16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHIFE ALT1 CTJMHURİTET 27 Ekim 1966 lizabeth Tyler, Büyük Postahane'nin merdivenlerine, odasındaymıs gibi, oturuyor. Bana da empermeablini veriyor minder yerine. Karşıdaki 6. Noter binasının resmini yapacak. «Çok dekoratif» miş. 20 yaşında, sevimli bir îngiliz kızı bu. Annesiz babasız büyümüş. Sanat Kolejinin son sınıfına gelince, «başka filkeleri görmek» sevdasına tutulmuş ve düşmüş yollara. On memleketi dolaşmış, şimdi bizde.. Sokaklarda resim yapıp satıyor, onunla yaşıyor. Basında, nerdeyse haftanın konuIU oldu. Istanbul caddelerinde bir turist kadın ressamla III Röportaj E Neyyire KOÇER Abi be, ne yapıyor kn? Ressamcıhk.. görmüyor musun ulan? Makinesl yok ta, fotoğraf çiziyor. Çizer, çizer, yollar kendi memleketine. Alaraan bu. Amerikan .. «Bit» diyorlar bunlara. Dünyamn kocaman «Beat» problemi, €İ» yi biraz kısaltınca bir böcek olmuş çıkmış. Bit olnr mn bnnda? Baksana kısa saçlan. Bit o nznn saçhlar. Elizabeth'in kâğıdında bir minyatür 6. Noter görünmeye başlıyor. (Istanbul'un böyle oya gibi 14 kartpostahm yapmış bugüne kadar.) kadar tablocuk kızı unutturuyor. îkide bir önümüzü goremez oluyoruz kalabalıktan. Kız, sinek kovalar gibi, bir işaret çakıyor. Başıbos kalabahk usulca geriliyor. 27 Ekîm 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Sakın unutmayınız: Şu Türkler ne aptalmıs, dıyecek, be bize.. Hiç te defil, sanat yapıyor. Bakılmaz mıymış? Elizabeth'e sessizce «kalk gi" delim» demesem, akşamlara kadar sürebilir bu bitmez ilgi. Onu matbaada görünce bir merakı yenemedim: 35.000 nüiuslu bir küçük Îngiliz şehrinden gelen bu sanatçı kız için, milyonların sırriyle yüklü Istanbul kaldırımları neydi? Bu merakla, bu sefer birlikte düştük yollara. Önce, ver elini Büyük Postahane.. İstanbul kaldırımları aldırım kenarmda, dizlerinde bir şeyler çizen bir sarışın kız... Kolay değil omuz silkip geçmek. Millet başımıza toplanıyor. Beş dakikada koca bir kalabahk.. Her yaştan, her boydan seyircimiz var: Esnafı, çırağı, yük taşıyanı, çöpçusü... yalnız, nedense, kadın yok. K Nasıl da oturttu pencereleri... Şu oymalara bak, oymalara... diye şaşıyor bizimkiler. Gelen gelene.. llkin, sarı saçlar çekiyor hepsini, belli. Çünkü yaklaşırken yüzlerinde gergin çizgiler eriyiveriyor, ağızları gevşiyor. Ama. sonra, avuçiçi imdi Beyoğlu'ndayız. Ressam, Galatasaray'ın karşısındaki sokağa göz koymuş. Kaldınmın kenarına yerleşiyoruz. Ama, hemen biri dikiliyor karşımıza: «Koskoca Galatasaray Lisesi burası. Otnramazsınız burada..» «Neden» mi? «Burası Türkiye oldnğundan resim yapılmazmış..» Neyse, trafik polisi araya giriyor, işi tatlıya bağlıyor. Ve seyircileriyle, artistiyle, figüraniyle bizim kaldırım sahnesi başhyor yeniden. Kalabahk Sirkecidekinin eşi. Yalnız burada kadınlar da var, ve konuşan yok gibi. Büyük şehirlerin bilmecesi: Her köşenin kendi rengi, kendi havası... Yarım saat, kırk dakıka . zaman uçuyor kal Ş "Koskoca Galatasaray lisesi burası..,, Yarın tahrirı nüfus günüdür Evvelce nüfusa kaydedilmemişler cezayi mucip değildir. Fakat kendisi kaydettirmeyenler ağır cezalara çarptmlacaklardır. Yarın her yer kapahdır. Binaenaleyh ekmeğinizi, etinızi, sebzenizi, sigaranızı, hattâ suyunuzu bile bugünden tedarik ve temın ediniz. Tahriri nüfus münasebeti ile yarın gazetemiz intişar etmeyecektir? ladık. Bozük yollan tâmir ettirdik. Toprak altından bentlerle suyu isâle etmekteyiz. Çamlıca suyu evsafında olan bu sudan gunde 600 metremikâbı temin edilebilecektir. Çakal dağında ya pılan ameliye çok büyüktür. Suların toplanabilmesi için dağları yararak toprak altında kanallar vücuda getirilmiştir.> Romanyada vaziyet Berlin, 25 (a.a) Prens Karol'ün kurye memuru tevkif e» dilmiştir. Kurye üzerinde muhtelif siyasi fırka reislerine yazılmış itham edici evrak bulun muştur. Prens Karol'ün nâşiri efkân olmak üzere neşrolunacak gazetenin plânlan da bu me yanda ele geçirilmi'îtir. Çamlıca suyu Çamlıca guyunun Üsküdara isâlesi için ameliyata devam edilmektedir. Dün akşam fen heyeti müdürü Fuat bey bu mevzuda şu izahati vermiştir: « Çamhcadaki Çakal dağının arkasındaki menbalan top Turist ressam Elizabeth Tyler resim yaparken etrafını saran meraklılarla beraber (Foto: T. Divitçioğlu) dınmda. Etrafımızda bir insan zinciri. Ayaklara bakıyorura. Çileli ayaklar. Yuzlere bakıyorum, bir tathhk. Tathhktan da öte. Düpedüz 'hayranlık. Bir çocuksu hayranlık... Çünkü, bir yabancı kız «sanat yapıyor.j» Bilmem, başka hangi ülkede kaldırımlar böyle duyguludur?.. SkmnııııııııiHiıııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııınıı CEMAL KUTAY'ın Üç ayda bır çıkan yeni eseri = ş ş ÖZGÜ YAYINEVİ ÖĞRETİM YAYlNEVİ Sunar: • Hollanda'ya gideceklere, Hollanda'da bulunanlara lüzum lu kitap çıktı: • TELÂFFUZLU HOLLANDACA . TÜRKÇE SEYAHAT ve KONUŞMA REHBERİ. Hazırlayan: İ. Atiman. 0 Uzun zamandan beri ihtiyacı hissedilen, Hollanda'da çalışan ve çahşacak işçi vatandaşlarımızın li san ve diğer problemlerini kendi kendilerine halledebilecek bu rehber tamamen Türkçe telâffuzlu ve lüzumlu mâlumatlarla doludur. 0 Bırinci hamur kâğıda, nefis basılan rehberin fiatı 10. TL.dır. 0 Dıs memleketlerden siparij edecekler, bedelini peşin gönder melidirler, zira ödemeli göndermek mümkün değildir. 0 Hollanda'da bulunan yakın larınıza, bu rehberi göndermekle çok müspet bir yardımda bulunmuş olacaksmız. Sipariş Merkezi: Öğretim Yaymevi. Ankara Cad. No: 622, İstanbul. KULTÜR KİTABEVİ Yayın Hayaiı j= == ^S = = S ~ ^ ^= = = = •* SS 5= ^ = = îS = •" •«£ = ŞS SS = r= = = ^= = = = = ŞS == ^^ == = = = = = = == ~ ^S == = ISS ^3 2S = SS = == = = = = S = = = = = == = ~ = ^^ = = = = = = = = = = Minnetoğlu Kitabevi SAYGILARtYLE SUNAR Murat Sertoğlu'nun « 1 2 İMAM Cilt 1250 # 1 2 IMAM » 1250 0 BALTAC1 İLF KATERİNA 1500 Nefıs baskılı yeni eser Behçet Kemal Çağlar'ın 0 BENDEN İÇERİ 1500 0 KUR'ANI KERtMDEN İLHAMLAR 500 Catherine Arley'den Lüks ciltli 0 KUKLA KADIN 1250 Lajos Zlahy'den 0 NEHtRDEN GELEN KADIN 1000 ümit Yaşar Oğuzcan'ın • TAŞLAR VE BAŞLAR 500 Yeni aşk şiirleriyle Bekir Sıtkı Erdofan'ın • DOSTLAR BAŞINA 750 Erkek Sanat ve Yapı Enstitüleri için : Sait Akkas • Seyfettin Aydın Mehmet Bertan'ın • MATEMATÎKIV 750 • MATEMATtK V 750 • MATEMATİKVI 750 Aynca bu kitaplann • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLÜLERİ 750 Mehmet Bertan'm • TEST KlTAPLARI Hıdır özdag'ın • TEST KtTAPLARI Arif Hikmet Par'ın • PLÂNLI TAZMA SANATI 600 Cniversitelere Giriş İçin • ÇÖZÜMLÜ TEST SORULARI 1000 Yılmaz Akıncı Tahsin Atakan'ın • MEVZUATTA KABAHAT FlİLLERt 1500 Nail tnal Tahsin Atakan Izahlı notlu • YENİ CEZA İNFAZ KANUNU 500 Rahmi öztoprak'ın Almanca öğrenmek istiyenlere gerçekten faydalı kitabı : • ALMANCA 2000 M. Akdoğan'ın • KONUŞULAN ALMANCA 750 Mübin Dikelın • BANKA BANKA MUAMELELERİ BANKA MUHASEBESt 2500 • MÜHASEBE ENVANTER BİLÂNÇO 2000 Süleyman Şahinbas'ın : • İSLETMELERDE MÜHASEBE ORGANİZASTONU 3500 '• Ayrıca MİNNETOĞLU KlTABEVİ Dağıtım Servisinden AjansTürk. Aitm Kitaplar. Nil. Nebioçln, Varlık Taymlan'nın eserlerini de istivebilirsiniz Toplu alıslarda kitapcılara indirim yapılır. • MİNNETOĞLU Firmasınm dağıtfığı kitapları yurdun her verinde her kitapçıda bulabil''rsiniz MİNNETOĞLU KtTABEVt Cajalogln Mevdanı tstanbnl Gece. eündüz Tel : 27 86 80 YENİ OKUL BİLGİSİ ÖĞRETİM YAYlNEVİ YayımlaruıdaD L Hakkı TALAS'ın Yarduncı Ders Kitaplan: • 2. SINIF BÜTÜN DERSLERİN Kİ^ABl: En çok satılan. en çok beğenileD yardımcj ders kitabı 1 forma 8 başkı. Fiatı. 500 6 • 3. SINIF BÜTÜN UEKSLERİN KtTABI: 16J forma 8. baskı. Fiatı: 500 kr Münderecata, baskısı bakımından çok beğeneceğiniz sınıf kitabıdır. • PINAR: 5 renkU 2. baskı 250 kr • BAHAR: 250 kr. 2. baskı • GÜNAYDtN: 250 kr. 2. baskı • GÜNEŞ: 250 kr. • SAAT: 250 kr • VATAN: 250 kr. • 4. SINIF BÜTÜN DERSLERİN KİTABI: 300 Kr. • 5. SINIF BÜTÜN DEHSLERtN KİTABI: 300 kr. • 4. SINIFTA TAHRIB (örnekieriyle) 250 kr. • S. SINIFTA TAHEİB (örnekleriyle) 250 Kr.^ % CUMHURÎYET: Seçme «iirler: 100 kr • 10 KASIM: Seçme filrler: 100 kr Toptan siparışlerde %20 indtrun yapılır Posta ödemelide ber pakette masrai eklenir. Yeru Okul Bilgisı Yayımları: PJL 1035 Tel: 22 06 54 tstanbul. BİTMEYEN KAVGA : tSMET ÎNÖNÜ Fiatı 10 lira. Genel dağıtım : BATEŞ Bâyilik Teşkilâtı Bütün kitapçılarda bulunur. Yazan : NİMET ARZIK Ismet Inönü hakkında, onun kişilığini aydınlatacak analizlerle doludur. «Sen yediyüz senelik Osmanlı bürokrasisinin sembolüsün. Onun için sen bıtmıyen kavgasm. Kırk senedir Cumhuriyetin müdafaasını yapıyorum zannediyorsun. Halkları birbirine kırdırarak hüküm süren son padişahsın!» *** % Türk Dil Kurumu uzmanlarından ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU'nun ÖZ TLTtKÇE ŞÖZCÜKLER VE TERİMLEK SÖZLÜĞÜ basılıyor. Kasım ortalarında kitap çılarda arayınız. SUNAR OKUL LÛGATLARI îngilizce • TÜRKÇE ÎNGİLİZCE OKUL LÜGATL (Akçit) 8. TL. • TÜRKÇE İNGİLÎZCE TEMEL LÛGAT (Akçit), 1 2 TL. • İNGİLİZCE TÜRKÇE TELAFFUZLU LÜGAT (Dilman), 12.50 TL. • İNGİLİZCE . TÜRKÇE RESİMLİ LÛGAT. (Dilman), 20. • GENÇ KIZ PSİKOLOJtSt. TL. Milli Eğitim Bakanhğınca Fransızca Eğitim Enstitülerine kaynak • FRANSIZCA TÜRKÇE TE kitap olarak tavsiye edilen, bir LÂFFUZLU CEP LÛGATL 6. miktarı satın alınan, birincı TL. baskısı çok kısa bir zamanda • FRANSIZCA TÜRKÇE TELÂFFUZLU OKUL LÛGATL bıten, ikıncı baskısı yapılan 10 TL. bu eser genç kızları butun o• FRANSIZCA TÜRKÇE RE zellikleri ile tanıtmaktadır. 6 SİMLİ LÛGAT. (Dilman). 15. liradır. TL. . • AŞAGlLIK KOMPLEKStNAlmanca DEN KURTULMANIN ÇA • ALMANCA TÜRKÇE TERELERİ. İnsan için en büyük LÂFFUZLU OKUL LÛGAT1 8 Tl. • ALMANCA TÜRKÇE DE ıstırap kaynaklarından biri olan asağılık kompleksinden YİMLER SÖZLÜĞÜ. (M. Akdokurtulmanın çarelerini gosterğan) 7.50 TL. mektedir. 4 liradır. • ALMANCA TÜRKÇE RESİMLI LÛGAT (Dilman), 14. • KENDlMtZE NASIL GÜTL. VENEBİLlRÎZ. Huzurun, Taklitlerinden sakınmız. mutluluğun, başannın ana • Kitapçılarda bulunur. kaynağı güvenlik duygusuna • Kitabevimizden temin edileulasmanın yollarını gostermekbilir. tedir. 5 liradır. • Not: Okullann, kooperatif• YENt İLKOKUL PROGRAlerin, öğretmenlerin toptan siMINA GÖRE DERS HAparişleri tenzilâtlı olarak ifa edi ZIRLIKLARI. 6 liradır. lir. Sıparış merkezı ÖĞRETİM YAYlNEVİ. Anka• TENİ ÎLKOKUL PROGRAra Cad. No: 622, Istanbul. MINA GÖRE UYGULANMIŞ EGtTlM, ÖĞRETİM. 6 liradır. GERÇEK YAYlNEVİ • ANNELİK SANATI. 4 liraYeni kitaplarım sunar : dır. • Marx Engels: DtN ÜZE• EGİTtM, ÖĞRETİM MESERİNE. 4 hra. LELERİ. 3,5 liradır. • Mars Engels: SÖMÜRGE4) Ödemeli gönderilir. 20 liraCİLİK ÜZERİNE. 4 lira. dan az siparişler için pul 4> Marksızmın kuruculannın gonderılmesi. sömürgecilikle dın hakkındaki ÖZGÜ Y A Y l N E V İ temel düşüncelerini bu kitapCağaloğlu tstanbul. P.K. 1131 larımızda Selâhattin Hilâv'la Murat Belge'nin aydınlık, rahat anlaşılır Türkçelerinden okuyacaksınız. GERÇEK ÎAI1NEVİ Saadet tşhanı Cağaloğln • İNSANI TANIMAK. Butun dünya dıllenne çevrilen «İNSANI TANIMAK» Adler Doktrininin temel düşüncelerini anlatmaktadır. Hayat problemlerini, gerçek insanı açıklamaktadır. Düzenli sosyal münasebetlerin sırlannı göstermektedir. İnsan gerçekliğıne en uygun eğitim prensiplerini belirtmektedir. Ebeveynler. eğitimciler, ydneticiler için faydalıdır. 4 liradır. • EVLİLİK KILAVUZU. Bütun dunyada derin yankılar yaratan «EVLİLİK KILAVUZU» gerçek aşkı, mutlu nişanhlığın, evliliğin sırlarım açıklamaktadır. 5 liradır. yayınları Yeni Çıkan Kitaplarım Sunar 0 FELSEFENİN SEFALETî, Karl Marx önsöz: F. Engels, Ekler: 1. Marx'tan Annenkov'a Mektup, 2. Marx'ın Serbest Tıcaret Üzerine Konuşması, 3. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'dan Bır Parça, 4. Marx'tan J. B. Sch«eitzer'e Mektup, 10 lira. 0 FELSEFENİN BAŞLANGIÇ İLKELERİ, Georges Politzer. Politzer'in Paris İşçi Üniversitesinde verdiği derslerden meydana getirilmiş olan ve Diyalektik Materyalizm ile Tarihî Materyalizmi en kolay ve sade bir tarzda anlatan ünlu eseri Principes Elemen" taires de Philosophie'nin her satın tek tek gözden geçirilerek düzeltılmiş, 1963 tarihli en son baskısından yapılan çevirisi. Kitabın meydana gelişini izah eden Le Goas'ın önsözü ile kitaba hususıyetini veren okuma ve denetleme soruları ile felsefe sözlüğü niteliğinde o lan geniş bir alfabetik indeks. 7,5 lira. 0 KAPİTAL, Dördüncü Kitap, 10 lira. 0 SOSYAL DEMOKRATLARIN ÇIKMAZI, 1. G. Söder: Sağcı Sosyalist Ideolojinin Tarıhi ve Toplumsal kök leri. 2. B. Quandt: Isveç'te Demokratik Sosyalizm. 3. F. Lager: Isveç Sosyal Demokrat İşçi Partisi Üzerine. 4. J. Campbell: Îngiliz İşçi Partisi; Bugünkü Politikası ve 1deolijisi, adh dört inceleme ile Îngiliz Isçi Partisi, Alman Sosyal Demokrat Partisi ve Is veç Sosyal Demokrat İşçi Partisi eleştirilmekte, bu partilerin Sosyalist bır parti değil, aslında burjuva partiler oldukları anlatılmaktadır. SOL YAYINLARININ KASIM AYI İÇERİSİNDE YAYINLAYACAGl KİTAPLAR 0 ANTİ DUHRİNG, Friedrich Engels. Engels'in en ünlü eserı olan Antı Duhring, Felsefe, Ekonomi Politik ve Sosyalizm adh üç kısımdan ibarettir. Dilimızde daha önce «Cemiyetin Asılları» adı ile ya yınlanan «Ailenin. özel Mülkiyetin ve Devletin Menşei» kitapçığı ile «Hayali Sosyalizmden llmi Sosyalizme» adh kitapçıklar bütün olarak Anti Dühring'in Sosyalizm kısmında bulunmaktadır. Sol Ya ymlar Anti Dühring'i iki kitap halinde yaymlayacaktır. Kasım aymda Felsefe bölümünü içeren birincı kitap, Şubat 1967 de Ekonomi Politik ve Sosyalizm kısımlannı içeren ikıncı kitap yayınlanacaktır. 0 DÜNIA KAPİTALİZMtNİN BUGÜNKÜ BUHRANI, A. Arzumanyan. Kitapta üç bölüm vardır: 1 İki Dünya Sistemi Arasındaki Kuvvetler Oranı Kökten Değışmış Bulunuyor. 2. Sömürge Sisteminin Parçalanışı. 3. Dünya Emperyalizminin Çöküşü. 0 TEORİ VE PRATİK, Mao Çe Tung. SOL YAYINLARI Sanayi Caddesi, Demir Iş Hanı, 52. ANKARA. 0 NOBEL 1966 NELLY SACHS «SEÇMELER. ÇIKIYOR... SOL SUNAR 0 ATATÜRK ŞİÎRLERİ ANTOLOJİSİ. Hazırlayan: Dr. Hüseyın Karakan. llâveli yeni 5 inci baskı. Atatürk hakkında yazılmıj en güzel şiirleri toplayan bu eser, Milli Eğitim Bakanhğı Tebliğler Dergisinin 3J.J966 tarih ve 1388 sayısı ile okullara tavsiye edilmiştir. Cumhuriyet Bayramı İle 10 Kasım Atatürk Haitası okullarda tertip edilecek törenler için çok faydahdır. Renkli bir kapak içinde, Fiatı: 3.50 TL. 0 Kitapçılarda bulunur, Kitabevimizden temin edilebüir. 0 Okullann, kooper iflerin ve öğretmenlerin toptan sipari»leri, tenzilâtlı olarak gönderilir. Sipariş Merkezi: Kültür Kitabevi. Ankara Cad. No: 62 İstanbul. 0 FRANKFURT BEYNELMİLEL KİTAP SERGİSİNDE genış ilgi ve takdirle karşılanan Avrupa nefasetinde basılan: 0 PADİŞAHLAR ALBÜMÜ, Kısa Osmanlı Tarihi, 36 Osmanlı Padişahmın resim ve hayatlanm mubtevi albüm, kuşe kartona ofset usulüyle altı renk olarak tabedihniştir. 0 Şanh ve muhteşem bir tarihi veren, meşhur ressamlann yaptığı tablolardan resimleri çekilen PADIŞAHLAR ALBÜMÜ, her okulun, her Türk evinin kıy metli ziynetidir. 0 Millî Eğitim Bakanhğınca, okul 1ar için yardımcı ders kitabı kabul edilmiştir. Öğrencilerin, tarih derslerine çok yararlıdır. 0 Zârif bir kutu muhafaza 1çinde Fi: 25. TL. 0 Kitapçılarda bulunur. 0 Kitabevimizden temin edilebilir. . 0 ödemeli gönderilir. 0 Kültür Kitabevi. Ankara Cad. No: 62, İstanbul. 0 Hayatınıza renk vereeek, sarki ve şiir demeti. 0 Yılın şarkısı yılın kitabı: 0 BİRAZ KÜL... BİRAZ DUMAN.. 0 AĞLA GİTAR, ÇAL GfTAR. 0 BİR ATESİM, YANAR1M. 0 Ve ÜMİT YAŞAR'm sevilen dığer şarkıları, günümüzün ünlü bestekârı AVNİ ANIL'ın besteleriyle çıktı. • BİRAZ KÜL, BİRAZ ÜUMAN... Yalnız şarkı ve müzık meraklılarmın değil, bütün sevenlerin, sevilenlerin kitabıdır. 0 Aynca, ÜMÎT YAŞAR'ın yeni şiirlerini de ihtiva etmektedir. 0 Nefis lüks baskı, büyük boy, Fiatı: 5. TL. 0 Bitmeden edininiz. 0 Kitapçılarda bulunur. 0 Kitabevimizden temin edilebilir. • Ödemeli gönderilir. 0 Kültür Kitabevi. Ankara Cad. No: 62. İstanbul. TARİH 0 Sohbetleri Birincı ve ikinci eildlerl = çıkmıstır. ^= 0 Bn iki cilddekl eUİ mev= zndan bazılan funlardır: Yeni Osmanhların gurbet günleri ve bir Imparatorluğa ^ Ş karsı yedi kişi # İki Rıfat Pa= şa ve ahlâk risalesi * Celâl S S Bayar'ın yazdığı, yazmadığı, = yazamadığl, yazamıyacağı * = = Mustafa Kemal'in arşiv ve ki ^ = taplara girmemiş bir hasreti ^ s nin metni # Giridl Ali Aziz ^^ Efendinin hayâlhıdeki ayn ^ = dünya * Bildiğimizden başka ^ S ve söylenmesi yasak Plevne * = Istiklâl Marşı Şairi Mehmet = Akif'in Mısır'dan hicran mek ^ S tuplan $ Sadrâzam Ibrahim ş ş Hakkı Paşa ve Başvekil Ad^3 nan Menderes ^e Nurculuğun kurucusu merhum Said Nur'a ^ ^ ait WAi»ry«»"*»ünmiyeıvj'esikalar * Sultan Hamid'in, Yıldız saraymda son günü * Tarihi Cihânküşâ ve Melik Ata Güveyî'nin macerah hayatı * 100 sene önce Sultan Aziz'in Paris'teki onbir günü * Türkiye'de gizli açık Katolik propagandası ve Türklerin Hıristiyanlaştınlma gayretleri * Cariyeliğin son senelerinde Osmanlı evi * İkinci Meşrutiyetin Osmanlı Meclisinde casus mebuslar £ Patrona ve Sultan Mahmudun dualı hançeri îje Millet Sinesine geçiş gecesinde Mustafa Kemal * 1966 Türkiyesinde yerli komünistler ve ihanetin kadrosu * On Ikind Yüz Yılda Fedal Dervişler hareketi * Adalet Partisinin yannı ve Türkiye'de yeni ihtilâl çekirdekleri * Vur!. Fakat dinle: Heybeli mi. Kıbrıs mı? % Çileli Moskova yolculuğunda Saraçoğlu Molotof kavgası :jc Tepedelenli Ali Paşanın öldürülmesı * Istiklâl Mahkemelerinin dosyalan ne oldu? ^: Lozan'a ilk baş kaldıranlar * 30 tarihî ibret fıkrası :j! Yüze yakın gravür klişe. * Her cild 320 sahifedir; 15 Liradır. * Genel Dağıtım KEMAL KARATEKtN, Ankara caddesi, Saadet Iş Hanı No. 51 İstanbul. ^S ^= S = ^ş ^ş == ^S ^ = ZSS 1^ ^ş ^ ş ^ ^ == SS ^S ^Ş ^ş == ^Ş SS ^S SS ~ == ~ = == == ş = s PAYEL YAYlNEVİ 0 İNSANLIÛI NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR? 0 Insanhğın bütün meseleleri Doğu Batı düşünürlerinin yaptıklan bu «ZİRVE TOPLANTISI» nda dile geliyor. 0 Bu kitap Dünya aydınlarının yaptıklan ilk TARTIŞMA kitabıdır. Okuyarak bu «TARTIŞMA» ya siz de katılınız. 0 7,5 lira 0 P.K. 889 İSTANBUL ögretmenler, AnaBabalar! EĞÎTtM ANSİKLOPEDİSİ çıktı. Fasikülü 5 lira. Her ay bir fasikül. On fasikülün tamamma şimdiden abone olanlar için 30 lira. Sipariş adresi: ANSİKLOPEDİ YAYlNEVİ P.K. 7, Bahçelievler Ankara Ikinci fasikül 15 Kasımda ç 1k 1y or. *#* 0 NOBEL 1966 NELLY SACHS «SEÇMELER. ÇIKIYOR... BERKALP KİT\BEVİ Avukat Naim Tezmen Tatbikatta tŞ HUKUKU ve SOSYAL SİGORTA KÜLLtYATI Umumı Iş Hukukuna ait Tüzükler Sosyal Sigortalar Hukuku ile ilgili Tüzükler Umumi Iş Hukuku ile ilgili Yönetmelikler Sosyal Sıgorta ile ilgili Yönetmelikler Sosyal Sigortaya ait Prim Tarifeleri Iş Hukuku ve Sosyal Sigorta mevzuatına ait açıklamalar Çesitli fihristler 1200 sayfalık külliyat 2 nci cilt çıkmıstır. «SINIRDAKİ CIFTLİK Türker Acaroğlu © ŞAHESER ŞSROMANLAR EN BUYUK YAZARLARIN EN GÜZEU ESERLERI TOLSIO. KAZAKLA A. Maııroıs IKÜMLER Tolstoj HARP ve SULH \ b«n Hemıngwîi> SİIÂHIARA VEDA 4. Cronın SABAH YIIDIZI . .,^ . BİR A*K UĞRUNA ; , , . ERGUVAN AĞACI «... Steınbeck C N E YOIU *.i bas.. E NT N Shute KUNSALDA : ba,,. Dünya Edebiyatı Klâsikleri : * * * * * * * * * * * A Oum« Fıis KAMELYALI KADIN G Fljuberi SALAMBO . . MADAME BOVARv J Auslen EMMA H Murger LA BOHEM H M.nn MAVI MELEK ' W Coll.n» BEYAZLI KADIN A Prevosl MANON LESCAUT D H Lawrenc< GUNAHKÂR RUHLAR . . OĞULLAR VE SEVGILILER H VV.Ipol. BIR BAŞKA KADIN • KUR • YAYINLARI ( = !ÎS = = = = = =S = = = = = = GÜM YAYlNTT.ARl • MOSKOVAOA BİR SOKAK. fRoman^ İlva Fhrenburg 7,5 L'ra. • t N S A V n v KADERİ fRoman) Şoiohof 5 Lira • OÜSMAN TOPRAKLARIMI7T>A fRomanl Aleksi Tolstoy 5 Lira. # SİVASTOPOL 1855 (Romanl L. T o M o v 4 Lira. • I F V K 1*124 (Anı) Gorki. 2.5 Lira. • ANA. fRoman Cilt: P Gorki. 7,5 Lira. • ANA. CRoman Cilt: I P Gorki. 7.5 Lira. • APLIK Y1LLARI fRoman> Semenof 6 Lira. Gpnel Daaıtım: GÜN YAY1NLARI Cağaioslu Spref Efendi Sok. 48 '11 P K l l i q tstanbul. m NOBEL 19SS NELLY SACHS «SEÇMELER. ÇIKIYOR... Nobel Kazanan Yazarlardan : H*mıngwıy IRMAKTAN C C Y E Pnternak DR JIVAGO Slcmbeck AŞK OTOBUSU Andr. G.d. KALPAZANLAR ŞmcUır Lew is VAHŞI AŞK P.jrl Buch ANA ŞAKAYIK ANTLARtLE ATATÜRK. 2 nci Baskı. Yazan: Ismet Kür. Fiatı 4 lira. 10 taneden fazla siparişler için 2.5 lira. • MAVtNÎN HİKÂYESİ. Yazarı tsmet Kür. Fiatı 4 lira Milli Eğitim Bakanhğınca bütün okuUar için kabul edılmiştir. *** EJ DENEVMİS TEKNtK ARI" CILIK. öğretmen Niyazi AFTAÇ Son teknik ancılık konularıuı ıçine alaiı kitap 260 sahife. 80 resim. temiz baskı 7,5 TL Peşin ödemede »o25 indirim P.K No 5 Ankara ALMANCA nîL DERGÎSt Almanca öğrenen ve Almanf»<ıri! ilerletmek istiyenler için TurHye'de çıkan tek dergi 11/12. sayı çıktı Sajısı 150 yıllık abonesi 750 kuru^ Yazısma adresi • Törk Alman Kültür Merkezl Istiklâl Cad 394/96. Beyoglu 1 a ta nbu1 Ünlü Bulgar yazan Yordan YOVKOV'un (1880 1937) en büyük romanı «Çiflikat kray granitsata Hodnttaki çiftlik», Tahir Alangu tarafından Almanca çevınsınden bu adla dilimıze aktarıldı (İst., Nil yaymevi, 1966. 320 s., 1250 lira). Prof. Sabri Esat Siyavuşgil, önsözünde romancının sanatını anlatıyor. Her nedense, yazarın «Türk dostu» olduğu iç kapak ve önsözde özellikle belirtilerek adısoyadı ve roman kahramanlarının adları Bulgarca telâffuza uygun Türkçe imlâ ile yazılacağına yanlış olarak, Almanca imlâsı ile yazılmış. Iki Dünya Savaşı arasında en iyi en büyük Bulgar yazarı sayılan Yovkov'un eserleri pek canlıdır. O dönem Bulgar yazarlarının bütun eserlerinden or'ada kalan, ancak onun hikâyeleridir. denilebilir. İlk hikâyelennde başlıca nitehklerini bellı etmiştı bile. Bulgar epopesi. en esinlı ozanını onda bulur. Kitle yasayışı, savas tutkunluğu eserlerınde çok büyük bir kudretle gösterilır. Yalnız, bunların yamsıra, savaşın ığrençliğinı, korkunçluğunu da inandıncı biçimde anlatır bize. Fakat Bulgar köylüsünün toprakla olan derin ilişkisini, ıs hayatının güzel sıirini de o ilk hikâyelerinde sezdirir. Daha sonra yazdığı «Hasatçı» adh uzun hikâyesinde bu konuyu gelıstırır Bu eserde, çok sonraları yazılan öteki eserlerinde de gelenek dediğimiz şeyleri. halk ruhunun gerçek öğelerini verir. Yovkov'da hayat öylesine yasanıp canlandırılmıştır, ki en ince ayrıntılar bile bir değer kazanır. Yazdıklarının insanlar üzerinde yaptığı etkinin sırrı iste buradadır. Yazann, bir ask hikâvesi çerçevesinde, bu romanla anlatmak istediği, gene Bulgar kövlüsünün toprak dâvasıdır, sanırız. Çevıren. gene! olarak yeni. sade bir dil kullandığı halde: zira, hayali, tesir, devam . gibi Türkçesi bulunan yabancı, eski kelımelen de kullanmaktan gerı kalmıyor. İmlâ ve dizgı hataları da pek bol. Bağlaç olan «ne. ne» nin ana görevı D:l biigisi kurahna göre olumsuzdur; onun için : «Gitmek için ne acelesi, ne de görülecek bir ışı olmadığı» (s. 46), «Ne kapının önünde. ne de baska bır yerde bir askere rastlıvamadı» (s. 178) tümcelerınin yüklemlen olnmlu olmahydı Bnlgarya'daki Türkçe Bulgarca yer adlan da yanlış yazılmış Türkçede sayı sıfatı ile belgisiz sıfat alan isimler ÇOBUI olamazlar «iki eller» (134. 221. 223). «birçok delikanlılar» (306) denilemez. Dilimızde « mâlî durumunun her hâlde pek iyi durumda olmıvacaçı» (2151 denılebilir mi? Avak bacak oiursa iskemlecik rahle olursa. 'înık kısa. eödük otorak olursa (s 172). artık çevirınin riogruluğu. ıvıliğı güzelliŞi hakkında. varın. hükmü <İ verin' Btmiar sıbı daha nı;7 ce nıce büvük vanlıslar vardır Herhalrle. bu güzel eserin veniden. fakat bu kez aslından dılımize kazandırılması gerpkecektir HABORA KİTABEVİ jj| ELİF KİTABEVİ TİYATRO TEKNİG1. Prof. Tieghem, 4 TL. 0 SENARYO TEKNtĞl. Orhan Kemal, 4 TL. 0 StNEMA EL KtTABI. Nijat özön, 1250 TL. Sinemayı her yönüyle anlamak ıçın başvurulacak biricik kitaptır. Nefıs baskı, resımh. 0 ŞAİR DOSTLARIM. Oktay Akbal, 3JS TL. Şairlerımiz hakkında tanıtma yazılan, şıirlerinden örnekler. 0 FAHİM BEY VE BİZ. Şinasi Hisar, 175 kuruş. 0 ALİ NtZAMİ BEYİN ALAFRANGALlGl VE ŞEYHLİGİ. Şinasi Hisar, 175 kurus. 0 BOGAZİÇİ MEHTAPLARI. Sinasi Hisar, 3 TL. 0 ELİFBA. 4 TL. Eski yazıyı öğretır Osmanhca çahşmaları için çok faydalı bir kitap 0 TÜRK EDEBİSATINDA İLK MUTASAVVIFLAR. Prof. Fuat Köprülii .20 TL. > Dikkat: tstedığıniz her kitap aranır bulunur. Her yere her kıtap ödemeli gönderılır Turkıve'dekı bütün vayınları bızrlen î'tıyebıhr•sınız A d r e s : ELİF KİTABEVt BEYA/.n TS1 ANBUL 0 NOBEL "W<, NEI.LV SACHS «SEÇMELEK ÇSKIYOR... ^s A * 0 SEVMEK SENt (Cengiz = Tuncertn senaryosu...) ^S 0 DARAĞACINDAN RAPOR = (Çekoslovak Hikâyeleri) = 0 TAHTAKURUSU. (Maya= kowski'nin oyunu...) ^~* 0 PJC. 6 Beyazıt lstanbtıl. = 0 KİŞİSEL KİTAPLAR ORAKLA ÇEKİÇ ARASINDA. Bir Türk gencmın Rusya maceralan önsöz: General Ali Fuat CEBESOY 0 OLEG PENKOVSKÎ. Ankarada bir Sovyet ajanı. S o v yet istihbarat sisteminin lçyüzü. 0 PARAZÎT. Bir sairin yargılanması 0 RIISYADA AÇIK OURUŞMALAR. Rusyada hukuk ve adalet. 0 TARStS YEDİNCİ KOGlıS TA. Sovyet tımarhanelen ve ıçerdekıler 0 ¥ENİ EMPERYALİZM Moskovadakı gizli öğrenrılenn içyüzü Atatürk Bnlvarı 199/9 Ankara NEZtH ELPE Ankara Hâkımi «EŞYA HUKUKU» Mer'alar. Akarsnlar.. îarçıtay Kararlan (10) lira Ataç Sokak 63/3 A n k a r a ödemeli ıstenebilir. * * • 0 MEDENİYE1 VE ALKOLtZM Yazan: Doktor Mehmei Remzı Sakarvn Avvansarsj» t«tanbul 0 PSİKOREALİZM Vazan: Dolrtor Mehmei Remzı Sakarva Ayvansarav tstanbul Tel: a * i * 0 Ş = Ş5Ş : ^ == == ^r ^^ = = ^S =z S = = ^^ = = = = == == =r : ^ = Z= ~ ^^ = ^ s ^ S Çağımızın En Ünlü Romanlan : * S Mıu«h»n OYUN * . . ŞEYTANIN KUPBANLARI * D Du Mıurıcr KACEB YOLCULARI * Y« Ş jr Ktoiıl YER DEMIR GOK 8AKIR * Ttylor C.Wwtll SABAH SAKKISI * Cronin HAYATA DÖNUŞ •k . BİR ACI ŞARKI H<r kıtap kabarinu bcz rıl'l" beş renk ofset cekPt kapll £ 12 5 L • 10 L * • 15 L V A V I \ 1 v'l S^I = = = S
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle