20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE tKİ 17 Ekim 1966 CUMHURÎYET HASTANE YAPIMIHDA BAGIŞ YOLU neklerinden biridir. Son zamanlarda bu yolda çabalann arttığını ve lstanbnlun çeşitli semtlerinde birçok hanımın ellerinde knmbaralariyle dolaşarak hastane yapılması için bağış topladığını görüyornz. Vatandaşın verebileceği parayı, özellikle hanımların boş zamanlarını hastane yapımı gibi iyi bir işde birlestirmek, süphesiz herkesin beğeneceği bir düşünce ve eylemdir. özellikle Amerikada zengin kişilerin kendi adlariyle yaşıyan birçok knrnm ve fonlar kurdukları bilinmektedir. Ancak, büyük çapta ve çözümü devamlıiık prensibine sıkı sıkıya bağlı islerin duygusal ve geçici kampanyalarla yapılabileceğini sanmak gerçek dışı bir iyimserliktir. Hastane yapımı bu islerden biridir. Her konn gibi, bu konuda da radikal düşünmedikçe, problemi temelden ve bütünlük prensibi içinde ele almadıkça girisilen çabalar geçici ve kısıtlı bir fayda sağlamaktan öteye gitmez. Zamanla bn gibi kampanyalann yaratacağı bıkkınlık duygusunun nyandıracağı olumsuz etkiyi de hesaba katmak gerekir. en bfiyttk ihtiyaçlanndan olan T oplnman yapılraasında vatandaşlarınbiri bağış hastane lgteklerine başvurma toplumumnzun eski geleSosyal Sigortalar Kurumu Heklm ve Eczacılar Sendikası Bajkaaı h bir finansman kaynağı bulunmadan hizmeti yürütmek imkânsızdır. Işletme giderlerinln döner sermmye yoluyla laglanmasını sasyal adalet ilkesine aykırı bnldugnmnzn belirtmek isterim. Gelir dfizeyi ne olursa olsnn hastaneye başvnran berkesi aynı ödeme ölçüsüne sokan döner sermaye sosyal hizmet düşüncesi ile bağdaşamaz. Bn konuda gerçekçi ve sosyal adalet ilkesine uygun tek yol «sağlık sigortası» sistemidir. Birinci tabloya dikkat edilirse görüliir ki, Sağlık Bakanlığı Curahuriyet döneminden önceki binalardan da faydalandığı halde 40 yılı aşan sürede ancak 40.000 yatak sayısma varabilmiş, buna karsılık Sosyal Sigortalar Kurumn 20 yıl içinde sıfırdan başlıyarak 5.500 yatak sayısma nlaşmıstır. Bunun derin bir prensip anlamı vardır. O da bugünkü sağlık bütçesi ve yatınm oranı ile sağlık hizmetinde gelişmenin çok yavaş olduğndur. ö n celikle sağlık bfitçesinin bugünkfi 'ı4.5 oranının birkaç misline çıkanlması şarttır. Bu sart, hizmetin vazgeçilme niteliğinden dotmaktadır. Tatınmlardan sağlık sektörüne ayrılan bölflm ise ortalaraa olarak •'.2^'tür ve hizmetin önemine göre çok düşüktür. Bn konuda özel sektörden geniş bir hizmet kapasitesi beklenemez. Tine tabloya göre özel sektörde 76 tesis ve 4.185 yatak vardır. Tani özel sektör az yataklı çok sayıda tesis sistemiyle çalışmaktadır ve bn pahalı çalısma demektir. Oysa yataklı bir sağlık tesisinin rantabl olman için fazla sayıda hasta yatagı bulunan ve gerekli hastane hizmetlerini birlestirerek hasta başına olan trideri azaltan bir prensip tutnmu zornnludnr. öncelikle genel bütçenin sağlık bölfimüniin artması, sonra ynrt capında ve bütfin vatandaslan Içine alacak bir «Sağlık Sigortasımn» karulması sorunun çözülmesinde ıorunln şn üç karakteri tasıyacaktır: O Y " r t k a P " samında olacak, Q sosyal adalet ilkesine nygnn bir gelir kaynağı sağlıyacak, Q Toplam hesaplamalara imkân verecek ve hizmetin devamlıhğını sağlıyacak bir yatınm kaynağı teşkil edecektir. Bagı? yolnyla sağlanan gelirlerde ise bn nltelikler yoktnr. Bn gelirler sağlandığı bölgede harcanacaktır, fllkemizin az gelismis bölgeleri için bn imkân yok deneeek kadar azdır. Belirsiz bir gelir kaynafıdır ve hizmetin devamlılığı yine sosval sağlık knrnmlanna kalmaktadır. Hastane yapma amaciyie bağıs toplanmasına karşı değiliz, ancak bn yolun devamlı bir çözüm yoln sanılmasına ve konnnnn radikal çözümünün gözden uzaklasmasına karşıyız. tmmrnmmr' Dr. Erdal ATABEK SAVCILIK TEMİNATI *••• •«•• »:: •••• • ••• •••• •••• • ••• •••• •••• •••• Halk Partisi ne yapacak? Halk Partisi içinde ortanın solu tartışması sürüp gidiyor. Hafta içinde toplanacak C.HJP. Kurultayında tartışma nereye bağlanacaktır? Acaba Halk Partisi «Bir tereddüdün romanı» nda bocalayıp gidecek midir? Ortanın solu, parti içindeki bir kanadın düşüncesi olarak mı kalacaktır? Toksa partiye gerçekten hâkim olacak mıdır? Bn sorulara Knrnltayda cevaplar bekleniyor. Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyetinin kurnluşnndan bu yana memleketin kaderinde öneelikle rol oynamış, dünyanın ve Türkiyenin kırk yılhk tarihinde iç ve dış şartlara göre birtakım davranışlara geçmiştir. Gün gelmiştir toprak ağalarının kökünü kazımaya kalkmıştır, gün gelmiştir toprak ağalannın çıkarlarını savnnmuştur, gün geimiştir devrimci olmuştur, gün gelmiş muhafazakârlığın daniskasuıı yapmıştır, gün gelmiş Köy Enstitülerini açmış, gün gelmiş baltalamış, gün gelmiş devlet eliyle zengin yaratmış, gün gelmiş Varlık Vergisi çıkarmış, gün gelmiş lâikliğin koruyucusn olmus, gün gelmiş yobazlara tâviz üstüne tâviz vermeyi marifet bilmiştir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bütün bunlardan ve daha nice zikzaklarından ötürü Halk Partisini bn yazımızda kınayacak değiliz. Partinin kırk yıllık bikâyesinde Cumhuriyet tarihimizin kırk yıllık bikâyesi de yattığı için bu değisikliklerin derinlere giden köklerini bulup ortaya çıkarmak gereklidir, ve o bir a y n iştir. Biz bn fıkramızda yüzümüzü geçmise değil, geleceğe doğrn çevirmek istiyoruz. Halk Partisi Kumltayında yapıiacak iş de budur. Geçmise değil geleceğe dönük bir düsüncenin ışığında kararlara varmak; dünü, hattâ buçünü deçil, yarınlann peşine düstnek. Çünkü dün gecmistir. bugün kaybolmustur, Halk Partisi yarınlan kazanmak için cesur varjılara varamazsa, tereddütleri Içinde boğulup gitmevi kabul edivor demektir. C.H.P. son vıllarda ve son seçimlerde karsısında kapitalist çevreleri ile serici cevreler'n ittifakım bulmustnr. Büyük iş adamlarivle nurcuların birlesmesi ve bn birlesmenin dışardan desteklenmesi. Cumhurivet Halk Partisini ağır yenilgilere nğratmıştır. Pek he 1 jd• r ki. Johnson politikasının Türkivedeki mntemet tem1 silcisi Siilevman Demirel'dir, pek bellidir ki nurcnlann desteklivecekleri «siyasi iktidar Adalet Partisi iktidarıdır. pek bellidir ki Ticaret Odalarından Sanavi Odalarına kadar isadamları çevresi Halk Partisine karsı kuskuludur, pek bellidir ki tarım gelirlerini verçilendirmeve kalkısan ve toprak reformunnn lâfını söylemeye cür'etli bir Halk Partisi. ağaların ve çiftçi teşekküllerinin çognnlnğnnn karsı cenhede btılmustnr. Ve ?ene pek bellidir ki bundan sonra ağzıyla kuş tutsa bn çevreleri kazanmasına imkân yoktur. Ortanın solu deyimini bir yana bıraksa, ortanın sağmdayım diye ilân etse. hattâ sağın sağındayım diye davul c.nlsa gene faydası yoktur Bu kesiıı gerceklcre raffmen Halk Partisinin içindeki çok kurnaz hazı kisiler modern görüniislü bir Adalet Partisi olarak geleceğe doğru yürümevi istemektedirler. Buniara söre Halk Partisi ortanın solunda oldııeunu söylemiyecektir. İş çevreleriyle flört edilecektir, akıllı sermavedar gercek koruyucusunun Halk Partisi olduğunu teslim edecektir. Amerikaya da anlatılaraktır ki Adalet Partisi iktidarının sonu çıkmaz. Bu gidişin sonu bir sol devrimdir, Amerika, Türkiyeyi kaybetmek istemiyorsa Siilevman Demirel'i tutmaktan vazgeçmelidir. Peki, sonra? ••a İ:İ! ••• ••• ayın Baha Arıkan'm »avcılık temınatım yazısına konu olarak seçmeaini, mevcut bir aksaklığın yavas yavaş kendisini hissettirerek sadece iavcılan değil, objektif çevreleri de düsündürmeğe başladığı şeklinde yorumlamak ve bu aksaklığın er veya geç düzeleceğine umut bağlamak gerekir. Anayasa, hâkim bağımsızlığı ve teminatım (hâkimlerin bağım sız bir kuruluş içinde kendi kendilerini denetlemelerini dahi önliyecek kadar) ileri dereceye götürdüğü halde, savcılann bağımsızlığmda mütereddit kalmış, bununla beraber özlük işler için teminat sağlanması hususunu açıkca şart koşmuştur. S ni bile fısıldamaktadırlar. Bu gibi idarecilerden cesaret alan, asırı parti bezirgânları da Atatürkçü, 27 Mayısçı olan memurları siyaset yapıyor, toplumu bölüyor, geçimsizdir, isnadı ile şikâyet edince, bilya idareciler basit bir ısmarlama tahkikatla disiplin kurnln karariyle apar topar köye atayıveriyorlar. Böyle bir ortamda eğitim öğretimin ne önemi kalır... Eğitimci bozuk moralle nasıl hizmet edebilir? Akşamdan, bir gün sonra vereceği derslere nasıl eğitim blçüleri içinde hazırlanabilir?.. SAHTE DİN ADAMLARI inî bilgisı hıç deneeek kadar az olan imamlann da toplumumuza zararlı olduğunu ifade etmekle acı bir gerçeğe değindiğim kanısmdayım. Hastaya, «Doktora gitme çarpılırsın, imama oknt ki, imanlı ve giirbüz olursun» dîyen, sıtmayı tedavi için muska yazan. mide ağnsına üç kitap açan, baş ve diş ağnları için yazılmış nauskanın suyunu içiren, cahil imamlann elinden aldanan kitleleri kurtarmadıkça eğitimle kalkınma olamaz. aaaı DEMOKLESİN KILICI nayasa'da beJirtilen bu özluk teminatı; siyasi güç anlaşılznaz bir tefsır ile bölerek, tâyinler için geçerli saymadığından, bugüne kadar tâyin meselesi savcılar bakımından Demokles'in kılıcı niteliğini koruduğu gibi; iktidara gelen hiçbir parti ve Bakan bunu, düzeltüecek bir konu olarak ele almamıstır. Bugün her memuriyette; kanunlarımıza göre hükumetin tem silcisi durumunda bulunan kaymakamlann nakil ve tâyinlerinde bile, idare (dolayısı ile siyasi güc) bir yönetmelikle kendi kendisini bağlamış, kazaî denetime imkân vererek keyfiliğin önüne geçmek istemişken, Anayasa'nın «Targı» bölümünde teminatından bahsedilen cumhuriyet savcılannın, eski minval üzere hâlâ sözde prensip kararlan ile nakil ve tâyin edilmelen, sadece Anayasa'ya değil hukuk mantığına da aykın düşmektedır Biz bu rahatsızhğın tehlike gostermeden ve toplumun soğukkanlı zamanlannda ele alınarak tedavi edilmesinı Sayın Adalet Bakam ve Bakanlığın diğer ileri gelenlerinden bekliyoruz. i A D Tipik azzelismişhk V • Ikemiz hastane bakımından da tipik bir ^' azgelismislik içindedir. Tipik azgelişmişlik deyimiyle belirtmek istedifimiı sudnr: Toplam olarak sayı azlığı, yurt içinde dengesiz dağılım, bina ve malzeme yönünden ihtiyaçlara göre yetersizlik. Halen çeşitli kummlara ait tesis ve yatak sayısı şöyledir : Tataklı Tatak KURUMUN ADI tesis sayısı »ayısı Sağlık ve Sos. Tar. Bak. 160 • Devlet nastaneleri evl • Doğum ve Çocuk Bakımevi 25 3 % Sanatorynmlar 5 • Kemik hastalıkları hst. 28 9 Göğüs hastalıkları hst. 261 • Sa*lık merkezleri 48Î SONUÇ Eğitimci, hiçbir zaman siyasilerin kuklası haline getirılmemeli, eğitimci yasaların. program ve yönetmeliklerin, özgür bir uygulayıcısı olmalı. Eğitimci, yetkilerini ne topluma, ne de öğrencilerine silâh olarak kullanmamalı, eğitimci devamlı olarak okuyup araştırmalar yapmalı. tşte o zaman eğitim ve öğretimle kalkınma olur; aksi halde birbirimizi aldatırız... tsmail BOZKURT 25.525 2.560 1.750 1535 5.095 3.478 39.713 5 492 2.844 12.600 2.645 1.109 2.534 kredilerl ödemiyen ve müflis duruma düşen ticaret erbabının değil, sıhhatli bir ranseyemana dayanmadan ve yahut müflis duruma düşmekte olduğu bilindiği halde menfaat kasdı ile bu gibi ticaret erbabına kredi açan banka idarecilerinin tecziyesinı sağlamak gerektir. Zira bankayı kötü duruma düşüren bu gibi ticaret erbabından önce kendi sahsî menfaatlerıni önplânda tutarak kredi açan banka mesulleridir. Makaleyi okuduktan sonra insan düşünüyor ve diyor kı, bir bankanın idare meclisi reis ve üyeleri, umum müdürü dahil dığer yüksek memurları bankalarının filâs tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını acaba bilmezler mı? Tabiî bilirler. Bu duruma gelmiş bir bankanın mesulleri parasını başka bir bankava yatırmış olan herhangı bir teşekküle paranızı bankamıza yatırdığınız takdirde teşekkülünüze yirmi veya otuz bin lira gibi büyük bir miktar para teberruunda ve yardımında bulunabilirler mi? Boyle bir yardımda bulunacağını yazı ile bildirip o teşekkülün mevduatı imiş gibi göstererek defterine geçirirse bu parayı teberru kabul etmek mümkün müdür? Bu yolda yapılmış bir teberru kanuna aykın olarak verilmiş bir nevi faiz deâil midir? Bankalar Kanununun tâyin ve tahdit ettiği hadler üstünde faiz veren idarecileri cezalandırıcı bir hüküm Bankalar Kanununda yok mudurî SONUÇ T o p l a m 37 Sosyal Sigortalar Kurumn 6 Tıp Fakülteleri 42 Millî Savnnraa Bakanlığı 18 Belediyeler 46 özel Daireler • 56 tktisadi Devlet Teşekküllerii 726 4 Diğer Bakanhklar 7« 4J85 Özel sektör Böyleee toplam olarak 71*18 hasta yatagı sayısına ulasılabilmiştir. Bu sayı ile varılan oran 10.000 de 22 dir ve dfinya standartlarının çok altındadır. Dünyadaki daruma kısa bir gözatma, Glkemizin Brezilya, Cezayir ve Tnnus arasında bnİDndngnnn göstermektedir. Birlesmis Milletler Teskilâtının yayınladığı bir istatistige göre, 1950 yılında 16 yıl evvel dünyadaki dnrum şöyledir : ' " " f) Q A f) (!) 0 §) Q •«• ••• •«• **• Hastane yapımındaki s/stem astane yapımının nümarlık ve mühendislik yönünden özellikler gösterdiği ve büyük bir iş olduğn çok açıktır. tkinci Beş Tıllık Kalkınma Plânı Sağlık Sektörii özel tbtisas Komisyonn raporunda belirtildiğine göre, <Köy tipi bir sağlık ocağı» nuı maliyeti 300.000 lira, 100 yataklı bir hastanenin maliyeti 3 milyon 200.060 tiradır. Sınırlı b i r ' bütçenin giderler yönünden her knrnsunnn dikkatle harcanması büyük bir zornnlnlnktur. Böyle bir dnrnmda milyonlnk yapıların devlet sektörünce yapılmasını faydalı, hattâ zornnln bnlnrnm. Branşımızın dışında bir konn olmakla beraber görünen bazı gerçekler vardır. Bir kere binayı yapan mütaahhit değil, mimar, mübendis ve yardımcı teknik elemanlardır. Bn elemanların binanın finansmamnı sağlayan kurum adına çahsmalan mümkündür. Esasen kurumlar insaatın kontrolü amaciyle kontrol mühendisleri bnlnndnrmaktadır ki. bn da, isin kurumca yapılmasının imkân dahilinde olduğunu gö<!termektedir. Mütaahbidin amacı isinden kâr etmektir. Binaların teslim tarihlerinde doğan gecikmeler, bina vapılısında olan aksaklıklar isleri nzatmaktadır. Bn özellikler, bize. tnntaahbide verme sistemi yerine kendi yapma sisteminin daha dogrn olaraih kanısını vermektedir. •••• •••• • «•a • »•• • »•a • ••• • ••• • tll •«•• •••• • ••a • llt • ••a •«•• • ••• Banka iflâsları ayın Hilmi özgen'in «Bankalar neden iflâs eder» başlıklı makalesiyle çok önemli ve tartışılmayı icap ettiren bir konuyu ortaya koymuştur. Ben de bu konu üzerine düşündüklerimi arzetmek istiyorum. Sayın Hilmi özgen makalesinde 2? Mayıs Devriminden bu yana yedi bankanın tasfiye haline geçtiğini daha doğrusu banka mesulleri tarafından iflâsa sürükletildiğini, bu iflâslarda başlıca âmilin ticaret erbabına ve bazı sahıslara karşıhksız kredi açılması ve aldıkları krediyi ödememeleri olduğunu ve krediyi ödemiyen ticaret erbabımn zaman zaman ilânını ve banka idarecileri hakkında soruşturma açümasını sağlıyacak sekilde Bankalar Kanununun değiştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. EN UYGUN YOL S H •::: *••• aaaa aaaa S DÜNYADAKİ DURUM Ü L K E 10.000 kişiye düşen yatak sayısı •III aaaa aaaa •<•• •••a 134 tsveç 100 Danimarka 100 Çekoslovakya 94 Fransa 80 Amerika 74 Belçika 46 tsrael 38 Yugoslavya 37 Bulgaristan 33 Ynnanistan 24 Brezilya 24 Cezayir 15 Tunus 15 Mısır 8.3 Irak 3.8 tran 1950 ile 1966 yıllan aracındaki devrede bn oranların değistiğini ve sağlık hizmetlerindeki yetersiz durumumuzun bizi daha da gerilerde bıraktığım düsfinmrk mümkündür. Bnnun ana nedeni ise konnların çözümünde radikal çareler düşünmememizdir. •••• aaaa aaaa ••«• :::: aaaa aaaa •«•• IIH •ıif • ••• •aaa '••a aııa aaaa aaaa Sonuç zetle belirteceğimiz hnsus, hasta yatagı sayısı bakımından dünya normlannın çok gerisinde olduğnmuzdnr. Konnnun süratli ve radikal tedbirleri gerektirdiği açıktır. Problem, palyatif ve duygusal yollarla çözülemez. Sağlık bütçesinin ve sağlık sektBrüne yatınm oranının artması şarttır. Adaletli bir gelir kaynafı olarak herkesi kapsamına alan bir «Sağlık Sigortası» kurnlmalıdır. Hastane yapımında az yataklı değil, çok yataklı tesislere yönelmek gerekir. Sade, modern ve rahat hastane yapımı zornnludnr. Hastane yapımında tasarrnf esasını kaliteden fedakârhk etmeden sağlamak ve knrnmların tesislerini kendilerinin yapması prensibini benimsemek gereklidir. Bn konnda köklü ve geçerli tedbirler alınmadıkca iyi niyet sabiplerinin dağınık çabaları istenilen sonuca varmaktan nzak kalacaktır. i:::::::::::::::::::;:::::::;::::::::::::::: • »{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••P ••:: •;;: •• •; i aaaa :::: "^Ta^ 7 ™"" avcıların bütün diğer özlük işlerinde yetkili olan Yüksek Savcılar Kurulu'nun; kabul edilecek esaslara göre özlük tâyin işlemlerini de yürütmesi en uygun yoldur. Şurasını da belirtelim ki, böyle bir usulün kabulü Anayasa'nın istediğinden fazla bir bağımsızlık anlamına da gelmiyecektir. Zira halen Yüksek Savcılar Kurulu, Yüksek Hâkimler Kurulu gibi tamamen bağımsız bir kurul değildir. Adalet Bakanlığı'nın genel müdürleri de, çoğunluk teşkil etmiyecek surette bu kurulda görevlidirler. Esasen bu günlerde adlî zabıta kurulması için çahşmalar yapıldığı Sayın Adalet Bakam tarafından açıklandığına göre, savcılık teminatınm ele alındığına da mutlak nazan ile bakmak lâ • zımdır. Zira, ancak müktesep ' haklarından emin, teminatlı bir savcınm emrindeki rabıta Anayasa'nın ruhuna uygun bir «adlî zabıta» olabilir. C. Metin SEKERCtOGLTJ Hgaz Cumhuriyet Savcısı BENCE Bence birinci plânda aldıkları Sonrası yoktur. klımıza gelen bu misal mer'i Bugünn kurtarmıyan ve ynrınları olmayan bu alaturka kurnazlık Bankalar Kanununa göre bir pesinde kosan Halk Partililer, hem devrimciler ve hem de halk katlarında partiyi daha rnk batırmaktadırlar Bu ferasetli kişiler poütikayı suç teşkil ediyorsa, Sayın kendilerine ticaret edinmis söziim ona kurnazlardır. Hilmi özgen ve diğer bankacılık Halk Partisi. bu kurultayda adıııı acıkra söyliyerek kcsin politikamütehassısları bunu gazetede asını kendi içinde tesbit edemezse. geleceğin başansızlığtm şimdiden çıklar ve tartışma konusu yapartescil etmiş olaraktır. Kendi içinde bir inanca varamıyan parti, kendi larsa tasfiye halindeki bankaladışında kimseyi innndır.im.iz. Adını söylemekten korkan ve çekinen kirın ellerini kollannı sallıyarak şi gibi kendi kiraliğini çizlcmevc ralışan parti de hiç bir şey yapamaz. dolasan veya başka teşekkülierOrtaya çıkıp dobra dobra konuşan, gerçekleri dile getirmekte korde vazife almış bulunan m c u l kulannı yenen, knskuların üstüne yürüyen insanlar Halk Partisine hâleri hakkmda ilgili makamların kim nlamazlarsa çökiintü devam edecektir. Alaturka kurnazlann. kulis farelerinin, Osmanlı tenperestlerinln tahkikat açmak ve takibat yapcirit athği bir parti nhnaktan kurtulmalıdır Halk Partisi... Türkjyenin mak mecburiyetinde kalacaklarıkurtuluşuna doğru yıiriiyecek. alnı nçık, sözü doğru, yüreği pek insannı sanınm. Bu sayede, aldıkları ların sözlerini değerlendirmekten yoksun bir kurultay, Halk Partisinin hi^se senetleri karşilığmda veryenilsilerine bir yenilgi daha ekliyecektir. dikleri paraları kaybederek sıTiirkiyede çok partili düzende bir yabancı devlet, âdeta taraflarkıntıya düşen hissedarlar. tevdidan biri olarak seçimlere ctki yapabilmekte ve iç politikaya tesirll olaatiarmı zamanmda alamadıkları bilmektedir. Maalesef Türkiye içindeki çeşitli kurumlanyla Amerika için çırpınan tevdiatçı vatandaşbu mevkie getirilmiştir. Cumhuriyet Halk Par&si. Anayasa rejimlnin yabancı tesirlerden telar, kendilerini bu duruma somizlenmesi bakımından' oiumlu bir rol U'IUlliyyflCaTar'terebliecek kan kimselere verilecek cezalarmidir? la kısmen olsun teselli bulurlar, Bekliyelim, göreceğiz.. birbirini takip eden iflâslar karşısında paralannı bankalara yatırmakta tereddüt gösterenlerin tereddütleri izale edilir ve ban«•••••' [••••••••••••• ••••k* kaların azalan itibarları yeniden artar ve banka mesullerinin, ceza göreceklerini hesaba katarak. bu gibi karışık işlere bir daha girişmeleri önlenmıs olur. A Saliro TARTAN T, G. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Salım Komisyonu Reisliğinden: PERSONNEL MANAGER An Amerlcan Company in Istînbul is looking for a personnel manager vvith vvide experience in overall personnel handling and administracion, vvhile having at least 3 years experience in this field. Candidate muıt be fluent in Turkishı and Englısh. Satary commensurate with fexperience. AN applicatlons vvill be dealc with in ucmojt setrecy. Please apply t o ' P.K. 416KARAKÖY \lvmj full detailı in Enjlish. of your experience. 1 aaaa Hastane yapımı ve işletmeciliği ir hastane sadece bina yapımı değildir. Eleman ve malzeme yönünden işler hale gelmesinin gerektirdiği ihtiyaçlar yanında. hizmetin yürütnesinin devamlı ve yüksek bir gidere zornnluluk gösterdiği çok açıktır. öyle ki, modern bir hastanenin birkaç yıllık işletme gideri, hastane binasının insası için sarfedilen masrafa ulaşmaktadır. Bu masraflan karşılıyacak devam Egıtım ve kalkınma *^ * * * B aaaa aaaa aaaa. aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa tlll aaaa aaaa aaaa aeaa aaaa •aaa aaaa aaaa :::: *"S"S!Z5ZIîS Eşsiz yıldız UÜL1A KOÇYİĞİT ve en sevilen jönlerimizden EKREM BORA'nın günlerce tesirinden kurtulamıyacağınız şaheseri ÜSKÜDAR LÂIE SİNEMASINDA Bugiin Matinelerden İtibaren Artistlerin iştirakile Büyük GALA D E N İ Z C İ L E R G E L İ Y O R Ht'LVA KOÇYİĞİT EKREM BORA SEANSLAR: 11. 1 3. 5. 8. 10 da Tel: 36 51 86 İlâncılık: 6471/12182 L GLLSEK KONAKLI ile Ziraat Yük. Müh. HİI.Mt GÜ^fEY Nişanlandılar 15.10.966 tzmir Cumhuriyet 12203 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 1 12 10 1966 tarihinde kapalı zarf usulü ile eksiltrneye çıkarılan 1.811.26823 iıra keşif bedelli İktisat Fakültesi Gazetecilik ve İşletmecillk Enstitüsü inşaatının eksiltmesi, eksiltmeye istirak eden taliplerin teklifleri haddı lâyıkte görülmediğinden, 2490 sayüı kanunun 40 ıncı maddpsme göre 24 ekim 1966 günü, saat 15.00 de Rektörlük Alım ve Satım Komisyonunca pazarlıkla yapılacaktır. 2 Sözleşme ve sartnameier Rektöriükte görülebilir. 3 Talip olanların 19B6 yılmda Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna. teminıtlannı Ü. Saymanlık Müdürlüğüne yatırdığına dair makbuzu, Yapı İşleri Başkanhğmdan yeterlik Vıelgesi alabilmek üzere asgarî 2.000.000 liralık benzeri bi: işi tr.üteahhit sıfatiyle yapıp katî kabulünü yaptırdığı hakkındaki belgeyi hâmilen 24 Ekim 1966 günü, saat 15 00 de, Rektörlük Alım ve Satım Komisyonuna gelmeleri ilân olvınur. (Basın 21810/12196) FBESKO İle SİMON SARFATİ Nişanlandllar HEBİ îstanbul 16.10.1966 artışma kbşesmde neşredılen «Eğitim ve Kalkınma» yazılarını ilgiyle okudum. Tartışmacılara düşünce bakımından iş ' tirak ediyorum. Onlann ileri I sürdüğü fikirlerini eleştirmeden, ) bu soruna kısaca değinmekte hizmet bakımından fayda görüyorum. EGtTÎMÎN ÖNEM VE ANLAMI: Eğitim öğretimae kalkınmanın önemını idrak etmiyen bir aydının çıkacağını zannetmiyorum. Yalnız, eğitimi, toplumumuzu şuurlu olarak bilim atmosferi içinde, daima iyiye, tabiatı sevmeğe, karşılıklı saygıya götürmesi ve bunların ihmal edilmiyecek birer ahşkanhk haline getirmesi yönünden ele almarak işlenmesinin daha çok faydalı olacağı kanısındayım. Pedagojiye göre; eğitim öğretim atbaşı gider. Öğretmensiz. eğitim hiçbir zaman kendi başına yapıcı bir anlam taşımaz. öneelikle önemli sorunlar ele alınır, önemsiz olanlar ise hiçbir zaman ele alınmaz, alınırsa da bir fayda sağlanmaz. Bugün eğitim öğretim her derecedeki okullarda önemle ele alınmıştır. Fakat tatbikatta hatalar yapılmaktadır. T 60 Kalem muhtelif cins ve kapasiteli malzeme (Tezgâh. Tesisat, teçhizat, makina, alet, ocak, pres ve taşıma arabası gibi) teklif alma suretiyle dış piyasadan satın alınacaktır. 1 Teklifler en geç 18/11/1966 Cuma günü saat 17,00 ye kadar Ankara'da Malzeme Dairesinde toplanan Komısyonumuza verilmiş veya gelmiş olacaktır. 2 Bu işe ait şartname Aiîkara'da Merkez ve Isfanbul'da Sirkeci veznesinden 100 lira mukabilinde temin edılebilir. S TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. (Basın: 21763) 12202 Makina ve Kimya Endiistrisi Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünden. Kurumumuz için satın alınmakta olan malzemelerin cins, miktar ve vasıflarrnı gösterir listeler Galata, Bankalar Caddesi No: 7577 kat 1 deki Müdürlüğümüzün giriş kapısında bulunan i!ân tahtasına asılmaktadır. Kuramumu2İa ticarî münasebette bulunmak isteyen firmalann bu listeleri burada tetkik edebilecekleri ve lüzumlu görecekleri temamlsvıcı malumatı Alım Şefliğinden alabilecekleri ilân olunur. Tel: 44 41 77 (Basın 21848/12197) (İlâncılık: 6440J 12181 ATLAS A l 4 $ SİNEMASINDA Bugün SUARE'den itibaren Dünya çapında dört şöhreti bir araya getiren büyük aşk ve macera filmi 4 Teksaslı (4 For Texas) Renkli İngilizce FKANK SÎNATRA DEAN MARTİN ANİTA EKBHRG URSULA ANDRESS Seanslar: 12.00 2.15 4.30 6.45 9.15 Radar Reklâm: 1086/12204 10 Ton Margarin Yağı Satınalınacaktır Türkiye Demir ve Çelik İşlefmeleri Genel Müdürlüğünden KARABÜK Genel Müdürlüğümâzce kapalı teklif almak suretiyle 10 ton Margarin Yağı satınalınacaktır. Bu işe ait şartname ve mukavele projesi, 1 Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi Yıldız Han kat 1 de Ankara Mumessilliğimizden. 1 İstanbul'da KaraKÖy Okçumusa caddesi Şair Eşref Sokalr Bevaz Han kat 12 de İstanbul Mumessilliğimizden, 3 Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmâl Müdürlüğünden bedelsiz olarak ahnabilir. İsteklilerin, şartnameye göre hazırhyacaklan kapalı teklif mektuplarmı 4.500, liralık muvakkat teminatlariyle birlikte en geç 3 kasrrn 1966 perşembe günü saat 18.00 e kadar Genel Müdürlüğümüzde bulundurmalan •arttır. Postada vâki olacak gecikmeler nazan iöbare alınmaz. (Basm: 21567) 12199 SİYASÎ TESİRLER vet, hatalar yapılmaktadır. Yapılmaktadır ama. gerçek olarak eğitim öğretimi topluma kazandıramadığımızdan. bu hatalar yapılmaktadır Zaten sorun'un püf tarafı da burasıdır. Bence, içinde bulundugumuz siyasi hava egitim öğretim sorunumuzu da kısır bir ceki'me içine sürükiemistir Büvük kent. kasaba ve kövlerde, bazı siyaset bezireânlan. vine hortlayarak ilgiliierin eörev vapmalarma asırı davraniülarivle mâni olmaktadırlar. Göreviilerin vönetimini yapan bilya idareciler de. bu be7İrgânların arzulannı. yönetmelik ve yasalsrı rafa kaldırarak yerine getirmektedlrler. HattS Cumhuriyet 12207 E MEVLID aziz ruhuna ithaf edllmek üzere vefatının kırkıncı gününe tesadvif eden 18.10.1966 salı günü ikindi namazını müteakip Şişli Camiinde Hatim duasi ve Mcvlit okuna. cağından akraba. dost ve arzu edenlerin teşriflerini rlca ediyoruz. AİLESt Dr. ABDULLAH ZEKİ POLAR'ın Bü>ükelçl Türkiye Genel Sigorla Anonim Şirketi İdare Meclisi Başkanlığından. 1 Mart 1962 tarihinde toplanan Fevkalâde Genel Kurulun kararlaştırdığı İki Milyon Liralık sermaye tezyidine katılan ortaklarımızdan taahhüt ettikleri bakiye % 75 in bir defada ve bir ay evvel ilânı yapılmak suretiyle istenmesine İdare Meclisimizin 29 Eylül 1966 günlü toplantısmda karar verilmiştir. Ortaklarımızın bakiye % 75 taahhütleri baliğini bu ilânın yayım gününden başlıyarak bir ay içinde Şirkete ödemeleri rica olunur. İDARE MECLİSİ İlâncılık: 6463/12177 UZM klyetia nt yönde ytpıltbUecegl,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle