19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Soğukalgınlıkları için V/ICKS 'Sürmek...Kifi(/ir!~' •VAPORUB umhuriyet 43. yıl soyı 15149 KÜRüCüSU:CTJNTJSNADÎ Telgraf ve mektup 1 adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 2 2 4 2 9 6 22 42 97 22 42 98 22 42 99 NEDEN HIRiSTiYAN DfGiLiM İngilizlerin Nobel Armağanını kazanraış, büyük filozoflan Bertrand Hussell, bu kitabında bilim açısından din ve inanç konusunu ele alarak önümüze aklın ve özgür düşüncenin kesin kanıtlarım seriyor. Russell'in özgür düşünmeyi vasaklayan bütün doktrinlerin karşısında olduğunu belirten bu önemli eseri Varlık Yayınlan Faydab Kitaplar serisinde 5 lira fiyatla çıktı. İlâncılık: 6101/11484 Radar Reklâm: 1036/11515 Pozor 2 Ekim t966 Vartolu eskiciler Alman yardımı I elbise satıyor DOGULU ÖGRENCiLER ANKARA'DA DÜN BiR MiTiNG YAPTILAR Londra Asfaltında Traf ile Faciası : BORU HATTI IŞÇILERI EYLÜL MAAŞLARIN1 ALAMADILAR İki minibüs çarpıştı: 11 ölü, 20 yaralı var ondra asfaltının Küçükçekmece kavşağında, trafiği yöneten bir inzibat erinin gözleri onünde iki minibüs çarpışmış, 11 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştır. Olay, dün saat 17'de, fazla sürat yüzünden vuku bulmuş, her ıkı minibüs de hurdahaş hâle gelmiştir. Ambarlıdaki Etibank Hidro Elektrik Santralmda çalışan bir grup işçinin hafta tatillerini geçirmek üzere tuttukları 34 FK 812 plâkalı minibüs, tam kavşakta, diğer yönden gelen 34 AS 146 plâkalı minibüs ile çarpışmıştır. Vasıtalar, gayet süratli geldiklerınden, çarpışma da çok şiddet li olmuştur. Kaza sonunda minibüslerde bulunan yolculardan 5'i derhal öl müş, 26'sı ağır yaralanmışlar. Yaralılardan 6'sı da, kaldırıldıkları hastanelerde can vermişlerdir. Kazanın, Etibank işçilerinin bulunduğu minibüs şoförü Yalçm Kâhyaoğlu'nun fazla surat yapması ve ayrıca yolu sollamasından meydana geldiğı anlaşılmıştır. Gerek Yalçın Kâhyaoğlu' nun, gerekse diğer mınibus şoforü Sıtkı Uysal'uı arabalanna istiab haddinin üzerinde yolcu aldıkları anlaşılmıştır. Bizim Yelpaze rzurum Atatürk ÜniversiI tesi Rektörü Profesör Os, man Okyar'm Ugi çekici bir yazısını okuduk. Yürürlükteki Anayasamızın gencl hükümlerini inceliyen değerli Profcsör, bu Anayasaya göre bizdeki partilcr yelpazesi smırlannın Batı ülkelerine kıyasla oldukça dar tululduğunu söylemcktedir. Anayasamız aşırı saği da, aşırı solu da yasaklamıştır. Din işleri devlet işlerinden kesin olarak ayrıldığı için bizde Batıdaki Hıristiyan demokrat, Hıristiyan sosyal örnekleri paralelinde bir Müslüman demokrat, ya da Müslüman sosyalist partisi kurulamaz. Gene, Anayasamız mülkiyet hakkını tanıdığı için bizde bir komünist partisi de kurulamaz. Şu balde, karma ekonomj eerçevesi içinde bizim siyasal yaşantunız ortanm biraz sağı ile biraz solu arasında süriip gitmek durumundadır. 0zrl sektöre öncelik tanıyan partilcr sağda, kamu sektörüne öncelik tanıyan nartiler solda ver alacaklar, her iki sektöre aynı önemi veren partiler ise politika yelpazesinin tam ortasını teşkil edeceklerdir. Değerli arkadaşımızın görüşü özetle budur ve biz küçük bir rötuşla bu görüşün doğruluğunu kabul etmekteyiz. Rötuş şu: Anayasamız gerçi aşırı sağa da, aşırı sola da kapalıdır. Fakat mülkiyet hakkının kamu yararına aykırı olarak kullanılmasını yasakladığı, düşünce ve vicdan özgürlüğünü koruduğu, sosyal adalet ilkesine geniş ölçüde yer verdiği için bu Anayasa zaten kendisi sol eğilimli bir Anayasadır. Bu noktayı gözönünde tuttuğumuz zatnan, Anayasa çerçevesi içinde fazla açılamıyan partiler yelpazesindeki sol kanadın daha geniş olması gerektiğini kabul ederiz. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Almanya tarafından yar dım olarak gönderilen elbiselerden bazılan Varto' da eskiciler tarafından satılmaktadır. Bu eskicilerin birinden satın alınan elbise, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin açıhş töreninde dâvetlilere gösterilmiştir. Törende Rektör Kemal Kurdaş ve Öğrenci Büiiği Başkanı Ergun Bankoğlu birer konuşma yapmışlardır. L DANIŞTAY HÜKÛMETİN GREVİ DURDURAN KARARINIERTELEDİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ışçılerın grevını bır ay erteleyen Bakanlar Kurulu karannı, dâva sonuna kadar ertelemıştir. Batman • Iskenderun arasında döşenmekte olan pıpelıne (petrol boru hattı) nda çalışmakta olan 1200 işçinin, ücret anlaşmazlığı yüzünden başladıkları grev, Bakanlar Kurulu tarafından «Millî güvenlik gerekçesi> yle bır ay ertelenmışti. Danıştay «Olavın niteli|ine ve dâvanın dnrumuna göre. dâvs sonuna kadar yürütmenin dur durulmasına oy çokluğu ile» karar vermıştir. Karar, Başbakanlığa bıldirilec«k, öte yandan işçiler greve (Arkası Sa 7. Sü. 7 de) D anıştay, Batman • Iskenderun boru hattında çalışan Kurdas'm konuşrhosı Rektör Kurdaş konuşmasında , üniversitenin deprem bölgesindekı çalışmalarmı anlatmış, çok fecl tablolarla karşılaştığını, misal ' lerle belirtmiştir. Rektör. çeşitli fikir dalealanma larına değinmiş ve «Bu t'niversitede Anayasa çerçevesi içerisinde her fikir eşit şekilde bir saygı ile dinlenilmeye lâyiktır. Her fikir eşit muamele görmekte, ber fikre eşit imkan verilmektcdir» demişjjr^^,^ ,; r ^ MAYVANDWAL, HASTANEYE İLK YATIRILDIĞI GÜNDE... vatto u psk'»c Ögrenci Derneği Başkanı Ergün Bankoğlu ise, «Memlekette irticaın arttığını, Atatürk'ün Bursa nutkunun tartışümasının edep sizlik olduğunu» ifade ederek, de miştir ki: «Son Varto felâketini iıliyen olaylar, düzenin ne derece halktan yana olduğunu ortaya koydu. Çaresiz insanların sorunlan çözüm(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Afgan Başbakânmm durumu ağır ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiyeyi resmen zıyaret e den, bağırsak tıkanmasından rahatsızlanan ve Ankara Hastahan^sinde bir ameliyat geçıren, Afganistan Başbakanı Mayvand wal'ın sağlık durumu, dün de cıddıyetını muhafaza etmıştir. Öğrendiğimize göre, mısafir Başbakan Mayvandwal'ın eşı, pazartesi günü Ankara'ya gelecektir. tstanbul ve Izmır'den gelen bazı profesörlerin de katılması ile dün yapılan konsültasyonda, 19 doktor Başbakanda, bağırsak tenbelliğı bulunduğunu tesbit etmişlerdir. ÖLENLER Kazada olenler şunlardır: tanesı: Nuri Ayata, Sıtkı Uysal (şofor) ve huviyetı meçhul bır şahıs. Cerrahpaşa: Nazif Esmeli; Haseki: Meryem Kanncıot' İn; Guraba: Burada olen iki kışinin hüviyetleri tespit edilememiştir. Haseki hastanesi ise, ölenlerden Yaşar Tetik'in cesedinı kabul etmediğınden. Morga kaldırılmıştır. Ayrıca kaza yerindeki hüviyetleri meçhul 3 ceset de geç vakte kadar olay yerinde kalmıstır. Hâlen Samatyada 11, Cerrahpaşada 2, Hasekıde 3, Nişantaşında 3 ve Gurabada 1 yaralı vardır. Bunlardan çoğunun durumları ağırdır. KÜÇüKÇEKMECE TRAFİK İNZtBAT NOKTASl MİNtBÜSÜN, KAZADA1Ş SONRAJU HÂLt... ONÜNDE ÇARPIŞAN İKİ (Fotoğraı: Ibrahim KÖSEOĞLU) 20 VALi EMEKLi OLACAK 50 Emniyel Hüdürü ve Amiri nokledildi ANKARA • çişleri Bakanlığınca 150 kaI dar Emnıyet MüdürU ve Emniyet Âmırinin nakli yapılmış ve bu tâyınlerle ilgili kararnameler dun Cumhurbaşkanı Sunay tarafından ımzalanmıştır. Yas haddi suıırı içine gırenlerin ise emekliye sevkine başlanmıştır. Bırbuçuk ayâanberı Cumhurba^kanlığında bekleyen tâyın karamameleri Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından teker teker ıncelenmiştir. Sunay tâyin edılecekler hakkında ilgililerden gerekçe almış ve uygun görmediklerının kararnameden çıkarılmasını istemiştir. umhuriyet Bürosu) ATiHA'DA HEYECAN 0 Eski Başbakan Bu rötuşu yaptıktan sonra Sayın Okyar'ın kuramsal görüşünü Papandreu ve oğlu, bir de yurt gerçekleri Ue karşılaşKıralı devirmek tıralım, bakalım ne göreceğiz? Ne yazık ki, realite alanında g5suçu ile tevkif rülenler nazariyeye hic uymamakta. (hayatı hakikiye) alanında oedilmek isteniyor lup bitenler olması lâzım eelene hiç mi hiç benzememektedir. (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Anayasanın yasakladığı aşırı sağ ATİNA Eski Başbakan Pabugün yaygın bir halde ortaüğı pandreu'nun, Kırah devırerek kasıp kavurmak bevesine kapılYunanistan'ın başına geçmek ismıştır. Dinsel inançlarından ötütediği açıklanmıştır. Memlekette rü vatandasiar üzerine baskı yaheyecan uyandıran açıkJama, pılmakta, (milliyetçilik. mukad«ASPİDA» ismindeki müfrit soldesatçıhk) parolası altında Türkicu teşkilâtın faaliyetleri hakkınyeyi ümmet devrine geri götürda 16 aydır devam eden askerl meyi amaç edinmiş bir propagantahkikattan sonra yapılmıştır. da rahatça işletilmektedir. Lâik Bu konudaki 475 sahifelik raporCumhuriyetimizin Başbakanı çitda, özetle şunlar belirtilmektetiği yerlerde kurbanlar tesilerek, dir: tekbirler çetirilereh karşüanmak«Teşkilâtın başında, Papandreu' ta. dualarla uğurlanmaktadır. nun oğlu Andreas bulunuyordu. (Halifeyi ruyu zemin) in devleO zamanki hükumetin 3 üyesi te hâkim olduğu çağlarda bile ne (Savunma Bakan Yardımcısı, bir sadrı âzama. ne de bir şeynBaşbakan Yardımcısı ve tçişleri ül İslâma gösterilmiyen bu kurBakanı) {aaliyetlere katılnuştır. banlı, tekbirli karşüama törenlen ASPİDA, Nisır benzeri bir cunAtatürk Türkiyesinde bugün artaydı. Gayesi, Yunanistan'm NAtık eksikliği saygısızlık, ilgisizlik TO ile bağlarmı zedelemek, tarafyerine geçecek hallerden olmuş(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) tur. Devletin bir memuru bildiğimiz Diyanet İşleri Başfcanı, kendi kendine Anayasa üstü bir takım vetkiler bahşetmekte. belli bir politikanm propagandasını ?aparak alevî vatandaşlara karşı cephe almakta bir sakınca görmemektedir. Ve bu durumu önliyerek Anayasa duzenini savunmaya kalktınız mı, aşırı sağ cephe organları sizi derhal kötii kisi ilân etmekTMTF Başkanı Yücel Akıncı, tedirler. Bu gidişe dur demek cedün bir bildiri yayınlayarak, tek saretini gösterenler ya mason, dersten borçlu geçme haklan elya komünist. va da vatan hainilerınden alman Diyarbakır, Burdir. satılmıştır sa, Konya, Samsun, Erzurum ve Vicdan özgürlüğü yönünden Balıkesir Eğitim Enstitüsü öğren böyle olan durum ekonomi yöcılerınin Ankara'ya doğru «ölüm nünden ele almdığı zaman da pek yürüyüşü» ne başladıklarım bilfarkü değil. Bu alanda da yüriirdirmiştir. lükteki statükoyu eleştirmek. çaGazi Eğitim Enstitüsü öğrenlışanların hakkını korumak. millî cileri de, yarın Eğitim Enstitügelir dağtlımında daha adaletli lerinden Ankara'ya yürüyenleri ölçülerden söz etmek derhal vakarşılamak üzere, Eskisehir yötan haini. satılmış ve komünist nüne yürüyeceklerdir. ilân edilmek için veter sebeplerden sayılmaktadır. Izmit'ı geçtiler Velhasıl. Sayın Okyar'ın AnayaIşverenı protesto ıçın Ankarasaya bakarak sınırlannı çizdiği ya yüruyen Pancar Motor Fabılımlı partiler velpazesi. 1966 Türkiyesinin politika arenasında sağ rikasından 95 ışçı, tzmit'i geçtarafından aşınlığa doğru. şiddetmiştir. Adapazarında işçiler ta* le çekilmektedir. rafından karşılanacak olan yüBu gidişle yelpazenin bir gün rüyüşçüler, para ve yemek sıkıntısı çekmektedir. T.M.T.F. davanamayıp yırtılmasından koryoneticilerı, ışçilere yiyecek m»d kulur. desi toplamaya başlamışlardır. NADIR NADİ VON SCHİRACH SPEER IKi ESKİ NAZi TAHLiYE EDiLDi [DIŞ HABERLEK SERVİSİ] BATI BERLİN Yirmı yıllık hapis cezalannı tamamlayan iki eski Nazi lideri Speer ve Von Schirach, önceki gece yarısını bir dakika geçe serbest bırakılmışlardır. Hapıshane kapısında 3.000 e yakm meraklı birikmişti. tki eski Nazi lideri gözükür gözükmez, halk arasmdan sürekli bir alkış kopmuştur. Mahkumlardan Speer, kansı ve avukatı, Von Schirach ise üç oğlu tarafından karşılanmışlardı. Garip bir tesadüf eseri, her iki mahkum da aynı model iki siyah «Mercedes» e bınerek, bu defa aksi istikametlere doğru uzaklaşmışlardır. Her iki otomobıl gözden kaybolduktan sonra halkın arasından «Hess'i isteriz» sesleri yukselmiş, biraz sonra kalabalık kendıliğin • den dağılmağa başlamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) ı 20 yıl hapis yattılar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Içişleri Bakanlığı, bir kaç ay önce yapılan Valıler arasındaki nakil ve tayinler sebebiyle mevcudu 40 a yükselen Merkez Valilerinin tasfiyesi için çalışmalara başlamıştır. Bildirildiğine göre: bunlardan önce 11 tanesi derbal, daha sonra da yine aralıklarla 9 kadarı eraekliye sevkedıleceklerdir. Bu yolda Bakanhk ilgili Dairelerince çalışmalar yapılmaktadır. Bilindiği gıbi, 78 yıl kadar önce Merkez Valiliği kadrosu 3 kışı isimierin bazdarı iken •Görülen lüzum üzerine» emekliye sevkedilen 15 valmin DaTâyın kararnamesınde isimleri nıştaya müracaat ederek iptal kabulunan Emniyet Müdürlerinrarı almaları ve bunlar için yenıden bazılan şunlardır : den Merkez Valiliği kadrosu ihdas olunması üzerine Merkez Valiliği kadrosu 18 kişıye yükselmiştir. Bu 15 vali şunlardır: Raşit Demirtaş, Celâl Kasaroğlu, Danis Yurdakul, Mazlum Ye(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Genel Müdürluk Merkez Mudürlüğüne tâyinı ıstenen Teftış Kurulu Başkanı Adnan Çakmak, Teftış Kurulu Başkanlığına tâyın edilen Polıs Enstıtusu ve Kolejı Müdürü Hüseyın Taluy. Kararnaraede ısımlerı bulunan diğer polis müdürlerı ve tâyın edilmek istendiklerı yerler şunlardır : tstanbul Emnıyet Müdür Yardımcısı Mehmet Akzambak Po(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) ANKARA (Cumhnriyet Bürosn) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. bugun, resmî bır zıyaretta bulunmak üzsrc, bcrabennd«lu heyetle Irana hareket edecekür. Cumhurbaşkanı Sunay'ın Iran gezisi 7 ekime kadar sürecektir. Sunay, daha sonra Pakistan'a geçecek, 12 ekime kadar da, Eyüp Hanın dâvetlisi olarak burada kalacaktır. Cumhurbaşkanı Sunay ve e şıne bu gezılerinde Dışişl^ri Bakanı thsan Sabrı Çağlavangil, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Fikret Esen. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreten, Dışışl«rinden bazı Genel Müdürler refakat edeceklerdır Sunay, bugün İran'a gidiyor SUNAY, DEMİREL ile DÜN 2 SAAT GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Sunay, dün Başbakan Demirel'i kabul etmiş, gorüşme 2 saat sürmüştür. Daha sonra Demirel, gazetecilere «Iç ve dış meseleler üzerinde malumat arzettim» demiştir. KADIKÖY TRAMVAYLARl KALDIR1L1YOR Kadıköy'dekı tramvayların büyük bır kısmı, yarın sabah törenle seferden kaldıniacaktır Saat 8.30 da Kadıköy Kısıklı, Usküdar Kısıklı ve Kadıköy Fenerbahçe tramvayları, defne dallarıyle süslenerek, son seferlerıne çıkacaklardır. Tramvayları seferden fcaldınlan hatlara, yeten kadar otobüs konulmustur Demirel, TuraPın son demeci için birşeysöylemiyor öğrenciler, 6 ilden Ankaro'ya yüriiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demirel, dün Orgeneral Tural'ın Londra'da Kıbrıs ve Türk Silâhlı KuvveUeriyle ilgili demeci konusunda kendisine yöneltilen bir soruya karşüık, ne düşündüğünü açıklamak için, demecin tam metnini görmesi gerektiğini söylemiştir. «Genel Kurmay Başkanı Tural'ın Londra'da Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bir hareket vapması için NATO'ya danışmasma Ifizum olmadığını aynca Kıbns'm kolayhkla elde edilf^eğini belirten demeci konusunda ne düşünüyorsunuz?» şeklindeki bir soruya, Başbakan, şu cevabı vermiştir: «Sayın Tural'ın demecinin başını, sonunu. ortasını bilmiyoruz. Tam metnif görmedik.» Plâncılar, toplanmak için Demirel'den haber bekliyor ANKARA (Cumnuriyet Bürosu) Başbakan Demirel'in açıklamasına ve toplanacağını bildırme sine rağmen 1967 yılı programır.ı görüşecek olan Yüksek Plântama Kurulu dün toplanamamıştîr. Devlet Plânlama Teşkilâtının ne zaman toplanacağı hakfcmdaki bir sorumuza Müsteşar Orhan Çapçı şu karşılığı vennişür: «Başbakan Cumartesi veya pazar günü toplanarak demisti Biz kendisinden haber bekliyoruz.» TUNUS IÇIK UYGUN GÖRULMEDI Tunuslu kaduıların yaşmaklarını atarak daha modern bir gorünüşe sahip olmaları için kampanya açan Burgiba. Londra modaevlerinden Berkertcx'ten yardım istemiştir. Londra llkbahar modasında etekler dizden 15 santim yukandır. Berkertex modellerini hazırlayıp bir sandığa doldurduktan sonra Burgiba'nın kadııı modası hakkındaki görüşlerinin Londra ya varması, herşeyi altüst etti. Fazla bacak gostermek Burgiba'nm koyduğu ölçülere sığmı.vordu. Nitekim Tunus'ta. mini etek giyen kızlardan 30 lira ceza kesilmeye başlandı. Neticede Berkertex hazırlamış olduğu modelleri bir kenara itip. Tunus'a uygun düşccek çok daha muhafazakâr bir gardrop hazırladı. Ancak, gardrobu teşhir edecek 1718 yaşındaki mankenler, ycni modelleri pek yadirgadılar, «İçlerinde kendimizi yaşlanmış, en aşağı 39 yaşında hissediyoruz» dediler. Mankenlerin hepsinin esas elbiselcrinin etekleri de mini olduğundan, ceza udememek için Tunusta pantolonla dolaşmağa karar vermişlerdir. «Ya pantolona da itiraz ederler«e. sualine biri, O zaman pijamamı giyerim cevabın' verdi E«>irt"le. Rert»tex'in üç mankeni. Tunus'a uygun olmadığı irın bir kenara itilen elbiselerlt görülmektedirler. AL GÜLÜM, VER GÜLÜM.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle