09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhuriYet B A S 1 N AHLAK SASAS1NA UYMAY1 T A A H H Ü T E D I R Sahlbl: N'AZİME NADt 0 Gene! Tayi» Mudfirfl! BCVET CÜRESbt # Sorumlu Yazı tsleıi Muduru: İSHAİL CEM S Basan ve Yayao: CUMHURİYET MatbMcılık va Gazetecüik T. A Ş. • Ca£aloglu HalkevI ıokak No. 3941 G©NEt tLLERİ: KfleOksaat Meydanı Edlma Hanı Adana • Telefon: 4950 * ANKARA! Ataturk Bulvarı Yener Ap. • Yenı«ehtr Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 93 44 17 57 35 * İZMİB: Cazl Bulvan No. 18 Tel: S1230 BÜROLAR ABONEveİLÂN Senelik 6 aylık 3 aylık Türkly» 75.00 40.00 22.00 Harlcl 198.00 99 00 49.50 8*$lı* lUmktuı 200 Ura 2 3 4 S Incı fahllelenla (santtml) 40 67nci «ahifelej SS Nlşan, Nlkâh, Evlenm*. Ooium (Maktu) 73 ölüro Hevm r«»ktrOt *• Rayıp u t m t t em M KaviB dCeîlmesi) 1 SAYISI 25 KURÜŞ ve Grip başlcmgıcında OPON faydalıdır. OPON. 5aş, diş. adale, sinir, lumbago ve romaiizma ağnlannı teskin eder. Nezle CHP'li kadınlar da «Ortanın soluy>nda ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) CHP Kadın Kolları Kuruitayının dünkü toplantısında konuşan üyelcr, özellikle ortanın solu ilkesini savunmuşlar ve Büyük Kurultayda ortanın solu mücadelesini yapacaklarını açıklamışlardır Yaymlanan ortak bildiride Türk kadınlığını, kadınerkek eşitliğinl tehlikeye sokan gerid ve nurcu akımlarla savaşmaya çağırırız» denilmektedir. İnönü'nün mektubu (Baştarafı 1 Incj sayfada) tılacak siyasi partilerin çoğu, geçmiş iktıdar partisinin mensuplarına büyük mikyasta istinat etmektedir. Bnnlar yalnız seçim esnasında değil, seçimden sonra da rnhlardaki daimî bir yarayı işletmekten geri kalmıyacaklardır. Ceza tatbikinin bünyesinde taşıdığı ibret ve tembih hassalan, şimdi infaz yapılmamasında daha ziyade mevcnttur. Memleket huzurnnun ve vatandaş münasebetlerinin iyi yola girmesi için ümitlerin bağlanabilecefi tek çare bnndan ibarettir. fikler arasında haysiyetli ve itibaı Suçluların idam olunmaması, lı bir mevkide bulunmamızın bü ayaklanma te.=ebbüsünde olacakyıik ehemmiyeti vardır. Bu bizim ların cür'etini artıracağı endişeiçin öyle bir ihtiyaçtır ki, bunda sı mübalâğa edilmemelidir. Akusurlu olmak, hattâ ittifak manyaklanma teşebbüsünün maddi zumesi içinde bizden daha kusurlu kuvveti hiçbir zaman devlet ve üyelerin bulunması ihtımalinde hükümetin kuvvetiyle başa çıbile bizim için mâzeret teşkil edekamaz. Bu teşebbüslerin dikkamez. te alınacak taraflan daha ziyaSiyasi suçlardan dolayı ölüm cede ruhî ve mânevi kuvvetlerızası bugün yer yüzünde hemen hiç dir. Bu kuvvetler ise, idam cebir medeni ülkede kalmamış gıbizasının infaz olunmasıyla artdir. Turlü tehlike karşısında bumak ve infaz olunmamasiyle zalunan memleketimızin bekçileri ve yıflamak ıstidadmdadır. tnsanlakoruyuculan olan M. B. Komitesi üyelerinin ellerindeki aziz emanetı rın tecrübesinin bir değeri varvahim bir itibar buhranına mâruz sa, bizim her yerde gdrdüğümuz bırakmayacaklarını hulus ile ümit sonuç budur.» ediyorum. Sayın Orgeneral; İnfaz meselesinde düşündüklerlm, şimdiye kadar muhtelif vesilc'erle size ve temas edebildiğim «Sayın Orgeneral, Miıli Birlik Komitesi üyelerine Bıraz da infaz meselesinin bir tam H* açıklık ve kesinlikle söyle dığer önemlı tarafına temas etmekte kusur etmedim. Şimdi resmek isterım. ıni vazife olarak son kararı vereceMahkemenin vereceği kararlağini? anda Millî Birlik Komitesıne ra tesır edilmemesi ve mahkebtı konudaki düşüncelerimin resmece verilen kararlann tatbik men bildirilmesini sizden niyaz edılmesi ordunun isteğı olduğunediyoıum. dan bahsedilmektedir. Mahkeme Üstün saygılarımm kabulünö Iskararlarına tesir edilmemesi artirham ederün sayın Orgeneralim. zusu ordu için tabii bir ihti 13 Eylul 1961. yaçtır. En büyük milll müesseL.net Inönü» semiz olan ordumuzun adalet bağımsızlığı fikri ile dolu olmasını, millet anlavışının bir yankısı saymak lâzımdır. Bu arzu takdire v» saygıya lâyıktır. Yalnız, ölüm cezasının infazı ayrı Merhum Süvari Albay Halil Bey ve Zekiye Hanımm o£lu, Sahver bir meseledir. Nitekim AnayaKızıloflu"nun sevglll eji. mersa bunu, Milli Birlik Komiteçihum Memnune Hanım. merhum nin hususi kararına baglavaral: Zeki Bey. Yaşar Özkan'ın sevgili kayıt ve sart altına almıstır. Ekardeşlcri, Yusuf Akyar'ın eni^te. fier varıt ise, ordu adına Milli si, emekli Tümgeneral ve V. u Birlik Komitesinın idam kararıkan nezdinde BUyükelçi nın tasdikine icbar edilmesi hakMUHARREM İHSAN sız ve kanunsuzdur. Ordu adı nın böyle bir mevzuda kullanılKIZILOĞLU ması, Türk ordusunun ebedî seçekmrtte olduğu hastalıktan kurrefine karşı saygı duygusu ile tulamıyarak 14 Ekim 1966 taritelif olunamaz. Ordu tesirivte bir hinde Hakkın rahmetine kavı^infaz muamelesi, milletçe orduya muştur. karşı devâ bulmaz bir kırjrınlık E$i ŞAHVER KIZILOĞLD yaratacaktır. Milletle. ordu Cumhuriyet 12213 arasına jırecek bövle bir hâtnanın tepkisini düsünm^k ınsana dehşet veriyor. Olüm orucu (Baştarafı 1 inci sayfada) ğenmiyerek bir muhtıra vermişlerdir. Bu muhtıra halen Teknik öğretim Müsteşarlıfı ile Talim» Terbiye Dairesinin tetkikindedir. Bu tetkik sonunda ne işlem yapılacaği tayin edilecektir» demiştir. BAŞKENTE YÜRt'YÜŞ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Türk Tekniker Talebe Birliği Genel Başkanı Onursal Tolga, dün düzenlediği basın toplantısında. Tekniker öğrencilerinin ölürn oru cuna seyirci kalan Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in görevinden ahnması için Başbakana telgraf çektıklerini belirterek: «Hâlen hak lan verilmemekte olan boykot ha lindeki teknikerler çdgm bir öğrenci çrupu haline gelmek üzeredır« demiştir. Bütün tekniker öğrencilerinin önümüzdeki gunlerde Başkent'e doğru yürüyüşe çıkacaklarını ifade eden Tolga, bütün dernek ve ku ruluşları, sıhhatleri gittikçe bozul makta olan ölüm orucu tutan ö ğ rencıleri bu teşebbüsten vazgeçirraeye dâvet etmiştir. ÎZMÎRDE tZlIİR «Öliim orucu» tutan Tekniker öğrencileri Ahmet Zelva ile arkadaşı Yücel Sunduvaç, vita min iğneleri ve haplan almaları ko nusunda yapılan teklifi de reddetmişierdir. Ölüm orucunun altıncı gününe kadar yalnız sigara ve su içen öğrencil*>rden Talebe Derneği Başkanı Zelva. 78 kilodan 70 kiloya, Sunduvaç da 61 kilodan 53 kiloya düşmüştür. OPON günde 6 adet alınabilir. Sunay MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Istanbul 8. lcta Memurluğundan 966/3931 Mahçuz olup satılmasına karar verilen aşağıda cins, miktar ve muhammen bedeli yazılı menkul mallar Galata Ömer Abed Han Zemin Kat Karaköy istikametinden girişteki Neptün T. A. O. Iığına ait depoda 25/10/1966 salı günü açık arttınna suretiyle satılacaktır. Bırinci açık arttırmada teklif edilen bedel muhammen bedelin "'» 75 Ini bulmadığı takdirde saüş, îkinci artfırmaya bırakılacak ve 26/10/1966 Çarşamba günü yapılacak ikinci arttırmada satış masraflarını geçnıek şartiyle en çok arttırana ihale edüecektir Satış saatleri raahçuzların cinsine göre aşağıda ayn ayrı gösterilmiştir. Tellâliye, damga resmi ve teslim masraflan müşteriye aittir. Arttımna şartnamesi herkesin görebHmesi ıçin dosyasmda açık olup, 100 kuruşluk posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir örneği isteyenlere posta ile gönderilecektir. Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarda yazılı dosya numarası Ue memurluğumuza müracaat edebilecekleri gibi 2210/1966 ve 24/10A966 günleri mesai saatlerinde yukarda yazılı adreste mahçuz mallan görüp izahat alabilecekleri ve taliplerin aşağıda yazılı satış gün ve saatlerinde mahallinde hazır bulunacak vazifeli memurlara müracaatlan ilân olunur. 11/10/1966 istanbul 8. tcra Memur M. Llra Krs. Adet Cinsf Arttınna saatl 7.575.00 27 Simit Corane marka yaza tnakinalan, 101030 Facit ve Everest marka hesap makina , sı, Vantilâtör, çelik dolap, çelik masa, tefon ahizeleri, tahta masa, elektrik sobası, çelik kartodeks, masa lâmbası, '.. yangın söndürme cihazı. 194.724.50 Ha*iz r zabıt varakasmın 1025, 2738, 111Ş30 6465 ve 7579 sahlfelerinde yazılı ithal malı Casse marka traktörü yedek parçaları. 95.668.05 Haciz labıt varakasının 3850,6263 ve 12.3013 7981 sahifelerinde yazılı ithal marka Casse marka Biçerdöver ve Batöz yedek parçalan. 28.072.60 Haciz zabıt varakasının 5062, 8181 sa 14.3015 hifelerinde yazılı Casse marka Puiluk yedek parçaları. 35.323.00 Haciz zabıt varakasının 6569, 8181 sa 1616.30 hifelerinde yazılı Brigsx Stratton Motor yedek parçalan ile 7074 sahifelerinde kayıth Kramer Marka traktör yedek parçalan. (Basın: 6012) 12193 Sadun Aren îzmir'de konuştu tZMİR TÎP îl Kongresinde dün bir konuşma yapan tstanbul MUletveldli Sadun Aren «Attığı oylarla sadece ekiplerin defiştiğini, kendi yaranna hiç bir olumlu iş olmadığını çören halk politika oyununda artik flpfiran olarak kullanılmaktan bıktı» demiştir. TtP'in emekçl halkm siyasi eüç olarak devlet idaresinde, millet ldaresinde söz sahfbi olmak için kurulduğunu belirten Aren, özetle şöyle konnşmuştur: «Bugüne kadar gelmiş ceçmiş biitün parti yöneticileri toplum çıkarlan ile aynı olmayan sınıf ve (Baştarafı 1 incj sayfada) lâde bir şey olmadığinı» söylemiş, kendısinl zıyaret eden Varto Yardım Komitesi üyelerine, barakaların bitirilmesinin şart olduğunu söylemiştir. Hınıs ve Tekman'ı da gezen Su nay'ı Çatak köylüleri durdurmuş ve kendilertoe hiç yardım vapılmadığını söylemiştir. Bu arada Fatma Turnagül isimli 60 /aşında bir köylü kadın Kucagındaki yetim torunu ile Sunay'ın ayaklanna atılmış ve ağlıyarak «Sen bizim babamızsın. Bize sabip ol. yardım et» diye yalvarmıştır (Yeni Ajans: 8222) 12172 Cumhurbaşkanının Hınıs'taki konuşmasından sonra, halkın arasından bir genç askerî kordonu yararak Sunay'ın bulundufu kür sünün önüne gelmiş ve «Ben cizümre adamları olduğu Için sanayet snçundan aranıyornm. Sadece kendi çıkarlannı en iyi bir yın Cumhurhaşkanım sana teslim şekilde kornmaya muvaffak o V oluyorum» demiştir. Kıirsüden muşlar, vatandaşlar için olumln inip sanığuı elinı sıkan ve teşe!: en ufak bir iş yapmamışLardır.» kür eden Sunay, Suphi Yıldınra adlı gence «Madent suç işledin, neden kaçtın» diye sormuş, kaatil de «Ben suçsuzum. İftiraya uçradım. Sana sıfınıvonım» denu>tir. Ordu halk arasında kırgınlık V EF A T Kıbrıs (Bajtarafı 1 İnci sayfada) doğruya bağlı olmayan Amerıkan kaynaklarından yardım görmeye devam edeceği söylenmektedir. Bu yardım teknik uzmanlar gönderilmesi ve okullar için «Care» gıda programı şeklinde olacaktır. Sahte Büyükelçi yakalandı İZMİR Kendine büyükelçi süsü veren v e Bodrum'u haraca kesen Ibrahim Alper adındaki dolandırıcı Denizlideki Koru Otelinin lviks dairesinde polis tarafından yakalanmıştır. GÜNEŞ BATAR... V EFA T Leman Annaç'ın kıymetH eşi. 1 E T T. memurlarmdan Vildan Annaç. Özel İdare Avukatlarından İlhan Annaç ve Nuran Gündem'in sevgili babaları, Eczacı Aydın Gündem'in kayınpederi, Hilil Giıdcm'in dedesl, eski muhariplerden ve Nahiye Müdürlügünden emekli Silâhfar Depomuzda Tahmil Tahliye Işleri Kapalı Zarf Usula İle Eksiltmeye Konulmuşlur Şartname, Nakliye Servisinden temin edilebilir. Son teklif verme günü 2/11/1966 dır. ETİBANK İstanbul Alım Satım Şubesi (Basın 21870/12191) Hülâsa. infaz karannda ordunun tesirini Millî Birlik Komitesince yerine getirmek, akla gelebilecek mahzurların en büyüğünü taşır ve tarih önünde, karar veren lere de verdirenlere de hesapsız vebal yük ler. Ordunun böyle bir tesir yaptığına ve yapacağma asla inanmıyo rum. Millî Birlik Komitesinin, ağır ve şerefli vazifesini tamamlarken, memleketin selâmeti bakımından duyduğum endişelerin üzerinde durscaeını ümit edlyorum.» MÜTTEFlKLERİMtZ ••i '8ayın Orgeneral, Türkiye bugün bir ittifak manzumesi içindedir. Her meselenin önünde, millî savunma için mütte Pankurt Sanayil Li. Şti Ortak. larından Bay Pandeli Sinanis sevgili babası V EFA T NtKOLİ SİNANİS'in vefatını büyük bir teessürle bildirir. Cenaze merasimi n Ekim 1966 pazarteti günü (Bugun) saat 13 te Bebekteki Aylos Haralam. bos Rum Ortodoks kilisesinde lcra olunacaktır. Taziyetler külsede Cenaze Levazımatı ANGELIOİS 44 18 52 49 15 36 Cumhuriyet 12211 16 10 1966 pazar gunü vefat <tmıçtir. Cenazes! 17 Ekim 1966 pazartesl günO (Bugün) Cegaloglu. Nuruosmaniye Cad. No. 70 dekl hanesinden alınarak Aksaray Valide Camiinde kılmacak oğle naroazını müteakip Kozlu kabristanınddkl ebedt isflrahatgâhına tev. dl edilecektir. Allah rahmet eylesin. Cumhuriyet 12314 HASAN BEDRETTİN ANNAÇ Burso Levazım Âmirliği Satınalma Komisyon Başkonlığından Tahminı Geçid tutan tfliLE Mibtan Lirakr. Lirakr. Gün ve Saati Cbısl 14000 fcg. 16800 00 1260.00) Portakal Mandalln 4500 » 6300.00 473 H0) 25.1ü.lat* SAll Lunon 44000 adet 1100ü 00 825.00) saat 15X10 te. Bursa Garnizonu oırliüieri Uiüyaa ıçln yukanda cıns ve mıktarı yazılı maddeier kapalı zart usulü üe satın alınacaktır Buna ait evsai ve şartname Ankara tstanbul ve Bursa Levazun Âmirliklerinde görülebıHr. tstekmeTin bellrtüen gün ve İhale saattnden bir saat evvellne kadar tekllf mektuplannı Korrusyona vermeleri, postafla vâkı gecikmelerclen Komisyo nun sorumluluk kabu! etmlvecegı meyvalar toptan bir t » tekllye İhale edilebilecegi gibl ayrı ayır kalemier balinde ayn ayn sahıslara da ihale edllecegi İlân olunur (Basın: 1678 21129) 12198 gün gittikçe artan motorlu araçların sayısı, yolların üzerindeki trafiği çoğaltmaktadır. Dolayısiyle yedek aksam ihtiyacı da o nispette artmaktadır. Bu vesile ile tekniğin son tekâmülüne uygun olarak imâl edilen : Maden Tetkik ve Arama Enstitiisii Genel Direklörlüğünden: Sondör yetiştirmek uzere Personel almacaktır. 1 Sondör yetiştirmek üzere, müsabaka imtihanı ile 5 yıllık Sanat Enstitülerinin muhtelif bölümlerinden mezun eleman alınacaktır. a) Adaylardan askerliğini yapm'.ş olanlarm 30 yaşını geçmemiş olmaları. b) Sağlık durumlarının yurdun yer yerinde vazife ifasına elverişli buîunması lâzımdır. (Sağlık muayeneleri Ankara'da yapılacaktır.) 2 Kabu! edilenler Enstitüce açılacak teorik v e pratık olarak f6) ay devam edecek bir kursa tâbi tutulacaklardır. Kurs müddetince kendilerine net (14.) lira gündelik verilecektir Kursu muvaffakiyetle bitirenler brüt (20) lira yevmiye ile tâyin edilecek ve (3) ynl mecburî hizmete tâbi olacaklardır. 3 îsteklilerin 4 aralık 1966 günü akşamına kadar dilekçe, mezuniyet belgesi ve 2 fotoğraflariyle birlikte Enstitümüze müracaatları gereklidir. (Taliplere yol parası ve harcuah ödenmeyecektir). * Müsabaka imtihanı 5 aralık 1966 pazartesi günü saat 10;00 da Enstitü binasında türkçe kompozisyon v e Matematik derslerinden yapılacaktır. Ayrıca adaylar m ü lâkata tâbi tutulacaktır. (Basın 21674 A. 13459/12195) Oto elektrik malzemesini, Motor aksamını, Yedek ve yardımcı malzemelerini,, EMNİYETLE Kullanabilirsiniz. Ankara İmar Limited Şirketinden: Ziya Gökaln Gaddesi No. 80 1 Şirketin Telsizler mevkiindeki İşletmeler Doğrama Atölyesinde senede ortalama 30000 m2 doğrama işçiliği yaptınlacaktır. 2 Bu işe ait şartname ve makine listesi Şirket Merkezinde ve Telsizler mevkiindeki İsletmeler Şefliğinde . görülebiür. 3 Teminat 10.000 *onbin) TL. olup nakit veya banka mektubu olur. 4 Teminat makbuzunu muhtevi kapalı teklif zarfıntn 24/10/1966 pazartesi sünü saat 12 ye kadar Şirket Muhaberat Servisine teslimini, 5 Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 21684 A. 13529/12190) İ L Â N SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIÛINDAN Sıra Eksiltmeye konan işin No: çeşidi ve miktan Gevher Nesıbe Sağlık Eğitim Enstitüsünde yapılacak sıhhi tesısat onanm ışi 66 kalem defter ve cetvellerin baskı ışı 500 adet yılan serumu Muhammen bedeli Geçici teminat l k ı l t Urihi gün saatl thalenln ne n r e t l e yspılacagı Şartnamesi bedeli Türkiye 9.958,90 67.500 00 10.098,70 746,95 4.625,00 757,40 31A0/1966 Pazartesi 153 15.15 15.00 Açık eksiltme Kapalı zarf Açık eksiltme Bedelsiz 33.75 krş. Bedelsiz N. ve Y. F R E S K 0 fioll. Şti. Şair Ziya Paşa Cad. Doğ Han 30/9 Karaköyİstanbul Tel. 449689 P.K. 125 Karaköy 1. Yukarıda çeşidi. keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü v e »aati i l e yapılacak ihale şekli yazılı isler eksiltmeye çıkarılmıştır. 2. Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, Izmir ve tstanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 3. Eksiltme yukanda gdstenlen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 4. Eksiltmeye girmek istıyenlenn 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelennde yazılı şartlar daıresinde hazırlıyacakları zarflan eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermelen. 5. Onanm ışıne gireceklerın 4 üncü maddede yazılı belgelerden ayrıca Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden ihale tarihinden evvel alacaklan ehlivet belgelerıyle Komisyona müracaatlan. fi Po«tada vâkı gecikmelerın kabul edılmıyeceği ilân olunur. (Basın: 21833 A 13720/121M) r 'M, exr»ORT OSUTSCHtn INHtMUMD MUSStMHAIVOtl • ODR Damokcat Alnnan Cumhuriyett IMRORT 1OS BCRlim (Basın: 9612) 12188
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle