13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHİFE ALTI CUMHURÎYET 10 Ekim 1966 YENİ BU HAFTA kGÖRECEĞİNİZ EN GÜZEL FİLİMLER SALI AKŞAMINDAN İTİBAREN SİNEMASI Şehzadebaşı Y E N İ Çarşambadan itibaren lii'iliıı Casuslar Yatağı Renkli Sinemaskop Dana ANDREWS Maria PİERANGEIİ Abonmanlann ikinci haftası Çemberlitaş İPEK Çemberlitaş ŞAFAK Bugünden itibaren Çek Filarmoni Orkestrast honserleri ağımızın en büyük senfonik orkestralanndan biri olan Çek Filarmoni Orkestrası, 110 kişilik tam kadrosu ile önümüzdeki günlerde fstanbul ve Ankara'da konserler verecektir. Yakm yıllarda Avrupa ve Amerika' Istanbul ve Ankarada hakiki bir müzik ziyafeti [ 10 EJdnı 1927 tarihli Cumhuriyet'ten Balkanlarda kanşıklıklar ZAFER ATAMER VE BİB ESERİ Belgrad, 8 ( A A ) General Kanoçenç'in Sırp hududunda Bulgar tomıtecilerl tarafmdan 13» ledılmesi neticesmde Yugoslavya ile Bulgaristan arasında »ahim bır gergınlik tehaddüs etmıştir Bulgar hükümetine şıddetli bır nota verilecektir. Belgrad oülrımeti tatmın edilemiyecek oıursa siyasl münasebetlerin kesilmesi tehdidi de notada bulunmairtadır. de hal ve tesvıyesine çalışması için emir aldığı hükümetimize bildirilmiştir. tran Harblye Nazın FUrugl Han Hazretlermin yakında memleketimize gelmesi beklenmektedir. Çarşambadan ıtıbaren FANTOMA COŞUYOR RENKLİ TURKÇE FANTOM A COŞUYOR RENKLt TURKÇE BAYBORANIN OGLU RENKLİ TURKÇE Ç ÇEK FİLARMONİ ORKESTRASI 17Ekim Pazartesı saat 2030\ ANKARA KONSER SALONUNDA : EAREL flNCERL st AYLA ERDURAN PROKOF1EFF DVORAK BRAHMS Romeo ve Juliette Kcman Konçcrtosu Senfoni No 1 18 Ekim Satı saat 2030 » ZDENEK MACAL sons, IVAN MORAVEC SMETANA Moldau (Vltara) BEETHOVEN Piyano Kooçertosa N(X 4 TCHAIKOVSKY Senfooı No. 5 da yaptığı geziler ve katıldığı uluslararası sanat festivallerinde tnüzikseverleri ve eleştirmenleri coşturan bu orkestramn İstanbul'da vereceği üç konser 15, 30 ve 21 Ekim tarihlerinde Şan Sinemasında yer alacaktır. 15 ve 21 Ekim konserleri orkestramn devamlı şefi olan nnlu orkestra yöneticisi KAREL ANCERL'in idaresinde, 20 Ekim konseri ise genç orkestra yöneticisi ZDElar, Dvorak'ın La Minör Keman NEK MACAL idaresinde yer alaKonçertosu (solist: Aylâ ERDUcaktır. KAEEL ANCERL yönetiRAN) ve «Yeni Dünya» Senfonisi, mindeki iki konsere ünlü Türk virtüozları, Aylâ Erduran ile Ay (15 Ekim) Sraetana'nın Moldau (Vltava) senfonik şiiri İle Beetşegül Sanca, ZDENEK MACAL hoven'in Sol Majör 4 üncü piyayönetimindeki konsere de bilhasno konçertosu (solist: Ivan MOsa son yıllarda uluslararası saRAVEC) ve Tchaikovsky'nin 5 innat dünyasında büyük bir şöhreci senfonisi (20 Ekim) ve Smete ulaşan Çekoslovakyalı genç pitana'nın «Satılmış Nişanlısı» Oyano virtüozu IVAN MORAVEC perası Uvertüru, Tchaikovsky'nin solist olarak katılacaklardır. 1 inci Piyano Konçertosu (solist: İstanbul'da verilecek konserleAyşegül SARICA) ve Brahms'ın rin programında Prokofieff in Ro1 inci Senfonisi (21 Ekim) yer almaktadır. meo ve Juliette Balesinden kısım SERGILER Taklit tütünler Türk tütünlerinın nefaset v« şohretinden ıstifade etmek lstiyen komşu hükümetlerin tütün ve sigaralarla paketleri taklit ederek Memleketimize sokmak lstedikleri anlaşümıs ve kanunl takibata geçilmiştir. Biletler • . ••••••••••••»•»»•< Yenişehir Milli Piyango Gişesinde '•••••••». B X V ED E 1 v ED ET ••••••••••••••••••••••••••• TAKDİM EDER ADAMO 11 EKİM GECESİ İZMİR ı TurhanGURKAN BÜYÜK EFES OTEÜNDE 1 2 1 3 1 4 EKİM YALNIZ DÖRT Beyoğlu GA L A ! Ilaftaımı Filimleri «PEMBE KADIN» ahne oyunlannın perdeye uygulanmasındaki güçlük, «Pembe Kadın» da da kendini göstermiş. Sinematoğrafık yönü olmıyan «Pembe Kadın» pıyesindeki olay kısırlığı, rejisorü ister istemez filmi dağıtmaya, genişletmeye gotürmüş. Boylece piyesin bünyesınde olmıyan Yıldız Kenter'ın gençlik yıllarına, kocasının köyü terkedişine de yer verilerek €Maziye dönüş» ler yapılmış. Bu da, oldukça ağır giden filmin temposunu, daha da ağırlaştırmaya yaramış .. n bir yaşmdaki ressam Zafer S Atamer yeni sergisini Taksim S Ahmet Refik deki Fransız Konsolosluğunda S açmış. llk defa 1961 de Hindistan Ş Beyin istifası daki Uluslararası Çocuk YarışmaMüze Müdürü Halil Beyden alsmdaki başarısı ve sonra sergiledığımız bir mektupta tarihçi Ahriyle sanat çevrelerinin tanıdığı met Refik Beyin kendisıne güceZafer Atamer, bugüne kadar çonerek Tarih EncÜmeninden aynlcuk dünyasının ötesinde kendine dığı haklandaki haberler tekzip o özgü, renk ve çizgileriyle dikkatı lunmakta ve böyle bir incinmenln çekmişti. Simdiye kadar daha zimevzuubahis olamıyacağı teyade duyuşlaruıı belirli biçimlerin min edilmektedir. dışında ve «abstre» ye kaçan görüntüler içinde renklere dökmüş olan Zafer Atamer, bu yeni çalışmalannda «figüratif denılebilecek belirli çizgi ve biçimlere de yöneltmiş. Bu voldaki konulan arasında: «Ağaçlar» a, «Portreler» e ve «denizaltı» gibi araçlara da rast t S T A N B U L lanıyor. Bu üstün kabiliyet aynca son deprem felâketini kendi duyu6 23 Açılış 6 30 Günaydın 17.40 tş dönüşü 18X0 Karma şuna göre belirten «VARTO» adlı 7.00 Kdye haberler 7.05 Oyun ha fasü topluluğu 18.35 Ramazan tablosunda ilgi çekici çalışma yapvaları 7.25 Sabah melodilerl Şenses'ten türkffler 18 50 Reklâm mış. 7 45 Haberler 8 00 İstanbul'da bu programlan 20 00 Haberler Zafer Atamer | O İran'm dostluk teminatı Hudut hâdiseleri dolayısiyle efkân umumiyemizde husule gelen pek naklı asabıyet üe Karışık olarak hükümetımizin yaptığı Itati tesebbüsün cevabı gelmistir Bu cevapta tran hükümetince Türk dostluguna pek ziyade ehemmiyet verildiği anlaşılmaktadır Tahran hükümeti bugünlerde Avrupada bulunan tran Harbiye Nazınnm Türkiye hükümetl ile yakından temas ederek her türlü mese'.elerin en dostane bir şekil amıııııııııııııımımıııııııııııımıımıııııııımıımıııııı ANKARA'DA aşkentte yeni sezonun en 11ginç sergisi Doğuş galerisinde açılmıştır. Uluslararası turistik ve artistik afişlerin yer aldığı sergide yüze yakın seçkin afiş sergilenmektedir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının yeni bastırdığı bir seri renkli afişten başka. özellikle îspanya, Japonya, Polonya, Fransa, Almanya, tsviçre afişleri takdirle karşılanmıştır. Sergide ayrıca Picasso, Chagall, Villon gibi ünlü refsamlann eserlerinden yapılan afişler de bulunmaktadır. Seyirci boylece gerek turizm, gerek sanatçısından ömek afişleri gorebılmek fırsatını ele geçirmektedir. S kadar ilgiyle izleyeceği, sanat değeri olmıyan bir avantür komedi. Görülebilir. yor. Seyırcinin başından sonuna B ATLfiS Sinemasında Programı takdim eden: ERKAN YOLAÇ Biletler Beyoğlu ATLAS SİNEMASI gişelerinde satılmaktadır. J o İlâncıhk: 6267/11867 <• • » • • »• • • • »• •• • • • • • • • • • » • • • • • »• • • •» •• • •» • • • •» • » • • • • • • • • • •• • • • • •» • • • »» «YAKUT GÖZLÜ KEDİ» azeteci Umit Deniz'in •Murat Davman» admı verdiği kahramanının serüvenlerinden biri. Nejat Saydam yönetiminde çevrilmiş bir serüven ve heyecan fılmi. Cüneyt Arkın, Selda Alkor, Neriman Köksal. Tunç Oral, Suzan Avcı oynuyorlar. G gun S 05 Sabah türkuleri 8 20 Kuçük ilânlar 8.25 Bu sabah sizin İçin 8 40 lstanbul'un sesl 9 00 Çocuk bahçesl 9.15 Piyano soloları 9.30 Sorunlarımız 9.50 Bağlama takımından türkuler 10.05 Kısa haberler 10.10 Operet sahnelerinden 10 30 Arkası yarın 10 50 Beraber v e solo şarkılar 11.10 Sa bah korserl 11.40 Trafik 11 45 Öğleye <io5ru 12.10 Dört ses, dort sazdan Mrİcüler 12.25 Küçuk Ilânlar 12 30 Ekrem Kongar ve Fah. riye Can«r'den şarkılar 13 00 Haberler 13 20 Oyun havaları 13 35 Trafik 13.40 Muallâ Mukadder'den şarkılar 14 00 Hafif muzik 14 05 Eğitlm radyosu 15 00 Kapanı;. 16 55 Açılış 17.00 Cernile Cevherçlçek'ten turküler 17.15 Sonat Baatl 20 40 Küçük ilânlar 20.50 Tülun Korman'dan şarkılar 21.10 24 saatin olaylan 21.15 Nihat Mercanirdan türküler 21.30 Uygarlık yolunda lnsan 22.00 Reklâm programlan 22.45 Haberler 23 00 Günümüzün bestecilerl 23.43 Dans müziğl 24 00 Kapanıj. tSTANBUL tL RADTOSTJ 16.55 Açılıs 17.00 Dlskotekten seçmeler 17.30 Konçerto »aatl 18 00 tyi aksamlar 18.30 Küçük konser 19 00 Türklyeye hoj geldl. niz 19 30 Senfonik müzik 20 00 Beraber seçelim 21 00 Aksam konseri 21.45 Fransızca şarkılar 22 00 Gece konseri 23.00 Caz müziği 23 30 Haftf müzik 24 00 Çesitll melvdiler 00.30 Gecenin ardından 1.00 Kap&nıj. A aluminîum Ekrem Bora'nın dışındaki «Pembe Kadın» ın oyunculan, aynı piyeste en az 500 kere oynadığmdan, fıhm 500 provadan sonra çekilmij demektir. Bu bakımdan oyuncularda başarısızhk zaten beklenemezdi. Oyuncuların. sinemaya tiyadır•Kenter'i •Pembe» nin yaşında göstermek için dudaklarına kalem çizgisiyle yapılan kırışıklıklar, filimde yakın plân çahşmalarmda olduğu gibi sırıtıyor. Sema Özcan ve öbür kadrnlar, makyajlanyle daha çok şehirli kalmışlar. Teatral bir hava içindeler. «Pembe Kadınsın Pembesi, burada «tsyancılar» ın Fadime Nine'sinın bir tekrarı gibidir. Yıldız Kenter. iki rolünde de aynı jest ve mimik, aynı ifade, aynı yaşantı ve aynı isyanla haksızhğa, kötülüğe, sömürülmeye, bugünkü bozuk toplum düzenine karşı koymaya çalışmakta ve yenilgiye uğramaktadır. Atıf Yılmaz, Hidayet Sayın'ın bu derinliğe inememiş, basit oyunundan mucizesini kullanarak iyi nıyetli bir yapıt çıkarmış. Gani Turanlı'nın yönettiği kameradan da çok olumlu sonuç alınmış. Yılda çoğu yabancı filim ve yapıtlardan aktarnıa 250 filim çevrilen Türkiye'de «Pembe Kadın> sadece bizden, yüzde yüz yerli, ulusal bir yapıt olarak bile önemli bir olaydır. Bir ışıktır. Adı yarına kalacak kordelâlar arasında kendine bir yer yapacağı muhakkak... Devlet Opera ve Balesi ANKARA 6 23 Açılış S 30 Günaydın 7.00 Köye haberler 7.05 Sabah müzigt 7 25 Oyun havalan 7 45 Haberler 8 00 Ankarada bugün 8 05 Sabah konseri 8 20 Her tel> den 9 O O KUçuk flânlar 9 05 Hafıf mt'zık 9 20 Sorunlanmız 9 40 Yıldıray Cmar'dan türküler 9 55 Kısa haberler 10.00 Arkası yarın 10.20 Eğitlm radyosu 11.15 Çocuk bahçesi 11.30 Haflf müzik 11.45 Konser saatl 12 15 Kıbrıs saatl 12.25 Küçuk İlânlar 12.30 Beraber ve solo şarkılar 13 00 Haberler 13 20 Plâklar arasında 13 J0 Reklâmlar 14 00 Çocuk bahçesl 14.15 Müzik dinliyelim 14.30 Cevdet Bolvadin'den şarkılar 14 50 Niyazi Yılmaz'dan turküler 15 05 Eğitlm radyosu 16 00 Kısa haberler 16.20 Bedia Akarturk'ten türkuler 16.35 Müzeyyen Yıldızdoğan'dan jarkılar 16.55 Kısa haberler 17.00 Dans muziği 17.20 Yurttan sesler 17.50 fş dönüşü 18.10 Mülkiye Toper'den «arkılar 18.30 Küçük konser 18 50 Reklâmlar 20.00 Haberler 20.40 Küçük İlânlar 20 45 En son plâklar 21.00 ü y kudtrn önce 21.09 Î4 saatin olaylan 21.10 Mikrofonda tlyatro 22 05 Melodiden melodlye 22 30 Türkân Keskin'den şarkılar 22 45 Haberler 23 00 Opera albümun. den 23.45 Gece yarısına doğru 24.00 Kapanıs. ANKARA tL RADYOSU ı ı ı uı\ı\ m Opera 3 Perde 6 Ekim 1966 Perşembe saat 20,30 8 Ekim 1966 Cumartesi » 10 Ekim 1966 Pazartesi 12 Ekim 1966 Çarsamba » » > > » » 13 Ekim 1966 Perşembe > NOT : 1 15 Ekimden itibaren edilecektir. RİGOLETTO Operası temsil 2 Opera biletleri 9 Ekim tarihine ksdar Kücük Tiyatro'daki Opera gişesinde ve 10 Ekimden itibaren de Opera binasındaki gişcde satılacaktır. 3 Opera gişesi her gün saat 1013 ve 1519 arasında temsil gecelerinde aaat 19,30 20,30 arasında açıktır. (Basm 21454 A. 13304/11870) Temsilleri 16 55 Açılış 17 00 Sevilen vokalsi2 melodiler 17J0 Barok müzik 18.00 Bir tollst, bir topluluk 18.30 Orkestra konseri 19 30 Asya Yayın Birliğl Etnlk müzik festlvall 20 00 Küçük konser 20.20 Avrupa'da bir gez) 21.00 Batıya bakıs 22.00 Gece konseri 23 00 Dünyanın dört bucağından 23 J0 Gece yarısına doğru 24.00 Gece ve muzik 1.00 Kapanıj. Türk Ceymis Bondu FATMA GİRİK'in Türk Gangster Kralı SADRİ ALIŞK'ın şaheseri ÜSKÜDAR LÂLE SİNEMASINDA Bugün Matinelerden İtibaren artistlerin iştirakiyle BÜYÜK GALA Karakolda Ayna Var Seanslar: 11. 1. 3. 5. 8. 10. da Tel 36 51 86 Dâncılık: 6356/11864 «FATİH'İN FEDAİSİ» artal Tibet'in tarihî filimlerdeki başarısı üzerine çevirtilmiş, Istanbul 'un Fethı'nden çok, o çağda geçmiş seruvene dayanan bir kahramanlık fılmi. Tunç Başaran yönetmiş. Kartal Tibet, Sevda Ferdağ, Tijen Par, Süleyman Turan, Devlet Devrim, Kenan Pars, Cahit Irgat, Ayfer Feray, Mümtaz Ener, M. Ali Akpınar oomamı;. Gorulebılır. K r . ('•} Nerede*Nezaman« Nevap ALEMDAR: (22 36 83) Yakut 1 Fatihin Fedaisi (Kartal Gozlu Kedi. Tıbet), 2 Karakolda Ayna BULVAR: (21 33 78) El Kızı Var (S. Alışık, F. Girik). (T. Şoray). YENİ (Şehzadebaşı) (22 58 92ı GUNES 'Aksaray): (216140) Pembe Kadın (Y. Kenter). Altın Çocuk (G. Arsoy). KULUP. (22 72 77) El Kızı RADIKÖÎ (T Soray). ATLANTIK: (55 43 70) El Kızı MARMARA: (23 38 60) Teh(T. Şoray). like Peşinde. MELEK (Eyüp): (21 58 76) ÇELIKTAŞ (Maltepe): Kara. 1 Yakut Gözlü Kedı (C. kolda Ayna Var. Arkın), 2 El Kızı (T. Şo EFES (36 35 84) Kahraman ray) ve Canavar. RENK: (21 15 25) Tatilde Aşk KADIKÖY: (36 49 24) Cesur (T. Donahue). Kadm (B. Davies). ŞAFAK (Ç taş) (22 25 13) Bay Bora'nın Oğlu (K. TıOPERA (36 08 21) Baytmra'nın Oğlu (K. Tıbet). bet). ŞIK: (22 35 42) Altın Çocuk OZEN: (36 99 94) El Kızı (T. Şoray). (G. Arsoy). REKS: (36 01 12) Pembe KanNAZTEPE (B.Köy) (71 65 18) dın (Y. Kenter). Pembe Kadın 63 (Küçükyalı): YENİ (Bakırköy): (71 68 26) SINEMA Cuma 21, Cumartes) 15 30 fATtH TİYATROSU (22 0171) NUHUN GEMİSJ Hergun 21, SUNAR: (36 03 69) KaUYug Pazat 15.30 da. Pazartesi Intlkam llâhesi, 2 Altına gunlert oyun yoktur Hucum. ÜSKÜDAR TtYATROSU SÜREYYA: (36 06 82) A 009 (36 55 111 ÇATALL1 KÖY Casuslar Pençesinde. Hergun 21 Pazaı 15 30 da. SÜREYYA (Cep Slneması): Cuma gunlert temsil yoktur (36 06 82> Yedl Yenilmeı tSTANBUL ItVATROSU Cengâveı (44 22 36 ı M1STER VELİVAN Hergun 21.15 te. Çarşamba 15 te matine Pazartesi temsı) voktur KENT OYUNCULAR1 rEPEBAŞl TTYATROSU (44 36 63ı VER ELINİ YENt (44 21 57) MARÎUS Pazar, DÜNYA Çarçamba hariç her Pazartesi. Çarsamba. Cuma gun 18 de. Pazartesi 18 ve 21. Pazaı 15.30 da 21 15 te YENİ KOMEDİ TTYATROSU DORMEN TtYATROSU (44 04 09) tSGÜZAR Cumar(44 97 36) cBUGÜN GtT YAtesi, Pazaı, Pazartesi 21 RIN GEL» Pazartesi harıç Pazat 15.30. CANAVAR SOF. her gece 21 15 de ÇarsamRAS1 Çarsamba. Perşembe ba 18 00 ve 21 15 Cumartesi, Pazar 15 te GENAR nYATROSU (49 31 09) fK! El ATES Hergun 21 30 ÇarşamDa 18 de. Cumartesi Pazaı 15 te GÜLRIZ SÜRÖRÎ • ENGIN CEZZAR TOPLULUĞU (ElBEYOĞLU: Rebul, Denizel, Şıla. hamra Tıvatrosuı (44 22 '56) EM1NÖNÜ: Istanbul. Babıâli, Nışancı, «PALTO» Çarşamba tıarıç. Kuçukpazar, Görgü, Genç Türk. herguo 18.15 Cuma 15 ve 18.15 PazartesJ 1815 »e EYÜP: Islânibey, Sağmalcılar, Omit, 21.15. Sağlık P OFLUOÖLD TtYAT. FATİH: Atikall. Ulupınar. Bilgin, ROSU (Kücük Sahne)) PaAksaray Merkez, Hayat, Balat Merkez. zartesi hariç bergece 21.15 te. Çarsamba Cumartesi Pazar GALATA: Akel. 17 de matine (KAKTÜS GAZ1OSMANPAŞA: Sarıgöl. ÇICEÖİ) Tel 49 58 52 KADEKÖY: Ulutas, Moda Cevizlik. OLV1 ORAZ rOPLULUöU Pelin, Feneryolu, Erenköy Âfiyet. (Karaca Tiyatrodal (44 54 02) KASIMPAŞA: Azım. tHABABAM SrNTFl» Salı SAR1YER: Sarıyer Istikamet. Emirhariç bergün 18 ve 21.30 da. gân. BULVAR TTYATROSUŞİŞLİ: Şişll, Büyük. Ankara. Meci21 48 92 2] 78 82 Azlz Basdıyekoyu. macı Kenan BUke (KabzıÜSKÜDAR: Taşhan, Doğancılar, Kuzmal Cemile) Pazartesi hariç guncuk. hergun 21.15. Çarsamba, Cu. ZEYTINBURNU: Yeni Doğan. martesi Pazaı 16.15. 21.15. (55 10 84) Takip (S. Chaplın). SINEMALAR BEYOĞLU Alcan derînoluklu levhaları Yeni Zelanda'da bir liman için 2 0 0 m boyunda în§a edilen antrepo*iarın tavan ve yan kaplamalarmda kollanılmaktadır. Dı§ yüzlere gelen levhalar goz kamaştıncı ifik yansımalannı önlemek omacı ile pürüzlendirilmiş ve anodize edilmi§tir. Tavan levhatarı karkas borularına U civalalan v e yan levhalar J civataları 1le baglanmıştır. Satış temsilcilerimiz size ALCAN oluklü levhalar hakkmda geniş malumat verebilir. «KARAKOLDA AYNA VAR» ejısor Haht Refiğ'in «Haremde Dort Kadın» ın ticari başansızlığından sonra çevirmek zorunda kaldığı bir İ5 filmi. Sadri Alışık'la Fatma Girik oynuyorlar. Gırik, burada beş, altı ayrı karakter canlandırarak bol bol soyunu R Sinematek Ankara'da da § A ALCAN S.A. 8022 ZurichSuisse BURKHARD GANTENBEİN ve ŞKİ., TİCARET ŞUBESİ 2 No. lu İ } Haoı 2328 Blllur Sokak Posta Kırtusu 176, KARAKÖY İSTANBUI Tlf: 49 28 45 çalısıyor Istanbul'da geçen yıl kurulan Sınematık Derneği bu yıl Ankara'da da faalıyete geçmek uzere hazırlıklarını tamamlamıştır. Üyelerıne geçen yıl, çeşitli ülkelerin eski ve yeni, seksene yakın filminı sunmuş olan Sinematık Derneği, bu yıl da daha değisik v e zengin bır program hazırlamıştır. Ankara'dakı üyelerine sunulacak filim gösterileri, Fransız Kültür Heyeti Sinema Salonunda 1 kasım tarihinden itibaren başlıyacaktır. l L A N KAYSERi AS. SAT. AL. KOM. BŞK, LIGINDAN Aşagıddkı 2 kalem ıhtıyacın kapalı zarfla ıhalesı 211019b6 Cuma gunü saat 11 de Komısyonumuzdd yapılacaktıı Evsaf ve şaıtnamesl Komısyonumuzda ve Ankara, îstanbul Levazım Amırllklerınde gorulebılır Teklıt mektuplan aynı gun saat 10 a kadaı Komısyonumuza teslım edilmelıdır Pnstariakı gecıkmeleı muteber degıldır. Miktan Kom T. fiatı Muhammenl Geçlct teminatı C I MS1 Metrekare Lira Lira Kr. Lira Kr. D o k u m Radyator 2DU 10IX) D o k u m Radyator 2UU 500 Dr. KEMAL ÇAĞLAR tdrar Yotian ve renasBI Hastalıklan Mütehassısı Galatasaray rurnacıhası Sok No: 12 üğur Apt. Saat 10 12 ve 13 18 Tel: 44 14 38 400 120 115 120 Yekun 13800 48000 1035 3600 4635 ATLAS: (44 08 35) Bağdat Sıhırbazl (D. Shan). DUNYA: (49 93 61) Pariste Aşk Başkadır (W. Holden). EMEK: (44 84 39) Kaptan Grand'ın Çocukları (H. Mılles). FİTAŞ: (49 01 66) Fantoma Coşuyor (J. Marais). INCI: (43 45 95) El Kızı (T. Şoray. KONAK: (48 26 06) Ask Sanatı (E. Sommer). LALE: (44 35 95) El Kızı (T. Şoray) matıneden itibaren. LEVENT. (63 55 39) El Kızı (T. Soray). LÜKS. (44 03 80) Altın Çocuk (G. Arsoy). RUYA (44 84 39) Bay Bora'nın OğlutfC.Tıbet). SARAY. (44 16 56) Tehlike Peşınde. SITE: (47 77 62) Mertuba Charlie (T. Curüs). ŞAM: (48 67 92) Bay Bora'nın Oğlu (K. Tıbet). YENİ ATLAS: (48 65 02) Bay Boranın Oğlu tR. Yurdakul) TAN: (48 07 40) Rıngo Tab«ncall Serseri (M. Vod). YENİ AR: (49 64 72) Kartaca Yanıyor (P. Braseur). YENİ MELEK: (44 42 89) Mer haba Charlie (T. Curtıs). GUREL (Besiktaş): (47 03 94) 1 . Altın Çocuk (G. Arsoy), 2 Kırbaç Yarası (A. Mekin). TİYATROLARJ Lüzumlu Telefonlar Devlet Oemlıyollan tiaydarpaşa (36 04 75) Sırked: (27 00 50), Denizyollan: (49 18 96) (Taül günlerl ,44 02 07) Şehlr Hatları: (44 42 83). Turk Hava Yotian Btlet Satış: (44 47 00). (Danışma: 44 02 96) (Hava slanı: 73 83 8 0 7 3 84 40), ftkyardım Hastahansel: (49 60 00) Nümune Hastahanesl: (36 59 00), Gureba: (21 65 00) HaseB (21 26 80) Işçl Samatya: (21 62 50) Belediye Santral. (22 45 60) Belediye Zabıta Müdürlütü: (22 67 74) Meteorolojl: (73 86 84) Trafik Şikâyef (44 10 67ı. Istanbul ttfalyesJ (21 42 22) İSTANBDL AYSU: (»1 19 17) Fatlhin F«daltl (C. Arkın). NÖBETCİ ECZANELEB BAKTRKÖY: Hilâl, Yeşilköy Merkez, Aydın. BEŞIKTAS: TansUn, Gul. Boğazlçi, Levent. 61800 (Basın (165121003/11880) 6022/11862)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle