27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 8 Ekim 1966 SAHİFE BEŞ Fakiilte yönetmelikleri yüriirlüğe giriyor Geçen yıl kabul edilen Üniversite öğrenci yönetmenliğine uymak için hazırlanan fakiilte yönetmenlikleri bu yü yüriirlüğe giriyor. Ana jönetmenlikteki en önemli değişiklikleri kayıt silme ile ilgili maddeler teşkil etmektedir. Altıncı maddede «Fakültenin veya okulun normal öğretim süresinin iki katına eşit bir süre içinde mezun olmayan öğrencinin kaydı silinir.» denilmektedir. 196566 ders yılından önce üniversiteye gırmiş olan öğrenciler için ise 6. madde şu şekilde uygulanacaktır. «Bu öfrenciler, fakiilte veya okulda daha önce geçirmiş oldukları süreye bakılmaksızın, bulAndukları öğrenim kademesindcn sonraki normâl öğrenim süresinin üç katı süre içinde mezun olmazlarsa, kayıtları silinir.» Fakülte yönetmenlikleri: önümuzdeki ders yılmdd uygulanacak fakulte yönetmenliklerındekı değışıklikler uygulamadaki aksaklıkları duzelten ufak ılâveler yanında doğrudan dcğruya Ana yönetmenliğin 6 maddesıni uygulamak gayesiyle hazırlanmıştır. Hnkuk Fakültesinde: 31 Mayıs 1966 da kabul edilen yotıetmenhktekı değışikhkler aşağı yuka rı ana ydnetmenlikteki dağişıklıklerin aynıdır: «Yeni öfrenciler 16 sümestir içinde mezun olmak mecburiye tindedirler. Her sınıfta iki sfne içinde meznn olmayan öfcTfiıcinin kaydı silinir. Eskiler her sınıfta üç yıl kalabilirler. Iktisat Fakültesinde: 1960 yıhnda kabul edilen vönermenhk değıştirılmeden sadece ıkı maddesı tadıl edıldığı ı s ın. bu t.ırıhten ıtıbaren fakulteye kaydolmuş her oğrencı venı vönetmenlığe uyacaktır. Yanı 1960 yıhnda fakulteye kaydolrnuş olan ciğrencı 1968 de mezun ulmak tnecburiyetındedır. 1960 tan önce kay dını yaptırmış öğrencilerin duru mu henüz belli değildir. Fen Fakültesinde: Ana yönetmenliktekı esaslar oğrenci lehıne kullanılmıştır. öğretim süresın boyunca 100 fcredi ainıak /orunda olan öğrenci uk ıkı senenın sonunda 20 kredıyı, ılk dört senenın sonunda 50 bredıyı, ve sekız senenın sonunda 100 kredıyı tamamlamak zorundadır. Dığer fakültelerden farklı olarak dort senenin sonunda 60 kredlyi tamamlamıyanın Kaydı süinmez, sadece unıversıteden ayrılmış kabul edılir. Edebiyat Fakültesinde: Fakül tenın 17 dalında da 8 yıl içinde mezun olma mecbunyeü aynen uygulanmaktadır. Ayrıca 3 sene devam etmeyen nir üğrencının kaydı sılınecek, yabancı dıl muafıyet imtıhanını veremeyıp bek leyen öğrencilerin kavbettıklerı süre 8 senelik haklarına dahıl edilecektir. Tıb, Dişçı, Ecza ve Orman FBT kültelerindeki yönetmenliklerindeki değişiklikler Ana yönet menlikteki değişikliklerin aynıdır. AP'li Üyeler Işcan'ı tenkld ettller Ulastırma Bakanının SOll KAATtL ALt GÜDÜK ŞEHiR MECLiSi AZAPKAPI VE AKSARAY IMAR PLANLARINI DUN REDDETTi Aksaray, Azapkapı yeraltı ve yerüstü geçitleri ile ilgili olarak Belediye Plânlama Müdürlüğünün hazırladığı imar plânları, Be lediye Meclisinin dünkü toplantısında APli üyelerin oyları ile reddedilmiştir. Ihsan Yarsuvat (AP), yaptığı konuşmada, şehrin daha önemli konulannın ele almması gerektiğini ileri sürerek, «Haşim İşcan geçit yapacak, caka satacak» demiştir. Yarsuvat'ın Işcan'ı şiddetle tenkid eden konuşması, CHPli üyeler tarafmdan «tşcan çabşkanhğuı nümunesini veriyor» denerek sık sık kesılmiştir. Tenkıdin agırlaşması uzerine Eyıip CHP Meclıs üyesi Eşref Derinçay. «Fazla ileri gidiyorsunuz. Ağ zımzı yırtmak gerekir» dıye bağırmıştır. tâyinler tartısma honıısu oldu ANKAKA. (Cumhuriyet Bürosu) Ulaştırma Bakanı Sey fi Öztürk'ün daha önce görevlerinde nahnmış iki yüksek mcmur hakkındaki Danıştay kararuıı usulsüz uyguladığı belirtilmektedir. ' Bilindiği gibi Danıştay kararı üserine Bakanlık Başmüşaviri Galıp Yenal ile Müsteşar Muavini Hâ mıt Çetintas Denizcilik Bankası ve Deniz Nakliyat Şirketi Müşavirlik lenne atanmışlardı. Bu atanmalar konusunda şu hususlar ileri sürülmüştür: (T) Bu yüksek memurlar, Bakanın demecınde ıleri sürdüğü şekilde 3300 lira net maaşla değil brüt ıtıaaşla tâyin edilmişlerdir. (T) Bakanın iktisadı devlet teşek kulierüıe bu şekilde tâyin yapmaya jetkisi yoktur. Bu çeşit tâyinleri adı geçen teşekküllerin yönetim kurullan yap maktadır. Bakan, ancak kararname ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve yönetim kurulu üye sı tâyin edebilir. (3) Devlet raemurları kapsatnına giren bir memur, iktisadi devlet teşekkülleri tüzüğüne göre anonim şirketlere tâyin edilemez. İktisadi devlet teşekkülleri ayn bir statüdedir. ÖKSÜRÜK KAATÎLİ ELE VERDİ 2? nceki gece Kumkapı sahil n yolunda işlenen cinayetm sa nığı «Gâvur Ali» ismi ile tanınan Ali Güdük, arkadaşı balıkçı Cemali öldürdükten sonra mağaralara saklanmıstır. Ekipler tarafından izlenen ve elinde kanlı bıçağı bulunan 26 yaşındaki kaatili, sahil yolunda saklan dığı bir mağarada öksürük tutmuştur. Civarda arama yapan po lislerin dikatini çeken bu öksürük üzerine sesin geldiği mağara basılmıştır. Şaka sonunda çıkan münakasada cinayetin işlen diğini söyliyen kaatil, polislere; •Bana dokunraayın. Teslim oluyorum» diye yalvarmış ve bıçağı ile cinayetten üç saat sonra teslim olmuştur. Sofya istasyonunda tren bekleyenler ŞU BIZIM Yılmaz ÇETINER Ekim 8 Cemazivelâhır 23 O 3 O V V. J 6.01112.01115.1« j 17.41119.11 4.26 E. 12.19 M 1 J 6.1» 9.31' 12.00 1.30 10.42 Müstehcen ve seks fotoğraf ları basıp yayan dört kisilik bir şebeke yakalanmıştır. Fotoğraflan çoğaltıp okul ça ğındakı gençlere satan Tıhokari Lıkoyanıdıs, Osman Ergün, Cavit Baykal ve Arif Yüksel adındaki sanıklann fotoğraflan, Beyoğlu, Balo sokaktaki Cavit Baykal'ın fotoğrafhanesinde bastıkları öğrenilmiştir. S^nıklardan ikisi Sirkecide, biri Beyoğlunda, diğeri de iş yeri olan fotoğrafhanede yakalanmışlardır. Polis, sanıklann iş yerlerinde yaptığı arama sonunda 10 bin adet seks fotoğrafı ele geçirmiştir. Müstehcen resim satan bir şebeke yakalandı KOMÜNiSTLER iŞ BAŞINA GELiNCE BULGARiSTANDA PLANLI EKONOMi BAŞLADI . Fakat hürriyetleri pahasına! S kinci Dunya Savasından yeI nık çıkan Bulgaristan, o za• manlar tamamen zırai bır memleketti. Sermaye kıfayetsızlığinden, sadece hafıf sanayıe yer verilebilmiş, esasen büyük devletler fakir Bulgaristana kendi menfaatleri dolayısıyle ağır sanayi kurma lmkânını tanımamışlardı. Komünıstier ışbaşına gelınce, Bulgaristanda bir plânlı eionomi safhası başladı. Fakat hurriyetlerimn pahasına!.. İlk 5 yıllık plânda (1949 1953) ağır sanayiin temellerı atılmıştı ama yine de gayeleri tahakkuk etmiş sayılamazdı... Stalin, kimya fabrikası, Kıravec selluloz fabnkası, klement Voroşilof e lektrık malzeme fabrikası, porselen fabnkaları vs. hep bu devrede inşa edilmişti. 1956 1962 devresinde yusarıda saydığım fabrikalara, yenileri ilâve edıldi. Sovyet Kusya hem iktisadî, hem de siyasî m*nfaatleri sebebiyle kesenm ağzını açmış, Bulgaristana mütemadiyen yardım edjyordu. 1947 ile 1963 arasında Sovyetler, güney komşulanna 1 milyar 2 roilyon yeni ruble tutarında yardımda bulunmuşlardır ki, bunun sadece 4 seneliği Bulgaristan yâtırımlannın yüzde 9 una tekabül ediyordu™ Ancak bütün bu sanayileşmenın tahakkukuna çalışılırken, >alnız Bulgar halkmın ihtiyaçları değil, ahcı olabilecek diğer memleketlerin durumları da gozör.iinde tutulmuştu. Sovjet yardımı ve memleketın seferber edilen ımkânlarına rağmen yine de devam eden bir takım sıkıntılar, yavaş yavaş önlenebiliyordu. Sanayileşmenin (inansmanı için, halkm tüketim gucunden kısmtılara gitmekten başka çare yoktu... Tabiî bu durumda bir takım şikâyetler ve gayrimemnun insanlaj çıkıyordu ortaya!.. ÎEŞEKKÜR Göğüs ameliyatımı büyük bir itina ve başarı ile yapan ve beni şifaya kavuşturan A. Ü. Tıp Fakültesi 11. Cerrahî Kliniği Direktörü sayın Prof. Dr Aksu llköğretmen Okulu Müdürlüğünden Tapılacak i? Dış hat elektrik tesisatı Keşif tutan Lira Kr. 95685,00 Muvakkat teminat Lira Kr. 6034 25 1 Eksiltme mahalli ve tarihi 27/10/1966 Perşembe günü saat 15.00 te Antalya Milll Eğitim Müdürlüğünde kapalı zarf usulüyle ihale olunacaktır. 2 Şartname ve lüzumlu evrak her gün mesai saatlerinde Antalya Milll Eğitim Müdürlüğünde ve Aksu llköğretmen Okulu Müdürlüğünde görülebilir. 3 Eksütmeye iştirak etmek istiyenlerın tatil günlerı hariç ihale gününden üç gün evveline kadar bu iş için Antalya Bayın*flık MudtrVlügütıtîeti" âlataklan yeterlik belgeleriyle 1966 yıh Ticaret Odası vesıkası ve teminat mektubunu muhtevi olarak 2490 sayılı Kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığma vermeleri şarttır. 4 Taliplerin ihale gününden evvel Oku! Müdürlüğünden alacaklan yazı ile teminatlarını yatırmaları lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul olunmaz. (Basın 20957/11762) Bir Türk köyönde tütün dizen Türk kızlan varındaydı. Bunun 970 milyonu ihracat, gerisi ithalâttı. Dış ticaretin ".'o 80 i sosyalist blokla yapılıyordu... Bu arada şunu da ilâve ede lim. Tedıye muvazenesınde umumiyetle açılc oluyordu. Sosyalist Bulgaristan™ 1960 1961 de bu 240 milyon dolan bulmuştu... ukanda verdiğim rakamlar ve çizmeğe çahştığım iktisadi tablo için; «Doğru olduğu ne malum?..» Komünıst memleketlerde devlet ıstıhsal ediyor, rakamları devlet koyuyor!» lstatistık rakamlan da kendilerı nin ışıne geldığı gibi açıklanmıştır!» diyenler çıkacaktır. Ama, ben de şunu belirtmek isterım kı; Bulgaristanm ıktısadı durumunu belırten rakamları onlann resml makamiarmdan değil, bilâkıs karşı blokun yetkililerinden almış bulunuyo rum. Günahı da onlara, sevabı da!.. tediği zaman Millet Meclisini toplantıya çağınp yeni seçimlerin tarihini tesbit ed^biliyordu. Dığer vazifeleri de şöyledi: Bakanlar Kurulu ile Silâhlı Kuvvetler Komutanının tayını. dış temsilci tâyinleri ve ban anlaşmaların feshi.. Gerek Prezidiyum'a, gerekse Millet Meclisine Komünist Partısi hâkimdi. Çiftçı Partisının sol kanadı ile Komünist Partisı tesriki mesai yapar gorünuyor, boylece Bulgaristanda iki partının mevcudıyeti ıddia edilebiliyordu... Ama, aslında tek parti hâkimdı 8 milyonluk memlekete Komünist Partisi... Seçımlerde adaylar bu parti taraf'ndan tek liste ve tek isim olarak tesbit ediliyor, ıştırak nısbeti yüzde 98 l buluyordu. Bulgaristan Millet Meclisinde 16 tane Türk asıllı mılletvekıli vardı kı. bunlardan Silistreli AH Rafıef, Prezidium üyesıydı. Yanı memleketin kaderine hâkim olan 18 ıdareciden birı... Sihstr» ve civarında Türklerin pek sevdiği Ali Rafef, o taraflara genıs yollar yapılması, fabrika • lar kurulması için çok çalışmıstı. Bu yüzden halk tarafından tutuluyordu... Tabiî o da Komünist Partisının ileri gelenlerınden dı... ie teçhız edılmıştı. Son zamanlarda; T. 54 ve T 34 tipi 2000 küsur Rus tankı alan Bulgarlar, Hava Kuvvetterıne de 450 Mıg uçağı katmışlardı. Donanmaları pek önemli d e ğildı. 6500 tonluk küçük gemilerden ibarettı. '~J* Bulgaristan'da askerlık müddeti, kara ve hava 3 ile 2 yıl; deniz ve hava defı 4 2 yıl arasında değışiyordu. Yüksek tahsil yapanlar askere gitmıyebilırdı. Subayların ekonomık durumları gayet ıyı sayılırdı Orduda sıyasi komiserler bulunuyor, bunlar durumu daima kontrol ediyorlardı. Ancak; hatırlıyacaknnız? Her şeye rağmen 7 nısan 1965 te Sofya'da askeri bir darbe tesebbüsü olmuştu. Bınncı Ordu Zırhlı Tümen Kumandanı Tuggeneral Dıko Dikof, Hava Kuvvetleri Kumandanı Korgeneral Grunski ve Mıllî Savunma Bakanı aralarında anlaşmışlar, hükümetı devırip ıdareye hâkim olmak ıstemişlerdı. Ancak, bü darbe teşebbüsü kısa zamanda bastırılmış, elebaşılar. akıbetı meçhul bır yolculuğa çıkmışlardı... Ne yapmak istıyordu bu ıhtilâlcıler? Rejimı de mı yakacaklardı acaba?.. Bu suallerın cevabı şimdi bütün Bulgaristan'da bilinıyor.. Dıko, Grunski ve arkada*!an sadece Bulgarıstan Rus nüfuzundan sıynltnasını istıyorlardı. Yoksa. rejimı değiştırmek değildi, gayelen... MUHİTTİN ÜLKER'e mınnet ve şükranlanmı bıldirmeyi, doçent ve asistan doktorlara ve bütün klinik personeline tfisekkürü bir borç bilirîm. LEBİBE PERİNÇEK Cumhuriyet 11794 İstanbul Belediye Başkanlığından 1 Galata» kulesl tâdil ve onarım işlerl lkrnall inşaatı 941.865,70 liralık keşfi dahılınde yaptırılacaktır. İlk teminatı 41.424,63 liradır. (Fen Işleri Yapı Şubesinde 2355 kuruş). 2 Belediye Sarayı, garaj, lâboratuar ve merdiven korkuluklarının tamir ve tâdil işleri 99.986.28 liralık keşfi dahilinde yaptırılacakür. İlk teminatı 6249,21 liradır. (Fen İşlerl Yapı Şubesinde 250 kuruş). 3 Cerrahpaşa Hastahanesl iç hastalıkları pavyon ve idare binası cephe ve saçak tamiri işleri 99.955,90 liralık keşfi dahılınde yaptırılacaktır. İlk teminatı 6247,80 liradır. (Fen İşleri Yapı Şubesinde 250 kuruş). 4 Fatıh Şeyhresmt mahallesl Darüşşafaka caddeslnde 1459 ada 9 parsel sayılı 271, M2 Belediye malı arsa tamamı 60.000, liralık mukadder kıymet üzerinden satılacaktır. İlk teminatı 4250 liradır. (Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğünde 150 kuruş). 5 Merasim tribünlerinin tamir işlerınde kullanılmak üzere lüzumlu 28 kalem malzeme 49505, liralık tahmin bedeli danilinde satın alınacaktır. İlk teminatı 3742,87 liradır. (Atolye ve Garajlar Müdürlügünde 125 kuruş). Keşif, tahmin ve şartname bedelleri, mukadder kıymeti ve Uk teminat miktarları yukanda yazılı alım, tamir ve tâdil ışleriyle arsa satışı 20 Ekim 1966 perşembe günU saat 15 de Belediye Sarayında toplanan Belediye Encümenınde 4 üncü kalemdeki iş kapalı zarf arttırması digerleri kapalı zarf eksıltmesi usulüyle şartnameleri veçhile ayn ayrı ihale olunacaktır. Şartnameleri hizalarında yazılı Müdürlüklerde bedelsiz olarak görülecek veya tesbıt edilen ucretleri mukabilinde satın alınacaktır. Isteklılerin ılk teminat makbuz veya banka teminat mektuplannı, (4 üncü iş hariç) 1966 yıh ticaret odası veya bağh bulunduklan dernek belgelerini, (1, 2 ve 3 üncü kalemdeki işler için ihaleden üç gün evveline kadar tatil günleri hariç) Belediye Başkanugına müracaatla alacaklan ehliyet belgelerini havl olarak haznlıyacaklan kapalı zarflarını ihale günü saat 13.30 dan 14 e kadar Belediye Encümenine vermeleri lâzundır. (Basın 21151/11768) Y Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğı FLORENCE NİGHTİNGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Okuiumoz 19661967 Akademik ders yüı Içio Sğrencl kaydına başlamıştır Lise mezuau yatılı. yabsız veya buralu ka öğrena kabul edilır Tamamlayıcj bilgi İçin Okulumuz Müdürlüğüne sözlfl veya yazılı müracaat yapılabileceği gibi diğer Vüâyetlerde Sağlık Müdürlüklerlne başvurulabilir. Adres: Abide1 Hürriyet Cad ŞisülstanbuJ Telt 47 B5 H (Basın 19933/11764) M İstanbul 8. lcra Memurluğundan 965/6993 Borçlular: 1 Talât Musabay: Erenköy Santral caddesi Taş Mektep sokak No. 17. 2 Moiz Dinar: Galata Kule sokak No. 40 Kefelizade Apt. No. 2 Alacaklı Cemalettin Numanoğluna izafetle vekili Av. Şevket Özalp'a masraflar hariç 30.483^2 lira ödemeye borçlu Talât Musabay ve Ortağı Kollektif Şirkeünin aczi sebebiyle şerik olarak namınıza çıkartılan ödeme emri büâtebliğ iade edikniş ve yaptmlan zabıta tahkikatma göre de adresiniz meçhul bulunduğu anlaşılmakla, ödeme emrinin, kanunl süreye 20 gün ilâvesi suretiyle ilânen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda yazılı borç ve masraflan ışbu ödeme emrinin tlân tarihinden itfbaren otuz gün içinde ödemeniz, takfbin dayandığı senet, kambiyo senedi niteliğini haiz değilse yirmi beş gün içinde mercie şikâyet etmeniz, senet alrındaki imza size ait değilse yine bu yirmi beş gün içinde aynca ve açıkça bir dilekçe ile lcra Dairesine büdirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedi altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere ınkâr ederseniz, 100 liradan 5000 liraya kadar para cezası ile mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığmız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradıgı hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte yirmi beş gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebrî icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde otuz gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulunmamz, bulunmazsanız hapısle tazyik olunacajınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağımz ödeme emri yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ihtar olunur. 6/9/1966 (Basın 5796/11773) ilânen Tebligat illi gelirin yüzde 27 si yatırımlara tahsıs edilen Bulganstanda, nufusun °o 58 i köy/ ' l^rde yaşıyordu. Şahıs başma gayrısafi yıllık gelir 668 dolar ve gayrisafi mıllî hasılât yüda ortalama c,o 4 ile °,o 5 artıyordu... Dış tıcaret Vışkılerıne gelince; Bulgarlar, hem Doğu ile, hem de Batı ile alışverışı fielistirme gayretindeydiler. Meselâ Batı memleketleriyle 1955 yılında 59 milyon leva hacmınde ticaret yapılmışken, bu miktar 1865 te 535 milyonu bulmuştu. Dış ticarette 1939 dan 1963 e o ,'o 849 artış görülüyordu. Ve 1964 te Bulgaristanm dış ticaret hacmi 2 milyar 27 milyon dolar ci ulgaristan nasıl idare edıliyor? Biraz da bunu gözJen geçirehm.» Sovyet Rusyanm tesirı, her yerde olduğu gibi sıstem'le de kendinı gösteriyor, idare 1947 anayasasına dayanıyordu. Hâkimiyet, Millet Meclisindeydi. Millet Meclisine 18 yaşından yukarı her vatandaş temsilcı seçebilır ve seçilebilırdı. Millet • vekilliğinin müddeti 4 yıldı. Millet M«clisi, devlet başkanına tekabül eden bır başkan ve ikincı baskan ile Prezidiyuma 15 üye seçiyor, memleketi asıl bunlar idare ediyordu. Tatbikatta Meclism kudreti Prezidiyumda toplanmıştı. Preziduyum is B S ağlam, iri vücutlu, dayanıklı olan Bulgarlar, askerliğe karşı alâka duyan ınsanlardı. Bu gün memleketin hudutlarında veya dığer ehemmiyetlı bölgelerinde 11 tümenden müteşekkil 130 bın kişılık orduları vardı. Sovyet subaylan ve teknısyenlerı yetıştirmişti bunların çoğunu. 3 zırhlı tümen ile 8 motörize tü men en modern Rus süâhiariv YARIN SİLİSTRE MÜDAFAASI Vücut kırıklığına karşı FAZLAİYORGUNLUKTAN İLERh GELEN Transit ve Sevk İşleri Yaptırılacaktır Ankara Eleklrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden: 1 Hariçten, Deniz, Kara ve Havayolu ile İstanbul, Derlnce ve İzmit Limanlarına gelen ve İstanbul'dan temin edilen işletme malzemesinin Ankara'ya «üessese adma Transit ve Sevk İşleri teklif alma suretiyle yaptırılacaktır. 2 Bu işe ait şartname ve ekleri Müessesemiz veznesinden TL. 25, bedel mukabilinde temin edilebilir. 3 İstekliler tekliflenni kapalı ve üzerinde «Tic. Nakliye, Transit ve Sevk islerine ait tekliftir» işareti bulunan zarfı en geç 3/ll/l«66 günü saat 17,30 a kadar Müessesemiz Yazı İslerine teslim edeceklerdir. 4 Muvakkat teminat TL. 12.500. olup istekliler bu teminatı tcklü verme gün ve saatine kadar Müessesemiz vezneçine yatırdıklarına dair makbuzu veya Banka teminat mektubunu tekliflerine ekleyeceklerdir. 5 Postada vâki gecikmeler nazara aluımıyacağı gibi müessesemiz işi yaptuip yaptırmamakta veya dilediğıne yapürmakta serbesttir. (Basın 21383/11771) ELEMAN ARANIYOR Almanja'da bir husu«I klinikte çalışmak üzere 2 BEKAR MEKTEPLt GENÇ HEMŞIRE bilhassa Röntgen ve lâboratuar bilgisı olanlar tercih edilir fakat sart değildir. Ayrıca î genç sıhhatli ortalıkta csh;acak kadın eleman aranıyor. Taliplerin, bonservis, diploma sureti. cslısmakta oldukları yerlerden alacaklan durun kâğıüarını aceie afafıdaki adrese yollamaları rica edUir. Uçl Yollama Kurumu vasıtasıyla yipılan muracaatlar bncelikle nazarı Itibara alınır. Adres: Privatklinik Dr. Spernau Waldstr. 2 4902 Bad Salîuflen, BAT1 ALMANYA ' OPON.'baş, diş, adale,. siııir ağnlannı teskin eder OPON, grip ve nezle başlanjTicıiııla birçok fenalıkları önler OPON, güııde 6 tablet alınabılir Yeni Ajans 8030/11756 (Basın 30088; 11758J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle