26 Mayıs 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE ALTI CÜMHURİYET 8 Ekim 1966 Müdür Bey "İLHAN İSKENDER armağanı^nı aldılar 19651966 TİAYRO MEVSİMİNİN EN BAŞARIL1 «TÜRK OYUN YAZAEI», «SAHNEYE KOYUCU», «AKTRİS» VE «AKTÖRÜ» OLARAK «İLHAN İSKENDER ARMAĞANIs NI KAZANAN SANATÇILARA, DÜN GECE DORMEN TİYATROSU GALASINDA PARLAK BİR TÖRENLE ÖDÜLLERİ DAĞITILMIŞTIR. 1958 YHJNDA GENÇ YAŞTA TÜRK TİYATROSUNUN KAYBETTİĞİ İLHAN İSKENDER'İ ANMAK ÜZERE HALDUN DORMEN TİYATROSUNUN KURDUĞU BU ARMAĞAN 8. YHJNA GİRMİŞ BULUNUYOR. Y Odacı Takup Efendi, dairenin en önemli elemanlarından idi. Her gelen müdürü idare etmesini bilmiş bir adamdı. Takup Efendiyi oraya kapılandıraıı Halil Efendi adında bir hemserisi oldu. Halil Efendi dairenin mutemedi idl. Sessiz sedasız, işini iyi bilir, her devre uyar bir memurdu. Akşamlan Taknp, Halil Efendi ile beraber çıkar, onun çarsı pazardan alacagı seyleri eve kadar tasırdı. Halil Efendi daireye yakın bir evde otnrdnğu Mnavin bev!. Benim siz için öfcle tatillerinde ve akşamlan Takup, Halil Efendinin ev den riram, kimseyi resmî çalısislerine de bakardı. Bunu da ma saatlerinden fazla bnrada sırf Halil Efendinin kendisini tutmayın!. Siz de zahmet etoraya alıvermis olmasından meyin!. Doknzda geliniz, bes dolavı sükran borcu olarak yate cıkınız. Ben de öyle yapapardı. Halil Efendi zeki bir adamdı. Takup da onun çıragı rım. Memur arkadaslara da idi; ne var ki Takup, Halil Esöyleyin!. Bngüne kadar olan fendiden daha lcnmaz, daha ahizmetlerine tesekkür ederim, dam sarrafı olmustu. Şimdi devlet atıfet istemez. yeni müdürii neresinden tuta Aman beyefendi!. Bu fazbilecegini düsünüyordn. la mesaiden dolayı kimse bir Aksam Halil Efendi ile buşey beklemiyor, biz seve seve yapıyornz. lustukları zaman müdürle olan Tesekkür ederim, anlıyokonusmalannı anlattı, Halil Erum. Ama bu o kadar ciddî bir fendi: sey olmuyor. Belediye saat ye fyi adam demek ki.. Fazla di deyince dükkân sahibini kamesai istemiyor. pamaya zorlarken kendisi res tstemiyor emme!. Sonu mî çalısma saatinin dısmda bebakalım ne çıkar?. dava memur çalıştıramaz... Ne çıkacak?. tsler birikiyor da... Halil Efendi! sabahtan dokuzda gelir ama aksama ka Biriktirmemeye gayret edar adamlan çatlayasına çalışderiz. tırır Basüstüne efendim. Muavin dısan çıkar. Kapıda Görelim bakalım... Ben ne idecegim?. karsılastıgı odacıya hafifçe: Sen bilirsin isinü. Sana Ne tuhaf adam yabu! Faz ne? Sen odacı bir adamsın.. Ia mesai istemem, dairede geç Gel derse gelirsin, ?it derse gikalmayın! Beste çıkın, gidin dersin!. diyor.isier birikecek.. o zaraan ben kime yaptınrım.. öyle emme!. Kapım açıktır.. her isteyen içeri girecek Senin neyine gerek Mavin diyor . bey!. Adam buraya müdür Haa!. Bak ona kansmam.. gelmiş. ts birikince toplar dosAma sen yine isini bilirsin. Bir yalan önüne koyarsın!. gör bakalım.. vakitli vakitsiz Evet; ama ben beste eve adam sok içeri.. bir misafir gidip ne yapanm Yakup Efenfalan var iken içeri girıgiriver. di?. Hele bakalım.. Aliah ke Orasını sen düsün beyim! rim.. haııi o Albay müdür de Müdür düsünecek değil a .. geldiği zaman ne kadar sert Mnavin yürüdü. odasına e>tidi ba!. Sonradan kuzu gibi ti.. Takup Efendi gülümsedi. oldu'du . Evde kan çavus galiba! eni Mfidür o gün öğleye dofrn geldi. Eskisi gideli bir hafta olmuştu. Zaten mnavin vekâlet ediyordu. l e n i mfidür kırk beşi geçmiş, kıranta, kalın kemikli, gür kaşlı bir adamdı. Dairece hakkında derin bilgi edinilemedi. Khnisi Kayserili, kimisi Amasyah, kimisi Gümüşhaneii diyor, kimisi de Istanbnla küçük gelmiş diye rivayet ediyor. Bilinen tek sey adamın adı Ali Çatalkılıç olduğndur. Mülkiye mezunu imiş, Müfettişlikten geliyor. Muavin, yeni müdürfin odasına girdi. Tebrik ederira beyefendi: Bendeniz müdür yardımcısı Ali Rıza Elverir. Tesekkür ederim. Demek adasız. Benim adım da Ali Çatalkılıç. Zülfikar'ın Türkçesi. Evet efendim. (Cebinden mühürü çıkararak müdürün önüne koyar), mühürü takdim edeyim. bana bir emriniz var mı?. Hayır... tşleri yeteri kadar kavrayıncaya dek siz bana yardım edersiniz. Arkadaslara »öylejin! Ayrı ayn beni tebrike zahmet etmesinler. Ben odaları gezeceğim... Basüstüne beyefendi!. Tal nız matumâiiniz daire beste kapanır. Ben iki arkadasla birlikte akşamları altıya kadar kalırım. Tediyi buldugumnz da olnr. tsler birikiyor. Sabahleyin kaçta gelirsiniz?. Sabahları Imza saati 9 dnr. Bendeniz sekiz, sekiz bnçnkta gelirim... Yeni müdür kaslannı çattı: Fazla mesai yapan memur Iara bir şey verir mis<niz? Havır efendim!. Malumiliniz tahsisatımız yoktnr. Gav retli arkadaslar var. tsleri bitirmek için erken gelir, geç giderler.. Kimlerdir bnnlar?. Var bevefendi, hir ikî memur var. Çok tayretlidirler. Hep avnı kimsHer mi?. Evet bevefendü. Siz de her gün böyle mi yaparsımz?. Evet efendim!. yatarım. Bekâr mısın?. Tok'. Eviiyim ama çoluk çocuk köydedir. Yaa!. Başka odacı var mı? İki tane daha var. Onlar daireye bakarlar, ben size hizmet ederim. Pekü. Dairenin temizliğiyle kim meşgul olnr?. Hepimiz!. Ama ben odacıbaşıyım sayenizde. Üçümüz temizleriz. Demek temizleme işi size ait... Evet!. Akşamlan da daire boşalınca temizlik yapanz, sabahlan da bir saat erken geliriz. Pekâlâ... Hadi bak işine!. kayınvalidesi hastalanmış... Taa!. Geldikleri zaman.. lütfen hatırlatın!. Dokuzda işbaşında bulunsunlar... Muavin biraz bozuldu... l.şte bendeniz onun için akşamlan biraz geç... Yok; onu hallettik.. şimdi mesele vaktinde gelip vaktinde çıkmak... Basüstüne... Takup bu muhavereye şahit olmustu. Müdür odadan çıkınca muavine: Bu adam size kök söktürecek.. görürsünüz. Yok canım!. Vaktinde geliriz, vaktinde gıderiz.. ama işler Allahlık olur. i Ben dedimdi dersin Mavin 8 Ekîm 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Tahrir günü 28 Teşrinievvel Ekım 1927 cu suyla çıkmıştL Oyun 34 Fenerbahçenin tnağma, tahrirj nüfus (nüfus savunı) günüdür O gün her yer kapalıdır. lubiyeti ile netıcelenmiş olmasıo Evinizden çıkmavmız memurlan na ragmen Fenerin oynadığı bekleyinız ve kapımza geldikleri yun için hiç de muvaîfakıyetsız denemez. zaman kendilerini bekletmeyiniz Soracaklan şeylere hemen açık At yanşları ve doğru cevap reriniz. Bu bir vatan borcudur Bundan evvel Yarış ve atlann neslini lslâh nüfusa yazılmamış olanlar İçin encümeni namına tstanbul Vilâceza yoktur. Fakat o gün sakla yeti tarafından tertip edilen sonnırsa, memurlara yanlış malfimat bahar at koşulan dün Veliefendi verilirse ceza ağırdır. çayırında yapılmış ve Uacıbekir S PO R Zade Ali Muhittin Beyin meşhur = Gülriz Sürurî Bu yıl .En İyi Aktris» armağanını «Teneke» oyunundaki rolüyle ve jürinin 13 oyu ile kazan mış olan Gülriz Sürurî, ilk defa sahneye «Şeytan» piyesinde çıkmış ve günümüze kadar Şehir Tiyatrolan, Karaca, Dor men ve diğer sahnelerde oynamıştır. Sonra Engin Cezzar ile birlikte kendi tiyatrolannı kurarak başarısını devam ettirmektedir. Erol Keskin «En İyi Aktör» armağanını •Oppenheimer» rolü için 14 oy'la kazanmış olan Erol Keskin 1932 de İstanbulda doğmuş, Güzel Sanatlar A. kademisinde okuduktan sonra sahne hayatına atılmıştn*. «Karaağaçlar Altında». «Zafer Madalyası», •Duvarlaruı Ötesi», «Evlilik Dolabı», «Bir Parmak Bal> ve diğer oyunlanyla dikkati üze rine çekmiştir. Yaşar Kemal Dormen Tiyatrosu yöneticilerinin yerinde bir kararla Türk Oyun yazarlannı da yarışmaya soktuklan «tlhan İskender Armağanı>nı bu yıl «En tyi Türk Oyun Yazan» olarak Taşar Kemal kazanmış bulunuyor. Böylece romanlan ile uluslararası ün salan Taşar Kemal sahne oyununda da «Teneke» ile başarı kazamyor. Beklân Algan Bu yılın «En İyi Sahneye Koyucu. armağanını ••Oppenheimer Olayı»nın Şchir Tiyatrolarındakl mizanseni ile kazanan Beklân Algan 1933 te Erzurumda doğmuştur. Özellikle «Godot'yu Bek lerken» «Tarla Kuşu», «Sinekler>, «Macbeth» oyunlan ile ve ayrıca filim yönetmeni olarak «Karanlıkta Uyananlar» ile ilgi uyandırdı. Fenerbahçe mağlup oldu ' «Neriman» ı her zaman olduğu gibi bu defa da birinci gelmiş ve 750 liralık mükâfatı almıştır. Viyanalı futbolcular, dün tkinci defa olarak Fenerbahçe ile karşılaştılar. Geçen cuma günü Fenerbahçenin bu takıma 1 • 4 mağlup olması, bu maça ayn bir hususiyet ve ehemmiyet tzafe etmişti Bu yüzden beş binden fazla bir seylrci kitlesi stadyomun dört tarafını doldurmuştu Fener bahçe dün intikam müsabakası yapacagı için maça tam kadro Tophane ambarlan Seyrlsefain (Denizyollan) tdaresi tarafından inşa ettirilen Tophane ambarlarının antrepolanrun gittikçe tekemmUl ettiğlni (tamamlandığını) eörüyoruz. Şimdilik iki vinç çahşmakta ise de yakmda buraya muazzam bır vinç daha getirileceği haber alınmıştır. Ha, benim odaya kim isterse girebilir... Herkes mi?. Herkes... Ama beyim, sonra sen iş göremezsin!. Onn ben bilirim, sen dediğimi yap!. Başüzerine beyim!. Bey! Bu adamın bakışını ben begenmiyorum.. Bir kere herkesi içeri alnyor. Gayri iş sahibi seni dinlemez.. beni de dinlemez, han kapısı gibi girer müdürün yanına.. ağzına geleni söyler. Söylesin, acı yemedik ki karnımız ağrısın... Acı yemeden de adamın karnı agrır . Takubun bir türlfi hazmedemediği sey, müdürün kapısından içeri adam sokup sokmamak yetkisinin elinden gitmis olmasıydı. çünkü ne de olsa bu işten ufak tefek çimleniyordu. : s : Şu kâgıdı imzalattıraca : ğım! diye gelen adamın elin ^ ^ ı den kâgıdı alıyor.. müdüre gö S S : türüyor. ES ^ Acele dedi, Mavin Bey! ^ ~ ; = diye bir de kıtır attı mı, kâgıt • imzaianıyor. Eh, iş sahibi de SSS Ş Takubu oksuvordu. simdi ya.. = : herkes kendisi girecek» girer ^ = : ::= ken de Takup, Olmaz! tçeride komisyon ^ S : ~ var! diyemiyecekti. ı = = Bir hafta sonra bir gün mü ; ^ dür öüeden sonra dörde doğ I = ru daireyi dolastı. Tam altı me : mnr voktn, muavine sordu.. : Nerede bunlar?. Muavin : afalladı: : Simdi bnrada idiler. Ar ; kadasiarına sordular.. ; Simdi burada idiler.. bel = ki avakyoluna gitmislerdir. ğ Müdür: : Taknp Efendi!. Bak baka : lım.. oralarda olmasınlar?. : Takup güldü.. : Tok beyefendi!. Burada : yoklar. ; Ne gülüyorsun?. : Heç... : Müdür çıkıstı: : Ne gülüyorsun? diyorum : İST A NB UL 13.20 13.15 Hafif müzik 13.30 Reklâm Gençlik saati konseri 15.45 programları 15.00 Cumartesi I Mevsim baştnda Şehir Tiyatrolan S stanbul Şehir Tiyatroiarı 1966 1967 mevsimıne, geçen yıl Muhsin Ertuğrul'un ve bazı sanatçıların uzaklaşI tırılmaları ve bir ikisinin istifasıyla sonuçlanan «operasyon» dan sonra, son yıllarda kazandığı «yeni güç« lerden yoksun olarak girdi. Nedenieri ne olursa olsun, biç kimsenin gözünden kaçmıyan bu «politik operasyon>un ne kadar dısında kalınarak baküsa bile, gene de mevsim başında manzara şudur: Yeni güçler'den kopmuş bir Şehir Tiyatrosu, ün'leri ve kişilıklerını hiçbır zaman küçümsemediğımiz aktris ve aktörlerle bırlikte «eski gücler» ve rol dağıtımmı dolduran bazı yeni isimler ile sadece uzun süre ayakta tutunamaz. Bu eski şöhretler bile ne denlı popüler ve ne denh mahir olsalar gene eninde sonunda butun yukü kaldıramayıp yorulurlar! Hele, «Edebî Heyet» veya buna benzer birtakım tedbirlerin ise, her şeyden önce halka en yakın «Repertuar Tiyatrosu» olması gereken Şehır Tiyatrolan için yeteneksiz sayılması olağandır. öte yandan, Türk Tiyatro Yazarları Bırliği'nın devam eden protestosuna katılmış olan piyes yazarlanmızın Şehır Tiyatroları'na eser vermemekte direnmeleri de, şüphesiz dört sahnesi olan Şehir Tiyatrolarına etki yapacaktır. Böyle bir hava içınde ve daha ziyade «bulvar tiyatroları» türüne uygun bir «repertnar» ile girdi mevsime Şehir Tiyatroları Bakalım ne olacak? Selmi ANDAK 6.25 Açılıs 6.30 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Oyun havaları 7.25 Sabah melodileri 7.45 Haberler 8 00 tstanbul'da bugün 8.05 Türküler geçidl 8.20 Küçük iiânlar 8.25 Bu sabah sizln için 8.40 Sabah sarkıları 9 00 Çocuk bahçesi 9.15 Piyano soloları 9 30 Sorunlarımız 9 50 Beraber türküler 10 05 Kısa haberler 1010 Müzik kurusu 10.30 Arkası yarın 10 50 Rıza Rit'ten şarkılar 11.10 Oda müziği 11.40 Turizm 11 45 Radyo »rmoni ıruzikası 12.00 Hafif müzik 12.10 Divan sazı. bağ. lama ve curadan oyun havaları 12 25 Küçük llânlar 12.30 Çeşitll Türk müziği 13.00 Haberler Hasan Tunç'tan türküler 16.00 Çocuk saati 16.40 Aylâ Gürses'ten sarkılar 17.00 Maç yayını 17 45 Hafif müzik 17.55 Kısa haberler 18.00 Kadınlar fasıl toplulugu 18 30 Serbest saat 18 35 Kemal Güleşoğlu orkestrası 18 50 Reklâm proRramlan 20 00 Haberler 20.40 Küçük llânlar 20.50 Rahmi Sönmezocak'dan şarkıla 21.10 24 saatin olayları 21.15 Türk sanatı 21.30 Sizin İçin seçttklerlmiz 22 00 Reklâm programları 22 45 Haberler 23 00 Gençlerle başbaşa 24.00 Kapanış. A NK AR A 6.25 Açıhs 6 30 Günaydın 7 00 Köye haberler 7.05 Sabah müziği 7.25 Saz eserleri 7.45 Haberler 8.00 Ankarada bugün 8 05 Sabah konseri 20 Her telden 9 00 Küçük ilânlar 9.05 Hafif müzik 9.20 Sorunlarımız 9.40 Nimet Oğuz'dan türküler 9.55 Kısa haberler 10 00 Arkası yarın 10 20 İsmet Nedim'den sarkılar 10 40 T u n a n 10.45 | t a r l n Akol>dan rOTküIer 11.00 Çocuk bahçesi 11.15 Mustafa SağyaşarMan sarkılar 11J0 Posta kutusu 11.45 Konser saati 12.15 Kıbrıs saati 12.25 Küçük tlânlar 12 30 Güler Göksel ve Ali Rıza Köprülüleroğlu'dan sarkılar 13 00 Haberler 13.20 Kayıp mektuplan 13.25 Kadınlar toplulugu 13.55 Haftanın proRramı 14 00 Çocuk bahçesi 14.15 Reklâm programları 15 15 Selâhattin Erorhan'dan türküler 15.30 Kısa haberler 15.35 Gençlik saati 15.50 Gül Batu'dan sarkılar 16.10 Cumartesi konseri 16 55 Kısa haberler 17.00 Çoeuk saati 17.40 Radyo çocouk korosu 17.55 Sarkılar 18.15 Dans müziği 18 30 Erkekler topiuluğundan türküler 18 50 Reklâmlar 20 00 Haberler 20.40 Küçük U»jılar 20 45 Jandarma Gene) Kumandanlığı dans orkestrası 21.00 Oykudan önce 21.05 24 saatin olayları 21.10 Bir polislye oyun 21.35 Neşeden neşeye 22.10 Diskoteğimiz. den seçmeler 22.30 Turhan Karabulut'tan türküler 22.45 Haberleı 23 00 Gece konseri 23 45 Gece varısına doğru 24.00 Kapanıs. Sarıgöl Belediye Riyaselinden: 1 BelediyeycaJt bir kısım hâl bfaası lnşaatı 28/9/966 gününde kapab zaA usulü ile eksiltmesi yapılmış ise de yapılan teklifin komisyonca haddilâyik görülmediğinden 2490 sayüı K. nun 40. ıncı maddesi uyannca 19/10/1966 pazartesi günü pazarlık suretiyle taliplisine verilecektir 2 Keşif bedeli 90.924.13 lira olup geçid teminatı 6819.30 liradır. 3 Taliplilerin bu gibi isler yaptıklarına dair belgeleriyle Ticaret Odası kaydı aranır. 4 Taliplerin Beledive Fen Dairesinden yeterük belgesi alması lâzımdır. Bu işe ait keşif ve şartname Fen Dairesinde h gün görülebileceği ilân olunur. (Basm 21325/11763) sana!. Derken: Müdürün zili çalmdı, Taknp sigarasını iskemlenin kenarına bıraktı, içeri girdi. Buyur beyim .. Senin adın ne?. Takup!. Kaç senedir buradasm?. Mart gelince 20 sene dolacak Demek emektarsın!. Eh. sayenizde... Kaçta işbası yaparsın?. Ben binanın çatı arasında Takup!. Gözünü aç! adam bana çetin geliyor. Tok Halil Efendi!. Sen merak etme!. Cç gün sonra yeni müdür sabahleyin dokuzda daireleri dolasmaya başladi üç memurun henüz ise gelmediğini gördü.. Mnavine sordu: Neye gelmemişler?. Simdi gelirter beyefendi!. Birisi Beykozda oturuyor, birisi Ramide. Ririsinin galiba SUNGER ÂSTİ PLÂSTİK EXTRA KAÜTE YENİ FİAT KANAT plfistik Sanayii ş,,li Mtydın. I»» T.l : 47 16 39 48 45 o Reklâmcılık 3939/11757 Takup müdürün öfkelendi = gini anlayınca: ; Gülmed'm beyim, benim : halim övledir. ; Bizde kaç ayakyolu var?. : tki tane bevim.. biri er : kekler için, birisi kanlar... : Kanlar denmez, bayanlar • için denir : Bayanlar için.. o da kapa ; lıdır. Anahtan Selma Hanım j dadır. Karılannm hâsâ. bayan : larınkne o kansır.. erkekle \ rinki açıktırlsteven çirer.. çbk : da kirletirler.. beyim vallaha : daha avakvoluna girmesini bil : mivenler var... : Bn sefer müdür güldü.. ve ; devam etti: • Bu altı memnrnn nereve • gittiîini sörmedin mi?. Bak : muavin bev abdesthanede ol : masınlar diyor. \ Tok beyim. altısı birden : ayakvoluna girer mi? : Mnavin fena boznldu... : Hayır, birer birer . • Müdür: • Ama be«i dışanda kalırdı. • Bunlar nerede?. • Takup sordn : • Bugün maç var mı?. İ Müdür birdenbire: : Ne maçı?. ! Futbol maçı bevim i Muavin büsbütün bozuldu. • Brlmem vallaha!. • Müdür ısrar etti: • Şöyle Takup.. maça mı j gittiler?. İ Bana evle gibi geldi.. Be : siktas ile avak takımı oynnyor : devi bir lâf es'ttim... i Miidür, muavine: ; Bu arkadaslann birer gün ; deligini keselim.. Tarm sabab • da beni görsünler.. ded* Ta ; kuba da: , Aferin Taknn Efendi!. Scn : bizim memnrlann nerede ol i dnfnnn hprkesten iyi bilîyor i : snn!. dedi. Ondan sonra muavin ve 5tekîler odacı Tabuha cok ioerlediler: âdcta diisman oldnlar. ama müdürün ırozüne rirdi... Dairede vakitli vakitsiz devamsızlık kalklı&ı için isler de zamamnda bitivnr. kimsenin geç vakitlerp kadar caiısmasına lüzum kalmıvordu .. ts sahinleri vı>ni müHürden memnnndular. Miidür de dairedekilerden memnnndu. Odacı Takun Efcndi de bir bakıma memnnndu. Ne var ki artık avanta kalmamıstı.. ne var ki E TEPEBAŞI'NDA Marcel Pagnol'dan «MARİÜS» Edebî Heyet üyelikleri arasında adı geçen Âsude Zeybekoğlu'nun dilımize çevırdiği Marcel Pagnol'un «MARtUS» adlı oyununu Hüseym Kemal Gürmen sahneye koymuş ve dekorlarını Turgut Atalay hazırlamış. Gerçi Marcel Pagnol, Birıncı Dunya Savaşından sonra eserlerıyle ününü Fransız sınırları dışma duyurmuş bir yazardır. Özellikle ba?ta «Topaze» (1928), «Marius» (1929), «Jazz» (1926), «La Femme du Bonlanger» (1940) gibi ovunları güclü tiyatro yapıtlandır. Amma, bugünkü Fransa birçok sorunlann çok ilerisine geçmis, özellikle «Tiyatro Sanatı» nda büyük hamleler. yenilikler'e ulasmıştır Bütün dünyada «Tiyatro» artık değisik kosullara ve yeni türlere bürünerek. daha olumlu yönlere doğru ilerlemektedir. Paris'te ve diğer ülkelerde zevkle seyredilen «Manus> ü dt bu açıdan seyrettiğimiz zamar ne yazık kı eskimiş, tatsız tu? suz bir sey kalıyor damağımız da. Paçnol bu halıyle. çözümı sudan konusuyla artık bir se getirmiyor tiyatro'ya... Pagno) un «Marius» ünde Marsilya hs vası, karakteristik hiciv yanı ılı birlikte genç Marius'ün kisılı ğinde çevre içinde bunalımdar kaçış motifi işlenmektedir. Amma, günümüze göre çok çocukEU ve hafif biçimde... OTNANIŞ Ba?ta «Honorine» rolünde Nezahat Tanyeri şimdiye kadar oynadığı roller içinde en başanlı bır kompozlsyon çiziyor. Hüseyin Kemal «Cesar» rolünde etkileyıcı «Panisse» de Agâh Hün ovunun en ilgi çekicı tipi olmus «Fannv» ye Jeyan Tözüm ve «Marius» e Atacan Arseven hiç de uygun tıpler degiller. Halbuki çok istidatlı görünen genç Atacan Arseven harcanmamalı' Günümüzde «s5z» ve «görüntüler» ile hareket kazanan tiyatro sanatmda artık .aşın el ve kol hareketlerinin kalktığmı da hatırlatalım. Tepebaşı Tiyatrosunda «MARİUS» un bir salinesin.de Nezahat Tanycri ve Agâh Hün. Nerede • Ne zaman • Ne var SINEMALAR \ B E Î O Ğ L U ATLAS: (44 08 35) Goklerin Hâkimi (R. Mitchum) R.I. DÜNYA:: (49 93 61ı Kafesteki Kadın (O. De HavUland) t. EMEK: (44 84 39) Goklerin Hâkimi (R. Mitchum). FITAŞ: (49 01 66) Pembe Kadın. (Y. Kenter). İNCİ (48 45 95) Yakut Göz. lu Kedı (C. Arkın). KONAK: (48 26 06) Aşk (P. Donahue). TatUde Efekan), 2 Komşunun Ta. vuğu (T Şoray. S. Alışık). BULVAR: (21 35 78) Yakut Gkzlu Kedı (C. Arkın). GUNES (Aksaray): (216140) Kartal Yavrusu Hamido KULÜP: (22 72 77) Yakut Gözlü Kedi (C. Arkın). MARMARA: (22 38 60) Tâkip MELEK (Eyup): (21 58 76) 1 . Allahaısmarladık İstanbul (A Işık. G Ok) 2 Uçurumdaki Kadın RENK: (21 15 25) 1 • Cesuı Kadın (Bette Davis) R.T. 2 Ask Bahçesi (Nathalie VVoodı SAFAK (Ç taş): (22 25 13> Tabancalı Serserl (Femando Sancbo) R.T. SIK: (22 35 42) 1 • Severek DoğuşenJet (E. Hun. S. Ferdağ). 2 Gurbet Türkusu TINAZTEPE (B.Koy) (71 65 18) Pembe Kadın YENİ (Bakırkoy): (71 68 26) Cuma 21. Cumartesi 15 30 TATİH TİYATROSU (22 0171ı NUHUN GEMİSİ Hergün 21. Pazar 15^0 da. Pazartesi gunierl oyun yoktur ÜSKÜDAR TtYATROSU (36 55 11) ÇATALL1 KÖY RADIKÖÎ HergüD 21 Pazar 15^0 da. •VTLANTIK: (55 43 70) Askın Cuma gıinleri temsi) yokGozyaşları tur. ÇELİKTAS (Maltepe): «CinaİSTANBUL rtYATROSU yet Oyunu» Renkli, Türkçe, (44 22 36) MISTER VELtSinemaskop. VAN Hergun 21.15 te, ÇarEFES (36 35 84) Sonsuz Aşh şamba 15 te matıne PazarKADIKÖY: (36 49 24) GürüHu tesl temsil voktur Duvarı (S. Piethette. T HarKENT OYUNCULAR1 din) 1. rEPEBAŞ) TİYATROSU (44 36 631 VER ELINİ YENİ OPERA: (36 08 21) Milyone (44 21 57) MARİUS Pazar. DÜNYA ÇarsamtK! tıarıç her rin Kızı Pazartesi. Çarşamba Cuma gun 18 de. Pazartesi 18 ve ÖZEN: (36 99 94) Aşkın Göz21. Pazat 15.30 da 21.15 te. yaşları (Y Tezcan. E. Efe ıTENİ KOMEDİ TTYATKOSD DORMEN TİYATROSU kan) (44 04 09) İSGÜZAR Cumar(44 97 36) «BUGÜN GİT YA REKS: (36 01 12) 1 Karısı tesı. Pazar. Pazartesi 21, RIN GEL. Pazartesi harıç ve Sevgilisi (J. Leigh, V Pazaı 15.30. CANAVAR SOF. her gece 21 J5 de. ÇarşamJohnsonı L, 3 Cınayet RAS1 Çarşamba, Perşembe, ba 18 00 ve 21 15 Cumartesi. Pazar 15 te. GENAR riYArROSU (49 31 09) !KI EL ATES Hergun 21 30 Çarşamba 18 de. Cumartesi Pazar 15 te GÜLRİZ SÜRURÎ ENGIN CEZZAR rOPLULUĞU (ElDevlet DomiryoUan Haydarpaşa BEYOĞLü: Sıhhat, Taksim, Vatan hamra Tivatrosuı (44 22 36) (36 04 75) Sirked: (27 00 50). D e Yenişehir. «PALTO» Çarsamba harıç. nızyolları: (49 18 98) (Tati) gunierl EMINÖNÜ: Esnaf, Emek, Sureyya hergurj 18.15 Cuma 15 ve ,44 02 07) Şenit Haüarı: (44 «2 83). Özgen. Yemiş, Divan. 18.15. Pazartesi 18 15 vc Turk Hava Volları BUel Satış: 21.15 EYÜP: Guven, Merkez, Omit, Sı(44 47 00). (Danısrr.a. 44 02 96) r V » P OFLUOĞLU TİYAT lâhtar (Hava alanı: 73 82 80 73 »4 40), ROSU (Küçuk Sahne)) Pallkyardıro Hastahansel (49 60 00). FATIH Şifa. Canbakan, FındıUzartesi haric hergece 21.15 te Nümune Hastatıanes): (36 59 00), zade, Ideal, Halk. Fener. Çarşamba. Cumartesi. Pazaı Gureba: (21 65 00) Hasefe) (21 26 80) GALATA: Sema. 17 de matlne. (KAKTÜS İSÇİ Samatya: (21 62 50). Belediye ÇİÇEĞtl Tel 49 56 52. GAZIOSMANPAŞA: Ege. Santral. (22 45 60) Belediye Zabıta ULVİ URAZ TOPLULUGU , KADIKÖY: Merkez, Yenigun. KoMudurlugu. (22 67 74) Meteorolojl: (Karaca Tiyatrodal (44 54 02ı juyolu. Kızıltoprak, Bostancı. (73 86 84), Trafik Sikâyet. (44 10 67). •HABABAM SINTF1. Sah Istanbul ttfaiyesi (21 42 22) KASIMPAŞA: Yeni Turan. hariç hergün 18 ve 21 30 da SARrYER: Sarıyer Mete, Yenlköy. BULVAR TİYATROSU: NÖBETCİ ECZANELEK 21 48 92 21 76 82 Azlz Bas5İŞLI. Ergun, Çam, Gül, Ümit. BAKIRKÖY: Caner. Yeşükoy l s macı Kenan Büke (KabzıÜSKÜDAR: Tunusbağı, Ümit Zitasyon, Osmaniye Sıhhat. ma) Cemile) Pazartesi hariç yahekimhan. BEŞİKTAŞ: NaU Halıt, Ortaköy, hergün 21.15, Çarşamba, CuZEYTİNBURNU: Yeni. Arnavutkoy, Yeni (Levent). martesi. Pazar 16.15, 21.15. 1 Fatihin Fedaisi (Kartal Tibet). 2 Karakolda Ayna Var (S Alışık. F. Girik). fENİ (Şetızadebaşı) (2258 »2> Aşk Dera (J Fonda. C. Robertson) R.T Oyunu SINEMA 63 (Küçükyalı): (55 10 84) Müşterek Gunah (C. CardınaJe. J. Suarez) F. SUNAK: (36 03 69) KaliYug Intlkam nâhesl SÜREYYA: (36 06 82) Hlnt MâbediniD Esrarı SÜREYYA (Cep Sineması): (36 06 82\ Yedj Yenılmez Cengâveı 4AFER (Beykozı Anjelik v e Kıral TIYATROLARp 44 60 90 Brülör tamir Bakım servisi LÂLE: (44 35 9) Yakut Gözlu Kedi (C. Arkın). LEVENT: (63 55 39) Yakut Gozlu Kedi. LÜKS: (44 03 80) Karakolda Ayna Var (S. Alısık). RÜYA: (44 84 39ı tntikam Kemendi (N Kovak). SARAY: (44 16 56) Gringc Vâdiler Kaplanı (G. Gemma E Stewart) R.l. SITE: (47 77 62) Merhabs Charlie (T. Curtis). ŞAN: (48 61 92) FaHhin Fe dalsi (KartaJ Tibet). VEN1 ATLAS: (48 65 02) Se\ da ÇUeği (K. Tibet). TAN: (48 07 40) Kara Yakutu: Esrarı (Peker). YENİ AR: (49 64 72) Samsur Denizler rslanı. YENİ MELE: (44 42 89) Mer haba Charlie (T. Curtis). GÜREL (Beşiktaş): (47 03 94 1 Severek Döğüşenlet (E Hun), 2 • Sevdalı Kabadayı (1 Günay). Lüzumlu Telefonlar ÎSTANBUL AYSU: (21 19 ll\ 1 • Askm Gözyaşlan (Y Tezcan, E.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle