25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFEDÖRT 8 Ekim 1966 CTJMHURİTET J a m e s BoncHMin ivıE »3EMOİME OK. Bi B Î B S E V VîotPıvOB • • « • • > • • • • • • • • • • > • • • • • • • • • • • > • • • • « • • •• «• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • * •« • • • • • • • • • • • • • • haplumbağalar Rıza, aşağıya doğru çekildi gitti. Hendekten atladı, mezarlığa «Bırak!» dedı Kır Abbas. Birdaldı. den sılkındi. Bulunduğu yere O çıkıp gıdene kadar ardından çotu: «Sen de çök bakahm Irıbaktı Kır Abbas. «(Tok gozlu adam, eyı adam.)» dedı «(Cuzza.» dedı. «Bak sana bir iş dıyedenındekı üç lırenın ıkısını verceğim, bitıreceksin. Emme, «Abdı! Ustelık yıme ıçme sordu. bas emmime iş bitirdim!» deye Kendim getıreyım, dedı. Boyleheç yayım yapmayacaksın. Çok sinden çok haz^ederım... Uzun hele soyle.. » Inza, Abbas emmın kalkar bır Rıza çoktü: kavun koparır şimdı, katar ko«O\le bır huyAımu gordun mu vanın içine, salar ku>u>a, serınşımdıye kadar?» letır. Kuruıcuş ekmeklerını de €Gormedım. Emme insanoğluıslatır. Sonra çıkarır kuyudakı sun, çiy sut emmişMn. Gine de kavunu, bir bıçak atar, dılımler, mıs kokulu kokulu, tatlı tatlı, sana guvenım var. Onun için seoooh... ılk... ilk olarak atar ağni seçtım koyun ıçmde. Şimdı bana kesenı açıp göstereceksın. zına, yemeye başlar... Yer, susturur karıncığını...)» Yırmibeşhk, ellılık mı. yoğsam Kalktı. talvara doğru yürudu. Ura mı olur ikı dene demir pa• ra verecek'sın. Kâğıt para ısteKarıncalar kuçuk teknelerı cymem. İkı demır para kı, ikisı de muşlardı. a>nı olacak. Ne yapacağımı da Kır Abbas gelıp gehp bakıyorsormayacak=ın. Hemen şimdı ve du: «Gayrat eskerlerım, ^ayrat receksın. Yoksa yaratacaksm » 1 Rıza elını kusağına attı. Bır kara aslanlarım .» dıyordu. Se\mçten, çalkantıdan bastığı yeri den cuzdan kesesı çıkardı: gormuyordu. Sabahtan akşama «Yırmıbeslık, ellilik yok Ab kadar bes sefer, oğleden akşama bas emmı. Şurada uç tek lıra var, kadar on sefer gelıyordu YuvaAtaturklu ıstersen onların ıkı«ıların onunde uzun uzun oturu m vereyım. Ya da bozdurup akyor, «Gayrat eskerlerım!» dıyor, şamustu yirmibeşlik, ellilik gon bekhyordu. derevim • dedi. Evecen, kıpır kıpır bır insan Kır Abbas, Rıza'nın eîinden olmuştu. Kolayını bulsa, bir sarı kannca gıbı buzulerek teknecuzdanı çekti hemen: «Lireleri ver, lireleri!» dedi. lerden birın^ girecek, kazn ıp n «Lıreleri ver, lireleri:» dedi. pampâk edecekti içlerindeki fazlalığı. Tatlı bir ruzgâr, yureğıni «Ataturklu paraları ver!» serın serin üflüyordu. Kannca • Kır Abbas, paralan kusağınm lar gayret etmezler de iş uzarsa, ipıne bağlı keseye kattı, ağzını ruzgâr diniverecek sanıyocdu. tıkıca bağladı: Bınlerce kannca teknelere sal«Eylüle kalmaz öderim Inza!» dırmıştı. Bir kuyruk uzayıp gi dedı. «Borcuma bağlı adamımdiyordu. Biribirleriıün üstünden aşa aşa, iki karanhk tünele dahp dır. Merağ etme...» fakir baykurt çıkıyorlardı. Teknelerdeki eti, suyu, o dayanümaz kokuyu tüketmeye çahşıyorlardı. Öğleyin, tam sıcağın harlandığı sıra, yıne geldı teknelerın janma. Canı burnundan çıkıyordu. Çok sabırsızlanıyordu. Baktı, karıncalar seyrelmişler, başka yonlere çekılıyorlar. «Bıtırmışler!» dedı. «Aslan eskerlerim benım! Aslan! Aslan!. » O kötü koku kalmamıştı. Hemen aldı teknelerı. Kosa kosa talvarın altına geldı. Bır ağaç dalı kırdı talvardan. ufacık. Bıçağını çıkardı Bır bıçım verdı ağaç dalına. Bıraz toprak attı teknelenn ıçıne Sonra plındekı ağaçla karıştırmağa, kurcalamağa başladı. Karıncaların beğen meyıp bıraktığı artıklan çıkardı. Bir kaç sefer ufledı. Gıttı, bır kova su çekti ku> u dan. Önce ellerını, sonra teknelerı uzun uzun yudu, yıkadı. Tal varın üstune çıktı. Yatağın eskı jerlerınden bıraz yün çıkardı. Yünü, delıklerden soktu çıkardı. Nakışlan zedelenecek diye, bır yerlerı bozulacak, bir yerleri kırılacak diye aklı çıkıyordu. Gitti bir kova daha su çekti. Biraz daha yudu yıkadı. Sonra aldı ikisıni de. sıcak bir yere bıratttı. «Kuruyun, kuruyun çabuk!» dedı. Kusağındakı keseyı yokladı. Lıraları duıuyordu Hemen gıttı, ikı kavun bropardı. Ikısını de saldı kuyuya. «(Soğusunlar gulum, soğusunlar yumuk gozlum. Bak tçknelerinız hazır, kavunlar da soğusun.» Unutma' dım, demır lireleriniz de hazır...)» Gayri vakıt geçmiyordu. Akşam olmuyordu. «(Batıbatıver ula gün gıbi anasını sattığım!)» diye söylendı içinden. «(Batıbatıver kı gıdıp gulumü göreyim! Gözel adını vereyim öyle gozel bir ad verecem ki, kulağa hoş gelen, duyulmadık, bilinmedik, çok gozel bır ad...)» Tekneler tamtakır olmuşlardı. Bır daha altust ettı. Güne baktı: Ne çok yolu vardı daha! Talvarın gölgesıne geldi «Yat ula Kır Abbas!» dedı. «Nasıl olsa batacak! Elindeyse batmasın! Ayır bacaklarını, yat anasını satayım!)» Yattı Uzun uzun yattı Yata yata aksamı ettı. Hamen kalktı. «Ohh, çok şftkur. çük şukür batıyor!..» dedı. Kocaman kırmızı bır tekerlek, Babas, Kumartas koylennın ardmdakı dağların çızgısıne gırmış tı An an dalıvordu. Durdu. m«rakla bu dalısa baktı En sonunda. «G:ttı, gıt.. tıııuıi!.» dedı. Kostu, teknelerı aldı hemen. Kokladı. kokladı: «Oh, yok bır sey1 KalmamışU» dedı Guzelce kusağının arasına, tam karnının ustune yerleştırdi Kuyudan kavunlan çıkardı. Koydu azık torbasına, «Tamam!» dedi, yurüdu. Kendi avlu kapısından ok gıbi girdı. Kansı yine inek sağıyordu. Hay dar buzağı tutuyordu. Dosdoğru hayata çıktı. Cennet kan geldığını. hayata çıktığını gormedı bıle. «(tstemıyor kı görsun!)» dedi. «(Bılıvorum onun ıçıni ben! Heç ıstemıyor b^nı!..)» Haydar buzağıyı kaçırdı ehnden şaşkmlıkla: «Kız nınel Oedem geldi!» diye bağırdı. Cennet karının yüreği harp etti: «Inaaaa! Tıngedek duştum, o kadar bağınlır mı ule Haydar'» dedi Neden sonra kendıne ^eldi: «Dedem mı dedın? Eee ne yapalım deden geldivse' Hec:>/'dan gelmedı va'. » (Arka«fl var 7 7 •eUmvt <A j J l £ c a MECMIZE T * A ,r,i! 34 «NÎITIİ9MS Tiffcmy Jones iflFFANY *J0NES Vatan Caddesinde Kiralık Arsalar ! ••••••••!••••••• •••••••••••••••• AYSLİLEİU, Eif hanım lf •<••••••••• T. C. Emekli Sandığı tstanbul lrtibat Müdürlüğünden: 1 Vatan caddesinde etrafı tahta perde ile çevrili uç blok halindeki arsalar açık srtırma suretiyle ayn ayrı kiraya verilecektir. 2 Artırma 25 ekim 1966 günü saat 14.00 de Sirkeci Mimar Kemalettm Caddesi No: 2 deki Müdurluğümuz Satınalma Komisyonunda yapılac&ktır. 3 Şartnamesi her gün çalışma saatlen içinde Müdürlüğumuz Emlâk Servisinden parasız olarak alınabilir. (Basın 21372/11772) konu ve resim: Ayhan Başoğlu jim |(|2|L KULE 2 Ad. Scyyar Zımpara Taşı Tezgâhı ve 4 Ad. Trafo tipi kaynak Makinası Satm almacaktır Ereğli Kömürleri İşletmesinden: Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 2 Ad. Seyyar Zımpara taşı tezgâhı ve 4 Ad. Trafo tipi kaynak makinesi satın almacaktır. Teklif mektupları 19/10/1966 çarşamba günü saat 15 te açılacakür. Teklif mektupları aynı gün saat 12 ye kadar E.K.İ. Özel Buro Şefliğine verilmiş olacaktır. Şartname Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi Ticaret Materyel Müdurluğünden, Ankara'da Türkiye Komür Işletmeleri Kunımu Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da Piremeci sokak Baro Han 2 nci katta Türkiye Komür İşletmeleri Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden temin edilebilir. İşletmemiz artınna ve eksiltme kanununa tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 21369/11770) Tabiî... Bahşiş veriler mi artık. Öğrendiler ya bir kere kendilerinden fazla kazandığımızı. İzmir Levaıım Âmirliği I . No. lu Satınalma Komisyon Başkanlığından: 1 Hava Eğitim Komutanlıfı Birlık ve Müesseselerinin senelik ihtiyacı için 10.000 kilo Domates Salçası kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır. 2 Tahmin edilen bedeli 27.500 lira olup Reçvci t e minatı 2062 lira 50 kuruştur. 3 Eksiltmesi 18 Ekim 1966 salı günü saat 11 de İznür Lv. Â. liği 1 No lu Satınalma Komisyon Başkanlığında yapüacaktır 4 Evsaf ve şartnamesi her gün çalışma saatleri içmde Ankaraİstanbul Levazım ÂmirUkleri ile Komisyonda gorülür Teklif mektuplarının 'hale saatinden bir saat evvel Komısyona verilmesi şarttır. (Basın 16312086011759) «Kovuğu fazla olmıyan saha» karşılığı üç soz. 9 «Insanın yureğıne darlık getiren» mânasına ikı soz. SUKAfUDAN ASAGlYA: 1 Fabrika veya atölye kurup endüstn ışlenyle uğraşan kısı. 2 Tersı arıtmetıktekı «çıkarma» amelıyesının eskı adıdır. Ingılu parası. 3 Gızlı geçmış olaylar (eskı usul çoful), nıkâhsız bırleşme mahsulu çocuk 4 Müslümanlann kutsal savdıkları avın ikı bası. çevnlınce ılkel taşıma vasıtalanndan olur. ıskambıl bırhsı 5 «Bılımden SOLDA.N SAGA: zevk alma duygusu» anlamına ikı EÖZ. 6 Bır sevı ba'fca bır 1 Dünyanın en tanınmıs, en şeye ıstıııat etkafalı uzmanı (adı aslında olduğu gibl yazıimıştır). 2 Üze1 2 3 4 5 6 7 8 9 tırnve bır renk. rine bina yapılacak toprak par7 Hınt Avçalan (çoğul). 3 Çok tanelı Y3 t3O3llQ a rupa ırkı men bır yemiş, oldukça fena değil. subu. basamak 1 U Q Q i 4 Para verıp beygır ele gebasamak vukçirme (ikı soz), bır aoru takıselme hareketı sınm tersı. 5 Soyadı «Sdnmez (Osmanhca) 8ocak» olan bir şarkı sanatçımıŞ AİNİ Bır sıfat takızın adı. 6 Küçük kızlann çesı. gunesln dovırıp arasından atlama oyunu OunrO oalmacanm ğarken ılk ayoynadıkları şey, günun yırmıoalledllmls tefcn dınlattıgı yer. dortte bırı. 7 Para çokluk o9 Eskıden kahvesı ıle meşrada saklanır, bır hayvan. 8 hurdu, şimdı ıç kavgaları ıle. Londra'da Sovyet ajanlsrının mahkum edilmelerinden sonra (banlardan Blake'e kırk iki >ıl \erilmişti), GRU, rezideıı/î eranivet kaidelerine daha tazla dikkat etmeleri için özel bir dırektif gönderdi. Şebekenin ha\ası çok bozulmus ve herkesin morali sıîıra inmisti. Tevkıflerin \e du rusmaların, tngılizleri GKt ıle isbirliği vapmaktau Ka^ınmaya zorlayacağından korkujorduU. İyi arkadasım olan Vaş.li Vasiliyeviç Petroçenko lua.ı ıaman A\ustur\a, Isvıçre \e Fransa'da bulunmus bir illesal'di. tki akademi mezunuydu: Juko\s ki Hava Kuvvetleri Akademisi \e Askerî Si>asi Akademi. Fransa' da yakalanmak uzcre olduğu bir sırada Blosko\a'\a çağırılmıstı. Kendisini Pa\lov'un >erine Londra"ya rezident olarak göndermek istediler, ama tngilizler'den vize alamamaktan korktular ve \az geçtiler. Petroçenko Fransızca, Almanca ve Ingilizce bilir. Fransa'dan dondtikten sonra tllegaller Okulu'nda çalıştı. GRU kimlik kartının ve Fransa'da Illegal olarak çalıştığuıı gosteren sicilinin birer kopjasını çıkarmıştım. Vazon : O. PENKOVSKİ İ LÂN Kocaeli tli Değinnendere bucafı Beiediyesinin 84.589.00 lir» kesıf bedelli 2. kıann O. G. ve A. G elektrik şebekesi ihalesi 4768 sayılı kanunun 2 nci maddesinin B ftkrası gereğmce kapalı zarf usulü ile ihale yapılacaktır tsin muvakkai teminaü 6.345.00 llradır. Eksiltme 21 ekim 1966 cuma günü gaat İS de Belediye Encümenı huzurunda yapılacaktır. İhaleye Iştirak edeceklerin teklif mektuplannı üiale saatinden bir saat evveline kadar Encümen Başkanlığma vermeleri sarttır. Postada vâki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ıhals gününden en gec biT gün evveline kadar Belediyeden almmlan. Bu işe ait keşif ve hususi şartnanıeler mesai saatleri içinde Belediye Elektrik İşletmesinden 25 lira bedelie temin edilir (Basın 20934/11761) T. PARtA bet bir kimsedir: Türkçc \e blraz da Ingilizce ve Fransızca bilir. Ka rısınuı adı Yekateriııe'dir; uç çocukları vardır. îvan Yakovleviç Melek bir Sov >et istihbarat subajıdır. Askerî rutbesi korgeneraldir. lyi İngilizce bilir. Vaktiyle Yabancı Diller Askerî Enstitüsü'nden mezun olmuş. Uzun zaman da Askerî Siyasî Akademide hocalık yapmıştır. Bu akademi GRU Istihbarat subaylan m yetiştirir. Melek, ozel bir eğitim gördukten sonra 1955'te istihbarat gorevi ile Birleşmi; MİHetler Sovyet Delegasyonu üyesi olarak New York'a gönderildi. 2 7 Ekim 196fl'da espiyooaj sucu ile FBI tarafındaıı tevkif edildi. 1961 nisanuıda A.B.D. Hükumcti 1 7 nisandan evvel iılkeyl terketmesi şartıyla kendisini serbest bıraktı. MiUetler'de görevli kisvesl altında çalışır, öteki İllegal şebekesi olup Moskova ile direkt ve mustakil irtibatı vardır. Vaşington temsilciliginde bir çok istihbarat suba>ı ve önemsiz sayıda ajan vardır. Bunlar uzun zaman önce teşkilâta girmlş ve artık ihtiyarlamışlardır. New Yorktaki şebekeler ise daha kuvvetlidirler Öxellikle İllegaler şebekesi. Her üç şebekedeki istihbarat su bayları, uygun ajan adayları bulmak (çoğunlukla seçlciler aracılığıyla) ve bunları ajan olarak yetiştirmekle uğraşır. Bazan ajanlar ücüncü bir memleketten gonderilir. Bunların gerekli belgeleri hazırlandıktan sonra mahallî şebekeye nakli gayet kolaydxr. Ajanlar arasmda Birleşik Devletler'de Ikâmet eden ve çalışan yabancılar çoktur. Powers (1) olaymdan sonra (takriben 5 mayıs 1960dan sonra) Kruşçev bütün istihbarat teşkilâtı temsilciliklerine gonderdiği ozel bir emirle, Sovyetlerin A. B.D. ne \e diğer Batılı ulkelere karşı espiyonaj faaliyetinde bulunduklarına delil olacak bir şey 5i7dırmamak icin geçici olarak fiili cahşmalarına ara vermelerini istedi. Bu enıir kasun 1960'da geri alındı ve istihbarat faaliyetleri bütün bızıyla tekrar başladı. Buna karşılık 1961"in başlarında biıtıın ajanların tek yönlu haberleşme konusunda eğitilmesini öngö ren bir karar alındı. Bu, hem bir memleketteki isHhbarat şartlarınm zorlaşmasına karşı tedbir olarak hem de Sovyet istihbarat subavlarına daha emniyetli calışma imkânları sağlamak için duşünülmuştu. Ajanlara şifreleme, Moskova'dan telgraf alma ve deaddrop kullanarak temas kurroa me totları bğretilmeye başlandı. Buna paralel olarak kendilerine gerekli cihazlar gönderildi. Bu ihtijat tedbirleri biraz da su sebep Ie alınmıştı: 1960 yazmda üsteleriy le tekrar temas kurmak isteyen ajanlar Sovyet elçilik veya başka temsilciliklerine müracaat etmişlerdi. Oysa bu kimseler Powers olayından sonra ajanlarla olan tcmasları kesmişlerdi. Londra'da iken şebeke üyelerin dcn biri olan eski dostum Şapova lov ile konııştum. tngiltere'ye git meye hazırlanırken tngilizleruı kedisine vize vermeyeceklerinden korku>orduk. (Arksn »ar) (1) Meşhur U2 uçağının Rusya'da düçürülen Pilotu. RAKAMLI BULMACA İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden Lisan Bilir Bayan Eleman Almacaktır Başmudürlüğumüz Milletleraıası Servisinde çalıştınlmak üzere, Fransızca veya İngilizee bilen bayan eleman almacaktır. Aşağıda yazılı nitelikleri taşıyanların Başmüdürlüğümüz Personel Âmivlığine müracaatlan rica olunur. 1 En az orta okul mezunu olmak, 2 30 yaşından büyük olmamak, 3 Yapılacak denemeyi kazanmak. (Basın 21310/11769) ABD'DEKt SOVYET ÎSTİHBARAT FAALİYETLERt Sovyet stratejik istihbarat teşkilâtınm Birleşik Devletler'de uç vardır. Tuğgeneral Sudin (diğer adı Su a>n rezident şebekesi dakov'dur.) Turkiye'deki illegal' Birincisi Vaşington'da olup çeşitlerin başı idi. Turkiye"de Iranh li resmî merauriyetler paravanı ar lardan, Afganlardan, Bulgarlar kasında çalışan elemanlardan kudan ve bir Isvecli'den kurulu bir ruludur (So\yet clçiliği kâtipleillegal şebekesi meydana getinniş ri, ticari temsilcileri ve çeşitli meti. Resmî gorevi Ankara'daki elci murlar buna dahildir). Diğer ikiUİİn blrinct kâtipliğl idl. Ho» toh si New York'tadır. Biri Birieşmi« 9 B S I ! l£3 33 & saimaeami' «»n«nnn» «•«' NASIL BALLEDtLCCEK? Vukandakl rakamlı bulmacada sadect 6 tane anahtat (ipucu) ve 6 tane soouç vardu Bos olan 12 karenin İçine 1 dcn 9 a kadat uygun bıret rakam koyarab ve toplama. çarpma çıkartma, bölme işaretlerine dikkai ederek soldan ıağa ve yukandan aşağıya bulmacada gösterllen soncçlan bulunuz, Biraı vaktiniri sJu amma boş vaktinizi hoşça geçirmis olarsunuz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle