09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Ekim 1966 CUMHURİYET SAHİFE BEŞ AP istanbul II Başkanı adayları dörde çıktı 56 Kasım günlerinde yapılacak AP ll Kongresi ile ilgili kulis çalışmalan dün biraz daha artmış ve Belediye Meclisi üyelerinden Ihsan Yarsuvat ile Cemil Yavaş"ın da İl Başkanhğına adayhklannı koyacakları AP çevrelerinde belirtilmistir. Adaylıklarını resmen açıklamış olan Ertuğrul Adalı ile tl Başkanı Dr. Cavit Köksal da Belediye Meclisi üyesi bulunmaktadırlar. Bu da kımdan AP İI Bagkanlığı seçimi mucadelesi hem sahıslar, hem de AP icindeki gruplar bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. AP ll Başkanlığına adaylıklarmı koymuş olanlar aynı zamanda, 1967 kasımında yapılacak mahalli idare ler seçüninde İstanbul Belediy« Başkan adayhğı ıçin dc ön çaü?malar yapmaktadırlar. Yarsuvat, Yavaç, Köksal ve Adalmın Belediye Meclisi üyeleri arasında, Belediye Başkanlığı için yap tıkları nabız yoklamalannı gözönüne alan AP çevreleri, AP Kongresinde ll Başkanının yanı sıra Belediye Başkan adayının da seçüeceğıni ifade etmektedirler. Başkanhk çekiîmesinin yanı sıra ll İdare Kuruluna kendi taraftarlarını getinnek isteyen Demirelcilerle Bilgiççiler de gruplar halinde faaliyet göstermekte ve ar»larında toplantılar yaparak Hstelerıni tesbit etmektedirler. Yılmaz ÇETİNER Pavyonda yaralsma yaptıgı iddia edilen genç kız «Ben bir erkeği nasıl bıçaklarım» Beyoğlu Bursa sokağtndaki bir pavyonun sahibi Haydar Erdoğan, önceki gece Mahmure Yılmaz tarafından bıçaklandığını iddia etmıştir. Pavyon sahibi. arkadaşı mühendis llhamı Çolak, yanlannda genç kız da olduğu halde önce Şato gazinosuna gitmişlerdir. Içkili olarak pavyona dönen Mahmure, İlhami ve Haydar arasında münakaşa çıkmış, bu arada Haydar bıçakla yaralanmıştır. Mahmure poliste, «Ben bir erkeği nasıl bıçaklarım. Bu bir iftiradır» demiştir. Mühendis îlhami ise arkadaşı Haydar'a, «Seni Mahmure ml bıçakladı? Neden yalan konuşuyorsun?» demiştir. Polis, pavyon sahibini bıçakladığı iddia olunan Mahmureyi, kavga çıkaran Haydar ve mühendis için koğuşturma açmıştır. Hukıık Fakültesi öğrencileri hoykot yapacak Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Atilla Kıhçoğlu dun bir basın toplantısı düzenle yerek, birinci sınıftan belge alan 1500 öğrenciye bir imtihan hakkı tamnmaz ve Hukuk Fak. Yönetmeliğinden istenen birtakım değişiklikler yapılmazsa, 7 Kasımda Fakültenin bütiin sınıl larında boykota gidileceğini açıklamıştır. Trabzonun Fethi kotlandı Trabzon'un Fatih Sultaıı Mehmet tarafından fethintn 505. yıldönümü dun parlak bir törenle kutlanınıştır. Sabah Zagnos köprüsü yakınında ve tarihi kaleler önünde biıyük fetih olayı canlandırılmıştır. Beyaz bir at üzerinde Fatih'in, yanında askerleri ile şehre girişi binlerce Trabzonlu'nun coşkun tezahüratına sebep olmuştur. Daha sonra Belediye Meydanında geçit töreni yapılmıştır. Resimde, Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet tarafından alınışının temsili olarak canlandırılısında kaleye bayrak çekiliyor. Fotoğraf: Ömer GÜNER (Trabzon) Ford 1967'de 4000 traktör imal edecek Henry Ford'un yardımcılarından Ford Şireti Amerika ve Amerika dışı teşkilâtı Genel Mudur yardımcısı ve traktör kısmı Genel Müdürü Robert J. Hampson nwmleketimize gelmiştir. Mr. Hampson, Türkiye Zirat Donatım Kurumu Genel Muduru îzzet Baykal ve yardımcıları ile traktor ımalâtı konusunda müzakerelerde bulunacaktır. Bu arada Zıraî Donatım Kurumunun Adapazarındaki Ford traktörleri montaj fabrikasının 1967 yılında 4000 traktör imal edeceği açıklanmıstır. vrupanın bağrından kâh sakin ve içli... Kâh huysuz ve hırçın Karadenize akan Tunayı, guzel, çok güzel bir kadın, bir anne farzediniz.. Budapeşteyi de onun kızı... Ama, butün haşmetini, bütün hoş taraflarım anasından almıs, gözleri kamaştıran bir kız!.. Romanyada, Bulgaristanda, Yugoslavyada ve Avusturyada, nazlı halini de gördüm, kızgın duruşunu da... Fakat hiçbir yerde Budapeştedeki kadar sihirli, Budapeştedeki kadar canlı ve renklı değildi Tuna... Macaristanın 93.030 Klm2 arazisi vardı. 1960 sayımında, 9 milyon 961 bin 44 olan nüfusu, 1964 yıhnda 10 mılypn 104 bın 179a çıkmıştı. Görülüyor ki, dogum nisbeti hayli düşüktü. Budapeştede, Macaristanın nüfusunun dörtte biri, yani 2,5 milyon insan yaşıyordu... 1960 ta milli geliri 12 milyar dolar iken, 1961 de bu miktar 13 müyara yaklaşmış, 1965 te ise 15 milyara çıkmıştı. Ve her geçen gün çok büyük gelişme gorülüyordu Macaristanda... Ülkenin, ve iktisadiyatının bel kemiğini, uçsuz bucaksız duz, munbıt ovalarla, Tuna teşkil edıyordu. ere yatırılmış koskocaman mucizevi bir cam gibi kıpırtısız, parlak Tuna'nın batı yakası Budin, doğrusu ise Pe;teydi... Iki asra yakın bir zaman içinde oturduğumuz <Buda> inişleri. çıkışlar, tepecikleriyle Istanbula benzıyen eski bir jehırdi... Fakat Peste riüz'.üge veni kurulmuş. sanki, Budava nısbet verircesine geçmiş karşısına oturmuştu. Tuna üzerinden asan muhte • şem asma köprüler ve sahil boyu uzanan binalarm kuleleri, insanın gdzlerini zenginlestirı yordu âdeta... Gecelerı pınl pı rıl yanıyordu her taraf... H»y keller, çeşmeler, bütan tarihî eserler yaz, kış ı?ık içindevdi... Bir de bunların Tuna'dan ak.«edişini duşünüruz!.. Hele, Budın »alesinın olduğu yer... Oraıtan asağıya b..kmak ayrı bir âlemdı. Derhal, Evlıya Çelebi\e hak ver ı y o r d ^ t s j h ! . . . %*• , . ', * «Otuz" Beş" senelik Seyaiî de, böyle bir «kal'aı bâlâ» gormedim.» Evet, büyük gezgin, yazar, bunları söylemişti, uç asır once.» Budapeşte'deki A kadar hiç bir yerde sihirli canlı ŞU BIZIM RUMELİ... ve Y renkli akmıyor Tuna Nehri... I L Â N Erzincan Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Dosya No: 1966/292 Dâvacı Hakkı Akdemir tarafından dâvalı Ali Suoğlu aleyhine açılmış olan ipoteğin fekki dâvasımn yapılan muhakemesınde: Dâvacı tarafından dâvalı aleyhine açılmış olan işbu dâvanın duruşma günü olan 19/1ÛÜ966 tünlu celsede temsil edilmesi için kendisine ilânen tebliğat yapılmış ve duruşmaya bizzat veya kanunî bir vekil marifetiyle Eelmediğinden 14/11/ 1966 gününde bizzat veya kanunî bir vekil marifetiyle mahkemede hazır bulunması »ksi takdirde duruşmanın gıyabında icra edileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebhğ olunur. (Basın 22352/12579) Öztep, Sendika Başkanı seçildi ADANA Türkiye Gazeteciler Sendikası Adana Şubesinin kongresi, Güney Bölgesi Gazeteciler Cemiyetinde yapılmış, Genel Bas kan Sedat Ağralı ile Ankara Şubesi temsilcisi Ozdemir Kalpakçıoğlu konuşmuşlardır. Yapılan seçim sonunda Sendika Başkanlığına Özer öztep, Sekreterlığe Nihat Güven, Mühasipliğe Kenan Gedikoğlu, üyeliklere de Nihat Calba ile Abdullah Yakar seçilmislerdir. îzmir Millî Eğitim Müdürü ile ilgili soru önergesi verüdi EKIM 27 RECEP 13 1 Cün 3 s I a a tn 6.23'11.58|14 52!17.12 18.44' 4.46 E. i 1 09' 6.441 9 318*12 00' 1.32 11 31 ANKARA (Cumhuriyet Bürasa) Sakarya milletvçkili Hayrettin Uysal, Millî Eğitim Bakanına yönelttiği bir sözlü soru Snergesinde, Îzmir Millî Eğitim Mü» durü Reşat Mızrak'ın öğretmenler arasında bölücülük yaptığını, özellikje Köy Enstitüsü m e zunu öğretmenleri tedirgin ettiğıni ileri sürmüştür. Uysal, Bakandan bu Millî Eğitim Müdürü hakkında ne gibi bir işlem yapıldığını sormuştur. Uysal, ayrıca Köy Işleri Bakanına yönettiği başka bir soru önergesinde Îzmir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Akvaşın niçin görevinden ahndığını sormuştur. MiLLî EGiTiM BAKANLIGINDAN 1 Bakanlıgımız Mektupla Oğretlm Merkezi, vatandaşlan bulunduklan çevreden ve lş yerlerinden aynlmadan çe» Sitli okullann dışandan sınrt geçme ve bitirme lmühanlanna hazırlamak; yenl bir meslek öğrenmek v«ya mesleğinde gel'şmek tsteginde olanlan yetlştinnek ve boş zamanlannı faydal> bir şekilde degerlendirmek lstiyenlere, yardımcı olmak amscı ile asağida adlan yazılı kurslan düzenlemis bulunmaktadır 2 Bu kurslara kaydedileceklerde aranılan niteükler hlzalarında yazıhdır. • Kurslann belli bir kayıt süresi voktur. Dileyen kadm, ı erkek her yaştaki vatandaş yılın her ayında kurslara kaydedilebilir. 4 Kurslan bitirenlerden: uygulanacak İmtlhanlar sonucunda basan gösterenlere bir kurs bitirme belgesi verilecektir. 5 Söz konusu kurslardan sembolik mahiyette bir defaya mahsus olmak üzere ücret almmakta olup, kurslann hizalannda yazılıdır fi Kurslara kaydolunmak lcin şu belgelerle Bakan'ı5irnı?m asagıda vazıh adresine müraeaat edilmesi gerekmekterln: a> Hansi Inırsa katılmak Medigint gösterir dilekçe bl Kurs öcretinln vollandığına dair rjara makbuzıı (fctiT<? ıtrr<tini posta havalesi veva banka havalesi i'e şu adrese pönderi'erektfr 7iraat Bankası Ankara Yenissehir $ubesindekf Mektupla öğretim Merkezinin (630 20722) numaralı 10 eylul 1526 da Mohaç'tan kalkıp Budine gelen Kanunî Sultan Suleymana, şehrin anahtarını bir Macar heyçti teslim etmisti. 11 eylul sah gunu ise Osmanlı GALTI ü rvV':.;".;: Budapeşte caddelerinde el ele dolasan bir çift lıyordu... Halbuki turUt vizesi aldığınız takdirde 1 dolan 23 forinte bozduruyordunuz. Karabor sa da bunun iki misline yakındı ama çok tehlikeliydi ve cezası avermeye mecbur oldu... Padisahı, hiç kimsenin burnu ka. ğırdı... naraadan merasimle Macaristanın Şimdi bu hesaba göre; mühenmerkezine girdi... Mohaçta çok disler ayda 3.000, doktorlar 2200 ağır hezimete uğrıyan düşman «Ahdlm olsun bu gaza malile 3000, ameleler 1500, polis 2000 orduları dağılmıs, Kral, vâris bıkemerler kurarak İstanbula su 250, memurlar 2000 3000. teknısrakmadan ölmü^ii. Osmanhlar getirtem ..» yenler 2500 2800 fortnt cigelmeden önce, Kral Layosun Budini çok sevip, orada her varında kazanıyorlardı. dul kalan karısı ve daha bir çok köşeden suların akmasına imreSubaylar ve dıplomatların maa asilzade, Budini terkedip kaçnen Kanunî Sultan Süleymanın şı daha yüksektı. Hattâ ordu men mışlardı. sözüydü bu... Niteklm İstanbula suplarının ekserisinin hususi oAncak, Kanunî'nın kat'î bir döner dönmez, Budinin hazinetomobili vardı. Normal kazançlaferman vardı. cŞehir yağma edılsinden elde ettiğl para ile, şu bin n üzerinde para kazananlar kamıyece, kimseye el sürülmeyıp zim meşhur «Kırkçeşme» sularıdın berberleri, garsonlar, diş dok zarar verılmiyecek...» nı şehre getiren bendleri kurdurtorları ve jinekologlardı. DokBu sayede Budin, birden esdu... torlar boş saatlerinde muayeneha ki rnşesini buldu... Ve daha nelerinde çalışabilıyorlar. kadın Budapeştenin neresine bakarsa sonraları halka ezıyet eden de berberleri ise bol bahşisle el enız ayrı bir güzellik görüyordurebeyleri, toprak ağaları, Osmeginin karşılığını alıyorlardı .. •nuz... Her şeyden once insanları, manh adaleti karşısında sinmekcana yakın, terbiyeli ve güler yüz Peki buna karşı vıtnnlerde fiten, fakır köylunün hakkını veılüydü .. yatlar nasıl? Bir de onlara göz mekten başka çare bulamadılar. atalım... Budapeştede iyi bir kaSosyalist ülkelerin hiç binnde Kanuni Süleyman. Kurban dın çantası 350a ayakkabı 200 ıki kadar,eg^nen inBayranynı Budin'de, J£açar Kx% 350 fSrtntdir.. Hazır baema enta* lmın :*v»arayında «eeurdlktMt ri 100 JSO. *fkek «misesi 1500 * İTçök İnrnse akşarn yemeğini sa sonra, İstanbula dönerken Er2200, LongPlay plâk 60, çılek 29, at 22 de, 22.30 da yıyordu... Eski del voyvodası Yaroş Zapolya'yı kiraz 15, et 30 40, Macar saladevirden kalma nTea Room» lar.. Kral tayin edeceğini bildirdi. mı 90, lokantada. makarna 15, btfFevkalâde şık restoranlar... ÇıŞehrin hıristiyan ve musevi haltek 20, kadeh viski 29 forindi^ ğan melodlleriyle müşterileri teskından 100 bin kişinin bir kısmıMacaristanda, porselen ve cam hir eden tipik Macar lokantaları, nı Istanbulda Yedikuleye, bir eşyalariyle derl lşleri gayet kalikısmını da Selânik'e nakledıp dansingler pek boldu Budapeşteteliydl. Bunlar ihraç ediliyordu... yerleştirdi... de... Zaten son savaştan önce, bii Yılda ortalama 14 milyar forint tün Orta Avrupa Parise değil, Bundan sonra, daha bir kaç değertnde ithalât yapıyorlardı kl defa, Sultan Süleyman, Budin'» Peşteye geliyordu eğlenmeye.. bunun °'o 3035 i Doğu bîoku ile gelmeye ve ikide bir sataşan AMacar parası «Forint» dl. Residi. Ihracat da aşağı yukarı aynı vusturyahlara, Macarlara ders ml kurda, 1 dolar 11 forint sayıseviyede sayılırdı .. Son zamanlarda; Macaristan 1darecileri rejimde bir reform yap ma gayretindeydiler... Federal Al manya ile üişkisinı iyi bir yola dökmüşlerdi. Krupp fabrika açmak için ilgileniyordu Ve bunu diğerleri takip edecekti... Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret ise 1965 de 25 milyon dolar cıvarındaydı. ksam olunca, Budapeştentn sokaklan, kahvelerı ve Tıına boyu adam almıyordu ümu ml yerlerde etrafa aldırmadan uzun süreyle önüşen ve hiç kımsenin aldrrmadığı çiftlerin rekoru her halde Pariste degil, Budapeçtededlr diyebilirim!.. Şehir gavet bakımlı parklarla doluvdu... Tunanın ortasında yesll ağaçlarla çevrili ve köpriiierle Peşteye bağlı Marerit adasıvla bü tün bu parklar Macar gençlennin aşk yuvası halıne ee'mişti Ev sı kıntısı oldueu lcin. islerındpn çıkan sevgililer. solueu orada alıyorlardı Gavet otoriter poli'îlerin vazifesi. öpüsen çiftleri yakalamak değil, büyük olaylan ön!emekti. A Harbiye,Cumhuriyetcad.No.359'daki YENİ BİNASINDA Hizmetinize devarrr edecektir. Ktrrsnn adı: Radyo onanm fcursiı Kant olnnacakîarda aranan niteltkler: Ktrrs fiCTpti Makine ressamhgı kursu On pannakla daktilografl kursu Transistörlü radyo onanm fcursu Besln • Beslenme fcursu 5.000. 5.000. 4.000. 4.000. 5.000. 7.000. TÜRKİYE EMLAK ' KREDİ BANKASI (Basın 22148/12575) îlköŞretmen okulu bitirme imtihanlanna hazırlayıcı fcurs Aksam Tekniker Okulu Elektrik BölUmü birinci sınıf. sınıf eecme tmtihan'anna dısandan eirecekleri hazırlavıci Inırs «ksî«m Tekniker Okulu YaDi BfillimO birinci smıf. sınıf secme lmtîhanlanna dısandan eireceklerl hazırlavıcı kurs Aksam Teknlker Oktilu YaDI BölömO îklnci smıi sınıf eecme fmtihanlanna dısandan elrecekleri hazırlayıa fctrrs Aksam Teknfker Okulu E 3 lektrtk BSIflmü fkind sınıf, sınıf eeçme tmtihanlanna dışandan eirecekler) hazırlavıcı kurs Elektrik tç Teslsatcılı?ı birinc! sınıf yetki belgesi tmtihanlanna hazırlayıcı kurs. Ortaokul veva daha vüksek dereceH bir oknl25 dan mezun olmak En az ilkokul mezunu 25 olmak En az ortaokul mezunu 25 olmak En az ortaokul mezunu 25 olmak. En az flkokul mezunu 25 olmak. Lise. ticaret lisesi ve 1mam • hatin okulu me50 zunu olmak. Erkek Sanat EnsttHisu Elektrik ve Radvoculuk suhesinin birinden me50 zun olmak. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. 20 forinte saçlannı berberde yaptıran genç kızlar ve eenç erkekler umumiyetle ttalyan tipi giyinmeyi, onlann tarzında vasamayı seviyorlardı... 1963 yıhnda Macaristana eelen 584.688 turistin 170 bini Batıhvdı. 65 Eylülüne kadar 1 milyon 100 bin hırist Macaristanı ziyaret etmişti ki. bunun 250 bini Batıhydı. ve aralannda Amerikahlarla Italyanlar çok vardı... Yapı Enstittisfl veva Erkek Sanat Ensttriisfl Maraneozluk subesinden mezun olmak. 50 TL. Aksam Teknlker Okulu Yat)i Bölümi) birinci sınıfmdan fkfnci sınıfına eeçmiş olmak. 50 TL. Aksam Teknlker Okulu Elektrik BölümU birinci sınıfından ikinci sımfma eeçmiş olmak. 50 TL. Erkek Sanat Enstlfüsu Elektrik Bölümünden 19ü4 vılından sonra mezun olmak veya Ikinei sınıf vetkl belgesine sahip olmsk. 90 TL. Budapeştede halk ne yapar yapar evine çıçek alır... Her köşebaşında bir çiçekçi görülür... YARIN Türklerle Macarlar Altaylardan geldiler... Alpııllu Şeker Fabrikası Müdii rh'i «ü n den: SATIŞ İLÂNI İstanbul Defterdarlığından: Adet 1 1 ' C i n s i Yerli malı büyük tip kenar kese mermer levhaları Polisaj makinesi yerli u a l ı KıymeH 35.000. Lira 6.000. Lira 4 Kalem Sivil Savunma Malzemesi Satın Alınacak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğiinden: Ofisimiz Ihtiyacı Jçin 4 kalem sivil savunma malzemesi satm ahnacaktır. 10/11/1966 perşembe günü saat 16.00 da açılacak olan teklifler 9/11/1966 günü saat 18.00 e kadar Genel Müdürlük Muhaberat Müdürlüğüne tevdi edilecek veya mezkur gün ve saatte bulunacak şekilde postalanmış olacaktır. Isteklüer şartnamesini Ankarada Malzeme Müdürlügünden, Istanbulda Galata Bahtıyar handakı Bölge Müdürlüğünden tpmin edebilirler. Ofis 2490 sayüı kanuna tâbi olmadığından ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamiıkta veya dilediğine yapmakta serbesttir. IBasın: 22325 A. 14136 12580) INŞAAT İLANI 1 Fabrikamız dahilinde inşa ettirilecek yeni kazan dairesi binası inşaatı işçilikleri birim fiat üzerinden ve kapalı zarfla teklif ihnak suretiyle ihale edilecektir. 2 İhale 31 ekim 1966 pazartesi günü saat 15.00 de Fabrikamızda yapılacaktlr. 3 Bu işe ait muvakkat teminat miktan TL. 9.000, (Dokuzbiıı liradır). 4 İhale evrakı ve ekleri Fabrikamız Ticaret servisinden TL. 100. (Yüz lira) mukabilinde mahallinde temin edüebilir. 5 Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığtndan Öıaleyi j'apıp yapmamakta ve işi dilediğine yaptırmakta serbesttir. (Basın 22215/12561) Kayıt • Kabul ve daha fazla bilgt İçin muracaat adresi: MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞ1 Mektupla ögretiro ve Teknık» Yayınlar Genel Müdürlüğü Sakarya Cad. Şahlnoğlu Han Kat 1 Tenisehir Ankara Şişli Vergl Dairesine olan borcundan ötürü Kâğıthane Dereboyu No. 89 sayıh mahalde tahtı hacze alınan yukonda cins ve evsalı gösterilen eşyanın 7/11/1966 günü saat 14 te mezkur mahalde 6183 sayılı âmme alacaklarının tahsili usulü hakkmdaki kanun hükümlerine tevfifcan ve peşin para ile sattlacağı, ancak verilen bedel tesbit olunan değertn "îı 75 inden aşağı olduğu veya hiç alıcı bulunmadı*ı takdirde tkinci satışın 9/11/1966 günü aynı saatte ve aynı mahalde •apılacağı ve fazla malumat almak istiyenlerin Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatlan ilân olunur. (Basın 21830 A. 13726/12562} (Basın: 22366 12578) U. \. J. ? ,fc™r
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle