13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Ekim 1966 CUMHURİYET SAHtFE ÜÇ Rusya Atinaya 2 milyarlık tesis teklif etti Nerede? I anila Konferansı için «Dağ fare doğurdu» te! kerlemesini kullanamıyacağız, çünkü Başkan Johnson mucizeler beklenmemesi gerektiğini önceden ısrarla belirtmisti. Ortak bildirideki en önemli nokta, malumun değişik bir kılıkta ve daba ayrıntılı olarak ilâmından ibarettir : «Kuzeyin saldınları kesildiği takdirde, Güney Vietnam Hükumeti askerlerini çekmelerini müttefiklerinden istiyecektir. Müttefikler de, talepten sonraki altı ay içinde Güney Vietnam topraklarını boşaltacaklardır.» Karar, Güney Vietnam Hükumetine bırakılmakla Saygonun uluslararası itibarı yükseltilmek istenmiştir. Ancak «saldırıların kesilmesi» muğlâk bir deyimdir. | Oraya buraya sündürülerek çesitli biçimlerde yorumlanabilir. I Zirve Konferansı «saldırıların I kesilmesi» nden kasdettiği anla . mı tammlasaydı, barışa gerçek I ten hizmet etmis olurdu. * Zihinlerde söyle bir istifbam beliriyor: Manilada Güney Vietnamı Kao Ki temsil etmistir. Bir hükumet darbesi sonucunda Saygonda izbaşına gelecek Kao Ki'ninkine zıt, meselâ barısçı veya tarafsızlık eğilimli yahut l Iusal Kurtuluş Cephesi sempatizanı bir rejim, müttefiklerden askerlerini çekmelerini isterse, ne olacak? Talep dinlenecek mi, yoksa knlak arkası mı edilecek? Ortak bildiride yukarıdaki soruların da cevabı noksandır. Komünist tarafı Manilaya «savaş konseyi» damgasını vurmuştur. Johnson da «barış keşif harekâtı» biçiminde satmağa kalkışmıştır. Aslında her ikisi de Manilanın ana gayesini izah edememektedir. Başkanın ana gayesi Vietnam mücadelesinde Amerikanın yalnız olmadığını ispatlamağa yönelmiş bir birlik gösterisidir. Nitekim Başkan Johnson Avnstralyahlara «Vietnamda olup bitenler karsısmda sorumluluk duyan gittikçe büyüyen bir camia» dan dem vurmnştur. Dolayısiyle, Manilanın değerlendirmesini yaparken bir kriter olarak ortak bildirinin değil, fakat birlik gösterisinin başarı derecesi üzerine efilmek isabetli olur. Şimdi bn «gittikçe büyüyen camia» nın sınırlarıru çizmeye I çalışahm: Avnstralya, Yeni Ze I lânda ve Filipinlerde, Amerikan | lideri aleyhinde düzenlenen pa . tırdılı nümayisler, lehindekile I rin yanında cıhz kalmıştır. Fa | kat Vietnam savaşına bnlaştmlmalanndan sonra her üç ülke I halkı arasındaki huznrsnzluk • gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü Avustralya, Yeni Zelânda ve Filipin askerlerinin müdahalesi banşı yaklaştıracağı yerde uzaklaştırmıstır. öteki Manilacılardan Güney Vietnam ve Kore, Amerika tarafmdan yaratılmış devletlerdir. Geriye Amerikan dâvasına yürekten inanan tek ülke olarak, Tayland kalmaktadır. Manila dısına çıktığımızda, «gittikçe büyüyen camia» nın sınırı, tngiltere ve Federal Almanya hariç, neredeyse son bulmaktadır. De Gaulle Fransası Amerikaya karşı açıkça ve kesinlikle cepbe almıştır. Diğer NATO ortaklannın tutumlan ise son derece ihtiyatlı ve kaypafctır. Üçüncü Dünya, Amerikanın Vietnam politikasını takbih etmekte hemen hemen itt'fak halindedir. Vatanında ise Johnson, jrelişmekte olan bir muhalefetle karsı karsıyadır. Durum böyleyse, «eittikçe büyüyen camia» nerede? Kayhan SAĞLAMER 0 LONDRA Pazartesi günü Wansworth hapishanesinden kaçan 3 mahkum jakalanmıstır. #WASHİNGTON Eski Gana Cumhurbaşkanı Nkrumah'yı deviren Generallerin Amerika'dan Gana için askerî yardım isteğinde bulunmaları ve isteğe oiumlu cevap verilmesi beklenmektedir. DI AB ERLER Fiyat ve iicrete zam yapmak suç ıv I Kuveyt'in Lübnan bankalarında 660 milyonu var I [DIŞ HABERLER SERVtSt] TİNA Sovyetler Birliği Yunanistan'a, toplam değeri 200 milyon dolara (yaklaşık olarak 2 milyar TL.) varacak endüstri tesisleri meydana getirmek teklifinde bulunmuştur. Sovyet resmi şahsiyetleri ile Yunan iş adamları arasında bu yeti Dıs. Ticaret Bakanı Dimitri konuda bir süredenberi görüşmePavlov, İktisadi llişkiler Devlet ler yapılmaktadır. Sovyet Deniz Komitesi Başkan Yardımcısı SuloTicaret Bakanı Viktor K. Bakayev geçenlerde Atinayı ziyaret eyev, Rusya Federatif Cumhuriderek gerek ilgili Yunan Bakanları gerekse Ticaret ve Sanayi Odaları ve Armatörler temsilcileriyle görüşmüşlerdir. Sovyetlerin özel teşebbüse teklif ettiği endüstri tesislerinin sayısı 12 dir. Bunlar arasında tersaneler, aluminyum fabrikası, petrol rafinerisi, şeker rafinerisi, terBEYRUT, (A.P.) moelektrik santral gibi tesisler bu eliaht Prens Şeyh Cabir El lunmaktadır. Ahmet, Lübnandaki tntra Aynca Yunan hükumetiyle de, Bank buhranına Kuveyt'in deniz suyunun tatlılaştınlmasınyüksek yekunlarda para çekmeda kullanılacak bir reaktörün ku sinin sebep oldnğn yolunda dıs rulması konusunda göriişmeler basında çıkan haberleri yalanlayapılmaktadır. mıştır. Mali şartlara gelince, Rusya Şeyh Cabir, îngllizce yayınlatoplam değerin ",'o 40 50 sinin dönan Daily News gazetesine verdiviz olarak, geri kalanının da taği beyanatta Kuveyt hükümetinin nn ürünleri (özellikle tütün) ve Lübnandaki mevduatının 66 mil boksitle ödenmesini istiyecektir. yon dolar (660 müyon TX.) olSovyetler Birliği aynca kendısine duğunu, bunun sadece 9,9 milverilmekte olan boksiün yılda 450 yon dolarımn İntra Bank'ta bubin tondan 1 milyon tona çıkanlma lunduğunu söyleraiştir. sını istiyecektir. Bununla birlikŞeyh Cabir, bu paralann hate Sovyetler ile Yunan özel teşeblen Lübnanda bulunduğuna ilâve büsleri arasındaki ödeme şartlanetmiş ve «Hükümetim para çekenın Yunan hükumetince onaylanrek Lübnanda bir iktisadi krize ması ve ayrı bir protokol konusu sebep olmayı istememektedir* de olması gerekmektedir. miştir. «Naftemporiki» adlı iktisat gaŞeyh Cabir ayrıca, tsrael Suzetesine göre, Sovyet heyetleri ile riye anlaşmazlığında Kuveyt'in Yunan iş adamları arasındaki göSuriyenin yanında olduğunu söyrüşmeler, ödeme protokolü ımzalemiş ve «Suriyenin tsraele karsı lanır imzalanmaz sözleşmelerin harbi bizim de harbimizdir» deimzalanması mümkün olacak deremıstir cede ilerlemıştir A ingiliz kanun koyucusu hükumet tasarısını. onayladı Dış Haberler Servisi LONDRA İngiliz parasmm değerini korumak maksadryla uygulanan deflâsyonist siyaseti çerçe veliyen «fiyat iicret» tasansı Avam Kamarası ve Lordlar tarafından onaylanarak kesinleşmistjr. Bu tasarıya göre, fiyatlarda ve üc retlerde artiş yasaklanmakta, artış halinde hükumet kanun gücüyle bunu durdurabilmektedir. Ancak bu hareketsiz malî ve iktisadî politikanın işsizliğe sebep ol duğu anlaşılmıştır. Nitekim çalışma Bakanı Roy Gunter, Avam Ka marasında yaptığı bir konuşmada, işsizler sayısının süratle artmakta olduğunu ve devlet fonlannda, 13ten çıkarılanlara tazminat ödemeleri için hemen hemen hiç para kal madığını söylemişür. Patron sekreterine: Çabuk polisi bağla. Bir memur zam istiyor BEYRTJT, (a.a. Radyolar) apıldığı takdirde savaş açacağuu Amerika'ya bildiren Israel'e rafmen, Şeria Nehrinin koln üzerindeki Mehiba Barajı hazırhklanna, Araplar bütün giicleriyle devam etmektedirler. Baraj, El Mehiba'da, Yarmuk Irmağı üzerinde kışm toplanan suların yazın kullanılması için icşa edilecektir. Barajda 11 metrelik bir tünel açılarak suyun Arap topraklanna akıtılması sağlanacak, böylece suların Israel topraklarında Taberiye Gölüne akmasına mâni H e muzıku le e m o â i olunacaktır. Şeria nılannın «aptmlması 20, 25, 30 TL na zengin menüler için mahallî bürolann sarfettikAKŞAMLARI leri paralar şöyle belirtilebilir: Ürdün 500,000 TL., Suriye 1 milyon 375 bin TL., Lübnan 750.000 ıı TL. ZENGIN PROGRAM Arapların Şeria nehri çalışmaları hızlandı Y BüyükTARABYAOteli RESTORAJS'da HER PAZAR NUBAR T f i l O S U '^ > DIŞ HABERLER SERVİSİ LONDRA Wormwood Scrnbs hapishanesinden kaçan 42 yıla mahkum Rus casusu ve eski İngiliz Hariciye memurn Blake'in, hücresinde bir lord hayatı yaşadığı açıklanmıştır. Bir hapishane arkadaşı, Blake'in höcresinin, akşam saatlerinde neşeli toplantılara sık sık sahne olduğunu anlatmış ve demiştir kı: «Hapishanenin entelektüel zümresi orada toplanırlardı. Aslında koğus tıpkı bir centilmenler knlübü gibi islerdi. Blake'in höcresinin bir dnvarında kıymetli bir tablo asılı dnmrdn. Kitaplığında 100'den fazla cilt bnlnnnrdn. Yere, karısıoın gönderdiği söylenilen kıy metli bir Buhara halısı seriliydi... Hapishane personeli ve tutuklular Blake'le gayet iyi ge(inirlerdi. Tafilantı saatlerinde veya dısandan ahbaplan ve akrabalan geldiği zamanlar gardiyanlar höcresine çay taşırlardı.» Wormwood Scrubs'da uzun süreli tutuklulara etraflı imtiyazlar tanınmaktadır. Blake'in kaçtığı cumartesi aksamı blokta yalnız 2 gardiyan görevîi idi. Höcre kapıları açık ve mahkumlar birbirlerini höcrelericde ziyaret etmekteydiler. "Cosus Blake hapisle bir lord gibi yoşardı, Ladiseler arasmda Fıkralara devam ıkra, lfigat kitabına göre omurga kemiğinden bir «bo|um» dur. Bnna Anadoluda zincir kemifi denir. Eski dilde amudi fikarî derlerdi. Bildiğimiz belkemi| i ama doğrusn omurga ve eski telâffuzla onnrga yalnız bazı Turk seslerini şimdi • fonetik olmasına rağmen • yeni Türk harfr leriyle yazamıyoruz. O seslerden birisi de buradaki n dir ki, genizden gelmelidir. Anırmak masdarındaki n'nin sesi gibi g ile n karışığı. Böyle olunca fıkra omurga kemiği demek oluyor; ama bic mânası da küçük hikâyedir. Bizim yazılanmıza da «fıkra» adı verilir ve bize fıkra muharriri derler; olabilirsek! Iki mânasını birleştirirsek fıkra yazılan, gazetenin omurgasını teşkil eder, demektir, ve mânayı yayarak bundan çıkan kabnrgalar, gazetenin gövdesini çatar.. derken inşaiyecinin azizliği yüzünden bunlar birbirlerine ça> tar.. o da ayn bir «lâkerda» dir. Bayılınm lâkerdaya hele kırmızı soğanla! Soğan, faydalı şeydir. tçinde mağnezyum vardir. Bu maden için antikanser derler. tyi bir tezkiyedir bn, soğan faesabma. Sofular soğan yemezlermis, yanlanndakini rahatsız etmemek için. Ben bayılınm soğana. Taze soğanla bir piyaz.. ne güzel şeydir. Piyaz da çok rağbette, hele bn günlerde.. piyazı yapanlar da piyazı sevenler de.. Knrultay münasebetiyle belli oldn. Piyart Babıâlide bazırlayıp, Ankaraya Uetiyorlar. Afiyetle yesinler, ne var ki gaz yapar derler. Sayın Ordinaryüs Prof. Fakiilte Dekanımız Abaoğln'na sormalı güzel seçiminden başalıp, piyaı hakkında bir tıbbî tahlil yapabilir mi?™ Xoksa bnnn valilik, sefirlik etmiş başka bir ordinaryüse mi bırakır?» Benim en rahat yazdıgım yazı kücük (ıkralardır. En emniyetli yatırım gibi. Hiç ziyan etmez. Daima fikir hareketi getirir, üzerinize de «esma» yı sıçratmaz. Cstelik oknyucunun zekâsını da gicıklar. Sizin nereyl iğnelemek istediginizi bulmaya çalışır.. yüzde doksan bulur Yüzde on açık verir. O kadar riziko en sağlam ctahvilât» da bile oInr. Teni okudum, hoşnma gitti. Stalin ölüm döşeğinde «Krusçef» i çağırtmış: Iki zarf hazırladım.. vaziyetiniz boznlunca birinciyi açar«nız. Işler büsbütün kötüleşir de durumunuz tehlikeye düştü mü ikinciyi açarsınız, demiş. vermiş zarflan: Sovyet Rusyada tktisadî durum kötüleşince Krnşçef birinci z*rfı «çmış» oknaauş. Stalin f öyT yazıyormuş: « Bütün kötülüklerin sorumlulnğnno benim üstüme atınız!.. Ve bunun üzerine Rusyada Stalin sleyhindeki büyük cereyan harekete getirilmiş^. Heykelleıi yı. kılnus mezan düzletilmiş. 1964 te Sovyet Rusyada iktidar mücadelesi en yüksek dereeesine vannca Kmşçef ikinci mektuba açmış.. içinde şn yazılı ımiş«Benim gibi iki zarf hazırlayın!» Şu fıkrayı tam toparlıyamadım. lanlışı varsa knsura bakmaym! Bizim tarihimizdr Ueli Bekir diye bir adam vardır. Kimdir bn nüktedan adam?. Ne zaman yaşamıştır? Pek belli değil yalnız Karagöz figürlerine kadar girdiğine göre efsane yaratacak kadar sahsiyeti olan birisi» belki de sadece bif fikir cereyanının, bir felsefenin bir sarhoş temsilcisi. Çok fıkralan vardır. Şn yazacağım fıkra pek meşhurdur. Tam metnini kitaplarda aradım. Bizde bir Fıkralar Ansiklopedisi yok! Halbuki fıkra hazinrmiz çok zengindir. Hattâ diyebilirim ki gayrimektup olarak afızdan ağıza, nesilden nesle 1000 senedir anlatılagelmiş olanlan vardır. Bunlann unutulmamıs olması. knvvetlerinden ve her devirdeki hâdiselere cevap verebilecek belâfatte oluşlanndandır. Ne ise anlatalım: Camiler imamsız kalınca, Deli Bekiri bir yere imam yapmışlar Bir cenaze namazına gitmış. namazdan sonra cenazeyi kaldıracakları sırada ilerlemiş, tabntun basına eğilmis, bir şeyler söylemiş. Merak etmiş, sormnşlar: Ağa ne söylersin ölüye?.. Hiç, dedim ki; ahiretteki. ler dunya ne halde dive sorarlarsa Deli Bekir imâm oldudeyiver, diye tenbih ettim.. de»>Ş. Belki iyi toparlıyamanım.. bundan ötürü üstüne alanlar oInrsa 6zür dilerim.. benim imam. lıkla falân alâkam yok. Sadece ounya işleri hakkında DeJi Bekirin o zamanki sözü boşuma gider de.. fıkraya devam. B. FKLEK TOPKAPI GRILL "ROOF da Rezervasyon: 63 48 55 56 Not : BÜYÜK TARABYA OTELİ tenzilâtlı kış oda fiatlarını uygulamaya başlamiştır. Reklâmcılık: 4244/12594 Prensin burnu kınldı LONDRA, (AP) lngiltere tahiının 1 yaşındaki vârisi 7 Prens Charles'ın rugbi oynarken bnrnnnu kırmıs oldnğn dün gece Buckingham sarayından bildirilmiştir. Prensin kardeşi 16 yaşındaki Prenses Anne da geçen yıl attan düşerek burnunu kırmıştı. YENİ KIŞ TARİFESİNİ TAKDÎM EDER "CORONADO JET" UÇAKLARİYLE kılıcın hakkı onu yapanla kullanana aittir HAFTADA 4 SERVIS PAZARTESİ ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMARTES1 ANKARA ISTANBUL ATİNA ZORIH ZORJH ZORIH ATİNA ZORIH Ucrtgtt Ttrthl: 1 Ktttm 19» CENEVRE ISTANBUL . ATİNA ISTANBUL İSTANBUL • Bütün ZUrih seferleri Cenevre ile derhal, dünyanın bellibaşlı merkezleriyle çok müsait irtibathdır • Bütün seferlerde her zaman olduğu gibi azami yük kolaylığı sağlanır Tamamlayıcı izahat için Seyahat Acentenize veya Swissair Bürolanna müracaatımz rica olunur: HerKes Akü yapar fakat mühim olan onun tekniğidi' SVV15SAIR Ittanbul: Cumhuriy«t Cad. 8, Ttl.: 47 4106 Rutrvatyon: 47 26 81 Ankara : Zlya Sökalp Cad. 10/E, Tel.: 12 89 67 Izmlr : Cumhurlyet Cad. Emlik If Hanı 106, Ttl.: 22 3 47 47 28B1 \em Ajans 04u«/12585 GörülmemiŞ ŞEHİR İÇİNDE Fiatlarla SATILIK O Adalara .karşı, Küçükyalı tren istasyonuna, Bağdat Caddesi Küçük y a h otobüs durağına, çarşı ve pazara yaya bir dakika mesafede, lüks yalı ( daireleri gdrülmemiş ucuzlukta, piyasa rayicinin yarı fiatına 29.10.966 30 J0.966 5.11.966 611.966 cumartesi, pazar günleri saat 10 dan 16 ya kadar mahallinde saülacaktır. Bedelin yarısı daire ayrılırken, diger yarısı bir ay zarfında tapu esnasında ödenecektir. FİATLAR: (Birinci katda) ı 1) DENİZ ÜSTÜ DAIRELERİNE BİTİŞİK DAİRELER: 1 hol, 1 salon, 2 yatak odası, 2 balkon, mutfak, banyo, bahçe, plâj 35 bin liradır. 2) 1 hol. 1 salon. 3 yatak Tjdası, 2 balkon, mutfak, banyo, bahçe, plâj 43 bin liradır. 3) DENİZ ÜSTÜ DAİRELER: 1 hol, 1 salon, 3 yatak odası, 2 balkon, mutfak, banyo, bahçe, plâj, teras 74 bin liradır. DİĞER KATLARDA FİATLAR »o 15 DAHA FAZLADIR. Her dairenin tapusunda, bir smırın Marmara Denizi olduğu Tapu Dairesince belirtilmişür. Denizin içi şahane Florya kumudur. Su, elektrik mevcuttur. İnşaat betonarme karkastır. Bölmeler kırmızı fabrika tuğlası ile örülmektedir. Salon ve bütün odalar parkedir. Dış sıvalar beyaz çi mento ile serpme sıva ve betebedir. Bu göriilmemiş ucuz fiatlar sadece 29 W366 30.10.966 5.11.966 6.11.966 günleri daire ayıranlar için uygulanır. Bundan sonra fiatlar "' S yükselir ve normal piyasa rayici üzerinden saUş yapılır. Civarımızdaki yah daireleri yalnız bir yaz için 813 bin ,o O lira kira getirmektedir. GİDtŞ: Trenle gelenler Bostancıdan sonra, Küçükyalı tren istasyonunda inecekler, otobüs ve dolmuşla gelenler, bağdat Caddesinin Küçükyalı otobüs durağında inecekler ve tren istasyonu alt geçidinden geçereK bir dakika deniz kenarına (KÜÇÜKYALI SAHIL SİTESİ) ne varacaklardır. (İnşaatın adresi: Küçükyalı CuırJıuriyet Caddesi Süreyya Paşa Sokak No: 4) dür. KÜÇÜK YALI SAHÎL SİTESİ TEPEBAŞ1 Meşrutiyet Caddesi No: 107 Basar Pasajı Kat 1 Telefon: 44 38 56 (îlâncüık: 6714) 12572 uı Q Üstün tecrübeye dayanan EAS akülerini kullanmakla aradaki farkı sizde anlayacaksınız Sizı yamltabilecek taklitlerinden sakınmanız menfaatinizi sağlayacaktır. £45 TUDOR UNESCO ilkeleri ve Atatürk PARİS, (a.a.) 2 yıl süreyle ÜNESCO'ya Başkan seçilen Prof. Bedrettin Tuncel, Genel Kurulda, kiiltür konusuna değinerek Atatürkün bu konudaki bir tarifini ele almış, kültürün milletlerin sosyal, mânevi ve ekonomik alan Iardaki başanlarmın bir başka deyişle medeniyetin bir ifadesi ol duğunu belirtmiş ve Atatürkün bu sözleriyle ÜNESCO'nun mahiyet ve amaçlan arasındaki bağa dlkkati çekmiştlr. KİME SORARSANIZ SORUN HERKEZ SİZE YİNE £45 DİYECEKTİR EAS EBONİT ve AKÜMÜLATÖR SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yakacık Kartal Tel : 53 J6 5 Î 53 36 54 Sanatçımızın başarısı SOFYA (a.a.) 1966 kültür mübadele programı çerçevesinde Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklan tarafından müştereken misafir sanatçı olarak Bulgaristan'a gönderilen tanınmış opera sanatçımız Meral Alper, Sofya operasında •MB» dam Butterfly»de, Varna Opera* sında da La Boheme»de başrolleri büyük bir başarıyla temsil etmif ve alkıs toplamıstır. HekiâmcUık 4165/1256?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle