12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAHtpg DÖKT iî:::::::::::HH: 10 EHm 1966 CUMHURİYET Dr. NO kaplumbağalar cGüz gelince sana da bir şey alacağım Haydar! Enip pazara, bilmediğin, görmediğin bir şey alacağım. Çok sevineceksin...» Cennet karı, Yusuf'un aşını, ekmeğini hazır etti, hemen Haydarın eline tutuşturdu. Senem : «Dur ana dur!» dedi. «Bubam kavun getirmiş. Yarısını keselim de alıp götürsün Haydar. Oturup beraber yesinler, soğuk soğuk...» Kır Abbas: «Kuyuya sarkıttım, akşama kadar...» dedi. «Aman bubaaa!..» Senem çobuk bir bıçak buldu. Kavunu kesti. Yarısını peşkire sardı, torbaya yerleştirdi. Haydarı yolladılar. Cennet karı: • Kimsenin aklına gelmeyen şey ler, gördün mü kaynatanı Senem!» dedi. «Ince ince düşünür, hesaplar...» «Bubam başka canım, başka, çok başka, çoook başka...» Cennet karı hemen ayağa kalktı: «Az gel hele!» dedi kocasına. Öyle sert söylemişti ki, Kır Abbas boş bulunup yürüdü. «Sufraya oturmadan, geysilerinden bir parça yırtayım da, tütü yapayım...» dedi Cennet karı. Kır Abbas, gözlerini kısıp ince ince süzdü karısını. Sonra: «Ben bir de Esme geline uğrarnak istiyorum. Ne olsa, o da bizim. Uğramazsam ayıp olur...» dedi. «Bu aklını çok sevdim bak!» dedi Cennet kan. «Helbet o da bizim. Ekmeği yidikten sonra mı gıdeceksin, yımeden mi?» «Yok yok, yimeden!» dedi Kır fakir baykurt Bağın içini bir dana dolaştı. Güneş iyice yükseliyordu. Çok ilerde, genis düzlüğün ortasında eğri bir kuşak gibı Ankara şosası uzanıyordu. Arada t'ir. arkaları sıra toz bulutlarını îavur» savura «otopos» lar geçiyorlaıdı Daha uzaklarda yerden gökyüziino doğru boz hortumlur yüKseliyordu Çoban çocukl^rın anızİ3rda güttüğü mallar, hiç veyip içmeden, ısteksiz ısteksız baKinıyorlar, sıcağa. susuzluğa dayanmağa çalışıyorlardı. Yukarda Tozak kö yünün damları, yamyassı, biribirinin koynuna, soku'.muş gibi ba sılıp duruyorlardı. Ortal.kta yine bir yanık kokusu vardı. Bağdan başka bütün toprakiar, içleri köz dolu kül yığınlan gibi yanıyordu. Nalınsız, ya da çarıksız basmanın oluru, olaaaçı yoktu. Kadıbaşı otları, ufacık boylarını havaya dikmişler, pembe çıçeklerinı sere sere sıcağa dayanmağa çalışıyorlardı. Şimdiye Itadar çok açmışlar, çok kurumuşlar dı. Vakti gelince yine açacaklar. yine kuruyacaklardı. Kır Abbas, gezıntısini sürdürüyordu. Geçip giderken bir asmanın dibinde, ayaklarını yan yerine kadar toprağa gömmüs bir kaplumbağa gördü. «(Çoğaldılar dedim ya!)» dedi kendi kendıne. Baktı, kaplumbağa sıkıntılar içindeydi. c(Ne yapıyor bu?)» dedi, dikkatle baktı. Usulca çöktü oraya bip yere, kaphımbağayı gözlemeje basladı. (Afkan raı, * • » • 7 • 9 l 37 Hfaıımnııım «•••••««••** Nimbüs pSüüSSTifffffiııy J o n e s sa»^öiWg^ •••••ı ••••• ••••••••••••••••a •••••••••••••••• •••«•••••••••••••«•••••••••»••••» •••••«••••••••••••••••••••••••••* İ*U 'S* "AYSEiL'EH ı•••••>a••••••••• ••••••••••••••••• tm* ******** ****** Elif hanım kadar gitti. Döndü, Ovacık voluna baktı. Hendeğin dibinden vürüdü. «(Ne se!..» Kır Abbas torbayı sırtına vurgözel yeşerdi! Ne gözel üzümier du, Senem'e de şöyle bir baktı, oluyor! Hay gözünü sevdiğim kapıya yürüdü: hay!..)» «Beni beklemeyin, beklemeHondek iyice yerleşmişti. Çökyin!..» dedi. mü.ştü epeyce. «(Kaç kış geçti üs«Karnın açtır herıf! Bak aş da tünden! Bahara oır yenılemelübişirdik! Var da geliver hadi.» Birdaha yenılersek epey gıder!.)» «Beklemeyin dedim ya! Belki Bellenmış toprak ırmık gıbi Esme gelin gilde yerim ıkı dıkım, dağılıyordu ayaklarının altında. ordan geçerim...» «(Bu iş gözel ış! öir köyde bağ «Nere geçermişsin oradan?» oldu mu, bayâ köyün yakısığı geKır Abbas çıktı: liyor! Şarap oluyor, bekmez o«Bağa geçerim bağa, purluğa... luyor...)» Benim yerim orası... Bilmiyor Hendeğin dibinden ymürken musun?..» birden bir ses duyda. ince, «Hiyk Hem gidiyor, hem söyleniyordu hiyk hıyk...» eden bır sesti. kendi kendine: «Ula!» dedi Kır Abbas «(Koyduğum gözel adı beğenYavaşça hendeğin başına çıktı. medin! Ne gözel adı beğenmedin Gözlerini sıkıp a?asüan araştırboklu Cennet! Beğenmedin kara dı. Gördü. Oradalardı: boklu...). «Ocağmız sönsün tekneli soyİKtNCt BÖLÜM Birden ılık bir rüzgâr başladi. kalar! Ula heç durmadan çataUzaklarda, çok uzaklarda ekın şıyorsunuz be!..» Usulca çömeıdi oraya... ler dalgalandı. Dişi kaplumbağa bayılmıs giHendeğin ardındakı hağların biydi. Boynunu sarkıtmıştı. yaprakları hısırdadı. Bir ctath» sevişmenin içindeyBaeda koruklar kabarmıştı. diler. Kırlarda kadıbaşı otları, ufacık «(Sevişin ula!» dedi Kır Abbas. boylanyle pembe çiçeklere durmuşlardı. Kır Abbas'ın sevinci «(Sizinki de bu, bizimki de bul Kuşun, kurdun, insanoğlunun, ağada beyde yoktu. Asmaların dibine uzanıyor, salkımları öpü hayvanoğlunun, tek derdi bu, anasını satayım! Yime, ıçme, son yordu. Avucuna alıyor, «Aman aman!» diyor, şapır supur öpü ra da bir kuytuya çeküip sevi»yordu. Yapraklan yüzüne gözü me!. Ocağınız sönmesin.)» Hiç kıpırtı yapmadan, hendeğin ne sürüyordu. Ilık rüzgâr çıkınca kalktı, elle başından indi. Bağın içine yürürini kıçına koydu, yürümeğe baş dü. Eğilip asmalardaki salkımları okşadı. «(Kadıbaşlan çiçek,ladı. Bir süre rüzgârın estiği yöne gitti. Bağnm açtı, «Buraya es, açıyor, siz de benleniyorsunuz. buraya!..» dedî. «Ciğerlerimin i Denelerinize alaca düşüyor. Ağastos gelince tadından yinmez çine es!..» Bağın yakan lıaşına olacaksınız^)» Talvarın gölgesine geJdi. Dört tane zerdali dikebılmişti. Rıza bırakmamıştı ki lazla diksin. «Bağın içine ağaç dikilmiyecek! Bağınki bel ile yeldir. Belini eksik edersen korelir. Yelini kesersen gine körelirl Bağın için de ağaç istemem!..> Simdi o dört fidan büyüyordu. Kalktı, kuyudan dört kova IU çekti. Zerdalilerin dibine döktü. Dört kova daha çekti, onlan da döktü. Abbas. «Hadi, var da geliver öyley HAFTALIK BULMACANIN HALLEDtLMİŞ ŞEKLİ 123456789 fcitap (eski terim). 8 Böyle insanlar her kötülüğü yaparlar, emeklilik zamanı gelmiş beygir bu durumdadır. 9 Şekspir'in ün kazanmıs bir piyesi, bir harfin okunuşu. YÜKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Saman altından suyu yürüten fesatçı kisi (iki söz). 2 «Benzerl geri tarafta» mânasma ikt söz. 3 İthal malı değii, bir takının tersl. * Herhangi bir lşl yapmış olan, Kahraman Mehmetciğin rütbesi. 5 İdare bölümlerimizden, «kabahatini bagışlamasmı rica et1» karşılığı iki «ozlii bif tmir. 6 Fransızlar Odiss konu ve resim: Ayhan Başoglu | KIZILKULE SOLDAN SAĞA: Türk beyaz perdesinde dört yıllık bir çalışmadan sonra başarıy» ulaşmış bir erkek artlstin soyadı. 2 cBirini bir hizmete kabu! etme» anlamına iki söz. 3 TersJ •cerahet» dir, çevresinde Meryem Ananın mezarı bulundugu töylenilen kasabamız. 4 Orta çag feriboüan (çoğul). yurda gizU«okulmak istenllen eşya. mn İki bası. 5 Büyük çapta, bir harfin okunuju. 6 Bir renk. yaparak. 7 Bir edat, küçük çaptaki zıı böyle adlandınrlar, bir erkek ismi. 7 Pot kıranın yaptığı, demir perde gerisindekl bir devletin başkenti. 8 »İlâvs parçaya kimseOOnkD balmacanıB nin dokunmama •uJledilmt} jekB sını sağhyacak hareketi yap.» anlamına Oç sözlü bir emir. 9 «Ümit etseı mânasına bir çekira, defa ve kez. Ben zaten uyarmıştım kardeşimi, senin gibisiyle evlerunenin sonu bana angarya olur diye... RAKAMU BULMACA Samsun il Daimi Encümeni Başkanhğından 1 Samsun Özel İdaresi 200 yataklı Turistik OteU iTüzme Havuzu Gazino ve müştemilâtına ait bilumum avan ve tatbikat projeleri işi 2490 sayıb kanunun 31 nci maddesi hükmüne iatinaden kapalı zarf uaulü ile ekailtmeye çıkanlnuştır. 2 Şartnameler ve gerekli bilgiler t Daiml Encümeni Kaleminde veya Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir. 3 İhale 21/10/1966 Cuma günü saat 11. de Ü Daimî Encümeninde yapılaaktır. 4 İşin muhammen bedeli 160.000,00 TL. olup muvakkat teminatı 9250 TL. dır. 5 İstekli meslek sanipleri ihale tarihinden en geç 15 gün önceye kadar Samsun Bayındırhk Müdürlüğündeki Teknik Komiteden, »imdiye kadar yapmı? olduklari bu emsai bir projenin tatbik edildiğine daâ tasdikli vesikaJarının asıllan ile müracaat ederek alacaklan yeterlik belgesi, teminat tnektubu ve 1/50 ölçekli yalnız mimarî projeleri ihale saatinden 1 saat evvel usulii dairesinde hazırlıyacaklan kapalı teklif mektuplan ile birlikte makbuz mukabilinde Encümen kalemine teslim edeceklerdir. 6 Teknik Komitece seçilecek «van ve tatbikat projeleri arasırtdan beğenilen proje İl DaimS Encümenince ihale edilecektir. 7 Postada vakl gedkmeler nazan ttibare alınmaz. ÇtvîreİF» : NASIL RALLEUİLECEK7 TukarıdakJ rakamlı bulmacada sadece 6 tane anahtaı (tpucu; ve 6 tane »oouç vmrdu Bos olan 12 karenin İçine I den 9 a kadaı uyguo bireı rakaro koyarak ve toplama. çarpma çıkartma, bölme Işaretlerine dikkat ederek toldan sağa ve yukarıdan asağıya bulmacada gösterilen sonuçlan bulunuz. Biraz vaktinizi alu amraa boş vaktinizi bosca «ecinnls olnrsnnuz. Mesleğime tesir eder düşüncesiylc, bu amcamla, general olmasına ragmen, herhangi bir temas knrmaktan çekinmişimdir. Ş'mdl bile yakın bir münasebetimiz yoktur. Varentsov doğum günü partisinde beni Mareşal Malinovski'ye tanıştırdığında, Savunma Bakanı, «General Penkovski ile akraba mısınız?» diye sorunca, «Sadece çok uzaktan» diye cevap vermiştim. Varentsov da benim Serov'nn takımından (GRU) olduğumu söyleyince Malinovski, «öyle mi? Çok iyi, çok iyi» demişti. Varentsov'dan bilirim: Malinovski Serov'dan boşlanmaz aıtıa hiçbir şey de yaparaaz. 1958'de Serov'u KGB Başkanlığından alarak GRU'ya verdiler. Şimdi hem Genelkurmay tkinci Başkanı, hem de tstihbarat Başkanıdır. Bu tâyinden GRTJ'da hiç kimse memnun kalmadı. Serov da Beriya ile birlikte vurulmalı; her halde general yapılmamalıydı. Ama Beriya'nın haleflerine çok faydalı hizmetlerde bulundu. El eli yıkar. Ben bir Genelkurmay subayıyım, general ve mareşallerle beraber çalışırım. Hiçbiri, bu Serov denen yaratığa ne ihtiyacıtnız olduğunu bir türlü anlıyatnazlar. Beriya kursuna dizildiyse, Serov'un da asılması lâumdı. Bunu açıkça söyleyeme İzmir Levazım Âmirliği I . No. İu Satınalma Komisyon Başkanhğından: 1 Hava Eğitim Komutanlığı Birlik ve Müesseselerinin senelik ihtiyacı için 10.000 kilo Domates Salçası kapab zarf usulü ile satınalınacaktır. 2 Tahmin edilen bedeli 27.500 lira olup geçici teminat) 2062 lira 50 ktıruştur. 3^ E3îsiltmesi 18 Ekim 1366 salı günü saat 11 de îzrmr Lv. Â. ügi 1 No İu Satınalma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır 4 Evsaf ve şartnamesl her gün çalışma saatleri içinde Ankaraİstanbul Levazım Âmirlikleri ile Komisyonda görülür Teklif mektııplarının 'hale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi şartür. (Basın 163120860/11874) T. PARLA yiz ama, biz bize kalıp içtiğimizde çokcana böyle konusnruz. Eski bir Rus atasözü: «Ayık adam, sarhoşun söyledifini düşünendir» der. ' Beriya'nın nasıl vnrnldnğuna dair çeşitli söylentiler vardır. Varentsov ve Çurayev'den Moskova Askcrî Bölgesi'nin kararçah binasının bodrumunda vnrulduğunu duydnm. Onu, diğer senerallerin önünde General Kozlov vurmuş. Bn olay sırasında Moskova Askeri BSIgesi karargâh binalan tanklar ve zırhlı araçlarla çevrelenmlş ve bütün birliklere alârm verilmiş. Çünkü Beriys'nın M\rD'dekl nşaklannın. karargâhı zaptederek kendisini kurtarmaya çalışacaklarından korkulnyormnş. tnfazdan sonra Beriva'nın cesedi benzine batırılmış ve oracıkta yakılmıs MVD (şimdiki KGB) binasının bodrum katında bir hapishane ve birçok «sorgu» odalan vardır. Bun (ar. mâsunı Rus halkuıın; tanuımış, zeki, vatansever klşilerbı gayri Insa nî işkencelere mâruz bırakıldıklan özel âletlerle dolu odalardır. Örne ğin. bunlardan bfrine özel borularla fareler gönderiürdi. İtlraf etmeyen veya sorguyu yürütenin ö | renmek istediğî şeyleri söylemeyen ler bu odaya alinırlardı. Mikrofondan bir ses, •Şimdi itiraf edecek nıisin, iblis?» diye sorardı. Adam itiraf etmezse, önce birkaç aç fare salınır ve adamı ısırmaya başlarlardı. Hâlâ İtiraf etmezlene kur banın üstüne bn sefer yüzlerce aç ve ısıran fare saldırtılırdı. Mikrofondan ylne aynı MS, •Pekl, ya şimdi itiraf edecek misin, köpek?» diye kükrerdi. Bütün bn ve benzeri korkunç usuller lnsanlann 5"urlannı yitirir ve her seyl hattâ yapmadıklan geyleri bile (!) itiraf etmelerini sağlardı. Bunun üzerinde nöbetçiler, fareleri süpürmek için çok kuvvetli bir soğuk su püskiirtiirlcrdi. Bundan sonrası fortnalite meselesiydi. Mâsum adam elina sıkıştınlan kâğıdı okumadan imzalar veya derhal ya da slyasî bir «Açık Duraşma»yi mütaakıp ölüm cezasuıa Kruçef bunlara dair hiç bir şey bilmediğini iddia ederken yalan söylemektedir. Beriya ile beraber çalışmıştır; Serov da Beriya'nın yardımcısıydı. Kruçef'ln artık fare leri kullanmadığı doğru olabilir, ancflk teknoloji llerlemlstir; fare kullanmaya lüzum bırakmadan kim bilir ne yeni itiraf ettinne yollan bulunmuştur. Gerçekten son zamanlarda bu te rör biraz gevşcmiştir. Bunu da yapan Kruçef olmuştur. Kanunsuz ola rak tutuklanmış kimselcri serbest bıraktı ve kurşuna dizilenlerin itibarlannı iade etti. Şimdiye kadar kimbilir nerelerde siirgün hayatı yasamış olan ailelerine de odalar ve hattâ küçük aylıklar verildi. "Öziir dilcriz dendi, L'fak bir yan Iıjlık olmus...» Bu durumda olan binlerce aile vardır. Bunun gibi binlerce «Özür DUeme» mektuplan yazıldı. Binlerce!.. Egkiden Stalln ve diğerleri halkı her türlü işkenceye maruz bırakır ve gebertirlerdi; itiraf eden leri de, etmiyenleri de! Şimdi Kruçef, «Sosyalist hukuk düzenini kuvvetlendiriyonız» diye b > a ğırırken öte vandan da hareketleriyle. bizzat reklâmını yaptığı seyi biçe saydığını ispat ediyor. Ruslar aaptaldır; iyi, sevünll insanlardır. ama aptaldırlar. Ellerinin kollaruıın bağlanmasına kendileri izin veriyorlar ve teçküâtlanamıyorlar. (Arksn TBT) (Basın 20841/11881) İslanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğunden: Yapılacak İşin adı Keşif bedeli Geçiel teminat Eksütme giinii ve saati t.T.Ü. Gümüşsuyu P.T.T. 61.055,76 TL. 4303 TL. 24/10/1966 11.15 Binası llâve tnsaatı. 1 Yukarda 1. keşif bedeli yazılı işin ihalesi 2490 sayılı Kanuna göre (kapalı zarf usulüyle) t.T.Ü. Merkez binasında, Rektörlük Satınalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 2 Bu işe ait ihale dosyası Rektörlük binasında bulunan Yapı îşleri Burosunda her gün mesai saatleri dahilinde görülebilir. 3 îsteklilerin yeterlik belgesi alarak eksiltmeye girebilmeleri için 20/10/1966 günü saat 17.00'ye kadar, aşağida yazılı belgelere eklemek «uretiyle t.T.Ü. Rektörlüğüne dilekçe ile müracaat etmeleri şarttır. a) Bayındırlık Bakanlığı C grupu müteahhitlik karnesi. b) Malî Yeterlik Belgesi (50.000,) Elli bin liralık. a) Usulüne göre, Plân Teçhizat Beyannamesi Teknik Personel Beyannamesi • Taahhüt Beyannamesi. 4 îsteklilerin (1966 yılı Ticaret Odası vesikası ile bu iş için alacaklan yeteılik belgesi dahil) 2490 sayılı Kanun gereğince hazırhyacakları kapalı zarf teklif mektuplannı eksiltme caatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada olacak gecilcmeler kahul edilmez (Basın 21359/11872) İ L N Kocaeli tll Değirmendere bucsğı Belediyesinin 845S9.00 lira keşif bedelli 2. kısım O. G ve A G elektrik sebekesi ihalesi 4768 sayılı kanunun 2 od maddesinin B fıkrası şereğince kapah zarf usulü ile ihale yapılacaktiT tşin muvakkat teminstj 6.345.00 iiradır. Eksiltme 21 ekim 1966 cuma günü saat 15 de Belediye Encumenı huzurunds yapılacaktu. Ihaleye ıstirak edeceklerin teklif mekruplannı fhale saatinden bir saat evveline kadar Encümen Başkanlığına vermeleri •arttır. Postada vâki gecikmeter nazan ttibare alınmaz thaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ihale gününden en geç bir gün evveline kadar Belediyeden almmlan Bu işe ait keşif ve hususi şartnameler mesai saatleri lçinde Belediye Elektrik tsletmesinden 25 lira bedelle temin edillr (Bastn 20934/11875')
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle