20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURtYET 17 Ekim 1966 8AHtlT< DI HABERLER Oerapkin'e BONN (a.a) onn'daki Sovyet B. Elçisi Cerapkin hususi bir toplantıda bir Alman ile yaptığı ko nuşmada, «1952 yılında Sovyet hükumetinin ileri sürdfiğü tekliflere dayamlarak Almanya'nın birleştirilmesi hâlâ mümkündür» demiştir. Çerapkin, konuşması sırasında, bu teklif uygulama safhasına geçerse, Kızıl ordunun derhâl Alman topraklarını tahliye edeceğini söylemiş, «Doğu Almanya'daki Sovyet askerlerinin, Batı Almanya'daki Amerikalılar kadar az sevildiğini biz de biliyoruz, dünyamn her yerinde bu, böyledir» demiştir. hadiseler arasuıda üç Arap zengini lübnan bankasım Kısaca, iflos ellirdiler...! B • ATİNA Yunan KraUçesi nin ilkbahara bir çocnk beklediğî açıklanmıştır* « VATİKAN Papa, Montreal'deki dünya fuarına gidecektir. • HANOVER Aşağı Saksonya eyaletindeki Türk konsolosluğn törenle açılmıştır. 0 BONN CumhurbaşKanlığı Senfoni Orkestrası başarıb bir konser vermiştir. A CHİCAGO tllinols'deki yağmur ve kasırgada 13 kişi ölmüştür. 0 PARtS Fransız Bulgar ortak bildirisinde «devletlerin bağımsızhğına saygı» gösterilmesi istenmiştir. £ KAHtRE Mısır Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hasan Fıkı, 21 Ekimde Türkiye'ye gelecektir. • NEW YORK Güvenlik Konseyi, Portekiz'in Kongo'ya tecavüzde bulunmaması için ihtar etmiştir. A NEW TORK Botswana ve Lesoto Birleşmiş Milletler üyeliğine kabul edilmişlerdir. A KAHİRE Mısıra gelen Habeş Kralı Selasiye aleyhine Kahire'deki Habeş öğrencileri nümayiş yapmıştır. • VERCELLİ Giovannl Batista piyano yarışmasmı Ispanyol Gonzales ve Alman Hellwir kazanmışlardır. • PARİS Boşalan NATO üslerindeki işçiler protesto yürü yüşü yapmışlardır. • WASHİNGTON SevgiM•i aktör George Hamilton'nn film çevirmek için Almanya'ya gitmesine değinen Lynda Bird Jonhson «yalnızım» demiştir. DIŞ HABERLER SERVtSİ BEYRUT Cç Arap petrol milyonerinin hesaplannı çekmeleri üzerine tntraBank iflâs etmiştir. Bnnlardan Knveyt emirinin hesabı 109 milyon TX., Sundi Arabistanlı şeyin besabı 175 milyon T.L., Ebn Dabi geyhinin ise bunlardan da fazlaydı. Bu Arapların paralanm çekmelerine sebep olarak, Lübnan basınının Araplararası çatışmada Nâsır'ı tutması sebep gösterilmektedir. Kral Faysal «El Enver» gazetesine verdıği demeçte «Lübnan basını, hattâ eski bir bakan bize açıkça bücum etmektedir. Buna karşı, ilgili makamlar, ülkenin tarafsızlığını saflayacak hiç bir hareket yapmamaktadırlar. Hâlen Snudî Arabistanhlar, I<übnan bankalarına büyük meblâğlar yatırmışlardır. Sandî Arabistanda faaliyet gösteren Lübnan özel teşebbüslerinin sayısı çoktur. Snudi Arabistanlıların Lübnan'ı boykot etmeleri feci sonuçlar yaratabilir» demiştir. öte yandan IntraBank'ın iflâsı, Lübnanın en az 14 büyük bankasım etkilemiştir. Bütün bankalarda, mevcut hesaplardan çekişler korkunç bir orana ulasmıştır. Bütün Arap ülkelerinden ilk 24 saat içinde bu yönde yeni bir hücum dalgasımn gelmesi bek • lenmektedir. IntraBank gişelerinin kapandığı haberi, Kuveyt, Katar, Bahreyn, AbuDabi, Suudi Arabistan, Ürdün gibi bütün Arap ülkelerinde öğrenilmistir. Bütün bu ülkelerde banka • lar pazar günü açıktır. nın Panoraması İİİ. ehmet Barlas Bir küçük hikâye Böyleyakınlaşma göriilmüşmü?! aşkan Johnson'nn bafta başında yaptığı bir konuşma ve daha sonra Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko'nun Beyaz Sarayı ziyareti, dış yornm yapanlan bir bayram havası içine soktn. Hafta sonuna doğrn, Johnson'nn Sovyet liderlerini Amerika'ya dâvet ettiği haberi de gelince, bn «hesapsız bayramcılar> keyiflerinin dizginini fırlatıp attüar. Johnson, söz konusu konnşmasında, Doğu Avrnpa ve özellikle Rusya'ya seslenmiş, «güvenlik içinde bir Avrnpa» çağrısında bulunmuştu. «Amerikalılann Rus halkından korkmalan için scbep göremediğini» söyleyen Başkan, ayrıca yakınlaşmaji ticari ve kültürel yönden gerçekleştirm^k için bir takım kararlarını şöylece açıkhyordu: ••• B Sartre: Japonya'yı örnek ahn TOKYO (a.a.) ransız yazarı Jean Paul Sartre, Batı Avrupalı ülkelerin Japon işçi sendikalarının gelecek Cnma günü ülke çapında yapmayı kararlaştırdıkları Vi etnam savaşını protesto grevinden örnek almaları gerektiğin i söylemiştir. Fransız fılozofu ve pıy»s yazarı Sartre, hâlen yazar Simone de Beauvoir ile beraber Japon F Işçilerimizin Almanyadan havalelerîni sürat ve emniyetle yurda göndermeleri için ALMAN POSTA İDARESİ'nin işbirliği ile ya'yı ziyaret etmektedir. Sartre Amerikan emperyalizmi ile hiçbir şekilde uzlaşmayı kabul etmeme isteğinin milletler için bir görev olduğunu söylemiş, Amerıkan halkının da dünya kamu oyunda nasıl tek başlarına kaldıklarını anlıyacağını ve hükuKARARLAR metlerinin Vietnamda takip ettiği «saldırgan» siyaseti anladıkları takdirde Vietnam'da ateşkes^j 0 DoğuBatı ticaret çerçeistiyeceklerini iddia etmistir. Û vesinde, stratejik olmayan yiizlerce kalem malda, ibracatı kıneı tedbirlerin azaltılması. (5) Amerika Birleşik Devletleri îthalât Ihracat Bankasının dört yeni doğu Avrupa ülkesine ticarî krediler açma imkânı. Bu ülk«ler, Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Çekoslovakyadır. Q Amerika Birlesik Devletleri Dışişleri Bakanı Dean Rusk'ın, Amerikanın Polonya para ihtiyatlarının her iki ülkenin karşılıklı yararlanabileceği amaçlar için kullanılmasına izin vererek, Polonyayı Amerikaya Polonya S.S.C.B. ortak bildirisi MOSKOVA (a.a..RadyoIar) Polonya Sovyet ortak bildirisinde «Amerika'nm Vietnamdaki tecavüzü «takbih edilmekte, ayrıca «Fe deral Almanya Cumhuriyetinin iz lediği politika, Avrupanm güvenliğini tehdit eden en büyük tehlike kaynağı» diye nitelenmektedir. Bu arada Polonya lideri Gomulka •erefine verilen bir yemekte Sovyet Komünist Partisi Birinci Sekreteri Brejnef, «Vietnam savaşı sid Ietlenerek sürüp giderken Blrlesik Amerika'nm Srvyetlerle ilişkilerl ni düzeltme isteği bir hayaldir» demiştir. POSIK CEUHII İ H D A S E D İ L M İ Ş T İ R Etrafh bilgi almak isteyenlerin Şubelerimiz gişelerine başvurmaları rica olunur. AKBANK AKBANK Umum MUdUrlUğU Dr. KEMAL ÇAĞLAR fdrar YoUan ve renasfll Hastabklan Mütehassısı Galatasarsy fumacıöası Sok No: 12 üğur Apt. Saat 1 0 1 3 ve 13 18. Tel: 44 14 36 (llâncüık: 6022) 12174 (llâncılık: 6427) 12175 Johnson • Gromiko görüşme sinin konusu olan «nükleer si lâhsızlanma» ya gelince, bu da üzerinde anlaşmaya bir kaç günde vanlması imkânsız alanlardandı Sovyetl'erin «nukleer silâhlann yayılmasını önleme» plânındaki ilk nokta. B. Almanya'yı bu silâhlara sahip kılmamaktı. Amerika ise tabiî ki aksi görüşü savunuyor, NATO içindeki bir Alman nükleer gücü için Bonn'a söz vermiş bulunuyordu Johnson ve Gromiko iki saat lerdit. /kağımızda msanııgı en lazla Ilgilendiren konulardan biri de kanserdir. I başbasa kalınca görüslerini de. Gazetelerde yer alan «savaj tehlikesi», •malî buhranlar, açlık» gibi I ğiştirmişler miydi? Bu. imkânsız olduğuna göre sadece «kaba olaylara eğilen gözler, bütün bunlarm arasında kanser tedavisl ile Uçizgileriyle bir temas zemini gili en ufak haber görünce her şeyi unutarak ona dalar. yaratılabildi» denilebilirdi NiGeçen hafta bn çeşit bir haber, bütün dünya basınınm ve dolayısiyle tekim, B. Milletlerin nükleer kamu oyunun ilgisini her şeyden fazla çekti: silâhsızlanmayı gündemin önüne Nobel Tıp Ödülünü, iki Amerikan doktora, Kanser tedavirindekl çaalmasına Moskova nza gösterelısınalanndan ötürü paylaşmışlardı. rek, bu görüşün doğruluğunu isDoktorlardan birinci. Rockefeller Üniversitesinden Rous, «Kanseri mey patladı. dana getiren virüsler» konulu buluşu ile 60 bin dolârlık ödülün yansını alıyordn. Dr. Rous, basma verdiği demeçte; «Ben bn virüsleri 1910 da bulDAVET VE RED dum. Daha sonraki çalışmalarunda ise bu virüslerin rolünün azlığınl, üsSovyet liderlerinin dâveti metelik insanda hiç rastlanmadıklarını anladım> diyordu. selesi bir jestten öteye gidemedi Yâni, Nobeli dağıtan Stockholm Akademisi. Ross'un 1910 dakl çalışma Moskova yine Vietnam'ı hatır • nnı yeni farketmişti. Çalışmanın sonuçsuzluğu ise bizzat Rosa taraündan latıyor, «dâveti vaklt yetersiziiispatlannuştı. Çi» gerekçesiyle reddediyordu. Bu demekti ki, birinci doktor kanserin tedavisi ile ilgili en ufak blr Halbuki Brejnev ve Kosigin'in müjdeyi insanlığa verecek durumda değildi. Mısır'dan Polonya'ya, Mo|olis İkinci doktor, Chicago'lu Huggins ise, prostat ve rahim kanserin) hortan'dan Çekoslovakya"ya her damon tedavisi ile kontrola çalıştığı için Nobel alıyordu. kika seyahat için vakit bulduk«Henüz bir başarı sağlayamadığını» söyleyen Dr. Huggins'in dikkate lan bilinen bir gerçekti. değer yönü, daha kanserin asıl nedeni bulunmadan ihtlsaslaşmaya oyarak prostat ve rahimle uğraşmasıydı. Neticede bu yakınlaşma har«Amerika'daki en büyük moda olan •ihtisaslaşma» deniltnce, ünlü Maketinde «tnrgunnn pehrize ny • yo Kliniğinin ağustos bültenindekl fıkrayı nakletmeden geçmek imkğnsıımadığı» apaçık ortaya çıkıyordır. du. Johnson her zamanki gibi, 8 Ihtisaslaşma» konusunda konferans veren profesör, parmagi kesUen kasım seçimlerinden önce de blr askerin başmdan geçenleri şöyle anlatıyor: «bans m^leği» rnlünü «eçmişti. «Asker, parmağını tuta tuta klinikten içeri girince karşısma İki kapı Halbnki bu rolü oynamak için çüuyor. Birinin üzerinde yaralar, diğerinde ise hastalıklar yazmaktadtr. Vietnam'daki savas oynnonn bıYaralar kapısmdan geçiyor. Karşısında yine iki kapı var: Et ve Kemik... rakmalı, diğer anlaşmazlık ko Et yazılı kapıdan ğeçiyor. Önemli ve önemsiz yazılı iki kapı daha. Önem nulanna da hic olmazsa yeni bir siz'i itip yürüyor ve kendini sokakta buluyor. çeyler getirmelivdi. Dışanda bekleyen arkadaşı merakla soruyor: •Anuna da çabuk çıkOrtada yeni hiç bir şey yok; tm. Tedavi ettiler mi bari?» sadece bir «yakınlasmak» lâfı Askercik saşkm: «Hayır; ama ihtisaslajmaları hârikaydı!» diye kekedolaşıyor. Gelin de siz buna liyor. «oldn bitti bn is» deyin. olan borçlann ağırlığından kısmen knrtarma imkâmnı incele mesi. (4) Amerikanın îtalyan «Fiat» otomobil fabrikası için yaptığı ihracatı, Îthalât • îhracat Bankasınm finanse etme jmkânı. 0 Amerika Birleşik Devletleri ile Avrnpa ve Asya'nın komünist ülkeleri arasında özel seyahatleri kısıcı tedbirlerin azaltılması. Johnson • Gromiko görüşme • sinde ise, bu iki yetkilinin nükleer silâhsızlanma konusuna değindiklerini Sovyet Dışişleri Bakanı bizzat açıkladı. Bu konuşma ve temaslar, «Sovyet Amerikan yakınlaşması tamam; yeniden KroşçefKennedy devrinin ılık havasma dönülüyor» şeklindeki bir yorum dalgasını Türk basının baş köşelerine kadar uzatıvermişti. Ancak, meselenin iç yüzü ve milletlerarası yakınlaşmalarda da asıl önemli olan kısmı değişikti: Nitekim, Sovyet Komünist Partisi organı «Pravda», Johnson'ın konuşmasını yorumlayan ceva bında «Vietnam'ın nnutnldntnnu» belirtiyordu. Bu görüşe daha sonra hükumet organı «t«vestia» ve sendikalar gazetesi «Trnd» da katılacaklardı. Üstelik konuşmasını küre çapında yapmak yerine, sadece Avrupaya tahsis eden Johnson, bu kıt'ada da bazı hususlan karanlık bırakmıştı. Bunların başında Alman «ı nırları meselesi gelıyordu. II. Dünya Savaşından sonra savaş tazminatı olarak Pomeranya ve Silerya'nın bir kısmı Polonya'ya bırakılmış; Doğu Almanya Polonya sınırı Oder Neise hattı kabul edilmişti Ne var ki, bu sınırı Bonn kabul etmiyor, Amerika da aynı görüşü destekliyordu. İÇ YÜZÜ Başkan Johnson'un konuşma • sından sonra bir Beyaz Saray sözcüsü, «Avrnpada yakınlaşma hareketinin içine Oder Neise hattı konnsnndaki sabit tutnmumut soknlmamalı» şeklinde bir demeç vermişti. Halbuki Sovyetlere göre, böyle bir yakınlaşmanın ilk şartı, bu sınırı kabul etmekti. Ticari yakınlaşma tedbirlerine de Amerikan sirketlerinin ne ölçüde uyacaklannı, Ford konuşmadan bir Eün sonra oevaplandırıyor ve Moskova'da bir oto kamyon fabrikası kurması için yapılan teklifi reddediyordu. rv T asrettin Hoca blı gfin hok I köyden köye glderken vo I ^ X lu bir çejmenln önüne dfişmüs Bakmı> ki eeşmenin ağzma bir ağaç tıka« çakmışlar... Allah, Allah! Bunn da kta böyle tıkamı; diye uğraşmış. uğraşmış.. zorla bkacı yerinden <okmüş.. Sökmesiyle çeşmeden bij knvvetli sn fışkırmıs U Hocayı sırsıklam hale getirmlj... Hoca güç belâ tıkacı yerlne koyarken: Tevekkeli seni böyle Okamamışlar.. demiş. Hikâye budur. Tadıni fcaçıran, haddini tecavüz eden, şunaran. kabaran sevgili vatandaşlara hatırlatırım. Türkiyede taşkın çeşmelerin ve pınarların akıbeti as çok farklarla daima böyle olmuştur. Finlândiya'da bir oknyncum var. Bana oranın nükteleriııe dair mektup yazmış.. kendisine teşekkür ederek buraya eeçiriyomm. Finlândiyalılar ne yapsın zavallı adam? Rus politikası takip ediyor, kaypak adam diye Cumhurbaskanlannı tenkit ederlenniş. Bu tenkidi serabolixe eden fıkralardan birisi şu.. (Bu fıkranın birinci paragrafı meşhurdnr.. ama ikinci kısmını işitmemiştim). Başkan Kekkonen, tatil xamanlarinda dinlenmek için babk tutarmış.. Bir çün yine bir kayık içinde balık tutarken, balıkçı. başı cascavlak olan Baskana sormnş: Saçlarına ne oldn?» Başkan da bos adammış. gulerek eevap vermiş: Akıl ile saç. bir başta durmaz, demiş. (Bnraya kadannı ben de bilir» dim). Balıkçı üstelemiş: Ilkönce hangisini kaybettin? Şimdi bn fıkrayı yazdıktan sonra; işi gücü yok. kelimelerin altında mânalar. maksatlar. imâlar arayan saçlı saçsiT «yüzü dost» lan düşünüvornm.. *caba neremden tatacaklar. dive! Güçleşti bn bizim cenaat! Dostlarım bana: Bir seçim bavası var, memIekette! diyorlar. Ben de farkındayım. Talnız bn seçim. o seçim değil. Bu seçim partilerin, bele büyük partilerin iç seçimi ki sahıs bakımından öteki seçime müessir olacaktır Hava, ondan dolayı sert esivor. Her taraf kendi adamlannı karsı tarafa doğrn birlestirmeye. böyle* ce kendi etrafında oy daSılısı olmamasına ojrasıyor. O kadar ki yarın knrnltaylarda mahtplif adlar ve listeler çıktıgı zaman parti iktidarlarını tntanlar: Böyle çetin bir mücadeleye girdiğimiz sırada böyle ayıncı fikirler atmak, partive. vatanm, millete, Anayasaya avkındır hattâ, hattâ hıyanettir. diyebilsin ve karşı tarafı gindirsinler. Bütün çaba bu. Nasrettfn Hocava sormnslar* Rıyamet ne zaman kopacak? Ben öldü|üm zaman büyük kıyamet; kanro öldfitâ zaman küçük kıyamet.. demiş. Şimdiki kıyamet küçük kıyamet.. ama ne de olsa kıvamet! Büyük kıyamet genel seçimlerde kopnyor.. Şimdi bn yazımı da oknyanlar içinde kıskıs gülenler. dişlerini sıkıp kızanlar ve kalavlavanlar vardır. Hosundn! Biz. piskin adamız halden anlarız Onlar da anlamalıdırlar. 7Aya Paşa «Terkib* inde ne güzel söylemiş: «Asude olam dersen eğe gelma cihâna Meydâna düşen kurtulamaz sengi ka7âf1an» B. PKI.KK O O B t O• • NÜKLEER SİLÂH Konserde bile işbölümü V • Vakko'da Bluz Haftası başladı YENİ BU HAFTA GÖRECEĞİNİZ EN GÜZEL FİÜMLER: SINEMASI Şehzadebaşı Y E N İ AŞK ZÎNCIRÎ RENKLİ TÜRKÇE AŞE ZiNCiBi (LARONDE) RENKLİ SİNEMASKOP Artistleri: JEANE FONDA MAURİCE RONET CATHERİN SPAAK 18 EKİM SALI Matinelerden İtibaren Herkesin hayran kalacağı bir şaheser Çemberlitaş İPEK Çemberlitaş ŞAFAK DENIZCÎLER GELÎYOR HÜLYA KOÇYtötT EKREM BORA Reklâmcılık 4108/12185 BARAKA Esrorengiz Adam TÜEKÇE T. Ziya Kırbakan Oen «at n totınn Rutalıkları Mülehav>ın tnlkiftı Cad emmakıcmi' No O roı «4 l t 13 A moda renk, 9 yenı sahane mode Paris'in en son^yeniliklerini * memleketimize getiren Vakko'nun bluzlan, şıklığınm tamamlıyacaktır. "Oasharel" tipinde emprime veya duz yeni bluzlardan kendinize yakışanı seçiniz. Fiatlar*95 ilâ.175 lira,, Sayın Doktor ve Eczacılarımıza SANDOZ Tonik ve Stimülan Calcium Sandoz Vitamin'c 1OOO mg Efervesan tablet Itukko BEYOGLU "Kumaş ve Hazır Giyimde Günün Modası" Manajans 2694/12171 Tekrar piyasaya arzedilmiştir (Reklâmcüık: 3995) 1218:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle