23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CunrihuriYet BAS1N ARLÂK YASAS1NA U Y M A Y I TAAHÜT E D E R NAZIMi. KADt # Genel Yayın Müdürfl: ECVET GÜltEStN • Sorumlu Yazı Ijlerl Muduru: EBOL DALLI • Basan «• Yayan: CUMHURIYET MATBAACILIK v« Gazeteclhk T. A. 5. Cağalojlu HalKevi sokak No. 3941 GÜNET h&ERİ: Küçukraat Meydanı Edime Hanı Adana . Telefon 4550 * ANKABA: Atatürlt Bulvan Yener Ap tfenışehır Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 A IZMtR: Gazı Bulvarı No. 13 Tel: 31230 BUROLAR ABONEveİLÂN Senelik 3 aylık Turkive 75 00 40 00 22 00 Harıc! 193 00 99 00 49 50 Başhk (MaJstuı 2 3 4 5 lnci çah:felerde (santtml 6 7 ncı sarufeleı Nlşan, Nıkâh Evlenme. Dogum (Maktu) Ölüm. Mevllt Teşekkürv» Kavıp aram» S«n> KaviD 'Kelbnesı) 200 40 3* 75 90 • Ura • • » > • SAV1SI 25 . KUKUŞ •••••••••••»••••••••••» • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • OYUNLAŞTIRAN • NİHAT ASYALI • MÜZIK AHMET YÜRÜR • • DEKOR METİN OENİZ KOSTÜM GÜLER ERENYOL Tjcaret Bakanı (Baştarafı 1 inci sayfada) 3 İthalât rejimi kararmın, überasvon listelerinden değişik olarak getirilen ve gümrüklerce re'sen ithaline yetki veren hfikmu kaldınlmıştır. Simdiye kadar sSz konnsu hiikmün şümulüne giren deçişikliklerle ileili talepier bundan bövle «mal deçişikliçi komitesi» tarafından tetkik edilerek karara bağlanacaktır. YAPILAN DEĞIŞİKLİKLEB O Musaade belgelerine istınaden yapüacak ithalâtta, teminatın, müsaadenın alındığı tarıhten ıtibaren (10) gun ıçınde yatınlması mecburıyetı konulmuştur. ITHALÂT VE A.İ.D. YÖNETMELIKLEBİNDE Bu tedbirlere paralel ithalât rejimi kararı ıle ithalât ve A.I.D. yonetmeliklerinde de gerekli değışıklıklerin yapıldığını kaydeden Sadık Tekin Müîtuoğlu, bu k o nuda şu açıklamayı yapmıstır: • Yapılan bu de^işikliklerden ayn olarak mamul ihracatını teş rik maksadiyle bahis konusu karann 10 uncu maddesi daha da genişletilraiş ve mamullerini memleket dahilinde tiöviz karşıbçında yabancı teşek kiiUere satan veya satacak olan sanayicilere de teşmil edilmiştir. • îki taraflı anlaşmalara müsteniden yapılan protokolIara ihşık kontenjan mevzuu mallara protokolların imza tarihınde yurürlükte bulunan rejımdeki tahdidi kayıt ve şartlann protokol süresınce tatbik edılmesi hususu karann 9 uncu maddesine konulan bir hükıim ıle açıklanmış bulunmaktadır. • Mutemet eliyle yapılan ithalâtta ilgili gümrük idareleriyle ithalâtçılar arasmda çikacak an laşmazlıklann önlenmesi mak «sadiyle döriz tahsis mektnplan vera ithal müsaadelerinln T. Cnmhurivet Merkez Bankasınca mutemetler adına düzen leıımesi kabul edilprek, bu ko nuda ithalât vönetmeliçinin 31 inci maddesine gerekli hiiküm konulmuştur. 0 Eraır veya musaadeye tâbi olan sanayici kotalannın d^ıtımmda, tevzı mevzuu maddelerden lüzumlu ^orulenler ıçın sanayıcüerin ıstıhsal vergısınden başka kurumlar veya geUr vergılerinin de nazan itibara alınacağı hususunda ithalât yönetmelığınin 29 uncu maddesine gerekli hükum vazedilmistir % Nihayet, sanayici ve ithalâtçılarınuza bir kolayhk sağlamak üzere, A.I.D. volu ile vapılarak ithalâtta 5.000. dolardan aşağı kıymetteki tahsislerin serbest kaynaklarımızdan kar şılanması hususu kabul edilerek A.t.D. yönetmelifinin 12 nci maddesi de buna göre tâdil olunmuştur. YURTTA YAPILAN MADDELER Kalıte ve miktar bakımından memleket ihtiyacnnı karşılıyabilecek duruma gelmlş olan yerli smal maınullerin ithal hstelerinden çıkarılmış olduğunu özellikle belırten Ticaret Bakanı, bu arada gene sanayiimizin gerekli taldıgı ham ve yardımcı maddeler ihtiyacının da karşılanması bakımından 16 adet yeni kota ihdas edildigıni açıklamıştır. Sadık Tekin Muftuoğlu, bir soru uzenne, ithal lıstelennden çıkarılan maddeîeri soylere ^ırala mietır İnönü sert cevap verdi (Baştarafı 1 inci sajfada) Öncekı gun 8 Partı Meclısı uvesi nın açıklaması basına verılınce CHP Merkez Yönetim Kuıulu, Ino nu'yü evır.de ziyaret ederek dururau anlatmış ve 8'ler büdııısmı gostermıştir. Öğrenıldiğine göre İnönü, Merkez Yönetim Rurulu ujelerını teskin etmiş ve onlaıa Parti Meclisi bildirisini ben kaleme aldım. Bu büdiriye muhalefet ermekle \e buna açıklamakla bana kar^ı çıkıvorlar. Hareket bana karşıdır. Siz buna karışmayın. Ben gerc£ini yapacağım» demıştır. GENEL MERKEZDE CHP Merkez Yonetım Kurulu dun Bülent Ecevit başkanhğında toplanarak durıımu goruşmuştur. Bu arada CHP Partı Meclısınin son toplantısmda bıldırı hazırlanırken înonü'nun yaptsğı konuşmanın înö nü'nün tasvıbi alındıktan sonra va ymlanması kararlaştırılmıştır. Genel Başkan Inonu, bunu yerınde bulmuş, konuşma uzerınde bazı tas hihler yaptıktan sonra basına açıklanmışür. ÎNÖNÜ'NÜN KONIS1VHSI İnönü, Parti Mec'.ısinın son toplantısında kendisı tarafından kaleroe alınan bildiri ıle ilgili olarak Feyzioğlu ve arkadaşları tarafından yöneltilen tenkıdlerı ozetle şoyle cevaplandırmıştır. «Şimdi buraya kadar iıah ede vim. Bazı aşın cğilimler, memlekette demokratik rejimi htrpa lamak. işlemez hale gelırmek için gayretler vardır. Bunları bilirim. Bazı arkadaşlanmız. bu gibi cereyaniara karşı yazdıkla nnızı kâH derecede k«v\etli bulmamışlar kendi teklifierındeki ifadelerle ce\ap ^ermck Kerekri^i kannatmdadirlar. Her kesin bir fikre kuvvet vermek için tuttnğu usul. kullandıcı uslup farklıdır. Ben. sıiperlâtif dedi|imiz mubalâşalı sıfatları. cn az dl<;ude kullanınm. (Bu fi kirde dejjrilim'l derim \e bunun la kesin bir şev sovlcdiğimi du şunüriira. Başka birisi, bunu (katiyen bu fikirde defcillm) di ye söyler. Bu da bir ifade tarzıdır. O kimse. bunu daha ku\vetli bir ifade tarzı zanncder. Bir başkası, 1 katiyen ı t katibeten, bıitün manâsı ile bu fikrin karşısındayım> der \e bu ifade nın daha km\etli % tesirli ol e duğunu duşünür. Bunlarm hop si soylenebilir. Herkes üslubuna göre, süperlatifleri kullanır \f maharptlf isahette kııU>"" bii tı mı ağzından? (Allah sözü agzından çıkmaz bu adamın) derler. Siz gene hafif günlere ;eldiniz. Bana eskiden kendi ?rupumnzda sbvierlerdı bunu (Ne olur canım bir defa Allab sözii sov'e) derlerdi. Sonra bir çun Grupta çıktım, anlattım: (Efendiler) dedim. (Ben her ıste Allshın adını ve seriatın dtlmı kullanan bir terbive sisteminden feldim. Bunun a«lını bilirim ben. Hocaların bildiîi kadar ben bunu memleket, millet islerindr dıni bakımdan deserlendirebilirim, ama sıyasette bir defa buna hasladın mı. sivasî bavatı bu yarısa sokmus olurum. \ e hir sene sonra bakarsınız meshnr Meclis âlımlerinden birisi iktidara gelmiş. Seriatın hâmisi ve takipçisi olarak yeni bir meslekî felsefe kurmuştur. Ne hale gelir memleket? Onun icın yapmam bunu ben. îapmadım, japrrıvoruz \e \enıvoT'UZ. DDRMEN TİYATRDSU 18 OCAK 1967'den iTiBAREN YÖNETEN, HALDUN DORMEN \ BUGÜN CİT YARIN GEL 150. OYUN SON İKİ HAFTA »•»••••••••••»•••••»••••••••»»••»»••»»»••»»»• Reklâmcılık 17 199 TURİSTİE BİR MÜESSESE ELEMAN ARIYOR OTEL MÜDÜRÎJ On sene otelcilik tecrübesi veya yuksek dereceli otel tahsilı yepraış; reaervasyofl. muhasebe, yiyeçek içecek, teknık bakun servıslerinde tecrübeli ve satış kabiliyeti oîması. TANITMA ÜZMANI Reklâmcîlık veya protokol ile ilgili sahalarda çalışmiş olmak Her iki vazife için de yabana dil bilgisi, tercıhan Ingılizce şarttır. Bir adet vesikalık resim ve referans göstererek, yazı ıle aşağıdaki adrese müracaat pdilmesi rica olunur. (Müracaatlar mahrem tutulacaktır.) P E V A Piyasa Etüd ve Araştırma Bürosn İmam Sokak 1'4, Beyoğlu İstanbul Yeni Ajans: 178,188 7 L A I V İstanbul Umum Sigorta Anonim Şirketinden: Merkezi İstanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi 309 No. lu Mısırlı apartmanının 8 No. lu dairesinde bulunan İstanbul Bankası T.A. Şırketinin, Yangın, Nakliyat; Kaza ve Hayat Sigorta branşlarmda bulunmak iızere, Şirketimizın «A» acentehğine tayin edildiği; <7397 sayılı kanun hukiimleri dairesinde V*in olunur. Cumhuriyet 203 1 LA N Tekel Genel Müdürlüoünden Rize Çay Bolgesinde mevcut takriben 8000 ton kuru çay ihraç edilmek uzere satılscaktır. İstekliler, Unkapanındaki Tekel Genel Mudürluğu binasında (D15 Satış ve Iştırakler Şubesıne) müracaatla şartlan öğrenebilirler. Alıcılann 20 ocak 1967 cuma Rünü saat 17 ye kadar, şartlara uygun tekliflerini vukarıdaki adrese bildırmelerı rica olunur. (Basm 10039/179) uoiuı, [ıtıl, Kapsul, proteknık eşya. ozalit kâğidı, biçilmis kereste, 0,75 mm. karelik kadar demir ve çelikten âdi siyah saçlar. H<^ mir ve çelikten ince ve kalın bornlar, demir ve çelikten tel ve örSrtiler, alüminynm etiketler. düz emniyet camlan, varis çoraplan, cam elyafından mamuller. demir ve çelikten şeritler. saç kurntma makineleri, dökme demirden ince ve kalm bornlar. trevler cekicileri, motosiklet. demır vabalar.» LIBEB.\SYON LtSTELERİNDE Liberasvon Iı^telermın muhtevasmın muhafaza edildigini, önemlı bir deSısıklik yapılmasına ıhtiyaç görülmedı^ını ıfade eden Ticaret Bakanı Muftuoğlu. «Bununla beraber, piyasada spekülâtif tnahhet taşıyan taleplerdeki artışın devam edebileceği nazan itibara alınarak. bu çibi hareketleri önlemeyi teminen bir kısım maddelerin mercDer müsaadesine tâbi tntulması kararlastınlmıstın> demış, liberasvon listesinde musaadeye tâbi su rraddelerin ver al d]ğ:m açık'amiştır «Çinko oksit. fosfitler, ^osfa^ lar, mono asitler, asit alkoller. halitalı ve karbonlu çelikler, ham alüminynm, aliuninvuın ince vaprak ve şeritler, mötefenik aksam parçaları, makine aksam ve tefeıruatı, hadde silindiri ve hadde kalrplan. her nevi vatak kovanlan, elektrikli ve elektronik âlet ve cihazlar, sentetik ve basit kauçuk, tabiî ham kaııçuk, ambalâj makineleri.» MÜHİM OLAN YATIRIMLARIN GERÇEKLESMESIDIR Ticaret Bakanı Sadık Tekin Muftuoğlu, tahsish ithal mallan üstesinin 125 mılyon dolar üzermden tertıplendışinî liberasyon lıstesinden \ap:lacak ıthalâtın da 170 milyon do'ar cıvannda olacağının tahmtn edıldıgıni belirttikten sonra, 800 mılvon dolarlık 1967 itha! programında yer alan mal gruplan arasmdakı dağılımı açılkıyarak, su bılgıvı vernuştır: «Yatınm maUan 340. ham madde 375, tüketim mallan 85 milvon ki. cem'an 800 milvon 'lolar. İthalâtın kavnakları itibariyle daSılımı ise şövledir: iLiberasyon listeleri 340, tahsfcli ithal nıallar listesi 240. anlasmalı memleketler 90 milvon ki, cem'an 6"0 milyon dolar fprogram ithalâtı» dır. .>.emlekette. 1 Demokratik rejim yurıimezl diyenler \ardır. Ben bu duşünce^i kabul et mhornm. karşısındayım. Bu ko nuda vaziyet aldığim vakit. bjzı şiddet \e kuvvet tabirlerile sağlanandan daha çok tesir yap tığımı bilirim. tecrube ebni^im dir. Halbuki, bu mctinde muta dımdan fazla superlâtif kullan mışımdır. (Her saldınya karşı vaziyet almışudır) derken kesin hir vaziyet alnorum. Bu bir ihtilâl olacaksa, bfe Bbyie bir harekete karşıyız ve her saldınya karşı, rejimi savunmu'juz v e savnnacağiz, demektir. Zannederinı, bu kesin bir vaziyettir. Metinde. CHP için, (memle ketimizde, demokratik tejimin yurumiyeceği duşuncesini asla kabul etmez) demişiz, (asla)M kaldırsam ve yalnız (kabul ctmez) desem bence tc«iirî daba kuv\et!i olur. Ama. biraz da her gun konuşulduğu \ey,i nıun temelen bazı tehlikeler geciril di|i icin bir kuvvet, bir şiddet ıfM«l Mrmevi arzu ettim • OKTANIN SOLU Vt SOSYAT im Inön" daha auı/.a mldırıde <)rtanın sotu» ile ilgili paragraf; okumuş ve bazı uyelerın «Sosyalist değiliz> deyıminin bu bildınde tekrarlanması için yaptıklan teklif ve konuşmaları ele alarak demıştir kı. •Bu bir Kurultay kararıdır. Kuru lta yda ifade edilmiş bir şeydir. Bugun. bu parti meclisi icinde de bu tartışmaları vaptık. bitirdik. M. arkadaşlar, fiklrlcrini her yanı ile soylediler. Cene burada baıı arkadaslara gore, Genel Sekreter ile Merkez Yönetim Kurulu kuşku altındadır. Bazı arkadaşlar. şuphe ettiklerini beliritiler. Ben. bildirideki birinci maddeyi bunuıı için teklif ettim ve önce. onu oyladım. Sonra tekrar aynı konuya danuldu, söylenenlerden çıkan. bazı arkadaçlara gore, hâlâ süphe altmd.ı bulunan bir Merkez Yönetim Kuıulu ve bir Genel Sekreter var. Bu teklifi kabul ermekle. bu arkadaşlara şiiphe damgasını e\velâ kendi elimle vuracağım, ondan sonra da çalı^ın diveeeğim. Bu olmaz. Bu teklif. butun bu dedikodularm hep sini Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter alevhine daima işlemek için bir zemin hazırlamaktır. Bunu yapmam.» Inonu, «Hem Ortanın solundasııı, bem Sosyalist parti değılsin» dıjenlerın bulunduğunu belırterek demıştır kı: «Bir Sosyalist gelir, aldığımız tedbirlerin, Sosyalist partilerin proçramlanndan ya da uvgulamalarından bulunan konular ol duğunn söylevebilir. Bunlarm kimisini. yaptığımızı, kimisini yapmadığımızı belirtebilır. Evet kimisini yapnoruz kimisini vap mıvoruz. Kımini bir Sosvalist partinın yapacağından daha ıler\ bir sekilde vapıvoruz. Bu, bıze mabsus bir sevdir. Cumhurı>et Halk Partisi hudur. Ben simdi bu bildıride, XMII. Kurultayımızın, CHP'nin Sosralıst bir parti olmadıgım belırttisinı \e Ortanın solu çdrü^u1U kesin karara bağladığını sü\1 leyebilirim. Bunu vaparım ben. Ama kâfi gelmez. Hemen bunun vanına ilâve etmek lâzım: (Parti Meclisi, Genel Sekreterın ve Merkez Yönetim Kurulunun cahsmasımn Kurultay kararları ıçinde olduğunu nıüsahedc etmistir.) Bunu da beraber sövlemeyi kabul ediyor rousunuz? Nıçın bunu da ılâve etmek ge rekir? Çunku, aksı halde, Genel Sekreteri her sozun başında tartışmalara arzetmış oluruz «Arkadaslar, ben bazı toolan(ılarda konu>iurum. Kar'imda artamlar hfH'rlfr: fRı!O rirrler, dıkkat pHi'i hır «antt"n rcrı Uonuşujor bit defa Allab SOÎÜ çık Karadeniz Teknik tîniversitesi Rektörlüğünden: Karadeniz Tekn:k €Tniversitesi Temel Bılımler Fakültesi Kimya Mühendisliği dalma 19661967 ders yıh içh 30 öğrenci almacaktır. Öğretime 1 şubat 1967 tarihinde başlanacaktır. 67 temmuz 1966 tarıhinde yapılan Üniversıtelorarası Merkezi Sistem Giriş Smavlanna gırmış olup da fen puanı 205 ün üstünde (200 dahil) olan istekılerin 14 ocati 1967 cumartesi günü saat 13 e kadar, aşağîdakı hususları belirten birer dilekçe ile (İstanbul Ünivers.tesi Fen Fakultesi Dekanlığl, Vezneciler İstanbul) adresıne nrüracaatlan Kerekir. İstanbul'da bulunanlar mıiracaatlarını şahsen, İstanbul dışında bulunanlar dilekçelerini tachhütlu olarak posta iJt göndennek suretiyle yapacaklardır. Postada vâki o'acak gerikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildj. Dilekçelerin sıralanmasında Fen Puanı esas oîarak alınacaktır. Dilekçelerde belirülecek olan hususlar şunlardır: Dilekçe sahibinin adı ve soyadı > » Giriş imtiham aday numarası » » Giriş imtihanı sira numarası » » Aldığj Fen Puanı > > Açık adresi (Aranıldığı zaman en kolav bulunacak adresi) (Basm 25387170) A 1. T 1 N Cnmhurıjet Rcşat Hamıt A/ı« Napol^on 24 âjar kulje 97.39 163.00 123.00 105 00 100 00 14 36 97 70 I 70 164 00 124 00 Iflfi 00 '01 0« 14 38 Mesele bundan ibaret. Sosyalıst değılız sozunü de onun ıçın koymariım buraya. Sonu gelmez bunun > Evvelce bir Sosyalist Parü olma dığımızı sovleyel'm. yeter deniyordu. Sımdı o arkada kald (Sosyalist mMn. değil misin onu söyle) dâva <ÎI basladı. Bununla başa çıkamam ben. Genel Sekreterrn ve Merkez Yönetim Kurulunnn bunu söylemesinde hiç bir fa>da yok. yalnız şüpheleri ve ithamları târe tutacak LEFKOSE (a.a. AP) :0fl bir nnktadır ha. kadar K'bns'h Rum dun SovPartiyi idnre eden me«ul bir he\et Buyuk ElcılıŞırnn onunde yet var. Biz onu şüpheler altmda numajış ^aparak. Ba^bakan Kotutacağız, şupheleri besleyeceğiz sıgın'ın lurkıve'dp \erdıçı KıbYaoamam bunu » rıs'la ılgılı demeçlerı protesto Genel Ba^kan, Genel Merkezle etmistir. Sovyetlerın sıyasetini gruplar arpsındaki ılışkıler ıçın şun ılk defa protesto eden Kıbrıslı lan sörlemıştir: Rumlar. uzerınde «Kıbrıs, yeni •Bunlar kendi yetkileri icinde ca bir Berlin haline çelmek istelısnlar ama bir partinin esas organ miyor», «Utan Kosigin» ve «Taklan olarak. birbirlerini tamamlaja simi Moskova'da uygnlayın» rak, birbirlerine varım ederek ça yazılı pankartlar tasımaktadır Ii5irlar. mesele bu.» GENEL MERKEZ BEKLİYECEK CHP Genel Merkeri şimdilik oIa>ların ınk safını beklemek kara (Baştarafı 1 inci sayfada) nndadır. Bu çevrede. ashnda Geda, yıne zaman zaman anlasmane' Ba'kan tnönünün meseleyi ele ların metnıne aykırı davranışaldığı, Genel Başkanın gorüş ve ka larda bulunması Turk hukumet rarlarmm bnemlı olacağı belirtillerıni zor durumda bırakmıstır. »nekte, bu sebepten olaylarm ınki Geride bıraktığımız ıkı yıl şafınm bek'enece*i öne sürülmek içınde, Kıbns olayından öturü tedir. Turkıyenın Amenka ıle ikıli Rin PAKTİ SLCU MU? ilişkilerını kısmen gözden geçır 8 lerın Haysıyet Dıvanına sevkmek ıhtıyacmı duyması uzerine, edıhp edilmıyeceklerı de bu arada ıkıli anlaşmaların •ataya kovdıısoz konusu edılmıştır. Ancak buğu aksaklıklar ortaya çıkmts ve nun ıçın 8 lerın bır (Partı suçu) ıs bu anlaşmaların venıden düzen1> leyıp ıslem«"'1ıV ' ''nın tesbıtinin ge lenme"5! konusunda Amerıka ile reklı olduâu bıldırılmektedir. BaTurkıve aa = nda Kmndar başr< 71 Merkez Ydnetım Kurulu u>ele11, 8 lern dolajlı olarak ithamlan\menka D'sıslerı Bd m î.îarks'zme kadar göturmelenni 1965 Kı^an avında. Cerio loplanPairtiyi bolucu ve ajırıcı bir dav tı«ı dolayKiyla. Ankara'va gelıranış o'.arak rıtelemenin mumkun şı>le bu temasların sonucu alınolab'lec°sinı ılen ?jrmektedirler mıs ve taraflar, Hnlaşma'arın KÜÇÜK Kl'RlXTAY yenıden duzenlenmesını kararTOPLANABILtR Her şevden once ll Başkanjarınm ^»tvmışUırdır Bıınyr| jjrerme Turkîye «İkili anlaşmaların Akatılacağı bır 'Kucuk Kurultay) nayasası nlteliirini tasıyan bir toplantısı, Gene' Merkezde şimdıana anlaştns metni» hazırlanhk mumkun gorulmekte, daha sonmış ve bunu 8 Evlul'de ıncelenra olayların gehşmesıne gore gere mek uzere Amerıka'ya vermışkırse (Buyuk Kurultayın) toplantir ınpcına gidılebıleceğı ıfade edilmek Arsdan bes aya yakın zaman tedır. geçtıkten sonra, nihayet AmenECEVİTIN YENİ GEZİSt ka Bırleşık Devletleri, DU anVE İNÖNÜ Uşma uzenndekı 'ncelemelerını Ote yandan oğrenildığine göre ön tamamladığını ve müzakereye cekı gun Meıkez Yoneüm Kuruluhazır olduğunu Turkıye'ye bılnun înonuyu zıyaretı sırasında Ge dırmıştır. nel Sekreter Ecevit, Partinın iç me llgılılerden aldığımız bı'gıleseîeleri sebebiyle programladığı re gore, muzakereler bu ay ıçın>urt gezısıne çıkamıyacağı endışe de Ankara'da, buyuk bır ıhtıtını belirtmiş, buna karşı Inönu: malle ABD'nın Ankara Buvuk•Ne demek? Sen programladığın elçısı Parker T. Hart ve Dışıslege7İyi yapacaksın. Ben Grupa girı Genel Sekreteri Zekı Kuder otururum. bu meseleyle ben neralp ya da Merkezde gorev ameşıçul olurum» "ev ıhını vermiştır. lan eskı VVashıngton Büyükelçır.FNFL MERKEZDE sı Turgut Menprnpncıoğlu araC.H f. Genel Merkezıne gelen sında başlıyacaktır mılletvekıllen ve senatdrler dun 8 lerın açıklaması konusunu kenBu muzakerelerın tamamlıindi aralarında tartışmışlardır. ParmaEindan sonra, Turkıye ıle Atı Merkezmde heyecanlı bır hava merıka arasındakı fceneUıkle as esmış ve çeşıtlı gorüşler üen su keri alanlarda ışbırlığını duzenrulmuş, ortanm solundaki parlâlıyen ana anlaşma metni ikı ülmento uyelerı «bir an önce tedbir kenın Dışışlerı Bakanlan taraalınmavı» sö'ii^mu ıleri sOrmüşfmdan da tekrar mcelenerek ımlerdır zalanacaktır. 0HYLAR1N A1U11NUA NK VAK? Ana aniasma'nın C HP. Genel Merkezinde Ecevıtçiler arasmda Turhan Feyzioğesasian lu ve arkadaşlarının tutumu bBu ay muzakeresıne başlanazetle şoyle yonımlanmaktadır: cak ana anlaşma metnınde TurO Prof. Feyzıoğlunun ötedenbeKıye'nın eğemenlık, toprak burı asıl meselesı CHP. Genel Baş tunluğu içışlerıne Karışılmama kanlığı meselesıdir. Kendisı bır ılkelerinin zede.lenmemesı ama post kavgası yapmarlığını ıddia ecıyla ongorduğü ana konular dıyorsa da gözü C Jî P. liderllğinşoyle özetlenmektedır: dedır. 0 Türkiye'de ortak savuııma O Otedenberi devnmcı fikiıleamacıyla kurnlmus olan Nato rın savunucusu olan Feyzioğlu, trsisleri, hiç bir snrette Nato bu defa tutucu polıtikacılarla ayamaçlan dısında knllanılamaz, r.ı paralele dusmuştvır knllamlma sırasında karşılıklı fi Feyzioğlu ve arkadaşları (C. danısma şarttır. H P. sosyalist degildır) sözünıi bıl • Bu tesıslerde öulunacak Adırıye koydurmak ıstemek suremerikan askeri personelinin satıvle, Merkez Yonetun Kuruluru vısı, bulundurulacak askerî araç devamlı ı'ham altında tutmafc istemışlerdır. BUdıriye bu soz ya ve silâhların tıplerı ve miktarlan karsılıklı danışma sonunda nına (Merkez Yonetım Kurulu ku crtaklasa kararlastırılır. Bunrultay bıldirisine uygun hareket larda vapılacak her degişıkhk etmistir) deyimi konulması tekTürkıve'nin mutabakatı ile lıfıne yanasmamışlardır. Bu da mumkun olur. Ecevıt'ı yıpratmak istemelerinden • Türkiye'deki askerî Ameriılerı gelmektedır kan personeli kayıtsız ^artsız O 8 ler vaptıkları açıklamada, Turk kannnlarına avmak zorun grup başkan vekili sıfatlannl da dadır. imza olarak lcullanmışlar, sankı butun CJHP grup üyelennın ken • Ikıli posta anlaşmasınm sağ dı artlarmda oldaklarını gösterladiğı ımtivazlann buyuk kısmek ıstemışlerdır. mı kaldınlmı« ve bu anlasma 0 Bu meselede ortanın solcunormal habertesmeyi kapsavalan tâvız venruyecek, gerekırse cak duruma getirilecektîr. grupta da mücadeleje devam ecieceklerdır. Gerekırse yenıden kurultay toplanabilır, partinın ger (Baştarafı 1. inci Sahifede) cek yönetıcılerinın kım olduğu or Bılindı|ı gıoı kıralık kasdiar n taya konabilır. çıft anahtarı vardır ve bunO Ortanın solculanna kurultalardan bırı kıralayanda dığerı yın muallel olduğu ıddıasıyle de ne bankada bulunmaktadır. Kıçıkılmıştır. Oysa kurultayı eski ralık kasalann açüması için ıki >onetım kurulu hazırlamıştır. O anahtarm birden tcullanılma^ı kurultayı tıazırlıyanlardan çoğu Partı • Meclisinde uye bıle olma aerekmektedır. Bu bakımdan po ııs banka yonetıcılerini de uyar mıştır. Tıi'tır. FEYZtOGLÜ TARAFTARLARININ Mali Pohs, açıklamasını, elGÖRÜŞC dekı ıhbara dayanarak yapmıstır. Ancak ıhbann doğruluk deOte yandan 8'lerden Coşkun recesı tam olarak oılınmedığınKırca «Inönüyü karşımza aldıden bahıs konusu olan sahte 500 Çınız söyleniyor, ne dersınız?» luklerın kıralık kasalardan çıkıp <=orusuna şu cevabı ermışfır: • Bu açıklamaya ırazalarını ko cıkmavacagı da »ımdilık kesin • anların hiçbirisi hasta Gpnel o'arak belh değıldır Bu arada " ıhaarda belırtıîen bankaların Haskan olmali üzere hiç kımsevi kirahk kasa daırelerıne gıren ı.arcılanna almam^ktadırlar. Bn muştenler de kontrol altın» alın«cıklnmava ımza Knvanlar parmışlardır. , ti ıçınde hiç bıı makama gelme çabası icinde degildirler. Bo açık lamaya imza koyanlar. ortanm solnn» iliskin 18 inci Kurultay karannın biitön hükümleriııe her partilinin aynı ölçüde uvması çerektiti ve bu bildirıde ver alan bfîtün hukiimleri avm derecede Snem vererek halka anlatmakla görevli oldngn man cıyla hareket etmektedirler.» Kırca «H»ysiyet Oivanın» sızi verebilirler mi?» sorusuna ıse «Böyle birseyi mümhün %'âr memekteyira. Bir «çıklama yap ma hakkı bizıat Parti Meclisi tarafından verilmistir» cevabını vermıştır GRCP TOPLANACAK CHP Mechs ve Senato Grup Yonetım Kurullan <1ün bır top iantı yaparak Perşembe pıınü Grupu toplamayı "cararlaştırmış lardır. Resmen bıldırıldığıne gore bu grup toplantısmda MP ta rafmdan verılen dı$ polltıka ve Kıbrıs ıle ılgih gensoru onereesını desteklevıp 'lesteklememek hu",usunda karar verılecektır. Ancak bu grup toplantısmda ortanın solu meselesının ortaya atılması da beklenmektedır. Kıbrıslı Rumlar «Utan Kosigin» dövizleriyle nüting yaptı ikili Müzokere daba tekzip etmıs ve milli ola(Baştarafı 1 inci sayfada 1 rak böyle bir tesısin yapılabileBoru Hattı Iskenderun'da 1500 ce|ine ınanmıyanları mahçup metre uzunluğunda bir limanda etmistir. Petrol fiyatı konusunsonuçlanmaktadır. Bu liman sada oldu^n sibi Petrol Kanununyesınde Batman'dan basılan ham dakı görüşlerımızın de haklı olpetrol kolayca tankerlere yukduğu birer birer ortaya çıkmak lenebilecek ve rafınerlerı denız tadır. Bu millî diva ıle ilgili ojoluyla sevkedılecektır. larak bundan sonra süyleyecekBoru Hattı için 6 milyon 552 lerimiı de ferçeklere, objektit bın metrekare arazi kullanılesMİar» dayanmaya devam edemıştır. Bunun yuzde 95 i satm cektir.^ ahnmıştır. Petrol Boru Hattı uzerinde ikisi iki uçta olmak üzere 4 pompa ıstasyonu yer almıstır. Aynca bır telsız haber(Baştarafı 1. inci Sahifede) lesme sistemı kurulmustur. Einın bu yıl açılan 133 ortaoCumhurbaskanı Cevdet Sunay, kulla 967'\e. Iıse sayısının da jıBaşbakan Demırel v e Enerh Bane bu yıl aeüan 46 hse ıle 210"a kanı îbrahım Denner bugun asyükseldıçını açıklamıştır. Millî keri bır uçakla Adanaya gidecek Eğitım Bakanı, a>nea, bu yıl 4 ve oradan tskendertına geçecekmilyon 250 bın çocuğun ılk okulerdir. Cumhurbaşkanı Sunay ve la, 495 bın oğrencmm ortaokuBaşbakan Demirel, açılıs törela, 126 bın oğrencmın de lıseye r.ınde de hazır bulunacaklardevam ettiğım belırterek, gorev dır basında bulunan bğretım eleTOPALOGLCNUN DEMECİ manlarımn sayısının 125 bın 704 Petrol Boru Hattının ışletmeolduğunu ?öjlemı=tir. ye açıîmssı dolavısıyle T. PetLÎSE MEZUNLARI roüerı A. O. nın eskı Genel Mudurü Senator Ihsan Topaloğlu SAYISI HER YIL dun su demecı vermıstırÇOĞALIYOR «l%0 1965 arasında yurdamnz Açıklamalanna devam eden da cereyan eden petrol münakaBakan, her yıl Iıse mezunu sayısası ve müeadelesinde mes'ulisının çoğaldığını, bunlann hepyet tssımış bir ki§i olarak Boru sine memurluk bulmaya ımkân Hattının işletmeye açılması ile, olmadığım belirtmiş. «Bn baMilli Petrol dâvasında benimsekımdan, mesleki ve teknik ögdi|imiz amaçlardan hiri daha retim alanına kaymak gerekigerçeklesmis bulunnvor, ve Tflrk vor. Bu sahaya büyuk önem vemilleti iktisadî bagımsızlık alarivoruz» demı«tır. nında bir zafer daha kazanmıs TEDBİRLER oluvor, Mıili Eğitım Bakanı, Bakanlı1%1 yılında Born Hattının >a ğın eğitım sıstemine yeni bir pılması için ilk fikir ortava atılyon verme konusunda yaptığı dıjfr zaman ve ondan sonrafei çalışmaları ve düsunülen tedyıllarda Kanunnn Be« Yıllık birleri. şovle sıralamıştır: Plân çerçevesine alınması kat'l(î) Ortaoknllarda akademik lestifi dönemde, böyle bir yatımesleki v e teknik sahalara 8 | nmın rerçeklesmesini önlemek rencilerin kaydınlması bakımıniçin yabancı «irketier başta ondan testler uvgulanacaktır. lara kananlarla bu sirketlerde (5) Sırıf tekrarlama, yani sımenfaatlerini görenler. mücadenıfta kalma hakkı, lıselerde bir le etmislerdir. Çıkarılan butfin yıla indirilecektir euçlüklere rafmen bu proje B»(3) Oknla eidemiyenler için 1tılı anlamda dahi sür'atli bir şeZ vıl süreli kurslar açılacaktır. kilde serçeklestlrilmişiir. Petrol boru hattı Olgunluk imtiham 1leri sürdükleri iddialar jnırtta petrol olmadıgı, ince petrolün bulnnmasını beklemek lâıım yeldifi ve T. P. O.'nnn b5yle bir yatınmı basaramıyacatı, çfinkü kâfi malı ve idarî füce sahip ol madıjh bnsuslarından ibaretti. Hâdiseler, bn iddialan bir kere Avonslor (Baştarafı 1. inci Sahifede) AVANS'IN DIŞINDA KALAN MEMURLARxN DURU>IU Belediye ve özel idare memurlan. Personel Kanunu ile Iktisadî Devlet Teşekkülleri Personel Kannmı fizerindeki çalışmalar da, ilerlemektedir. Tasanlar, kısa zamanda Yüksek Meclis'e sunulmus olacaktır. Bu suretle yakmda, adı gecen memurların durumları da, imkânlar nisbetmde, islih edflmiş olacaktır. «Tasamıf Bonolannın kaldmlması için hükümetçe cayret sarfediUnektedir. Halen tasarı, Maliye Komisyonunda görüşülmektedir. Tasannın kanunlaşması halinde memurların aldıkları maaş ve ücretler, bîr nisbet dahilinde yiikselmiş olacak ve Tasamıf Bonolannın kaldırılması da, memurlara yeni bir imkân kazandıracaktrr.» (4) Lise bıtırmede oğrencınin yuksek öğrenımın gerekleri açı sından denetnıı için, olgunluk imtihanları tekrar konacaktır. (5) Müfredat programı ve ders kitapları yeniden düzenlenecektir. (S) Dı«ıplin konusu, tekrar ele alınacak, okul yonetimine genı>! vetkiler tanınacaktır. (7) DeÇcrlendirme (not verme) yeniden düzenlenecektir. (8) Orta oîretimde avaraj (or talama) uiııhi uvgu'prıacaktır. (9) Milli E^itira Şurâsı, kurnltay haline getirılecek ve her yıl topianacaktır. SS) îlköğretim 7 vıla çıkarılacak, ilgili kanun tasansı, buyıl Meclise «evkedılecektır. (5) .Seviye. farly gözetilmeden dısandan imtihana girme kolaylastınlac?ktır. TASARRUF BONOLARI Millî Eğıtim Bakanı konuşmasına devam ederek, «öztürkçe konnnu üıerinde de çalısmak (ferektiğini» belirtmiş, «Bil meselesi gereekten kansık bir hal »lmıstır. Bir dersf takip etmek için. bir çün bir okulda tercüman istemek zorunda kaldım» demi«tır Bakan, konu^masının sonunda, barı^ gönullüleri i!e ilgili soruları cevaplandırarak sunları söy lemiştır: «Banş gönullüleri, bir söılesme geregince gelmislerdir. tyileri de, kötüleri de vardır. Kötfileri. işimize gelmeyenleri gerl yollnyoruT.» ÖZTÜRKÇt BARIŞ GÖNÜLLÜLERt Avans Kanımundan sonra Ankara'da et 12 lirava çıktı Geceki oturum Gecekı oturumda konuşan Ege Unıversıtesı Rektdru Prof. Dr. Vehbı Goksel, Unıversitelenn, ıdarı muhtarıyet yanında, mali ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) muhtarıyete de kavuşturulma Memuılara geçıcı zam şeklinde | sını ıstemıs, asıstan sıkıntısı çe avans verilmesini öngoren kanu | kıldiğmı soylermştir. Goksel, nun kabul edürnesinden hemen bu arada, profesorlerm az çalışsonra, ozellıkle gıda fiatlarında artığı volundakı tenkıdleri reddettışlar başlamıştır Bu arada, etin mıstır. kılosunun dun 12 lirava fırladığı Teknik Ünıversite Rektoru ve kasapJann bu fiat üzennde saProf. Karafakıoğlu, 4700 öğrentışa başladıkları gorülmüştür cıye mukabıl, 375 oğretım uyesı Bu konu ile ilgili olarak CKMP ve görevüsi bulunduğunu; elekGenel Sekreteri Mustafa Kaplan, tnk ve makine fakultelerimn, «Turkiye, ekonoraik sancılara pirancak bu konudakı tasarı kamiştir. Hükumetin belirli bir gınunlasırsa hemen gece eğitımida ve fiyat politikasına sahip olne başlayacağını bıldırmıştır. mayışı bu sancüarı artırmaktadır. Hükumrtin serbest piyasadaOrtadoğu Teknık Üniversıtesi ki bu akıl almaz fiyat oyunlanna Rektoru Prof. Kurdaş ıse, «Geson vermesuıi beklemekteyiz» delecek yıllarda daha basanh olamıştır. ca*ız» demıştır Bingöl Valiliğinden 1 Bmgöl Hükümet Konağı kalorifer tesisah ikmâl işi 2490 sayüı kanunun hukümlerirıe göre kapalı zarf usulıi ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli 95.467^0 (Doksan beş bin dört yÜ2 altmış yedi lira yirmi lcuruştur.) liradır. 3 Eksiltme Bingöl'de Baymdırlık Müdürlüğü Eksiîtme Komisyonunca 13 ocak 1967 cuma günü saat 15 00 de j apüacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesal saatlen dahilinde mezkur Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeğe girebilmek için isteklilenn: a) 6024 liralık geçici teminaf, b) 1966 yılına ait Ticaret Odası belgesî, c) Plân ve teçhizat beyannamesi. teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi ve en az işin keşif bedeU kadar C grupu müteahhitlik karnesi ile yine bu işin keşif bedeli kadar kalorifer tesisatını işini yaptıçına dair Bayuıduhk Bakatdığından tasdikîi bir belge ve işin keşif bedelinın % 8 tutanndaki referansı müracaat dilekçelerine ekliyerek buna göre Bayındırhk Müdürlüğü belge komisyonundan alacaklan yeterlik beîgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzım dır. G İstekliler teklif mektuplannı 13 ocak 1967 cuma günü saat 14.00 de kadar makbuz tnukabilinde ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 7 Son müracaat tarihi 10 ocak 1967 salı günü mesaî saati sonuna kadardır. 8 Vekâletle, telle müraeaat ve postadaki vâkî gecikmeler kBbu! edilmız. (Basm 23238/109) Kirahk kosoların
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle