20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHtFE ALT1 M1HHIU ^:ııı%TTTfmİYİgr 2 Ekim 1966 TAŞLAR ve n UMIT YASAR İ SON RUBÂİLER I Son ver Ulu Tannra bana küskünliiğüne Ben çoktan inandım senin üstünlüğüne Bambaşka bir âlem yaratırdım yine de Vcrsen o büyük kudreti bir günlügüne. 2 Ekim 1927 tarihli Cumhuriyet'ten İYunanistan'da fasizm Vedat Balpınar'a Gel dinle, bu sesler o son alkış mı acep Dnydnklanmın hepsi de yanhş mı aeep Bir gün daha var olmak için, rnhamda Gel bak, bir ümit parçası kalmış mı acep? 5 2 Fânîyi ölümsüz kılacak cânı getir Hiç bitmeyecek en büyük irakânı getir letmez, yine mes'ut olsmam ben, ey yâr Sen tek bana en özlediğim ânı getir. Âşık ne kadar çekse isâbct sayılır Her türlü cefâ onca saâdet sayılır tmânı mı var âşıka dinsiz diyenin Sevmek seni bir başka ibâdet sayılır. 7 Allâtaa varan besteyi duymn?, gideriı Mecnnn gibi Leylâmıza nymnş, gideriz Bizden kötülük kalmıyacak dünyâya Var olmamızın maksadı buymnş! Gideriı... i İZ* Sonsuz bir itina ve mükemmeliyet Her gün binlerce insanın hayatını kurtaran operatörlerin, sonsuz itina, dikkat ve bilgili çalışmasım h^tırlatan mükemmellikte bir imalât tekniğı... P£RTRIX pilleri yapımında kullanılmaktadır. PERTRDCancakbumükemrnel, ve bilgili çalışma sayesinde erişilmez fcKALİTE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ devam ettirmekte ve dünyanm en mükemmel, en uzun ömürlü pili ünvanına sahip olmaktadır. Yaman Koray'a Şekvâcı değil, belki de memnnn gideriz Bir dilberin endâmına meftnn gideriz Leylâmızı kaç yıi aradık, yok, yine yok Gel gör ki cihandan yine Mecnan gideriz. Duydnk kaçınılmaz sonucun geldiğini ömrün azalıp gitgide eksildigini Gözyaslan, yalvarmalar artık boşun» Bir bâkimi mutlak okuyor bildiğînl. Atinada, Italyan faşirmine benzer bir € Yunan Faşist Birliği» kurulmuştur. Birliğe kaydolmak için Atinalılar büyük bir rağbet göstermekte imiş. Müracaatlann çokluğunu karsılayabilmek için şehrin muhtelif mahallelerinde şubeler açılmıştır. Bu teşkilât, askeri faşist teskilâtı olarak bölük, tabur, alay, fırka taksimatma gö re vücud bulacak ve bu cüzü tamlardan her birine €Bizans> ve eski Yunan askerî teşkilâtmın isimleri verilecektir. Bu teşkilât gizli bir kumanda heyetinin emirleri ni tatbik ve icra edecektir. Bu idare heyetinin yedi kişiden mürekkep olacağı bildirilmektedir. Yunan fasistleri iki sınıf olacak, birinci sınıf, askerlik yapmış, yâni tâlim görmüs, ikinci sınıf ise askerliğini yapmamış. yâni tâlim görmemiş gençlerden teşekkül edecektir. Bir Yunanlı faşist teşkilâtma dahil olurken şu yemini etmektedir: «Vatannn hududum, dinim, hayatımın mukaddesatmı teşkil eder. Faşizm benim dinim ve onun düsturlan da încilimdir. Bütün âmirlerime körü körüne itaat gösterecejnme yemîn fdimmm > Sıcaklık arttı tki günden beri yurdumuzda te sirini göstermekte olan sıcaklık dün 33 dereceyi bulmuş ve ilgililer 14 seneden beri bu kadar sıcaklığm göriilmemiş olduğunu açıklamışlardır. Mustafa Kemal Mükâfatı Yeni konulan «Mustafa Kemal Mükâfaatı> için Darülfünün müderrislerinden teşekkül eden heyet, dün saat 15 de toplanmıştır. Heyet şimdiye kadar gelen 18 eseri ayn ayn tetkik etmiş. fakat hiç birini muvafık bulmayarak müsabaka müddetinin uzatılmasına karar vermiştir. Vilâyet aîeyhine dâva açıldı Kadmlar Birliği Reisl Nerihs Muhiddin hanım tarafından İstanbul Vilâyeti alevhine açılan dâvanm rüyetine dün başlanmış ve birliğe ait bâzı vesikalarla nizam namesinin celbi için durusma 5 teşrini evvel gününe bırakılmıv tır llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 5 Her şey ?u sagır kubbenin altında yalan Duygun da yalan, aldanan aklın da yalan Sevdim deme, gönlünce sevildin sanma Gerçek dediğin sevgiler aslında yalan. Bir gün gelecek kalmıyacak mihnetimiz Son yaklaşıyor, eksiliyor kudretiraiz Bir anlıyacak çıkmadı, yıllar geçti Sanmam ki bilinsin giderek kıymetimlz. tSTANBUL 6.25 Açılıs 6 30 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.0S Oyun havalar' 7.25 Sabah melodileri 7.45 Haberler 8 00 tstanbulda bugün S 05 Bu sabah sizin için 8.25 Küçük llânlar 8.30 GBnlünüzce türküler 9.00 Çocuk bahcnd 9.15 Şarkılar ve siz 9.40 Keman «oloları 9.55 Kısa haberler 10.00 Tülun Korman'dan jarkılar 10 20 Plâklar dönüyor 10.40 Dört oyun Dört konuk 11.00 Istanbul Bei^diyesi Konservatuan Kon«rlnin naklen yaymı (Batı müziSi) 12 00 Yurdun sesi kadmlar toplulu. 8u 12.35 Küçük llanlar 12.40 Plâklar arastnda 13 00 Haberler 1315 Orhan Avjar orkestrası 13.30 Rekiâm programları 15 00 Pazar konseıi 15.25 Gülseren G0venli'den sarkılar 15.40 Müzik sen liklerinden 16 25 Kayıp mektuplari 16.30 Kitaplar arasında 16.45 Vasfi Uçaroğlu orkestrası 17.00 Maç yaymı 18.30 Serbest saat 18.35 Nurten înnap'tan türküler 18 50 Reklâm programları 20.00 Haberler 20.30 Büyük stüdyodan yankılar 21.00 24 saatin olaylart 21.10 Ayl& Büyükataman dan şarkılar 21.30 Evvel zaman içinde 21.40 Küçük llânlar 21.45 Radyo hafif müzik orkestrası 22 00 Reklâm programlan 2? 4"> Haberler 23 00 Her pazar gecesi üç orkestra 24.00 Kapanıj. ALMAN PATENTLİ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a TRANSİSTOR PİLLERİ SIZDIRMAZ ii Gönüt Ülkü Gazanfer Özcan «r«0 SSüliiman Bacanak KOMEDİ Adapte Eden: MELİH VASSAF 3 PERDE Sahneye Koyan: ZtYA KESKİNER Heris 27i 11505 Biletler Satılmaktadır. Tel: 22 62 4 C Çarşamba 16.1 S den itibaren ANKARA «.25 Açılıs 6.30 Günaydın Cocuk bahçesl 14.15 Reklâm prog7 00 Köye haberler 7.05 Sabah mü ramları 15 15 Kısa haberler zigi 7.25 Saz eserlerl 7.45 Ha 15.20 Dilek kutusu 16.20 Hacer berler 8.00 Ankarada bugün Bulus'tan türküler 16.35 Esen Al8.05 Oyun havalan 8.20 Küçük tan'dan şarkılar 16 55 Kısa haberllânlar 8^5 Türk mttzlgi dlnleyicl ler 174)0 Yurttan sesler kadmlar isteklerl 8.55 Sabah konseri toplulugu 17JO Köy odası 910 MüzikU çocuk oyunlan 9.30 17.50 Yüksel Klp'ten şarkılar 18.10 tsteklerlnlz mlkrofonda 10 00 Sonınlarımız 18.30 Dans mflziğ! Kısa haberler 10.05 Pazardan pa 18 50 Rekl&mlar 20 00 Haberler zara 10.35 Bentaı Işim nedlr? 20 30 Pazar faslında Hüseyni ma11.00 Öıel eğlence programı 11J0 kamı 21.00 Siir dünyasında çocuk Perihan Sözeri'den şarkılar 11.50 21.05 24 saatin olayları 21 10 Bitmez tUkenmez Anadolu 12.00 Geçen hafta 21.25 Yıldıray ÇıEyfel'den müzik 12 05 Küçuk ilânlar 1230 Yurttan sesler din nar'dan türküler 21 40 Spor dergisl leyicl istekleri 13.00 Haberler 21.55 Ayten Zenger'den şarkılar 13.15 Sevdiğiniz sesler 13.40 Cev 22.15 Müzik dünyası 22.45 det Bolvadln'derj sarkılar 14.00 Haberler 23 00 Hafif müzik dünyasmdan sesler 24 00 Kapanıs. KALITE DEMEKTİR CİHAN KOM. ORT. SulUnhamam Katıroojlu han kat 5 Istartbul üâncılık: 6162/11492 PILDE Utvı UBA 2 ULVİ URAZ TİYATROSU 1 EKIMDE YALNIZ BİR AY İÇİN ISTANBUL UNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜNDEN 1 Aşağıda nevüeri, keşil bedelleri, geçici temtaatları yazılı 2 kalem işin eksiltmesi kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 2 Sözleşme ve şartnameler Rektörlükte görüle billr. 3 Talip olanlann, 1966 yüında ticaret odasına kayıth bulunduğuna, teminaüarını u. Saymanlık Müdurlüğüne yatırdıgına dair belgeleri, Yapı îşteri Başkanlıgından yeterlik belgesi alabilmek üzere, 1 inci maddede yazılı iş içın asgarî 2.000.000, 2 nci maddede yasalı iş için asgarî 80.000, liralık benzeri işleri müteahhitlik sıfatiyle yaptıklan katl kabulunü yaptırdıklan hakkındaki belgeleri 7/10/1966 gtinü, saat 16.00 ya kadar, 4 2490 sayüı kanuna göre her iş için ayn ayrı olarak hazırlıyacaklan teklif mektuplannı eksiltme saatinden birer saat evvel Rektörlüge vermeleri gerektir. 5 Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. Geçici Eksiltme İşin Nev'i KejH Teminatı Tarih ve Saati 1 Iktısat Fakültesi Gazetecüik ve tşletmecilik Enstitusü inşaatı. 2 Edebiyat Fakültesi A Tecrübi Psikoloji bolmeleri B Bodrumda arşiv tesisı C Coğrafya Bölümü onarımı. 1.811.268,23 77.102,13 68,089 5.106 12/10/1966 15.00 12/10/1966 15.30 HABABAM SINIFI KARACA TİYATRO'DA Bıletler satışa çıkmıştır. Salı rmrıç horgün 18 ve 21»° da Tel • 44 54 O2 ISİNEMASI SİTE Paris'te benüz oynamış raevsimin en yeni ve (GALİA) filminin unutulmaz yüdızı (MİREİLLE D'ARC)'ın en son şaheseri TOPLULUÛU Teknik Eleman Alınacaktır TUrkiye Çimento Sanayii TA.Ş. fabrikalanna 4/10195 sayılı kararnameye göre elektrik mühendisleri ve teknisyenlerl alınacaktır. tsteklilerin, Ankara Kavaklıdere AtatUrk Bulvarı 211 numarada, Şirketizniz Personel ve Sosyal Işler MUdUrlüğüne yazüı veya sözlü olarak müracaatlan ilftn olunur. (Basın: 21168 • A. 12967 11502) KOMBINE MUŞTERİLERİMİZE YILIN İLK HEDİYESİ Salı Matinelerden İtibaren HARİS KADIN MİREİLLE (Renkli, Süıemaskop) «A BELLE DENTS» DARC SEANSLAR: 12.30 2.45 5, 7.15 9,45 NOT: Mevcudu çok azalan kombine biletlerinin satışı devam etmektedir. Tel: 47 77 62 Üâncılık: 6158/11491 8ıx hepımız Palto'dan çıktıkDostoyevski Turgenyef (Basın: 20573 11497) FULBRİGHT GENÇLİK LİDERLERİ BURSU Amenkada sosyal hizmetler sahasmda kurs gormek ve gençlık kamplarında çalışmak üzere 3 kışiye burs verilecektir. Müracaat şartları : 1. Türk vatandaşı olmak, 2. Iyi İngılizce bilmek, bu husus yapılacak imtihanla tesbit edilecektir. 3. En az lise mezunu olmak, 4. Halen gençlik veya sosyal yardım teşkilâtlarında faal buiunmak, 5 23 ve 40 yaşları arasında olmak. Müracaat: Doldurulmuş formlar 4 Ekim, 1966 akşamına kadar Fulblght Komisyonu Genel Sekreterliği, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 7/12, Kızılay, Ankara adresinde olacak şekilde postalanmalı veya getirilmelidir. Müracaat formlan aşağıdaki adreslerden temin edilebilir: Ankara: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 7/12, Kızılay, Ankara, İstanbul: 132, İstiklâl Caddesi, Be^oğlu, İstanbul Cumhuriyet 11481 Biçki Kitapları 1 • Temel Biçki Bütun kadın clbiselerlnin nasıl biçilip dikileceğini tek metotla hocasız oğreten ana kitap Fiyatı 15 lira Her Eve Lüzumlu Şükrü Canal'ın PALTO Oyunlaştıron: JEAN COSMOS Türkçesl: CEMAL SÜREYA Sahneye Koyan: ENGİN CEZZAR Dekor: METİN DENİZ 3 EKİMDEN İTİBAREN İstanbul Elhamra Tiyatro'sunda HergUn 18,15; Pazartesl 18,15 ve 21,30;Cuma 15.00 öğrencl matlnesi GOGOL Nerede • Ne xaman • Ne var S Berger) R T. Ask Bahçesi (Nathalie Wood) ÇELİKTAŞ: (53 35 07) Aşkm (36 06 82) Hint Gozyaşları (Y. Tezcan, E. SUREYYA: R.T. Mâbedinin Esrarı (L. Barker, ÇAFAK (Ç. tas): (22 25 13) Efekan). AYSU: (21 19 17> 1 Askın S. Berger) R F. Tabancalı Serseri (Fernan EFES: (36 35 84) Sonsuz Aşk BEYO ĞLU Gözyaslan (Y. Tezcan, E. SUREYYA (Cep Sineması): (B. Halsey, S. Berker) R.T. do Sancho) R.T. ATLAS: (44 08 35) Masum Efekan), 2 Komsunun Ta(36 06 82) Yedi Yenilmez ŞIK: (22 35 42) 1 . Severek KADIKÖY: (36 49 24) Gürültü vugu (T. Şoray, S. Alışık). Suçlu (Jeffrey Hunter) R.I. Doğuşenler (E. Hun, S. Fer Duvan (S. Pleshette. T. Har Cengâver (T. Russel, H. LiDÜNYA: (49 93 61) A. 009 Ca BULVAR: (21 35 78) Askın ne) R.I. dln) î . Gozyaşları (Y. Teczan, E. dağ), 2 Gurbet Turküsü suslar Pençestode (S. Gr«nOPERA: (36 08 21) Milyone ZAFER (Beykozl Anjehk ve (I. Günay, M. Akgün). Efekan). ger) R.İ. rin Kızı (T. Yiğit, L. Tun Kıral (M Mercıer, R HosseEMEK: (44 84 39) Tâkip (Syd GÜNES (Aksaray): (216140) TINAZTEPE (B.Köy) (71 65 18) ın) RT. ca). Tabancalı Serseri (Femando Milyonerin Kızı (T. Yiğit. ney Chaplin) 1. ÖZEN: (36 99 94) Aşkm GozSancho) R.T. L. Tunca). FITAŞ: (49 01 66) Tabancah Serseri (F. Sancho. N. Na KULÜP: (22 72 77) Askın YENİ (BakırkBy): (71 68 26) yaşları (Y. Tezcan, E. Efekan). Gozyaşları (Y. Tezcan, E. 1 Aşkm Gozyaşları (Y. varro) R I. Tezcan, E. Efekan), 2 Bey REKS (36 01 12) 1 . Karısı TEPEBAŞI TİYATROSU Kekan). İNCI (48 45 95) Askın Gbzoğlunda Vuraşanlar (K. Ti ve Sevgilisi (J Leigh. V. (44 21 57) MARIUS Pa7ar, yaşları (Y. Tezcan, E. Efe MARMARA (22 38 60) Tâkip bet, G. Yazar). Pazartesi, Çarşamba, Cuma Johnson) I., 2 Cinayet (Sydney Chapin) T. kan). Oyunu (M. Noel, H. Me 21. Pazar 15 30 da K.ONAK: (48 26 06) Cesur MELEK (Eyüp): (21 58 76) YENİ (Sehzadebaşı) (22 58 92) Aşk Dersl (J. Fonda, C. Ro yen) I. YENİ KOMEDİ TİYATROSU Kadın (B. Davıs, K. Mal 1 AJlahaısmarladık istan(44 04 09) ISGÜZAR Cumarbul (A. Işık, G. Ok), 2 bertson) R T. den) 1. SINEMA 63 (KuçukyalO: tesi. Pazar. Pazartesi 21. Uçurumdaki Kadın (O. GünLÂLE: (44 35 95) Yakut GözKADIKÖY (55 10 84) Müşterek Gunah Pazar 15 30, CANAVAR SOF. şiray, F. Akm). lu Kedi. (C. Cardinale. J. Suarez) F ATLANTIK: (55 43 70) Askın RASI Çarşamba Persembe. LEVENT: (63 55 39) Askın RENK: (21 15 25) 1 Cesur Gözyaslan (Y. Tezcan, E. SUNAR: (36 03 69) KaliYug Cuma 21. Cumartesı 15 30 Kadın (Bette Davis) R T. 2 Efekan) Gozyaşları (Y. Teczan, E. Intikam nâhesi (L Barker, Efekan). FATÎH TİYATROSU (22 01 71) LÜKS: (44 03 80) Severek NUHUN GEMISI Hergun 21. Doğuşenler (E. Hun, S. TerPazar 15 30 da. Pazartesi dağ). gunleri oyun voktıır RÜYA: (44 84 39 \ 80 Günde USKÜDAR TİYATROSU Devriâlem (D. Niven. Can(36 55 11) CATALL1 KÖY tınflas) K.İ. Hergun 21. Pazar 15 30 da. Oevlet DemlryoUan Haydarpaşa BEYOÖLU: Yuksekkaldırım, PaSAHAY: (44 16 56) Gringo Cuma gunleri temsil yok(36 04 75). Sirkecl: (27 00 50), Dem'jk, Fındıklı, Kutlay. Vâdıler Kaplanı (G. Gemma, tur. nlzyollan: (49 18 96) (Tatil günleri EMİNÖNÜ: Beşir Kemal, Kore, E. Stewart) R.İ. İSTANBUL TİYATROSU .44 02 07). Sehlr Hatlan: (44 42 83), Çarşıkapı, Ankara, Yeni Lâleli. SITE (47 77 62) İhanetin (44 22 36) MISTER VELİTürk Hava YoUan Bflet Satış: EYÜP: İslâmbey, Saglık, Omlt, Sonu (O. Welles, J. Greco) I. VAN Hergün 21.15 te, Çar(44 «7 00). (Danısma: 44 02 96) Silâhtar. ŞAN: (48 67 92) Allahaısmarşamba 15 te matine. Pazar(Hava alazu: 73 83 80 • 73 84 40), FATÎH: Büyük Akdeniz, Yeni Faladık İstanbul (A. Isık, G. tesi temsil yoktur. tlkyardım Hastahanıel: (49 60 00), tih, Yeni Stf«. Oüuzhan. Duygu, CiOk). KENT OYUNCULARI Nümune Hastahanesi: (36 59 00), ball. YENİ ATLAS: (48 65 02) Sev(44 36 63> VER ELINİ YENİ Gureb»: (21 65 00) HaseM (21 26 80) GALATA: Bankalar. da Çileği (K. Tlbet). DÜNYA Çarşamba hariç her tşçl Samatya: (21 62 50), Belediy* GAZİOSMANPAŞA: Kmler. TAN (48 07 40) Cehennem gün 18 de, Pazartesi 18 ve Santral: (22 45 60) Beledtye Zabıta Yolculan (G. Madison) R.İ. KADIKÖY: Nur İpek, İndere, Te21.15 te. Müdürlügü: (22 67 74, Meteorolojl: YENİ AR: (49 64 72) Vâdıler neryolu, Erenkoy Afiyet. DORMEN TİYATROSU (73 86 84), Trafik Şikâyet: (44 10 67), Sılâhşoru (R. Cameron, R. KASIMPASA: Azim. (44 97 36) BUGÜN GİT YAİstanbul İtfalyesi (21 42 22). Calhoun) R.T. SARIYER: Sarıyer İstikamet, Rum RIN GEL Hergun 21.15. CuYENİ MELEK: (44 42 89) İhaelhisar. martesi 15 te, Pazar 15 NÖBETUİ EC77ANELER netin Sonu (O. Welles, J. 3İSLİ: Fıtrat, Maçka, Aıtu, Hayat, 21.15. BAKIRKOY: Merkez, Yeşilkdy Omit. Greco) 1. GENAR TİYATROSU Merkez, Osnıaniye Slhhat. GÜREL (BeşikUş): (47 03 94) ÜSKÜDAR: Ahmediye, Baglarbaşı, (49 31 09) tKİ EL ATEŞ BEŞİKTAS: Taşlık. Gul. Bojaziçi, 1 . Severek Doğujenler (E. Kuzguncuk. Hergün 2130, Çarşamba 18 Levent. Hun). 2 SevdjJı KabaZEYTİNBTJBNU: Hayat. de, Cumartesi, Tazar 15 te. SINEMALAR dayı (İ, Günay). İSTANBUL TIYATROLARİ 2 • Gömlek ve Pijamalar Fiyatı 7,5 Ura İstenilen kitapların bedell Ziya Canal istanbul P.K 973 adresine gbnderildiğinde derhal taahhutlu olarak gdnderilir. Ödcmeli istcnildiğinde posta ucTeti Uâve ediliı. GİŞE AÇILMIŞTIR tâncıhk: 5922/11489 Lüzumlu Teleffonlar CEK FİLARMNİ ORKESTRASI 15 Ekim Cumartesi saat 21'de 20 Ekdm Persembe Saat 2ü'de 21 Ekün Cuma saat Zl'âe Ş A N S i N E M A S I N D A KARELANCERL s" ZDENEK MfiCÛL is..,,, AYLA ERDURAN PROKOFIEFF DVORAK DVORAK Romeo ve Julıette Kcman Konçerlosu " l c n ı Dun>a Senfonısı f KAEOı&NCEHL «« AYŞEGÜL SARICAİ SMETANA Satılmış Nişanlı Uvertür| TCHAIKOVSKY Pıvano Konçertosu No. 1 BRAH.V1S Senfonı No I s.,,,, IV AN MORAVEC SMETANA Moldau fVlrava) BEETHOVEN Pıvano Konçerfosu No * TCHAIKOVSKY Senfonı No 5 BİLETLER: ŞAN SiNEMASI GiŞELERiNDE ( ARKON) Reklâmcılık 3865/11510
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle