30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet BAS1N AHLAK Y ASA S 1 NA UYMAV1 T A A H H Ü T ÎDEE Sahibl: NAZIME NADİ # ft A Sorumlu Basan ve Genel Taym Uleri Yaysuı: Mödürn: ECVET GÜREStN Müdürü: EBOL OALLI ve 3941 No. MatbaacılLk Va2i CUMHURİYET GazetecUik T. A. S. Cağaloğlu Halkevl sokak GÜNCT tLLERt: Kücüfcsaat Meydanı Edirne Hanı Adana Telefon: 4550 * ANKARA: Atatürk Bulvarı Yeneı Ap . reıuşehu Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 * İZMİR: Gazi Bulvan No 18 Tcl: S1230 ABONEveİLÂN Senelik 6 aylık 3 ayhk Türkiy» 75.00 40.00 22.00 Haricl 198.00 99 00 49 50 Baslık (Mafctuı 20» 3 3 4 S tao cshıteterdc (santtanl) 4* 6 7nci sahUder 33 Nisan, Nikâh. Kvlenme. Oogum (Mafctu) 75 fttu/n w<"ı*i rwfclfflı ve Kavıp «ram»S a n • Kayıp (Kellmesl) 1 SAVtSl 25 KÜRUŞ KOÇ HOLDİNG grubuna dahil OTOSAN tarafından yakında piyasaya çıkarılacak olan ilk Türk otomobilinin Bir Sorun (Basmakaleden devaro) yer ve zaman kosullan içinde ayrı ayn değerlendirilmek i?erekir. Monarşi, her zaman ve her yerde kötü olamıyacaiı gibi, demokrasi de her yerde ve hrr zaman geçerli bir rejim sa\ılamaz elbet. Bngün yurdutnuzda demokrasiyi bütün kurallan ile uygnladıSımm savunmaya itnkân olmasa gerektir. Toplum çıkarlarımız hesabına asıl dâva bn da değildir. Bizim acımızdan en önemli sorun sodur: Türiye'de halk yararına çalısan güçlerle halkı uyutmak isteyen halka karsı süçler mücadele halindedir. Riçimsel demokrasiye bile tahammiil edemiyen çerici ve tutncn çevrelerin Atatürk devrimleri ile beraber her türlü özeürlükleri rafa kaldırmak Hzlemi içinde cayır cayır yandıklarına hiç şüphe yok. Anıa bu özleme kavnsma fırsatı onlara verilecek midir? Mesele bnradadır. CHP Sosyalist değildir kongresmde bir KoaBşma yap*caktır. tnönü bu •fcşam uç«*aa Izmire hardtet edecek ve yarHi yapıtecak İEtnır fl konsjesıne katılacaktır. İsmi oldu Hereke'den Kemal Çuhalılar ve İslâhiye'den Rıza Tansel 1 0 , 0 0 0 ' e r lira mükâfat alıyorlar Yakında geri halinde imal edilerek piyasaya çıkanlacak olan otomobil için en uygıın ismi seçmek üzere açılan müsabakâ. sayın halkımızın geniş alâkasına mazhar olnıus. yurt içinden ve dışından geleıı cevapların sayısı 86.318'i bulmuştur. Yapılan tasnif sonunda 18.660 dogişik is min teklif olunduğu tesbit edilmiş ve Ord. Prof. Bedri Karafakio£lıı, Prof Memduh Yaşa, Prof Necmettin Erbakan, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Burhan Felek ve Muharrir Cevat Felımi Başkut'tan kurıılu jüri, büyük bir kitap lıalini alan liste üzerinde uzun ve titiz bir çalışma yapmıştır. Neticede "ANADOLU" ismi, bu kelimenüı lisanımızda mevcut diger şekli olan "ANADOL" ile birlikte birinei kabul edilmiştir. KOÇ HOLDİNG de, birotomobilin marka isminde bulıınmas] gereken kısalık. orijinallik ve î ı»na (Baştsrafı 1 Incı savfadai kam Ise bu deyimin rapordan çıkanlmasını lstemişttr. Gece de devam eden toplantı sonunda, «CIIP sosyalist değildir» deyiminin raporda yer alma sı kabul edilmiş, ancak «CHP sağcı, grerici, faşist değil. ilericidir» sözleri de rapora ilâve edilmiştir. C.H.P. ANK.4RA tL KONGRESt BDGÜN C.H.P. Genel Başkanı tsmet tnönü, bugün yapılacak Ankara il MLLÎPİYANGO DÜNÇEKİLDİ Mfllî Piyafflgo'nım 1 ekisn 1966 cekîRsi öön fcriksTa'tSa saat ÎS 30 da vapılmıstır İkramive kazanan n u m s n l a n asaŞıda bildirivoruz: 1P61R9 numara 1.000 000 lira OflBJBn nnmara 300 000 lira 1IS3S1 numar* 200000 üra ^M.m lira ikramiye kazanan numaralan 2534ffi 364902 27T162 386592 5 . K Rra îkramiye kazanan OW ) numaralar: 6524Î7 655371 088295 201160 209245 2237» 2K3S8 313Î37 316991 346617 30.900 lira ikramiye kazanan numaralar: ^ ^ 0075*1 «26817 C3&5B7 042480 0SK714 123382 15B33 16WSÎ 18343 197149 25CTCI »«174 28714J9 3«3ill 344132 ?«.«0» Rra itramire kaıamm ıw»rtlıır: 6467e «4MR5 «306*0 058477 666235 0330ES 13*351 136134 137097 137958 151496 155415 1«W8 178798 179538 1S33K ttSH TBSG 237676 272378 S12 384250 384512 ikraaiye Linyit kömürüniin serbest satışına dünden itibaren başlandı Kömür Tevzi Müessesesi halka bir kolayhk olmak üzere kış gelmeden kömürlerini alabilmeleri i Bozbeyli NADIR NADİ îsveç gümrüğü Rastarafı ı ınrı savfarta sonunda îsveç Çalışma Genel Mtl dürlüğü isçilerimize iş ve yatacak yer bulmak için faaliyete gecmiştir. Bu konu ile ilgili olarak Çalışma Genel Müdür ^ardımeısi Erik Montell Ankaraya gelerek ügililerle Eörüşmüş. işçilerimiz 1 çin sereken kolavlıgın gösferileceSini sövlemistir DUn de tsveç Büyukelçiliğınde bir basın toplantısı düzenliven Montel, halen tsveçte 1200 Türk işçisinin çalışmakta olduğunu, ve ni gelen 400 işçinin bir müddet meslekî kurslar gördükten sonra bulunacak Işlere verleştirüeceSini ve bu arada kendilerine yatacak kamplar temin edilecetini söy lemiştir. Montel konuşması sırasında Tiirkivede bir damsm& bürosu ku nılacagmı tsveç hükümetinin talebi karsısında ışci alabilereklerini sözlerine llâve etmiştir öte vandan Türk ve tsvec hükümetleri arasında ileride bir işçi anlaşması imzalanacaSı ilgililer tarafından açıklanmıştır. dünya ölçüsünde telâffuz kolaylığı gibi unsıırları göz önunde tutarak, bunlardan "AHADOL"un seçilmesine karar vermiştir. Bu durum karşısında müsabakanın birincisi için tesbit olunan 10.000 lirahk mükâfatın, iki ismi teklif edenlere de ayrı ayrı verilmesi uygun görülmüştür İstanbul lOunctı Xoteri Eiicabî Dinç'in huzıırunda 6 Ekim 19tî(5 Perşembe günü çekilen kur'a sonunda "ANADOL" ismini teklif eden 41 kişiden Kemal Çuhahlar (Ortaokul Müzik ögretmeni, Hereke) ile "ANADOLU" ismini teklif eden 818 kişiden Rıza Tansel (Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. 15 B, İslâhiye) 10'ar bin lirahk mükâfatı kazanmışlardır. Hazırhkları programh bir şekilde ikmal edilmekte olan otomobilleri, şimdiden benimseyerek geniş ilgi gösteren aziz halkımıza teşekkürlerimizi bildiririz. c 3 TEŞEKKUR Babamı, basarılı desolman ameliyatı ile sıhhate kavusturan ve kıvmetlı yardımlarını esirgemiven Ankara Pıp Fakültesi G07 Hastahkları Klıniği profesörö ' ' "' Prof Ör OTOSAN Otomobil Sanayii A.Ş. Ankara Asfaltı. Kadıköy. İatanbul • lÖAHtT ÖRGEN'e hastalığı sırasında yakından alâkalanan Dr. Vedat Yigitsubay ve Dr. Erol Turaç ile riiğer asistanlara, ayrıca e mekleri geçen bütün klinık hemşire ve personeline teşekkür ederim. Dr. ASIM AK'IN (Herış: 264011795) GAZİOSMANPAŞA İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No= 966/262 T. Bir borçtan dolayı haeizli olup, paraya çevrilmesine karar verilen 6000 lira muhammen kıy metli seksenlik biçkı makinesı ve komple motoruyla testere 14/10/1966 cuma günü saat 1212.30 a kadar Ordu Caddesi No: 79 da açık arttırma suretiyle sa tılacaktır. Birinci arttırmada verilen bedel, kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde, ikinci arttırması, 17/10/1966 günü. aynı yer ve saatte yapılacaktır. Alıcıların, mahallinde bulunacak memura müracaatlan ilân olunur. (Basm: 5817» U784 Gayrimenkul Satış llânı İrnı llemurlüuundan 965/221 Erzincan Devlet Hastanesi Baştabipliğinden Hastahanemız ıhtiyacı İçin aşağıda çeşıtlert ve muhammen bedelleri yazılı 11 kalem tıbbi cihaz ve malzeme kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. Eksütme 25/10/966 salı günü saat 15 de Hastahane Satınaüna Komısyonunda yapılacaktır. Sartnamesl Hastahane tdaresinde, Ankara ve İstanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebUir. Geçici teminatı 1971.90 liradır. Isteklilerin 2490 sayüı kanunun 32 nci maddesine göre hazarlıyacakları teklif mektuplannı ihale saatmden bir saat evvel makbuz karşılığında Komisyon Başkanlıgına vermeleri, postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. Fiyatı Cinsı Adedi Lıra 1500 Aspıratör tek şişeli ayarlı orta boy 1 Mikroskop Monoküler 4 objektif 4 oküler 1 1850 İmmersoyonlu saryolu orijinal kutusu içinde 375 1 Oftalmoskop pilli 055 1 345 Klod Manometresi 1 350 Sterüizatör elektrikll 220 V. orta boy 1 800 Oksijen verme cihazı monometre, flometre kuru ve sulu verme tertibatlı 9750 Paychotron i n portatif elektro şok cihazı komple 7500 Neuros Galvanizasyon dhazı 220 V. 50 Hz. cereyanla çalışır. 160 Hemostometre komple 1600 Elektrokoter cihazı ayak pedallı uçlariyle birlikte 2062 Enfraru.i ve ültra viole cihazı tekeriekli sprallı lâmbalar madeni mpVıfaya içinde. 26292 (Basan 21257/11766) Bir borçtan dolayı ipotekli satılmasma karar verilen Gebzenin Eminyeri mevklinde tapunun 8/8/951 tarib 122 cılt 89 sahife, 27 sıra No. da şarken ve cenuben Elmas Mehmet bağı, elyevm tarlası, şımalen Feride müfrez tarlası, garben Mehluze tarlası ile çevrıli ıçınde 40 liradan 14 adet 560 lıra kıymetli büyük zeytin, 15 er liradan 4 adet 60 lira kıymetli kiiçük zeytin, 20 lira kıymetli ceviz ile metrekaresi 50 şer kuruştan 918 lira kıymetli 1838 metrekare miktarlı arazi ki cem'an 1558 lira kıymetli gayrimenkul. Gebze Tombuldere mevkiinde tapunun 5/9/953 tarih 132 cilt, 49 sahife 20 sıra No. da kayıtlı şarken yol ve Hulusi Polat bağı, garben yol, şimalen Hulüsi Polat bağı, cenuben çalılık ile çevrili ıçınde kısmen kurumuş kiraz ağaçlan ve aynca 14 ayva, 6 şeftali, 5 kavak ağacı bulunan 5474 metrekare miktariı yerin meyvalan ile birlikte metrekaresinin 5 liradan cem'an 27.370 hra kıymetli gayrinıenkul. Satış şartları: Satış 15 '11/966 salı günü 27 No. tu yer saat 10.00 • 10.30 arası 20 No. lu 10.30 11.00 arası Gebze İcra Dairesınde açık arttırma suretıyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edilen kıymetm °o 75 ' ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyle ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyle 25/11/966 cuma günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacagını ve satış masrailarını geçmesi şartiyle en çok arttırana ihale olunur. 2 Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ° o / 10 u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar milll bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledır. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıva aittir. Birikmiş vergiler satış bedeîinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahıpleri bu gayrimenkul üzenndeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa daır olan ıddıalarını dayanağı belgelerle on beş gün içinde Daıremıze bildırmeleri lâzımdır Aksi takdirde hakları tapu sicilı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. Satış bedelı hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse t. 1. K. nunun 133 üncü maddesı gereğince ihale feshedilir. İkı ihale arasındaki farktan ve °o 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edılecektir. 5 Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesı için Dairede açık olup masrafı verildiği takdirde istiyen alıcıya bir orneği gönderilebilir. 6 Satışa iştirak edenlerın şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmıs sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 965/221 sayüı dosya numarasıyle Memurluğumuza başvurmalan ılân olunur. tcra Memunı Nurettin Yavuz (Basın: 21402 11767) (Bastarafı 1 tnct sayfada) venî depo yeri acrms. burada pcıa lardan göriislprini istemiş. eelen kende olarak 250 kilodan baslamak cevaplar bastırılarak narti enıpüzere Gatı 135 liradan tinyit kölanna sönderilmistl münî satmava baslanuştır. Mület Meclisi Başkanı BozbeyTevzii Mucssesesi aynca. t»s. 11. nartl enro başkanlanna eönlinyit kömürlermin tam r««3ın»anderdi»i bir vazıda. ictüzügün. bîilı. rssyonel yRkılması ve sehir hatün partilerin görüsü altında ser vasnmı kh1etilmcmes i ç a resmi. çekleştirmek için, birer temsilci smaî mflesseseierle öze! binalarda söstermelerini istemiş ve 15 E kalorifer ve kazan ateşçilOTnrn ve kimde fflc top'anrmm vapılaca5mı tiştirilmesi için önumüzdeki gönbildirmlstir. 15 Eldmde çalısmalerde açıhnası karariaştmlan knrs lara bashvacak olan parti temsfllar için gerekli burün hjunUfcİTi cileri. hazirUyacaklan içtilzük >Jimıt»tıı. Öte vandan KSmSr Tcv tasiaÇım 1 Kasıma kadar bittTeziî Müessesesi şimdiye kadar cekler ve taslak sene! kurula sukişiye dağrttığı 64958 ton nulacaktır meli kok kömürö yanmda yıl kömür aldıklarmı nufus <rüzEndişeler danlarmda tevsîk eden vatandaşla ra da knk kömurlerinj nnıtazaiaaB g e ç e n dönemin sonlanna doğdajfrtmaktadır. ** ru parlâmentodan önemli kanunlar çıkmıs, ancak, Cumhurbaşkanlıgı bunlann icinden baa kanunlann veniden göriisü'mesJni istemistlr Ancak iktidar ve (Baştarafı 1 Inct «*yta<U) muhalefet arasmdakl çesitll seyonda dayatınca Demirel. «!• beplerle cıkan anlaşmazlıklar vOmilyma t«pUyin bakmlım M » zünden. kanunlar ikinri dpfa çftnörfi» cevabını verdı. Ancak ıüsülememis. bu arada da oarBaşkan'ın direnmesînin sonu lâmento tatile srtrmistir gelmıyordu Bu defa «Biz başiaYeni dSnemin baslamaslvie btı yamsyu Sayın Basbakanım» riekanunlar ikinri dpfa yince Demirel «Yok. İlk tir ı%emlerine binaen bir sizden geleeek. H e n de n ö < > e«rtisülüD cıkması nH has fikirlerle gelecel» deyıp kc« bu kanunlann arasında. ti attt. lik varatabilpcek tartısma ve tto Daha sonra Demirel, bir kapınulann eeimesi de beklenmektedan girip bir «apıdan çıkan dlr Oazefecîlerin tecavüzlere a?«Dert kâplerinin» dertlerini dinraması. Varto depremi vardım leme ışlemıni bitirdi. Ve Çoruma veterslzliti, Danıstav kararlannm doğru yola çıktı. Yol üstünde, ııvpıılnnmaması. Basbakan DeSuluova, Gümüshacıköy ve Mermirel'in baTi bevanlan. usjılfril? zıfon ılçelerınde riunlu. VaUında atamalar Kıbns konusu. parlflşa ıyi günler ıyı qel*cekler. hep mentonun aranması olavı Am» güzel şeyler vaadetti Ve bol bol rikalı Albnv Diokson"un v > Genel « sevgi alkış topladı Kumrıv Başkanı Cnwneral Omal Tural'm mektup olavlan «KALKINMA HAMLESİNİN \fecli1; calı«^nalannda eereinlik vn İÇİNDEYİZratacak. dolavisivle cıkanlması ÇORLM Baijbakdn Süleysereken kanunlan ^ man Demırel dün Çorum'da halka hıtaben yaptığı konuşmada, BEKT.ÎYK'M t$LER «iç politikadan bahsetmiyecefini» Yeni çalısma döneminde « • > belirtmiş, ulusumuzun topyekun cen dönemden kalan vp bu dflkalkınma hamlesı ıçıne gırmesınemde eörtişülecek önemli konunın büyük bır olay olduğunu ıfalar ö de ile. «Bütün kaynaklanmızın, O Türk silâhlı Kuvvetlerl Perbütün çücümüTÜn seferber «Isonel lcanunu. ması demek olan ba hâdise zinA Tabit Âfetler Kanunu, cirleme bir şekilde meydana s;elA tş Kanunu. rat dnrnmnndadır. Aksiyonlar A Sayıştav Kanunu. yeni aksiyonlar do^oracak. zinA Deniz • î s Kanunu. cire yeni halkalar eklenecckti» A Enerjl ve Tabil Kavnaklar demıçtir. BaksnİTfh Teşkilât Kamınu MERZİFONDA A AdH Tıp Kanunu Demirel, Çorum'a gelmeden O Turizm vp Tanıtma Bakanönce Suluova. Gümüshacıköy ve lıgı Te<5ki!ât Kanunu, Merzifon ilçelerinde «Birük ve A tkind 5 Yıllık Kalkınma beraberlik» üzerinde durmuş, Plânı. bunun sonucunda mamur ve mü < > Millet Meclisi îçtüzügu. R reffeh Türkiye*ye bir an evvel A Kamu iktisadJ tesebbüslertkavuşulacagını ifadp etmiştir. nin 1959 19R3 vılına kadar çah» GUmüşhacıköy*de Demirel haval malannm denettm raporlannm fişekler ile karsüanmıştır. Demüzakeresi ve kabulü mırel, Merzifonda, «Türk milleti kendine hayat tarzı olarak hürrlyet ve demokrasiyi seçmistir. Ba düzenden Türk milletini aytrmak Rastarafı l Inct "îavfada isteyenlere ancak acırız. Türk samimi bir şekilde kucaklaşan Sunay. D Pakistan'da can ve milleti haklannı konıduçu sürece vükselecektir. ^şılması çüç mal kaybına sebep olan tayfun eneeller voktur. Varsa aşacağız. felâketinden duyduğu üzüntüyü Son Türkiye Cumhuriyetini kobelirtmiştir. Sunay ve beraberinnımak her Tfirkün en tabiî gödekiler, Eyüp Han'ın şehirdelci revi ve hakkıdır» demiştir. konağına giderlerken yol boyunca dizilen 10 binlerce Pakistanlı tarafından alkışlanmıştır. Yol kavşaklarmda bandolax çalınmış ve aşiret mensuplan milli oyunCumhnriyet 94509470 lar oynannşlardır. Dün gece EResat 1S40OIG500 yüp Han. verdigi yemekte Su1190012IHHI Hamtt nay'a memleketinin en büyük niAzh ıo^onio4."w Napolyon şanı olan «Nisan ı Pakistan ı 990(110000 24 Avar kiilce 14051407 vermiştir. MSOt •4689 052300 « 3 8 3 5 «S5H5 oniı « 6 5 » 073711 cns mn •ont ••ns? •US3 026280 Demirel Ama&ytfda «W347 8987*9 15<758 131634 161746 1631S7 1*4335 1««33 170362 183278 «375 231 «3S 225532 237212 249617 27»M3 278909 384837 304827 33Z9M 339783 345406 348665 ikramiye kazanan Hn SJM nnmaralar: 067617 •M945 t99135 08816T 124542 15HM5 194466 008*1 033(75 071975 MH57 010029 043950 075085 103116 134442 162015 208081 236495 302916 329180 356111 387600 012749 045911 080176 106143 134964 183971 223034 241679 312847 339995 389791 «HM0 •15SS5 MM1T C8S5S3 12173? 145133 188113 ZBKS» 252173 318421 StBSK 377380 nm 161136 2JM 202481 233390 260696 262316 323771 327« 34B32 ssset 38K8S 38SB8 ikraoüye lira kıD a n a n Sunoy, iran « 1 5 4 9 MUC8 002557 006990 007855 •KOO « 1 7 6 3 011995 013444 016392 tfiaB31 »19571 019800 022786 022974 026173 027087 027189 027376 028836 0293T6 031930 038893 045705 047945 049542 053167 053344 054150 056958 057662 060866 061148 062766 063563 065572 066007 066511 066773 067953 070510 071509 071732 071824 071S55 073RR3 075426 077540 080357 0S2446 086806 087130 087891 092578 093664 093947 094304 095693 096145 104164 105653 105934 107692 111096 119600 120676 123885 125365 127541 129097 129533 143384 143602 147498 147974 151340 151482 152468 155287 155709 155768 156195 157554 161644 167376 168649 172969 174149 174262 176535 179955 181983 183330 183635 186715 187 648 191767 195685 196888 197803 197950 199442 209779 213914 214645 218199 219256 223379 226953 233225 234933 237953 239812 239899 242493 242678 248119 248793 250578 251273 255697 256875 258391 258993 259899 280347 261042 262965 263148 267357 268540 270898 272151 275626 286575 289477 292167 293129 293691 295005 298052 298399 298928 300007 200221 300512 301147 301599 306935 309888 313528 315563 316001 317390 317576 318424 318506 318705 323550 330184 333567 337583 341983 344105 345040 346745 347223 347739 347775 351417 351908 352381 353642 354704 355693 356150 360177 365338 366967 367215 367899 368370 369189 370016 370488 371511 373137 374827 376464 376697 378849 379826 382702 383435 385181 386441) 3S6585 393777 396822 399457 1.000 lira i k r a m i v e kazanan nomaralar : Son dört rakamı (2374 3715 3942 5100 5311 6349 6446 7671 9189 9734 > i l e n i h a v e t bulan 400 numara o i n e r lira. 200 lira i k r a m i y e kazanan o u marlar: Son ü ç rakamı (053 081 338 584 675 707 877) i l e nihayet bulan 2800 n u m a r a ikişervü? lira 100 lira i k r a m i v e kazanan nnmarlan Son ılri rakamı f49 86) i l e niha vet bulan 8000 numara yüzer lira. 50 lira ikramive kazanan numaralar: Son rakamı ( 5 . 6 ) i l e nihavet bulan 80000 n u m a r a ellişer lira. A L T 1N TIJZLA İÇMELERİ tCaraciğer, böbrek. tas ve kumlardan şifalanacağınız sağlık kaynaklan 31 Ekim 1966 tarihine kadar hususî doktoru, otel, lokanta, hasta ve ziyaretçilerinin emrine açık olacaktır. İlâncıhk: 6320/11803 İstanbul Teknik Üniversitesi Reklörlüğünden: Yapılacak isin adı Kesif bedeli Geçici teminat E ksiltme günü vc saati t.T.Ü. Gümüssuyu P.T.T. 61.055,76 TL. 4303 TL. 24/10/1966 11.15 Bınası tlâve tnsaatı. 1 Yukarda 1 kesıf bedeli yazılı isin ıhalesı 2490 sayıh Kanuna gore (kapalı zarf u^ulüyle) t T ü Merkez binasında. Rektörlük Satmalma Komısvonu tarafından yapılacaktır. 2 Bu ışe ait ıhale dosyası Rektörlük binasında bulunan Yapı îşlerı Bürosunda her gün mesai saatleri. dahüinde görülebilir. 3 Isteklilenn yeterlik belgesi alarak eksiltmeye girebilmelen içın 20/10/1966 günü saat 17 OO've kadar. asağıda yazılı belgelere eklemek suretiyle t.T.Ü. Rektörlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri şarttır. a) Bayındırlık Bakanlığı C grupu müteahhitlik kame?i b) Malî Yeterhk Belgesi (50 000,) EIli bin liralık. a) Usulüne göre, Plân Teçhizat Bevanr.amesi Teknik Personel Beyannamesi Taahhüt Bevannamesi. 4 tsteklılenn (1968 yılı Tiearet Oda«ı ve?ıkası ile bu is icm alacaklan yeteılik belgesi dahıl) 2490 savılı Kanun gereğınce hazırhyacaklan kapalı zarf teklif mektuplannı eksiltme saatinden bir saat önee^ine kadar Komisyon Baskanlığına vermelen gerekir. Po«tada olacak gecikmeler kabul edilmez KARTAL BİRtN'Cl ASLÎYE HTJKUK HÂKİMLİĞtNDEN 965/287 Kartal Yakacık Ayazma mev kiinde Kerim Özdor tarafından Yakacık Muhtarlığı ve Hazine aleyhine Tashihen tesçil dâvâsının yapılmakta olan duruşma sırasında: Yakacık Ayazma mevkiinde şarken ve cenuben yol, garben Sureyyapaşa Şimalen tmam Sehriyari Rıza efendi tarlalan ile mahdut 948 ada 2 parsel sa yılı gayrimenkulun açıkta lcalan zeminden 1/3 hise ile uzerindeki binadan 1/4 hisse hakkında hak iddia edenlenn li'9/966 tarihinden evvel mahkememizin 965/287 ve itiraz sayılı dosyasına müracaatlan ilâ nen tebliğ olunur. (Basm: 5802) 11780 TEŞEKKUR Kıymetîl esim. «ergill babami? Ernefcîi Tümeeneral / LA N Yalova Bölge Bağ Bahce Araştırma EnstJtüsü Mildürlüğünden: 1 MüdürlüğOmüzde nümunesi bulunan evsafta 250 stor jaluzin yaptınlacathr. 2 Muhammen bedpli 21250 TL sı olup muvakkat teminatı 1593 lira 75 kuruştur. S İhale 21/10/1966 (rfimö saat 15 00 de kapalı zarf usulü ile Enstitü Müdürhltünde vapılacaktır. Bu ;şe ait şartnameler Müessesede eBrCuebilir. 4 Teklif mektupları en eeç ıhale saatinden bir saat evveline kadar Müessesede knbul edilir Postada vâki e e m2 cikmeler nazari itibare alınnaz. (Basın 21267/11765) PTof. Dr. VArTT>ETTİN ÖZAN'ın Snı kavbı esnasında vardımırn'za kosan Gümüssuyu ve Kasımoa'îa Deniz Hastanelpri değerli doktorlanna. çok vakin il?isin) gordu eümfl7 Havdarpasa As Hastane<î! Bashpkimt Savm General OSMAN C.ANAR ve dlger kıvmetl) talpbelerine pb«>dî i^tirahat vprinp tevdit mprssiminp katılan. celenR eöndermPk Ifjtfunda bnlunan dn?1 ve fp^pkkfiHerff. muhtrrfm no<a «ına ç ı n ı ' srkado^larına rîıılhanp As Tıp AkHdpnisi K R B Klinıeelprplt VPVB tPipfnn telsra« >P mektupls denn arımı?ı navla«an bjtıin dosı. akraba ve mpsiektas lanna minnpı vp snkranlarımıîin hıldiri)mpt:ındp ffa7ptenızm tavassutunu rica ederİ7 Esi: Nieât ÖZA.N Çocukları: Lâle \e Tunc ÖZAN ı 1X02 Menkul Satış llânı 966/5811 Borç için satılmasına karar verilmiş olan merhun 350 lira değerinde bir adet radyo, 1000 lira değerinde 2 adet büfe ve yemek masası, 350 lira değerinde bir adet kütüphane 12/10/1966 çarşamba günü saat 13.30 ilâ 14 arasında Galatasaray Hayriye Caddesi No: 18 de satılacaktır Satış tutan tahmin olunan değerin %75 ini aşmadığı takdirde ikinci artırmaya bırakılarak 13/9A966 perşembe günö aynı saat ve aynı yerde en çok artj. rana satılacaktır Şartname açık tır. tstekli müşteri birbuçuk li ralık posta pulu gönderdiğinde adresine postalanacağı ilân olu nur. (Basın: 5810) 11779 İstanbul 3. İcra Memurluğundan: Ankara Lv. Âmirliği (3) No. lu Sat Al, Kom. Bşk. lığından: Aşagıda clnsl, tnlktan, muhammen bedel ve geçici temtnatları yazılı (İki) kalem (yangın «önrtürm») C.) tnaddesınıo kapalı zarfla eksıltmelerı hualarındakl gÜD ve taatlerde yupılataktır Kvsaf ve $artnamesı mesaı gaatleıinde Kumısyonda ve tstaubul Levazım AmırlıSındo görülebılır tjteklılenn kanunl sekılde hazırlıyacaklan teklif m«ktuQİannı ıhale «aatmden bir saat evveline Kadar makbuı karsılı£ı KomisvoD BaçbanhSına »ermelerı Postads geciken mektuplaı kahul ertUmez Cınsl Soda asitU yangın söndürme cihazı Köpüklü yangın söndürm* cihazı Mıktan 710 1050 M. bedelı Lira Krş. 105,790. 157 S>O0. İSTANBUL YAÜLİGINDEN: İlimiz Mcrkez Bürolarmda açık bulunan 20/350 lira kadrolu memunyetlere Memurin Kanununun 4. maddesindeki şartları haiz askerlik görevini ifa etmiş ve 30 yaşını doldurmamış Lise ve Orta Okul mp/unları arasında (Daktilo bilenler tercih ediür) 24/10/1966 günü saal 10.00 da VLlâyette yapılacak imtihanla memur alınacagından isteklilerin 22/10/1966 cumartesi günü saat 13 e kadar evrakı müsbiteleriyle Vilâyet Sicil Bürosuna müracaat etmeîeri ilân olunur. Cumhuriyet 11793 G. teminatı Lira Krs. 6İ40. B125. I I» a I « günü saatt 19.10.1968 Çarsambs «aat 11.00 19 10 1968 Çsr«smhs saat U 30 (Basın: 21359/11783) (Basın 1645 20997/11760)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle