12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
r SAHİFE İKt CUMHURİTET 27 Ekim 1966 Birleşmiş Milleller t bOTIŞI kOniyabİIİr mİ? | Plânlama ve Devlet izzettin DOĞAN Dr. Baran TUNÇER •••• •••• •••• ı t YORUMSUZ Bir memlekette devlet yönetiminin ön saflanna geçmiş kişileri hakkmda fikir sahibi olmak vatandaşların hem ödevi ve hem de görevidir. Atatürk'ü elbette öğrenmek, İsmet Paşayı da bilmek zorundayız. Adnan Menderes hakkmda muhakkak bir yargımız olmalıdır. Celâl Bayar'ı tanımazsak vatandaşük sorumunu taşunıyoruz demektir. Atatürk yeryüzünün tanıdığı bir ünlü liderdir. Devletimizin kurucusudur. «Vatan ona minnettardır». İsmet Paşayı da yalnu Türkiye değil, dünya bUir. Celâl Bayar'm uzun geçmişi vardır, hele iktidara geçtikten sonra yaptıklariyle ne olduğu ortaya açıkçaı çıkmış, kişiliği hakkmda tereddütler kalmamıştır. Menderes Cumhuriyet Halk Partisi MüfettişUğinden başhyarak komprador yönetiminin yıldızlığına yükselmiş, Tassıadada macerasını bitirmiştir. Sanınz çoğu vatandaş, Menderes konusunda eksik veya taraam bir Ckir sahibidir. Cemal Gürsel, ihtilâlden önce ordunun Cemal Agası olarak Unmırdı. tstiklâl Harbinden başbyan sicüi açıktır Gürsel'in... Ancak günümüzde Başbakanhk koltuğuna oturmuş olan Sfileyman Demirel'in durumu bu söylediklerimizden apayrıdır. Kırk yaşına kadar meçhul iken ve kendi partisi içinde bile adı sanı duyulmazken, birdenbire Başbakan olan Süleyman Demirel'e dikkatleri çevirmek, kişiliğini önemle izlemek her Türk vatandaşının ödevidir Bunun içindir ki zaman zaman bu köşede Demirel için bir takım yazılar yazıyoruz. Bilinmiyen taraflannın, bilinir vasıfları haline gelmesine çalışryoruz. Bugün hiç bir yorum yapmadan bir takım olaylan olduğu gibi köşemize aktaracağız. Bugün yazdıklanmız, daha önce başında çok kerc yayınlanmıştır. Hiç bir tekzibe uğramamıştır. Her an ispatlaııması mümkündür. Bay Süleyman Demirel meçhul bir kinıse iken birdenbire Adalet Partisi tiderliğine yönelince, kişiliği hakkmda konuşulmaya başlandı Demirel'in propagandasmı yapan Adalet Partisinin yetkili organları dediler ki: « Süleyman Demirel henüz Türkiye için meçhul bir isimdir Ama kendisini yabancı iş çevreleri çok iyi tanır.» Ve aynca Demirel'in Johnson'la yakmlığı belirtilerek, Amerika Cumhurbaşkanıyla beraber çekilmiş fotoğraflan dağıtılmaya başlandı Bay Süleyman Demirel'e karşı olan çevreler de Bay Demirel'in mason olduğu iddiasını yaydüar. Şüphesiz mason olmak veya olımmak kişinin kendi bileceği iştir. Ne var ki TürHyede hele A dalet Partisi çevrelerinde mason olmak oy kaybı demekti. Bu durumu tabiî görmek gerekir. Kennedy*nin Katolik oluşu Amerikan «ecmen osikolojisi bakımından kendisi için bir zayıf nokta sayılmıştır. Çoğunluğu Protestan olan seçmenlerin tepkisi hesaba katılmıştır. Vicdan özgürlüğü. çoğu ülkelerde halk katlarına gereği gibi işliyemediğinden liderliğe adaylığını koyanlann inançları seçün sandıeında önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan işlerin kötüye eittifini gören Demirel cephesi, kamu oyuna bir yazılı belge takdim etti. Bu belgeye göre, Masonlufua yetkili bir makamı. Bay Süleyman Demirel'in mason olmadıgını belirtiyordu. Demireleiler bu belgeyi yaymlıyarak : « Bakmız, Demirel'e mason diyenler iftira ediyorlar» dediler. Bay Süleyman Demirel, önce Adalet Partisinin Başkanlığını sonra seçimleri kazanarak iktidara geçti. Bütün bu mücadelesi süresinde Bay Süleyman Demirel'in yabancı perrol knmpanyalarının sözcüsü gibi konuşta|unn, ve millileştirmeye karşı çıktığını nnutmıyalım. Ne var ki, bu işin bir de perde arkası vardır. Ve Bay Süleyman Demirel adına «Mason değildir» diye düzenlenen belge, masonlar arasında bugünlere kadar süren ve daha sürecek gibi görünen bir tartışmaya yol açmıştır. ÇünkO Bay Demirel masondur. Ve Ankara Bilgi Locası 43 numarada kayıtlıdır. Ve Bay Süleyman Demirel adına düzenlenen belge sahtedir. Bn sabte belgeyi düzenleyen Mason yetkilisi de memleketimizdekl yabancı petrol kumpanyalarından birlnin genel müdürüdür. Bu darumda mantık sahibi insanın duşünecegi şudur : Bir kimse mason olabilir; vicdan özgürlügu vardır; kimse kimsenin şu veya bn biçimde düşünmesine kanşamaz. Makbul sayılmıyan şey, mason olan kisinin siyasi çıkarlar peşinde mason degilim diye ortaya çıkmasıdır. Ve ahlâk iikelerine sıfmıyan şey, her ne sebeple olursa olsun sahte belce düzenlemektir. tşte böyle düşünen bir kısım masonlar : « Sahte belge düzenlemek masonluğun ahlâk ilkelerine sığ maz. diyerek harekete geçmişlerdir. Masonluğun Türkiyedeki Yüksek~~Surası : H ,..r,:v:r,. • .,.•,• ı~. > ^, t .«|^IajOnluğun tenjjel kura]!annd«rw birl d«ğrulfl* ve dürüstluk, digeri ise politikanın mahfel kapılanndan içeri «okulmamasıdır. Buna rağmen bu iki prensibe riayet etmiyen birader (yani Demirel adına sahte belge tanzim eden petrol kumpanyan genel müdürü) dürüst iş yapmamıştır. düşüncesindedir. Bu mnhalefete rağmen, sahte belge dözenleyidsl, yabancı çevrelerindeki nüfuzuna dayanarak Türkiyedeki mevkiini muhafaza etme çabasındadır. Masonlar arasındakî bu möeadele dnrnlmuş defildir. Sahte belge duzenleyicisi yabancı petrol kumpanyası genel müdürü. tskoçya Locasının fahrî tkincl Büyük Nazın ve Türkiye temsilcisidir. Bunun içindir ki, nfifazln sayılmakta, ve Türk masonlarmda doğmuş büyük muhalefete direnmektedir. tşte Bay Süleyman Demirel'in seçim hikSyesinin dogurdu|a sonnclardan birisi de budur. Biz olayı anlatmakla yetiniyoruîî. Bundan çıkanlacak ahlâk yargılanna ve ibret dersine, hlçbir Işarete mnhtaç kalmadan kolaylıkla varılabilir. Devletler Hukuku Atistanı nsanlık son asırda Iki büyük harbin ızdıgımsızlığa kavuşup Birleşmiş Milletlere üye olan raplannı çok derinden hissetmlş ve bu acı devletlerin sayısının 65'e vardığı görüldü. Batı ve Urını facia kurbanbın ile beraber ebediyen göm Doğu blokunun mücadele ettiği Birleşmiş Milletler mek istetniş, bunun için de Dünyada banş Te gü Genel Kurulunda artık üçüncü bir ses duyuldu: venliği sağlamak amacıyla bundan tam 21 yü ön BAĞIMSIZ BLOKUN SESt İşte bu ses, Genel ce Birleşmiş Milletler Teşkilâtını kurmuştu. Kurulda oy dengesini Batılı fiDceler aleyhlne bozdu ve Birleşmiş Milletleri A.B.D. devletlerinin Teşkilât kurulurken yapısına hâkim olan ve politikası yararına çalışan bir teşkilât olmaktan Teşkilâtın üzerinde bina ediidiği ans fikir, «Dünçıkardı. Başka bir ifadeyle Amerikamn 1950 de ya Banş ve Güvenliğinln ancak ve ancak Dünya Güvenlik Konseyinden Genel Kurula aktarmak sumeseleleri üzerinde o günün 5 büyük devletinin retiyle kendi istediklerini Genel Kurula yaptırt(A.B.D., Rusya, Fransa, İngiltere, Çin) fikir birlima politikası büyük devletlerin ayağına dolanan ğine varmalariyle çözümlenebileceğiydi». Bu fikri bir ip, ters tepen bir silâh oldu. aksettirmek üzere Dünya TeşkUâtının i c » organı Ne var ki, yeni doğmuş Te henüz milletleraradurumunda olan Güvenlik Konseyinde 5 büyük sı politiks alamnda tecrübesi olmayan yeni küdevlete önemli meselelerde veto hakkı tanmmış çük devletlerin meydana getirdiği bağımsız blok, ve sürekli olarak Güvenlik Konseyinde temsil edilme yetkisi verilmişti. Hiçbir önemli mesele Genel Knrnlun, yetkisini aşan kararlar almasına vasıta olmaktan kurtulamadı. Güvenlik Konseyi (ki bir meselenin önemli olup olmadıgım yine bu bir tarafa itilmiş, o kadar ki, Güvenlik Konseyi5 büyüklerin her biri karar laştıracaktı) 5 büyüknin /etkileriyle beraber rafa koyacak bir tutum lerin rızası olmadan bir sonuca bağlanamıyacaktı. içint girmişlerdir. | Plânlama Teşkilâtı İKTtSADl PLANLA MA DAİHESI ESKİ BASKANI •••• •••« • ••I •a«a) •••• • ıtl :::: «••• •••• •••• •••• •••• :::: •••• •••• •••• Bir kaç yıl geçmeden ncak aradan henüz birkaç yıl gecmeden bu düşüncenin bir hayal olduğu anlaşıldı. Çinin Birleşmiş Milletlerde temsili problemi, Dünya barışuun tarihin en çürük temellerinden birisi Uzerine oturtulmuş olduğunu gösterdi. Dünya devletleri Batı ve Doğu bloku diye iki bloka ayrıldı. Kore harbi ise bu ayrılığı tescil eden resmî belge oldu. Ard arda vetolar şartın ön gördüğü barışı koruyucu tedbirlerin alınmasma engel olduğu gibi, teşkflâta bağlanan ümitlerin snya düşmesinin yarattığı güvensizlik de, bir ılık harb havası yaratarak bloklann daha da bâriz hatlarla ayrılmasına yol açtı. Ancak, Batı bloku mensuplarının Genel Kunılda çoğunlukta olması Amerikayı harekete geçirmekte gecikmedi ve Amerika veto dolayısiylc işleyemiyen Güvenlik Konseyinin yetkilerinin Genel Knrula aktarlmasına çaUstı. Genel Kurul şartın 10 uncu maddesini bir yoruma tâbi tutarak 377 sayılı karar gereğince «Güvenlik Konseyinin barışı koruyamadığı, görevini yerine getiremedigi hallerde Genel Kurufun barışm korunması için silâhlı kuvvetlere müracaat dahil olmak üzere her türlü tedbirlerl alarak üyelere tavsiye edebileceğini» kararlaştırdı. Böylece Birleşmiş MiUetlerin kuruluşunda banş ve güvenliğin etrafında halkalandığı Güvenlik Konseyi sistemi 377 sayılı «Banş için birlik» kararıyla Genel Knrula aktarıldı. Bu karardan sonra Genel Kurulda 195056 arasında A.B.D. devletlerinin istegine uygun olan her türlü karar kolaylıkla çıktı. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, A.B.D. devletlerinin ve Batılı devletlerin sulh anlayış ve politikalannın bir aracı, siyasî kararlara bukukl kılıflann imâl edildiği bir tezgâh oldu. g £ k ••*£* / I * fl arasında ise Genel Knrul •* W Ö O ~ D 1 kararlannı icra edebümesi için Genel Sekretere yetki verilmesinin tabi sonucu olarak, Genel Kurula paralel olarak Genel Sekreterin yetkileri de arttı. Olaylar karşısmda Genel Sekreterlerin siyasî kişiliklerinin ağırlıklarının da bu yetkilere eklenmesi, şartta ongörülmeyen bir değerin Genel Sekretere atfedümesini "durumuntı:tlotnrdn.1"GfiventîS Konseyinin hiçbir laman kuramadıgr Asfcetî .Kurmay Komitesinin yerine, Genel Kunıl ilk olarak 1956 Süveyş olaylan dolayısiyle Genel Sekreter yönetiminde Birleşmiş Milletlerin polis kuvvetlerini meydana getirdi. A Krizin sebebi 1r şte bizce yeni devletlerin bu tedbirsiz tu• • tumları Birleşmiş Milletlerde bir sürü kri• zin doğmasına sebep olmuştur. Gerçekten Amerika, Rusya, Fransa ve İngiltere, Birleşmiş MUletlerin kuruluşu ânında kendilerine verilen önemin bu son tutumla tamamen azaltıldığı kanısındadırlar. Ozellikle Fransa ve Rusya teşkilâta olan borçlarını ödemeyi red ederek teşkilâtı mali bir krize sürükleyebileceklerini ve kendüeri olmadıkları takdirde teşkilâtın çalışamıyacağını ima etmek istemişlerdir. Bir başka açıdan Amerika, Dünya kamu oyunu dahi bir tarafa iterek Dorninike asker çıkarmış, Vietnam ile savaşa devam etmiş ve bir gerçek olan Kızıl Çin'in Birleşmiş Milletlere üye olmasına şiddetle direnmekte israr etmiştir. Bu tutumun asgari anlamı Birleşmiş MilleUer Teşkilâtının Rusya gibi Amerikaya karşı da harekete geçemiyecefinin tesçilidir. İnçflterenin tutumu ise diğer üç devletten farklı defildir. Müliyetçi Çin ise esasen Birleşmiş Milletlerde bütün ÇSn'i temsil yeteneğini yitirmiştir. •••• •••• «••• { •••• •••• •••• ••• «•• :: •••• •••• •••• •••• •••• •••• Sonuç ÜTÜN BUNLARDAN ÇIKAN SOMJÇ ŞUDUR: Birleşmiş Milletler Teşkilâtı kunıluş ânında uygulanması mümkün olmayan çürük bir temel üstünde bina edilmiştir. Birleşmiş Millctler Şartı hükümleri 21 yıUık sürede bir gün dahi şarta uygun olarak uygulanamamış, Teşkilât ise çalışamanuştır. Birleşmiş MUletler bugüne kadar yalnız büyük devletlerin yararına çalıştığı ve onlara karşı olmadığı zaman banş ve güvenliği sağlama görevini başarabilmiştir. D «rleşmiş Milletler Şartı, Dünya banş ve gfl••• venliğinl koruyabilecek ve uygulama kabiliyetini haiz olacak değişiklikleri ğeçirmek zomndadır. Kızıl Çin, Birleşmiş Milletlere alınmah, bağımsız her devletin Birleşmiş Milletlere üye olması sağlanmalıdır. Teamül yoluyla teşekkül etmiş bulunan, Güvenük Konseyi yerine Genel Kurulla Genel Sekreter etrafında toplanan güvenlik sistemi. pozitif hukuk kaideleri olarak geliştirilmeli ve ihtiyaca cevap verecek müesseselerle 'des* teklenerek şarta konulmalıdır. Devletler BÎrleş^ miş Milletler organları lehine (en büyüğünden en küçüğüne kadar) hâkimiyetlerinden feragat et. meli ve milli hâkimiyetin klâsik anlammj bir daha dirilmemck üzere siyasî tarih müzesine gömmelidirler. Belki o zaman bu teşkilât banş ve güvenlifin kornyucu meleği olabilir. Aksi takdirde yeni lriiçük devletlerin caka sattıklan, büyük devletlerin siyasî oyunlarına hukuki küıf hazırlayan bir meydan olmaktan öteye gidemiyecek ve UThant gibi şahsiyetli idarecilerin protesto niteUğindeki istifalarına tanık olmakta devam edeceğiz. :::: •••ı • III :::: IMI :::: •••• •••• •••• İ Örnek kuruluş • ••• :::: •••a • ••• •>•> ' •••• •••• • «•a • ••• •••• •«•• •••• «••• •••• • ••• •••• •*•• •••• :::: •«•• •>•# •••• •••• •a a a Bağımsız blokun sesi den sonraki devrede ise Genel Kurul bünyesinde yeni değişikliklerin Te o güne kadar tasavvur dahi edilemiyen ban durumların meydana geldiği görülmektedir. Gerçekten yerden maıttar bitercesine Afrikada ba 1961 "" "!: »« İ«5 :::: =ııııııyijiııııııııııııını=ıisiiifiıifiiiiııifiıııııııgffği=giııııgıııı=I5M Adana Çimento Fabrikası Müdürlügünden Takriben tik hurdası açık artırma Ilgililerin 200 ton hurda demir ile 8 ton oto dış lâs1/11/1966 günü saat 14^0 da fabrikamızda suretiyle satılacaktır. fabrikamıza müracaatlan rica olunur. (Basın Ç. 159422270/12577) REOUIRED Administrative Assistant. Flucnt English. written and spoken, experienced office procedures, accounis, Administrative Services. Apply Project Manager, ünited Nations Development Program, Sheep Diseases Research Laboratories. Pendik, İstanbul. (Cumhuriyet 12587) YILIN ÜÇÜNCÜ Plânlama konusunda bir anlayıs. birliği bulunmamasımn başka bir belirtisi plâna veya programa geçmiş olan ve olmayan işlerin ayınmında görülmektedir. Henüz Yüksek Plânlama Kurulundan ve Ba Sf teyandan, 1966 yılı programıkanlar Kurulundan geçmemiş ve I I nın finansmanı için hükumetçe " kabul edilen tedbirlerin pek dolayısıyla programa alınmamış bir takım proje ve faaliyetlet, yö azı uygulanabilmiştir. Bunun sonunetici sorumlular tarafından, o fa cunda bazı büyük projelerin hazır aliyete başlanacakmış gibi ilân e olması nedeniyle hızlanan 1966 yılı yatırım uygulaması, 5nl sonuna dilmektedir. Bu sonuncuya misâl olarak, tstanbul köprüsünün yapı . doğru finansman güçlökleri sebebiyle yavaşlıyacaktır. Bu tedbirlelacağmın veya tkinci Beş Yıllık Plânda ne kadar arazi sulanaca rin alınmamış olması gelecek yılı ğının zamansız olarak beyan edil da etkiliyecek, 1967 yılı program amiş olması gösterilebilir. Bu çeşit çığı daha da büyük olarak karşımıza çıkacaktır, Bu yüzden, plân beyanlar, sonra yine hükumetin ka vaz geçilmedikçe. rarı ile gerçekleşmeyince, plânla hedeflerinden maya karşı reaksiyon büyümekte herhangi bir yılda gereken fedakârlığm gösterilmemesi, yalnız o dir. yılı kurtarmamakla kalmamakta, t j te yandan, kanunlarla hiç daha sonraki yıllan da etkilemekI I bir şüpheye meydan vermiye tedir. î ? te yandan, söz konusu kısa I I devrede Devlet Plânlama Teş ™ cek şekilde, Devlet Plânlama Teşkilâtına verilen görevlere bazı " k i l â t ı , çeşitli ayrılma ve diğer bâzı güçlüklere rağmen, Türkiye' bakanlıklar sahip çıkmak istemeknin örnek kuruluşlanndan birisi tedirler. Bunun en yeni ve açık örolma niteliğini devam ettirebilmiş neği geçtiğimiz Ağustos ayı içinde çıkan bir kararnameyle ortaya lân ve program uygulamasına tir. Teşkilât, tuzırlamış olduğu Kal ilişkin bir başka konu, bu do? kınma Plânı, Tıllık Programlar ve konmuş bulunmaktadır. Bu kararname, yine bh ba|ka karartıune kümanlarda öngörtflen'1 |aşft>diğer çalışma ve raporlan ile Tür li ekonomi politikası araçlannm kiye'nin ekonomik ve sosyal sorun ile kurulmuş bulunan «Devlet Plân lan üzerine bilimsel yönden ve Iama Teşkilâtı Keban Koordlnas yerinde kullanılmamasıdır. Bunun cesaretle eğilmiş; bunların çözüm yon Kurula» nu ilga etmekte, onun bir örneği, fiyat politikasının ötelenmesi için en gerçekçi kabul e yerine Enerji ve Tabii Kaynaklar denberi, plânda kabul edilenden dilen çözüm yollannı getirmiştir. Bakanlığına bağlı bir Keban Koor farklı olarak işletilmesidir. Kalkın kurmaktadır. Genç fakat kabiliyetli bir kadro dinasyon Kurulu» ma plânı ve yıllık programlarda bakanlıklann bir yandan çok önemli tecrübeler Bu Kurula çeşitli müsteşarları ile ilgili kuruluşlann tanmsal ürünlerde destekleme alıedinir, öte yandan bilimsel yönden Genel Müdürleri üye bulunmakta mı politikasının sınırh olarak kulde kendisini yetiştirmiştir. lanılmaa, onun yerine üretici udırlar. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bugün, kavramdan değişik an Bakanlığı Müsteşannın da başkan cuz fiyatlarla ara mallan . eübre. tohumluk gibi • sağlanması orenlamlar çıkartılmasına rağmen, biraz lık edebileceği böyle bir kurula da Anayasamızın getirdiği zorun Devlet Plânlama Teşkilâtı Müste sibi tesbit ve kabul edilmiştir Hai böyle iken, başansız bir şekilde luk yuzünden, yüzeyde herkes plân şan da üye yapılmıştır. yürütülen >iütün, çay gibî ürünleve plânlama konusunda birleşiyor Bir koordinasyon konusu olan rin. destekleme alımına, bu ayın gözükmektedir. Oysa gerçekte, tügörevin, asli sahibinden alınıp bir müyle plânlama mekanizması ve başında bir de pamuk için 750 mil bakanhğa devredilmiş olması bir bu mekanizmayı işleteoek en öyon T.L. lik bir destekleme alımı yana, Başbakanhk müsteşan olan nemli araç Devlet Plânlama Teşyapılması karan eklenmiştir. Fakilâtı güçlüklerle karşı karşıya bu Plânlama Müsteşannm, bir bakan kir çiftçi ve tarim işçisine yaran : lık Müsteşannm başkanı olduğu lunmaktadır. Uzunca bir süreden olmıyacak ve üretimi ciddî olarak beri, söz konusu kuruluş kamu yö bir kurula üye yapılması, Devlet etkilemiyecek böyle bir tedbirin, %••••••••• Plânlama Teşkilâtımn kamu yöne•••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••• netimi içindeki etkinliğini büyük ekonominin istikran yönünden de ölçüde kaybetmiş, kanunlann ken timindeki yeri konusunda tered sakıncalan örtadadır. düt uyandıracak niteliktedir. disine yüklemiş olduğu sorumluteden beri bu gibi tedbirler luklan, toplumun kendisinden bek ugün, Türkiye'de plânlama me alınırken, Devlet Plânlama lediği nitelikte yerine getiremiyekanizmasının karşılaşmış oldu Teşkilâtının görüşüne başcek hale düşmüştür. Plân mekaniz Kış sezonu ucuz tarife ğu bir diğer sorun, plân ve masma yürekten bağlı olanların ve yıllık program tedbirlerinin uygu vurulmamaktadır. Bu defa zaman BAYRAMOĞLU SAHİL MAHALLESİ olarak da, Türkiye ekonomisinden İSTANBUL TEL: TUZLA 77 birinci derecede sorumlu diğer kuruluşlann yukan seviyede vöneticilerinin Türkiye dışında bulunduCumhuriyet 12590 ğu bir dönem seçilmiştir. . Maliye Bakanı, Bakanlığın diğer yönetici leri ve Merkez Bankası başsorumlusu o tarihlerde ynrt dtşında bulunuyorlardı .. Eşim. babamız ECZACI YARIN: Münir Şahin Lâboratuarı müessis ve sahibi evlet Plânlama Teşk'Iâtından son haftalar içinde ayrılmalar, kamu oyunun dikkatini bir kere daha plân, plânlama ve Devlet Plânlama Teşkilâtı konulan üzerine çekmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin ekonomik geli.şme tarihinde, 196O'lı yılların özel bir yeri ve önemi olacaktır. Bu yıllarda toplumsal konular ve ozellikle ekonomi ile ilgili konular ön plâna çıkmış, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının, ancak plânlı bir ekonomi düzeni ile gerçekleşebileceği Türk Anayasasına girmiş ve vine Anayasaya göre bir Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması gereği ortaya konmuştur. Kurulan Teşkilât, Türk iktisatçı ve aydınlannın ciddî desteğini görmüş ve kısa sayılabilecek bir süre içinde Birinci Beş YıUık Kalkınma Plânı hazırlanmıştır. Plân dönemi diye adlandınlan ve 1963 yılı başmdan bu yana yaklaşık olarak dört yılı kapsıyan devrede,' genel olarak ekonomik isükrar sağ lanmış, yurtiçi tasarruflar . plân hedefleri seviyesinde olmasa bile artmış, millî gelirin artış hızı daha önceki dönemlerde erişilenin üzerine çıkmıs, dış ekonomik ilişkilerde, olağanüstü gelişmelerin işçi dövizleri gibi • sonucu iyilejmeler olmu? ve meyvalannı gelecek yıllarda verecek, bâzı büyük yatırun projeleri hazırlanarak uygulamaya geçilmiştir. tç ve dış siyasal olaylann, dikkatleri ekonomik olaylardan kaçırdığı bir ortamda meydana gelen gelişmeleri, yeterli bulmamakla birlikte, küçümsemek de mümkün değildir. Bunların yanında, ekonomik yönden Türkiye'nin 1950' lerde yitirdiği dış itibarını, bu dönemde yeniden kazanma yoluna gir diği de unutulmamalıdır. O bu kuruluşa gönül bağlıyan aydınların, konu üzerine mutlaka eğilmeleri gerekir. Bilgi eksikliği erjeyden önce bugün icranm başında bulunanlarda plân ve Plânlama Teşkilâtı konularında genel bir bilgi eksikliği görülmektedir. Plânlı kalkmmamn gerçek yararlan: Kalkmma Plânının mâhiyeti. getirdiği yenilik ve hükümleri; plânlama mekanizmasınm nasıl işlediği; Devlet Plânlama Teskilâtının görev ve yetkilerinin ne olduğu tam olarak ve doğru bir şekilde bilinmemektedir. Bir çok bakanhk veya kuruluşun en yukarı seviyedeki yöneticileri, ken di kuruluşlan hakkındaki düşünce ve kararlannı, bir de Plânlama Teş kilâtından geçinne zorunluluğu karşısında çoğunlukla i«ra yetkisinl paylaşma endisesi ielnde • rahatsızlık duymaktadırlar. Oysa bu, içinde bulunduğumuz ve alışılması gerekli plânlı iş görme döneminin kaçınılmaz sonucu olarak kabul edilmesi gereken bir husustur. H lanmasında ortaya çıkmaktadır. Plânlama Teşkilâtının temsilcileri, çeşitli toplantılarda, «Prograro da da yazıldıysa mutlaka uygulanması gerekmez; zaten bu geçerll bir tedbir değü» tarzmda konuşma lara muhatap olmaktadırlar. Hazır lanan yıllık programlar dikkatli bir incelemeden geçirilmeden kabul edildiğinden, uygulama sırasmda beğenilmeyen tedbirler bir kenara itilmektedir. Bu konuda çok çeşitli örnekler verilebilir. Meselâ, 1966 yılı programında öngörülen, ithâl edilen ham petrolün liberasyon listesinden çıkartıhp kotaya alınması ted biri, kamu yönetimi içindeki yeri tartısmalara yol açan. •İktisadî Kunıl Komitesince» red edilmiştir. Her yıl kamyonlarm fazla yüklenmesi ile karayollarında meydana gelen milyonlarca lira zaran önlemek için programda öngörülen «ka rayollarında afırlık kontrolü» tedbiri, uygulanmak için karayollannm yaptığı binleree liralık masrafa rağmen yürütüiememiştir. Pek azı uygulandı Başka konu P B MOTEL RESTAURANT BEKİR'de M E V L İ T Teşkilât yapıcı çücünii ve dinamizmini kaybediyor MÜNÎR ŞAHIN Oğlum, ağabeyimiz ÎBRAHIM ŞAHIN Kızım, kardeşim, ablamız EVLENOİR (AĞ.AR) KARADENİZ^ rERHAT KARADENİZ ™' 23.10.1966 tstanbul < AYTEN ŞAHlN'in ruhlanna ithaf edilmek üzere 28 ekim 1966 cuma günü (yarın) ikindi namazıru mütaakıp Şişli Camii Şerifinde memlekeümizin tanmmış, faziletli ehli kur'an ve mevlithanlanndan H. Hacı Hafız Abdurrahman Gürses, H. Burhan Arslanoğlu, H. Fahri Kaya, H. Salih Güler tarafından olcunacak Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerife meslekdaş, akraba, dost ve bütün din karaeşlerimiz dâvet olunur. AİLESİ Cumhuriyet 12589 (Cumhuriyet 12584) TEŞEKKÜR •9 APARTMAN IMİLYONÇEŞİTü Lira TUTARINDA DAİRESI PARA İKRAMİYELERİ Eşlmin hastalığına Isabetli te; hls koyarak cok mübim ameliyatını başan üe neticelendirmek suretiyle tekrar hayata kavujturan ZONGOLDAK E. K. 1. S^ĞLIK TF^KİLATI HASTANE istanbul Kornnmaya Muhtaç Cocukları Koruma Birli'inde Miinhal Bulunan 1 Hukuk Fakültesi vsya Siyasal Bilgiler veya bu niteliği haiz yabancı okullar mezunlarından bir başkan yardımcısı, 2 Tiearî ve İktisadî timler Akademisi veya İstanbul Üniversitesi Tktisat Pakültesi mezunlarından bir mes*ul muhasip alınacaktır. 3 Bu vasıfları haiz olmak şartıyle başka dairelerden riaklen gelmek isteyenler de alınır. 4 Bu memurlara 7244 sayılı kanun hükümlerine göre ücret verilecektir. İsteklilerin lüzumlu helgeleri ile 1 Kastm 1966 gününe kadar Birliğin Sultanahrnet Ticarethane sokak 31. numarada Zat İşleri Memurluğuna müracaatlan. (Basın 22331/12576) KAYTP Doğan Sigorta Ananlm Şirketince yapılmış olan 5381 NoJu Hayat Sigorta Policemi kaybettira. Hükümsüzdür. ^. HAVVA AKSC ı (Cumhuriyet 12586) St Nisaiye Miitehassısı sayın, Jinekolof Operatör Dr. ŞEVKET ALTINKAYA'ya ve kendisini asiste eden Dr. Şeref Arman'a hastanede kaldığı sü rece yakın flgileri fle blıieri min nettar bırakan Bashekim Bakteriyolog Dr. SEVKET ÖZBEK ve bütün Hastane personeline te?ek. kür ve şükranlanmı sunarım. S. ALKIM (Cumhurtyet 12563 ı YAPI ve KREDİ BANKASI Dalına en iyi hiznet Türk Arnavut Kardeşliği Yardımlaşma Derneğ^nden Cumhuriyet Bayramj dolayısiy le saat ll'de vapılacak kutlams törenlne sayın Oyelerimlzin te?rifler) rica olunur. KAYIP 1959 yıhnda Adıyaman Lisesi Mezuniyet Diplomam zayi oL muştur, hükümsüzdür. Ahmet Dogan YILMAZ (Cumhuriyet 12593) (Cumhuriyet 12564)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle