27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 8 Ekim 1966 SAHtFEÜÇ Johnson'ın Vietnama gideceği söyleniyor Moskova, Cenevre Konferansını toplamayı tekrar reddettı ünkü yazımızda, Ameri I kanın Vietnam banş ça | fbalarının dost ve düşman tarafından şüphe ile karşılanmasının sebepleri olarak, Johnson'ın siyasi taktikleri ilkelere üstün tutmak eğilimi ile ba I şuıda bulunduğo idarenin söz | ve Hilleri arasındaki nddiyeti göstermiştik. Bugün ise. Ameri I kanın samimiyetine hiç kimseyi • inandıramamasının muhtemel so nuçları üzerinde duracagız. DI HAB ERLER • Umit veıici ı bir karşılık „ I B beklerken I SAYGON a.a. A.P. Radyolar îteraıgınız guvene, yakın teveccühe Teşekkür ederiz. Johnson iki alternatiften birini tercih zorunda kalacaktır: Ta şimdi Eisenhower"in öncülüğünü yaptıgı neticenin en kısa zamanda alınabilmesi için nükleer silâhUrın kullanılması dahil her çareye başvurulması akımına kapılacak, ya da komü | nistlerin ve De Gaulle'ün istek | leri gibi Güney Vietnamdan kayıtsız şartsız çekilecektir.... I «Eisenhower ve atom bomba | sı» deyince hatırladığımız bir yazıyı sütunumuza aynen geçir I mekten kendimizi alamıyoruz. | «New Tork Times» ın ünlü genç . editörü James Reston'm yazısı, I insanı demokrasimn faziletleri I üzerinde yeniden düşünmege • zorlamaktadır: I «Eski Başkan Eisenhower, as I lında, Amerikanın Güneydogu . Asyada bir kara savaşına tutuş . masına karşıdır. Kendi Oışişleri Bakanı Dulles ve Genel Kurmay Başkanı Amirâl Radlord, 1954 te, Güneydogu Asyadaki Batı hegemonyasının sürdürülebilmesi amacıyla kritik Uien Bien Phu savaşında Fransanın yardımma koşulmasmı savunuyorlardı. Böyle bir müdahalenin baş muhalifleri de, devrin Senato Çogunluk Lideri Lyndon Johnson ile Silâhlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Richard Russel idi. tke sırtını adamlarına çevirmek pahanna Jahnson ve Russel'a meyletmişti. Fakat şimdi, Mr. Eisenhower> ın Chicago'da Vietnamda askerî bir zafere ulaşılması için lüzumlu her kuvvete başvurulmasını ögütlediğine tanık oluyoruz. Hedefe.va.cmak jtin nükleer silâhların kullanılması fikrini bile reddetmemektedir. Bu, ihtiyar bir adamın, Goldwater'cı kardeşi Edgar'ın Illinois'un mahallî Temsilciler Meclisine yeniden seçilmesini sağlamak amacıyla ileri sürdüğü çılgınca bir tekliftir ve bafife alınmamalıBaşkan Johnson dünkfi basın I konferansında, Amerikan barış taarruzuna henüz «ümit verici bir karşılık» ta bulunmamış olmalarından yakınmıştır. Ameri . kan tutumu, bir ay öncesine o I ranla daha gerçekçi ve mâkul • bir hüviyet kazanmıştır. Vietkong Hanoi ikilisiıün hâlâ susmalarının nedeninin, Savunma Bakanı Mc Namara'nın Saygon, • Johnson'ın Manilla Konferansını I da kapsayacak Uzakdoğu seyahatlerinin ve en önemlisi 8 kasım Amerikan seçimlerinin getireceği değişiklikleri beklemeleri olması mümkündür. Böyle oir düşünceli bekleyiş devresinde Ame rikanın birkaç ufakdefek fiili iyi niyet jestinde bulunmasının | barışa yaklaştırıcılık değeri bü | yük olacaktır. Koskoca Amerikanın yü« kı I zartıcı, küçük düşürücü bir tes ' lim anlamına gelecek pıtısını • pırtısını toplayıp kayıtsızşart I sz çekilmcye yanaşması düsü • nülemez. «Umit verici t>ir kar • şılık» gelmediği laüdirde, John I son, Eisenhower'in ışaret ettiği ' ve tüm dünyayı felâkete sürük • leyebilecek difer alternadti be I nimsemek mecburiyetinde kalacaktır. Dolayısıyla karşı taratın I da biraz gerçekçi ve makul ol I ması şarttır. Kayhan sAGLAMER I aşkan Johnson'un harbi yerinde görmek üzere Güney Vietnama kısa bir süre için de olsa geleceğine dair tahminler çıkmıştır. Johnson dün Washington'da, ay sonunda Uzakdoğuya yapacağı ziyareti sırasında Güney Vietnama uğramayı düşünmediğini söylemişse de, burada, Başkanın belki de birkaç saat için gelebileceği ileri sürülmektedir. Israrla dolaşan bir söylentiye göre Johnson, Da Nang Üssüne gidebilecek ve birkaç saatlik tevakkufu esnasında kumandanlarla görüşecek ve belki de Güney Vietnamda çarpışan Amerikahlara hitaben bir konuşma yapacaktır. Johnson hakikaten Güney Vietnama gittiği takdirde, bu hareket Güney Vietnamdaki Amerikalı ve müttefik kuvvetlerinin moralini takviye edecek ve aynı zamanda Amerikada kasımda yapılacak seçimlerde Demokratların durumunu daha sağlam bir hale sokacaktır. öte yandan Sovyetler, îngiltere Dışişleri Bakanı Brown'ın, Rusyayı îngiltere ile ortak başkanı olduğu 1954 Cenevre konvansiyonunu yeniden toplamak üzere teşebbüse geçmeye çağıran teklifini reddetmiştir. Moskova Radyosu, Brown'm teklifinin yeni bir şey getirmediğini söylemiştir. Cenevre Konferansınm yeniden toplanması konusunda ise radyo, «llk önce eski kararlar yerine getirilmeli» demiş, tngüterenin konieransın ortak başkanı olarak Amerikadan, Vietnamdaki saldırı hareketlerine bir son vererek birliklerini geri çekmesini istemesi gerektiğini belirtmiştir. r İşçi Partisi kongresinin sonuçları TEKRAR RET JOHNSON MARTTA LONDRA'DA «MUHAKEME EDİLECEK "Refaha sukıntt çeherek kavuşulur» (DIŞ HABERLER SERVÎSİ) ONDRA İngiliz İşçi Partisi kurultayı çalışmalarınıla» bix kaç defa çeneye darbe yemesine rağmen, başarı kazandığını ve çok memnun olduğunu» söyliyen Harold VVilson, «Şu anda genel seçim yapılsa, kazanınz» demiştir. Ancak «Daily Telegraph gazetesinin nabız yoklaması, Muhafazakârların yiizde 2 daha çok tutulduğunu ortaya koymaktadır. Wilson'un kongrede onaylanan görüşleri, «ücret ve (iyat dondurnlması» ile «dış politika» olmuştur. «Çeneye yenilen darbeler» ise «Vietnamda savaşın durması için A.B.D. ne baskı yapılması hakkındaki» karar ile «savunma politikası» dır. Kongre, savunma bütçesinde büyük kısıntılar yapılmasım, 1970 )ilma kadar Malaysiya. Singapur ve Basra körfezindeki üslerin kal dırılmasını öngören bir karar tasansını kabul etmiştir. En büyük başarı, «ücret ve fiyat durumunun kabulü» olmuştur. Hükümet ancak sert iktisadl tedbirlerin geçici olacağı ve bun L LONDRA (a.a. A.P.) ilozof Bertrancl Russel'in Baş kan Johnson'u ve diğeı Amerikan liderlerini Vietnam har binden dolayı «harb suçlusn» olarak «yargılayacak» mahkemesi Pa riste değil, Londtrada toplanacaktır. Filozofun bir sözcüsü, Pransız makamlarının, Fransız kanunlanna uygunsuz bir hareket olduğu takdirde gereken işlemin yapılacagmı bildirmesi üzerine, «yargılama» yerinin degiştirilmesine ka rar verildiğini söylemiştir. Aynca Kasım ayında başlaması kararlaştınlmış olan «yargılama» «delil toplamak» için gelecek Marta tehir edilmiştir. Ingüterede tfade hürriyeti İle ilgili kanunlar daha liberaldir. Russel tarafından mankemeye katılacaklan bildirilen diğer şah siyetler Fransız yazan JeanPaul Sarrtre, Italyan sosyalist reformcusu Danilo Dolci, sabık Meksika Cumhurbaşkanı Lazaro Sardenas ve Amerikalı zenci liderler den Stokely Carmichael'dir. F tann ağırlığının sadece kendilerinin omuzlanna yüklenmiyeceği haklnnda teminat verdikten sonra çoğunluğa tezini kabul ettirebilmiştir. Parti, Başbakan Wilson'un «refaha sıkıntı çekerek ka vuşulur, bunun başka yolu yoktur» şeklindeki siyasi tezini istemiyerek kabul etmiştir. Ücret ve fiyatlann dondurulması mecburiyetinin prensip bakımmdan gelecek Ağustosta kaldrrüması gerekmektedir. Fakat Başbakanın kongrede solcu muhalefetin sözcü ve lideri olarak ortaya çıkan Prank Cousins gibi hasımları bu konuda hiç de iyim ser değüdlr. «Sert tedbirler siyasetine gelecek yaz son verileceğine dair ortada hiç bir belirti mev cnt değil» demektedirler. Kongrenin bu karannda endişe duymakta ve ihtiyatkâr bir tutum izlemekte haklı olduğu salı günü hükümetin uğradığı bozgundan sonra iyice anlaşılmıştır. Salı günü partiye işsizliğin arttığım ihtar eden bir önergenin 1.246 temsilci tarafondan onaylanması ile hükümet bozguna uğramısUr. KÖTÜMSERLER Sizae Dizzât 'tecrübe ederseniz1 ANADOLU BANKASI'nı beğenecek, ANADOLU BANKASI'nı s evecek ve ANADOLU BANKASI'nıbütün tanıdıklarınıza tavsiye edeceksiniz.Unutmayınızi Zengin ülkeler fakirlere yardımı aıttirmayı reddettı New York (a.a. A.P.) I DAİMA'EMRİNİZDE VE HİZMETİNİZDEDİR. s Z engin ülkeler fakir ülkelere yapmakta oldukları yardımı iki katına çıkarmalarım isteyen Birleşmiş Milletlerin bu teklifini dün reddetmişlerdir. 101 ülkenin fakir ülkelere yardım için verdikleri para, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkam Paul Hoffman'ın talep ettiği 200 milyon dolârın bir hayli gerisinde kalmıştır. Zengin ülkelerin vermeyi kabul ettil^leri miktar 86,900,000 dolârdır. Birleşmiş Milletlerin bir sözcüsü, Teşkilâtın kalkınma programına büyük ölçüde katkıda bulunan bazı ülkelerin bu yıl yardımda bulunamıyacaklarını bldirmiş olduklarını açıklamıştır. Öte yandan Amerikan Senatosu ile Temsilciler Meclisi Komisyonlan dün 2,936,000,000 dolârhk (yaklaşık olarak 30 milyar lira) dış yardım tasarısı üzerinde anlaşmaya varmışlardır. Bu meblâğ, dokuz yıldan bu yana hazırlanan tasarı yekunlarının en düşügünü teşkil etmektedi' Sukarno sekiıinci kez baba oluyor CAKARTA, (ajı.) Cumhurbaşkanı Sukarno'nun (3) numaralı eşi 26 yaşındaki Ratna Sari Dewi, şubat ya da mart ayında bir bebek beklemektedir. Dewi'nin yakınları, kendisinin bebeğini vatanı Japonya'da dünyaya getirmek istediğini söylemişlerdir. Dewi. yedi yıl önce Tokyodaki bir ge'ce kulübünde çalışırken, yedi çocuklu Sukarno ile evlenerek ün kazanmıştır. Dewi, mermer heykeller ve çeşmelerle süslü bir köşkte oturmakta, Sukamo kendisini sık Yugoslavya vizeyi kaldırdı BELURAıi, (a.a.) ..»u.etlerarası Turizm Tılı olan 1967 yılında Yngoslavyaya gelmek isteyen yabancılardan giriş vizesi istenmiyecektir. Tugoslavva Hükumeti gelecek yıl turist olarak Yugoslavyaya gelmek isteyen yabancılardan vize istenmemesini öngören bir kanun tasarısım kabul etmiştir, bu tek taraflı vize kaldırmak 1 karannın kapsamına Inr" 'ya ile siyasi ve ıktisadi ilişkileri bulunmayan ülkeler vatandaşları da girmektedir. Karşılık esasına dayanmamakla beraber, 31 aralık 1967 den itibaren Yugoslavya ile bu kararı karşıhklı olarak uygulamayı arzu eden diğer bütfin ülkeler arasında vizelerin kesin olarak kaldırılması muhtemeldir. Şimdiye kadar 18 ülke Yugoslavya :1 vize anlaşması imzalamıştır. Kısaca, • MOSKOVA Sovyet Resmî Gazetesinde yayınlanan yeni bir kanun gereğince, «Devlet ve Sovyet toplumuiiun yapısına kasten iftira yoneltenler», bir yıldan uç yı la kadar hapis cezasuıa çarpılacak lardır. Böylece siyasi mizah, bundan böyic, yazannı hapise sokabilecektir. • NEW YORK Amerikada yavınlanan haftalık sinema dergisi •Variety>nin bildirdiğine göre, Pakistan Hükumeti «On Emir (Teo Commandmets)» adlı filmin, gösterilmesini yasaklamıştır. • ŞAM Suriye Hükumeti kasım 1963 ten bu yana, ük defa Irak'a Büyük Elçi tâyüı etmiştir. « RAVENNA Ünlü Italyan çapkını Giacomo Girloma Casanova'nın hâtırasını anmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek olan Kazanova soyadını taşıyan 1,248 aile Ravenna'da toplana caktır. C MONTEVİDEO Uruguay Başbakanı Alberto Heber, bir kabine toplantısı sırasmda hakarete uğ radığını iddia eden muhalif bir mil letvekili tarafından düelloya dâvet edilmiştir. • NEW ORLEANS Karaip adalarıyla Florıda sahillerini 14 gün dür altiist eden İnez kasırgası, Mek sikadaki Yucatan Yarımadasına kaymıstır. JOB TRAŞ BIÇAKLARI ve 2.500 Lira ikramiyeli ORHAN BORAN LO. 6İ/IEN MZANfYOR PROGRAMINDA Her hofta Cumortesi gUnü soat 13^İO13JO İSTANBUL RADYO5UNDA HefcB» piBgmtnu[ob tra)bı«oklorıv«Akdo5uR«kl6m SÛ m«rtsuplan koiilafnaziar..ı Lâstik patlaması herkesin canını sıkar... Hele bu, yepyeni otobüsünüz yolcu dolu iken vukubufursa... Böyle bir aksilik ihtimalini mümkun olduğu kadar azaltmak için tedbirli davranınız... U. S. Royal lâstikleri fazla yüke, sarsıntıya, darbelere, hararete karşı çok dayamkhdır. Harika birleştirici CVC sayesinde lâstigrin taban ve srövde Sızın başınıza gelmez! U.S.ROYAL YAMAN ŞOFÖRUN LÂSTİĞI kısımlarının »yrılması ihtimali bertaraf edilmiştir. İmalâtta münhasıran naylon iplikler kullanılır. U.Sr Royal lâstikleri her türlü yola çok iyi oturur. Rahat direksiyon sağlar. . Vasıtanm U. S. Royal lâstikleri ile donatarak lâstikten yana rahat ediniz. U. S. Royal lâstiklerinin her yola, her vasıtaya uygun bir çeşidi vardır. I İlâaçüık: 6055/11788
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle