09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE DÖRT 17 Ekim 1966 CTJMHURİYET i:::::: ::::::: J a m e s BondSJüH 44 Çabuk çabuk, fizümlerin «atılık olmadığını, bağlarının Uk uzumü ol duğunu, töre diy« saçı yaptıklannı anlattılar. Otobüslerde ne kadar yolcu varsa boşaldı. Saçlı sakallı köyluler, yuzleri kapah kadınlar, gözlüklu, tıraşlı memurlar... Çeşitli, karma fcanşık bir kalabalık, sepetlere, kal burlara saldırdı. Yabancı >olcular, arabalarını bır kiyıj a alıp uzun uzun baktılar. Resım çektiler. Üzul ı!ma ışi uzun surdü. Tozak kovunun adım butun yolculara bellettıler. Çoğunun sepetınde kalburunda uzum kaltnadı. Otobu=;]er yolcularını «hp korna çala çala uzaklaştı. Kır Abbas sevınçten uçujordu. Hâlâ dıkılıp duran yabancı jolculara sokuluyor, isaretle bır şevler anlatıyor, gulduruyordu. Yolcu kadınlar, Tozaklı kadınlarla kaynaşıverdıler. «He he, hı hı'» dıjorlardı «No no no\» dıjorlardı. Anlaşıyorlar, ya da anlaştıklarını sanıjorlardı. DrNO kaplumbağalar Az sonra yabancılar aynldı. Hep birlıkte ellerini talladılar arkalarından. Saçılacak uzümün çoğu saçılmıştı. Yolun ustunde sekiz on kişı kalmıştı. ötekiler boş sepetlerı kalburları alıp şarampolun köy den yanına geçmışlerdı. Gun ındım ınıyorum, gıttım gıdıyorum dıyordu. Elı boş erkekler, elı boş karılar kızlar toprağa oturmuslar, konusuyorlardı. Konulan «Kaça'» dıye soran yolfularla, yabancılardı. «Cılinık» de>ıp deyıp gulusuyorlardı. Kımısı de «yuzum» deyıp guluyordu. Kır Abbas : «Canım çok şaştmız. Nere'i acavıptı bu Alamanların''» dedı. Kel Bektas: «Alaman mndı onlar' Ne bılıverdın hemen Alarnan olduklannı7» dıye atıldı «Alaman Ingılız .. ne>se' » dedı Kır Abbas. «Avratlar \arı uryandılar ula'.» «Tunç gıbı de sağlamdılar! Ne dudakları yalamaydı, ne yuzleri kavlaktı. Karnı tok. sırtı pek hepsının . Bu ısıeakta fazla gıyınip Srtünüp n» yapacaksınT» Battal : «Acayıp olan bizimkılerdi: Ya durmadan geçıp gittiler, ya durup (Kaça? Kaça) dıye sordular Boyle bır töreyi heç mi gormedıniz a durzuler' Heç mı duymadınız? Sankım dunyaya bunu ilk bız getırıyoruz! » «Canım, Alaman sordu ya: (Eskı ? ) Irıza da dedı kı (Yok vok, yenı') Yeni olur mu? Töre dediğın eskıdır...» Kır Abbas çok duyguluydu: «Helbet eskicür hemi de çok ekıdır. Emme unutulmuştur Bız o eski töreyi yeşerttık. Ankara susasından geçen otoposlan durdurup Uzum verdık, saçı kı'dık » «Ula o turısin bıri ne çok iresim aldı1 Çat çat çat!.. Ula bır baktım, habire alıyor!.. Habıre alıyor!..» «Öyle bır tore ki, oniarın yurdunda yok! Yok kı, iresmmuzı aldılar. Vannca kırallanna haber verecekler: «Bovle boyle, Türklerin bir töresi var, bu töreyi hemen alalım!» Alacaklar. Gâvurlar açıkgöz. Neye? Bunundan işte. Geliyorlar bizde gördüklerini hemen aüyorlar...» Yârenlık uzayıp gidecekti. Avşar altmdan bir otobıls daha çıktı. Elllsi altmışı kalkıp yola dilceldıler GUn batıyordu Bir serinlik çıkmışü Otobüs, tozuta tozuta geldı, durdu Öyle rahat durdu ki, zaten duracakmıs gfbi bir bali var dı. Sepetleri kalburları uzattılar hemen: «Uzüm alın, üzüm alın...» «Kaça?» «Parasız. Saçı bu, eski bir töre.. Hem eski, hem yeni... Tozak köylUleri bir eski töreyi yeşertivoruz » ş O sıra otobüsun arka kapıa açıldı. Basında yazlık şapka, kolunda yazlık ceket, elinın çantasiy le Hamdl Bey ındi. Bır zaman koylulere baktı Tozak'ta ne kadar insan varsa, yedıden yetmişe, inip buraya gelmışti Ellerinde 8epe^ ler, kalburlar™ Kımi dolu, Idml boş.. Bır hoş oldu gıtti... Birden fakir baykurt bağırdı: «Nerde o Kır Abbas denen bs. zil? Nerde o Inza? Bulun bana oa lan!..» Kır Abbasla Rıza, Hamdi Bey» doğru sokuldular. Bırbırlerini tutup uzun uzun ku caJdaştılar. «Vay Hamdi Beyim, hele şükür geldın!. Şılkür, şukur...» Az sonra otobus pat pat edip gıttı. üzum yolcuların hepsine yetmemışti. Bazılan salkımlan bölüşmüştu Tozaklılar Hamdi Beyi aralanna alıp koye doğruldular. Hamdi Bey çoğuyla teker teker şakalaşıyordu Çogunun admı biliyor, çoğununkını de öfrenıyordu. «tnsan bır salkım Uzüm de bana ayınr ula' » dıvor. vürüyordu. Onlar da «Sen bızdensin, seninki fcoyde'» deyip giılüyorlardı. Battal «Bayâ ozledık seni Hamdi Beyim'» dedı «Valla goresimiz geldı Tam da bağbozumu günü... insan gayret eder ae bır gun once gelır.» «Akıl edemedım!» dedi HamdJ Bey. «Kırılası kafamda akıl kalma dı. Ama bağbozumuna yetişemedımse de şenüğıne yetiştim Ak şam cem olur, semâlar, tuma danslan... ha? Dla gbzel töreler g» tirıyorsunuz buralara, gözel.. g& zel...» Hem yürüyor, hem «g& zel» diyordu. (Arkafa vaı> üiiiiiiiiiiiiiiiTiffany J o n e s iiirBiH^^ UEM TIFFANY JONES M E M&C BUM . UÛJCKTIM J^SL^İISJC b BEMI cSılOOJE. ••••••••••t*a» :::::::::::»Elİff , 5İMDI OE ELLEE ÖMOC AYSEiLE HAFTALJK BULMACANIN UALLEDİLMIŞ ŞEKLİ konu veresim: AYHAN BAŞOĞLTT KIZIL KULE çevrılınce tetnizUk lçln kullanıla^ maddelerden bıri belırir. 8 «Uzaktaki kapalı tren lstasyonuı karjılıjı ild sbz 9 «Belirli esas ve sartlara uyularak yapılmış durumdaj YUKARroAN AŞAĞITA: 1 Deniı veya göl ve nehlrden yen) çıkmiî durumdaM kıvır kıvır oynayan bed maddesi (üd sbz). 2 Tamnmıj bir Arap yemegl (çoğul). 3 Bır kumas cinsl. bir oküz ciıul. * YorOk konutlan (ço|ul), çorb» kabının yansı. 5 Ozeılne parlatıcı madde »ürülecek eşyanın duru. muna gore seçilmesi gereken (iki soz). 1 23456789 6 l A d ı m »?• Ieylp hâtırasını yad eden mânasına bır cekim, bir erkek adı. 7 Meclıste balan hukumeti ida re edenle karşj bu ceşıt soru hazırlanır, bazı OOnkil DataucanıD memleketlerde tulledilmls «ek» kullanılaD bır ce5it a£ırlık olçüsü. 8 Parıltı. bır za. man parçasının terst. 9 Benzer veya hayat arkadaşı, bir erkek adı. Sen, sen ol da onun «Kapım hepinize açıktır» demesine karuna... Gayrimenkul Açık Artırma llânı KADIKÖY İCRA MEMURLUĞUNDAN 966/9 îpotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen Kadıköy Rasimpaşa mahallesi Yeldeğirmeni ve Rıhtım İskele sokağında 24 taj No. lu ve tapunun 212 ada 14 parselinde kayıtlı altında iki dükkâru olan kârgır apartman vasıflı gayrimenkulün 120 hisse itibariyle 10 hissesi ve bu 10 hisseye tefrikli 7 No. lu dairesi İcra ve İflâs Kanununun hükumlerine tevfikan ve aşağldaki şartlar muvacehesinde Kadıkoy İcra Dairesi salonunda paraya çevnlecektır. GAYBİMENKÜLÜN İMAR DURUMU : İstanbul Belediyesi İmar Mudurlüğunün 6 eylül 1966 gun ve 799 sayılı imar durumunda; program dışında, iskân sahasmda, 1/500 ve 1/5000 mikyash Rasimpaşa ve İstanbul umumî kat nizamı plânı dahilinde, bina yuksekliği ayrıca çatı veya çekme katı yapüamaz kaydı ile 15 50 metre, sair hususlar krokisi jnbi olmak üzere bıtişik inşaat nizammda ve talımatnamenin 39,52 ve 72 inci maddelerine gore verılmiç olduğu bildırilmiştır. GAYRİMENKULÜN EVSAFI : Mezkur gayrimenkul Kadıköy Rasimpaşa mahallesinde Rıhtım sokak ile Yeldeğirmeni sokağınm kesıstiği kosede mahallen 24 taj kapı No. lu betonarme olarak inşa olunmuş, İkizdere apartmamdır. Apartman bir bodrum, zeminde iki dükkân ve iki daıre 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncii katlarda ikişer daireden ceman 12 dairelidir. Apartman zeminde ışıklık hariç 153 20 M2. lık sahaya inşa olunmuştur. Takip mevzuuna dahil apartmanın zemin ustü 2 nci kat 7 No. lu dairesidir. Daire bir hol, bir mutfak, bir banyo, alaturka helâ, biri çok küçük olmak üzere 4 odadan müteşekkıldir. Elektrik, su ve havagazı tesislerinl havıdir. Gayrimenkulün hududu ve sahası, tapu kaydı ve kadastro çapı eıbi olup tamamı 169.70 M2 dir. GAYBİMENKULÜN KIYMETİ : Bulunduğu mevki, imar durumu, inşa tarzı; halihazır durumu ve bu civardaki gayrımenkul ahm, satış rayiçleri ile eayrimenkulun kıymetine müessir bilumum hususlar goz önünde bulundurulmak suretiyle tamamma 696 000 00 (Altıyüzdoksanaltıbin) lıra kıymet takdir edılmiş olup satışa arz îdilen 10/120 hisseye tefrikli apartmanın zemin ustü 2 nci kat 7 No. lu dairesinin kıymeti 58 000 00 (Ellisekizbin liradır). SATIŞ ŞARTLARI : 1 Saüş 19/11/1966 cumartesi gunü saat 11 den 12 ye kadar Kadıköy İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapüacektır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanb alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satıs masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en cok artıranm taahhüdü bâki kalmak şartiyle 29/11/1966 salı günü Kadıkoy İcra Dairesinde saat 1112 de ikinci artırmaya çıksnlacaktır. Bu artrrmada da ruçhanlı alacaklılann aiacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ıhale olunur. 2 Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millf bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satı^ peşin para iledir, ahcı istediğinde 20 Eunu gecmemek üzere mehil verilebilir. Tellâliye resmi, ihale pulu, tapu harc ve masraflan alıcıya aittır. Bırikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3 İpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin ilgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahüdir. Bu gayrimenkul üzerindeki haklaruıı hususiyle faız ve masrafa dair olan iddıalannı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bıraküacaklardır. 4 Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasuıdaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verijdiği takdirde isteyen alıcıya bir orneği gonderilebılir. 6 Satışa iştirak edenlerin şartnameyi eörmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 966/9 sayılı dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur. (İc. İf K. 126) İcra Memuru Mühür ve İmza (Basın: 6003) 12192 SOLDAN SAĞA: 1 Buıa yapmakta kullanılan bir Riaddenın çıkarıldığı ana yatak (karma sbz) 2 .Slnırli durumda gösterılen keylfll ve sevlnçli hareket» mânasına iki sbz 3 ParlakllK ve aydınlık alıs vazıyetl. 4 Nazlı ve cılvell tavırlar (çoğul). 5 Henüz dunya evme gtrmemıs kız veya delıkanlı 6 Bır emır, tersi «bırdenbi. re ortaya yayîi anlamma iki »ozlü bır emırdır. 7 Romanya parası, RAKAMLI BULMACA E E O Q IB 3 3 Q B 79 Bır yabancı ıle yemek yememe mâni oldnklanna dair resmi bir rapor verdim. Misafirimizin, kendisine bn kadar alâka (!) gosterilmesinden huzursnz kaldıgını söyledim. Amirlerim, bnnnn gerçekten hoç olmadığı fikrıme ıstirak ettikleri gibi Levin de (KGB temsilcisi) bn takip olajına aytu derecede öfkelenmisti. Levin, Komite'nin \e onun bir temsilcisi olarak benim, «ynne'a gerekli nezakcti göstermek iste>işimde haklı oldnğumuzu ve KGB'nin tngilizin aleyhınde hiç bir tntnmn olmadıfmı söyledi...» Bn olajı Wynne kendi hâtıralarında şoyle anlatmaktadır: c Lokantaya vaktinden biraz erken gittim ve kaldırjmda beş asa|ı bes ynkarı yurumeye başladım. Etrafta bir takım adamlar vardı, ama o an için pek dıkkat eder gdrünmüyorlardı. On dakika sonra elinde çantasıyla Penkovski göründü. Caddeyi geçip ona doğru ilerledim. Ama beni selâmlavacağı yerde elıni burnuna götürdü ve başını eğip kapıya doğru yürüdü.» <Onu, insanların girip çıktıği lokanta kapısına doğru takip ettim. Giriş kapuına yaklastı, içeri baktı ve geri döndü. Yanindan geçerken «arkamdan gel» dediğini dnydnm. Bir aksilik olduğnnu anlayarak, dediğini yaptım.» «Penkovski caddeye çıktı ve bir ahşap ev blokuna giden aralığa doğrn birkaç yuz metre vurüyerek aralığa saptı. Kendisi ne yetisince, «Grev, şimdi gitmelisin. Tarın seni meydanda göreceğim, sn anda takip edilivorurn. Lutfeıı git.» dedi. Kendisi de diğer taraftan kayboldn.» «Aralıktan çıkınca köşede duran iki adam gördüm. Ellerinde fotoğraf makinesi vardı. Nitekim daba sonra Lnbiyanka'da (meşhnr Sovyet hapishanesi) bnnlann o gece çektikleri fotoğraflalan görecektim...» Wynne zaten ertesi gfin Mos kova'dan Londra'ya kalkan uçak ta yerini ayırtmıştı. Derhal otelinden ayrılmaya ve KGB'nin onn tevkife karar vermeden 8nee hava alanına gitmeye karar verdi. Sovyet Emniyet Komitesi (KGB) her şeyl bilmekle övün O. PENKOVSKİ (Mtnn •aımaeaıın ••lletliıınM «cKT PENKOVSKİ düğu halde; danışmadan, onaylatmadan ve (her bfirokratik rejimde rastlanan) bir kaç inua temin edilmeden taareket etmekten âcizdir. Bijylece çoğu zaman ellerinden bir çok şeylerı kaçırırlar. \Yynne ertesi sabah 530 da Şeremyeteyevo hava alanında nçağını bekliyordn... Simdilik KGB'nin pençesinden kurtulmuştu... önce, bıletini değistirmek için herhangi bir teşebbüste bulunmadı. Penkovski'nin gelip gel miyeceğıni anlamak için bekleme salonunnn kapıya yakın bir yerine, kendini mümkün mertebe belli etmiyecek şekjlde yerlesti ve beklemeğe basladı... Kırk bes dakika sonra, Wynne, dısarıda park eden hnsnsî bir otomobil gordfi. Penkovski, acele ile arabadan çıktı ve terminale girdi. Takip edilip edilmediçini anlamak için, önce, âdeti olduçu üzere, Wvnne'in önünden geçti, sonra dönüp yanına oturdu. Wynne'a derhal gitmesi gerektiğini söyledi. Penkovski, o sabah otoritesini knllanarak VVynne'in biletini değiştirdi, alelâcele gümrük ve polis muayenelerinden geçirdi \e Batıya kalkan ilk nçağa bindirdi. Ba, sabah saat doknzda Kopenhag'a hareket eden bir SAS nçağı idi. Penkovski, hava alanı memurlarını sindirerek Wvnne'in bir an evvel Sovyetler Bırliğinden çıkmasına mnvaffak oldu ama, böylelikle, bn hareketi ile KGB'nin kendi hakkında süpbelerinin kuvvetlenmesini ve ken disi için bfitfin fimit kapılannın kapanmasım sağlamış olnyordn. Artık Wvnne ile olan şahsî m\inasebetini açıklamak imkânı kal mıvordn. Bn, büvük bir fedakârUktı ve Wynne kendisi için vapılan bn hareketi asla nnntamadı. IX SON GÜNLERİ \Vynne Moskova'dan avrıldık tan sonra Penkovski akıbetine hazırlanmağa başladı. Komitesi ve GRU hâlâ kendisine guvenıyor veya gü\ endiklerini söylüyorlardı. Notlannda da anlatlığı gibi yeni bir delegasyonla dısan gönderilmesi için KGB'den ızın alınmasına çahsılıyordu. «Cevaplarının ne olacağını yalnız Allah bilir» diye düsunüyor, ama seyahat talebinin ikinci bir defa reddedilmesinin doğrndan doğruya kendisi ile ilgili çok ciddi bir şüpheye dayanacağını babasının eski bir Beyaz Ordn subayı olnşnndan çok daha ciddî bir şüpheye gayet iyi bili yordn. Sonunda, «komsnlar» ın kararını beklemeyi ve hareket hattını ona göre çizmeyi daha doğrn buldu. Sadece Komite'den ve yabancılarla her türlü temastan nzaklaştınlabilirdi. Babasının kimliğinin ortaya çıkanlması, böyle bir muamele için yeterli addedılebilirdi. Boyle bir sey olnrsa Varentsov ve Serov'a müracaat edip hiç de|ilse ordnda kalmak istediğini söylemeye kadar verdi. Moskovayı terketmek zorunda kalabilirdi. Bn takdirde Avrupa Kusyasında, tercihan Leningrad'da kalmaya çalısacaktı. (Durnşmada, Anglo • Amerikan istihbaratçıların kendisine en iyi alternatif olarak Leningrad'ı tavsiye ettiklerini söyledi.) Bu karanlık gnnlerde dahi Penkovski tehlikeli fotoğraf çekme işine devam ve bjlgi iletmeye tesebbüs etti. 5 eylulde Amerikan Elçiliğinde verüen bir partiye filimleri getirdi, ama bnnları vermek için bir fırsat çıkmadı. Ertesi çt.n tngiliz istihbaratından birivle temas kurma>a çalıştıysa da bn gayre'i de âkım kaldı. Sovyet kaynaklanna göre O leg Penkovski, 22 ekimde KGR tarafından tevkif edildı. % Ka sım 1%2'de Greville Wynne, Doi,\x Avrnpada yeni bir sevyar ticaret sergisi plânını gerçekles tlrmek için gittigi Bndapeste'de T.PARtA KGB tarafından yakalandı ve Moskova'ya kaçınldı. Penkovski ile Lnbiyanka hapishanesinde, bir hücre penceresinden gorustüler... Onlan ele veren neydi? Her halde K.G.B. ve GJl.U. nnn knrnaz ve uzağı gören bir detektif faaliyeti sonucu yakalanmamışIardı . K.G.B. nin, Penkovski'nin babasının bir Beyaz Ordu snbayı ol duğunu öğrenmesi için yirmi iiç yü geçmişti. K.G.B. nin, Penkovski'nin Sovyet rejimine üıanet ettiğini ortaya çıkarmakta bundan daha bızlı ve zekice hareket ettiğine dair hiç bir delil yoktur. Aksine Penkovski'nin gerçek faaliyetinden 1962 yazmdan önce şüp he edildiği dahi meçhuldür. O zamana kadar bazı kritik durum larda gözetlenmisti ama mfinasebetlerinin hiç biri Komite ve G.R.L. daki normal görevierinin sının dışına çıkmamıştı. İhtiyatlı ve üıkek bir insan gözetlendiğinin daha ilk işaretlerin de sinerdi. örneğin 1962 Temmnzunda Penkovski, Londraya haherleşmeyi bir snre için kestiğini bildiren bir mesaj gönderebilir ve bir kaç ay için Batüı aracılarla temas eder etmez ve çalışma masasının gizli gözünde duran casusluk malzemesini imha edebilirdi. Penkovski ihtiyatlı bir kimse olarak yetiştirilmiş bulunmasına rağmen tabiat itibariyle böyle de ğildi. Her insanm bir zayıf tarafı vardır; Penkovski bn kaidenin bir istisnası değildi. Bir casusun ise tek bir hata dahi yapması kâfidir. kendisine ikinci bir fırsat tanımaz . Penovski'yi havatta büyük basarılara götüren kendisine karşı hudntsnz güven. hiç şüphc vok ki avnı zamanda onu yıkan sey olmuştur. Penkovski, cür'etini ve atılganlı£ını biç kaybetmedi ama ihtivatkârlığını feda etmek zorunda kaldı. (Arkam tur) NASO. BALLEUtLECEK? Ynkandak) rakamlı bnlmacada tadect t tane anabtaı (lpacu) ve S tane tonac vırdu Bos olan U karenuj Içine 1 den 9 •fcadaınygno bireı rakam koyarak ve toplaraa. carpm» cıkartma, bblme Işaretlerıne dikkal ederek soldan saja ve ynkartdan aşağıya balmacada gosterilen sonuçlan bnlnnuz, Blraa vaktiniz) aln amma bog vaktiahi hosça geclnnls olnrsnnnı. İ L  N Petrol Ofisi Genel Miidiirlüğünden: Gerede'de Ofisimize ait Restoran, Çayhane, Pastahane ve bir büfeyi ihtiva eden akarvakıt saüş istasyonunun Ssletmesi, aylığı 5 500 Ura muhammen bedel üzerinden 5 yıl müddetle ihaleye çıkarılmıştır 1 Bu îşe ait îhâle sartnamesi Genel Müdürlükten temin edılebilir 2 İhaleve glrebilmek için GeneJ Müdürlüğümüj veznesine 15 000 bralık tjeçid teminat yatınlması ve buna ait makbuzun teklîf carfına konması veya alınacak teminat mektubunun teklif mektubuflebirlikte eönderilmesi ve teklif mektuplanntn 20/10/1966 plrşembe eünfi saat 17^0 a kadar Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Müdurlüğüne teslimi şarttır. 3 Postada vâki ğecikmeler kabul edilmez. 4 Ofisimiz 2490 sayılı ksnuna tabi defildir (Basm: 21671 A 134961 12200 / L  N 1 Denizli üi Çardak ilçesi Merkez Ortaokulunda 50 000 Ura keşif bedelli ikmal inşaab kapalı zarf usulüyle eksıltmeye çıkarılmıstır Geçid teminatı 3750 liradu2 Eksiltme dosyası Ortaokul Müdürlüğünden her zaman eörulebllir 3 Eksıltme 27J0.1966 perşembe günü saat 15.00 de Ortaokul Müdürlüğünde komısyon huzurunda yapılacakür. 4 tsteklıler 27J01966 perşembe künfl ihaleden bir saat evvelıne dek eksiltme şartnamesmin 4 ocü maddesmde tstenilen belgelerle Ortaokul Müdurlüğüne basvurarak iştirak belgesi almalan ve teküf mektuplannj Kurul Başkanlığına makbuz mukabilınde vermeleri 5 Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbestür (Basın: 21616) 12201
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle