23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHÎFE ALT1 CUMHURtYET 4 Ocak 1967 Inkara'da Sanat Olaylan Yener SÜSOY BURJUVANIN KORKUNÇ SESSIZUGI Özdemir NUTKU Ankara Sanat Tiyatrosu'nun yeni başladığı George Michel'in Pazar Gezıntısı. son zamanlarda Ankara'da oynanan en iyi oyun. Neden mi iyi? Çiinkü bu eser fosılleşmiş 7Ümrelere ayna tutup onlara ölü olduklannı hatırlatıyor da ondan. Bu eseri seyreden 61ü canlar duyarlılıklarını lamanıen yitirmişse kızıp çıkıyorlar salondan dışan, eğer kendilerinde biraz olsun taayatiyet kalmışsa yüzleri kızanyor, büzulüvorlar koltuklarına. Çünkü bu eserin yazan mert bir şekilde okadar gıizel gbsteriyor ki gerçekleri, anlayanın içinde bulunduğumuz tehlikeden geceleri uykuları kaçar muhakkak... Oyunun konusu, bır pazar gezıntısıne çıkan buyukanne, buyük baba, anne, baba ve çocuktan ıbaret, beş kışilik, hepımizın çok ya kından tamdığı bır aıle Aralarında sıkılan tek ınsan çocuk. Çünku henuz buyulden gıbı donmamış, dujguları korletılmerruş, önundekı orneklerın kalıbına daha dokulmemış. Bazı olaylaı onu tedırgın edıyor, araştırıyor, soruyor Ama buyüklennden aldığı cevaplar yuzyıllardan berı her kuşağın kafasına kursun kalıpları gıbi dokıüen kokmuş sözler, çürumuş gevezelıkler. Çünku bu kuçuk burjuva aüesi rahatından başka hiçbır şey duşunmeyen aslında biç düşünmeyen onun ıçın de oğrendiklerı basmakalıp kelımelerı bırbıri ardına sıralayan otomatlar Bu adamlar konuşurken duşunmüyorlar, duşunurlerse rahatsız olacaklar çunkü.. Ağızlanndan bir takım kelımeler dokuluyor sadece: korlcunç bır gevezelık, ığrenç bır sessizlık . Yurekleri sadece yemek, ıçmek içın atan bu adamlar çevrelerınd» olup bıtene kar 4 Ocak 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Kömür havzamıza dair Czerinde durulmaga değer sâkin ve Arap dılıyle konusaa meselelerin en önemlilerinden ortodokslann mubadele mukabirinin de kömür havzamız ol velenamesın« aykırı olarak verduğunu görüyoruı. Simdi orta dığı karar yiizunden muhtelıt lama bir miljon ton kömür el mubadele komısyonunun mevkıi de edebiliyornz, Halbuki b u e bır haylı sarsılmıştır. Haber altemin olunduğuna göre bunun dığımıza göre bu karar yuzunbir kısmını içerde kullanıyo den bır çıkmaza gıren komısruz, az bir miktannı da dışarı yon bu dururndan kurtulma cabaslamışya gönderiyornz. Yetkililere gö relerini araştırmaya re ocaklanmı.dan senede en az tır. Alınan karara göre 18 ekım bes mıl>on ton kornür elde et 1912 tanhinden sonra Kilıkyayı memiz "mumkünmüş. O takdir terketmış olan Antakya kilısesıde bunun pek çok kısmım bas ne bağlı Arap ortodoksları muka memleketlere ihraç edebili badıl sayılabıleceklerdir. rız demcktir. Bunun bir baska mânası da her sene memleketi Erkeklerimizi kaçıran mize bes milyon veva daha îi Amerikah kadınlar >ade altının ithal edilebilir olBundan bir hafta evvel ıki Amasıdır ki, önemı çok büyüktür. Devletin geliri halkın hayat merıkah kadın turist, bavulları ve geçimi ile ilgili bir keyfiyet dolar yüklü olarak Perapalısa tir. Bunun için kömür istihsali gelip yerleşmişler, bır süre son mizin bes milyon tona rıkarıl ra otelin ikı yakışıklı genç garmasına gayret etmemiz gerek sonunu kandırarak Amenkaya mektedir. Bunun sonuncu ola kaçırmışlardır. Türkiyede kadın rak da memlekete okadar lngi ticareti yapıldığım ve kadın kaliz lirası döviz girecektir. tste çınldığını ıddia eden Amerikakömür havzamızın önümüze hlar memleketimizden böyle erkoyduğu mesele budnr. Bu nıe kek kaçırıldığım duyduklan zasele bizim sınai ve sosyal haya man bakahm ne diyecekler? tımız kadar ekonomik ve mali Fırtına dengemizi de ilgilendiren meseDün fırtınanm şiddetinden az lelerin en önemlilerinden birikalsın &eyri Sefainin Mersın dir. vapuru batıyonnuş. Nasuh kspÎCNUS NADt tanın soğukkanlüığı ve idaresıyle buyük bır felâket önlenmısArap ortodokslar tir. Aynca, Köstence açıklannhakkındaki karar da bir ttalyan gaz vapuru iki>e Mersin ve Adana bolgc=;ınde bolünerek parçalanmıştır. Verli filimcilerin, telif eserler yerine çalma eserlerden ülim yapmalannı protesto ctmek amacı ile, bir filminin kopyasını Vilâyet önünde yakacak olan rejisbr Muhtesem Durukan, Vilâyet ilgiülerinin, isteklerini İçişleri Bakaıılığma duyuracaklaruıa soz vermeleri ürerine. bundan \azgeımistir. Resirade, Muhtesem Durukan, Vali'ye 4 Bütün ülimcilerimiz hırsızdıru derken görülüyor. StStR VE BÜRL'N... ... fşte Jacques Dutrunc G ünümüzün ünlü şarkıcıları arasma giren Jacques Dutrone bizde •Mini, Minl Jüp» adlı şarkısı ile tanındı. Dutronc'un en onenıli özellıklerınden birisi de şarkılannı çok az bir zaman içinde yazmasıdır. En son şarkılanndan T/espace d'une fille. Bır kızın dünyası adlı şarkısını 5 dakikada yazarak rekor kırnuştır. Dutrone beste yapmasındaki hızma paralel olarak, bütün şarkılarını yarım saatten az bır zaman içınde plâğa okumaktadır. KİMIİK KART!: Adı: Jacques Dutronc Mılliyeti: Fransız Doğum tarihi: 28 nisan 1943 Meldcni durumu: Bekâr Boyu: 1.79 m. Kılosu: 61 KR. ' Göz rengi: Ma\i. Mesleği Miizis>en. besteci, şantor. artistik direktoc Kusuru: Mijop. K1SA... KISA... • Türkiye Millt Uençlik Tcskilâtı tarafından duzenlenen «Orkeitralar geçicU» 10 ocak 1967 sah gunu Yenı Komedi tıyatrosunda yapıUcak. Geçide Şenf Yüzbaşıoğlu ve Kanat Gur orkestraları katılı\orlar. • Ayten Alpman, tsveçten dönerek sehrimızdekı bir gece kulubünde çahsmava baslrdı. • Ingiltere plâk listelermde 9 numarada olan Roy Orbison' un «There won't be many comin home» adlı şarkısı. Amerıkada ya^aklandı. Bunun nedenı şarkının Vıetnam harbını dıle getırmesı. şı okadar vurdumduvmaz \e ı'.gısızler ki; onlara dokunma^ın aa ne olursa olsun, ı^terse dunya yıkılsın. Ama onların rahatları kaçmasın. îsin korkunç tarafı bu gezınen olulerın genç kuşakları da kendüerıne benzet mek ıçın bellı kalıpları. onemlı bır ış yapıyorlarmış gıbı, henuz y^tışmekte olan çocukların beyinlenne dokmeye, onları da îo sılleştırmeye çalısmaları. George Michel'in bu onemlı oyununu Genco Erkal, anlamlı ve başarılı bır çalısma>la sahneye çıkartmıs. Osman Şengezer' m çok ıyı bir sekılde hallettığı dekor, elde edılen takım ojunculuğuyla ortaya çıkan ba^arıh temsıl bu eserı mutlaka gorulme ğe değer duruma getırn ış Baba'da Tunca Yonder, Anne'de Celıle Toyon, Çocuk'ta Erkan Yucel alkıslanacak bır tııo. Av nca, Rana Cabbar, Serap Tayfur ve Ayberk Çolok da temsılın basanlı oyunculan. Özelhkle, Ayberk Çolok son yıllarda çok gelışen bır tıvatro sanatçı£1 Eli Burla ve Ortakları KOMANDÎT ŞlRKETt 1.1.1967' den itıbaren ünvanınt sııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııı Beyoğlunda Kiralık Teşhir Vitrini T.C. Emekli Sandığı tstanbul trtibat Müdürlüğünden: 1 Bevoğlu İstiklâl caddesinde 120/4 numaralı geçitte bulunan satış yapmaya eJverişli 4 numaralı teşhir vitrini açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. 2 Artırms 20 ocak 1967 cuma günü saat 15.00 te Sirkeci Mimar Kemalettin Caddesi No 2 deki Nurhan binasının birinci katında bulunan Komisyonda yapüacaktır. 3 Teşhir vitrininin aylık muhammen kirası 1000, lira, geçici teminatı ise 2700, liradır. Geçici teminatın artırma günü saat 12 00 ye kadar Müdürlüfümüz veznesine yaünbnış obnası şarttır. 4 Şartnamesi her gün çalışma saatleri içinde Müdürlüğümüz Emlâk servisinden bedelsiz olarak temin edilebilir. (Basın 25401/178) KIS.UGI: Burcu: Boğa Karakteri: Kendisini jrüldüTen erkck Ye k n arkadajlarbulmak. Diploma: Liseden kovulmuştur. Bâtıl inançlan: Yok. En çok kullandığı kelimeler: Dev, net, şumpıuu, baslt, tiktak. Beğenmediği tarafı: Çok kız arkadaşı olmast, Sahnedeki durumu: Ttpkı so kakta olduğu gibi tlk şarkı söylediii yer: Çocuk korosu. llk plâğı: «Et moi, et moi, et moi> Son plâğı: .Les Plajboys» Sevdiği içki Bira. Sevdığı ycmek: Bu>ük bir bif tek. Sevdiği giyim: Kalkık yakalı süet ceket \e bot. Arabasr. Şimdilik yok. Beğendıği kompozitor: Kendisi. Beğendiği şarkıcılar: Jacques Dutronc. Jactjues Brel. Adamo, Michel Polnareff \e Stones. Sevdiği hayvan: Kedi. Sevdiği ağaç: Kiitük Sevdiği şehirler: Paris ve Doğu Berlin. Uğurlu rakaraı; 6 ve 9 Sevdiği ev stili: Kulübe Butun oyuncuıarın lâjık.vle gorevlerını yaptıkları bu temsıl ıle Ankara Sanat Tıyatro=u, yokolmaya yüz tutmuş bır tı>atro heyecanını yenı bastan çetırdi. Hâlâ ılkel gosterılerle zaman kaybeden ozel tıyatrolara ıvi bir ornek oldu A S.T. Tabıı anlayana! "HERKESIN SEVGİÜSİ,, Meydan Sahneleri ikinci tur oyunlarmı yine aynı monotonlukla getırdi. Henuz Gizli Servis'i gormedim. Benim gorduğum John Patrick'ın Herkesin Sevgilisi adlı ortadan bır oyun. Gerekli Amerikan sentımentalızmi ile yarı Polly Anna. yarı gangster reçetesiyle ortaya çıkartılmış bir eser. Opal Kronkıe admda, mesleği çoplüklerden esya toplayıp satmak olan, çok fakir bir evde oturup çay torbalannı kurutup kurutup tekrar kullanan butun fakir gorunuşüne rağmen hayaündan memnun olan. dudağmdan şarkı duşmeyen bır yaşlı kadın. Buraya kadar ı>i. Sonra azılı gangsterleri de dize getı riyor, onlara ıviliği ile vıcdan azabı vererek Buraya kadar da iyi Çünkü bakıyoruz, bütün binktirdi ğı otuz dokuz dolârı elbise alma'i için o zamana kadar klrli işlerle uğraşmış genç bir kadraa veren bu fakir ihtiyar, insanlık yönünden al kıslanacak bır çabadadır. Bır bakıyoruz. fakirliğıne rağmen hayatından memnundur. Ancak biraz naıv de olsa, bu kabul edilebılecek durum pserin sonunda, şaşırtıcı bir görunuş alıveriyor. Meğerse hayatından memnun olan bu yaşlı kadının çuvallar dolusu parası varmış da haberimiz vokmuş. E peki ne oldu insanlık? Hiçbir şeyin değerı kal madı bu sonuçla. Öyle çuvallar do lusu parası olunca bu ysslı kadının, ne hayatından memnun olmasındaki önemh taraf. ne de otuz do kuz dolârı elbise alması için kı?a verişindeki sıcaklık kahyor. Hattâ çuvallar dolusu parası olduğu halde. böyle mezbelelikte, pis bır ?ekilde, çay torbalannı kurutarak ya sıyan bu insana cephe ahyorsunuz. Yoksa, diyorsunuz. modern b'r cım ri teması mı bu 0 Kısacası, hâlâ insanlara masal okuyan bir yazarın, iyiliğin her zaman kazanacağını öğütlüyen, çocuklar için kıssadan hisse çıkaran bir oyunu. Ahmed ve Hasan Levendog'u iarafından Türkçeye akıcı bır şekilde aktanlan bu oyunu sahneye kovan Yahn Toiga. oyuna uvgvm bir düzenı hazırlayıp koymus Opal Kronkie'de Esin Avcı. oyunu bojUTica bir gelisım içindeyd:, hasta ihtiyardı, gıttıkçe gençleşti. Winter'de Nedım Goknıl oyununda rahat. Meydan Sahnesrade son zamanlarda bırden gelişen bir sanatçı var. thsan Sanıvar Bozo%u canlandıran İrısan Sanıvar ivi bir oyun gösterdi. Kenan Işık, ikmci defa polis rolünde. Aman kalıplaşmasm. îşte böyle!. TEKNOSAN Büro Makine ve Levazımı Ticaret ve Sanayi A.Ş. olarak değiştirdiğini Savın Müsterilerine arzeder. istanbul istihkâm Okulu Komutanlığından 1 Okulda çalıştınlmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun (48) inci maddesinde yazılı şartlan haiz 1 aşçı almacakbr. 2 İstekhlerin en az ilkokul mezunu olmalan şartür. Yapüacak sınav neticesine göre ücret takdir edılecektır. 3 İstekli olanların, 30 aralık 1966 gününe kadar, Kâğıthane'de bulunan İstihkâm Okulu K. lığı Merkez Şubesi Müdürlüğüne muracaat etmeleri ilân oiunur. Telefon: 47 09 50 veya 47 84 36 (Basın 2205 25255/175) Üâncılık: 7862/185 ZEVKLERI ; SIRURI : Hayal ettiği: Françoise Dorleac Kız üpi : Minyon Kdtu bir anısı: Bateristi ile ilk karşılaşışı Sınirlendiği •şevler: Eşek ansı. parazit insanlar Guldüğu zamanlar. Aynaya bakarken. Adamo ıkıncı dela olumden kurtuldu. Spor arabası ile gezerken bır trafık kazası geçıren unlu şark'cyd hıçbir y Sony and Cher ıkılısı ılk fılmlerım geçenlerde tamamladılar. Karı • kocanın tamarnladıkları bu kordelânın adı «Good Times». Georgie Fame topluluğuüun genç saksafonıstı Glen Hugh«s evınde janarak oldu. Blue Flames topluluğuna şım dı >enı bır saksafomst aranıvor Beatles topluluğu 1967 yılır..n ıkıncı ayında dağıhyor. 1%6 ııın son ^ününcie Patricıa Carlı gene ulkemıze çeldı. Bu haftanın sonuna kadar s«hrımizdekı ıkı gece kulubunde çalışacak olan Carli, beraberınde çok sevdığı köpeğını de getırmıstır Sempatık Fransız santöz'inun repertuannda ıkı türkce sarktdan ayrı olarak, ismini gızli tuttuğu bır «bomba melodı» varmış. Bu *bomba melodı» nin soz ve muzığı Patricıa Carh'ye aıt Eu zıyareti ıle Patricıa Carlı, Turki;, e'ye altmcı defa gelroış olmaktadır. Parker ^ ttuİnk fcj Karaköy, Voyvoda Cad. 52 • İstanbul Tel : 4917 66 AGI BIR ÖLUM Dul Ba>an Sırpuhı Kestanyan Bay ve Bayan Ishan Gevrekçioğlu, Bay ve Bayan Jozef Pırın ve evlâtları sevgili eşi, Kardeşleri ve Dayıları Bay Nerede • Ne zaman • Ne var • SİNEMALAR ; BETOĞLD \S : ( « 63 15) «Ölduren Arzuı ATLAS: (44 08 35) «Şaşkın Baba» (Gary Gıant) DÜNYA: (49 93 Sl) cBenl Rabatsn Erme» EMEK' 44 «4 39» «Üyuy»n GuzeU rTTAS: (49 01 66> •Barbarlar Gelıyor» tSCI: (48 45 95) «fakir Cocuklar. KERVAN : (48 04 23) «Bitrneyen Çüe» (SINEMATEK) 18.45'te 1 Eski Antalyanın Suları». 2 Seıne Parıse Rastladn KONAK (48 2« 06) •Saşktn Baba» LAIE: (44 35 95) VENSAN (Viçeu) KESTANYAN'ın ani vefatını teessurle bildirirler. Cenaze merasımi (Yannkı^ Perşembe 5 Ocak 1967 saat 15 de Taksim Surp Ohan Vosk.peran ermeni Katolık Kilisesande icra olunacaktır. Işbu ılân davetıve yerine kaımdir. Cenaze Işleri servisi Becıdyan Tel 441229 480998 (Ilâncılık: 8072) CEL1NE Dismoı Celine Les annees ont passe Ponrquoi n'astu jamais pense â te marier De toutes mes soeurs qui vivaient ici Tn es la seule sans mari Non non non ne rouçıs pas Tu as toujours de beau* >eux Ne rougıs pas non ne roueis pas Tu aurais pu rendre un homme heureu* Dismoi Ceüne Toi qui es notre aınee Toi qni fus notre mere Toi qui I'a remplacee N'astu vecu pour nous antrefoıs Que sans jamais penser a toi Non ne rougis pas Tu as tu as toujours de beaux yenx Ne rouçis pas non ne rouçis pas Tu aurais pu rendre un homme neureuı Dismoi Celine Qu'estil donc devenu ce gentil fıance Qu'on n'a jamais revu Estce pour ne pas nous abandonner Quetu l'as laisse s'en aller Non non non ne rougis pas Tu as tu as toujours de beaux j e u t Ne rougıs pas non ne roueis pas Tu aurais pu rendre un homme heureus Mais non Celine Ta vie n'est pas perdue Nons sommes les enfants Qu tu n'as jamais eus. nas (Hugues Aufraj'den ^^KI ÖLİJM Dul Bayan Verjın Masacıyan, Bay ve Bayan Antuvan Farodi sevgiü eşı ve babaları Bay ılnterpres Basın ve derleme ve Kupur Burosu Kurucusu ve Sahıplennden* Vefat ettığını teessurle bıldirirler Cenaze merasımı bugunka Çarşamba 4 Ocak 1967 saat 15 de Beyoğlu Balıkpazar Üçhoran Ermeni Kilısesınde icra olunacaktır. tşbu ılân davetıye yerine kaimdir. Cenaze Işleri servisi Becidyan (Ilâncılık: 8071) ARTİN MASACI'nm «Fakir Çocuklar» SARAY «44 18 56) clrttkam Kurşunları» LEVENT (63 55 39) tRio Macenıları» LÜKS (44 03 80) «Bitmeven Çı'e» BÜYA (44 90 07) «Vahşl Kurtlar» StTE (47 fl 62) ıBenl Rahatsız Ctmo 54.N (48 «7 92\ ıKaderde Bırlejenler» TENİ MELEK (44 43 89) •Beni Rahatsız Etrne» rETrt AR (49 «4 12) cAslan Yurekli Cengiver» «BeD O t Kadıoım» Perşem. L 15 30 da matlne MXL£K: (Bytip) (21 58 76) be, Cuma. Cumartesl Pazaı Çocuk Temsillerl 1 Kaderde birleşenler 18.15 Cuma 13'ta (YoSsullaı Parki) 2 Yigjt Kadın MÜCAP OFL.UOÖUÜ rtYAlÇarşamba saat 14J0, RENK: (21 15 », Tîv^TTi<ısu^^D^•. ROSU: «Raktü» Çkeei» pazaı saat 11 de «Şaşkın Baba» (44 21 57) «Çatallı Köy» (49 5S S3> (Kücuk Sabne) tSTANBUl TtîATBOSO: 5IK: (22 35 42) «Yaşamak (Çarşamba, Cuma, Pazar, Pazartes] nariç bet geee (44 23 36) Enabtaru Bende«Seher Vakti» Pazartesı saat 21 Pazar dur (Her gun 21.15 Çar. 21.15 te Çarsamba Cumaı rENl (Bakırkoyı: (716S26) saat 15 30 da tesl, Pazar 17 da matlne çamba, Cumartesl • Pazaı 1 Hz. Peygamberin SEHTB OPERASl: (44 79 58) 15 te matine. Pazartesi tem ULVİ URA2 rtYATHOSt. Hıcretı (Tepebaşı Tivatrosu) «Ma» (44 M 02 > Kartal îekroesıl roktuı 2 Dınamık Jak non Lescaut» Salı, Perjembe. si 'Cumartesl 18 de oaKEOT OYUNCTJLARl: TENt: (ŞEH.) (22 58 92) Cumarteît 21 de zar 15 ve 18 de nazar (44 36 83* «FADtK KIZ. .BtTİın ••suEİarr» FEMİ KOMEDİ TtYATRO. «t 18 ve 31 30 da) Çarşamba naıic beı gun TINAZTEPE . (71 65 18) SÜNDA (44 04 09) «Hıssei Hababam Sınıfı (Çar18 de Pazartesi 18 ve 21.15'de Şayia» Çarşamba Perşambt» Perşembe v» Cu«Isveçli Sevgihmı KARACA rrVATRODA. şembe Cuma saai 21, Cu (44 54 02) «Demlrel'e Söylema 18 de) martes) saat 1530 da matl. rlm» Pazartes) barlc ber ak BULVAfl rtYATROSU): ne (TJuhun Gemlsl) C u sam 21J0 da Talebeye Cu(21 78 82) Aztj Basmacı T martesi Pa2aı • Pazarmartesl Pazaı narte heı ak. KenaD Bük* Pazartesi Ha. "~ ~ K (55 43 7(1) tesi Saat 21. Pczaı Saat san nalka cuma aksamlari nç beı eun J1.1S de Çar•Fakir Çocuklar» 1530 matlne tenzıiatlı samba. Cumartea Pazaı KADIKÖV. (36 49 24) HENSIL GRETtL DORMEN TtYATROSU I 16.15 Salı. Çarsamba Per«MM83 Intıkam Kurşunu» (Çocuk Oyunu) (44 97 36) «Bugira Git yaşembe fHlrük Etekiılen 3PERA ı36 08 21) Çsrşaraba 14 30. Pazar Cuma Çarşamba Pazaı rın gel» Salı Persembe, «Seher Vaktı» (T.F.) • Kabztma! Cerrule» saat 11 de , Cuma. Cumartesl, Pazar ÖZEIM (36 99 94) ARENA rrYATROSO' 21 İS te, Cuma ' *Cumarte«Fakir Çocuklar» (T.F.) f ATTH TTVATROSU (22 01 71) «Ajıasrasya» (49 84 19) sı, Pazaı 15 te «Âşşk». REKS (3a 01 12) «Canavaı Sotrası» Hergün 21 nanc ner cun Çarşamba 18 e J1.15 te, Pazartesi «Kaybolan Aşk» Pazaı 15 30 da Pazartesi 2ı 15 \]r Carsamba Cu Perşembe 15 te SINEMA 63 (55 10 84) çunlert oyun yolrtur rnartesi Pazaı IR'de GENAB TTYATROSU: «Kadınlar ve Erkekler» ZEYTTNBURND TIYATROSal< Perşembe Cuma İS (49 31 09) YOLCü Heı STT • (36 03 69) » StJ: (Dmut Çesmesi» de «Btr KflcuK "ıslancik gün 21.30 Çarşamba 18 de, «Yedi Muhtesem Aşk» Çarşamba saat 14^0: Cumartesl Pazaı ıs te. SÜBEYVA (36 06 82) Cumartesl saat 21, Pazaı AZAK (GOntlı CiRf) GazınGÜLRİ2 SURORİ CNGtN cGızlı Takip saat 11 de ter öscan) (22ra«6> «SülüCEZ2AB tnplulııfu (Elham. rEZA (3fi 35 84ı CSKÎTDAJ» rrYATROSDmao Bacanak» (Pazartesi ra riyatrojurrd» M Z3 36) «Bitmeven Çile» <3F 55 m tcimlzden Bl«Palto» Pazartesi 18.1S ve baric tıeı gec« t l İS ÇarLÂLK: (ÛOrtldarl (3« 51 86) rl remsU eünieri Her samba Cumarterl Pazar taıı 1815'te sun ;aat 21: Pazat saat «Kaptan Blood'un Oğlutı TIYATROLAR RADIKÖÎ 16 1 <r T i t ı n d 5 Liizumlu Telefonlar (3B 04 75) Sirkec). (27 «0 50) Oenizyoiları (49 l» 901 (TaU) ^unleri ,44 0Î 07) Sehlı Hatlan (44 « 83) Türk B a n follan BUei Satış: (44 47 00) ıDanısma t4 03 36) (Havs «lam »î V «j 79 M <0), tikyardın H?«ısnarue) (4S 50 00), TESEKKÜR Melek vavrumuz Devlet OemlryolUn Haydarpasa İ LÂNEN TEBLİGAT î e n ı Yıldız Emıl Sorgologo 6 11.1962 tarıhlı 38535 sayılı 1 871. lık Dovız Tahsıs mektubu mevzuu taahhut hesabmı 15 gun ıçmde kapatmanız ıhtar oiunur TÜRKİYh CirMHURİYETt MERKEZ BANKAS1 A. Ş. İstanbul Kambiyo Subesi (Basın : 10038/182) KAYTP Pasomu kavbettim. hükumsuzdur. Selver Yakaı I | I | dinhyoruz ) I NİLÜFEIt PARS'ın tST A N BO L ALEMDAJl (22 36 83) «Bitmeyen Çile» RIM^R (21 ÎS 18) ^ ^ ^ ^^mm m^m ^ B M « ^ ^ ^*^ ••• ^••B * J vefatı dolayısıyle sonsuz scımızı paylaşan azız dost ve akrabalarımıza içten tpşck kıırlerımız» sunarız. Handuı L'MVR Sclma PARS Curohuriyet 191 •Bitroeyen Çıle» tPEK (2S 2S 1 > 3 «Bsrlın Casuslar Dıyarl» " • ' '"P (2Î Vi 17» 1 Kartatların Öcü 2 Garıban MARMARA: (22 38 M) •Ölduren Arzu» NrtBCTCİ ECZANK1ER BAK1RKOY Yucel, v e 5 ılkoy Is tasyon Kuçukçekmece BEŞtKTAŞ: Beşıktaş. Ortakoy, Arnavutkoy, Gul BEYOĞLU: Istıklâl, Zambak, S ı raservıler EMINONU: Yeni Sırkeci, Alemdar. Pevkhane. Sefkat. Mesir: Ye • nl Çarşı EYUP: Petek, Yeni (Sağmalcılar), Umit Alıbey köju FATIH Çarşamba, Sevım, Guney Numune, Imrahor, Işık, Balat Merkez GALATA: Sema GAZIOSMANPASA, Sıfa; Hurriyet KADIKÖY Ulutaş Pars. Rıhtı'm; Kızıltoprak. Bostancı KASIMPAŞA Karadenız . SARIYER. Sarıyer Mete. Yenıkoy 5I5LI: Yeni Violet Aitın. Osmanbey. Rıza Rıt; Kemal USKUDAR Üskudar, Kısıklı Nukhet, Zıya Hekımhan ZEYTINBURNü. Yeni Doğan AKSARAY HAiK Tİ'YATROSü (44 16 56) «Şıpsevdl» beı gün 21 15 de Çarsamba Cumartesl Pazaj 16.1» matin*. AKSARAY KÛCÖR OPERA: '2157 22ı «Bakarüık Arabası« Vahi Öî Toplulugu ıSuare 21 15> Cumartesi Pazar. Car^amba gunler) matlne 15 00 Neiat üvgur »e Arkadaslan «Pasaya Sbvıertm» her »un 18.110 Pazartesi 21.15 DRAWX5LU rtv^i'HDSu 49*9 351 «Noktacık» Pazartest 21.30 da Sal> Persernbe. Cuma 18.00 de Çarsunba. Cumartesl Pazaı II 00 de «Evlllık Oolabı» Pazartes) hanc neı gece 2130 d s Çarsamba Cumartesl. Pazaı 18.00 de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle