13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CDMHURİYET 2 Ekim 1968 SAHtFE BS? Dışarda okuyanlarla Hgiti yönetmelikte değişiklik yapıldı Bakanlar Kıırulu, Türk öğrencüeriıün yabancı memleketlerde okumalan ile ilgili yönetmeük hükmünde değişiklik yapmıştır. Dünden itibaren yürürluğe giren değişikliklerin belli baslı kısımlan, şöykdir: g E n ı z Hse veya lise dengi meslek okulu mezunu olup, yabancı memleketlerde yüksek öğrenim yapmak isteyenlerin, «dövizsiz özel» öğrenciliklerinin tamnabümrsi için, bu gibilerin, öğrenim süresince her türlü masraflannın mahallinde karsılanacağına dair muteber bir şalus veya müesseseden alacaklan bir garanti belgesini, Türk temsil makamlarına tasdik ettirerek, Mlllî Eğitim Bakanlığına ibraz etmeleri lâzundır. £ Devamlı olarak dış memleketlerde lkamet eden Türk vatandaşlarının çocuklarının dövizsiz özel öğrenci olarak kabul edılmeleri, MiUl Eğitim Bakanlığının takdirine bağlıdır. A) Tabancı memleketlerde dövizsiz özel öğrenci olarak okuyanlardan, dil öğrenimlerini bitirerek esas öğrenimlerini muntazam yürüttüklerini okul belgesiyle tevsik edenlere. müracaatları halinde, öğrenci Müfettişliğinin müsbet mütaliası alınmak şartıyla. döviz tahsis edilebilir. Sü BİZİH Mithat Paşa'nm ihya ettiği Rusçuk Mimar Sinan'ın Rüstem Paşa için yaptığı şaheser cami de Türk Rus savaşları sırasında yıkılmıştı S DENİZE ÎNDtRtLDl Aygaz hesabına Haliç Tersanesinde insa edilen 430 ton Aygaz taşıyacak tanker dün Suna Koç tarafından denize indirilmiştir. Ipraş rafinerisinden Ambarlı mevkiinde insa edilmekte olan dolnm istasyonuna Aygaz taşıyacak tanker 6 milyon liray» mal olmuştnr. 61 metre boy ve 9 metre genişliğindeki Aygas tankeri 800 beygir knvvetinde olnp 12 mil lüratindedir. Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) "Tarih boyunca Türkiyenin kaderine Rus komşuluğunun etkileri,, incelenecek «Tarih boyunca Türkiyenin kaderine Rusya komşuluğnnnn etkileri» konusunda bir yarışma dü zenlenmiştir. Ahmet Dallı'nın teşebbüs ettiği yarışmaya katılan yazılar, profesörlerden kurulu bir jüri taıafından incelenecek ve birincıye 4.500, ikinciye bin ve üçüncüye de 500 lira mükâfat verilecektir. Yanşma şartlan arasmda, yazıların üç sahifeyi geçmemesi ve hiç bir yerde yayınlanmamış olması da bulunmaktadır. Ahmet Dallı, yarışmaya neden lüzum gördüğü konusunda şöyle demiştir: «Üzülerek müşahede etmekteyim ki, Türk • Rus münasebetlerinin tarihi seyri ve Rusyanın Türkiye üzerindeki emeUeri hakkında yeni yetisen nesiller kâfi derecede bilgi sahibi defildirler. Bunun sebep ve âmillerini bilmemekle beraber, bu noksanı mil li terbiye ve irfanımız için bir noksan telâkki etmekteyhn. Bizl tehdit eden tehlikelerin hangi istikametten ve ne suretle egleceği ni iyice bilmeleri, kendilerini ve kendilerinden sonra gelecekleri bu bilginin şuuru içinde yetiştirmelerinin millî selâmet ve bekamız yönünden bir lüzum olduğana inanmaktayım.»* "" ' s Moiz sahfe altınları nasıl aldığını anlaftı Musevî emlâkçı Moiz Levi'ye. altın suyuna batınlmış gıimuş mecıdiyeleri «Hakikî altmdır» diye vererek karşılığında 300 bın lııalık senet almaktan sanık Sultan Ceylân'm duruşması, 3. Ağırceza'da baslamıştır. Gözleri iyi gormediği için başkalarının yardımiyle yürüyen Levi, olayı şoyle özetlemiştir: «Sultan ve kocası Aşir, sonradan sahte olduğunu anladığım altınları bana getirmışlerdı. Elımi, onların yanlarında, Bir süredenberi açık bulunan Vedat ismınde biri tutarak, Deniz Nakliyat Genel Mudur senedi imzalattı. Benim, her iki Yardımcılığına, süvarilerden elim de çolaktır'» Kudret Şengül atanmı^tır. Iddıayı reddeden sanık kadın hakkında, 4 yıl önce de aynı konuda 2 dâva açılmıştı. Duruşma, senetlerin incelenmesi için. başka gune bırakılmıştır. Istanbul ve dolaylarında dün erken saatlerde bastıran sıs, genellikle deniz trafığinde bazı aksaklıklara sebep olmuştur. Bu arada, Şehir Hattı vapur seferlerinden saat 5.55'deki Köprü • Adaiar seferi yapılamamıştır. Aynca, Beykoz Kavaklar Köpril seferleri de, saat 9'a kadar yapılamadığından yolcular, iş yerlerine, kara nakil araçlariyle gitmek zorunda kalmışlardır. D. Nakliyat Genel Müdür Yardımçılığına K. Şengül atandı BUGUN HAVA Yeşilköy Meteoroloji îstasyonundan verilen bilgiye göre yurdumuz, Rusya üzerindeki bir yük sek basınç ile Basra körlezindekl alçak basınç sistemlerinin etkisi altında bulunmaktadır. İlgililere göre, bugün şehrimis de bava; yer yer sisli ve sonraları çok bulutlu olacak, rüzgârlar değişik yönlerden hafif esecektir. Hava sıcaklıgı 1425, derece arasında olacaktır. Denlz suyu sıcaklığı ise 20 derece. Brezilya Maden ve Enerji Bakanı geldi Brezilya Maden ve Enerji Bakanı Mouro Thibau Istanbul'a pelmiş, Enerji Bakanı Deriner tarafından karşılanmıştır. Türkiye ile Brezilya arasında birçok bakımdan benzerlik bulun duğunu belirten misafir Bakan, «Özellikle, teknik UiskUerimizi artırabileceğimizi ümit ediyorum» demiştir. M. Thîbau, yann Arikara'ya gidecektir. Tek dersten sınava girip basarı gösteren öğrencilerin kaydolabilmesi için, Tatbikî Guzel Sanatlar Yüksek Okulunda muracaat süresi 4 ekime kadar uzatılmıştır. Tatbikî Giizel Sanatlarda kayıt süresi uzatıldı Ekim 2 Cemazivelâhır 17 Şehre karpuz, şeftali ve incir götören tırnaklan boyalı köylü kızıyla, şalvarlı kadın yanyaoa oturuyordu koltukta.. Pencereleri açılamıyan havasız ve içerisi balık istifi dolıt otobfiste kimler yoktu Id... Hem kucağmda, hem karnında çocuk tasıyan kadınlar, bastonln ihtiyarlar, civar okullara giden neşeli genç öğrenciler... Hepsi ayn birer portre çiziyordu gözlerimin önünde... Bu arada, âşina operalardan biGenç kadın, konservatuarın mü rinin tanmmış aryasını duyar gizik kısmını bitirmiş, bir süre lıbi oldum. Böylesine hurda bir osede öğretmenlik yapmıştı. Bu tobüsün içinde, köylülerin arasınarada kocası mühendis olmak ısda opera melodileri! Hayret etteyince Kneksia, daha fazla para memek mümkün değil! kazanmak için fabrikaya girmışNihayet başnnı arkaya çevirinti. Bulgaristanda bir müzik öğce bu sesin sahibini buldnm. retmeni 80 • 100 leva aylık alıyor«Acaba yabancıyı rahatsız mı du. Fabrika işçisi ise 180 • 200 leettim?» gibilerde kadıncağız suva... Fakat şimdi yüzüp yüzüp suverdi birdenbire!.. kuyruğuna gehnişlerdi sıkıntının. GUlerek: 1,5 sene sonra üniversiteyl biti Devam, devam lutfen devam rıyordu kocası... O zaman, fabcdiniz, dedim .. rikada ağır çalışmayı bırakacak, Ama boşuna gayret, bir çekinyine öğretmenlik yapacaktı. genlik girmişti araya. Uzun müdPedakâr kadın bir ara düşündet sustuktan sonra konuşmaya dü düsündü ve dedl kl: başladık Ruscuklu Kneksia ile... Biliyor musunnz? Ben konsmer, iri vücutlu, siyab saçlı servatuan bitirdikten sonra önce ve güldükçe öndeki altın dişl operaya girdim. Soprano... Mezzo p r i n i n e n hatAVAtH SOpranOydum... görünen hareketli, /»onlı hir canlı bir Sonra acıyla buruşturdu yüzükadındı Kneksia... Annesi Rus, nü: babası Bulgardı. Ruscukta bir fab rikada çalışan melez güzelinin el Ama şimdJ sesim kalmadı. leri hayli biçimliydi ama, avuçlaSiçara aüp götürdü her şeyi! .. rınm içinde sert ve sa^ nasırlar Kneksia bir şey hatırlamıs gigörülüyordu. Birbiri arkasına bi tekrar konuştu: yaktığı sigaralar sık sıl öksürtü Ferhan Onat ne >apıyor . yordu genç kadını. Ferhan Onat... O buraya geldiği zaman kendisini iki defa dinle« Babamın annesi Leh, babadün .. En beğendiğim ses Fersı îtusmuş, dedi Kneksia... han'dır... Ve sonra ilâve etti: Bizim gibi budut şehirlerinOnunla konuşurken yanımızda de oturanlann kaderi daima böy* oturanlar da bizi dinliyor, zaman le oluyor!.. Kanşıyoruz birbirizaman sohbete katılıyorlardı. mize .. Ruscukta yaşıyan 70 yaşındaki an Sayısız istılâlar, savaşlar görnesine bakan, 9 yaşında kızını omüştü Ruscuk... Osmanlı • Rus kula gönderen, kocasmı mühenmuharebeleri ...Daha sonra, Bidis yapmak için didinen bu faal rinci ve Ikinci Dünya çatışması... kadın herkesin sevgisini ve takSel gibi akıp geçen ordular... Ve dirini kazanmıştı kısa zamanda... nihayet onların bıraktıklan çoRuscuğa yaklaşırken artık yolcuklar!... cular susmuş, az sonra kavuşaca abahın çok erken saatlerinde başımı otobüsün camına dayamış, eksik kalan uykumu tamamlamaya çahşıyordum. Önlerinden süratle geçtiğimiz meyva bahçeleri ve el sallayan çocuklann bıdanık, titrek hayali köhne otobüsün sarsıntısıyla büsbütün tanınmaz hale geliyordu... Rusçuk Varna demiryolu Mi'hat Pasanuı Tuna Valiliği sırasında yapümıstı. Bu Osmanlı Devletinin ilk demiryolu idi. Yukarda. Rusçuk'da bir hâtıra olarak saklanan Sultan Abdülâzizin hususi \ agonunu göriiyorsunuz. ğı yakınının heyecanına kapılmış tı. Şehrin içine girdikçe büyük binalar, geniş parklar ve iyi glyimli insanlar görüyorduk... Yolculuğun sonunda artık takatlan kalmıyan küçük iocuklar koro halinde aglamaya başlamışlardı. Ve arkadan yine Kneksia'nın mı nltı halinde berrak sesi geliyordu!.. anunl Sultan Süleyman zamanında kurulan Ruscuğu adım adım geziyordum. Daha önce bir balıkçı köyü olan burayı Türkler mâmur hale getirmişler, önce kasaba, sonra Tunanın en gözde, en hareketli şehri yapmışlardı. Ruscuk aşağı yukan iki asır, Balkanlanı. erdüstri, ticaret ve kültür merkezi olmuştu... Şmdı bir kosede: Slav ve Latin mimarisi karışığı meşhur Ruscuk operası.. Tiyatro ve kültür merkezi... Sonra adım başına; kıralhk devnnin kuleli köşkleri, sarayları yükseliyordu... Yas lı, fakat dinç, yemyeşil agaçlar, bakıı.ılı packlar... Güler^üzlü vu muşak Ipşanjar süslüyooJu sokak lan... ' Gözlerim bu arada Mimar Sinanın Rüstem Paşaya yaptığı camii aradı. O şaheser de diğerleri gibi, Türk • Rus savaşlan sırasında yıkılmış, yeri bile kaybolmuş tu! O zamanlar Ruscuk Türklert ticaretle uğraşırlar, Romence ve Bulgarca bilirlerdi... Haftada bir pazar kurulurdu, o gün köylerden binlerce insan RuscuSa iner, malını satar, ihtiyacı olan malı alırdı... Kasabada 2200 ev vardı ki, sadece 200 300 kadarı Hırisüyanlara aitti. Şimdi ise Ruscukta 150 • 200 aileden fazla Türk bulamazdınız... önce mülkl taksimatı kurdu, son ra âsayişi getirdi. Ama eskiye taraftar geri kafalılar bugün olduğu gibi, o gün de ıçimizi yiyor, ke miriyordu! Şeyhülislâm Sadettin Efendinin yetıştirmelerinden Ruscuk naibi Süruri Efendi \e avenesi, Pasaya, onun islâhat hareketlerine karşı amansız mücadele açmışlar dı. (Ne acı tesadüf ki; aynı Süruri Efendi, Mithat Paşayı idama mah kum edilip Taif zindanına gönderen düzme mahkemenin baskanhğına seçilmişti Abdülhamit tarafından..) Bütün engellere rağmen Mithat Paşa yılmıyordu. Tuna vilSyetinde ilk defa geniş yollar açtınyor, binalar kurduruyordu. Ticarî faaliyet derhal emniyet altına alınmış, âsayişi gerektiren bütün tedbirlere başvurulmuştu. «Menafi Sandığı». «Tuna Ticaret Vapurlan Şirketi», «Araba tie Nakliyat Şirketi». Teknik tednsat için «İslflhhane» hastahaneler. fab rikalar hep onun üç buçuk yıl süren valiliği sırasında vapılmıştı... u v Dahası var. Solyada ilk Ziraat Bankasun kuran ve Osmanlı İrrf paratorluğunun ilk demiryolunu Ruscuk • Varna hattında insa etti ren yine Mithat Pasaydı... bin nüfuslu Ruscukta Eezerken bir şimendifer atölyesini gösterdiler .. Mithat Paşa devrinde tnşa edilmiş .. Daha ileride Bulgar de miryollannın müzesini dolaştık . Sultan Azizin hususi vagonu... Mit hat Paşanm getirttiği lokomotifler şimdi hepsi bir kenarda o gün lerin hâtırası olaruk duruyordu.. Anadoludan almış eetirmış, Rumeliye vermişiz .. Oralan ihya edip donatmışız.. Taa Budapesteye kadar bütün varlığımızı gön dermişiz!. Biraz da: ev sahibinın kendi paymdan kesip, misafirine ikram etmesi gibü. Elbette «Rumeli bir gün elimizden gidecek» diye düsünmemışiz o zaman. Misafir 600 yıl kalır mı hiç? Ama yine de varanamamışız, bir takım vabancı tarihlere, bir takım tarihçilere!.. Yıkmamışız. yapmışız! Yememişiz, vedirmişiz... Ashnı onlar da biliyor biz de... Bu bakımdan vicdanımız rahat, serhat boylannın sehitleri huzur içinde dinlenlyorlar şimdi.. E K 5 55 12 03 15 21 17 51119 21 4 13 10.25 ELEMAN ARANIYOR Itbalât ve İhracat işlerinde tecrübell', Almanca, İngilizce, Fransızca lisanlarından bir veya ikisini iyi bilen muhtelif departman müdürlük ve şeflikleri için eleman alınacaktır. Elektrik, Makine veya Kimya Mühendisleri ile idarî tecrübesi olanlar tercih edilir. Miiracaat: MEHMET KAVALA Karaköy Nesli Han Dâncüık: 6015/11490 Mimarlaı Odasından Dnyurulur Samsun İli Daimî Encümeni Başkanlığınca Samsun Özel İdaresine ait 200 yataklı Turistik Otelin avan ve tatbikat projelerinin yaptınlmMi işinin 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi hükmüne istinaden kapalı zarf usulü ile eksütmeye konduğu ilân olunmaktadır. Proje yarışmaları ve ihaleleri 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine gdre değil ancak 2490 sayılı kanunun ekli olan 6150 sayılı kanuna göre yapılabilir. Bu nedenle adı geçen İş Türkiye Mimarlar Odasınca boykot edilmiştir. Üyelerimizin eksütmeye kaülmamaları katılacakların sorumlu olacaklan bildırilir. (Basın 21197/11495) m HaceHepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığından: 1 Fakülte Öğrenci İşlerine bağlı Öğretim, Rehber!ik Danışma, Araştırına Yayın Bürolan ile Ders Araçları ve Ders Kılavvzlan servislerini yönetmek üzere bir idareci aranmaktadır. 2 Eğitim, İdarecilik, Sosyal veya Siyasî Bilimlerde Yüksek Öğrenim görmüş ve tecrübe kazanmış, yabancı dil (tercihan İngilizce) bilen erkek adaylann kısa hâl tercümeleri ile yazıh olarak Fakülte Dekanhğına müracaatlan ilân olunur. 3 Müracaatlar gizli tutulacak ve seçilen adaylar mülâkat için ayrıca çağrılacaktır. (Basm 21017 A. 12852/11476) Parça Bez, Telef ve Hurda Satılacaktır SÜMERBANK DENİZLİ BEZ FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN : 410/1966 salı günü saat 14 de fabrikamızda parçabez, telef, hurdalarımız pazarlık suretiyle satılacaktır. Mezkur günde saat 12 ye kadar teminat yatırılması kabul edilecektir. Şartname ve gerekli izahat Fabrikamız Ticaret Servisinden alınabilir. (Basın 20963/11494) İşte tipik bir Bulgar kızı... Lise son sınıfta çalışıyor. okuyor ve bir otelde asrın başlannda Ruscuk Osmanlı devletinin büs• bütün alakasmı çekti... Savaşlar, bu zengin, bu verimli şehrin, stratejik bir ehemmiyeti olduğunu da ortaya koyuyordu. Hele Balkanlarda başgösteren isyanlar, asayişsizlik nihayet Sultan Azizin Mithat Paşayı oraya göndermesine sebep oldu. Ruscuk için, bundan büyük mutluluk düşünebiliyor musunuz? Vidin ve Silistirede ldarenin iyt olmadığma daır şifc"yetlenn a ^ tığı, Ruslarm «Balkanlarda Bulgarlara zulmediliyor» diye leryat ettiği sırada (1864) Mithat Paşaya Tuna Vüâyetı Vahligi verildi... Silistre, Vidin, Niş, Ruscuk hep onun idaresi altındaydı uzun müd det, tâki işler düzeUnceye kadar. Mithat Pasa Tuna vılâyetinde « YARIN ŞUMNU'DA TOBUL CAMİDE CUMA NAMAZI KILANLAR YÜKSEK OKUL YE LİSE MEZUNLARI ARASINDAN İMTİHANLA LİSAN BİLEN ELEMAN ALINACAK T.C* Ziraat Bankası Geııel Müdürlüğünden: 1 Bankamız dış muameleler servisleri kadrolarına; yabancı dil bilen (İngilizceFransızcaAlmanca) yüksek okul ve lise veya bunlarm Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilmiş yabancı memleketlerdeki muadilleri arasından yazıh ve sözlü smavla lüzumu kadar eleman alınacaktır. İsteklilerin sınava giriş tarihinde (301 yaşını geçmemiş olması ve askerlikle ilgisinin btılunmamasi şarttır. 2 Kazanan yüksek okul mezunlan normal staj süresinin sonunda yapılacak chliyet sınavmda da başan gösterirlerse ŞEF MUAVİNİ olarak Eörevlendirileceklerdir. 3 Yazıh sınavlar Ankara'da Genel Müdürlükte, İstanbul Karaköy ve İzmir Şubelerimizde 17/11/1966 tarilıinde öğleden evvel ve sonra yapılacak ve yazılı sınavda kazananlar ayrıca bildirilecek yer tarih ve mahalde sözlü sınavdan geçirileceklerdir. 4 Birinci maddade yazılı okul mezunlaruadan sınava kablmak isteyenler; sınava girebilme şartlan ile yollamalan gereken belgeleri, i!k intisapta verilecek Ocret ve diğer lüzumlu malumatı muhtevi broşürleri üçüncü maddede bildirilen bankalarımızdan temin edebilirler. 5 İsteklilerin engeç 14/11/1966 tarihine kadar hangi yabanc. dilden sınava girebileceklerini ve adreslerini açıklayan pulsuz bir mektup veya telgrafla smav yapılacak bankalanmıza miiracaat ederek giriş kartı almalan lâzımdır. (Basın 21155 A. 13007/11499) YÜKSEK OKUL MEZUNLAR! ARASINDAN İMTİHANLA ELEMAN ALINAGAK T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden: 1 Bankamız münhal kadrolarma; İktisat, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi (Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu) Hukuk Fakültesi veya bunların Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilmiş yabancı memleketlerdeki muadillerinden mezun ve sınava ginş tarihinde (30) yaşını aşmamış olanlar ve askerlikle ilgisi bulunmayanlar arasından yazıh ve sözlü smavla lüzumu kadar eleman alınacaktır. 2 Kazananlardan normal staj süresi sonunda yapılacak ehlıyet sınavmda da bsşarı gösterenler ŞEF MUAVİNİ olarak görevlendirilaceklerdİT. 3 Yazıh sınavlar Ankara'da Genel Müdürlükte Adana, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir; İstanbul (Karaköy)' İzmir; Sivas; Samsun ve Trabzon şubelerimizde 141516 kasım 1966 tarihlerinde öğleden evvel ve sonra yapılacak ve yazıh smavda kazananlar ayrıca bildirilecek yer, tarih ve mahalde sözlü sınavdan geçirileceklerdir. 4 Birinci maddede yazılı Fakülte, Akademi ve Yüksek okul mezunlanndan sınava katılmr.k isteyenler; sınava girebüme şartlan ile yollamaları gereken belgeleri; sınav konularını; ilk intisapta verilecek ücret ile normal staj devresi sonunda tâbi tutulacaklan işlemleri ve diğer lüzumlu malumab muhtevi broşürleri 3 üncü maddede bildirilen bankalarımızdan temic edebilirler. 5 İsteklilerin engeç 10/11/1966 tarihine kadar pulsuz bir mektup veya telgrafla sınav yapılacak bankalanmıza miiracaat ederek üntıhana giri; kartı almalan lâzımdır. (Bagın 21155/11518) "3 t L A N PTT Genel Müdürlüğünden 1 Meslekl bir kursu müteakip tesislerimizde teknisyen olarak çalıştırılmak üzere, sanat enstitüsü mezunlan sınavla, alınacaktır. 2 Sinav 17/10/1966 tarihinde P.T.T. Bölge Başmüdurluklermde yapılacaktır. 3 Aranan diğer şartlar: a) 30 yaşuıı geçmemiş olmak b) Askerliğini yapmış olmak veya üd yıl askerlikle Uişkileri bulunmamak. 4 tsteklilerin 15/10/1966 tarihine kadar P.T.T. Bölge Başdürlüklerıne müracaatla giriş fişi amalan İlân olunur. İlân tarihi Gazetenin neşir yeri 2/10/1966 Ankara • tstanbul • îzmirde intişar eden 2 şer gazetede 6/10/1966 » » » > » 11/10/1966 » » » » » (Basın: 21120 • A 12957 11500) ^ NE'STI/E Türk uyruklu ^ KALİFİYE BAYAN SEKRETER ARIYOR Aranan vasıflar : Türkçe ve Fransızcaya hakkıyla vakıf, bu iki dilde kolaylıkla tercüme etmek; Fransızca mııhaberat için dikte alabilmek, İyi daktilo bilmek; Hfitasız ve süratli çalışmak. tstanbul 3 üncü lcra Memurluğundan: 63/2432 B:r borcun ödenmemesinden dolayı hacizli olup satılmasrna karar verilen iki kalemde 20 teneke ve 360 kilo 1440. lira muhammen kıymetinde harca katılan Sika 6/10/1966 perşembe günü saat 12.30 dan 13' e kadar Aşirefendi Cad. Zümbüloğlu Hanı kapısında açık artırma ile satılacaktır. O gün verilen bedel muhammen kıymetin % 75 ini bulmaz veya hiç alıcı çıkmazsa 10/10/1966 pazartesi günü ayni yer ve saatte iklnci ve katî satışı yaplacaktn, İsteyenlere 100 kurusluk posta pulu karşılığında satış şartnamesi gönderüir. Almak isteyenlerin mahallinde hazır bulunacak memura müracaatlan ilân olunur. 13/9/1966 (B»sın 5706/11517) Verdiklerimiz : Tatminkâr ücret; iyi bir iş ınuhitî Fransızca el yuzılı miiracaatların 15 Ekim 1966ya kadar Şişli P. K. 46 udresine göndenlnıesi veya 48 08 0947 38 74 ten telefonla randevu alınınası. ^^tfBa^B^B^^ ^^a«5BS^^^ % NES:T,LE r r» n İlancUık: 6088/11488
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle