19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhuriYel BAS1N AHL.AK YASAS1NA UYMAY1 T A A H H U T EDER Sdübl: N4ZİME NADI 0 f| • Sorumlu Basan v» Gene! Yayıa Müdürö! ECVCT GÜREStS Işlerı Muduru: EROL OALL1 r» No. 3941 Yayan: CUMHUBIYET Matbaacılık Yazı Gazetecilik T. A. ». Cagatoğlu Halkevi sokak GÜNCT tLLERt: KaçüksMt Meydmı Edirn» Hanı Adana . Telefon: 4550 • ANKASA: Ataturk Bulvarı Yener Ap «enıçehir Telefon: 12 09 30 . 12 0» 66 12 95 44 17 57 35 •• IZMIK: Gazı Bulvarı No. 18 Tel: 31230 * BUROLAR ABO N Eveİ L Scncllk < «ylık 3»ylık Türkiy» 75.00 40.00 32.00 AN Harici 198.00 »9 00 49 50 Baglık (Maktu) 2 3 4 5 inci sshlfelerd* (santlml) * 7nci «shifelcr Ni*an, Nikâh, Evlenme, Dogum (Maktu) ftlnm M » n raviknı *• Kayip v a n ı • aB KSVID (KeUmesn 300 Llrı 40 « 35 * 75 » M • 1 • SAYIS1 25 KURUŞ «Gençlik, bunalım içindedir» İZMIR Turk Nor Psıkıyatrı ve Turkıye Akıl Hıfzıssıhha Cemıyetierının dunkü ortak kongresınde konuşan Prof. Gökay ıle Adasal, «Oençlık, iftihar edılebilecek bır durumdadır. Zamanunızın gençliği günün gençliğınden çok daha kuvvetlidir» demış lerdır. Prof. Adasal, şunlan soylemıştır: «Biz istiyoruz ki, 40 yıl öncekı gençliğe dönülsün. Olmaz böyle şey. Gençlikle meşgul olmuyoruz. Memlekette gençlik ku lupleri yok.» Doç. Dr. Özcan Köknel ise, tstanbul ünıversıtesınde yaptığı etudlere gore, «(iençliğin bır bunaUm içinde olduğunu» soylemış tır. Gençlik üzerindeki bunalımda aılenın rolu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Leylâ Zilelı, Turkıye'de bır asi gençlik problemlnin olmadığını, sanayı gelıştıkçe problenun ortaya çıkacağını ılen surmuştur Zıleü, aşırı otorıter aıleden yetişen çocuklann şahsiyetsız, gevşek aıleden yetışenlerın mesuhyetsız olduğunu ıfadeyle, en ıjri aıle şeklının, demokratık aıle olduğunu soylemiştır. Hâdiseler arasında FELEK (Baştarafı 3 ncu sayfada) durrne.. hasretiyle kaatil olduklannın hikâyelerini eazetelerde okuyor, bnnların hasta rnhlarının cıddî u ilmi tahlillerini eIemle, bazan dehşetle öğreniyonız; lâkin bnnlar müstesna vakalar.. mihonlarda bir iki tane rastlanan marazi şeyler.. Hattâ Batıda bizim eski m»halle «selâ» larını andıran, andıran dejıl, onlardan kat kat sert \e tahripkâr kavgaları is güç ve ze\k edinen organi7e «döğüşken çençler» gruplan var.. kimisi motosikletli, kimisi coplu ve bıçaklı.. bunUr da kâh issizlikten, daha ziyadr ddfeiisme ihtı\acını du\an ve bunu gıdermek için fırsat ve bahane aravan bir âvareler zümresi... Gerisi, vani sn bizim ivi aile çocugn falân dedifimiz çocnk lar... Çoçiı gorenek tesiriyle eanesterlik özentisi, bir kısmı da dupedüz hırsızlık ve para kazanıp sefahet etmek için hırsızlık.. bnnların böyle vetismesinde aılenin kusuru j ok mudur?. Vardır. Fakat bunun nisbeti yuzde 25 i çeçmez. Çünkii, bu çocuklar havatlarını evde, yani aile içinde geçırmezler. Kimi mektebınde, kimi kahvede, kimi sinemada, kimi kimbilir nerede? Mekteplerimiz bâlâ programları ve tntumlan ile valnız birer tahsil, yani yeni tâbirle öğretim tnüessesesidir. He • sap, hendese, kimya okntnr. Terbiye kısmı ihmal edilmistir. Ruhi terbiyede çok tesiri olan müzik, ve plâstik sanatlar, spor gibi şeyler ikinci üçüncü plândadır. Hocaları ile talebe arasında eskiden mevcnt olan ruhî ve şahsî bağlar. simdi pek zayıftır. Çocnkları bos zamanIannda rnhan, ve bedenen sıhhatli yetistirecek knlupler mevcut de|ildir. Dünyada böyle müesseselerin pek knvvetli emsali vardır Banların basınd.t Amerikalılann büyük cemiyetleri varmıs. T.M.C.A. trskilâtı gelir. Japonların da böyle. Gerçi bu büvük teskilât, protestanlar tarafından kurulmuş ve idare edilegelmis bir mâessesedir. Fırsat bulursa protestanlık propagan dası da yapar; ama bunu da yine ahlâk düzjünliiğü ve kâmil insan yetiştirme gayesivle yapar. Bizde de böyle, dini veya yan dini gayelerle bir müessese kurulsun demem, buna da Iüzum yok; ama böyle teşkilâtlar kendisine mensup olan ve olmayan cençlere türlu vasıtalarla yardım eder, pek çok sevler öğre tir. Bir yabaneı tnuhitte onun elinden tutar. Mısafirhanesinde yatırır. Yani kotü tesirlerden korur. Bizde genı mzae gençlerı boyle kornya Ord. Prof. Sevig «Türkiye, bugünkü duruma, Hilâfet devrinde bile düşmemiştir» ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Adlıye bınasında. «Hukukçu' non toplumdaki önemi» konulu bır konferans veren Ord Prof. Vasfı Raşıt Sevıg Yargıtav Başkanı Imran Öktem ın, adaletın temelını «avunduğunu ıfade ederek, hâkımın baslıca gorevının ıktıdarı ehlıleştırmeğe çalısmak olduğunu bclırtmıştır Se\ ıg «Haklı görüslere karsı çıkanlar, Cumhuriveti yok etmek istemektedirler. Türkiye, bugün ku dnruma. Hilâfet zamanında bıle dusmemistir,» demıstır İZMİR Doğumunda ebehk yaptığı karısı ve ıkı çocuğunu bırakıp, çaldığı bır motorla Sısam'a kaçan Alman muhendısı Wılh Reckeweg'ın, tehlıkelı bır gangster olduğu anlasıltnıştır Bu husus, Alman «Revue» dergısı foto muhabırlerınden Verner Ebeler tarafından açıklanmi"îtır. öncekı gun, Emeklı Sandığının tatıl kövü santıvesının motorunu çalarak yurt dısına kaçan Wıllı Turkıvede de bır oto kaçakçıhğı mesele^mden mahkemeye venlmıMı Kuşadası'ndan kaçan Almanın bir gangster olduğu bildiriliyor Tecrubeli ev hanımı neden evinden TursıTî eksik etmiyor Orgeneral Tağmaç tatbikattan memnun 1 Ordu'nun, 7 gunden berl Denız ve Hava bırlıklerıyle yaptığı «FATİH66» tatbıkatı sona ermış, bır demeç veren 1 Ordu Komutanı Orgeneral Memduh Tağmaç; «"Mane\ra, birliklerimizin savaş eğitiminin en yüksck dereceje ulaştığuıı jösterdi» demıstır ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Hukumetın çahşmadıgı ıddıalarını Başbakanın «insafsızlık» dıye nıtelendırme'i uzerıne dun bır demeç veren CHP Genel Sekreter Yardımcısı tlhamı Sancar, «Asıl insafsızlığı hattâ daha ilerisini, kendisinin son günlerdeki mütecaviz ve maziyi inLâr eden sozlerinde aramak lâzımdır» demıstır ADANA CHP IL KONGRESt ADANA «Gulekçıler» ıle «Genel Merkercıler» ın en buj uk mucadelesını vereceklerı Adana ll Kongresi bu sabah saat 10 da Asrî Sınema'da başlıjacaktır. Sancar: «Demirel insafsızca konuşuyor» 150 Emniyet Müdürü (Baştarafı 1 incı sayfada) lıs Enstıtusu Mudurluğune, Ankara Emniyet Mudur Muavını Ismaıl Hakkı Demirel tstanbul Polıs Okulu Mudurluğune, Genel Mudurluk Teftış Hejetı uyesı Nıhat Ertürk Sıvas Emniyet Mudurluğune, Semıh Beşkardeş Merkez Mudürlüğüne. Genel Mudürluk 3 Şıtbe Müdüru Orhan Erdem tstanbul Emnıvet Mudur Vardımcılığına, Merkez Muduru Muzaffer Yılmaz Van Emnıiet Mddurluğune EMEKLİYE SEVKEDÎLENLER Dığer taraftan, Emnnet Genel Mudıirlüğunde genış bır tasfne hareketıne gınşılmış ve yaş haddı sınırı içıne gıren bır kısım Emnnet Mudurlerının emekh>e "ievkıne başlanmıştır. Bu arada ılk olarak tstanbul Emniyet Mudur Yardımci";ı Enver Yanıker tekaude sevkedılmıstır ISTANBtJLDAN TÂTtN EDILEN ÂMtRLER Musevi Hastanesinde dün gece yangın çıktı Balat Musevi hastanesının çatı kısmı dün gece yanmıştır. Amelıyathane bolumunün tavanından çıkan yangın, bazı hastalar arasında paruk yaratmış, bırçogu dışarı fîrlsrnjsttr, Daha sonra hastaJar tesktn edilerek, odalara toplanmıştır. Çıkış sebebı anlasılamayan yan gın, 2 saat devam ettıkten sonra, ıtfaıye tarafından kontrol altına aJınnaıştır. (Bastarafı 3 ncu sayfada) tık Patagonyalı ilim adamı ıçin bile bir sır olmaktan çıkmıstır. Parayı gdze alan her ülke, istedifi kadar çekirdek silâh depolayabilir. Bir rapora gore, basta Hindistan, Federal Almanya. Israel ve tsveç olmak uzere 16 ülke, halen çekirdek silâhlar imaline başlamak veya başlamamak uzerinde kafa yormakta ve karar arifesinde bulunmaktadır. Gorüldügü gibı, biraz aaha geç kalındığı takdirde, kütlevi imha aracı atom, meselâ barut veya TNT gibi adiyattan olacaktır. Sovyet Basbakanı Kosıginin çekirdek silâhlara sahip olan ülkelerin, çekirdek silâhlannı, çekirdek silâhı olmayan ülkelere karsı kollamnamayı taahhüt etmeleri, ilk bakısta cazip jörunebilîr. Ne var ki tarih, olaganüstü dnraınlarda knrn vaadlerin, şeref sözlerinin unutuldu • fnnan veya geri yvtaldugnnun ornekleriyle doludur. Zaten A merika da, Vietnam savası dolayısiyle kapıyı açık totmak istediginden, teklifi sempatik karsılamamıştır. Kavhan SAGLA.HER Dünyoda Bugün iyi nneFâmırleri sunlardır '» rehber ve i\ rehber olacak bir koruluş. bir müessese, bır te Turhan Berik Çanakkaleve. şekkul yok. Nnrettın özal Gıresuna Celâl Ama bu memleket, çok şflkür, Kıralioğln Merzıfona, Nnri Ser" henüz Batıdaki gibı salçın sadaroğln Ankaraya. Faruk Depıklıklara kapılmamış olan TSrk miralp tskenderuna. Muzaffer gençliginin her sevden evvel Barlas Izmıre Sürevva Sank An mektep içi ve mektep dısı faalıkarava Talât Eracun Nızıpe. Ha yetlenni ilmi usullerle tanzim lit Tüzün Luleburgaza, Hügeyin etmenin çâresini bulmazsa yazık Irmak Duzceve olur, bu kıymetli ve enerjik gençlige ve memleket e! Bu satırları okudnktan ve dünyada «cemiyet» m, şimdiki tâbirle «toplum» un gençliğe karÂnl vefatiyle bızleri sonsuz acısı olan vazifelerinin yapılmadılara garkeden bırıcık eşun, babafını kabul ettikten sonra artık mız, ağabeyımız ve dayımız bütün günahı ailelere yüklemek DOKTOR haksnlık olmaz mı? Aileler ancak ellerindeki zaman ve im DOXİK TAKVORYAN'ın kânlarla çocuklarına, o da tnu(TEKIRDAĞLI) avven bir yasa kadar, tesir edecenaze merasırmne iştırak lütfunda buiunanlara, çelenk gondebilirler. Bunu yapmıyanlar, her renlere, çelenk yenne hayır muşeyden evvel evlâtlanna kıymıs esseselerıne teberruda bulunanla. olurlar; ama, bundan ilerisi bu ra. telefon, telgraf, mektup ve devirde aileierin salâhiyeti huevımıze gelerek tazıyette bulunan dudundan dışan çıkmıstır; buakraba, dost ve tanıdıklara ve bilhassa Doktorlara Avukatlara, nun mes'uliyeti, artık hepimiIstar.bu) Tabıbler Odasına. Hacı zin sırtındadır. B. FELEK Ailesinin bütün fertlerinin, hele çocuklarının giydiği çamaşırlarm beyazlığı ile gurur duyan anneler daima Tursil kullanır. TEŞEKKÜR Çünkü Tursil * Daha beyaz yıkar. *Çamaşırlan yıpratmaz. * Elleri bozmaz. *Çok hesaphdır. T l i r S İ l "tecrubeli ev hanımının çamaşır fozu" Bekır Müessesesıne ayrı ayrı teşekkure teessurümuz mânı olduğundan mmnet ve şukran hıslemızın ıblâğma gazetınızın tavassutunu rıca edenz. Aılesi: Arusyak Tıkvooan Avukat: Ba; ve Baj«n Antranik Takvoryan ı « Vıldızyan ALTIN Cumhutı; et Reşat Hamit Aziz Napolyon 34 Ayar kulçe 9520953» 1640016500 llSOO11900 1040010560 99001NOO 14151417 Varto'da eskiciler (Baştarafı I ıncı saytada) lenemediği gibi, elde mevcut imkânlann halka ulaştınlmadığı gö rüldü. Burada ilgili makamlara bir ihbarda bulunmayı görev biliyorum. Elimdeki elbise Varto köylerine Almanya tarafından var dım olarak gönderilen malzemedendir. Orada arkadaşlanmız tarafından bir satıcıdan satın alıomış ve tutulan bir zabıtla yardım malzemesi olduğu tesbit edilmistir. Bu konuda köy muhtannın verdiği mühürlfi belge elimdedir.» F.LBİSELER NASIL SATIN ALINDI? Orta Doğu Teknık Ünıversıtesı Öğrencı Derneğı Başkanı tarafından gösterılen elbise, Oİ3.TÜ. oğrencilennden Seçkın İnceeefe tarafından Vartonun Yedikavak koyünden alınmısıtır. Elbıseyı sa tan sahıs «Bunlan bir toptancıdan aldım» demistir. Seçkın tnceefe ve diğer ögrenciler satış sırasmda bir zabıt tut rnuşlar ve Yedikavak muhtan Ab dullah Fırat zaptı ımzalamıştır. de soz alan doğulu öğrenciler, ozellıkle, felâketzedelere yapılan yardımı zamanında yerine ulaştırmıyan hukumetın tutumunu tenkid etmışlerdır. 500 e yakın doğulu oğrencinın katıldığı mitıngde. çu dovizler dıkkatı çekmıştır. «Menteşoglu, önce insanlık, »onra Bakanlık 3000 sehit yetmeı mi? Gerici basın, yine alçaksın Trahom, verem, kanser dofuda kol gezer Hay siyetimızi kanla voğurmusuz Soğuktan donacagız Kefen parası istemeı Yabancılar etti hibe, vurgnncular indirdi cebe Doğuya kanlı kefen, batıya çeyiz Doğulu parlâmenterler, iyi uykular Doğulu inledi, beyler dinledi.» IKi ESKi NAZi üç gün bilhassa Hess için çok T O rucu oldu. Bütün bapis hayatı«İKTISAT BEYNİ» mızda oldoğu gibı. bu sefer de Hıtler'm sabık Muavıni 72 yageride tek bagma kaldı.» şındakı Rudolf Hess, müebbet Gazetecllenn sorularına cevap hapıs hükümlüsüdür. 61 yaşınveren Speer tıapıshaneden çıkdakı Albert Speer, Hıtler rejımadan önce Hess tle konustuğumın «iktısat bevnı» vdı ve sılâh nu bellrtmış «HessMn aklî muvaendüstristol yönetmişü 59 va zenesi yerinde midir?» sorusunu şındatd Baldur von Scnıracb, Hıtşu şekilde cevaplamıştiK ler gençlik aarefcetimn ük ııder.> « Bu soruya cevap vermek ı » di. Onlü Spandau hapishanesın temem. Sadece Hess'in âsabi çöde sıhhaö bozulmuş ve tek gökiintnipr ıcmde bulunduğunu söyzünü tcaybetmıştir. liyebilirim.» HÂTIRALAR Speer, hapısten çıktıktan az sonra, civardaKi Dir otelöe basın Von Schırach ise önce gazetetoplantısı düzenlemıştır Ozennde cılen atlatmayı basarmış, fakat mavi bir kostum çızgui bır fcra sıkı bır takıp sonucunda, Berlm vat bulunan Speer basın men Hılton otelinın holunde yakalansuplanna şunlan söyiemıştir: mıştır. Verdığı kısa demeçte, «Hapishanede geçirdiğlmiz son «Ingiliz askerî hastahanesi ve dok torlanna teşekkür etmiş ve sükranlarını bUdirmistir.» Von Schırach, oğlunun yardımı ıle asansore doğru yurumeye ça Baştarafı 1 İncı sayfada lışmış, bu arada kımlıgı bılmmıDanıştay ılâmına dayanarak deyen bır şahıs «Hiç de hapiste vam edeceklerdır Bu arada ışaç kalmışa benzemiyor» dıye baveren aleyhıne açılan dâva da ğırmıştır Otelın holundekı kandevam edecektır. şıkhk asansorun kapısı kapanana kadar surmuş, daha sonrd orDanıştay kararı. boru hattı ıştalık yatışmıştır çılenne sendıka tarafından tel Von Schırach'ın çazetecılenn grafla duyurulmuş ve ısçıler asorularına cevap vermek ısrasında buyük sevınç yaratmış tememesinın sebebı, hâtıralarını tır «Stern» mecmuasına satmasmdan Öte yandan Turktş, dun, grevılerı gelmektedır. le hıçbir ılgısı bulunmadığını açıklamıştır. DtYARBAKIR Danıştay kararından haben olmayan işve(Baştarafı 1 inct Sahıfede) ren, PıpeLıne ışçılenne Pazartesır bloka sokmak. Kıralı devirsı gününe kadar muhlet vennış mekti. Bu ise "50 subay da karış ve o gıine kadar ışbaşı yapmalamıstır. ASPIDA, hâien mevcutn istenmıştır. tnr.» tşçıler; eylul ayı maaşlarını dun de alamanjış ve ıkazlara REDDEDIYOR rağmen ışlerıne donmemışlerdır Bu suçlamalar konusunda PaDun maaşlarını almak maksadı pandreu, «İddialar, delillerden ıle Pırınçlık bucağındakı şantıyoksundur. Bir cana\ar yaratmak jede toplanan ışçilere, ışveren için, aylarca uğraşılmıştır. Suçlu temsilcılen, maaşlarının pazardeğüiz. meselenın adalet önune tesı gunu odeneceğını, bu ara gelmesini istiyoruz» demıstır da ışbssı yapmıyanların da ılışHalen Merkez Bırlığı lıderi okılennır kesıleceğını bıldırmi}lan Papandreu ıle oğ'unun tevkof lsrdır. edılmesi bekienmektedır. Baştarafı 1 tnct sayfada Hikmet 492 11516 Arslamlı Yenı 400 model Çatal kaşık sanayfl Doğulu öğrenciler, dün Ankara'da bir miting yaptı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Deprem felâketıne uğrayan doğu kentlennm oğrencı derneklerı tarafından dun Kurtuluş meydanmda duzenlenen miting MODERN ÇEŞİTLERİNİ TAKDİM EDER Otel, Restoran Kantın, Hastahın», Okul va Fabnka İçin her Ihtıyaca uygun çeşıt ve modellsr TEMDİT İLÂNI İstanbul Valaflar Başmüdürlüğünden : (19344 76) 1+ra keşıf bedellı (1450.86) bra geçici teminatlı Guraba Hastanesi 1966 > ılı onarımı işinm 28'9/1966 gunu yapılan ıhalesıne talıp zuhur etmediğinden 10 gün muddetle temdide bırakılmış olup, ıhalesi 7/10/1966 gunu saat 11 de İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde toplanacak Komısyonda açık cksiltme usulu ıle yapılacaktır. Taliplerm, dosjasını görmek ve lüzumlu malumatı almak üzere Onarım Şubesıne müracaatı Uân olunur. (Basın 21182/11501) KARIŞIKLIKLAR Konuşmalar sırasında unıversıteh gençler arasında bırden bır kaynaşma gorulmus ve elınde bol mıktarda «Yeni Akıs> ı=ımh dergı bulunan bır sahıs, bunları dağıtmaya başlamı^tır Arka kapağı eskı Turkçe harflerle basılmı? bulunan dergının dağıtılması sırasında bazı karışıkhklar olmuş, fakat ılgılılerın mudahalesıvle durum, yenıden duzene gırmıstır. Danıştay SATIŞ MERKEZI: Tahtakaie, Tomruk çıkmazı 40/A Te!. 27 30 57 İlâncılık: 5648/11485 20 Vali Atinada heyecon EDISON AMPAJU£B\ L gün ısıgını aratmaz! İlâacılik: ftll5/U487 (Baştarafı 1 inci tayfada) RUI. Hayri Orhon. Alâattin Eriş, Nuri Atay, Fazıl Uybadın, Kâzun Sadl Suer, Esat Kaya Aymak, Fuat Alper, Alâattin Sanalioğlu, Ahmet Demir, Bekir Suphi Aktan, Cemal Dinç. Yapılması düşünülen tasfiye sonucunda Merkez Valiliğı kadrosunun yeniden 13 veya 18 e indirıleceğı ifade olunmaJttadır. îlgihler once Danıstay kararı ıle gorev al«n 15 kişının emekll edılmesının duîunuldüğunü belirtmektedııler.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle