27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
zŞAHESER ROMANLAR 5. En Büyük Yaıarlann En Güıel Eıcrlcri Qj Okumaş olmakla övüneeeğinij kiteplar I <fcR ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR ^ e SENİ SEVMEK KADERİM a S. LEW1S C. FLAUBEKT SULH MADAME* BOVARY PEARL BUCK SOfiUK AlGINLlSl 6RİP, BRONŞİT VE AŞ1RI tlSAR«l(MEYEBA6ll Ö«SÜT»ÜKIERE KARŞI VICKS SAKAYIK IRMAKTAN ÖTEYE GOVEN HEM1NGWAY Formlil KURÜCUSU: YUNUS NADİ ÖKSURUK 5URUBÛ 43. yı! sayı 15155 Telgraf ve mektup adresh Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: İstanbu] No. 246 Telefonlar: 22 42 90 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumartesi 8 Ekim 1966 44 I \ 2 I vAr1 N E v1 Başbakan, Diyanet İşleri Başkanının azli olayının mesele yapılmamasını istedi PARTI MECLİSİ KARARA VARDI Demirel Amasya'da "Elmalı'yı isleriz,, dövizleriyle korşıiondı Çetin OZBAYRAK bildiriyor Merzifondan "CHP sosyalist değildir,, deyimi rapora nirecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Parti Meclisinin dün akşam devam eden toplantısında Kurultaya sunulacak olan raporu yeniden düzenleyen Redaksiyon komitesinin, raporun ortanın solu bölümune «CHP sosyalist değildir» şeklinde koymuş olduğu deyimin aynen muhafaza edilmesi uzun tartışmalardan sonra kabul edümistir. Ancak. «CHP sağcı, faşist değil. ilericidir» sözleri de rapora eklenmiştir. Meclis çalışmalannın yeniden çıkmaza girmesinden korkuluyor F. Bozbeyli parti temsilcilerini toplantıya çağıracak BOZBEYLİ B aşbakan Demirel üç gündür Anadolu yollannda, Anadolu insanlarının tükenmıyen haklı dertlerıni dinledi durdu. Ancak Demirel, gezı sırasında «Elmalı fısıltılarından» hıç hoşlanmadı. Hele oncekı gece geç saatlerde. Amasya'nın Sultan Selim Meydanında toplanan büyuk kalabalığın ellerınde yükselen ve «Elmalı'nın göreve devamını» isteyen dövizler, Başbakanın gerçekten canını sıktı. Bu olayın dedikodusu, Demirel'in yanındakiler arasında, dün de devam etti. Başbakanın yakınlanna gore, Demirel, bu olup bitene çok kızmıştı. Elmalı'nın bir mesele olmasım istemiyordu. Yoldakı davranışları da bu gerçeği ortaya koydu. Ortak bildiri ya/ınlandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) illet Meclisi Başlcanı Perruh Bozbeyli, 1 Kasımda yenl dönem çaiışmalanna başlıyacak olan Millet Meclisinde, komisyonlann seçimlnden sonra, parti grup temsilcilerini bir toplantıya çağıracak, Mecliste bekliyen çok önemli kanun 'asanlannı ve ışlen hatırlattıktan sonra «Bunların bir an evvel çıkarılması için grupların vardımcı olmalannı» lstiyecekür. Bir Sonın , ençin iş \e sermaye çevrelerinin para jardımı ile desteklediği bir taI kım dergiler, gazeteler vardır. Oknnmayan, aranmıyan, hattâ satıcılarda bile pek rastlanmayan bu basın organlarının bir görevi Rockefeller hikâvesinde olduğu gibi ba^lı bulundukları çıkarlar takımına moral enjcksiyonu yapmaksa, bir başka görevi de o takımın pelitik etilimlerini «avnnmak, günün koşullart gerektirdifi zaman akıl hocalığı eder görüne rek takım yöneticilerine cesaret vcrmektir. Bn çesit dergi ve gazetelerin ilgi çekici yanı da işte burada göze çarpmaktadır. Sanayi Bakanı Mehmet Tnrgut, özel sektör temsilcilerini geçenlerde kendi çıkarlarını ve torunlarının çıkarlarını korumak üzere «geç bile kaldınız!» diyerek tnücadeleye çağırmıstı ya, bunu bir işaret sayan tıizim özelci dergilerden biri derhal kolları sıvamış, dolaylı yoldan Bakanın yardımına kosmak geregini dayuyor. Bunu yaparken de bilimsel bir eda ile şu dUşüncevi ortaya atıyor: «Zaten özgiirlük içinde kalkınmak olmaz. Dünyada buna bir tek nrnek gösterilemez. Kalkınan bütün milletler otoriter rejimler sayesinde kalkınmışlardır. Taribte Louis XIV Fransayı, Oeli Peiro Rusyayı böyle kalkındırmıstır. Daba yakın tarihte Hitler Almanyayı, Mussolini de ttalyayı aynı raetodla kalkındırmıslardır. Bn iki dik tatör savasa atılmak hatasını islemeselerdi, bugün bunlara kinı ne diyebilirdi? Atatürk de memleketimizi demokratik yönetime adım adım yaklastıracak otoriter bir rejim kurmustnr. Bir onun yolnndan sastıfımız için bu hâle geldik!» Turgut'un sözlerini bir isaret saııdığı anlaşılan 'özel sektörcü derçi (lisanı hâl) i ile açıkça sunu demek ister: tste bakınız, özgürlük rejimi bize varamıvor. Gönül rabatlığı içinde zenein olamıyornz. Herkesin gözü üstümüzde. Bu gidişle, torunlarımızın istikbali teblikeye çirecek. Bizi kıskananlar, kazancımızı çekemiyenler, baktan yana olduklarını söyliyerek balkı bize karsı kışkırtıyorlar. Biz d«Ahuzur içinde çalışamadıfımız icilb cesaretli konulara girişemiyıır, bu yüzden kalkınmamızı bızlandıramıyoruz. Ne liizum var bn gürültünün? Su demokrasiyi otoriter bir disipline sokalım. Sola karsı safı pobpoblamakla bir denge kurnlamıyacağını çörüyoruz. tyisi mi, iki tarafa da dur diyelim. Sesler kısılsın, özel sektör palazJanıp »üçlensin. Bizim kalkınmamız memleketin kalkınması demektir. Bu is tamamlandıktan sonra biz de kalkınmıs ülkelerdeki özçürlük kosullanni avnen kabullenir ve yürürlüğe koyarız! Yöneticilere akıl öğretir, yol gösterir gibi bir eda tasıyan bn ve benzeri yazılann bir kısıra iktidar çevrelerinde yürek yakıcı bir özlem olarak ötedenberi yasadığma süphe yoktnr. Ne var ki, bir şeyi özlemek baska, o seyi gerçeklestinnek başkadır. Demokrasinin kalkıntnaya yararlı bir rejim olnp olmadıft iddialan, varatıcı giicü sözcüklerde ve kalıplarda arayan kof bir inanıstan baska bir anlam taşıyamaz. Böylesine sofistik tartısmalarla biç bir dâvanın çnziilemiyeceğini büyiik Tunan filozofları bundan 2400 yıl önce ispatlamıslardır. Her rejim, Dertler lerle haşır neşır oldu. Amasyada Valinin odasında dizi dizı he yetlen dinledi. Bir köylü hevecanlı. buruk sesle bir adım öne çıktı. «Göyüneekliyim. Döviiyor bizi jandarma. Vanp Vatiye yakındım. O da kapı dışarı etti. Bu kapıları açtırın bize. Bagiınkü gibi» dedi. Babayiğit adamın ıkı adım otesindeki Valı. terini sildiji mendilini »vucunda ezdi. Kimse o anda onun durumuna düşmek istemezdi. Demirel Satılmış Yaiçın adındaki bu vatandaşa vevsp olarak şunları söyledı: « Turk vatandajina dayak a | tılmasına asla razı defilim. An ı cak lenin sözlerin \uvarUk, ida r recileri güç duruma sokuyorsun ' olay ve tarih söyleyin. Derhâl tahkikat açtıracağıra.» Demirel'in üç günlük gezisinın ortaya koyduğu bir başka gerçek te, Anadolu ınsanlarının bu defa, partı farkı gözetmerien, AP li CHP li, MP li... Omuz omuza el ele Başbakanın înune gelip, dert anlatmalan Hı. de gün D emirel dünisteklerle boyunca, dertlerle, dilekçe SUNAY, İRAN ŞAHINI VE MELİKE DİBA'Yl TÜRKİYE'YE DAVET \ ORTAISIN SOLUNDAKt CHP'LİLER TOPLAND1 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP içindeki ortanın solcuları oncekı gece Bülent Ecevit başkanhjpmt* bir •topttnlrfp* mıslardıf. Nevşehir milletvekili Selâhattın Hakkı Esatoğlunun Sıhhiyede, Gezenler sokağındaki apartıman dairesinde yapılan toplantıya 30 kadar ortanın solunda milletvekili katılmıştır. Aksam saat 20 den, geceyarısına kadar devam eden toplantıda ortanın solculannın Kurultayda gude cekleri taktık, karşı grupların taktiklerine karşı alacakları tedbirler üzerind^ durulmustur. M Görüşmeler Toplantı açıldıktan sonra, Ferit Melen söz almış ve Esatoğlunun Ulus gazetesinde yayınlanan ortanın solu konusundaki «Eğer» başlıklı yazısını eleştirmiş «Bu ne demektir? Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi cevap versin. Parti Meclisi bu yazıdaki fikirleri kabul etmediğini bir bildiri ile açıklasın» demiştir Cahit ZamanEil de aynı mealde konuşmuştur. Ancak sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ali İhsan Göğüş Gaziantepte olduğu için cevap verememiş ve bu konunun daha sonra ele alınması kabul edilmiştir ıç tüzük hazırlığı Jî te \anoan. Millet Meclisi İ Ç ** tüzüğü taslağını bazırlamak üzere parti gruplannm görevlen dıreceğı üyeler Meclis Başkanının çağrısı Uzerine 15 Ekimda toplanacaklar ve 1 Kasıma kadar Millet Meclisi içtüzüğü taslağl, bütün partilenn İşbirliği ile nazırlanmış olacafctır BUindiği gibi geçen yıl bütçe müzakereleri sırasında Millet Meclisi bütçesl görüşülürken üyeler, ıçtüzüğün çıkarüroamıs olmasından yakınmışlardı. Millet Meclisi Başkanı. Anayasa ışığı altmda hazırlanacak lçttizük İçin üniversitelerden ve bazı kuruluş(Arkası Sa I. Sü. 6 4a) m Anıerika Başkan Ynrdımeısı Hubert Humphrey'in kızkardeşi Mrs. Howard Humphrey dün şehrimize gelmiş ve bir soru üzerine aAmekanın Vietnanrdaki müdahalesini doğru buluyorum. Gerekirse oğlumu seve seve Vietnam'a yollarıra» demiştir. Fotoğrafta, Mrs. Humphrey görülüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Turk İran Ortak bildirisi dün Ankara ve Tahran'ds yayınlannııştır. Bildıride, Bölgesel Kalkınma Teşkilâtı için işbirliği konusunda İstanbul Zirve Konferansında tesbit edılen gayelerin lzleneceği ifade edilmekte, Sunay'ın Şah ile Kıralıçeyi Türkiye'ye dâvet ettıği, onlarm da bu dâveti kabul ettıklen açıklanmakta ve «İki Devlet Başkanı bölgenin güven ve istikrannın tatminkâr bir şekilde idamesi gerektiği hususunda gerüş birliçind* bulnmtuklarını ifade rtmişlerdir» denilmektedir Bırleşmiş Mılletlerin «Mühim rolü» nün belirrildiği bildiride, Vıetnam ihtilâfına «Banşçı bir hal tarzı» bulunması istenmektedir. Her iki Devlet Başkaru Kıbrıs konusunda, Turkiye Yunanistan arasında mevcut ihtilâfı halletmek için devam eden müzakerelerın faydasuıa inanmaktadır. Bölgesel Kalkınma içın İşbirliği Teşkilâtı uye devletPazarlık lerinin sağladıkları neticeler masya Valısının odasında «MiUetlerarası seviyede hakiki Başbakan Demırelle Tıcaret bir işbirliği» olarak nıtelenmekve Sanayi Odası Başkanı arasın te, ayrıca gelişmış ülkelerden az da tath bir pazarlık geçtı. gelişmiş ülkelere doğru sermaye akımının hızlandırılması istenBaskan, Amasyaya bir fabrıka mekte ve «Bütün memleketlerin yapılmasını istiyor, bu ış ıçm 10 bağımsız. milli bir politika ve milyon lira koyabıleceklerını soy birbirlerinin içişlerine ademi lüyordu. Demıre) «Olmaz. 3033 mil%on toplayın üstünü biz ta müdahele esaslarına müstenit olarak aralarında ticarî mübademamlarız». dedı Haşkan 10 tnılleleri geliştirmeleri ve serbestleş (Arkası Sa. 7, Sü. î de) tirmeleri konusunda hemfikir oldukları» belirtilmektedir. Sosyalistlik Bundan sonra Redaksiyon Komitesinin getirdiği kurultay raporu metni Uzerinde durulmuştur. Raporun ortanın solu U« tl güi bo!üımin« «CaJ». sosyalist degildlr» şeklinde bir deyimin ko nulmuş olması tarüşmalara yol açmıştır. Jale Candan yaptığı konuşmada bu deyimin konulmus olmasını (lüzumsuz) olarak nitelendirmis ve özetle şunlan söylemiştir: «Bu deyimi bnraya koymakla C.H.P. nin içinde sosyalistler olduğu mu imâ edilmek isteniyor? Bu deyimin buraya konulması aydın kitlede ve basında ıvi karşılanmıyacaktır.» Prol. Turan Güneş rapora mu halif kalacağım yeniden açıklamış ve özetle şunlan söylemiştir: «C.H.P. nin içinde üç grup olduğu anlaşüıyor. Bunlardan bir grup 76 lar, diğeri ortanın solundakiler, üçüncü grup ise içinde bizim de bulunduğumuz devlet adamlan deposunu teşkil ediyor. Bu şekliyle rapora birleştirici bir hava verilmek istenmis. Bu birleştirici formül devlet adamuçına yakışmaz. Böylece devlet adamları deposn kurnlta. da yeniden görev almak için faaliyet göstermektedir.» Soz alan Emın Paksüt ise memleket şartlannı ilen sürerek CHP. sosyalist değildir, şeklinde bir deyimin rapora girmeslnde faydalar olduğunu bildiren bir konuşma yapmıştır. Suphi Bay(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Odalor Biıliği başkanınm açıklaması A Kozlu'da göçiik altında kalan uc ıscı oldu ZONGULDAK Göçük altında kalan üç maden işçisi ölmüştür. Ereğli Kömürleri İşletmesinın Koz lu bölgesinde çalışan Hasan Koca, Hasan Girgın ve Musa Yaiçın isimli işçiler. dün saat 17.30 sıralarında çalışükları ocağın dayanak direklerinin yıkılması sonunda göçük altında kalmışlardır. Zonsuldak Savcılığı ve Ereğli Komür İşletmesı yetkilileri. olaya el koyarak kazarun oluş sebebi hakkında tahkikata başlamışlardır. Universitede solla mücadele için kampanya açılacak,, SIVAS Türkıye Odalar ve Borsalar Bırlığı tara£ından duzenlenen ve dün sona eren «Ortadoğn Bölge Toplantısı nda bir konuşma yapan Birlik Başkanı Sırn Enver Batur, «Memleketimizde sapık ideolojik cereyanlar aleniyete çıkmış ve bızla teşkilâtlanma yolnna girmistir. Üniversite çevresinde yayılan sol akımın önlenmesi için, özel sektör tarafından bir kampanya açılmak üzeredir» demiştir. Batur, tüccar, sanayicı ve özel sektöre mensup butün varlıklı vatandaşlann. bu kampanyayı desteklemelerinı ıstiyerek sözlerıne şöyle devam etmıştir : u GAZİANTfcP. ts bulmak için bir süre önce Surlye'ye kaçak olarak s?eçen Mardın ılinden Hıdır Şahın, Nai! Sezer. Emın Süner Hüseyın Sezer. Halil Ayı. ve Halim Altan adındaki sahıslaı ış bulamadıklan ıçın dün Surıyeden Türkıyeye geçerlerken vakalanmıştır ANKARA Hâlen Bulgaristanda bulunan Devlet Opera ve balesinin Varna'da verdijfi tem'sili birçok seyirci ayakta ızlemistir. İlffililerın verdiği hilgiye göre. 700 kişilik salonda otura cak bir tek Jsişilik yer kalmadığı gibi 350 kişi de ayakta rturarak tem«ili tâkio etmMit • Aktaş'ın Yavuzselim mahallesinde oturan Ali Kahraman, bir süre önce köpeğini zehirleyen kiracısı Hakkı Güvenli ile kansını ve kızını bıçakla yaralamıştır. 0 Bırleşik Amerika'nın çeşuiı yerlerınde dört büyük fabrika ve 143 mağazası bulunan Bond Stores konfeksiyon fırması. bu yıl içinde 600 Türk terzısinı. dolgun ücretlerle çalıştırılmak üzere, istemektedLr tııeıltorprip hpr vıl sanafeılsra verilmekte olan Elarrıei Co hen Milletlenıras! Müzik Odüllerinden «Çello Ödülü» nü bu yıl Cumhurbaşkantığı Senfoni Orkestrası Çello solisti Nusret Kavar kazanmıslır. İlk Türk otomobiline «ANADOL» adı verildi Yıl sonunda satışa arz edilecek Türk otomobiline «ANADOL» ismi verilecektir. Snoay Pakistan'da KARAÇİ Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. dun ozel uçakla İran'dan Pakistan'a geçmiş ve Ravalpindi'de Eyup Han tarafından karşılanmıştır. Eyüp Han'la Arkası Sa. 7. Sü. fi da Universitede Koç Holding şirketinin açtığı isim kampanyasının neticelenmesi dola yısiyle dün bir basın toplantısı ya pan Otosan Şirketi Genel Müdüru Ahmet Binbır şunları söylemiştir: • İsim kampanyamıza tahminlerııri'zin üstünde iştirak oldu. 86118 mektup aldtk. Güney Afrikadan, Gana'dan bile tekiif geldi. Bunlar arasında «ANADOL» ismini uygun bulduk.» Anadol. 3 kapılı. 4 silindirli 54 beygir gücündedir. Simdilik yılda 5400 adet imâl edilecek ve memleketimize ' >45 nisbetinde döviz ta sarrufu sağlıyacaktır. Anadol ismini teklif eden 41 kişiden Kema) Çuha'ya ve Anadolu ismini teklif eden 818 kişiden Rıza Tansel'e noter huzurunda çekilen kurayla 10.000 er lira ikramije verilmiştir. Johnson, Sovyetleri Avrupadaki kuvvetlerini azaltmaya çağırdı NEW YORK, (AP) Başkan Johnson, Sovyet Rusya'yı Avrupadaki askerî kuvvetlerinin mevcudunu azaltmayı gözönünde tut maya çağırmış, Batılı müttefiklerin böyle bir adımı düşünmekte olduklarını belirtmiştır. Atlantik Paktı müttefiklerinin, «Değişmekte olan teknoloji ve şimdiki tehlikenin ışığında NATO'nun ne nitelikte bir güce ihtiyacı olduğunu» tetkik etmekte olduklarını hatırlatan Başkan demiştir ki: «Sovyet kuvvetlerinin merkezî Avrupa'da azaltılmaları tabiatıyla tehdit ve tehlikenin çümulüne tesir edecektir.» NADÎR NADt (Arkası Sa. 7, Sü. 5 d?; «Asırı cereyanların sol uca müteveccih olanı, bilhassa henüz baba ocağından ayrılarak Üniversile hayatına girmis ve yokluk içinde, yannın Türkiyesini insaya hazırlanmakta olan çenç dimağları zehirleme yolunu «in plâna almıstır. özel sektör olarak, bunu önlemek ve bütün umidimizi bajladıjımız bn bâkir ve masum kütleyi aldatılmaktan ve zehirlenmekten kurtarmaya mecburuz. Bn çayeye, en çabnk yoldan ulasmamız için, Türkive Odalar Birliği olarak, camiamız içinde vurt çapında bir kampanya açmak üzere, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu açıklarım. Tüccarlar ve sanavicilerimize ve özel sektöre mensnp bütün varlıklı vatandaslarımıza Sıvas'tan sesleniyorum: Birlifeimizin, bn çok hayırlı hamlesine seve seve katılacagmıza eminim. tlk isimiz, STOCKHOLM SOKAKLARINDA İŞ ARAÎAN TÜRK İŞÇİLERİ üniversite öğrenci ynrtlan knrmak olacaktır. Buçünkü en mühim dâvamız, yannın Türkiyesini kurmaktır. Bnnn da bngnn, üniversite sıralarında olan çocuklanmıza bn imkânı hazırlamakla yerine getirebiliriz. Bngün 40 bin çocufuınnzdan ancak 13 bini kendi imkânları ile zar zor oknyabilmektedir. Biraz güç de olsa. özel sektör bn divayi buradakJ bekleme de bir sonuç { basararaktır.» STOCKHOLM (Acar Caner bil 2 nci ayı tamamlandığı halde hâvermemektedir. , lâ iş bulamamışlardır. İşçüerden diriyor) Bundan böyle turist büyük bir kısmı gelirken mallapasaportu ile İsveçe gıdecek Işveçte perişan kalan rmı satarak veya borçlanarak sag Türkler, bu ülkeye girışlerüıın ladıklan paralar tükendiğinden, sırl gezı gayesıni guttüğünü ispat işçilere iş temin hıç olmazsa açhklarım tndermek edemedıklen takdirde huduttan ediliyor ıçm İokantaları dolaşmakta ve geri çevrileceklerdir. Karar, tutZMİR Körler Cemiyetinin boğaz tokluğuna çalışma teklilinrist pasaportu ile tsveçe çalışdun vapılan kongresinde konuANKARA (Cumburiyet Bürosu) de bulunmaktadırlar. mak üzere gıden Türklerın gün san Cemiyet Başkanı. Avukat Eylül ayı lçerısinde çalışmak geçtıkçe artması ve feci durumİşsız Türkierden bir grup da tbrahim Ayuz. körlere okumak üzere izinsiz İsveçe giden 400 kalarının basında geniş ver alması Kendılenne Türk Konsolosluğu iiçin devlet tarafından burs hakdar rürk işçısının, ıs bulamama dolavısıyle verilmiştir le Tiirk İsveç Yardımlaşma Cekı verilmezse bütün körlerin ösı ve aç, sefil kalmalan Uzerine miyetinın kapılarını karargâb oTurist pasaportu ile gelen Türk nümüzdeki günlerde Ankaraya gerek İsveç basmınon, gerekse işçilerinin durumu ise her gün larak seçmişlerdir. kadar vürüyüş yapacaklarmı Türk basınınm devamh ikazları Ancak Türkiye ıle tsveç arasmdaha da kötüye gitmpktedır 200 söylemiştir. (Arkası Sa. I, Sü. 5 de; da ışçi anlaşması olmadığından, ü açkın Turk, İsveçe gelışierının Denizde kaybolan doktor bulunamadı Üsküdar Paşalimanı sahilinden oncekı akşam denize gıren Hay darpaşa Numune Hastanesi 2. Dahiliye Servisinde görevlı Dr Fevzi Kılıçarslan'ın cesedi bütün aramalara rağmen bulunamamıştır. 0 Isveç gümrüğü Türkler'in durumunu inceleyecek Körler de Ankaraya yüriiyecek «Ülkemizin âsayis durumn nortna' ve iyidir.» tÇİŞLERİ BAKANI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle