13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 10 Ekim 1966 SAHtFF DI HAB ERLER hadiseler arasında Ingiltere, Pekin'in kabulfl için ABD'ye sestenıyor: "Çin, B. Milletlerde bulunmadığı Noskovo T oiumlu Hepsi demokrasi için.ya demokrasi ?JCısaca..| için kurum karşılamadı nedir? zayıftır,, NEW YORK (a*.) • ngiltere Dışişleri Bakanı GeI orge Brown, Amerika Blrleşik Devietlerini. Komfinist Çin'in Birleşmiş Milletler'e mhnmasını kabule çağınnıştır. Pekin'in teşkılâta girmesinln «bir çok güçlükler ve bir çok sorunlar yaratacağını» da kabul eden George Brown, Komünist Çin'in Birleşmiş Mületler'de bulunmamasının, teşkilâtı zayıflattığını ve daha az nüfuzlu kıldığını behrtmiş ve «Milliyetçi Çin sorunu, Pekin'in Birleşmiş Mllletler'e alınmasından ayn olarak incelenmeli» demıştir. New York Gazete Naşirleri Ulusal Konferansı kapanış soleninde konuşan Brown, dünyada karşılaşılan başlıca sorunun, Birleşmiş Milletlerın otoritesine saygıyı sağlamak olduğunu belirtmiştır. • TUSCON Ariron» Üniversitesine menrap bir fiıikçinln açıklamasına göre, kimligi kesinlikle tesbit edilemeyen nçan daireler, dflny» atmorieri dışından gelmekte ve «dttşönen yaratıklar» tarafından çalıştanlıp kontrol edilmektedlr. 9 CARACAS Caraeas'ta yayınlanan «La Tarde» gazetesi, bir haberinde âsi «Ulusal Kurtuluş Kuvvetleri» mensubu bir grupun, halen Venezuelâ'da bulunan Amerikah uzay adamları Richard Gordon ile Niels Armstrong'u kaçırmak için plân hazırlamış olduklannı ileri sürmektedır. • MOSKOVA TJuy pilotn Adrian Nikolayef, Sovyet bilim adamlannın gezegenlere pilotsnz roketler indirip, geri getirme plânlan fizerinde çalıştıklarını bildirmiştir. • SATGON Amerikan uçakları, Kuzey Vietnam başkenti Hanoi'nin 56 kilometre güneyinde biri «Mig21» olmak üzere iki Kuzey Vietnam «Mig» i düşurmüşlerdir. «Mig21» i, bir «Crusader F8» avcı bombardıman uçağı düşürmüştür. Tipi tesbit edilemiyen ikinci «Mig» i pervaneli bir «Skyraider» düsürmüstür. • ATÎNA Sovyet Rnsya ile Yunanistan aracındaki ilişkilerin nkılaşması yolnnda Rus Dışişleri Bakanı Gromiko'nun temennilerini yornmlayan Eletteria gazetesi, «Tnnan milleti Gromiko'nun bn arzusnnn paylaşmaktadır. Kaldı ki, ekonomik, kültürel ve hattâ siyasi ilişkilerin düzelmesi için iki devlet arasında büyük imkânlar vardır» demektedir. • LONDRA «Sunday Telegraph» gazetesi, General Franco'nun, Cebeluttarık çevresinde uçaksavar bataryalan ile radar istasyonlan yerleştirmeye hazırlandığmı ıleri sürmektedir. • MOSKOVA Sovyetler Birliği ile Romanya arasında iktisadi iliskileri yeniden dflzenlemek amaciyle bir ortak komisyon kurulmustur. Komisyon, Sovyet Blokuna dahil ülkeler arasında tktisadi Tardımlasma (COMECON) Teşkilâtında daha sıkı isbirliçine Romanva'nın itirazından doğan problemleri Ineeliyecek, ekonomik, teknik ve bilim alanlannda isbirli|i imk&nlannı araştıracaktir. lohnson'm çoğnsını nın Panoranîası Mehmet Barla! Ama ne çiçek olduk! «Demeçte Vietnam sükutla geçiştirilmiştir» Kansere yeniliyoruz S\N FRANCISCO, (a.a.) merika Millî Kanser Enstitüsü Müdörü, bilginlerin kanser ile savaşta yavaş yavaş yenilgiye uğradıklannı «öylemiştir. Dr. Kenneth M. Endicott, son 30 yıl ıçınde iyileşme oranının dortte bırden üçte bire yükselmesi ile birlikte kanser vakalarınm çok daha hızlı arttığını soylemiştir. A TRiESTE'DE KARIŞIKUK 1 O işçi tutuklandı 5 TRIESTE, JTALYA. (AP) iıkumetin Italyan sanayü kolla ıını tekraı teşkilâtlandırmaya mâtuf bir karannı protesto eden işçiler, polise karşt giriştikleri mücadeleyi dün sabaha kadar uzatmışlar, kanşıklıklara sebebiyet vermişlerdir. Önceki sabah başhyan hâdiselerde 30 işçi ile 20 polis yaralanmıştır. Nümayişçiler ta$ ve tuğlalar fırlabrken, polisler kalabalığı dağıtmak için goz yaşartıcı gaz bombalan kullanmışlardır. Polis, 150 nümayişçiyi tutukla MOSKOVA (a.a aşkan Johnson'ın demeçle rindeki Avrupa ile ilgili kısmı yorumlarken •Izvestıa. gazetesi, Batı Avrupadaki olay ların endise verici olduğunu ileri sürmüstür. Gazete bu konuda şunları yazmaktadır: Bılındığı gıbı, Varşova Paktı uyelerının katıldığı Bükreş kon feransı kararlarına Batı Avrupa kamu oyu açıkça cevap vermıştır. Hatırlanacağı gibi, konferans ta Varşova Paktı uyeleri Avrupadaki durumu duzeltn»eği ön goren açık bir program teklif et mişlerdır. Johnson'ın sözlerinden Amen kan resmî çevrelerinin Avrupa daki bu düşunce tarzını dikkate almak ve buna cevap vermek zorunda kaldıklan anlaşılmaktadır. Bu sebepten, Başkan John son yolunun uzeri tuzaklarla do lu olan Batının birliğinı sağla mak luzumu uzerinde durmuş tur. Barışm sağlanması yolunda hukumetınin sarfettiği çabalar dan bahsederken Johnson, Amerıkanın Vietnam'a saldınsını sükutla geçiştirmektedir.» B Eski S.S. Bakaa oldo Talih kapıları sizede*açılıyor\!.. H NUKDAN AKHAN Eerbest Mall Mujavlr GÜNGÖR AKHAN Nişanlandılar 9 10 1966 Ankara Cumhurıyet 11893 ile HAMBURG (a*.) aşbakanlık işleriyle görevli Devlet Bakanı Westrick'in yemıştır. rine atanan Albert Pfitzer Yakm şehirlerden gelen takviye«Welt am Sonntag» gazetesine verlerle birlikte pohs nümayışçileri dığı bir mülâkatta, «Saklıyacak bir ana caddelerden surmeğe muvafşeyim yok. Henüz öğrenci olduğum fak olmuştur. Işçiler, şehrin komü nistler hâkımiyetindeki San Gio bir sırada, 21 yaşmdayken SSIer arasına katıldım ve Nâzi Partisint como mahallesine sığınmıslar ve girdim demiştir. bu bölgeden dışarı çıkmayı reddetCumhurbaşkanı Luebke'nin kamışlerdir. rarnameyi imzalamasmdan sonra. Polis, gece yansından sonra da atanma işlemi tamamlanacak olan hr. aevrilmiş otobuslerin üzerinden Pfitzer, sozlerine şunları eklemıştir numayiseilere goz yaşartıcı gaz •Bu iki teşkilâtta her hangi bir bombalan armağa devam etraekrutbem yoktu ve her hangi bir hateydı. rekete de katılmıs değilim. * B S Eniyi arkâdaşınızdan dahaiyî arkadaş EXPORTBOY 211 modeli 2 APARTMAN DAİRESI GARANTİ BANKASI OSMANLI BANKASI (GRUnDIG [ EXPORTBOY 211 Dsri kaplamalı tahtadan mamul lüks kabineli 8 Transistorlu 3 dalga bandlı (Kısa, Orta, Uzun) Orta ve uzun dalgalar için teleskop anten Ayrıca harici anten ve toprak prizleri Döner komitatör Üstiin seçicilik ve hassasiyet ürkiyede »rtık tofüeşmiş inançlar vardır: Bunların siyasî olaaları, iktisadî olanlan, sosyal olanları vardır: Siyasilere dokunmıyalım; iyt saatte olsunlar, belki çarpılıru. Iktisadi olanları söylesem nlem» içerler; bize sen ne karışıyorsun? derler. Içtimai olanlannkını açıklasam, gericilikle itbam e derler; ama spor işleri için konuşursam, pek ses çıkannazlar. emokrasinin felsefesi nedir? Çünkü ne de olsa bn manzumeOy almak için her şeyi yapde birbirine karşı bir saygı vw> mak mı; yoksa herşeyi yap dır. Onnn için lâfı hemen y5mak için mi oy almak?!rüngesine oturtuyorum: , Buradakı «her şey» de üzerinBizim futbol oynıyamadığımı» de tartışılmaya değer ashndamuhakkaktır. Bn inanç artık Millet ve insanhk yararına «şeyyerli yabancı herkeste belirmişler» de var, bunlara karşı olantir. Bir kere kulüpler arasındalan da ki yerli maçlarda hiçbir kalite kalmadı. Bu yüzden de hiçbir Bui demokrasi iistüne düşünistikrar yoktur. Onun için Toto ce paralamaya sevk eden olay, oyuna, büyük kazsnçlar wglaeski Başkan Eısenhover'in «Vietmaktadır. nama ben olsam atom bombasını Bunun sebepleri vardır: Birinsallardun» yolundakı demeçlecisi bizde kollektivite kabiliyetl rıdır azdır. Tek başına iş görür, birEski Başkan, lllınoıs'den adaylesince kör dSgüşü ederiz. Bulığını koyan kardeşı Edgar'ın nun da temelini tarihte aramak kampanyasma katılmakta oldugerekir. Futbol, bir kollektif ğu için, Johnson yonetımını yeoyundur. îani takım oyunudur. rerlerken bu sozlerı sarfedıyor; Bizim takımlarımız igs daha zi«Eğer atom kullanılsa »avaş çayade tek tük «yıldız» lara dajabuk biterdi» dıyor... nır. Politikamızda olduğu gibi» Sözü uzattık tekrar edelim: SÜVEYŞ Biz futbol oynamasını bilmeyiz: ama, asıl lenası futbol seySunday Tımes'da geçen haftaretmesini de bilmeyiı. Tıllar larda Suveyş harekâtıyla ılglh var ki ben, stadynma gitmiyobir ınceleme serısı yayınlandı. rum; çünkü, herhangi bir iddiHatırlanacağı gıbı 1956 da Sü alı oyunda tarafların seyircileri veyş'i Nâsır'ın mıllileştırmesı ağıza abnmıyacak küfürler ediYIL SONU ÇEKİLİŞİNDE uzerine, tngiltere ve Fransa tayorlar, Kime? Hakeme, oyunrafmdan yapılan çıkartmayı, A culara, seyircilere, rastgele önümerika durdurmuştu. ne ve aklına gelene! O zamankı Ingılız Dışişleri Hele mühim maçlar; bir bfl > Bu çekilişte Bakanı Selwyn Llyods'a, kanser yük terbiyesizlik kampı haline yatağındakı Amerikah Bakan geliyor. Bundan en terbiyeli ı « • YARIM Dulles, kızgın ve sıtemh sorumazbut adamlar dahi kendileri| ni kurtaramıyorlar.. ben, böyleyor. lerinin maçtan sonraki reaksi «Bu harekâtı neden ıkı ay son yonlarını gSrürüm de, oyuntt ^ ra yapmadınız. önümüzdeki ay seyrederken ne hale geldiğini obiıde seçimler varken, Ameriradan anlanm hülâsa, futbola kan halkımn idaremizi barışçı seyretmesini de bilmiyoraz. Stattanıması için sizi dnrdurmaya lanmız; bu yüzden çoluk çocumecbnrduk. Halbuki iki ay daha ğun gidemiyeceği, hele kadın Liralık İkramiye dağıtılacaktır; sabretseydiniz» seyircilerin asla götürülemij eceHadı £ısenhower ıhtıyar, Dul ği bir yer haline gelmıştir. Bules da hasta dıyelım. Ancak ornu benim gibi ömriinü bu ideale vermiş bir adamın itiraf etnekler bu kadar değilkı. roesi çok hazindir; ama bu, böyiki kişiye ledir. JOHNSON Bu gayrimeden! gelişmenin Her birl 100.000 Ura deferinde Başkan Johnson'un, Goldwabizde yerleşmiş fena bir çesidi ter'i yenmek için «Banş Meleği» NİŞANTAŞI'nda tam konforlu de sahaya şişe atmaktır. Maçrolune çıktığım, «Uerşeye evet; lardan sonra oralarda küfe küsavaşa hayır» dedığım hangımız fe şise toplanır.. unuttuk? Şişeyi neden atar?. Tabiî biriGerıde bıraktığımız günlerde nin kafasını yarmak için. Bu, bir Amerika, Vietnam'dakı askerden suçtur. Câniyane bir suçtur. Bir kişiye 5 0 . 0 0 0 Bir kişiye • 2 5 . 0 0 0 Çünkü, şişe, insanın fens bir yeannmış bolgenın bombarrtımanırine gelir ve hele kırılırsa, inna ara verdı. Bu da seçım ıçın Ayrıca*358 kişiye çeşitli para ikramiyeleri sanı öldürebilir. Bu neticeyi vetabü... Johnson yonetımı, barışrebilecek bir hareketin «iddetl» çı arzularını ısbat etme çabasmcezalandırılması lâzımdır. da. Butçede savaş ıçın ayrılan Geçen hafta Beşiktaş Ajaı masraflardaki artış asıl niyeti maçında bir polis komiseri, saortaya koyuyor haya atılan böyle bir sişe ile Halk banş ısüyeni tutuyor. agır şekilde yaralanmıştır. BuSavaşı çabuk bıtırmek ıçın anun üzerine herkes buna bir çâtom tavsıye edenı tutar gorure bulma yoluna girmiştir. Bünüyor; fakat ortada «doğru» otün bu çâreler ya bulunamıyalan; yani cbarış» yok. cak, yâ tatbik edilmiyecek ve şişe atımı devam edecektir. ÇünPekı ama. butün bu ışler için, kü, biz, statlarda maç seyretmeoy içîn demokrasinin kurban sini bilmeyiz. Bunu öğretmez, edilmesi niyedırî zorla, ceza ile ögretmezsek bizde spor ölür. Bu stad terbiyesızliği ve suçlarının, Recep Peker merhumun, C.H.P. Genel Sekreterliçi zamanındanberi önüne geçilme çareleri düsünülraüştür; fakat hâlâ bulunamamıstır. Zira, ileri sürülen ciddî ve tesirli tedbirleri tatbik etmezler. Çünkü, ya tatbik edecekler de bunun hastasıdır, yahut hastalar, nüfuzlu a damlardır.. üstelik spor ve sporcu bizde himaye görür. Bu, bir himaye değildir. tltimastır, hattâ şımartmaktır. Sporun bu hale gelişinde başmes'ul, HükuYILSONU ÇEK1UŞINDE mettir. Çünkü; sponi devlet idare eder. Ve bunu kat'î şekilde iddia edebilirim: tdman Cemiyetleri tttifakı denilen spornn serbest federasyonlarla, yani bizzat sporcular tarafından idaresi zamanında boyle hadiseler aslâ vukubulmazdı. Teskilât parasız ve vasıtasızdı; fakat disiplin vardı. Hera de çok ciddî bir disiplin. ts devlete geçtikten sonra bu saha âsa>isi ve emniyeti dâvası yavas yavas büyüdü. Bugün; yüz kızartıcı t e endişe verici bir hal aldı. Bu nun sebepleri basittir: Bir şise atan yakalanıp ciddî sekilde cezalanmıs ve bu halka duyurulSON PARA mus defildir. Böyle hareketlerin IYATIRMA GÜNIİ vukua gelmesine bir aralık ku1.00 lüp taraftan, vanı gazete \e va200 500 zarlann da tesiri olmussa da bu3.000 100 T gün artık basın bu harekftleritı tam karsısına geçmistir. Yapacalt pora ikramiyeleri Ekim şey, sahaya polis yı&mak deŞildir. Sapacak sey, spor szhalarında seyirciler tarafından spor müsabakası yüzünden çıkan hâdileri ve suçlnları ciddi ve .iesin şekilde cezalandırmaktır. Meselâ Sunanistanda sahava si^e atana altı ay hapis cezası verirler ve bu ceza tecile tâbı degildir. D MİLYON ««•100.000 Sayın Doktor ve Eczacıların Dikkatine: Yeni bir parti! Baycillin (BAYERI Bunun gibi sahada patırtı çıkaranlan hemen dısarı almak ve buna mâni olanlan o sucu yapanlardan daha ağır cezalara çarptırmak lâzımdır; çünkü taraflar kendi adamlarını ele vermez ve ele geçenlerin tutulmasına mâni olurlar. Bunlar, polise %e hükumete karsı gelirler. Bunun da her yerde cezası ısırdır. Ondan sonra, siseli içkileri. ancak sahadan uzak büfelerde icirmelidir. Bu kararın da tatbiki zor olacaktır. Çünkü, saha sahipleri büfecileri himaye ederler. Avrupada hakeme, oyuucuya tecavüz edılen saha, boykot edilir, bizde kimin mahna boykot koyacaksınız? îanı bu sahaya şise atmak vahsetinin önüne ?eçemezse; yazıklar olsun o Hükumete, o teskilâta ve o cemiyete. Bir soru, politikacı ve toplumculara : Acaba yeni Anayasa mı bu avaralıklara müsaade ediyor? Tani, bunları sıkı müeyyidelerle cezalandırmava Anayasamız nu mânidir?. »oruyorum. B. FELEK GRUnDIG C İ H A N K O M . ORT. Sultanhamam, Katırcıoğlu han kat 5 İstanbu! Hânoüık: Ö3İ&/U365 piyasaya arzediimiştir. :•: İmal Yeri : :•: Birleşik Alman ilaç Fabnkaları T.Ltd.Şti. X Topkapı / Istanbul •Â*XWX<'X'XXX'XX'X*X'X*XvXXvX*: Semisentetik Oral Penicillin 12 Lake Tablet : S Ş Literatür ve nümune için : ; ; X: Birleşik Alman İlâç Fabnkaları T Ltd Ştt. ••• ::' . « bürosu Saadei Hanı Fındıkh / istanbul ••• ::: :x¥:«X'X%:::x:x%:::x:::ww^^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle