12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 17 Ekim 1966 SAHİFE BEŞ C. H. P/deki«761ar»adıno bir bildiri yayınlondı «Ortanın Solu» na karşı miiletvekili ve senatöner toplantı yaptılar İKİ KARDEŞ GAZ TENEKESI İNFILÂK EOİNCE YANARAK ÖLDULER ÎZMİT Merkeze bağlı Solaklar köyunde önceki gece 3 karde? lâmbaya gaz koyarlarken, gaz tenekesi ınfUâk etmiş ve yangm çıkmıştır. Yangm sırasında 12 yaşındaki Mustafa ile 15 yaşındaki Cıhan Altın hemen ölmüş, 17 yaşındaki Burhan Altın ise ağır şekılde yaralanmıştır. Çıkan yangında ayrıca ev de eşyalarıyle bırlikte yanmıştır. TABANCA ILE VURULDU ANTAKTA Surıyeden mi«afır olarak Kalekanberli köyune gelen Ibrahim Cemil, köyde tabanca ile tavuğa ateş ederken J2 yaşındaki Arslan Menderes'in ağır surette yaralanmasına sebep olmuştur. Arslan Menderes koma halinde tedavi altına alınmıştır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP içinde 76'lar diye adlandınlan ve ortanın soluna karşı olan gruptan bazı milletvekillerl ve senatörier dün Mecliste toplanmışlar ve Izmir Milletvekili Arif Ertunga aracılığıylan imzasız bir açıklama yapmışlardır. Açıklamada 76'ların «CHP yi sola açık bir kun a 7 l a r ruluş haline »etirmek isteyenle« «l . « Partimize ve memlere karsı bir araya gelmiş ve Ataketimize tarUÛ bir hizmet ifâ ettürk prensiplerine inanmış ülkümışlerdır. CHP nın yoneömi, on u n cüler. olduğu ileri surülmekteprensiplerini sağa sola çekmeden tatbik edebilecek gerçek idir. Açıklamada kendilerine yonançlarda ve güçlerde olmalıdır.» neltilen «Bölücülük, tutuculuk, sağcüık ve gericilik» ithamları reddedilmekte ve özetle söyle denilmektedir: «Ortanın solu deyimini Genel Başkanunızın kesinlikle ifade ettiği gibi partimizin programı ve seçim beyannamesi dışında bir tFRFA (a*.) Koklu ve samânâ ve iddiaya taşırma gayretyih aile iken bir nifak tohumu leri CHP liliklc asla bağdaşamaz. ile iki düşman kampa ayrılan CHP de ortanın solu deyiminüı, bu ve durmadan birbirlerini öldusınırlar içinde açıklığa kavuşraaren Bucak ailelerinde son gunlerde belirmiş olan sükunet. dün tekrar bozulmuştur. Ihsan • I •! . •• f * nucas laraııarı aort Kişı, «acı Bucak taraftarı dört kişi, Hacı ŞU BIZIM Yılmaz CETINER Bucak aileleri ara8indaki , mütareke bozuldu Türk ıçkılerını Amerikall iş adamlarından Albert E. Smigel çeşitli ülkelerin ilgi çekici içkileri üzerinde bir araştırma yapmaktadır. Bu amaçla bir dünya gezisine çıkmış olan Mr. Smigel, 8 kasımda şehrimize gelecek ve Türk içkilerinden ömekler alarak, bu konuda iş adamlariyle müzakerelerde bulunacaktır. Amerikall iş adamı alkolsüz Türk içkilerinden de ömekler alarak bunları Amerikada tanıtmak istemektedir. ınceleyecek A benzinle kundaklamak le yakmıstır H taraftan iki kardeşe «ıt evi EKİM 17 RECEP 3 suretiy Mustafa Kemal Paşanın Türbesi alündanmış doğru mu t rek yanından ayrılmışlar!. âcivert bereli, kısa boylu, yüz hatları sert ihtiyar adam, elindeki tesbibi çimenlerin üzerine bıraktı ve; Tee işte. dedi . Sırplar burada... Karşılarmda bizimkilcr .. Sultan Muradı Hüdavendigâr'ın orduları... Sağ cenahda Beyazıt sul taııın Rumeli askeri, sol cenahda Ya kup Çelebinin Anadolu askeri vadı... Ne zaman bizimkiler «Allah, Allah» diye hücuma kalktılar... Te kim yakalar kaçan düşmanı!.. Epsinin kellclerini kcstl bizimkiler, çünkü düşman kalleştik etmlş .. sözünde durmamıştı!.. Akşam üzeri muharebe sona erincc, Sırplar pe rişan bir vaziyetteydiler. Sultau Murad, meydanda gezip, yaraltlann durumuna bakıyordu. Bu sırada Miloş ismindeki herif ki, o da yaralıydı. Koynundan hançerini çı kardı.. Sapladı Sultanımızın karnına!.. Şehit etti onu! Az sonra, yeniçeriler Miloşu parça parça ettiler ama ne fayda!.. 300 senelik türbedar ailesinden Haşim Ağa yanında amca oğlu ile «Kosova meydan bizim Osmanlı ordusu juradan diyordu... savaşuu» anlatıyor, cTe Kosova'da Sultan Murad'm 70 yoşındaki Türbedarı Haşim ağa savaşı anlatıyor V. | 6.11'11.59'15J817.27[18.57[ 4.35 12.43[ 6.31i 9.32I12.00] L31| 11.08 L V EFA T Merhum Edip Günel ve merhume Ayje Günel'ln oğulları, Muzeyyen Günel'in eşi. Ayşln Sutmen'in babası, Suzan Günel'in kardeşi, Mimar Tamay Sutmen'in kayınpederi, Nihat Sütoıen'in dedesi Eskl Ticaret Alışelerinden CtASAN Çünento Ambali] Sanarii A. Ş. Mttdürü 16 Ekım 1966 pazar gunü Hakkın rahmetine kavu$mu;tur. Cenazesi 17 Ekim 1968 pazartesi günü oğle naraazını müteakip Şişli Camnnden kaldırılarak Zlnciriiku>u Asri mezarlığına defnedılecektir. AİLESt Cumhuriyet 12210 MİLLÎ PİYANGO 15 Ağustos ve 30 Ağustos 1966 çekilişlerinde büyük ikramiye kazanan talihlilerden bir kısmı aşağıda jjösterilmiştir. 1.000.000 LÎRA KAZANANLAR: İrmir Kemeraltı cadde No: 7 Hacı Ali Paşa Büfesi sahibi Mehmet Aler, Sungurlu İsmet Paşa mahallesi No: 4 de Ferhat Yetiş. MELİH GÜNEL 500.000 LIRA KAZANAN: Izmir Çine Şevketiye mahallesi No. 3 de Osman Gültekin. 100.000. LİRA KAZANANLAR: Adana Büyük Saat Evlerinde saatçi Hüsamettin Özaben, İstanbul Aksaray Selçuk Sultan Camii sokak No: 8 isminin neşrini istemeyen bir talihii, İstanbul Kurtuluş Bay Sungur mahallesi No: 248 de tül perde imslâtçısı Şirayir Kamer, Krıstopar, İstanbul Kadıköy M ; ihürdar Cadde No: 21 kat 3 de Avukat Feti Tansı. V EFA T Çok değerli müdürümüz MELİH GÜNEL 50.000 LÎRA KAZANANLAR: Söke Avşar köyünden Mustafa Ali Bakan, Karata? Ziraat Bankası Muhasebecisi eşi Nezıhe Şadau, İstanbul Ataköy mahallesi birinci kapı 5 înoi daire Eyüp İcra Memuru Cafer Tayyar Taşkıran, Izmir Hatay cadde 362 nci sokak No: 49 da emekli Yusuf Ziya Besler, Manisa Mutlu mahalle Çapraz sokak No: 20 de Neşet Evlivan, Kurtuluş Boncuk sokak No: 7/3 de isminin neşrini istemeyen bir taühli, Andirin Pınarbaşı mahallesi İşletme sokak No: 55 de Ziraat teknisyeni Abdulgani Aktuğ, İstanbul Suadiye Alanı sokak No: 3/10 da ev kadını Afife Ocak, Hakkın rahmetine kavuşmustur. Cenazesi 17 Ekim 1966 gunu oğle namazını müteakip Şışli Camiindcn kaldırılarak Zincirlikuyu Asrl mezarhğına defnedilecektir. Kederll »llesine başsağllğl dile. riz. CİASAN . ÇİMENTO AMBALJU SANAYİI A. 3. Cumhuriyet 12212 Acı Bir Olüm 30.000 LÎRA KAZANANLAR: Bolu Tabrfklar mahallesi No: 33 de sıhhî tesisatçı Mehmet Macit Özçeri, Araç Yenimahaıle Hilmi Şen katrak atölyesinde işçi Cafer Sevingen, Ankara İnkilâp sokak Inkilâp Ap. No: 22/12 de müteahhit Kâmil Çağiayan, İzmir 189 uncu sokak No: 23/4 Sacide Tezeren, Beyoğlu Yenişehir Karakurum sokak No. 114 de bakkal Yorgo Nikogoloğlu, İstsnbul Fatih Samatya Kargı sokak No: 8'1 de talebe Ayhan Yapıcı, İzmir DDY. raportör Fethı Yavuzer, Edremit Askerlik Şubesinde Yüzbaşi Nihat Baylar, Ankara Emniyet Genel Md. Muavini Sabri Meriç. Bakırköy Sakızağacı Rvnal sokak No: 21/23 de Aleksan Alboyacıoğlu, Orhangazi Hükumet caddesinde fotoğrafçı Enver Öksüzoğlu, Denizli Altıntop mahallesi Kaber sokak No: 25 de Asım Aykut, Ankara Devlet Istatistik Enstitüsü Elektronık teknisyeni Mehmet Şevki Erel. Millî Piyango İdaresi kazananlara saadet, lara bol şanslar dıler. 10/10/1966. bütün vatandaş(Basın 21761/12189) Oul Bayan Mari Berık ve evlâdı Matilc. Bay Dikran Berik. sevgiU eşi, babaları ve kardeşleri BAY HRANT BERİK'in veiat ettiglni teessurle bildırırler. Cenaze merasimi (Yarınki, salı 18 Ekim 1966 saat 14 de Beyoğlu Balıkpazarı Uç Horan Ermeni kiUsesınde icra olunacaktır. Işbu ilân davetiye yerine kaim. dır. Cenaze lşleri Servisi BECİDYAN Telf • 44 12 29 48 09 98 llâncıhk: 262 12202 osovada Sultan Murad Türbesi nin bahçesinde oturmuş sohbet ediyorduk. 70 yaşmdaki Türbedar Hâşim, bunları anlatırken heyecanlanıyor, belki de 50 yıldır tekrarladığı Kosova meydan muha rebesi hikâyesi onun ağzından bütün tâzeliği, bütün canlılığı ile zevkle dınlehryördu..." Türbedâr HâşIiriînT yeferi! tbos da vanımızdaydı. Simdi yaşı S0 e yaklaşan adam askerliğinl tstaııbulda yapmıştı. Galata köprüsünden para verilerek geçilen günlcrl hatırlıyor ve bir yandan da «Mnsta fa KemaU •Caııım Mustafa Kemal Paşa. diyordu. Bunlar 300 senelik «Türbedâr» ailesine mensupdular. Daha önce de lboş. Haşimin yerine Türbedarlık yapmış, ama şimdi ihtiyarladığı için ayrılmak ve yerini amcazâdesine bırakmak mecburiyetinde kalmıstı. Fakat, yine de Sultan Murad'm Türbesinin yanından ayrıla mıyor, bütün gününü orada geçiri yordu!.. K öğiin alabildiğine uzanan Mazgit ovasındaki Sultan Murat Türbesi, 1845 de Sultan Abdülmecit tarafından esaslı şekilde tâmir edilmişti. Etrafmda binalar veya her hangl bir köy, kasaba bulunmamasına rağmen, işgaller sıra sında bir hayli zarar gören türbe, bilhassa 1944 de Bulgar ordusunuıı hışmına uğramış, yakılmıştı. Sonradan Yugoslavlar bu tarihi hâtıra yı yeniden onardılar... Şimdi bir köşesinde Sofya Kumandanı Rifat Paşanın mezarı bulunan türbenin bahçesi, o civara ge zıye gelen okul çocuklarının piknik yeri olmuştu.. Belki de 200 senelik ağacın altındaki, suyu gayet nefis olan çeşme mütemadiyen akıyordu. Oğretmenler, öğrencilerine Türk Sırp savaşlarını bilmiyorum ne şekilde anlatıyorlardı!.. Ama her ne ise; biz nasıl tanıtılırsak tanıtılalım, küçük yavrular savaşların za rarını duyup, öğreniyorlardı ya!Sultan Murad kamından hançerlenip öldürülmüş... Sırp Kırah Lazara ne olmuş? O da savaş sırasında can vermemiş mi?. G Priştine veya Kosovada konuş tuklanm arasında, bir tek ki§i gö remedim ki, o kanlı olaylardan za rar görmemiş olsun, ailesinin bir ferdini kaybetmesin!.. Fakat şimdi herkes acı günleri unutmaya. hayatın tadını çıkarma ya çalışıyordu... ultan Muradı Hüdavendigâr Türbesinin bahçesinde ctrafımı za toplanan, Arnavutlar ve Türklerle konuştnamız bir hayli he yecanlı safhaya girmişti... Bir tanesi Kosova Savaşmın dört saat İçinde nasıl zaferle neticelendlğinl anlatırken; diğeri babasından dlnlediği, Sultan Azizin Türbeye gelişine dair hikâyeleri hatırlamaya ça lışıyordu .. Hâşim Ağa ve tboş biraz da benden Türkiyeyi dinlemek istiyor, so ruyor. soruyor, mütemadiyen soru yorlardı... Onlara izahat verirken, nasıl duy gulandıklannı gördükçe; dışarda yaşayan Türklerin Türkiyeye sevgilerini, hasretlerini daha iyi anlıyordum, şimdi! Yapılan her ileri hareket atılan her temel ve üst üste konan her taş, gurur vesilesi olu yordu onlar için!. Başarısızhklar, çdküntüler ise hüzün!.. Ortalık kararırken Kosova'dan, Sultan Muradın Türbesinden ve türbedarmdan ayrılıyorduk... İbos ve Hâşim Ağa hâlâ bana soruyorlardı: ^ • Mustafa Kemal Pajarıın türbesi alündanmış, doğru mu?. S Dofem.lık v« Tavınlıkta KERESTE Raklpsız Fiat Arabacıoğlu 7.112122*4 Feza Reklâm: 333 12203 osovalı Türk dostlar anlattı; Türbedâr Haşimin başına gelen hoş hikâyeyi ve onun hâlâ kaç asır öncenin hâtıralarıyla beraber yaşadığmm canlı delilini!.. Yugoslavya Parlâmento Başkanı. bazı milletvekiİleri ve resmi şahsiyetler Kosova'dan geçerken Türbeyi de zıyaret etmişler... Bu sırada, başkan izahat istemiş, savaş hakkmda... Türbedar Haşim başla mış anlatmaya... Tec bizim Osmanlı Ordulan burada toplanmış . Kahraman Beyazıt Sultan sağ cenahda, Yakup Çelebi de sol cenahta askerleriyle yer almış... Ne zaman bizimkiler «Allah Allah» diye kiikrcmlş düşmaııın üzerine vürttmüş, te sen kodunsa bul Sırp gâvurunu!.. Sona efendime süleyim!,..» Etraftan bazı işgüzarlar korkup Hâşim ağayı susturmak istemişler ama; Parlâmento Başkanıyla diğer misafirler gülmüşler, anlamışlsr bu ihtiyar türbedarın duygulanndaki samimiyeti, ona teşekkür ede K ugoslavyadaki Federe 6, sosyalist Cumhuriyetin dışında, Kosova müstakil bir eyaletti. Mer kezi olan Priştine ile arası 1815 dakikalık rahat, hakımlı asfalt yoldu. Daha öncf de soylediğim gibi, Kosova'da ht\lkm ekscriyctini Ar navutlar teşkil ediyor, bu arada, Priştine ile beraber 23 bin kadar da Türk bulunuyordu.. İdarenin başında olanların hepsi Arnavuttu. Esasen Yugoslavlardan önce, bu topraklara Arnavutlar hâkimdiler.. Türklerin Balkanlara ilk geldiklerı sırada «Dardhanya» ismmi ta şıyan Kosova, daha sonraları tam bir Osmanlı vilâyeti oldu. Anadolu Türkleri bu mümbit araziye yerleşirken, oralan mâmur hale sokmak ıçin pek çok emek, pek çok altın sarfettıler... İstanbuldan gönderilen dın adamlan ve idareciler gerek din, gerekse sosyal konularda büyük gayretler gösteriyorlardı Fakat her şeye; hâlis birer Osmanlı, hâlis birer müslüman olma larına rağmen Kosovalıların ekseriyeti Arnavut kalmıştı. Bugün bile şunu soylemek mümkündür. «Kosovalı önce Arnavutça düşünür, sonra Türkçe veya Sırp ça konuşur!» Y YARIN PRİZRENDE RÜFAİ TEKKESt... Kalkandelen'de cami avlusunda güzel yüzlü Nevin ve takunyaiı, plâstik pabuçlu arkadasları... URE2 A VE URE3 A M MODEL BİNDİRİLMİŞ SONDAJ MAKİNALARI Sovyet yapısı, seyyar va rotatif metodla araştırma sondajları yapan URE2A ve URE3AM model sondaj makınaları, yabancı müşteriler arasmda iyi bir isim yapmıştır. URE2A model makina 200 metreye kadar, URE3AM model ise 500 metreye kadar, derinlikte maden yataklarının gerek esas kıtlesir.i gerekse damarlarını sonde etmeğe mahsustur. Üstün kumanda gücü, mekanikleştırilmiş sondaj amelıyesi. derli topluluk ve seyyar olmak, aksamların birleştirilması ve aynlması işlerinde asgarî zaman kaybı, gibi dzellıkler, değışık jeolojık şartlar altında ve sert topraklarda yüksek hızla sondaj yapmak istiyenlerin tercih sebebinı teşkil etmektedır. Istenildiği takdirde tafsilâtlı bılgi sağlanır. 941 yılına kadar Kosovada Arna\utça tedrisat yapan hiç bir okul yoktu. Almanlar müsaade cttiler önce buna... Sonradan Yugoslavlar da mâni olmayıp, okulla ıın daha da gelişmesini sağladılar. Esasen, 1 milyon çalışkan ve güçlü Arnavut. Yugoslavyanm hem eko nomik. hem de politik hayatında onemli bir yer tutuyordu. Belgrad Hükumetinin bütün azmlıklara ol duğu gibi, Arnavutlara da alâka gostermekten başka çaresi yoktu! İkincı Dünya Savaşı sırasında Kosova kanlı olaylara sahne oldu. 65 bın Arnavudun muhakemesiz öl dürülmesi, Enver Hocanın, Tito'ya yardım için ordusu ile Kosovaya gidişi ve daha birçok mücadeleler sördü bu civarm insanları... 1 T 65 S MODEL TELEFON CİHAZI Fevkalâde transmısyon özellıklen, güzel görünüşlü," hafıf ve taşınması kolay. Sesin aynen nakli üstün kaliteli verici ve seslimitörlü alıcı ile garanti edılmiştir. Cıhaz basılmış telle çalışır. Özel muamele görmüş komponentlerı en kötü çalışma şartları altında bile cihazın transmisyon özellıklerinin dayanıklılığını temin eder. Cihaz dayamklı plasiıkten imal edilmiş olup çok cazip renklerdedir, Kolay ve emnıyetlı kullanılışı cihazın arka kısmındaki bir oyuk sayesinde kolay^ laştırılmıştır. Hoscou, G200 URSS Telex : 170 Türkiyede Müracaat Adresi : Istek üzerina broşiır gönderilir. Genef M üme ssı ı i S. S. C. B. Sultan Murad'ın iç uzuvlarımn bulunduğu Koso\a"daki bahçesinde simdi okul çocukları oynuyordu... türbenin M E H M E T İstanbul Merkezi : K A Y A TÜRKİYE TİCARET M O M E S S İ L Ü Ğ I Atatürk Bulvan 108' Ankara .^Yenişehir Jelafuo:. 12.16 8 » BALIKÇI KARDEŞLER Ithalat ve Ihracat Ticaret Limited Şırketi Bankalar Caddesı. Şair Zıya Sokak Zekâi Han IstanbulKaraköy Telefon : 44 47 78 POB 7966 PRAHA CZECHOSLCAMOA, KOYO EXPORT IMPORT Ahen ve Munıh Han Kat: 4 IstanbulKaraköy Telefon: 44 13 27 Ankara Bürosu Atatürk Bulvan 187/7 AnkaraYenişehir Telefon: 17 21 4v. 12 47 75 (Basın: 14027) 12UT Sayın Sanayici ve Ithalâlçı E R E Ğ L İ D E M İ R Ç E L İ K mamullerinin denizden ve karadan sevkiyatında teşkilâtımızın ehliyetine, ciddiyetine ve hizmetine güvenebilirsiniz. NECDET YAVAŞ Demir Çelik Nakliyatı Tell. Kdz. Ereğli 17 İ^anbul 44 78 37 Cumhuriyet 12205
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle