16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CumhurÎYet BAS1N AHLAK YASAS1NA UYMAY1 T A A H H Ü T EDBK (Bastarafı I lncl sayfada) lzmirdekı lıderi ve kongre başkanı adayı Mustafa Uyar'a kar»ı tekrar rakıp çıkarak, «Bu seçimi iptâl edelim. Kapalı oy ile bsskan seçelim» demiştir. Kavgayı yatıştıran bu konuşmadan sonra dıvan seçimi gizli oyla yapılmış ve seçimi 175 e karşı 242 oyla eski Koyişleri Bakanı yenıden kazanmıştır. Sahibl: NAZtME NADİ 0 Genel Yayın MCdOrfl! ECTTT GÜKEStM # Sorumlu Yazı tsleri Mudurü: ISMAIL C M E A Basao vt Yayan: CUMKLTÜYET Matbucılık v« GazetecUik T. A. 3 Cağaloğlu Halkevl nkak No. 39U tLLERti Kücflksaıt Meydanı Edirn» Hanı Adana • Telefon: 1550 * ANKAJU: Atatürk Bulvarı « r Ap. . x«)if*hlr Tttatan: U 0» 30 • 12 09 66 12 93 44 17 17 » •• tZMİH: Gazl Bulvarı Ne. 18 Tel: $1230 * ABONEveİLAN Seneuk • «7lık 3 »ylık TOrkiya 75.00 40 00 23.00 Haricl 198.00 99 00 49.50 Başlık (Maktnl 300 2 3 4 5 incl sshifelerd» (untlml) 40 6 7 nci ıshifelcr 35 Ni;an, Nikâh, Evtenme, Dogum (Maktu) 75 ölnm M*»vi*t reseklnlî vr Kayıt ? n m l jflO M Kayıp (Kelimesi) 1 SAY1S1 25 KURUŞ inönü: CHP ortanın solunda çıkarak kanunlaştı. Binbir Ihtiyaç içinde önemli konulan seçip çıkararak plâna almak bir güç mesele idi. Bu plânın iç ve dıs mali kaynaklannı bulmak ise bundan çetin bir mesele olmus idi. Karşımızda bulunan Partiler malî reformu desteklemiyordu. Mer malî külfet, bir büyük çabanin mahsulüdür. Ve her verginin seçimde bize zarar vermesi için hiç bir kötUlemesi de esirgenmemiştir. Bu ağır şartlar sadece CHP'nin hükumette bulunduğu zaman gelecek seçimleri kazanmak düşüncesinden ayrı olarak memleketin yüksek menfaatlerini öngörmesi tabiatından dolayı eftze alınmıştır. Hülâsa, 5 senelik plânın yapüması ve kanunlaşması haıırlık senesiyle beraber 3 senenin geçirilmesi büyük bir gayretin ve fedakârlıgm eseri sayılabilir.» Inönü'nün konuşması CHP Genel Başkanı Ismet Inonü, îzmır CHP ll Kongresinde yaptığı konusmada, «Vardığımız sonuç şudur: Ortanın solunda hemen hemen herkes mutabıktır. Bu kısır tartışma artık sonuna gelmistir. Biz ortanın solunda bir partiyiz» demiştir. Sağ ve sol konusunda parti i;i çalışmaların şikâyet edılecek hale geldığine de değinen Inönu, konuşmasına şöyle devam etmıştir: «Maruz olduğumuz haksız ve kesif propagandalar bizim sinirlerimize de tesir edip liizumsuz (ekismelere sürüklemektedir. Bir buçuk senedenberi ortanın solu iizerinde Meclis gruplarımızda geçirdiğimiz tartışmalar bu cinstendir. Bir buçuk sene münaka;adan sonra üstüste sayılmıya ?ak kadar çok olan bildiriler ve açıklamalardan geçtik. Ortanın tolnnda hemen hemen herkes mutabıktır. Programımız, icraatımız, zihniyetimiz itibariyle durum budur. Bunu herkes söyler ıma, yine de ortanın golunu beSenmiş olanlarla befenmemis olanlar birbirinden ayrı dururlar ve aralarında eski, yeni ne ıhtilâf varsa o ihtilâfların hepsini prtaıım safı \e solu tartısmasına bağlarlar. Bunun hararetli laraflısı, bunu politika vasıtası savarak veya saymıyarak befcenmiyeni bulunabilir. Am> bir noktayı kesin olarak bilmek lâzımdır. Içinden beğenen veya beğenmiyen hiç kimse ortanın solunu, partinin programı ve seçim beyannamelerinin sınırları dısında bir mâna ve iddiaya tasıramaz. Kesin sınır budur. Bu sınırlar içinde herkes birbirinin konuşmasını ortanın solundan bahsetmesini çenis yürekle hosgörürlükle isitmeye, dinlemeve ealısacaktır. Hepimiz ortanın solundayız. Ama lüzum yokken ve \akitli vakitsiz neye bahsedelim gibi iddiaların hiç bir ciddiyeti ve samimiyeti voktur. Her iyi söz ve her gerçek, söyliyen adamın anlayışına ve zevkine göre istediği zamanda şöylenir.» 4 TERÇLENE ) Sosyal konular CHP Genel Başkanı tsmet tnönü, İzmir İl Kongresinde sosyal konulara da temas ederek, özetle şöyle demiştir: «Anayasamızın getirdiği sosyal adalet ve sosyal güvenlik konuları hükumetimiz zamanında politikamızın temeli olmuştu. Hçi haklannın bizim elimizde gerçekleşmesi sosyal adalet konulannın CHP eliyle başarılı sonuçlıra ulaşabilpceçinin siyasi tarihimizde parlak bir misalidir. Biz, iyi niyet ve temiz yürekle 1950 seçimlerine işçiye grev hakkını veremiyeceğimizi söyliyerek girdik. Karşımızda bulunan rakip parti ise prev hakkını derhal tatbik edeceçini söyliyerek bütün işçileri tahrik etmiş ve karşımıza çıkarmıstır. 1950'den 4 5 sene geçtikten sonra biz. işçDere jtrev hakkı verme zamanı geldiğine karar verdik ve muhalefette bunu ilân ettik. 1950'de grev hakkını verecefini söyliyerek işçileri bizim elimizden almış olan siyasî parti, 10 sene iktidardan sonra işçileri hiç bir hakları verilmeden bırakıp gitti. 1961'den 1%4'e kadar süren bükumetlerimiz zamanında işci meselelerini hallettiğimizi bibiliyorsunuz. 3 • 4 senelik iktidarunız ıamanında kalkınma plânı işledi ve verimli isledi. 3 4 seneye değil, 10 seneye sığmıyacak vergi reformu yapılabildi İşçi ve köylü Ribi az gelirli muhitlerimiz için temel haklar ve müesseseler vücude getirüdi. Ve nihayet genel seçimlere toprak reformu ve pet rol meselesiyle katıldık. Görfilmektedir ki bizim uzun çabalarla memlekete malettiğimiz bfi yük dâvalarm hepsi bugün diğer partiler tarafından da kabul edilir ve benimsenir hale gelmiştir.» INÖNÜ'NÜN ÎKtNCÎ Sizi yağmurdan koruyacak pardesünün kumaşıdır SU 6EÇİRMEZ BURUŞMAZ DEFORME OLMAZ CHPve karma ekonomi CHP Genel Baskanı Ismet lnonu avrıca CHP nin düşündüğu karma ekonomi sisteminin başka yol olduğunu da belirterek: «Rakiplerimiz ise daima yapmayacakları ve yapamıyacakları seylcri vaadederek bizim ikti darlarunıza hücum ftmiçler ve oııdan sonra da iş basına gelince biz seçilmiş olarak geldik. îstediğimizi yapmak hakkımızdır, demislerdir. Sağımızda bulunan partinin ve solumuzdaki TtP'in düşündüğu karma ekonomi sis temi başkadır. Sağımızda, solumuzda bulunan fikirlerin hepsi Türkiyeye göre, kısır nazariye lerden ibarettir» demiş ve bu konuda da şöyle konujmuştur: Büyük konfeksiyoncularda pardesünüzü alırken herkesin itimad ettiği bu etiketi mutlaka arayınız. edilemeı. Bizim daha solumuzda karma ekonomiyi tüm devletçilife gitmek için ilk basamak say (Baştarafı 1 inet savfada) mak aynı derecede yanlıs bir na neden getirilmemesi gerektiği görüştür. Bitün özel teşebfeü*,, '^izJRt zamanın Başbakanı Suat Hay süz sosyal bünyemiz tasavvnr ori Ürgüplü tarafından açıMlanan, lunamaz..» bilâhare Demirel hükumeti is başına geçer geçmez bu göreve atanan Ibrahim Elmah'nm son zamanlarda AP dışında bir partiyle iliski kurduğu ve teskilâtiyle bu İZMİT CHP Kocaeli ll Kong partiyi desteklediği, bu tutumunun resi dün saat 10'da Halkevi SineAP tarafından hos karşılanmadığı ma salonunda 169 delegenin iştida başkentte dolaşan söylenüler arakiyle yapılmıştır. Kongre çok rasındadır. elektrikli bir hava içinde başlaELMALI'Tl MASONLAR mış, bu arada sağcı grup delegeOÖREVlNDEN rZAKLAŞTTRleri Genel Başkan tnönü'nün okuMIS.. nan mesajını; kongreye tesir etMTTB'ne bağh altı öğrenci ku me bakımından yarıda kestirmışruluşu ile Kuvayi Milliye ve Kolerdır. İl Başkan Vekili Leylâ Atamünizmle Mücadele Derncği Ünikan havayı güçlükle yatıştırarak versiteliler şubesi adma dün düzenînonü'nün mesajını tamamlaya lenen basın toplantısında, Diyanet bılmıştır. Kongreye ortanın solu îşleri Başkanı Elmah'nın görevınnu destekliyen Prof. Nihat Erim den Mason Teşkilâtının baskısıygrupu hâkim olmuştur. la uzaklastınlmak> istenildiği ileri sürülmüştür. KONUŞMASI CHP Genel Başkanı îsmet Inonu İzmir ll Kongresinde delegelerin tenkitlenni ve bu tpnkitlere ll Başkanı Talât tDrhonun verdiği cevapları dınlediklen sonra bir konuşma yapmış ve, «Izmirde ortanın solu üzerin deki tefsirleri bilirim. Kongreyi aydınlatmak için düşündüklerimi bir defa daha söylemeye ihti yaç görüyorum» demiş, ve sunları söylemiştır: «Herşeyden önce vatandas 6nünde, seçimde ve parti içinde ön seçimlerde bir hastalığımız « Bizim düşündüğümüz toprak belirmiştir. O da türlü şekilde reformu, toprakta çalısan köv para sarfıyla gerek seçmenden, lünün refaha kavuşması ve topgerek delegeden oy temin etmek rağının veriminin yüksek ölçü • gayretidir. Parti içindeki seçimdc arttırılması ve mahsulünün İerde de bu ibtiyaç kendi ölçüdeger pahasına satılması imkânsünde belirmiştir. Bu nastalığın larının sağlanmasıdır. Bu. kreçok zararı vardır. Vazife hissidisiyle, pazariyle, kooperatifiy. ni ve vazife ahlâkını bozar ve le, ağaçlariyle ve işlediği top parti içinde düzelmez yaralar rağın kendi öz malı olması su meydana getirir. retivle pek çok tedbirlerin ve dâ\aların bir arada islemesiıı Ortanın solu konusu türlü anden meydana gelen büyük bir lasmazlıktan ve tartısmadan geç plândır. mistir. Herkes tsmet Innnünün sözlerini ve tutumunu lüzura Rakiplerimizin düsündügü topsurdüğü zaman kendisine göre rak reformu tarım reformu adı değerlendirmek istemiştîr. Bu altında herkesin aklına gelen tausulün en çülüncU milletvekıli rımda üretkenliği artıneı tedseçimlerinde ortanın solundan birlerdir. Biz, tarım ile ilgili bu tedbirlerin en coğunu bir ara bahsettigim halde senato seçimlerinde bahsetmeyişimden mânâ da düşündüğümüz halde bnna çıkarmak olmuştur. tarım reformu demeyiz, toprak Milletvekili seçimlerinde ortareformu deriz. nın solunu işledim, çünkü o seçimde bizim aleyhimizdeki en asırı propaganda komünistlik itözel teşebbüs konusunda CHP hamı idi. Senato seçimlerinde Kurultayında söyliyeeeği fikirkomfinistlik ithamı kuvvetini lerinden de bahseden CHP Genel kaybetmisti. Fakat nurcnluk itBaskanı İsmet Inönü, karma e hamı üste çıkraış azgın yolunkonomı taraftan olduğunu tekdaydı. Tarçıtavın ilâmına istirarlıyarak. konuşmasına şöyle devam etmıştir: nat ederek baslıca bununla ngrastım. « Buçün iktidarda ve muha Bizim karma ekonomimizde lefette bulunan diğer siyasî parçok kuvvetli bir özel teşebbüs tiler de karma ekonomi taraftansermayesi ve çalışma alanı yetidırlar. Ancak, hepimizin kelimeaecektir. Bu özel teşebbüs sosleri bir olmakla beraber düşünyal akımların her türlü fırtınadiiklerimiz ayn ayn seylerdir. sına karşı gelecek emniyette ve Biz karma ekonomiyi daimî bir teminat altında bulunacaktır. ekonomi sistemi savarız. Biz serÇağımızdaki karma ekonominin mayesi az bir memleket olarak devlet sektörünü kaldırıp. yaldevlet sektörünün büyük vazi nız özel tesebbüsü bırakmak idfesi olduğuna inanırız ve özel diası Türkiyenin sartlarıyla müsektörün buçünkü takati ile gönasebeti olmayan zavallı bir na zün görebileceği kadar gelecek zariyedir. Sermaye olarak imzamanlara ait takatinin yettiği kânımız voktur. Devlet sektörü ölçüde kazanç yerleri isleri ve ile yapılabilecek kalkınma teseb hizmetleri olduğuna inanınz. Bibüslerinden memleket mahrum zim karma ekonomimizde özel sektör sağlam olarak gelismiştir, Ve istikbalde de böyle gelişe cektir. Emniyet içinde kazanacak, memlekete büyük işler görecektir. Kalkınmanın büyük bir hissesi oııun bütün imkânını alacak kadar özel tesebbüse düsmektedir. Adalet Partisinin Elmalı TEŞEKKÜR Âni vefatiyle bizleri «onsuz acıyn ^mrtteden eşim, üevgiH h a l n m ı t : ve Icardeçimiz İnönü'nün mesajı yarıda kestirildi Op. Jinekolog Dr. MtJNİF ERMAN'ın YÜKSEK OKUL VE LİSE MEZUNLARI ÂRAS1N0AN İMTİttftNU LİSAN BİLEN ELEMAN ALINAGAK T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürliiğünden: 1 Bankamız dış muameleler servisleri kadrolarına; yabancı dil büen (İngilizceFVansızcaAlmanca) yüksek oku! ve lise veya bunlann Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik edilmiş yabancı memleketlerdeki muadilleri arasından yazılı ve sözlü sınavla lüzumu kadar eleman ahnacaktı» İstekKlerin sınava piriş tarihinde (30) yaşını geçmemiş olması ve askerlikle ilgisinin bulunmaması çartt:r. 2 K?zanan yüksek okul mezunları normal staj süresinin sonunda yapılacak ehliyet sınavmda da başarı gösterirlerse ŞEF MUAVİNİ olarak eSrevlendirileceklerdir 3 Yazılı smavlar Ankara'da Gene' Müdürlükte, İstanbul Karaköy ve İzmir Şubelerimizde 17/11/1966 U rihinde Bğleden evvel ve sonra yapılacak ve yazılı sınavda kazananlar aynca bildirilecek yer tarih ve mahalde sözlü sınavdan geçirileceklerdir. 4 Birinci maddade yazılı okul mezunlarından sınava katılmak isteyenler; sınnva girebilme şartlan ile yollamalan gereken belgeleri. i!k intisapta verileeek ücret ve diğer lüzumlu rnalumatı muhtevi broşürleri üçüncü maddede bildirilen bankalanmızdan temin edebilirler5 İsteklilerin engeç 14/11/1966 tarihine kadar hangi yabanc. diiden sınava girebileceklerini ve adreslerini açıklayan pulsuz bir mektup veya telerafla sınav yapılacak bankalarımıza müracaat ederek giris kartı almalan lâzamdır. (Basın 21155 A. 13007/11876) Ortanın solu zafere ulaşacaktır Turizm Reklâm 187/11888 cen&ze törenine işürak eden, evimize kadar gelerek baçsağlığı dileyen, telgraf. telefon ve mektupla kederimlzi paylaşan bütün akraba ve dostlarımıza ve bilhassa işçi Sigortaları Paşabahçe Hastahanesi kıymetli Başhekimi Dr. Hikmet Aydemir'e, bütün doktor kardeşlerine ve aynı hastahane personeli ile doktonı bulunduğu diğer teşekkül mensuplanna. Diyarbakır Tsçl Sigortaları Hastahanesi Başhekimi, doktorları ve hastahane personeli ile Diyarbakır Derair oteli sahibi Bay Mehmet Demir ve otel müstahdemine, go^termi^ olduklari yakınhk ve şahsî alâkadan dolayı ayn ayrı teşekktire derin teessürömüz mâni olduîundan minnet ve sukran his. lerimizin iblâğma gazetenlztn tavassutunu rica ederiz. AtLESİ Cumhurıyet 11894 Özel teşebbüs GAZtANTEP, (Resat ZORBAS bildiriyor) Dun sabah Sıte Sınemasında başlıyan CHP îl Kongresinde konusan Bülent Ecevıt, (Ortanın solu) nu anlatmıs ve «Ortanın solu hareketi zafere ulasmadıkça, büyük Türk devrimi tamamlanmış olmıyacaktır. CHP bu zafere de Inönü'nün önderliğinde ve izinde yürüyerek ulaşmalıdır ve ulaşacaktır» demiş ve ırtica konusuna da değınerek şunlan öyleiııştir: «trtica ve din sö>aürücülüğü yoluyla iktidara gelenler, mürtecilerin ve din sömürücülerinin bas kısından kendilerini ve memleke ti kurtaramazlar demiştir Eskı Gaziantep Mıllctvekılı merhum Cemıl Saıt Barlas'ın olumunün ıkıncı vıldönümu dolayısıyle de Ecevit, «Gazıantepın bu değerli ve ileri çöruslü evlâdı, ortanın solunda olmanın bi lıncıne varmış bir CHP'li idi» demiştir. Kongrede Gaziantep Milletvekili Alı Ihsan Göğüş de konuşmuştur. SATIR «DEMtREL"E ÇATT1» ELÂZIĞ CHP ll Kongresinde konuşan Genel Sekreter Dr. Kemal Satır, Başbakana cevap vermiş, Demirel'i «Din istis man yapan yobazlann efaline hizmet etmekle» suçlamjştır. inönö bol bol (Baştararı I lncl Sahifede) tı imzalamaktan ve el öptürmekten bir süre kongrevi takıp edemedı. Faalıyet raporunda Genel Merkez Teşkilâtına çatan konus mayı ortanın solunun il başkanı adayı Talât Orhon yaparken ortanın soluna karşı olanların lıderlerı kuliste seçim faaliyetı ne geçmj^lerdi. Yalnız 76 ların ll Baskanı adayı Dündar Soyer pek ortalıklarda görünmüyordu Dâvetıye verilmesıne, dâvetsız kimse sokulmamasına rağmen Pasa'yı gormek için kongrenın yapıldışı Fuardakı Bene Lübs Pavyonuna bıni aşkın partilı gel mış ve salonda iğne atacak yer bırakmamıştı. Vefatiyle bizleri sonsuz acılara garkeden kıymetli eşim ve babamız Uzunköprü eşrafı ve zahıre tuccarlarından VEFAT Soyın müşterilerımiz Gözlük camlarınıza daha hassas âletlerle zaviye verebıl memiz ıçın: OSMAN KAYALAR 7 Ekım cuma gunü saat dokuzda veıat etmıştir. Cenazesi aynı gun ücindi namazında kaldırılarak defnedilmlştır. Cenaze merasimine iftirak edip acımızı paylaşan muhterem akraba ve dostlarımıza sonsuz teşekkurlerlmizi bUdirirlz. Ailesl K ı n ve Ofnllan Hasbi ve Necdet Kayalaı Cumhuriyet 11892 BAUSCH & LOMB Vertometer'ni Amerıkadan sizler ıçın getirttik! Gözlükçü EMGEN llâncılık 635311863 17. KOTA TAZ1 MAKİNESt 84.52 HESAP MAKİNESt AID veya APA LtSANSLARI ALJ.VIR. Tel: 478711 479Î68 YÜKSEK OKUL MEZUNLARI ARASINDAN İMTİHANLA ELEMAN ALINAGAK KUMAŞ MAĞAZAS1 Zengin çeşit, kaliteli kumaj ve Konfeksiyonlarıyla SEZONA GİKMİŞTİR Sultanhamam No. 1/11 Tel: 22 00 46 Feza Reklâm: 326/11890 T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlü ğünden: 1 Bankamız münhal kadrolarma: İktisat, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile Drtisadî ve Ticari İlimler Akademisi (Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu) Hukuk Fakültesi veya bunlann Millî Eğitim Bakanlığınca tasdlk edilmiş yabancı memleketlerdeki muadillerinden mezun ve sınava giriş tarihinde (30) yaşmı asmamış olanlar ve askerlikle ilgisi bulunmayanlar arasmdan yazıb ve sözlü sınavla lüzumu kadar eleman almacaktır. 2 Kazananlardan normal staj süresi sonunda yapılaoak ehhyet sına\onda da başarı gösterenler ŞEF MUAVİNİ olarak görevlendirileeeklerdİT. 3 Yazıb. sınavlar Ankara'da Genel Müdürlükte Adana, Djyarbakır. Erzunım. Eskişehir: İstanbul (Karaköy); izmir; Sivas; Samsun ve Trabzon şubelerimizde 141516 kasım 1966 tarihlerinde öğleden evvel ve sonra yapılacak ve yazıb sınavda kazananlar ayrıca bildirilecek yer, tarih ve mahalde sözlü sınavdan geçirileceklerdir 4 Blrinci maddede /azılı Fakülte, Akademi ve Yüksek okul mezunlanndan sınava katılmsk isteyenler; smava girebilme şartlan ile yollamalan gereken belgeleri: sınav konıılarınn ilk intisapta verileeek ücret ile normal staj devresi sonunda !âbi ruttılacaklan işlemleri ve diğer lüzumlı. malumatı muhtevi broşürler! 3 üncü maddede bildirilen bankalanmızdan temin edebilirler. 5 îsteklilerin engeç 10/11/1966 tarihine kadar pulsuz bir mektup veya telgrafla sınav yapılacak bankalarımıza müracaat ederek imtihana giriş kartı almalan lâzıondır. (Basın 21155/11877) Yeni Ajans 805311853 SONBAHAR ve KIŞLIK ÇEŞiTLERiNi YENİ karma ekonomisi geçicidir. tmkân buldukça devlet elindeki tesebbüsleri özel tesebbüse devredecektir. TtP'in karma ekonomisi de çeçicidir. özel tesebhüsü kâmilen kaldırıp devlet teşebbüsüne devretmek ister. Gerçek bizim iktisadî politikamızdadır. Bizim karma ekonomimizde özel teşebbüs için emniyet içinde çalışma imkânları vardır.» KARÜLMOISEL SAYIN IVTtŞTERİLERİNE TAKDİM EDER ERKEK KUMAŞLARI BAYAN KONFEKSİYON • Spor stıl tnolıne °,o 100 yün Vigure serj Altınyıldız molme •i 100 yün molme James Bond moline İpekış tonık Kamel pardesülüls Blayzer ceketlık 50 T i . 50 T i . 80 T i 60 T i . 115 T i . 115 T i . 70 T i . 40 T i . Bozkurt pardesüleri • Saten terilen » Tavşan tüylü mantolar • Buklet mantolar Şanal mantolar Tüvit tayyörler • Kabanlar . • Etekler 50 T i . 50 T.L. 50 T i . 30 T.L. 30 T.L. 55 T i . 80 T i . 9 Ti. 0 200 T.L. 175 T i . 225 T.L. 230 T i . 250 T i . 200 T i . 135 T i . 40 T i . • • MAGAZALARI ERKEK KONFEKSIYON Bozkurt pardesüleri Akın terilen pardesüleri Gabardin pardesüler Kemel pardesüler Palto pardesüler Tek ceketler Vigure pantalonlar Takım elbiseler 210 260 275 300 260 150 85 275 Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. Ti. BAYAN KUMAŞLARI • ir • • • • • °o 100 yun tantazı ropluklar , «o 100 yun dopiyeslıkler «o 100 yün büklet döpıyes "o 100 yün ekose ropluklar °o 100 yün ekose tayyörlük . "i 100 yün Jorjet yünlüler '• 100 yün tavşan tüyu mantoluk •• 0,o 100 yün ceylân * mantoluklar Plâna giriş devri tsmet İnönü Çalışma, Köyişleri, Enerjl ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının kuruluşlan hakkında konuşmasmda genış bilgi vermış, ve plânla ilgıü olarak da şunlan soylemıştır: «Plânlama TeşkUâtı S senelik bir plân üzerinde çalıştı. Bu plân hukumetten geçti ve Meclisten HER CİNS PAMUKLU DAİMA NOT: İPEKLİ BATTANİYE TUHAFİYE TRİKO BEBE ve ÇOCUK K O N F E K S İ Y O N L A R I EN BOL Ç E Ş İ T EN İYİ KALİTE EN UCUZ FİAT SATIŞLAR tNEGÖL LÜLEBLRGAZ İZMİR ADAPAZAR1 MEMUR EMEKLİ ve FABRİKA MENSUPLARINA PEŞİN FİATINA TAKSİTLE ANKARA BÜRSA ESKtŞEHtR İSTANBUL (Sultanhamam) BAKIRKÖY KAD1KÖ* OSMANBEY
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle