkındakı yazı, o tomobili hazırlayan Ingıliz fırmasına dair bilgi /ermektedır. Buna göre, Reliant Motor Company admdaki şirket, Anadoi'un 1967 de, ayda 3000 lik bir ıstihsal kapasıteıınc kavujacagı belirtıl mıjtir. İngiliz basını «Anadol»dan bahsediyor Koç grupunun 18 milyon lira sermaye koyduğu tesiste, Relı• < n t Motor Şirketinin payı 3 mil von lıradır. Sunday Times, vazıda aynca, '/. Koç hakkında bilgi vennek e. 62 yaşındakı ış adamının Ankara.da küçük bir ı; sahibıyken «imdi milyan aşan ve otelcilıkten demirciliğe Kadar çeşitli dallarla uğraşan bir üoldingin oaşmda bulund.uğunu belirtmek tedir. •Gazeteye göre. Anadol'u Türkiye'ye getıren firma, aynı otomobili îsrael, Yunanıstan, Pakıstan ve Portekude de İmâl etmeyi dü;ünmektedir, Erdem, AP Genel Idare Kurulundan dün istifa etti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Genel îdare Kurulu. dün gece Basbakan Demirel'in başkanhğında toplanmış, Çalışma Bakanı Erdem, Kurulda buiunacak bakanların sayısının 8'le smırlandırılmış olması açısından. yonetım kurulundan istifa etmiştir Erdem'in yerine. l'ınci yedek olan Şinasi Osma getirilmi§ür. 10 MİLYON Mali Polis dün tabah 10 milyon lira tutanndaki sahte 500 lük banknotlann dört bankariaki kasalarda saklanmakta olriuJunu açıklamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) KONU VE RESİM Ayhan Başoğlu • Ecvet GUKESLN Bugün 4. sahifemizde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle