12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 10 Ekim ERZİNDE BİR YERÂLTl BARAII MEYDANA GETİRILECEK ERZtN, (Hatay) Yeraltı sularmdan faydalanılarak 55.300 dönümHiir «Erzin Ovasunın sulanması için DSt lle Topraksu'nun müştereken açtıkları sondaj kuyularından ilki içln yapılan törende Köyişleri Bakanı Sabit Osman Ava, Topraksu Genel Müdürü Naki Üner, Adana, İçel, Gaziantep ve Hatay valileriyle kalabalık bir davetll kltlesi nazır bulunmuştur. Davul ve zurnalann çalınıp, kur banlann kesildigi törende Erzinlüerin devletle elele kurduklan kooperatlf sayesinde 195 sondaj kuyusu açılmak suretlyle bır «yeraltı» barajı meydana getirilecektir. 150 metreden sanlyeda 5530 litre su, 283.800 metrellk sulama kanallanyla 55.300 dönümluk araziye yayılaeaktır. Yapılan hesaplara göre sulama sayesinde dekar basına 364 lira lık bir gelir fazlası temin edilecektir. Sulama kanaUannın laaliyete geçmesınden beş yıl sonra Erzın'li çiftçiler 30 yıl süre Ue dev lete 49.820.100 lira ödeyeceklerdir. Yapılan hesaplar, dekar başına yılda yapılacak ödemenin 70 lirayı geçmiyeceğüU göstermektedir. «Yeraltı barajınndan 195 çtftçi aUesi, yaklaşık olarak 8 bia kişi faydalanacaktır. Elibank 1967'de 2 milyar liralık yatırım yapacak Tatbik edilecek projeler arasında göl sularından soda istihsali de var ANKARA Etibank Genel Mudurlüğü, 1967 yıh programı için 2 milyar yüz milyon liralık yatırım projesini Devlet Plânlama Teşkilâtına sunmuştur. Etibank'ın 1967 yılı içm ele aldığı yeni projeler meyanında, «Karadeniz Bakır Tesisleri Projesi», «Boksit'den itibaren aliminyum mamulleri üretme tesis leri>, «Göl sularından soda istihsali», cSeyit Ömer Santralı», «Homa Hidroelektrık Santrah», «Anbarlı FuelOil Santrnh tevsıi» ile «Enerji nakıl hatları ve Trafo Merkezleri» bulunmaktadır. KARADENÎZ BAKIR TESİSLERİ Maliyeti bir milyar yüz mılyon lira olan bu projenin tahakkuku halinde, yılda, 40 bin ton anod bakırı, 200 bin ton sülfirik asit, 13 bin 500 ton amonyum sulfat, 50 bin ton elektrolık bakır, 335 kilogram altın, 9 bin 160 kilogram gümüş elde edilecektir. Bu yıl etüde başlanan Seydişe hir boksit yataklannın işletilmesıni hedef tutan alıminyum tesislerinin kurulmasıyla, ılk kademede yılda 30 bin ton külçe aliminyum ile on bin ton kadar işlenmis aliminyum ıstıhsal olunacaktır. Bu projenin malî portesi, 600 milyon liradır. Ihtiyaca gore, gerekirse, tesislerın kapasıtesi iki mislıne yükseltilecektir. Aynca, RCD çerçevesinde îran'da kurulması mutasevver on bin tonluk aliminyum tesislerinin ihtiyacı olacak 20 bin ton kadar yan mamül alü mına'nın da teminine çalışılacak tır. GÖL SULARINDAN ütODA Etibank'ın bu konudaki projesi, gol sularından yılda 40 bin ton kostik soda, 20 bin ton bikarbonat soda ve 60 bin ton da kalsıne soda istihsalini ongörmektedir. Bu projenin tahakkuku için, 150 milyon lira »arfedılecektir DlGER TESİSLER Etibank bunlardao Daşka, 270 milyon lira sarfıyla yapacağı Seyit ömer Santrahyla yılda 700 milyon kilovatsaat, 510 milyon lıraya çıkacak Homa hidroelektrik santrahyla yılda bır mil yar 700 kılovatsaat olektnk ener jisi istıhsal edecektir. Anbarlı FuelOil santralı'nın 225 milyon lıraya mâlolacak tevsııyle de enerji üretimi 2 milyar 250 milyon kılovatsaat'e yukselecektir. ^ . ^ SAHİFE BEŞ Canlı bir tarih olan Yusuf Ismail ve kendisinden küçük arkadaşları bir ağaç kütüğünün üstüne oturmuslardı... Ekim 10 Cemaziyelâhır 25 Sovyet san'atçıları Şehrimize gelen Moskova Devlet Buz Balesi evvelki akşam Taksim Belediye Gazınosunda verilen bir kokteyl'de basma tanıştınlmıştır. Dünyanın sayılı büyük bua bale topluluklanndan biri olan Moskova Devlet trupunda özellikle, uluslararası Un yapmış olan paten şampiyonlan bulunmaktadır. Kokteyl'de en çok göze çarpan bir durum: Sovyet balerinlerinin Batı moda dünyasına ve özellikle yeni saç tuvaletlerino azaml dikkati göstermiş olmalarıdır. Resımde Sovyet sanatçılan bu toplantıda görülüyor. Ynrısı buroda yorısı orada yaslı aileler kavuşsun artık SILISTRE MUHASARASINDAN ANILAR SD BIZIM ^^q Yılmaz QET!NER \i V. 1 6 03 12 01 15.11 17.38 19 08 E. 6.22! 4 28 9.32 12.00] 1 30 10.47 YAOLÂMIAEXRORT tip YOlTCU \ e NAKLİYE uçağını piyasaya arz* ederrı A H 2 4 B Model Yolcu Uç»ğı Ikmalsiz uçuş mesafesi 2000 Km. olup 50,.yolcu, taşır. 'Uçuş hızı saatte 500 Km. dir. Rahat, emniyetli ve ekonomiktir.i Bulgaristanda ÖOObinlürkvar ıl 1854... Osmanlılar bu defa, Ingılizler ve Fransızlarla Rusyaya karşı müttefikti. Odesa Limanının bombardıman edilip, 13 cephane yüklü geminın ahnması ve diğerlerinin batırılmasma cevap olarak, Ruslar da Tuna uzerinden hücuma geçmişlerdi... 96 bin kişılik Rus ordusu, Topçu Feriki Musa Paşanın 15 bin Turk askeriyle müdafaa ettiği Silistre Kalesıni muhasara altına almıştı... Mareşal Pasktyevlç, 24 taburluk knvvetin bizzat basına geçip, «Mecidiye tabyası» na hücuma kalktığı ve perişan vaziyette kendisi de kalçanndan aİIT yarab jeri dSndüğü «ırada İstanbul yine iç müeadelelerle AYRICA Fevkalâda aarodinamik biçimi, Motorlarının yerden yüksek olması, Uçağın suya inlş yapabılmesi * '" 1 " ; 'AH 24 BINn emnryeffi uçmasını sağlari T y 134 Model jet Yolcu ve Nakliye Uç»jı !Ikmalsiz uçuv^mesafesi (yolcu taşır/ Uçuş hızı saatte 850920 Km. dir.' Son derece konforludur. Iki, güçlü TÜRBOFAN Jet motoru ile teçhiz edilmiştir. Son derece emniyetlidir.' MN6 taşır. Uçuz hızı saatte 2 7 0 Km. dir. llk defa imal edilen kontrollu kanatlı helikopterdir. Motor kapakları hidrolid kontrolludur. Iki TÜRBOPROP motor, helikopterin gündüz, gece ve kötu hava şartlarında emniyetle uçmasını sağlar. Model Yolcu Helikopter! Ikmalsiz uçuş mesafesi 5 0 0 Km. olup 8 0 yolcu 3500 Km. olup 6472 alm bir ağaç kütüğünün üzerinde oturan 89 yaşındaki Yusuf Ismail, bembeyaz sakalmı iri kemikli, nasırlı elleriyle hafıfçe sıvazladı ve sonra: Bir ben kaldım bn köyde, dedi. Herkes öldü!.. Diğer ihtıyarlar yorgun gozlerle onu dinliyorlardı. Etrafta oynasan küçuk çocukların sesleri. yoldan geçen otomobillerın gürultusu hiçbirinin umurunda değildı... Zaten her gün, Yusuf Ismail dede, böyle duygulandığı an gelince anlatmaya başlar, gençler, ihtiyarlar ona kulak verirlerdi... 27.500 nüfuslu meşhur Silistre Y K Bir anne kendisine tecavüz etmek isteyen bekçiyi yakaladı ŞARKIŞLA S. A. adlı genç bir kadın, tabanca çekerek kendisine tecavüz etmek istiyen gece bekçisi Tevflk Güder'ı yakalayıp polise teslim etmiştir. Çocuğunu uyutmak ıçın sabaha karşı 3.30'da uyanan kadın, pencereden tabancasını çeken bekçının «kapıyı aç, yoksa yakanm» dıye tehdıdi üzerıne, çocuğunu öldürmemesi için kapıyı açmış, fakat bekçinin üzerıne saldırmıştır. Tevfik'in elinden tabancasını alraağa muvaffak olan genç kadın. bekçıyı polise teslim etmiştir. Adliye binasında hücuma uğrayan ve linç edilmek istenilen bek çi tevkif edilmiştir. kadınlâVaaydfk ..' Gayet bakımh. villâ gibi evlerin damlarında televizyon antenleri görülüyordu. Genelhkle Türklerin yaşadığı bu köyün insanları bütün kavgaların dışında sakin ve mutluvdular... Ancak bir nokta vardı onların mutluluklarını gölgelıyen... O da, Türkiye ve Türkiyedeki yakınlarının hasreti'... usuf Ismail dede köyü, eliyle bir ucundan dığer ucuna ısaret ederek konuşmasına devam etti : Arkadasım falan yok artık! dedi .. Kimi muharebede öldü, kimini ecel aldı götürdü! Şimdi sadece kücük çocuklar var etrafımda Biz neler gördük evlât, neler? Harb. ya|ma, esaret, göç.. Hepsini hayal meyal hatırlıyorum!.. Göziimü açtığım zaman Türk Rus harbi başlamıştı .. Osman Paşa .. Plevne bozgunu .. Delikanhlı£imda oııun destanla Y V/O AVIAEXPOT 32/34, Smolenskaya, Sennaya Sq , Moskva, G200 U. R. S. S. Türkiyede Müracaat Adrtsi : S. S. C. B. TÜRKİYE TİCARET MÜMESSİLLİĞI Atatürk Bulvarı 106 Ankara Yenişehir Telefon: 12 16 80 534 (Basın 30087/11869) KOTA 273 84.06.90 KOTA 349 87.06 LtSANS ALINIR. Tel: 49 25 02 Yeni Ajan» 806011851 nn, dinledim... Şehit Musa Paşanın «S.l.gtre Mudafaası. nı bah l m nA de güzel anlatırdı!.. f*nT bam ne ri» ırılT»! anlatırni * Göz vaşlarımızı tutamaz, ağlardık heyecandan!.. 89 yaşındaki Tuna boylu Türk, derinden gelen bir sesle ıçini çek ti .. Sık sık nefes almasından >orulduğu hissedıliyor, buğulanan gözleri uzaklara, mazinin sısli hâtıralarına dalıyordu... Sadrazam Giritli Mnstafa Paşa ile Hariciye Nazın Reşit Paşa, amansız bir kavgamn içine girmişlerdl... Ağır hezimetten sonra, Mareşal Paskiyeviç'in yerine General Gorçakof büyük ümitlerle tftyin edılmiş ve Rus ordusu yeniden hücuma geçmişti... Çar Nikola'nın gözüne girmek için Gorçakof, Silistre'nin Şumnu ve diğer şehirlerle irtibatını tamamen kesmek amaciyle, her türlü tedbiri almış, böylece bir an evvel sonuca varmak istemisti . Fakat yine olağanüstü gayret ve kahramanlık göstermişti Türk ler . 96 bin kişiye karsı, 15 bin asker dört noktadan karşı taarruza geçmiş, nispetsiz kuvvete rağmen Ruslar yine hezimete uğramışlardı... Hem bu defa, General Şilder olmüş .. General Gorçakof ile General Luders ağır surette yaralanıp saf dışı edilmişlerdi!.. [^Z.ZJ7..~.~..Z~~~.z asıl olnyordn bütün bn mncizeler? Muhasara altındaki Silistre kalesinin içinde, nasıl yasıyor, nasıl dövüsüyordtt bizim kahraman, bizim cileli Anadolu ve Rumeli çocukları?.. O günden bu yana tam 112 yıl geçti . Ve ben şimdi, Silistre'nin en yüksek yeri «Mecidiye Tabva«ı» ndan a^ır a^ır Karadenize N Yeni, Vezüv410 Eşi olmayan, döner tertibatlı fınnlı ocak 110/220 Volt cereyanla çalışan motoru veya kurmak suretile isleyen döner tertibatı vardır # Bütan ve havagazı ile çalışır # Grillidir # Zarıftir # Fırın kısmı gayet geniş hacimlidir • Termometreli Pyrex cam kapağı sayesinde yemeklerın pişmesi kolay kontrol edılır # Yemeklerı sıcak mghafaza etmek için özel bır bblmesi mevcuttur. enıayetaş) SATIS MEgKEZİ : İstanbul, Tahtakale Cad. 13 Tel. 22 03 52 22 66 90 SATIS SÜBESİ : İımir, Cankaya, 1333 Sokak 8A Telefon. 39359 Üâncılık; 00/11866 İMAL EDEN •ahiden bnnn tntan büyüklerdendi. tsiltiti «öıleri : Hemşire, benbn gövdem başundan aynlmayınca sizin bir kt* Iınıza batâ gebnez!» Sözleriyle karşüıyordu. «Paşanın ihtiyaU yalnız yerlileri değil. yabancı askeri de gücendirmeye basladı.» «Birinci Bölükte Kütahyaiı Tbrahim adında bir er vardı; bu er işsiz zamanlarında ortada görilnmüyordu. Subaylar merak ettıler. Aradılar. Meger Arap tabyasmdan çıkıyor, sürüne sünirne düşman istihkâmlanna gidiyor, kursun topluyor. istiyenlere 60 paraya satıyormuş! Bu kadar ucuz paha ile can cömertliğl görülmüş şey değildi!» «Muhafız Pasa rahmetlisi bir cunu Rıinu öğle vakti abdest »1mak için tstanbaj Kapısi içinde "Namık Kemal'in taleminden bulunan odasmdan çıkarak Redif bunu, parça parça okuyalım beBeyin hizmetçisi Arap Abdullab raberce : Ue: «Silistre kalesi kasabanın et Bey dışan nasıl hücum edecek. hücum edip de ne vapacak? rafına çevrilmi? bir mükemmel Yollu lâtife etmekte iken, Söhendekle duvarlan kâgir, sipertütlüadada bulunan düşman isleri toprak bir ıstihkâmdır. Eni tihkâmından atılmış bir obüs de, boyu da gülle atımından azfüllcsi kapının vakınlannda re dır. O kadar azdır ki. muhasara Deli Haşim'in kahvesi vanındaki, sırasında, Rusyanın attığı gülleyıkık su terazisi üzerinde paralaler, bu kaleyi geçtikten başka nır ve bir parçası rahmetlinin uzaklığı kalenin kendi genişlisae böğrüne astgelir. Aldığı bu ğinden artık olan Mecidiye Tabyara üzerine: yasına erişerek, piyade mazgal Beni kaldınn... lannı hırpalamıştı.» Sözünden başka bir likırdı söy «Mnbasara sırasında vezirlerliyemeı. den Giritlioğln Mebmet Pasa Paşa. 10 15 dakika sonra şe(daha önce Balikesir Valisi idi. hitlik rütbesine erer.» Gözlevede sehit oldn) basıboznk«Orduda bir havadis çıktı: Gelar basbotn ile Silistrede idi. nera) Gorcakot. Ama yanındaki basıboznklar sü Kaleyi zaptedin de karnınm varinin yanında bulnnuyordu. doyurun! Kale mnhafızhfi ise o vakit Tophane Mecüsi Baskanı olan diye askerin tayınmı kesmis' Şehit Musa Paşa rahmetlisinin Bu havadisln çıkmasıyla berayeter cücnne ve sevgisine emaber siper arkasındakı Rus askernet edilmişti. Tntrakan zaferinlert. bizim askerden ekmek ıstede büyük yararlıklan görüien meye başladılar Kütahyalı Hüsevin Paşa rah Bu baber askerlerin bayagı vü reğine dokundu Erlerımız Türmetlisi de ırenerallikle Silistrekün eli açıklıgını btr dereceye aöde Arap tabyasını muhafaza erntürdüler kı. aldıklan ekme*ı sün rini almiü hnlnnuyordn. Kalede günün ucuna takıvorlar «ürwrrlpn 5 albav vardı.» uzatıyorlar. Rus askerıne ba«Şafak zamanı düsman. benğıshvorlardı » zeri görülmemiş bır şiddetle ka«Rusva. «.aldırıslann hir hirin leyi dövmeve basladı. Meser muden favda tormpriieî ıcin Kamaradı asagıdaki basibozuklara ımzanın 31 ine 22 sinp rtninı Hücumdat ettirmemek imiş. . Kaleyi dan bütün bütün vazgeti.» dövdüğü sırada gene başıbozuklann bulunduğu noktadan Tuna üzerine bir köprü kurarak beri tarafa tecavüze basladıSından basıbozuklar olanca gayretlerivamık kemal. bütiln bunlan le dayandıktan sonra çekilmeye «Silistre Muhasarası» nda ba<=lamıslar.» anlatıyor ve o villarda bütün İstanbul kahramanlık menkı«Mısır Tarbayı tbrahim hev belerini dinle^erek rpsplli bıılmaeülerek, tabvada hulnnan subavya calısıvordu Evet daha sonlann vamna reldi. alavın albara 15 bin Rus askeri ve 9 aeneyı bnlanan Mustafa beve : ralın ölümüvle sona errn bu mu Bevefendî burada ne otnruhasara. aıttıkce sricmpvf ba«'ayorsunnz? Bakın ümtneti Muyan Osmanlı tmDaratorluSııntın hammed ne gayretler gösternnr! nasıl. kımlerın savesinrie avafcta Haydin ileri carkaya eidelim. durabUdıeinı acıkca ortava kovmuvor muvdu' Siz sehit olmalısınız ki bize de albaylık nöbeti gelsin!.. Silıstre'den aynlırken duçunüDiye, lâtife yollu isteklendiryordum. melere basladı. 485 sene Bulgaristan'da kalmış, Bn söz üzerine Mustafa bey Tuna'vı en son huduf cvmısız Ama. tstanbul'da sara\ °ntrıknlaile bizim istihkâm varbavı İbrarı. Sadrazamlarm vpzırlerın bıhim Pasa o|lu Mehmet bev verribir'erinı cekprnemPzHsı bızı nılerinden kalktitar. fbrahim hevhavet almıs çptırmi": Rrlırnp de le beraber atlarına bindiler. bırakmıs! Erivp prtvp «imdı o Çarkava çıktılar: büvuk büvük tnoraklards kalabılpn R o nm n secaatler çösterdiler.» Tıırk var Yanı Bulgancıan'ın «Düsman. Tuna knrsı^ında ve niıfustınutı onda oin adada bulunan tabvalarından, Dedelerının iı/erındp vasadıkeeceve gündüze bakmıyordu aları tonrakları tprketmıven dillera vermeksizin kaleyi dövmekrıni. dinlennı kavbetmıvpn bu fetevdi.» dakâr ınsanlarla: tıasretmı dııv«Ne vakit ki, Saban'm 15 inci duk'an Turkıve olarak daha vagünü (13 Mavıs 1854) girdi ve kmdan alâkalanmamız aoaba ne muhasara bütun bütün gerçekzaman aerçekleşecek9 Geçmışın lesti. Askerin agzmda: acı hatıralanm hatırlamıvalım, Bize izin verseler de dü"; unutalım! Asırlarca beraber vamanı Tuna'ya doksek. geldiğine sadıgımız kavnastıfımi7 ?iınıprın Disman etsek... lâkırdısından baş tatlı anı'an Türklerl ve Bulsarlan daha da vaklastır^ın' Varıka <:öz yoktu. sı burada van=ı oradii kalan vas«Muhafız Pasa rabmetl'si kalı aileler birbirlprınp ovnssundınlan. çocnkları humba dflar Yollar üçılsın artık' nilen veraltı «,'ıperlerine sokmak istediü zaman bnnlar saklanTürkiye'den. Bulfraristan'dald 800 bin Türk'e sevgilerle... mak istemediler: rahmetlive bavatı dil azatmaya kalkıstılar. Yarından itibaren : Rahmetll ise baskanlik ve bökflmet »damiıtına vakısan af vt t8z ynuuB», etirıeme T« lyiUk UeTİeriBİ ccre«ki«m bllen doğru akan TunaVa bakıyorum.» Hemen karşımda Romanya toprakları görülüyor... Kaleden aşağıya doğru uzanan Silistre'nin Turk mahallesi hâlâ bir eski hava içinde... Düzlüğe inince modern binalar göze çarpıyor... Bir asır önce döğüş yeri olan «Mecidiye Tabyası> belki birkaç ay sonra, Avrupalı, Asyalı turistlenn çılgınca eğlendikleri bir büyük «Taverna» olacak... Karanlık dehüzler, yıkık köseler hep onarıhyor. Yüzlerce işçi bu tarihi köseyi bir an evvel yeni şekline «okmaya çalışıyorlar... Işte kaleden şehre inen gizli tünel... îşte Musa Paşanın şehit olduğu yer... Evet, 112 yıl önce acaba nasıl N » YUGOSLAVYA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle