12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CJJMHURİYET 2 Ekim 1968 SAHİFFÜÇ AJANSLAR • RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ hadiseler arasında ünya milletlerinin silâhlanma yarışına yatır makta oldnklan para, gun geçtikçe artmaktadır ve nihayet yılda 130 kusur milyar dolara varmıstır. Akıllara dargunluk veren yukarıdaki yekun, geri kalmış ülkelerde cehalet, hastahk ve açlıkla mucadeleje harcansa, yeryüzd bir çırpıda cennete donecektır. Ve silâhsızlanma müzakereleri, böyle bir fon önünde yerinde say maktadır. Yıkmaga yapmaktan çok para sarfeden yirminci asır insanlığının dramını anlatmak için daha fazla konuşmak lttznmsozdur. Silâhsızlanma müzakereleri çok yonludur. Bugünkü yazı mızda, önem ve öneelik bakı mından birinci sırayı isgal eden çekirdek silâblann yayılmasımn önlenmesi üzerinde dnracağız. Silâhsızlanma müzakereleri Birinci Dunya Savaşının bitiminden beriye, yarım asırdır devam etmektedir. Şımdiye kadar alınan jegâne somut sonuç, 1963 te imzalanan ve atmosferde nukleer denemeleri yasaklayan Moskova Andlaşmasıdır. Sadece Fransa ile Kızıl Çın, ıkı super devlet, Amerika ile Rusvanın nükleer tekelinl perçinleyeceğini ileri surdükleri Moskova Andlaşma sının altına imza koymak için knyruğa giren dünya ailesi fertleri arasına katılmamışlardır. Paris ile Pekini körü körüne suçlamak, hakşinaslığa sıgmaz. Çunkfi korkunç silâhlarla do nanmanın değeri askeri olmaktan çok siyasi ve psikoloiiktir. Gunümüzun diplomasi telâkkisi, elinde nükleer sopa olmayan bir devlete «süper», hattâ «büyiik» lük sıfatını yakıstırmamaktadır. Çekirdek silâhların bn gunkü seviyede dondurulması, yeryüzünü Rusva ve Amerikanın hegemonyasına terk ve gerideki butun ulkeleri ebediyen «küçük» kalmağa mahkum etmek anlamını tasır ki, kendimizı iddialı Paris ve Pekinin yerine koydnfnmnzds, kabnlü imkânsızdır. Fransa ve Kıııl Çinın uğradıkları tenkid sağanağına verdikleri cevap, gerçekçidir: Mevent biitün çekirdek sılâhlar topyekân imha edılırse, millî bir nükleer sopaya sahip olmak hevesinden vazçeçebiliriz. Çünkfl dünya ulkeleri arasında çekirdek silâhlar bakımından eşitlik ancak böyle knrnlabilecektir. VVashington ile Moskova, cevaba kulak tıka>mca da, Fransa ile Kıııl Çin kollan nvamıslar ve Atom Kulübüne kayıtlarını yaptırmışlardır. Şimdi de çekirdek silâhlannı gelistirmek amacıyla üstüste yaptıklan denemelerle, atmosferi insan saglıgı aleyhine radyoaktivite ile sehirlemektedir. Nükleer silâhların yayılmasının önlenmesi sorunn önceliğinl, Atom Kulubü üyeliğinin kolaylaşmasından almaktadır. Çekirdek silâh imali ncnzlamıs ve ar(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Nükleer sopo hevesi Belçika, NATO taahhütlerinin azaltılmasını talep edecek BRÜKSEL (a.a. A.P. Radyolar) Belçika Hdkumeti dun, NATO'ya karsı taahhütlerinin azaltılması için talepte bnlnnmayı kararlaştırmıştır. Karar, Karma Askerî Komitenin oybirliğiyle vardjgı anlasmayı mütaakıp Bakanlar Kurnln tarafından almmıştır. Ancak Belçika, şımdiye kadar hiçbir zaman NATO taahhütlerini tam mânasiyle yerine getinniş değildir. Bakanlar Kurulu ayrıca, 1967 başlarında yapılması ongorulen Atlantık müzakereleri sırasında Belçıkanın savunacağı yenı askeri anlayış şeklının ana hatlarını da tesbıt etmıştır. • BRtGTON Isçi Partisi liderleri, hukumetin üeret fiatlarını dondnrma siyaseti üzerinde, gelecek hafta açılacak parti yıllık kongresine sunnlacak hükumet beyannamesini onayla • mış, fakat aynı derecede çekismeli bir konn olan dıs siyaset raporn müzakerelerini hafta içine bırakmışlardır. • BRÜKSEL Ortak Pazar Komısyonu Başkan Yardımcısı, 410 ekım tarıhlerınde Yunamstanı zıyaret edecektır. Manshold zıyaretı sırasında, Yunan Hukumetı uyeleri ve Başbakan Ste • fanopulos ile goruşecektır. 0 CAKARTA Geçen 30 eylulde Endonezya'da komünistlerın giristiği ve altı generalin 61dürülmesi ile sonnçlanan hıikumet darbesinin ilk yıldönümü dolayısıyle dün butün Endonezya'da matetn tutulmustnr. Ote yandan, Başkan Snkarno'nnn sağ koln, Snbandrio, ekonomik ve siyasî suçlardan bir askerî mahkeme tarafından yargılanacaktır. 0 OTTAWA Asya ulkelerının Rodezyadan tutun ıthahni durdurmaları uzerıne Kanada, Uzakdoğu tutun pıyasasını ele geçırmeğe çalışmaktadır. • SANTO DOMlNGO Bir hükumet sözcusünun açıkladığına gdre, Ines kasırgagı 100 den fazla kimsenin ölümüne yol açmıstır. Maddî zarar henüı tesbit edilmemiştir. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Guvenlık Konseyı, Kongonun Portekız hakkındakı şıkâyetıni goruşmek uzere toplanmıştır. Dıplomatik çevrelere gore, bır Bırleşmış Mılletler heyetinın Kongo sınınna gonderılmesi teklıf edılecektır. • NEW TORK Film yıldın Sophia Loren, «Tılın Tıldızı» armağanını almak üzere New Tork'a gelmiştir. Ote yandan ses ve film yıldın Samy Oavis Jr.'un zatürrieden muztarip oldnğo bildirilmiştir. • PEKİN 1 ekım ulusal bayramı dolayısıyle, halk kongresınde duzenlenen kabul torenıne Mao Çe Tung, halefı Lın Pıao ve Cumhurbaşkam Lıo Şao Şı katılmamı«1arriır • BİR DÜNYA DtVLETI KURULURSA BAŞINA BIR DIKTATÖR GEÇECEKMIŞ Bin Barka dâvâsmda C. I. A. ve Fas Kıralı itham edildi PARİS (a.a. Radyolar) NEDEN? Belçıkanın NATO'daki askeri taahhütlerinin yenıden gozden geçırılmesıni istemesi Bruksel'dekı yetkilı çevrelerce şoyle yorumlanmaktadır : Belçika, bn taahhütler kendi malî ımkânlannı astıgı ve Doğn Batı ilişkiIerinde meydana gelen ynmuşama, 1955 te kabul edilen knvvetler seviyesinin bngün de devamını loranlu kılmadığı düşüncesiyle bn kararı vermiştir. Bundan başka, Belçıkanın bu kararı vermesınde Fransa ile îngılterenın kararlarının yarattığı bır durum da rol oynamıştır. Yetkıli çevreler Fransanın NATO'dan çekihşınden doğan durumun gozden uzak tutulma«ınm ımkânsızhğına işaret etmektedırler. îngılterenın Batı Almanyadaki bırlıklerini azaltma isteğıne gelınce, bu da başka ulkelenn de Belçıkanmki gıbi tasarruf duşüncelerı besledığını gostermektedır. Her ne kadar Belçika resmi çevrelerinden şimdılık hıçbır bılgı verılmemekteyse de, Belçıkanın Batı Almanyadakı birlıklerının altı tugay'dan dorde indirılmesıni istıyeceğı sanılmaktadır. BONN'DA SİYASİ BUHRAN TEHLİKES) ATLATILDI PARİS, ( » . ) Jean Geuet'ın Cezayır savası ile ılgılı «Paravana» adlı oyununun temsıl edılmekte olduğu Pans tıyatrolarından bırınde, balkona dolan numayişçılerın seyırcıler uzırıne çuvallarla un boşaltmaları ve canlı fareler atmaları yuzunden, dun gece kanşıkhklar çıkmıştır. Olay yerine çağmlan polıs, numayışçılerden bir kaçını tutuk lamıSj dığerleri kaçmıştır. Salonun temızlenmesı ıçın verılen yarım saatlık aradan sonra temsıle devam edılmıştır. «Paravana» onn'da yakm bır gelecekte sıyasî bır buhran başgostermesı tehhkesı şimdılık bertaraf edılmiş gorunmektedır. Gerçekten Hrısüyan Demokrat Partı Idare Heyetı, dun Ludwıg Erhard'ın başkanlığmda toplanarak, partının, Krhard'a ıtımadını ıfade etmış fakat otorıtesını daha azımkâr bır şekılde kullanması temennısınde bulunnıuştur. Geçen çarşamba gunu Eyalet Hukumetlerınm Başbakanları da aynı tutumu ifade etmışlerdı Tahmınlere nazaran, şımdı Başbakana Hukumette ıstedığı zaman ve ıstedığı genışlıkte değışıklık yapmak yetkısı venlmış bulunmaktadır. Bu vazıyette, Başbakanın durumu, Amerika seyahatınden donuşunden ben esaslı surette kuvvetlenmış gorunmekte ve 15 eylulde ıstıfa eden Devlet Bakanı Ludger TVestnck'ın halefını tayın etraesı beklenmektedır. Daha sonra, başka bır goreve nakledılecek Von Hassel'ın yerine, Savunma Bakanlığına da bır tayın yapılması gerekecekür. Von Hassel'ın yerıni, ozel tesebbus çevrelerinden bır çahsın alacağı sanılmaktadır. Hrıstıyan Demokratların muttefıki olan Lıberaller ıse Joseph Strauss'un yemden hukumete alınmasına Siddetle ıtıraz etmektedırler. Bu bakımdan, Hukumettielu değışıklığın smırh olacağı anlaşılmaktadır. BONN (a.a. A.P.) H OECD programı gerçekleşiyor PARİS, <a.a.) lktısadi îşbırlığı ve Kalkınma Teşkılâtının (OECD) 21 uyesı, 1960 yılında ginştıklerı çetin bahsı kazanma yolundadır. Bu bahıs, ulusal uretımlerini bır butun olarak on yıl içınde % 50 oramnda artırmaktı. Sabıt fıatlar üzerinden hesaplandığında, bu ulkelenn tumunun gayrısafî mılli hasılası beş yılda o/o27 artmıştır. Buna gore, yılda *o 4 9 gelışme hızına erı/ şılmıştır. Gorulduğu uzere, bu sonuç on yılda % 50 artıs ıçın gereklı yıllık V» 4 l'lık gelışme hızından fazladır. Bu gelışmenin başhca unsurları sunlardır: Üretim kapasitesinin artısı, knllanılmıyan kaynaklann knllanıiması. iiretimin Fas muhalefet cephesı lıderi Mehdı Bın Barka'yı kaçırdıklan ıddıa edilen altı kışınm duruşması sırasında Amerıkan Merkez Istıhbarat Teşkılâtı (Cl.A.) ile Fas Kralı Ikinci Hasan'ın «snçln» olduklan one surulmuştur. Bır ay once başlıyan duruşmanın en canhlanndan bin olan bugunku oturumunda tanık olarak ıfade veren Kuba eskı BaındışiâP Yuksek Mahkemeyındırlık Bakanı Osraanı, Cıensının eskı yargıçlarından Vıfuegos, Bın Barkanın kaçırılma\ıan Bose, Uluslararası Husmda Cİ A nın başrollerden bikukçular Komısyonunun Cenevrını oynadığını il'en surmuş ve rede başlayan toplantısında yapsozlennı, «dünya Amerikan emperyalizmini ergeç takbih edetığı konuşmada, şu anda bır cektir» dıye bıtırmıştır. dunya devletı kurulduğu takdırde bunun başına bır dıktatorun . Daha sonra ıfadesi alınan eski Fransız Bakanlarından yazar geçeoeğını, adalet mekanızmasıEmmanuel d'astıer de la Vıgenın da tamamen onun vereceği kararlara bağlı bulunacağmı soy rıe ise, Bın Barkanın kaybolmasında Fas Kralı Ikincı Hasanın lemıştır. parmağı bulunduğunu iddıa etVıvıan Bose, ulkelenn çoğumıştır. nun dıktatorlukle yonetüdıfı bır Yargıç Perez, aynca Başdunyada adalete ve kanun !dabakan Georges Pompıdou ıl« resıne dayanan bır dunya hukuIçışleri Bakanı Roger Frey'm metı kurmanın pratık sonuçlar Bın Barka dâvasında Fransız huvermıyeceğını ılen sjarmuştur. kumetıni zor durumda bırakan «Kalkınma yolunda olan ülkesorulara cevap vermesı için kalerde kanun idaresi uygulanarar almıştır. maz hale gelıyor. Daha talihli Pompıdou ve Frey'e cevaplanve daha istikrarlı ülkelerde dadırmalan jçın verılen sorular hi hukumet darbelerının, ıhtilâlde Gaulle hukumetının uzun sulerin ve hoşnutsuzlukların artredenberı kaçındığı bır çok sımakta olduğunD görüyoruz» yasi kargaşalığa yol açabılır. dıyen hukukçu «kendi ulusu için diktatörlük ybnetiminin en Hâkım Jean Perez, Pompıdou iyi yönetim oldnguna inananlave Frey'in Bın Barka aılesının, nn, bize, nğmnda emek verdiBın Barka'nın 29 «tımde kaçınlfimiz adalet ve özgürlük ilkelemasından sonra başına neler gelrine dayanan bir dünya hükudığını ortaya çıkarabılmek ıçın meti ile dünya mahkemeleri verhazırladığı 33 sorunun çoğuna melerini beklemek safdiUik ol cevap vermek zorunda olduğuna maz mı?» dıye sormuştur. karar vermiştir. Adalet Bakanlığı, Bakanların mahkemede tanıklık edemıye Tiirk işçisi 4 yıl hapse ceğı kararını açıklayınca sorular yazılı olarak venlmıs v« yazılı mahkum oldu cevap ıstenmıştır. LİNZ, (Avnstnrya) (»J.) Cevaplandırılması ıstenen so31 yaşında Turk ışçısı Haluk rular arasında Fransız yetkılıMestan, geçen yıl bır birahanelerının kaçırma olayını ıdare etde Avusturya'lı bır şahsı bıçak tığı ıddıa edilen Fas Içışlerı Ealıyarak oldurmekten suçlu bukanı General Muhammed Ufkırın lunarak dun dort yıl hapıs cenıçın tutuklanmadığı da bulunmaktsdır 7asına mahkum edılmıstır H ir tiksindiremedikleri müessese, elimizde aile kaldı. O da oldnkçm earsılmıs bir halde. Halbuki insanın ve insan cemiyetınin Uk nüvesi ailedir. Şinv di uznn n»»aı anlatmıyalım... Ona da bu son zamanda mn«allat oldular. Bilerek mi, bilmlyerek mi? Pek kestiremiyorum. Meselâ, bir yerde hırsıılık oInyor; snçlnlar için: İyi aile çocuklanndan imisdiye başlıyorlar belki de doğm ; ama tutnlan serserınin, iyi aile çocnğn olmaktan baska vasfı yok mu? îanı kotü aile çocnğu olnrsa mazur mn olacak? Otomobil hırsızlığı olnyor; hem çok olnyor. Kime sorsanız: Bnnları aile çocnklan y«pıyor.. diye bir söı evvelâ şnradan başlıyalım: «Aile çocuğn» ne demek?. Her çocuk bir ailenindir. Meğer ki yetim ola! Onnn dahi kendisıni evlât edinmiş olan bir ailesi oInyor. Demek ki bn sözün mânası hemen hemen cemi>etin müreffeh tabakasına, yani mureffeh aıleye mensnp demek o» lacak?.. Ne ifade e d v bn sbz? Ailenin çocnğnnn terbiye eU mekteki rolünn inkâr edeceklerden değilim. Ona bn yolda çok ağır bir vazife düser; lâkin itiraf etmek lâzım ki bngünkü cemiyet butün cepheleriyle insan üzerinde o kadar derin tesirler yapıyor ki; bir çocugun yetismesinde ve olmasında aileden ziyade onnn, mnhitinin ve cemiyete ait her türlü faaliyetlerin etkisi çok daha fazla olnyor. Gerçı çocukların ilk gözlerint açtıklan aile hayatının onların bütün omürlennce tesirınden knrtnlamıyacaklan bir takım «huy» lar, ruhî gelişmeler edındıklerı, yani bnyudukleri raman davranıslanna hâkim olan bır takım psikolojık âmillerın baskısından kurtulamadıkları, \ a • püan ruhî tahlillerden anlasıU mıştır. Meselâ: Babası ber aksam sarhoş gelen, anasını doven, yahut anası genç yaşta ölüp zâİim bir üvey ana elinde büyüyen çocuklarda cemiyete karsı şnnr altında bir takım düşmanca hısler doğnp kcikleştıği sabit oluyor. Nitekim , Amerıkads mekteplerde iyi çocuk, hayatta sakin ve zararsız diye tanılan bir kaç gencın rastgele adam öl(Arkası Sa ? Sü. 3 de} İyi aîle çocuğu imiş.. Müslüman Hindu kavgasında 11 ölü var Bombay (AJ>.) Bombayın 650 kılometre kuzey doğusunda bulunan Wasım şehnnde yıyecek yuzunden Muslumanlarla Hındular arasında çatışmalar olmuş u: ve 11 kışı olmuştur Olayların patlak vermesıne, Muslumanların açlık yuzunden, Hınduların kutsal saydığı ve dokunmadığı ıneklerı keserek yemelerı sebep olmuştur olumu dolayısıyle cenaze torenıne katılmak çelenk, gondermek veya bizzat telgraf, telefonla aramak suretıyle acılarımızı paylasan akraba, dost ve merhumun arkadaşlariyle Danıştay mensuplarına ajrı ayrı teşekkure acımız mânl olduğundan bu gorevın yerine getirilmesinde gazetenizin aracılığını ric» ederız KÜNBETLIOĞLU AILESI Cumhurıjet 11520 Ht K ME T KÜNBETLİOĞLU'nun AHemiz büyuğü TEŞEKKÜR îtfj YALNIZ BU MEVSİM DEĞİL... UZUN YILLAR KIŞMRAHAT GEÇİRMEK İCİN DEMİR DÖKÜM EMAYE KÖMÜR SOBALARI evludiyelik sıcokhğı ayar edilebilen yegâne sobadır Ttirkiye îş~ Bankasmm^ "Servet Keşidesi" size refah...*ve saadet vaat ediyor. Ayağınıza gelen bu güzel fırsatı kaçırmayınız. Tasamıflannızı Türkiye İş Bankasına yatırarak SERVET KEŞİDESlNB MUTLAKA, KATILJNIZ. • DEMİR DÖKÜM SOBALARI, kok kömürü, Iinyit, briket ve odun gibi her türlü katı yakıtı yakmağa elverişlidir • DEMİR DÖKÜM SOBALARI, termostatlı ve termostatsız olmak üzere iki tiptir: DEMİR DÖKOM SICAK HAVA SOBALARI, stcak bava dolaşımlı olduğundan kaloriler tarzında ısıtır. Türkigede ilk defa imal edilen DEMİR DÖKÜM TERMOSTATLI SOBALARI, orijinal termostatı sayesinde ısıtacağınız yerin hararetini otomatik olarak muhafaza eder • DEMİR DÖKÜM SOBALARI, en kötü baca çekiş şartlannda bile devamlı yanış temin eder • DEMİR DÖKÜM SOBALARI, kahverengi, yeşil ve kahverengibej olmak üzere 3 ayn renkte imal edUmiştir Servet Kefidesinde 50 APARTMAN DAİRESİ 100.000 TL.ı 10.000 TL. DEMİR DÖKÜM SOBALARI EN'ÜSTÜN KALİTELİ». EN EKONOMİK SOBALARDIRı 5 adet 50 adet 5.000 TL., aynca 15000 adet* para ikramigesi 100 adet 1.000 TL. 500 adet TÜRK DEMtR DÖKÜM FABRİKALARI.A.Ş. Silâhtar, îstanbul.\TeLı,216600 Genel Satıctlan: BEKO TİCARET A . Ş . Istiklâl Caddesi 349, Beyoglu, Istanbnl, TeL: 49 00 39» MERKEZ TİCARET A. Ş. Ulus Meydanı, Koç Han, Ankara, TeL: JH 0460 TURKiYE C BANKASI PARANIZIN ISTİKBALlNiZıN EMNİYETlDlR Yaol Mmm ~ T7W/HIW
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle