09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE ALTI 17 Ekim 1966 1967 Kış Sezonunun Enteresan Modelleri Hazirlayan: Yener SUSOY Moda âlenıinde «değişik Ricci'nin siyah fötrden köylO tarzı bir şapkası. 17 Ekim Î927 tarihli Cumhuriyet'ten buluşlar» Gazi Hazretleri nutuklarını irâda dün de devam ettiler Cumhuriyet Halk Fırkası UGazi'nin hediyesi mumî Kongresi ikınci ıçtımaını Köseoğlu Zenaz bey tarafındün saat 10'dan itıbaren vapmış dan Gazı Hazretleri'ne bir »aat ve Gazı Hazretleri tarihî nutuk hedıye edilmıştır. Gazımiz bu s» lanna devam etmişlerdir. Nut atı tstanbul şehrine bağışlamışkun dünkü kısmında Gazl Haz lardır. Üç parçadan mürekkep olan ve taştan mamul bu saatın retleri Istanbul taükumeti ile I iki kenarında barometre ile taktılâf devletlerinın faaliyetlennı vim bulunmaktadır. anlatmışlardır. Beraberınde bır İstanbul ile ecnebî zabiti bulunan Ali GalipSofya takımlatı ın Sivasta hükumeti ele geçırmek isteyişinden de bahsetmi?berabere kaldı lerdir. Dün yapilan tstanbul Sofy« Saat 17'ye kadar devam eden muhtelit takımlan arasında yakongrede Gazi Hazretleri Heyeti pılan futbol maçı golsüz beraTemsihyenin Ali Rıza Paşa hü berlikle neticelenmiştir. kumetı ile vuku bulan muhabeKravatım ratından bahsederlerken Yunus Nadi beyin arayı bulmak için vâdüzeltemediği için ki bır teşebbüsünden de bahıs buyurrauşlardır. Yunus Nadi bey, intihar etti Harbıye Nâzın Cemal Paşa'dan Triyeste'de bir kahvehaned» aldığı malumat üzerine makine oturan acaip bir adam tabancabaşında Gazi ile uzun bir mülâsını alnına dayayarak intihar et katta bulunmuştur. Salih Paça miştir. Adamın üzerinde çıkan ile Amasya mülâkatını da anla bir tezkerede su satırlar okuntan Gazi Hazretleri ımzalanan muştur: protokolu da okumuşlardır. «Kravatımı bir türlfl düzgün Gazı Hazretleri nutuklarını bağlamaya muvaffak olamadım. ırâda bugün de devam edecek Böyle yaşamaktansa ölmek balerdir. yırlıdır...» NECLÂ SEYHUN aha sade, ağırbaşh modellerin hâkim olduğu mevsimler vardır. 1967 kışı onlardan değil. Bütiin modacılar söz birliği etmişçesine enteresan ve değişik buluş yanşına girmişler bu kış. Koleksiyonlar şaşırtıcı ama güzel ve yepyeni modellerle dolu. D Cür'et yarışı Adamo bir seyahatinde hayranlan arasında Q ncülüğü Cardin tutuyor bu mevsim elinde. Orijinal model bakımın" dan en zengin koleksiyon onun. Kıyafetleri daha çok gelecek yü> lar için hazırlanmış. Feza devrinin modası bu. Etekler genel olarak çok kısa bir defa. Ama bu lasa etekler hemen daima desenli, opuzun çoraplarla giyiliyor. «Balon etek» de onun buluşu. Belde kemerden aşağı ütüsüz plilerle kabarıyor. Sonra aşağı doğru hafif bir darhk. Etek kenann da da eteğin kumaşından bir rulo. Pek alışılmış bir tarz değil. Üstelik bizim tipimize de pek uymaz. Ama genç kızlar benimsiyebilirler bu modayı. Çünkü bu kıyafetlerin giyen ince olmak şartiyle üstte zıt renkte yelekleri, eteğe eş renkte yün süeterleri ile gayet cazip ve taze bir görünüşleri var. Cardin'in llgi çekici bir yenıliği de üstü tamamen dekolte, kat kat volanlardan yapümış fcasacık organza gece ellbiseleri. Herkese yakışıp yakışmıyacağı bir ayn konu. Ama son derece enteresan ve çarpıcı olduklan da bir gerçek. Bu mevsim dikkati çeken bir başka modacı da Yves Saint Laurent. Ustü çivilerle süslü modelleri günun en değişik, en sükselı modelleri. Uzun çorap ve botlarla gıyılen bu askerl tarz kıyafetlerın alaşıünamış, değişik bir cazibesi var. Ültra kısa etek Konusunda Feraud'nun ustüne yok. Mini etekten de öte yeni modelleri. öylesıne pervasız!. VAHŞİ MODELLER Paltolarda kemerler genel olarak yüksek. Goğsün hemen altmda. Tokaları kocaman, Saçlar omuzlardan aşağı dümdüz. upueun ıniyor. lev rengi ağzı kapıyan yüksek rönar yakalar, kulaklıkh şapkalar, kısacık gece elbiseleri ile gıyilen uzun siklâmen çoraplar ve aynı renk iskarpinler, guneş biçimi omuzlara kadar kocaman kupeler ve «kmlderili» gibı sırt ortasmdan aşağı inen saçlar yeni modanın İ K kışına geSF tirdiğı yenUikler arasında. damo; geldi, gene kalbleri fethetti ve gitti... Şehrimizde kaldığı süre içinde, turistik yerleri dolaştı, konserler verdi, bir dergi için Boğazda resimler çektirdi. Bu arada hayranlanna bol bol imza da verdi. Geçen gelişi ile bu gelişi arasında kişilik yönünden, hiç bir değişiklik yok Adamo'da. Sempatikliğini, alçak gönüllülüğünü ve canlılığını hiç yıtirmemiş. Gülümsemesi hiç eksik değil, yüzünden. Adamo'daki değişim, sanat yönün den olmuş. Genç şarkıcı sanatında mek istedik Adamo'dan. Şunları yeni devrimler yapmış,. Şarkılarısöyledi bize: nı; çok daha duygulu, çok daha iç«O yazıyı ben de okudum. Öyleten okuyor. Adamo, bu değişimlesine şaşırdım ki sormayın. Prenses ri ile gerek sanat çevrelerinin, gePaola ile aramızda hiç bir şey yok rekse müzikseverlerin dikkatleritur. Yalnız ve yalnız hürmet ettini daha bir üzerine çekmiş. Franğım bir dostumdur. «Dolce Paola» sa'mn ünlü müzik dergisi «Salut ya gelince... Bu şarkımın Prenses les Copains» dergisinin, okurları Paola'ya âşık olduğum için yazılarasında düzenlediği bir soruşturdığını kimse ileri süremez. Böyle ma, Adamo'nun birinciliği ile so birşey yoktur. Bu söylentiyi Avnuçlandı. Bu da, yeni Adamo'nun rupa'nın birkaç dedikodu yazarı çı Avrupa'da Hallyday'den boşalan kardı. Ama umurumda değil. Bekırallık tahtına oturmuş olduğunu nim için tek şey müzık. Gene müortaya koymaktadır. zik.» Fransız «Salut les Copains» dereçen hafta bu köşede Adamo'gisinin muhabirleri, adı geçen dernun Prenses Paola'ya âşık olgi için İstanbulda Adamo'nun reduğunu yazmıştık ve demiştik simlerini çekmişlerdir. Bu röportaj, ki: «Dolee Paola» adlı şarkısı, burenklı resimlerle süslü olarak bır nun en önemli bir kanıtıdır.» Haek halinde bu dergide yayınlanazır İstanbulda iken, bu konu için caktır. neler düşünmekte olduğunu öğren Adamo geldi ve konserler verdi Kürklü modeller Üstte : Dior'un enteresan bır modeli. Bu ızun etekli mantonun Kollan kurt kürkünden. Sağda: Cardin'den oir model. Siyah etek cbalon» tarzında. Kalçada penslerle kabarıyor. Yelek ateş rengi yünlüden. Gene ateş rengi. Yüksek rönar bir yaka kıyafeti tamamlıyor. A nıııaiHiınıııııııııııııınnımıııııi'inımınııııııııımııı Selmi ANDAK İSTANBUL 17.40 î ş dönüsö 18.00 Karma fasıl toplulugu 18.30 Serbest saat 18.35 Aşık Beysel'den deyisJer 18.50 Reklâm programları 20.00 Haberler 20 40 Küçük ilânlar 20.50 Selma Ersöz'den şarkılar 21 10 24 saatin olaylan 21.15 Nida Tüfekçi'den türküler 21.30 Dygarlık yolunda İnsan 22 00 Reklâm 9 30 Sorunlanmız 9.50 Bağiama Haberler takımından tiirküler 10.05 Kısa programlan 22.45 23 00 Günümüıün bestecHerl 23.40 haberler 1010 Opcret sahneierinGece müzitl 24.00 Kapanı». den 10.30 Arkası yarın 10.50 Gülseren Güvenll'den sarkıiar tSTAKBÜI, tL RADYOSU 1110 Sabah konserl 11.40 Trafik 1S.55 Aeılış 17.00 Diskotekten 11.45 Öğleye doğru 12.10 Dört ses. seçmeler 17.30 Konçerto saati dört sazdan türküler 12 25 Küçük 18.00 tyl akşamlar 18 30 KflçOk ilânlar 12 30 Feriha Malkoç v e konser 19 00 Hafif müzik 19.30 Alâettfn Şensoy'dan sarkılar 13 00 Senfonik müzik 20 00 Beraber Haberler 13.20 Oyun havaları seçelim 2100 Aksam konserl 13 35 Trafik 13 40 Radife Erten121 45 Fransızca sarkılar 22 00 Geden sarkılar 14 05 Eğitim radyosu ce konseri 23 00 Caı müziSl 15 00 Kapanı?. 23 30 Hafif müzik 24 00 Çesitll 16.55 Açıhs 17 00 Hüseyln Oy melodiler O0JO Gecenln ardından lum'dan türküler 17.15 Sonat «aatl 1.00 Kapanıs. «.25 Açıhs 8.30 Günaydjn 7 00 Köye haberler 7.05 Oyun h a vaları 7^5 Sabah melodilerl 7.45 Haberler 8 00 tstanbul'da bugun 8.05 Sabah türkülerl 8 ^ 0 Küçük ilânlar 8^5 Bu sabah sizin için 8 40 tstanbul'un sesi 9 00 Çocuk bahçesl 9.15 Piyano sololan G Yellow Submarine (•••*)/ Eleanor Rıgby (•••) THE BEATLES (Odeon) Her iki parça da bu grupun «Revolver» adlı albumunden alınmış. Özellikle «Yellow Submarine» her yonden çok guzel. Şarkıyı davulcu Rıngo Starr soylüyor. j , # Pedro (.kkk) I Aprends moi a t'oublier ( • • • * ) HGRVE VILARD (Philips) Her ıkı bestesı ile goz dolduruyor Vılard. cAprends moı a t'oublier», şarkıcının en goz dolduran eserı. # Son tren (••••) / Mühür gozlum (kk) EROL BÜYtKBURÇ (Pathe) Patncıa Carlı'nin «La Marguerita et le bleuet» adlı parçasına, Fecrı Ebcıoğlu «Son tren» adı ile Turkçe sozler yazmış. Buyukburç, yeni versıyonu ile bu şarkıyı çok ıçten okuyor. Ayrıca yazmış olduğu sozler ıçın de, Ebcıoğlu kutlanmaya değer. % Gıoıa mia (•••) / Se voi A n d a r e v a i (•*•*•*•*•) # PLAKLAR ARASINDA c'est la fete ( * • ) ALAIN BARRIERE (Barclay) Barrıere, son çıkan üç parçasında da pek başarılı değil. Ancak, «Toı» ötekılere oranla daha ılgi çekici. SEÇMELER : % Paint it, black (Rollıng Stones) , 0 Tellow submarine (The Beatles) Q Gioia mia (Tony Cuechiara) 0 Ton nom (Adamo) A Son tren (Erol Buyukburç) A Yves Saint Laureut'in tfirknaz rengi yünlüden son moda bir elbisesi. Bu kolsuz model. tnermiler ve altın rengi çivilerle süslü ALCAN aluminium TONT CUCCHIARA (Sahibinin Sesi) Cuechiara, bu yıl îtalya'nın en goz dolduran şarkıcısı. Bu plâklarından «Se voı andare vaı>, gerçekten çok başanlı. # Tu me reviens (••••)/Du soleıl, du boulot (•••) ADAMO (Sahibinin Sesi) «Tu me revıens», Adamo'nun lıstelerımızde uzun süre yer alan şarkısı. Ötekı şarkısı da hayli ılgi çekici. # Toi (•••) / Lamento Si ŞŞŞK...» komedısi de, bu mevsimın modası gibı «sekerimsi oyun» sayılır. Ama, o kadar hafif değil. Düşundurucü bir yanı, ve günümüzun tıyatro tekniği bakımından kendıne ozgü bir biçimi var. SAHNEYE KONUŞ Murray Schisgal'e «Daktilolar ve kap" lan», «ördekler ve Âşıklar» oyun larının üstünde bır un sağlayan «AŞŞŞK...» komedisi, New York ta ve Paris'te ıkı yıl aralıksız o/nanmıştır. Ancak dünyada ne kadar oynanırsa oynansın, Türkıyede Dormen'deki oynanışının ilgi çekici yönden en büyük payı, bizce tereddütsüz ŞtRİN DEVRİM'in sahneye koyuştaki başarısıdır. Şirin Devrim, bu oyunu, yazannın en küçük bir fıkrini, anlatımını ve metindeki en ufak detayları kaçırmadan, değiştirmeden sahneye koymu? ve oyunu sıkmadan seyredilir hale getirmiştir. KONU 1926 doğumlu ve Brooklyn'li Murray Schisgal, çocukluğundanberi Yeni Dünya'da, hayatını kazanma endişesıyle çe şitli işlerde emek sarfederek yazarlık mesleğine gırmiş, Doğu Harlem'in yoksul atmosferi içinde en iyi eserlenni yazmış bir kişi... Amma «Aşşşk...» oyununda, günümüzün, ozellikle Yeni Dünya'daki karakteristik konuların bır panoramasını çizmekle beraber, tam işleyemeden bır çozüme, bir sona vardırmıyor. Bu yönden oyun sonunda bir iz bırakmıyor. Oyunda dikkati çeken unsurlar şunlar: «Aşk, insan sevgisi', mutlulnk, iyimserlik, ancak kendi kendini yetiştiren kişilerin İstanbul'da "AşşşL, A harcı gıbı gosteriliyor. Bu çok «bireyci» ve «pragmatık» bır goruş oluyor!. «Mutluluğu, normal cinsel hayat sayanlar», «yatakta yatıp, çıklet çığneyen ve seks düşkunü kadınlar», «damara ığne yapıp zevk çıkaranlar», «ikı yüzlü, bencil ve serserıler». «önemli yurttaşlardan bir kurul», «15 yaşında iken, iki serseri tarafından Parson Parkında ırzına geçılmış bir kız», «kurtuluşlarını ıntıharda veya bıçaklamada gören kisiler», «Askın mntlnlağunu grafikle belirtilmis cinsel hayatta bulma» (Kinsey raporunu hatırlatıyor!); «Aydın olmayı istatistiki bir takım bilgiler (Srnegın Ray Sugar Robinson'un kaç boks maçı yaptığını bilmek gibı) sayıp dökmeye bağlıyan bir toplum!> ve buna benzer bir sürü şeyler oyunculann sözlerinde belirtilıyor. Ozellikle «Yeni Dünyamn» ger çeklen ıçınde gunumuzde bol bol yer alan bu «durum» lara, sadece 3 kışiden kurulu «Asşşk.» piyesınde genelleme olarak ve «çizgiler» halinde değinıliyor. Değıniliyor ama, şayet bunları haklı olarak «yermek niyetinde ise bile, oyunun yazan bu niyetini kesinleştiremiyor ve «hiciv» yönü, «mizah» yönü yeterbiz kalıyor. OYNANIŞ Erol Keskin, «îlhan tskender Armağanı» nı boşuna kazanmadığını ıspat edercesıne «basanlı» bir oyun çıkanyor. Metın Serezli bu oyunun en tipik, en ilgi çekici ve en belrrll «kompozisyonu» ustalıkla çiziyor. Nevra Şirvan'ın fizıği ve sesi uygun, fakat diksiyonu ve «anlatımı» yetersiz. ANKARA 6.25 Açıhj « 3 0 Günaydln kiye Toper"den sarkılar 14.50 Halk müziği 15.05 Eğitim radyosu 7.00 Kdye haberler 7 05 Sabah müziği 7^5 Oyun havaları 7.45 16 00 Kısa haberler 16.05 Bugün için seçtiklerimiz 16.20 Nevin Haberler 8 00 Ankarada bugün Akol'dan türküler 16.35 Yüksel 8 05 Sabah konseri 8 20 Her tel Kip'ten türküler 16.35 Kısa haden 9 00 Küçük ilânlar 9 05 berler 17 00 Dans müzigi 17.20 Hafif müzik 9 20 Sorunlanmız Yurttan sesler 17.50 ts dBnüsü 9 40 Ramazan Şensesten turküler 18.10 Mustafa Sağyasar*dan sarkılar 9 55 Kısa haberler 10 00 Arkası 18 30 Kücük konser 18.50 Rekyarın 10 20 Eğitim radyosu lâmlar 20.00 Haberler 20 40 11 15 Çocuk bahçesi 11.30 Mustafa Küçük ilânlar 20 « E n son plâk. Geceyatmazdan türküler 11.45lar 21.00 Oykudan önce 21 05 Konser saati 12.15 K ı b n s saatl 24 saatin olaylan 21.10 Mlkrofon 12 25 Küçük ilânlar 12 30 Beraber çevresi 21 50 Türküler 22 05 ve solo sarkılar 13.00 Haberler Melodiden melodlye 22.30 Sarkı13.20 Plâklar arasında 13.30 Rek lar 22 45 Haberler 23.00 Opera lâmlar 14.00 Çocuk bahçesl albümünden 23.45 Gece y a n s ı n a 14.15 Müzik dinliyelim 14.30 MüL doğru 24.00 Kapanıs. KAMYON VE OTOBÜS İmalâtı branşmda imalâtçı veya müteahhit olarak ciddî işbirliği yapabilecek firmalarm gerekli teknik malumatla birlikte Posta Kutusu 199 Şisli'ye müracaatlan rica olunur. İlâncılık: 6464/12180 Nerede • Ne zaman • Ne var SOBA BORULARINIZI • Yüksek hararete mukavim • Daima parlak kalan SİNEMALAR ; B E Î O Ğ L Ü ALPMİNYUM BOYA p ile boyayınız SILVERUIX Geniş altın anodize Alcan alüminyumundan mamul 230 x 38 mm.ebadındaki kasa üniteleri, Sidney'in yeni "Reserve Bank,, binası Ana Bankacılık Salonunun etkili tovan dekorunu teşjtil etmektedir. Söz konusu binada geniş ölçüde kullantlan anodize alüminyum pencere doğramaları, bu malzemenin tesirli şekilde kullanılmasının güzel bir misalini teşkil ediyor. Satış temsilcilerimiz, size kalite ALCAN anodize alüminyumiarı konusunda geniş bilgi verebilir. BURKHARD GANTENBEİN ve ŞKİ. TİCARET ŞUBESİ 2 No. lu İ j Hanı 2328 Blllur Sokak Posta Kutusu 176, KARAKÖY İSTANBUL Tlf: 49 28 45 MAMULÂTI cBs Her yerda arayınız Daha iyisi yoktur ALCAN S.A. ÇAVUŞOâLU BOYA SANAYİI Istanbul KARAKÖY, FERMENECİLER 56.58 İSTANBUL TEL: *9 6710ddrt hıt tfyw«lık: €188) 121M 8022 ZurichSuisse ATLANTİK: (55 43 70) Siyah Gul (T. Şoray). ÇELİKTAŞ (Maltepe): KaraATLAS: (44 08 35) Dört Tekkolda Ayna Var. saslı (F. Süıatra). EFES: (36 35 84) Altın Çocuk DÜNYA: (49 93 61) Zevk P e (G. Alsoy). şinde (A. Marguerite). KADIKÖY: (36 49 24) Tatilde EMEK: (44 84 39) Aşk Sanatı Aşk (T. Noye). (E. Sorrvmer). OPERA: (36 08 21) Denizcüer FİTAŞ: (49 01 66) Fantoma Gehyor (H. Koçyiğit). Cosuyor (J. Marais). ÖZEN (36 99 94) Siyah Gül İNCI: (48 45 95) Siyah Gül ŞAFAK (C tas): (22 25 13) (T. Şoray). Denizciler Geliyor (E. Bora). (T. Şoray). 5IK: (22 35 42) Siyah Gul REKS: (36 01 12) Fantoma KONAK: (48 26 06) Afk SaCosuyor (J. Marais). (K. Tibet). natı (E. Sommer). 6 3 : (Küçükyalı) TINAZTEPE (BKöy) (71 65 18) SİNEMA LÂLE: (44 35 95) Siyah Gül Fantoma Cosuyor (J. Ma (55 10 84) (O. WeUes) pa(K. Tibet). zartesi (suare) Kafesteki Ka rais). LEVENT: (63 55 39) Siyah Gül ÎENİ (Bakırköv): »71 68 26) dın (O. De Hawilland). SUNAR: (36 03 69) Matıneler(T. Şoray). 1 El Kızı (T. Şoray). 2 Yakut Gozlü Kedi (C. Ar den itibaren Fantoma CosuLÜKS: (44 03 80) Altü) Ço. yor (J. Marais). kın). cuk (G. Arsoy). RÜYA: (44 84 39) Denizaltı ÎENİ (Sebzadebası) (22 58 a2) SÜREYYA CEP: (36 06 82) (W. Lundigan). SARAY: (44 16 56) thtlras Vadlîi ( S . Hayworth) RJ5. SlTE: (47 77 62) Paris'te Agk Basjcadır (W. Holden). ŞAN (48 67 92) DenizcUer G*. Devlel DemlryoUan Haydarpas» BEYOĞLU: Çiğdem. İki kapılı, DoUyor (H. Koçyiğit). (36 04 75) Sırkec): (27 00 50) Delapdere. YENI ATLAS: (48 65 02) Denizyolları: (49 18 96) (Tatl) gunleri EMINÖNÜ: Sultanahmet, Yeni Sirkeci, nizciler Geliyor (E. Bora) ,44 02 07) Sehtr HaUarı: (44 «3 83). Yeni Beyazıt. Kumkapı. Hulusi Bayer, TAN: (48 07 40) Fantoma Türk Uava VolJarı BUet Satı;: Bulvar. Cosuyor (J. Marais). (44 47 00). (Danışma: 44 03 96) EYÜP: Yaprak, Sağlık, Yeni, Silâhtar. YENI AR: (49 64 72) Glzll (Hava aJanı: 73 82 8 0 n 84 40), FATIH: Yeni, Öztürk, Guven, NumuTeşkilât (T. Adams). bkyardıoa Hastabansel: (49 60 00) ne, Samatya, Fener. YENI MELEK: (44 42 89) Met Nümuna Hastahsoesl: (36 59 00), baba Charlie (T. Curtis). GALATA: Karakdy Nur. Gureba: (21 65 00) Hasek) (21 28 80) GÜREL (BesUrtas): (47 03 94) tsc) Samatya: (21 62 30) Beledlye GAZİOSMANPAŞA: Cumhuriyet. 1 Kartal Yavrusu (N. SesiSantraJ. (22 45 60) Beledlye Zabıta KADKÖY: Ergunsu, Gungor, Rıfat güzel), 2 Gönul Kuıu (Y Müdurlttğü: (23 67 74) Meteoroiojl: Muhtar Sargın, Ihlamur, Goztepe. GUncy). (73 86 84), Trafik ŞikSyet: (44 10 67). KASIMPAŞA: Deniz, Hasköy. tstanbu) ttfalyesl: (21 43 22). t : TAN BÜL SARIYER: Sarıyer AlâetUn, Rumelihisar. NÖBETCİ ECZANELER t AYSTJ: (21 18 17)B«ybor» nın ŞISLİ: Sevim, Hlltan, Ulukan, Gülgun, Yeni. BAKIRKÖY: Zafer, Aytaç, Osmanlye Oğlu (K. Tibet). Sıhhat. ALEMDAR: (22 36 83) Takut ÜSKÜDAS: Tunusbajı, Ümlt, B e y BEŞIKTA5: Altınay, Yeni Sifa, Parlerbeyi. Goflü Ked.. ZEYTİNBURNTJlak, EtUer. BULVAH: (21 31 71) Siyah Gul (T. Soray). GÛNES (Aksaray)î f21 61 40) Kıran Kirana (E. Kolçak). KULÜP: (22 72 77) Altın Çocuk (G. Arsoy). MARMARA: (22 38 60) ihtL ras Vadisi (S. Hayworth). MELEK (Eyüp): (21 58 76) 1 Denizcller Geliyor (H. Koçyiğit), 2 Siyah Gul (T Şoray). RENK: (21 15 25) Dört Teksaslı (F. Sınatra) R.T. Pembe Kadın (Y. Kenter). KADIRÖV Takıp (S Adams). tSTANBUL rtYATROSü SUREYYA: (36 06 82) Taban(44 22 36) MISTER VELİcalı Serseri (G. Gamma). VAM Hergüs 21.13 te, Çarşamba 15 te aıatine Pazartesl temsl) roktuT KEN7 OYUNCULARJ (44 36 63) VER ELtNİ YENt TEPEBASl TtîATROSU DÖNYA Carsamba harlç her (44 21 97) MARİUS Pazar. EUD 18 de Pazartes) 18 v e Pazartest Çarsaraba. Cuma 21.15 te 21. Pazaı 1530 da 1TENİ KOMED) ITyATROSTj OORMEN TtYATROSO (44 97 36) «BUGÜN G t l YA. (44 04 09) İŞGÖZAR CumarRIN GEL» (Pazartesi cuma tesl Pazaı Pazartesl 2ı harıç hergece. Çarş., Perş. Pazaı 15.30 CANAVAF SOF 15 te) cuma 15 ve 21.15 te RAS) Carsamba Persembe Asşşk. Cuma 2ı, Cumartea 13.30 'ATİH TIYATROSU (22 01 71 j GENAR rtYArROSU (49 31 09) İKJ EL ATES NITHUN GEMISt Hergün 21 Hergün l\ 30 ÇarsamDa 18 Pazaı 15J0 da Pazartesl de, Cumartesl Pazaı 13 te gunlerl oyun voktuı GÜLRIZ SÜRÖRİ BNGtN OSKÜDAR rtîATROSD CEZZAR rOPbULUĞU (El(38 5S 11, ÇATAUJ KÖV hamra rivatrosut (44 22 36) Hergüo 21 Pazaı 15.30 da. «PALTO« Carşamba oanc. Cuma eC~>lerl temsü yokhergün 18.15 Cuma 15 tur. 18.15. Pazartesl 1813 ve 21.15 TIYATROLARp Lüzumlu Telefonlar ' P OFLUOÖLD l t ¥ A l ROSU (Kuçülı Sahneı) Pazartes) baıic bergece II 16 te. Çarsamba Cumartesl Pazar 17 de aıatine (KAKTÜS CÎÇEÖt Tel 49 56 52 ULVİ URAZ rOPLUbUuü (Karaca rıvatrodaı (44 54 02) «HABABAM SINlFlı Sall harlç nergUn 18 ve 21 30 da BULVAR rtVATROSU 21 48 92 • 21 76 82 AZİ2 Bastnacı • Kenan BOke (Kabzımal Cemlle) Pazartesl oartç hergün 21.15 Carsamba. Cu. martesl Pazar 16.15 21.15. ARENA TİYATROSIJ (49 84 19) Bir Küçük Aslan cık Varmıs (Pazartesi lıariç her gun 18 ve 21.15 t e ) . AZAK: (Gbnül Clkü Gazan. fer Özcan) «SüJüman Bacanak» (Pazartesl haric beı gece 21.15. Çarsamba. Cumartesl, Pazar 16.15 te matlne).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle