11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
' w FRIKSIYON Ak saçlarınızı eski tabii rengine çevirir. tecrübe ediniz/ umhuriYet KT3RUCÜSU: FDNUS NADİ Sabri Acarsoy Mağazaları karşüar. ÇEŞİT UZUN VÂDE GABANTİLİ SAT1Ş Tophane, Boğazkesen C. 155174175 İstanbul Tel: 49 18 76 BOL SOBA İHTİYACINIZI 43. yı! soyı 15157 Telgraf T B m e k t u p »dresfc C u m h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : îstanbul N o . 24« Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pozortesi 10 Ekim 1966 Kocaeli Kongresinde İnönü'nün mesajı gürültülere yol açtı Izmir Kongresindeki kavgada bir CHP'li kalb sektesinden öldü Ö Z D A G : " A P Diyanet Işlerini seçimlerde kullanmıştı,, Inönü: "CHP ortanın solunda bir partidir,, Inonu bol bol alkışlandı Günay ŞİMŞEK lımirden Bildiriyor Ismet Inönü, Izmir îl Kongreıin5 saat tam 13 te, yanında Muammer Erten olduğu halde gel di. «Dağ Başım Düman Almış» marşı ile karşılanan Ismet Paşaya CHP lıler, «Y» ya ya şa sa şa Ismet Paşa çok yaşa» diye a,yakta uzun süre tezahurat yaptılar. Ismet Paşa kalabahk ara»ından kongre divanında kiraın bulunduğunu görm»k için eliyle açıl ışareti yapıyordu. Başkan koltuğunda doktor Lebit Yurtoğlunu gorünce, bayağı sevindi ve eliyle Yurtoğlunu selâmladı. îsmet Inönü yerıne oturmadan hemen kürsüy* çıkarak konuşmasına başladı. Tezahurat o kadar buyuktü ki, Pasanın yaptığı konuşma sık sık kesiliyordu. Pasa elini kaldırarak sus işareti yaptıktan sonra, «Ben konusurken benden başka kimse konuşmasın, bca kendimi dinlettirmeBu lâftan sonra talonda çıt çıkmadı. Ortanın solundajız lâfı Pasanın ağzından çıkınca da calonda büyük bir tezahurat oldu. Ortanın sağındaki Şevket Adalan da bu lâlı alkışlıyanlar arasında/dı. Ortanın sctlu lâfına bir delege de «50 senedir çizdifi yolda yürüyornz. Aynlmıyaca ğız» dedı. Kongreye misafir olarak dâvet edılen Izmir'ın A. P. lı sempatik Belediye Başkanj Osman Kibar, sol tarafta ve solun da cn ucunda sessiz sessiz bir süre o turdu. Kavga çıkınca bir sigara yakıp koltuğuna iyice gömüldükten sonra kavgayı iztedi. Îsmet Paşa konuşmasında CHP zamanında kurulan Bakanhklardan bahsederken «Köyişleri Bakanımız Lebit Yurtoğlu» diyerefc eliyle Yurtoğlunu partililere takdım etti. Lebit yurtoğlu bu takdime güler bir yüzle teşekkür etti. Inönü konuşmasmı bitirınce ön sırada Muammer Ertenin yamndaki koltuğa oturdu. tsmet Paşa hâtıra olarak eski para, fotoğrai ve delege kar(Aıkan Sa. 7, Sü. 4 de) Elmalı nın azil kararnamesi yüksek tasdike gönderildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) tir. ~1 YURT HABERLERİ SERVİSt CHP'nin dün tzmir'de yapılan il kongresinde ortanın sağı ve solunu savunanlar arasmda kongre başkanlığı seçimi yüzünden kavga çıkmış ve bu arada 53 yaşında bir delege de heyecanlanıp kalb krizinden ölmüştür. Kongrede konuşan Inönü ısrarla ortanın solu üzerinde durmuş, «Ortanın solunda hemen hemen herkes mutabıktır. Bu kısır tartışma artık sonuna gelmiştir. Biz ortanın solunda bir partiyiz» demiştir. Kongre ve İl Başkanlığı ile Kurultay delegeliklerini ortanın solu grupunun adayları kazanmıştır. İzmit kongresi de hâdiseli pecmis ve bazı delegeler «kongreye tesir eder» gerekcesi ile Inönü'nün mesajımn okunmasını protesto etmişler ve yarıda kestHmişlerdir» . ^Mesajın devamı tartışmalar sona erince okunmuştur. İZMÎR Ortanın solu ile ortanın sağı taraftarlarının çekişmesi şeklinde başlıyan CHP İzmir İl Kongresinde ilk çatışma Kongre Başkanlığından çıkmış, kavgaya varan bu çatısma sırasında 53 yasındakı Kemalpaşa delegesi «Hiiseyin özbek heyecanlanıp kâlb krizınden vefat et miştir. Cesedi «Altı Ok» lu bayrakla sarılan özbek, arkadaşlarının elleri üstünde salondan çıkarılmıştır. Kongre Başkanlığı seçımı llk olarak açık oyla vapılmıs v e Kongre Başkanlığına ortanın solunu savunanların adayı eski Koyısleri Bakanı Lebit Yurtoğlu seçilmistir. Bu netıce elek trikli olan kongrenın havasını hemen kavgava döndürmüş ve yer ver. silletokat birbinne gir mistir. Kavga v e gürültüler arasında mikrofona gelen Lebit Yurtoğlu, kendisini 1965'ın ön seçiminde mağlup ederek Izmir lıstesinin basına oturan 76'ların (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) D iyanet Işleri Baskanı Ibrahim Elmah'nın, bu görevınden alınmasına dair hazııianan kararname Başbakan ve Bakanlar tarafından ımzalanmış, onay için Cumhurbaşkanlığına sevkedılmış CHP İzmir İl Kongresinde çıkan kavgada İl Başkanı Talât Orhon kavgacılan yatıştırmaya çalışıyor Müebbet hapse mahkum bir casus Adand" cezaevinde nisanlandı ADANA Yabancı bır devlet hesabına casusluk yaptığı ıçın Ankara Esenboğa Hava Alanında yakalanıp «muebbed hapse» mahkum edılen ve 1965 yılındanberi de Adana Cezaevinde cezasını çeken Alman uyruklu Wilfrıed L. Herbrecht, 15 yıl önce tanıştığı Marcot Haag ile Cezaevı Mudurünün odasında nişanlanmıştır. Cezasının 22 ayını Ankara Cezaevmde, 7 yıl 10 günunü Nevsehırd? geçıren ve 2ü Ekım 965 denberı Adanada bulunan mahkum, bır kaç gun once şehrimıze gelen sozlusu Marcot Haag'la Cezaevinde karşılaşınca heyecanından ağlamıştır. Alman fahrî başkonsolosu Mehmet Muhaddıs'ın aracılığı ile göruşen s^vgılılerın nışanı Cezaevı Müdürunün odasında yapıl • mış ve nışan yüzüklerinı Alman fahrî başkonsolosu Muhaddıs takmıştır. iT^msnı&s* * Ankara Belediye Hasîânesi açıhh ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Belediyesi ile bazı iyiliksever vatandaşlaruı işbırliği sonucu meydana getirilen 80 yataklı Belediye Hastahanesi, dün Başbakan Süleyman Demirel tarafmdan hizmete açılnv<mr Açılış töreninde bir konuşma yapan Demirel, «Nüfusu bir milyona yaklaşan Ankara için aslında yetersiz görünen bu tarz hastahaneler, yine hayır severlerin yardım elleriyle bir birlerini kovalarsa, burada 80 yatak, orada 190 yatak, bir başka ilde şu kadar yatak, sonuç 810 bin yatağa ulaşır. Böylece de butün yurt sathında meydana ge tirilecek bu tarz bastahaneler, sağlık dâvamızın bir yonünün halline yardımcı olur. Küçük şeyler mcy daııa gelirse, büyük şeyler meydana gelmiş olur» demiştir. BAŞBAKAN HACETTEPE'DE Başbakan Süleyman Demirel, daha sonra, beraberinde Içişleri ve Sağlık Bakanlan ile Ankara Valisi olduğu halde, bu ay sonunda tamamlanacak olan Hacettepe Tıp Fa kültesi morfoloji tesislerini gezmiş, bu arada, Ankara Belediye Başka nından, tesise elektrik, su verilmesinde güçlük çıkarmamasını istemiştir. Belediye Başkanı Erkut'a: «Ruhsat filan yok babanesi ile su ve elektrik verilmesinde güçlük çıkar maym. çok güzel bir tesis bu, ruh satını ben veririm gerekirse» diyen Başbakan Demirel, Başkandan her türlü kolaylığm gösterileceği vaadı ni almıştır. DEMİREL C. H. P. iÇiNDEKi DEĞiŞiKLiK VE GÜLEKLİ TENCERE CHP deki çatısmalann gidişinde bir değişiklik var. Ortanın solcuları, ertanın sağcılan ve genel merkezciler şeklinde ayrılmış gibi görüneıı kanatlardan kaymalar göze çarpıyor. Gerçi bu kaymalar henüz lider sevıyeeindedir. Ne var ki liderler bir noktada birleştikleri zaman büyük kitle ve nihayet kunıltayı o noktaya doğru çekmek kolaylaşır. Son birkaç gün öncesine gelinceye kadar dumm şöyle idi; Parti Meclis Grupundan başta Bülent Ecevit olmak üzere 4» küsur genç Parlâmento üyesi sadece aksiyonda değil, programda da ortanın solunda ebrunmeyi savunuyorlardı. Ortanm solunda olduklannı açıkça ılan eden bu grııpu Genel Başkan İnönü de destekliyordu. Grupun karşısında ıse aksivonda orta sola inandıkları halde böyle bir deyimin istismanndan çekınenler. gereksizliğini savunanlar. oportıinistler. statükocular. gerçekten sağda olanlar, nihayet geleceğin Genel Başkanlığına oynayan Kasım Oulek ve taraftarlan vardı. 78 lar önergesi böyle bir grupun goruşlerini aksettiıir gibi gSrünmüş ya da gösterilmişti. Ancak iki grupun arasında Inoniinün kuvvetini lyi tarttıklan, ya da partinin parçalanmasını »stemedıkleri için taraflara angaje olmaktan israrla kaçınan liderler vardı ve bu lıdet lerin çoğu ise Genel Merkezde, İnönünün yanında kumelenmışlerdı. Rısacası ortanın soluna karşı görünenler birbiriyle bağdaşamıyacak kişilerden kurulu ve türdeş olmayan bir gnıp manzarası içindeydıler. Mesela akMvonda ortanın solunu hırsla savunan Turhan Feyzioğlu âdete 76 ların lideri haline getirilmişti. listelerde Kasım Gülekle yan yana oturtuluyordu. Kıırucu Mecliste toprak rejiminin derhal değiştirilmesini savunanlarla statükoyu devam ertirmekte direnenler ortanın soluna karsı birleşmişlerdi. Aksal, Erim, hattâ Satır gibi liderler ise kişiliklerinden ya da hesapçılıklanndan gelen bir tutumun içinde iki tarafa da yanaşmıyorlar, yahut yanaşıp yine ortaya kaçmayı taktik olarak devam ettiriyorlardı. tstanbul kongresinde İnönünün yaptığı konuşmadan ve özellikle Parti Meclisinden sonra gerek ortadakl grup, gerekse birbiriyle bağdaşamıyacak sağ grupun içindekl llderler, İnönünün etrafında toplanmaya başladılar, dolayısiyle ortanın solu deyimini sa\Tinanlarla Genel Merkeıcilerin çoğu birleşme yoluna girdiler. Bugünkü görünüş birleşmenin glttikçe geliştiğidir. Böyle giderse Kurultaydaki çatışma Genel Merkezle Kasım Gülek mücadelesl noktasmda toplıaacak ve Knrnltay, o tarafa itllenlerle birlikte. Gülekçilerln ikinci defa ezllmesi sonucunu vereeektir. Nitekim son bir ikl gün Içinde yapılan konuşmalarda hücumlar, gerek merkezdeki daha doğrusu İnönünün etrafındaki toplanmaya katılmayanlar ve geıekse Gülek ve taraftarlan üzerine yoğunlaştınlmıştır. Birbirleriyle ya kınlıklan bulunan, bnlunmayan bu orta sağ Inatçılariyle Gülekçiler şimdi aynı kabın icine dolduruluyorlar. Kapağı kapanmak üzere olan bn tencereye, Ister becerikstalikten, ister başka sebeplerden olsun, girenlerln geleceği hec halde pek parlak değildir. SUNAY DACCA'DA DACCA, (a.a) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay dün Lahor'u ziyaret ettikten sonra Doğu Pakistanın Başşehri Dacca'ya gelmiş ve tezahüratla karşı lanmıştır. Sunay şerefine dün akşam kültürel gösteriler düzenlenmiştir. Dacca radyosu, özel programlar tertıp etmış, gazeteler ise ozel ılâveler çıkarmıştır. Beylerbeyi sahasında bir hakem dövüldü Beylerbeyi sahasında I. Amatör Kumeden Paşabahçe, Anadoluhisaruıı 21 yenerken maçın hakemi Kemal Orakçı. seyircıler tarafmdan fecî şekilde dövülmüştür. Maçtan sonra seyirciler, bir köşeye sıkıştırdıklan hakemi yumruk yağmuruna tutmuşlardır. Az sayıdaki inzibat eri ve polis hakemi kalabalığın elinden güçlükle kurtarmıstır. Sej"irciler, hakemin kaçırıldığı Beylerbeyi Kulübü lokalinin camlarını kırmışlardır. Bu arada iki takımın taraftarlan, sahada yer yer yumruklaşmışlardır. Hakem Kemal Orakçı, kendisine dâvâcı olup olmadığmı soran Çengelköy Emniyet Âmirine «Kim den dâvâcı olayım? Belki ?000 kişiden dayak yedim» demiştir. Futbol Ajanı ise, çıkacak olayları sezerek •hakeme maçı korner çizgisine yakın bir yerde bitir dediğini» söylemişür. Kararname, yurda dönüşünde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından ımzalanacaktır. Görüştüğümüz bir hükumet uyesı, «Diyanet İşleri Başkanı bu görevinden alınmıstır. Kararname Cumhurbaşkanı Sunay'ın imzası için Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. Bnndan hiçbir şekilde dönfiş yoktnr ve olmıyacaktır. demiştir. ^k Öte yandan, Cumhurbaşkanı Vekıli Ibrahım Şevkı Atasagun'un «Ben bu kararnameyi imzalamam» seklındekı tekzip edılmiyen sdzleri de başkent siyasi çevrelerinde hoş karşılanmamıştır. Daha önceki Cumhurbaskanlığı vekâleti sırasmdakı bazı Genel Müdiir tâyını kararnamelerini süratle onaylaması dolavısıvle tutumu «oylentılere sebep olan Atasagun'a kararnaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) me onaylarmda «titiz» davranCKMP Genel Sekreter Yardımcıması için «bazı imalarda bulusı Muzaffer özdağ dün, Başkannuldnfn» da aynı çevrelerce belık Divanı adına yaptığı basın toplirtilmıstir. Nitekim, Cumhurlantısında, hükumetin, Kıbns, baskanı Cevdet Sunav'ın sekiz deprem bölgesine yardım, Diyagündür yurt dışında bulunması net İşleri Başkanlığı ve plân ko süresince Atasagun imzalı hiçnusunda izlediği politikayı lncelebir kararnamenin yayınlanmayerek «AP iktidan muhalefeti kân m bulunması dikkati çekmişfir olarak suçlama çabasındadır. tir. AP, mabetleri ve Diyanet TeşHlâtını etkili bir araç halinde kulAncak, Atasagun. bunu baska lanmayı seçimler sırasında denebır şekilde kullanmış, bazı senave bu«m'«ewuca oiarnlt 4 e i l h H ^ * W ısrnamevL Ira/a'ıml4acM..'tnı agflnkü duruma gelmiştir» demtşçıklamış ve hu «c^feri .JETmalı'yı savunan bazı gazetelerde yer alKıbns konusuna defınen ve mış VP tekzip de edilmemiştir. «Türk mücahitleri ve Türk halkı yeni bir kışa zor şartlar altında Imzaya kadar girmiştır» diyen Özdağ, Demirel U alen makamında oturan Dihükumetinin Kıbns konusundakl yanet Isleri Başkanı Elmalımüzakere politikasmın «bekle nın, kararnamesı ımza edılinceEör» anlamını taşıdığını, böyleye kadar, gen bıraktırmak umulikle Yunan emellerine hizmet et duyla bazı organlar ve kuruluştiğini beîirtmiş deprem felâketlar harekete geçmışler, hükumet zedelerine yardım konusunda şunüzerine bır baskı yapmak yolulanr söylemiştir: na gitmişlerdır. Nitekim bu ça« Plân ve teşkilât fıkrinden baya Diyanet İşleri Başkanhğınyoksun iktidar, iyi nıyet ve çabada Elmah'ya yakınlığıyla bililarına rağmen elindeki imkânlanen kimseler de genış olarak karı ısraf etmıştır. Bu arada bazı tılmıştır. Teşkilât ıçınde Elmamüttefiklerimiz yardımı dostluk lıya yakınlığıyla bılınen mufetve ıyi niyet hudutlarını asan bır tişler derhal çesıtlı görevlerle propaganda faaliyeti için fırsat Anadolu'ja dağılmıslar, Elmalı'savmışlardır.» nın tutumunu bemmsemıyen baz\ müfetti«lere ıse görev verılÖzdağ, hükumetin plân konumemıstır. Teşkılâttan sızan hasundaki tutumunu «bugünkü yöberlere göre. bu müfettişler Elnetim plân fıkrıne ve plâncılara mah'nın görevde kalması için karşı antipatı ve güvensızliğı ve temaslarda bulunacaklar ve hükeyfi davranışı temsıl etmektekumete telgraf çekılmesini, bazı dir» sözlerıyle mteledıkten sonra sessiz yüruvüş vapılmasını temın AP'nin partızanlık yaptığını ilerı edeceklerriır sürerek «yaptığınuz tetkiklerde AP partizanlarmın ıdareyı taraf4. koli'yon hükumeti zamanınds gir kılma emellerine şaiıit olduk. Bakanlar Kurulunda durumu tarMemur ve halk baskı altında tutışan ve Diyanet İşleri Başkanlığıtulmaktadır» demiştir. (Arkası Sa 1 Sü. 4 de) ÖZDAG'IN Afgan Başbakanı iyileşiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Hastahanesinde bır sure dir tedavi edilmekte olan misafir Afgan Başbakanı Mayvandwal'ın sağlık durumu düzelmektedir. Hastahane Başhekimi, dün gazetecilere, Başbakanın 5 güne kadar taburcu edileceğini açıklamı^tır. KONUŞMASI Mayvand\val'in dün hastanede çckllen resmi Başbakan Süleyman Demirel, lçişleri Bakanı Faruk Sükan, Sağlık Bakanı Edıp Somunoğlu ve gazetecilerle birlikte, Mayvandwal'ı zi yaret etmiş ve kendisine «geçmiş olsun» demiştir. Öte yandan, Afgan Başbakanı, artık telefonla da konuşabilmekte ve Kabil'le yaptığı konuşmalarda, memleket işleri konusunda bilgi alarak, gerekli direktiflerı vermek tedir. YENi VARIO'YA MUŞTA BAŞKA YER ARANIYOR VARTO, (Mehmet MERCAN Bildiriyor) Deprem bölgesinde bulunan ImarIskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu "Yeni Varto şehrinin muhtemclen Muş Ovasında kurulacağını» söylemiştir. SUNAY ÇADRDA KALACAK Deprem bölgesinde geziye çıkacak olan Cumhurbaşkanı Sunay, Varto'ya geldiğinde geceyi askerf bir çadırda geçirecektir. Bir milletvekilinin kapıc,i8inı tabanca ile kovaladığı iddia edildi İddia edildığine göre AP Kastamonu Milletvekili Âdil Aydm, Cağaloğlundaki hanının kapıcısım dövmüş ve tabanca ile kovalamıştır. «Aydınlar Han» ın sahibi olan muteahhıt milletvekili Âdil Aydın dün gece hana gelmiş ve etrafın temizlenmediğıni gorünce kapıcı Mehmet Bozuk'a sinirlenmiştir. Iddiaya göre Kapıcı ile milletvekili arasında münakaşa çıkmış ve Âdil Aydın, Mehmet Bozuk'a üç tokat attıktan sonra tabancasını çekerek kendisini kovalamıştır. Kapıcı Alemdar Karakoluna giderek milletvekilinden şikâyetçi olmuştur. Olayı görenler milletvekilinin aleyhinde ifade vermişlerdir. Durum bugün Adliyeye intikâl ettirilecektir. Makarios Atina'ya gidiyor ATİNA, (a.a) Makarios, New York gdriişmeleri hakkuıda bilgi almak üzere önümüzdeki hafta Atina'ya gelecektir. Makariosun Atina ziyareti, Türk Yunan ikili görüşmelerinin esas konulara girdiği ve Tumbas, Çağlayangil ve Rusk arasında Amerikada yapılan görüşmelerin bundan sonraki seyri üzerinde kararlar alındığına dair haberlerle ilgili görülmektedir. Gelen haberlere göre, yapılacak temaslardan ön ceki ikili görüşmeler Enosis esası üzerinde cereyan ediyordu. Lefkoşeden bildirildiğine göre, Türkiye, ikili görüşmelerin esasını değiştirmeye ve hem kendi, hem de Kıbrıslı Türklerin haklarmı bağunsız bir Kıbrıs devleti içinde tanzim etmeye ve bunu bir TürkYunan anlaşması ile sağlamaya çalışmaktadır. Firarî kaatil adam vurdu 8 ay önce Tekirdağ Cezaevinden firar eden azılı kaatülerden Asım Köse, dün gece Zeytinburnunda hasmı Yılmaz Keleş'i tabanca ile yaralıyarak tekrar kaç mıştır. Kan dâvası yüzünden Yılmaz Keleş efradından birini Öldürüp 15 yıl hapse mahkum edilen Asım Köse, 8 ay önce Tekirdağ Cezaevinden iki arkadaşı ile firar etmişti. Asım Köse dün gece Yılmaz Keleş'i Sümer mahallesinde kıstırmış ve tabancasuu üzerine bosaltmıştır. Asım, ortalıktan kaybolurken Yılmaz ağır yaralı olarak Gureba Hastanesine kaldırılmıştır. Yaralı Yılmaz'a kan bulunması için Radyodan yardım istenmiştir. Adapazannda kavgalı maç ADAPAZARI Mahallî Şekerspor Karadenizspor maçında 150 kişi taş, sopa ve sandalyelerle bir birine girmiş, 15 kişi hafif şekilde yaralanmışür. Olay, Ş. Spor'un 20 galip olduğu sırada karşı takımın kalecisine seyircilerin küfür etmesinden çıkmıştır. Gırtlağındaki bir bozukluk yuzünden doğduğu günden beri beslenmesi midesine doğrudan doğru' ya uzatılan bir tüple yapılıyordu. 4 yasındakı Sonya'nın tedavi edilip, ilk yemeğini yedikten sonra BU KIZ HAYATINDA iLK DEFA YEMEK YiYOR ağzından çıkan tek cümle şu oldu: • Biraz daha çukulata lutfen.» Ame rikarun Kaliforniya eyaletinde ba şanlı bir ameliyattan sonra norma le dönen küçük kız, resimde, hastahanede görülüyor. PLÂN VE PLÂNLAMA Son olaylar dofayısiyle «CUMHURİYET» Plân ve Plânlamanın durumunu uzmanlara inceletti. Prof. Dr. Besün Üstünel, Prof. Dr. Zeyyat Hatiboğlu, Doç. Dr. Gülten Kazgan, Doç. Dr. Kenan Buhıtoğlu. eski D.P.T. Müsteşan Memduh Aytür'ün yazılarını yanndan itibaren 2 «"i sayfamızda bulacaksuuz. Porsuk çayından su içen hayvanlar ölüyor ESKİSEHİR Seker Fabrikasınm kampanya dolayısiyle Porsuk çayına akıttığı zehirli sular yüzün den Beylik köprüye kadar olan saha içindeki 10 bınlerce balık ve çaydan ^u iren hayvanlar ölmeI ye ba;lamıjUr. "Her an adam öldürebilir99 üç deli Istanbulda aramyor A. Bilgi Şefcrimizde, Manisa Akıl Hastanesinden kaçan ve «her an adam öldürebilin» raporunu taşıyan üç azılı delı aranmaktadır. Bayram Beyaz, Nurettin Altan ve İsmaıl Demiroğlu adlarındakı delılerın İstanbulda gezdıkleri dün Manisa Jandarma Komutanhğına bağlı ve bu delileri yaialamakla gorevli ekibin şefi Üsteğmen Mustafa Ustaoğlu'nun polisten yardım istemesi Uzenne anlaşılmıştır Veri'en bılgije Röre. 21 gün önce Akı! Hastanesının pencere demirleruıı keserek fırar eden bu delilerden Bayram Beyaz, 3 Jtışıyı öl dürmek suçundan müebbet hapse, Nurettin Altan 4 kişiyi öldürdüğü için 30 yıl hapse ve İsmaıl Demiroğlu ıse gasp suçundan dolayı 6 yıl agır hapse mahkum edilmışlerdir Bu üç deli içinde, en tehlikelisi olarak, gasp suçundan hükUmiü îsmaıl görülmektedir. Beynındekı bir urdan ötürü olaylar fcarşısmda ne reatcsnon göstereceğı önceden tesbit edilemiyen tsmail'in, çevreye zarar verrr.eden yakalanmasına bi'hassa dikkat edilmektedir. Öte \andan, delilerın Istanbul'da bulıınusu kf)nusunda bilgısine mUracaat ettığınuz Emniyet Nobetçi Mudurü ıse, dun baberi doğtuiamiKfir, •••
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle