16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhuriYet B A S I N AHLÂK YASASINA TJYMAYI T A A H H Ü T E D E R * NAZİMK NADt # Genel Yaytn Müdürü: ECVET GÜRESİN # Sorumlu Yazı İgleri Müdürü: EROL OALLI A Basan ve Yayan: CUMHURİYET MATBAACHJK ve Gazetecllik T. A. Ş. Cagaloğlu Halkevi sokak No. 3941 GUNET İLLERI: Küçüksaat Meydanı Edirne Hanı Adana . Telefon: 4550 • ANKAEA: Atatürk Bulvan Tener Ap. Yenişehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 A İZMİK: Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 IROLAR ABONEveİLÂN Senelik 6 aylık 3 ayhk Türkıye 7S.00 , 40.00 22.00 Haricî 138.00 99.00 49.50 Baslık (Maktu) 200 Lira 1 3 4 5 inci sahifelerde (santtml> 40 6 7 ncl sahif eler 35 Nişan, Nlkâh, Evlenme, Dogum (Maktu) 75 Ölüm, Mevlit. Teşekkür ve Kayıp aram» S cm. 90 Kayıp (Kellmesi) 1 SAYISI 25 KURUŞ KOSiGiN (Bastarafj 1 tncı saytada) sitli dünya meseleleri hakkındaJci görüşlerini ortaya koyacaklardır. Bu arada Türk hüiumeti, Kıbns konusuna ilişkin geliş meleri anlatacaktır. Sovyet Başba kam da, tahmınlere göre özel likle Vietnam sorunu üzerinds duracak ve bu sorun konusun daki Sovyetlerin görüşünii bildirecektir. Görüştnelerde, NATO ve Varşova Paktları konusu da el° alınacak, bu iki pakt arasında bir saldırmazhk anlaşmasının imzaianması çareleri araştırılacak ve bu arada, iki ülkenin bu yolda sarfedebilecekleri gayretler gözden geçirilecektir. Yine Avru panın güvenliği ile ilgili olarak, Sovyetlerin, «Balkanlann nük leer silihlardan arınmış bölge» haline getirilmesi yolundaki görüşlerini, Türk Hükumetine açıklamalan beklenmektedir. Almanyamn birleşürilmesi konu • su da, iki ülkenin ayrı görüşlerine rağmen söz tonusu edilecektir. Türk • Sovyet görfişlerinin iktisadi kısmında da, halen inceleme safhasında bulunan yedi sınai teslsinin son dnrumlan ele alınaeak ve yeni proje imkânlan ile ticaret hacminin arttırılraası çareleri aranacaktır. Askerî bir depoda 300 bidon benzin yandı KARS 14. Zırhh Süvari Tugayına ait depoda 300 bidon ben zin yanmıştır. Kars'ta büyük telâş uyandıran yangın güçlükle kontrol altma alınmış ve depo yakınında ki cephanelik ile diğer benzin bidonlarına sirayeti önlenmiştir. Yangın çevresinde bulunan bütün askerî evler tahliye edilmiş, aileler G M C'lerle uzaklaştırılmıştır. Johnson (Baştarafı 1 inci sahifede) tün Amerikan üslerine alârm verilmiştir. İLK BAŞKAN Vietnamın en emin bölgelerinden biri olan Kam Ban körfezi, Amerika Kuvvetlerinin ana ikmâl deposudur. Üssü, 11 bin Ame rikan askeri korumaktadır. Başkan Johnson'un Güney Vietnarjpa gelişi, tkinci Dünya Savaşmdan bu yana bir Amerikan Cumhurbaşkarnnın cephedeki Amerikan birliklerini ilk ziyaretfrdir. General Eisenhower, 1952 yı lmın aralık ayında Güney Koredeki Amerikan birliklerini ziyaret ederken henüz görevine res men başlamamış bulunuyordu. Böylece Johnson Lincoln'den bu yana harp sahasına en fazla yak laşan Başkan olmuştur. Johnson Kam Ran'da askerlerle birlikte yemek yemiş, yaralıları hastahanede ziyaret etmiş, kahramanlara madalya takmış, Imza dağıtmış, yüzlerce kimsenin elini sıkmış ve bir konuşma yap mıştır. Başkan binlerce Amerikalı askeri bir cipten ve aynca yaya da dolaşarak teftiş etmiş, hararetle karsılanmıştır. Johnson'un geleceğini bilmiyen askerler evvelâ ne yapacaklannı şaşırmıslardır. Başkanla birlikte Maniladan buraya Dışişleri Bakanı Dean Rusk ve Beyaz Saray ilgilileri gel mişlerdir. Bayan Johnson Manilada kalmıştır. Johnson buradakl üssü ziyaret ederken, büttin Vietnamh personel dışarı çıkarılmıştır. Başkan, askerlere hitaben konuşmasında Amerikanın kendilerine gü vendiğini ve banş için çalışıldığını söylemiş. daha sonra Amerikanın Vietnamdaki kuvvetleri ku mandanı General William C. Wes tmoreland'a «Mümtaz Hizmet Haçı» madalyasını takmıştır. Westmoreland, Başkanın bura yı ziyaret etmekle Amerikah askerlerin moralini çok büyük çap ta yükselttiğini belirtmiştir. Johnson'un Vietnama General Westmoreland'ın rica ve teşvikl üzerine geldiği bildirilmektedir. • Milyoner Hayri Yozar (Baştarafı 1 inci sahifede) Öte yandan. 15 aydanberi tutuklu bulunan Pangaltı Şubesi Müdürü M. Necat Ulaker, muavini Bülent Saraçoğlu ile muhasip Zamir Emon'un tahliye taleplerine karşılık bir konuşma yapan, müdahil avukat Prof. Sulhi Dönmezer ise, •Bu banka, 22 bin ilkokul öğTetmeninin nafakalanndan kesilen para ile kurulmuştur. Bu paranın 11 milyon lirası götürülmüştür. Bu götürülen para, 22 bin öğretmenin kanı, ciğeridir» demiş ve tahliye talebinin reddini istemiştir. Prof. Dönmezer'in bu isteğine Savcı da katılmış, ve duruşmaya serbestçe gelen milyoner Hayri Yazar'ın tevkif edilmesi talebinde bulunmuştur. Geç vakte kadar devam eden duruşma sonunda Mahkeme, sanıkların tahliye taleplerini reddetmiş ve tanıkiarın dinlenilmesi için, duruşmanın başka güne bırakılmasına karar verrniştir. SAYGON (AP) Kuzey Vietnam sahilleri açıklarmda bulunan •Oriskany. adh 42 bin tonluk Amerikan uçak gemisinde bugün çıkan bir yangın 43 subay ve erin hayatına mal olmuş. ayrıca 16 kişi ağır surette yaralanmıştır. Yangın şafaktan biraz sonra. ay dınlatma ve kurtarma işlerinde kullanılan fişeklerin muhafaza edildiği bir dolaptan çıkmış, alevler kısa zamanda uçüş güvertesinin hemen altındaki hangar güvertesini sarmış ve akabinde bej güverte yanmağa başlaraıştır. ANKARA. (Cnmhuriyet BüroYangmda iki helikopter tamadu) Sovyet Başbakanı Kosimen tahrip olmuş ve sayısı açıkgin'in Türkiyeyi ziyaret hazırlanmıyan A4E Skyhawk Avcılıkları ile ilgili nlarak bir EÜ Bombardıman uçağı da hasara uğredir Ankara'da bulunan ve bu ramıştar. gün Moskova'ya dönecek olan Oriskany. iki başka uçak gemiMoskova Büyükelçimiz Hasan siyle birlikte Tonkin köfezinde Işık, dün gazetecilerin kendisine seyretmekte ve Kuzey Vietnama yönelttikleri bir soru üzerine, yöneltilen hava akınları için deniz «Büyük Elçilikçe bilindiği, kaüssü vazifesini görmektedir. dar, hâlen Sovyetler Birliğinde Ağır hasara uğraması dolayısiysadece bir Türk öçrencisinin bu le Oriskany fiili harekât sahasınlunduğana» açıklamıştır. dan çekilecek ve tamir edılmek üzere herhalde Filipinlere gidecektir. Bir Amerikan ugak gemisinde yangın çıktı, 43 ölii var Rusya'da bilinen bir Türk öğrenci var Fakültelerde ASKERLERİN MORALİ (Baştaratı I inci sabitede) yeti alâkalı çevrelerde hayret uyandırmıştır. Ancak Üniversitelet Arası Giris Sınavı Komisyonu Baş kanı Iktisat Fak. Dekanı Haydar Furgaç, sınava giren 47 bin 472 öğrenciden sadece, 2425 binin üniversiteye kaydını yaptırabilecek şartlara haiz oldu£unu belirterek, neticenin normal olduğunu açıklamıştır. V E FA T Adapazarı eşrafmdan Hacı Mehmet Akkoç'un eşi, İstanbul tüccarlarından Ahmet Akkoç'un kıymetli anneleri Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğle namazıru müteakip Adapazarı Orhan camiinden kaldırılacaktır. Mevlâ rahmet eyliye. AtLESt Çelenk gönderilmemesi rica olunur. Cumhuriyet 12598 HACI ZEHBA AKKOÇ Başbakan (Baştararı 1 İnci sabifede) kanı Faruk Sükan, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan hazır bulunmuşlardır. Kredi ve Yurtlar Kurumu Ge nel Kurul toplantısı dolayısıyle Ankara'da bulunan Rektörler Başbakanla Üniversite meselele rini görüşmek için randevu iste mişler, bunun üzerine Başbakan kendilerini bu öğle yemeğine ça ğırmıştır. Yemekte Üniversitelerin meseleleri üzerinde durulmuştur. Başbskan Demirel. daha sonra yemekten çıkarken, gazetecilere şunları söylemiştir: • Üniversitclerimizc ait meseleler üzerinde fikir teatisinde bulunduk. Bu meseleler, üniversitelerlmizin bütün faaliyet sahalarını ihtiva etmektedir. Ampulde tektir Lütfi Duran Fen Fakültesi Dekanı . oldu Tekniker öğrencileri (Baştarafı 1 inci sabifede) şincı gününe girmişleı ve Lıtap bir hale gelmişlerdir. ölüm orucu tutan öğrencileri, M.T.T.B. Genel Başkanı Rasim Cinisli il« ikinci başkanı Yavuz Ulusu, MP yi temsilen dört milletvekili ve CKMP yönetim kurulu üyesi Dündar Taşer ziyaret etmiştir. öte yandan Ankara Motör Tekr.iker Okulu öğrencileri sakal grevin^ başlamışlardır. Öğrenciler haklarını ahncaya kadar sakallarını kesmiyeceklerdir. Ay rica Motör Tekniker Okuluna yeni giren öğrenciler de dersleri boykot etmişlerdir. Üâncıhk: 5950/12569 KAYIP Kozyatağı Ortaokulundan aldığım paso kayiptır. 21» VEYSEL NARİN (Cumhuriyet 12588) Fen Fakültesinde Dekan, Yönetîm lÖırulu. ve'Senato Uyelîji seçimleri dün yapılmış,. Metematik Prof. Lütfi Duran Pen Fakültesi Dekanlığma getirilmiştir. Üniversite Senatosu üyelijine eski Dekan Prof. Ali Rıza Berkem ile birlikte Prof. Lütfi Duran, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerine İse Prof. Lütfi Duran, Prof. Ali Rıza Berkem, Prof. Saffet Rıza Alpay, Prof. Mehmet Akartuna, Prof. Ferruh Şemi, Doç. Belkıs özdogan. Doç. Fikret Kortel seçilmişlerdir. AEG nın satışı son 7 ayda yuzde 360 arttı! Bu, son 7 ay içinde AEG buzdolaplarıni ya Dünya byzdoJabı sanayiindeki et> «on bufa^ TirHtifân itf^eleyenlerirı sayısında da tıpı tıpr' l»«n sağlatJig! İmkânları üstelik önernli bir na aynı nispette bir yükseliş,, yani yüzde fiat farkı da bahis konusu olmadanevinize 360 artış oldu demektir. getirecek bir AEGivarken. artık tereddüde Çünkü piyasaya buzdolabı«almak üzere çı yer yok demektir. kanlar arasında AEG'yi de görenler, tered Mukayese ettiginiz an, kararı vermi? olacakt dütsüz AEG'de karar kıldılar. sııuz.«AEG alacaksınız! Türkiye'de vedünyada...güven veren garantili marka AEG Manajans 2832/12565 ISTANBUL BELEDIYESİ ŞEHIR TIYATROLARI 4500 kömür işçisi Yeni Komedi Tiyatrosunda İŞGÜZAR 29 Ekimden 5 Kasıma kadar bir hafta müddetle her gün saat 21 de, Cumartesi ve Pazar matine saat 15,30 da Not: 5 Kasımdan itibaren (Baştarafı 1 inci sahifede) sendikanın muvafakatiyle, grev fonu aidatının bu ayki ücretlerden kesümemesine karar verildiğini söylemiştir. Kurum Genel Müdürü Behzat Firuz'un öğleden sonra Zonguldak'a £İtüğini açıklayan Yüce, işçilerin ocağa ginneme hareketinin sükunet içinde geçtiğini. hcrhangi bir müessif olayın meydana gelmediğini belirtmiştir. Parker45 Her öğrencinin seveceği dolma kalem Ko'ayca değiş«bi!en vidalı uç takımı, isteğe göre kartuş veya pompa ile ' ' kullanma imkânı İyi çalrçiTMnın »n güıel vs en maicbul hediyesi TEŞEKKÜR Baçarılı bir ameliyatla benl sınuzitten kurtaran İ. S. Kurumu Ankara Hastanesi K. B. B. Scrvlsi Sefi Sayın. OPR. DOKTOR T.C TuriaEm Bankası A. 9* Bu defa Otel ve Motel tesisleri zincirine kattığı ZİYA TINELe Yardımlarını esirgemlyen Op. Dr. Atâ Gürzumar'a. Asistan Dr. Yıldırım Çalbay'a, servisin bütün p«rsoneline, rahaLsızlığım süresince ziyaret etrnek, telgraf ve teleforüa geçralj olsun demek nezaketini gösteren dostlanma, Karabük Ağır Sanayl Mühendis!eri Derneği mensuplarına, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Etüd Tesls Müdürlüğü personeline en derln tesekkürlerimi sunanm. Abdullah Kalaycıo£lu (Cumhuriyet 12572) CANAVAR SOFRASI münavebe ile temsil edilecektir. ÎŞGÜZAR MARİUS Reşat Ilamit Aziz Napolvon 24 avar külçe ALTIH95.60 Cumhuriyet 95.50 164.00 165.00 120.00 121.00 104.00 . 105.00 99.00 • 100.00 It.36 14.38 bir Ptrker 45 dolma kalemidirl DİLSON OTELİ (HOTEL DİLSON) nin hizmele açıldığını Turizm miiesseselerine, iş adamlarımıza ve sayın halkımıza bildirmekle şeref duyar. Taksim, Sıraselviler Telefon: 49 44 21 49 32 49 (Basın 22407/12596) İlâncılık: 6034/12570 Tepebaşı Tiyatrosunda (DENİZ AŞKI) Pazartesi Çarşamba Cuma Pazar saat 21, Pazar maiins saat 15,30 da Sosyal Sigortalar Eurama Genel Müdürlüğünden Yapı İşleri llanı 1 Eksiltmeye konulan iş Mecidiyeköy Dispanser insaatı olup ilk keşif bedeli 1.498.940,22 liradır. 2 Eksiltme 7/11/1966 tarihine raslayan pazartesi günü saat 16 da Ankara'da Sosyal Sigorta Kurumu Genel Müdürlügü Merkez Satınalma Komisyonunda birim fiat esası üzerinden kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. 3 Isteklilerin; bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini, Ankara'da Mithatpaşa Caddesinde Genel Müdürlük Inşaat Müdürlüğü Keşif Bürosunda mesai saatleri dahilınde incelemeleri mümkündür. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklüer; a) 1966 yılına ait Ticaret Odası belgesini, b) Usulü dairesinde 58.712.21 lirahk muvakkat teminatını, c) Bu işe ait iştirak belgesini, Kapalı zarflarma koyacaklardır. 5 Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli : îsteklilerin en geç 4/11/1966 Cuma günü mesai sonuna kadar bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müracaatta umumi evrak kaydı tarihi muteberdir. Telgrafla müracaat kabul olunmaz) ve ekleri dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış keşif bedeli kadar (B) grupundan müteahhitlik karnesi asıl veya Noter sureti ile bu önemde benzeri bina inşaatını muvafakatiyle ikmal ve kabullerini yaptırdıklarına dair ilgili daireden alınmış belge aslını ve münhasıran Kurum'dan alacakları plân, teçhizat, taahhüt ve teknik personel beyannamesinde zikredilen teknik personel ile Noterden mün'akit taahhüt beyannamesini ve ihale evrakını tetkik ettiklerinl gösterir Kurum Keşif Bürosundan bu iş için alınmış belgeyi de eklemeleri lâzımdır. 6 İsteklüer gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 7 tsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komısyon Başkanüğma vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 8 Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın: 21977 A 13846/12583) TEŞEKKÜR 12.10.1966 günü Ahirete lntikal eden sevgili annerniz, seneler süren çeşltli rahatsızlıklarında Isabetli tcdavileri ile gön lünü hoş ederek yaşama gücünü arttıran Sayın Prol. Dr. MÜFİ. DE KÜLEYe. cenaze merasimlne gelmek lutfunda bulunan, telefon. telgraf. mektupia ve tekrar tekrar evimize gelerek büyük acımızı paylaşan akraba, dost ve sevgili arkadaçlarımîza tesekküre teessürüraüz rnani oU dugundan, gazetenizin tavassutunu rica ederiz. MOnet ve Mithat Kor» (Cumhuriyet 12595) Fatih Tiyatrosunda N U H U N GEMiSi Her gün saat 21, Pazar matine seat 15,30 da İHSAN ARICAN'ın lİsküdar Tiyatrosunda Amerikan (MUHTELİF MODEL) 10 ÇATALLI KÖY Her gün saat 21, Pazar matine saat 15,30 da (Basın 22385/12574) FOTOKOPİ MAKİNELERl MOessesemfzdo satışa arzedilmlştir, Bonkalarv Devlet daireleri, fabrikalar, okullar ve bliumum if sahiplerine hizmef edecek yegâne clhazdır. • Doktîlo, basıh veya elde yazdmıs her renkie yozryi her nevt kSğıttan kopya eder. # Tekslr kâğıtlan emsollerlnden ucuzdur. • Ijînîzo sürat , kolaylık »ogfar # Alman kopyalar zamankt »olmaz, modellerl mevctrttür, Kepfml» *sh gibi Mahkemece kabul tutitlr. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığınıjan: 1 Üniversitelerarası «firiş sınavlan sonunda Fakültemiz listesine dahil olanlardan 314.82 v e 300,01 puvanlar arasında bulunanalara ait 3 üncü yedek liste Fakültemizde ilân edilmiştir. 2 3 üncü yedek listeye dahil olanlar, 24 Ekim 28 Ekim 1966 tarihleri arasmda, eday numaralannJ ve aldıkları toplam puvanı gösterir bir dilekçe ile Fakülteye müracaat edebilirler Bunlann önce geçici kayıtları y a pılacaktır 3 3 üncü yedek listeden geçici kayitlannı yaptıranların asü kayıt işlemi, kontenian açığımız miktarınca^ yapılacak puan s'.ralaması esasma göre 31 Ekim 3 Kasım 1966 perşembe günü akşamına kadar sürecektir. 4 Daha etraflı bilgi, Fakülte İdaresinden temin edilebilir. (Basm 22324 A. 14139/12581) TEŞEKKÜR Mühim olan hastalığımı erken teşhis ederek baçarılı ameliyatı ile beni sıhhata kavuşturan, Op. Prof. Adnan Salepçioğlu'na Dr. Kaya Gürsere. Narkozıtçi Dr. Necdet Törün'e ve Güzelbahçc Kliniği sahibi Dr. Kemal Ataya ve hastane doktorları MacH Ardağ. M. Ali Dalsal. Müyesser Dermendere ve sefkatll bakımları ile beni rahat ettiren Başhem sire, bemşirelere. Klinik persone. line ve rahatsızlıgıında büyük alâkalarını esirgemiyen akraba ve yakın dostlarıma en candan minnet ve şükranlarımı arz ederim. Müne»\er Kozoğlu İlâncılık: 6729 1259? ELECTROSTAT ELECTRONIC COPYMAKER AÜTO STATE İlâncüık: 6558/12568
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle