14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
YUR II Mayıs 1961 Gloucester Dük'ü Aksu'da 124 öğrenci yemekten zehirlendi Sinop'ta Mr wm\ı\ şehit Mfen Amerikalı erterie Ngili tahkikat Siaop, II (Husus) Dün Amerikalı erlerl» Türk erlert araıında cerayan »d«n T* bir crimizin şehit düsmesi, diğer bir trimlzin de yaralanmasiyl* sonuçlanan müessıf. htdlsenln akisleri bütün şidde. tiyle devam etmektedir. Bugün hldİMnin tahkikatını yürutmek üzere blri Amerikalı bir albay riyasetinde, diğari bir Türk albay ile yüzbasılardan mürekkep iki ayrı heyet »ehrimize gelmişlcr ve askert yönden olaya elkoymuşlar, Sinop Savcısmdan tahkikat evrakını teslim almışlardır. Diğer taraftan Amerikalı erlerin sılâhla tecavüzü sırasında yaralan mış olan erimizin sihhi vaaiyetinin normale doğru gittiği büdirilmektedir. Antalya, 16 (Telefonla) Aksu öğr«tm*n Okulu öğrencilerinden 124 kisi, yedikleri yemekten zehir. lenmişlerdir. öğrencller tadavi altına alınmiflardır. Kız öğrencilere tecavüz eden ilkokul öğretmeni, Sivas, 18 (Telefonla) Amasyanın Ziyapaşa ilkokulu oğretmenle. rinden R. E. kendi sınıfındaki 9 ilâ 10 yaşları arasında bulunan kız öğrencilerine tecavüze yeltendıği ihbar edilmiştir. Yapılan tahkikattan sonra R. E. nin suçu tabit gorülerek tevkif edilmiştir. Ceza Y.T.P. kadrolarında tasfiye yapılmıyacağını israrla beSiriiyor Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in son ıhtarını mütaakıp partılerin murakabe raekanizmalarını çahştıracaklarını, Istanbul teşküâtları ile temas ederek öğrenmiş ve bildırmiştik. Yeni Türkiye Partisi Genel Merkezinden aldığımız bir mektupta, partı bünyesinde yapılacak tasfiye keyfıvetinin ancak Adalet Partisine aıt olabileceği bıldirilmektedır. Yine bihndığı gibi Gürsel'in son ihtarını mıitaakıp partiler bünyele rıne sızabılecek geri ve kara düşünceli şahısları tasfiye etmenin bir memleket borcu olduğunu muh telif sozcüleri vasıtasiyle ıleri sürmekten gerı kalmamışlardı. Y.T.P. Genel Sekreterllfinden aldıfımız mektnp aynen söyledir : «Muhterem gazetenizin 16 mayıs 1961 gün ve 13212 sayıh nüshasının, birinci «ayfa, 567 nci sütunlarında (A.P. ve Y.T.P. Bünyelerinde Temizlik Yapmaya Kararh) şeklindeki haberinizin Yeni Türkiye Parti«i'ne taalluk eden kısmı tamamen asılsızdır. Muhterem gazetenizce parti bünyesinde yapılacağı bildiri len tasfiye keyfıyeti, Adalet Partisi'nin son teblığinde bildırdiği, bün yelerinde yapacak oldukları tasfiyeye aittir. Keyfiyetin «ynı sayfada, »ynı puntolarla tashihini rica ederiz.» Devlet TiyatrosHnun 27 Mayıs için hazırlıkları Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) 15 mayıı tarihinde perdelerini kapatan Devlet Tiyatrosu, bu yıhn başarılı temsillerini 27 mayıı münasebetiyle dâvetiyeîi olarak üç gün içln tekrar »ahneye koyacaktır. Sadece üç gün için verilecek temsiller ve tiyatroları söyledir: Hacıyatmaz: Küçük Tiyatro îkiz Kardeşim David: Üçüncü Tiyatro Çardaı Fürstin: Üçflncü Tiyatro (Operet) Ayrı Dünyalar: Oda Tiyatrosu Hayvanat Bahçetl: Oda Tiyatrosu Midaı'ın Kulaklan: Yenl Sahne Atatürk Oratoryası: Büyük Ti yatro Köroğlu: Büyük Tiyatro. «Köroğlu» eseri, müteakıben doğu ve güney doğu Anadolu illerınden 12 linde oynanacak ve müteakıben îrmlr Fuannda lahntye kontcaktır. TÜRKİYEDE İLK DEFA PEYNİRLİ (Baa tarafı I taei iahifede) |UB«X için çok tesekkür •dtrim. OflrMİ: Bu davett kabul etmekle minncttar bıraktınıı. Dflk, yemekten »onra Ingiltere Baştaralı 1 inci Mhüede Büyükelçiligine giderek burada bir müddtt i»tir»hat etmiş ve 15.30 da teklediginl, fakat »onradan zabıthuiUfl uçağı ile îrtanbula hareket ları deglıtirdigini ilerl lürdü. Ve «Bereket versin tiplye aldı getirdi •tmlatlr. kapıya» tekerlemesini kullanarak, Mşeı'in IHİIlri ihtilâl sayesinde gerçeklerin orta. Oloucester Dük v e Düşesi dün ya çıktığını imâ etti. tabah ıaat 9 d* Kıraliyet yatı BriZabıtlarda tahrifat yaptığı iddia tannia ile Çanakkaleden şehrimize edilmiş olan Sıtkı Yırcalı, bu ithagelmişlerdir. Saat 9.30 da Dolmabahçeye çı. mı reddettikten sonra dedi ki: kan Dük ve Düses Vali Tulga ve « 8 1 0 ay hapsedilmek bazı eşi, mülkl ve askeri erkân tarafın arkadaşlanmızı perişan etmiştir. dan merasimle karşılanmış, daha Geçen celsedeki halimizi gördünüz. gonra beraberinde Vali Tulga ol Bizim bu teklife ıtırazımız, Anayaduğu halde Yeşilköy Hava Alanı. sa aykırılığmdan dolayı degil, fa. na gelen Dük buradan Başkan kat politik anlavışımız bakımınGürsel ile gorüşmek üzere Anka dandı Bu kanunun memleketin uraya hareket etmiştir. mumî' gidişı zavıyesınden faydah Böyle Düşes ise Jale Tulga ile birlikte olmadıftı kanaatinde idik. sabah Ingiliz kız ve erkek okulla. bir komı^yon kurulabilir, nitekim rını, Olgunlaşma Enstıtüsunü, oğ dünyanın birçok memleketlerinde leden sonra Kariye Camii ile Ka. de kurulmuştur. Benim itirazım. pahçarşıyı gezmiştir. komisyona verilen Anayasa dışı etkiler dolayısiyle idi. Komisyonda. burada bahsedilen sözleri söy ledim. Esasen bu zabıtlarm değiştirilmesine imkân yoktur. Bir nok(Üçüncü aahifeden de\am) ta mühimdir, madem ki Anayasayı letler ıçin bir örnek teşkıl etti. dejiştirmeğe Meclıs olarak yetki1882 ve 1886 yılları ıçinde Bırleşık miz vardır, artık kanunlaşan bir aykırıhk Amerıka, Ingiltere, Almanya, Rus teklif için Anayasaya ya, Fransa, Italya, Avusturya • Ma hukukan bahis konusu olamaz. caristan devletlerı Kore iîe kendi Ancak antidemokratik olusundan hesaplarına çok elverışlj bir takım bahsedilebilir.» andlas;:nalar imzaladılar. Söz alanEsat Budakoğlu, Men. 1884 yılı aralık ayınm dörduncü deresin Mecliste bu kanunu çıkartgecesi, Korenin baskenti Seul şeh tırmak için kulis faaliyetınde burınde bır zıyafet sırasında, Kıra lunduftunu ifade eden bir konuşlın sarayı tutuşturuldu. Suıkast ma yaptı. Bu açıklamadan sonra Kirazoğluna 15 cılar saraya girerek Kore Dışışle Başol, tbrahim milletvekili tarafından ri Bakanını dldurdüler. Suıkast muhalif cıların basında bulunan Japon as «oylamanın açık olarak yapılması» keri heyeti başkanınm emrıyle için verilmiş olan önergenin ne sordu. Kıral tevkif olundu. Japon düşma den dikkate alınmadığını nı say.lan 11 Bakan yakalanarak Kirazoğlu, böyle bir takrırin kenıdam olundu. J^pon dostu yeni bir disine verilmedığini söylüyordu. kabine kuruldu. Ama bu kabme Okunan Meclis zabıtlarında, Turuzun ömürlü olmadı. Üç gün son han Feyzioğlunun. «Reylerinizin ra Çinıiler, karşı bir hareketle bu nasıl verildiğıni Turk milletinin kabineyi devirdiler. Çinlilerle Ja bilmesı için kanun teklifinin açık ponlar arasında bir savasm pat oya konmasını istiyen bir takriri lamasma ramak kaldı. Ama Çin veriyorum.» dediğme daır bir ibalıler, daha elverişh durumda bu re buiunduğundan Başol uzun bir lunduklan için, Japonlar çekil süre bu takririn nasıl ortadan kay mek zorunda kaldilar. Japonya ile boîduğunu araştırdı vç sanıklann Çm arasında ımzalanan Tiyançin kanunu gürultuve getirerek çıkarandlaşması gereğince, iki taraf da dıklarını söyledı. Koreyi işgal etmekten vazgeçtigiöğleden sonraki oturumda, Sani ilân ediyordu. lâhiyet Kanununu takibe n D. P. Tiyançin andlaşmasından 10 yıl Meclis Grupunun yaptığı olağansonra Korede büyük bir ayaklan üstü gizli toplantıya ait zabıtlar cna oldu. Ayaklanmanın başında, açıklandı. 27 Nisan 1960 günü ya. Korede Hıristiyanlığı yaymağa ça pılan bu toplantıda iki defa kürlısan misyonerlere karşı kurulmuş, süye gelen Adnan Menderes. mutamamiyle dini bir mahiyet tası halefet lideri Ismet Inönüye ağır yan Ton Hak partisi bulunuyor bir şekilde hücum ederek, «Paşa du. Çin hükümeti, ayaklanmayı blöf yapıyor. Böyle düğun evine bastırmak için Koreye aaker gön gider gibî ihtilâl olmaz. Bu kaderdi ve Tiytnçin andlaşması ge nun memleketi n »iyast hayatmd» reğince, durumu önceden Japon bir dönüm noktasıdır. tnönü vic yaya bildirdi. danlarınız üzerinde tesir icra edl/^ıonyı, öncvltri, Çlnin bu dav yor. Bizi ekarte ederek memlekeran.şına ıeı çıkarmadı. Ama lon tin üzerine oturmak istiyor. Bu kaaykırı degildlr. raları, bunu Tiyançin andlasmtsı nun Anayaıaya nı aykırı tayarak Çine tavaş açtı. Anayasayı ihlil ettlğini gösteren 1894 1890 Çin Japon tavatı, doj olursa kendimi astırmağa hazınm» rudan dogruya Kore için yapılmıt demlfti. bir iavastı. Çinlilerin Kor« üzeBundan sonrm »anıklar birblrlt. rindeki bütün haklarından vazgeç rlni «yalancılık» ile ithama başlacneleriyle tona eren bu aavasta Ja dılar. Bu hareketler tanıkların arponlar, raklpsiz olarak Korede e tık kendi durumlarım kurtannak ğemenliklerini kurdular. yoluna gitmeleri karşısında geri Ama çok geçmeden Kore halkı, kalanların telâşa düstüklerini orbaşlannda Kırallçe Min olmak ü taya koyuyordu. önce ömer özen, zere, Japonlara karçı ayaklandı. Kemal özçobanın yala iöylediği. n Japonlar Kore halkının bu b>( ni ileri lürdü. özçoban l»e, cŞlmkaldınfim baıtırmak içln, tkıl ve diki kanaatim bu kanunun Anayahayale gelmiyen fiddet tedbirle »aya aykırı olduğudur. Fakat Inörine bas vurdular. 1895 yılı ekim nü blle ekseriyet tarafından kabul ayının 8 inde, doğrudan doğruya edilen kanunlann Anayasaya aykı Japon sefirinin emrinde bulunan rılığının artık münakaşa edilemibir askerî birlik, saray muhafızlayeceğini ifade etmişti. Bunu înörını öldürerek, saraya girdi, Kıranünün kendi agzından duydum.» liçe Min'in yatak odasının kapısı kınlarak, kendisi dısarı çıkarıldı, dedi. Tahkikat Encümeninin gizli raporu Yassıadada okundu na almması, yalan haberlerı ağır ceza müeyyideleri altına almak, seçim zamanında silâh bulundu. ranları ağır fcekilde cezalandırmak, sabıkalı eşhasın seçim zamanında sandık başmda bulunmamaları v rey kullanılmadan beş gün once silâhların teslimı. Meclis ıçtüzüğündeki inzibati cezaların ağırlaştırılması, devlet kuvvetleri aleyhinde işlenmis eürümlerin yeni esaslara bağlanması, üniversitede talebeyi kışkırtanların şiddetle cezalandırılmafi, profesor ve talebelerin siyasetle uğrasmamaları, C H P. nin muhplefetı bugünkü gibi devam eder=e her turlü kazaî, tesrıi ve icraî tedbırlervn almması. Kirişçioğlu bu sonuçların kademeli tedbirler olduğunu, yalan ha berler ve gayretlerın partizanca gayretlerle yapıldıgını soyledı. Başsavcı Egeselın sorusu uzerine, Ahmet Hamdî Sançîir ve Nusret Kirişçioğlu. komisyona davet edilen şahitlere çok ıyi muamele edildiğini iddia edınce salonda gulüşmeler oldu. Sıra «Cumhurbaşkanının sorumlulugu» bolümune gelmıştı Burada Başkan, Refık Koraltanın hâtıra deftennden bır pasajı okuttu. Koraltanın Bayar'ı, şıddet taraftarlığı ile ıtham eden bu notun • da: «Cumhurbaşkanı, fiâlâ ıtıdal taraftarı değil. Tarafsul.ğını n.uhafaza edemıyor. Zafer ve Havadıs gazetelerinın neşrıyatını duha da şıddetlendırmesııu ıstıyor» dı • yordu. Başkan Bayar'a nıtaben: «Dınledınız.. Bunları sizın en yakın arkadaşınız. Kurucu arkactaşınız.. ün yıl Meclis Başkanhğında tuttuğunuz ve durumu tehükeye duştuğu zaman gayret gostealığınız kışı soyluyor. Elbette onemlı sayılmak gerekır» deaı. Bayar uzulmuş, ve şaşırmıştı. Ağır ağır sanık mikıofonu başına geıiı ve: «Bu pasajı ben de gormek ısterım» dedi. Koraltanın nendısı hakkında boyie bir şey yazacağına ıhtımal vermiyordu. Not aefterını ıyıce tet kık etti ve Koraltanın el yazısını tanıdıktan sonra ıevamla «Kendısıyle arkadaşlığımız, Mesrutıye tın başında başlar. Ben, muhtprem arkadaşımla burada münakaşa ve ıhtilâfa duşmek ıstemem. Valnız anladıkları, yanlış bir intiba üzerinde durduklarım soylemek ısterım. Boyle bır şey varıt değildır. Zannederim kendısı de aynı kanaattedir. Soyhyeceğım başka bir şey yok» dedi. Koraltan, sapsarı bir yüzle ve ürkek urkek Bayarın yanına geldı. Not defterindekı yazının, kendi el yazısı olduğunu kabul etti ve lâfı dolâmbaçlı yollara sokarak, partilerarası gerginliğin gıderilmesi için yaptığı gayretlerı anlatmaya başladı. Başkan, »adede gelmesini ihtar •dince de, o günkü kanaatinin bu merkezde olduğunu, bunu, mahremi esrarı olan not defterıne geçirdiğini, Bayarı, ağabey olarak kabul ettiğini ıbyledı. Kararnamenın okunmasına d«vam edildi. Kararnamede Cel&l Ba yann, 9. P. ışaretli bastonu elinden düşurmediğinden temasia, bu hareketın, onun zihniyetmden ileri geldiği belirtiliyordu Bu konuda Celâl Bayar, «Bunun böyle yük •ek mânalar ifade edecegi aklıma gelmemişti» dedi. Sanık Refik Koraltanın hâtıra defterindeki notlara göre, Ahmet Emin Yalman'ın, cezasının infazı işi ile de Celâl Bayar bizzat meş | gul olmuş ve bu konvıda Adnan Menderesi de hazırlamıştı. Kararname, Ethem Menderesin de hâtıra defterinden pasajlar almıştı. Bu notlara göre, Celâl Ba • yar, 14.11.1957 günlerinde bir akşam Ağaoğlu, Ergin, Erkmenin bulunduğu bir 7İvafette ve vıne E • ° > H "1 F < günlerindeki bir ziyafette: «îcap ederse, Ismei Pa«a •. sfnpa>.ı t.otürmekte tereddüt etmem... îcap ederse, memleketi diktatorlükle idare edeceğiz...» şekl'nde konuşmalar yapmıştı. Bu konuda Celâl Bayar «Buraya icap ederse diye şart konmuş» deyince sanıklar arasında gülüşmeler başladı. Bu ko nu, Ethem Menderese sorulduğunda, Ethem Menderes, hu sozleri doğrular mahiyette olarak «Duyduğumu yazmışım cfendim» cevabını verdi. Başkan Ba«ol da Ethem Menderes'in kemii iç âleminde doğru bir insan olduğunu söyledi. Hayrettin Erkmen. bu hususta bildiklerini söyledikten sonra gayet sinirll bir şekilde mikrofon ba şına gelen Samet Ağaoğlu, Ethem Menderesi, seviyesizlikle itham eden şu konuşmayı yaptı: «Bir gece gerçekten buluştuk. Bir gece, gerçekten bir sofrada toplandık. Sayın Bayar, q zaman, bu ıhtilâtlar, bir diktatörlük doğurabilir ama, diktatörlük gelirse yazık o lur» şeklinde konuştu. Bunlnr nasıl olur da Ethem Menderesin hâtıra defterine girer, nasıl yazabilir, bunlan. Zaten, bir çok arkadaşler, bu hâtıra defterleri yüzünden itham edlliyor. Zaten Ethem Menderes'in kaleminden ancak böyle seyler çıkabilir. Başkan: Niçin niçin? Ethem Men deres'in kaleminden niçin böyle seyler çıkarmış? Ağaoğlu Muhterem başkanım, çünkü anlamıyor konuşulanlan. Bir sofrada yapılan sohbetin seviyesint çıkamıyor maalesef.. Daha sonra Ahmet Emin Yalman' ın cezasının hastahanede infazının istenmesi ile ilgili kısımda Bayar, Ahmet Emin Yalman'ın ne hapishaneye girmesine ne de affına taraftar olmadığma infazı için veya infaza mâni olmak için bir |ey söy lemediğini ifade ile, «Ahmet Emin Yalman aahsıma karşı bir şey yapsaydı, affedeceklerin başında gelir dim» dedi ve olayın o zamanki Adliye Bakanı Celâl Yardımcının daha iyi hatırhyacağını ve Yardımcının daima doğruyu söylediğini belirtti. Bundan lonra duruşraa pazarteai gününe bırakıldı. Günün konuları bastaratı ı ıncı sabifede merikalı müşavırı Whıttaker olduğu halde Cumhurbaşkanlığı Sarayının toplantı salonun» inmiş ve bir basın konferansı tertiplemistır. Toplantı salonunda, kendi istekleriyle teslim olan diğer 9 bakan, Çang Myon'u beklemekteydı. îhtilâl Komitesı Başkanı Tümgeneral Çang Doyun ve hukümet dar besı harekâtında onemlı rol oynuyan 2 albayın huzurunda Çang Myon hukumetını feshetmeden önce Örfı îdaıe ılânını da tasvıp etnııştır. Çang Myon, kan dokulmesını onlemek maksadıyle ıstıfaya karar verdıklerını soylemış, yeni hukumetın anayasa usullerine uygun olarak kurulacağını ve komunızme karşı şiddetle karşı koyacağı ümidını ızhar etmiştir. Basın toplantısından ıkı saat sonra Cumhurbaşkanı radyoyla yayın lanan bır konuşmasında, «Buhranın tee.>sufe şayan fakat kaçınılmaz» olduğunu ifade etmış, Çang Myon hukumetmın uyeierı kendi ısteklerı ile ıstıfa ettıklerıne gore, yetkılerın bundan boyle îhtilâl Komitesıne devredılmis olduğunu belirtmıştır Yun Bo Sun son olarak, «Sılâhlı Kuvvetlerımızın gırısmiş oldukları vatanperverane hareketi tamamen desleklıyorum» demıştır. Çang Doyun nihayet İhtilâl Komıtesınm şu programını yayınlamış tır : 1 Komunızm aleyhtarlığı 2 Bırleşmış Mılletler Anayasası ve mılletlerarası bütun taahhutlere baglıhk ve Birleşık Amerıka ile dostluk bağlarının takviyesi 3 Ahlâkı çoküntünün tasfıyeıi 4 Memlekette birhğin yenıden kurulması 5 Mumkun olan en kısa zamanda memleketin ıdaresimn «yeni ve liyakatlı» pohtikacılara teslim elme1;! 6 Hayat sartlarının ıslâhı. kazandılar Bulgar balıkçıları tevkif edildiler Rumehfenen açıklarında sahıl j olunan kaptan Aleksanof Andonof muhafaza motörlerimiz tarafından ile tayfaları Şitelyan Yorgief, Kiyakalanan Bulgar motörunün kap ro Antanatof, Panayet Mihalitof, tanı ile 9 tayfası dün Sarıyer ad Dimıtri Stefanof, Nikola Nedelçef, liyesine sevkedilmişler ve ilk sor Bahar Mihalitof, Yanı Margaritof eulanndan sonra "tevkif olunmuş i ve Leonit Dimitrif «Balık kaçır' mak» suçu ile tevkif edilerek ceza lardır. Siyasi polıs yaptığı ınceleme so evine gonderilmışlerdir. Bu arada balıkçı motörü ile için nucunda Bulgar motöru ile gelen v e nezaret altında bulunan 10 Bul; deki balıklara da <1 konulmuştur. » gar demzcisının, siyasi bir maköte yandan îstanbuldaki Bulgar satla vurdumuza geldiklerme dair Baskonsoloslugu, Bulgar denızcileriyle ilgilerımış ve ilgili makambir delil ele geçırememıştır. Bunun uzerıne kara sularımıza ı lardan bilgi talebinde bulunmuşgirerek balık avladıkları t»sbit tur. MBK nin Anayasa tadilâtı açıklandı vunma Bakanları vasıtasiyle yü J rüteceği, Genel Kurmay Başkanının Başbakana bağlı olması ve Başbakanm teklifi üzerine Cumhurbaşkanmca seçilip atanacağ:» kayıtları ile değiştirilerek kabul edilmiştir. 111 inci maddede «yüksek savunma kurulu» tâbiri «millî güvenlik kurulu» olarak değiştiriVmiş ve bu kurula kanunla gösterilen bakanlar ve genel kurmay baş kanından başh« kuvvet temsilcilerinin rie katılacağı belirtilmiştir. Üniveraitelerle ilgili 120 nci madde, üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarının pa.rtilerin ge nel merkeıleri dışında yönetim görevi alamıyacakları kaydı ile kabul edilmiştir. Hâkimlik meslegi ile ilgill 134 üncü maddeye «askert hâkimlerin yaş hjaddi kanunla belli «dilir» kavdı ilâve edilmiştir. Anayasa X 7 kadar bltirilecek Ankara, 18 (CumhuriyetTeleks) Gerek Milll Birlik Komitesi, gerck Temsücller Mecllsi, Anaya sa ve seçim kanunu taıanlanm 27 Mayısta bitirmek kararındadırlar. Bu suretle, mer'J Kurucu Meclis anayasasınm âmil hükmü yerinc getirilmil olacak ve 15 günlük temdit süresine ihtiyaç hasıl plmı yacaktır. Bastarafı 1 ınei sahifede kanaatlerıni açıklamaya zorlanamaz. Kımse. dıni ınanç ve kanaatlerinden dolavı kınanamaz.» Şeklinde değiştirilmiştir. Toprak mülkiyeti ile ilgili 37 nci maddeye: «Devlet, arsa mülkiyetinin toplum yaranna aykır! olarak kullanılmasmı önlevici tedbirleri alır» fıkrası eklenTniştir. Mal hildirimi ile ilgili 59 uncu madde: «Yasama ve yürütme organların da görev alanlar, bundan istisna edilemez» kaydı ilâve edilmiştir. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma ve silâhlı kuvvet kullanılmasına izin verme ile ilgili 65 ve 66 nci maddeler bazı boslukların giderilmesi suretiyle kabul edilmiştir. 88 inci maddeye hâkimlerin de askerler gibi mesleklerinden çekilmedikçe aday olamıyacakları ve seçilemiyecekleri kaydı ilâve edilmiştir. 70 inci madde de Cumhurlyet Senatosunda Cumhurbaşkanınca se çilecek üyelerin mlktarı 18 olarak değiştirilmiştir. 80 inci maddede Meclis çalısmalarına özürsüz ve izinsiz katıl Bastnr.ıfı I ıncı «.ahıffde mıyanların üyeliğinln düşmesi haTurk gençligı adına şu beyanatı li «aralıksız bir ay» yerine «yılda bir ay» olarak kabul edilmiştlr. vermiştır: Seksen altıncı onaddede de T. «19 Mayıs 1919 da Atatürk Samtuna çıkmış ve tarihin akışını dur B.M.M. toplantı yeter sayısı, Temdurarak bu memleketi korkunç bir silciler Meclisinde kabul edildigi felâketten. çöküntü ve istil* âfe gibi, «her iki meclis üye tam sayıtinden kurtararak zaferlere eri'jtır sı toplamının salt çoğunluğudur.» mıştır Her sene 19 Mayısın feyizli şeklinde kabul edilmiştir. bir başlanaıç olduğunu hatırlıvor Genel seçimlerde geçld Bave onun savesınde bugün müsta kanlar Kurulu kurulması ile llglll kil bir devlet halinde yarışabıle 109 uncu madde, normal olarak cegimizi düiünüyoruz. Bu sene me yapılacak genel seçimlerde m*vsut şartlar vf derin bir bahtiyar cut Bakanlar Kurulunun dejişmelık içinde 19 Mayıs yıldonumunü ylp yalnız Içisleri ve Adalet Baldrak etmekt^yiz, Gazel gunümükanlarının bağımsızlardan tâyini, IÜ yurtdaşlara, genç arkadaşlarıMeclısin Bakanlar Kurulunun gümıza candan kutlarız. Bu 19 Mayıslar vesileniyle büyük vazifeml ven oyu alacnaması neticesinde feshi dolayısıyle seçımlerin yenizi daha derinden hatırlıyoruz. , lenmesinde is», yine Içişleri ve AO günü ygratan, o günden başl.dalet Bakanlarının bağımsızlardan hyarak, ondan sonraklleri yaraolmak üzere geçici Bakanlar Kutan Büvük Atatürk'ün dâvalarına, rulundan teşkill kayıtları konula inkılâplanna her şev paha«ına sa^ maz bir imanla baSlı olduğumuıu rak kabul edilmiştlr. Başkumandanlık ve Oenel 19 Mayısta bir kere daha tekrar Kurmay Başkanlığı ile ilgili 110 ederiz 19 Mayıs bizim için daimş| o uncu madde «silâhU kuvvetlerin nun en umıtsiz günlerden bir n harbe hazırlanmasmdan T.B.M.M. mit vf havat fışkırabileceğini gös ne karşı Başbakanm sorumlu olt*ren olmez bir misal olarak ya ması ve Başbakanın bu görevi Ge nel Kurmay Başkanı ve Millî Sa» şayacaktır.» 19 Mayıs'ı millelçe naşe ile kutluyoruz Yunus Nadl Armağanı Bafiarmfı 5 Inei lirinl yağmaya bajlaması TC Anayaıayı çigniyen Tahkik Komisyonunu da kunıp bir avuç muhalefetl vt müntvvtri d» yoketcneyt kalkıamaaı üzırinc sabır tafi ç»tladı... I Gııeteler mlnalı bir tttkutla milleti isyana çagırdılar. Düfünen insanlar Îkinci bir Kuvayı Milllye ruhu kuvvetini bulmak lçin^ (Atatürk'ün Nutku) na »anldılar. Üniversite gençliği için için kaynamıya, kıpırdanmıya başladı. 28 Nllanda tstanbul Üntvcnitelerinde, 29 Nisanda Mülkiye ve Hukuk Fakültelerinde gençlik Atatürk emaneti Cmnhuriy«ti korumak için isyan etti. Bu asü ihtiHle Harbiye de katıldı. B I S K Üİ LERİ A ve D2 Vitaminleri ilâve edilmiştir.' Günün her saatinde yiyeceğiniz, toplantı ve çaylarınızda ikram edeceğiniz fev* kalâde leziz, besleyici bisküilerdir, ARI C E L L U R A GÖZlOK ÇEFÇEVRERÎ Bayan ve Baylar için, şık ve modern şekiüerde, bütün zevkleri karşılar. Gümüşlü vsya yaldızlı süsler modellerimize hususî bir caziba verir. P U N K T U R A GÖZLOK CAMLARI muhtelif biteme cinslerindB/ BİFOKALGÖZLÜKCAMlARti bilenmi; vs eritilmiş. yakın t niesafe kısmı i|e Tafsilâtlı malumat için müracaat: DeuUche Exportund lmporlgesellschaft KeinmechanıkOptık rabH, Berlın C 2, Sıhicklerstrasse 7 Deutsche IVnıokratısche Ropııblık hemen oracıkta, korıdorda »üngü ile vücudu delik deşik edildi. Ama, Kıraliçe henüz ölmemıştj. öldu sanılarak çıkarıldığı sarayın bahçesınde bir aralık kendine geldiği zaman, oğlunun sağ olup olmadığını «orunca, kıraliçenin hâlft yaşacnakta olduğunu anlıjan Japonlar, üzerine petrol dökmek suretiyle onu, diri diri yaktılar. Artık, Koreden tamamiyle elini eteğini çekmisti. Ama bu »efer de Rusya Koreye musallat olmustu. Bu yüzden Rusya ile Japonya arasında şiddetli bir mücadele başladı. Japonya Koreyi, Rusya da Mançurya'yı ellerine geçirmek için her çareye bas vurdular. Nihayet bu mücadele, silahlı bir ;atısmaya yol açtı. Böylece, biraz da Kore yüzünden, 1905 yılı Rus Japo n harbi doğdu. Harbde yenilen Ruıya, Japonyaya Kore üzerinde bir çok iktisadi, siyasl hak tanıdı. Rskiplerini birer birer ortadan kaldırdıktan «onra meydanı bo? bulan Japonya, 6 ıncı yıl içinde KoTeyi «himaye» »ine aldı. 5 yıl sonra da, yani 1910 yıhnda burasını tamamiyle kendi topraklarma katarak bir Japon valisinin idaresine verdi. Böylece dünyanın en büyük cnedeniyetlerinden birini kurmuı olan bu eski millet, gerçekten de cUnutulan bir millet» haline geldi. Kore yanmadası, tam 35 yıl Japon iSgaü altında kaldı. îkinci Dünya Savaşında yenilen Japonlar 1945 yıhnda, kayıtsız sartsız teslim olunca, ayni yılın ağustoıeylul ayları içinde Sovyet ordulaKuzeyden Kore topraklarma ayak basarken, Amerikahlar da havadan indirdikleri paraşütcü bir liklerle Korenin Güney kıyılarmı ellerine geçirdiler. Böylece Kore yanmadası. kısa bir zamanda Amerikan Sovyet işgali altma girdi. 33.6 43 üncü arz daireleri arasında bulunan Korenin 33 üncü arz dairesinden 38 inci arz dairesine kadar olan bölümü Amerikan işgal bölgesini; 38 inci arz dairesinden 43 üncü arz daireslne kadar olan bölümü de Sovy<st i*gal bölgesini teşkil etti. Sonraları, bilindiği üzere, Sovyet isgal bölgesinden Kuzey Kore devleti, Amerikan işgal bölgesinden de Güney Kore devleti doğdu. MUteakıben kararnamenin okunmasına dertm olundu. Sıra, ma. hut «15 ler» in hazırladığı mejhur rapora gelmisti. thtilâlden sonra, Kirisçioğlunun evinde bulunan ve şimdiye kadar açıklanmamıs olan bu raporun orijinali divan dosyalan arasından çıkartılarak kendisine gösterildi. Kirişçioğlu bunun kendi el yazısı olduğunu söyledi ve okunmasını istedi. Başkan, 285 sayfalık raporun okunmasma imkân olmadıjını ve raporun başın. dan 25 sayfasının da noksan bulunduğunu bildirdi ve «Son hâdiseler Başlık» diye ayrılan bölümü okuttu. Bu bölümde, «Son hft. diseler kendiliginden vukua gelmiş talebe hareketleri değil, tertiptir. Bu tertipleri bizzat C.H.P. liderleri hazırlamaktadır. Tertipçilerin gayesi seçimsiz iktidara gel. mektir. Bu bir ihtilâl hazırlığı ve darbei hükumet tesebbüsüdür. Esasen tnönü, şartlar tahakkuk edince, ihtilâl olacağını Meclis kürsüsünden ilân etmişti» denmekte ve «Bu hareketlerin kökünden hal ledilmesi için derhal teşebbüse geçilmesi» istenilmekteydi. Raporda, Inönünün ne yapacağı da gösterilmekte ve âdeta tehdit yollu muhalefet liderinin neler yapması icap ettiği bildirilmekte idi. Bu husug. lar arasında, «Bizim Radyo» nun .H.P. radyosu olmadığının il&nı ve hükumetin Amerikalılara kadın peşkes çekmediğinin açıklanması gibi garip şeyler de yer almıştı. Başkan Kirişçioğluna, yukanda belirtilen hususlann C.H.P. tarafından benimsenip benimsenmediği yolundaki kanaatini sordu. Gayet taskın hareketlerle ceraplar veren Kirişçioğlu, bunlann dedi. kodudan ibaret olmadığının yapılan tahkikatla ortaya çıktığını söylüyor ve Başkanın ikazlanna rağmen ısrar ediyordu. H E L İ O S İ N GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ yuzde 50 ve yuzde 75 absorpsyon ile H E L İ O S İ N TAHRİKTEN KORUMA GÖZLÜKLERİ yüzde 25 absorpsyon ile VEB RATHENOVVER OPT1SCHE VERKE RATHENOW Kuzey Kore devleti ile Güney Kore devleti arasmdaki savaş, daha dünün olayı olduğu için, burada sozünü etmiyeceğız. 220.800 kilometrelik toprağ», 3035 milyon kadar da nüfusu olan Kore yarımadasmın, aşağı yukarı % 57 si Kuzey Kore, <„ 43 ü de " Güney Kore devletinin elındedır. Ancak Koremn baskenti ile başlıca buyuk limanları ve buyuk şehırlerı Güheyde toplandığı ıçın, Günev Kore devletinin nufu'iü. Ku zey Kore devletinin nufusundan bir misli kada r fazladır. Ankara v e Istanbul olaylan için raporunda memleketin haynna ol. madığım bellrtmiş olan Kirişçioğluna Başkan, «Şimdl bunlann mem leketin haynna olmadıgı »Öylenebilir ml?» diye sorduğunda, Kirişçioglunun cevabı, «Muhterem Reis Bey, bir hareket »onunda ihtilâl yapılırsa, bu hareket için artık el. bette kötü idi denemez» diyordu. Komisyon Raportörünün âdeta bağırarak söylediği bu >6zler talonda mmltılara yol açtı Raporun bu kısmı «Eğer înönü bu vazifeyi yapmaktan kaçınırsa, teşriî v e icraî her türlü tedbirler alınacağı» şeklinde devam ediyor ve bu tedbırler şöyle sıralanıyordu: Millî Emniyeti takviye ile ya. lan haber yuvasmı bulmak ve bu zehirli yılanın başını ezmek. Bunun için de Milli Emniyet Teşkilâtına cezai yetkıler vermek. zabıtanın takvıyesı, yıkıcı neşrıyatı ta kip etmek için bir Hukuk Komisyonu kurulması, âmme müesseıelerinin daha sıkı bir kontrol altı Vasfi Rıza Zobu'nun vereceği tek temsil Bu mevsımin pçk rağbet bulan komedilerinden (Yufka Yüreklinın Bıri) Şehir Tiyatrosu sanatkârlan tarafından 21 mayıs 1961 pazar akşamı saat 21 de Beyoğlu Komedı Tiyatrosunda temsil edilecektır. Bır geceye mahsus olmak uzeıe oynanacak olan bu komedının gelıri meklı Sahne Sanatkârlan Yur du Cemıyetjne bırakılmaktadır Komediyi, Vasfi Rua Zobu sahneye koymuş olup başrolü de kendısi oynamaktadır. « Atatürk nutkunda (aahlta: 376): lEfendiler. Muhterem milletime şunu tavsiye •derlm ki: ılneıinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı «damlann kanındaki, vicdanındaki aslt cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden hlr an feragat etmesin) demektedir. Türk mll leti 1950 ve 1954 seçimlerinde bu 1 Samime Necib» Ekenar A. 3058 hesap numaralı borç »e dikkati gösteremedi; yanıldı, ve nedıyle Pangaltı Şubemizden istikraz ettiği parayı mukabil, bunun cezasım çok agır şekilde Beyoğlu: Hacımimi cnahallesi Hendek ve Hisaryanı tokağında eski: çekmiş oldu. Kendi çıkarlannı yurt Tazltesl 32, 34, 36 yeni: 7/1, 20.22, taj: 5, 7, 32 (kapı üzerindeki numaralar 5, 7 dir.) kapı 129 ada 11 parsel sayılı seneden kârgir iki ev mahal görme ve tarihe mal olma şarcfilen iVf bolüklu kârgir bir evin 1/2 hissesini Sandığımıza birinci ne değişen Demokratlar idaresi derecede ipotek etmış idi. Tapu kayıt suretmde, 129 ada 11 par telâş ve günahlariyle baş basa kıvranırken şanlı Türk Ordusu hükü»eı vc sel ve 50.00 M2. miktarındaki mezkur kârgir iki evin yarım hisse met darbesi yapmakla iç iavaşlarsı (iiıhallen iki bölüklü kârgir bir ev) Samime Necibe Ekener la kardeş kanı dökülmesini onleadına kayıth olduğu ve Sandığımıza birinci derecede ipotekli bu di. Suçlu gördüğü devlet ve hükülunduğu beyan edilmiştir. Muhammin raporuna göre, işbu gayri met adamlarım adaletin huzuruna menkulun umum mesahası 5000 M2. olup, bunun tamamı üzerinde çıkardı. Şimdi millet; ınjanlık vabodrum katından başka iki katlı çatı ve örtüsü ahşap iki bölüklü sıflarından mahrum, şerefli görevkârgir bir ev vardır. îşbu evin bodrum katında iki oda bir sofa lerini yağmacılığa çevirmiş, membir helâ bir odun kömürlük, birinci katında üç oda bir koridor leketi iktisadi, malî yönlerden ifbir mutfak bir helâ, lkinçJ katında üç oda bir sandık odası bir lâsa süruklemiş, günahkâr, faziletkoridor bir mutfak bir helâ vardır. Binada elektrik ve terkas te siz ve cahillerin kirli mazilerini sisati da mevcuttur. Borcun vadesinde ödenmemesinden dolayı iş oğrendikçe tiksmti duymakta ve bu gayirmenkulün 1/2 hissesi Sandığımızca 958/4318 numaralı bunlardan kurtularak aydınlığa, dosya ile ve açık arttıtrma suretiyle satışa çıkarılmıstır. îşbu gay docruluğa kavuşmanın tadmı ç> rimenkulün müzayedesine iştirlk etmek istiyen 2744. lira pey ak karmaktadır. çesi veya Sandıkça kabul edilecek banka teminat mektubu vermesi Millî Birlik inkılftptan sonra icap eder. Türk milletinin hürriyet ve istik2 Emine Hemdem İPVC. 181 haaap numaralı borç «enediy lâlini tehdit eden, iktisadî gelişle Fatih Şubemizden istikraz ettiği paraya mukabil, Fatih, Müf meyi kostekliyen, siyasi itibarmı tüali mahallesl Kadıçeşmesi sokağında eski: 29, yeni: 38 (kapı üze azaltan sebepleri inceleyip gereklı rindeki numairalar 38, 38/1 dlr.) kapı 2476 ada 7 parsel sayılı se tetdbirleri aldı. Anayasa tasarısı, neden ve mahallen dükkânh k&rgir bir apartımamn tacnamını Dev Plânlama tertipleri, dış itibar Sandığımıza birinci derecede ipotek etmlş idi. Tapu kayıt sure ve iç siyasetetki aldatıcı, halkı birbirine katıcı konularda gerekli em tinde işbu gayrimenkulün Fatih, Mültüall mahallesinde Kadıçeşniyet tedbirlerini alıp Kurucu Mec mesi sokağında eski: 38, yeni: 38 kapı 2478 ada 7 parsel sayılı 87.52 lisi teşkile gırişti. M2. miktarlı kârgiir evin tamamı Emlne Hemdem adına kayıtlı ol7 duğu ve Sandığımıza birinci derecede ipotekli bulunduğu be. yan edilmiştir. Muhammin raporuna göre, işbu gayrimenkulün Sonuç Yunus Nadi merhumun umum mesahası 87.52 M2. olup, bunun 68.00 M2. miktarı üzerinde ça (Ankaramn îlk Günlerı) kitabında tı ve örtüsü ahşap üç katlı ve dükkânlı kârbir bir apartıman var (sahife 98): Mustafa Kemal Paşa B Ben her kerameti Meclisten dır. (Apartımamn üçüncü katı sonradan ilâv e edilmiştir, nâtamamer dır.) İşbu apartımamn birinci katında bir dükkân iki oda bir sofa bekliyenlerdenım Nadi Bey: Bir devr onda her iş meşh f k bir h bir mutfak bir helâ ikinci katında üç oda bir sofa bir mutfak bi he Mıllet ışlerinde mesr u lâ, üçüncü katında üç oda bir sofabir mutfak vardır. Binada elektrik ' ruiyet, ancak millî kararlara istive terkos tesisatı da mevcuttur. Borcun vadesinde bdenmemesin nat etmekle, milletin umumi teden dolayı işbu gayrimenkulün tamamı Sandığımızca 959/534 numa mayüllerine tercüman olmakla ralı dosya ile ve açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. îşbu mümkündür.) gayrimenkulün müzayedesine istirâk etmek istiyen 6575. lira pey Sözü (Atatürk Bayrağımızdır) akçesi veya Sandıkça kabul edilecek banka teminat mektubu ver diyen 27 Mavıs înkılâpçılarınm da mesi icap eder. bz prensıpıdır. Yine Atatürk nutYukanda adları yazıh borçlular hakkında yapılan kanuni takip kunda (sahife 307): üzerine 3202 numaralı kanunun 40 ıncı maddesine göre Sandığımızca Efendiler: Kumandanlar assatışa çıkarılan yukanda evsafı yazıh gayrimenkuller bir buçuk av kerlik vazife ve icaplarım duşumüddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kayıtlanna nürken ve tatbik ederken dimağgöre yapılmaktadır. Gününde arttırmaya girmek istiyenler herkese l a n m s i y a s ; m u l ahazalar tesiri al açık bulunan tapu sicil kayıtlarını tetkik ederek satıhğa çıkarılan t m d a bulundurmaktan kaçınmahişbu gayrimenkuller hakkında her şeyi oğrenmiş ad ve telâkki olu. ' d l r siyasî cihetlerin icaplarım dunurlar. Birikmiş bütün vergilerle belediye ve dellâliye rusumu M şünen başka vazifeliler bulundue varsa vakıf icaresi v e taviz bedeli ve ipoteklerin terkm harçları ğunu unutmamalıdır. borçlulara, ihale pulu v* tapu tesçil harçları alıcılara aittir. Sa'ıs îkazında bulunmuştu. Atanın bu şartnameleri 30.5.1961 tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır. direktifi karşısmda 27 Mayıs HüBu gayrimenkullerin birinci açık arttırmaları 6.7.1961 perşembe günu kümet darebesi: 1789 da Fransada Cağaloğlunda kâin îstanbul Emniyet Sandığmda saat 14 den 15 e ka n'''u'"n gıbı bır doktrın ıhtılâlı dedar numara sırasiyla yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılması için ğil, Atatürk Türkiyesinin sahip buteklif edilecek bedelin tercihan ödenmesi icap eden gayrimenkul lunduğu ve fakat 400 haramıler tamükellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır rafından gaspedilmış olan vurttaşAksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 21.7.1961 lık hak ve hürriyetlerinır geri acuma günu aynı yer ve aynı saatte ikinci açık arttırmaları vapıla hnması, demokratik ıdarenın kurcaktır. Bu arttırmada gayrimenkuller en çok arttıranın üs/ıne bı. tarılmasıdır. Gayrimenkttl Satış İlânı İstanbul Emniyet Sandığından: f rakılacaktır. Hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyan alâkadarlar ve ırtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını hususiyle faız ve masanfe daır iddialarını ilân tarihinden itibaren ;'O gun ıçmde evrakı rausbiteleriyle beraber Sandığımıza bildırmedikleri takdirde satış bede[ınin paylaşmasından hariç kalırlar, daha fazla bilgi edinmek ıstıvenlerle şartnameleri ve topu kayıt suretlennı tetkik etmek ıstivenlerin yukanda yazıh dosya numaralarıyle Sandığımu Hukuk İşlen Servısıne müracaat etmelen luzunıu bıldınlmekle beraber ıpotekli gayrimenkullerin her bın hakkında ayrı ayrı ilân mahıyetinde olrr>i; ve borçlular ile alıcıların satıştan haber>eri temın edilmek uzere üin olunur. (24777) Vicdanları katran kadar karanhk. yağmacı. gerı düşünüslü, vurttasa hak ve hürriyet tanımıyan 400 haramıyi adaletm huzuruna teshm eden şanlı Turk Ordusu iktıdarı venı baştan kurulacak Türkiye Buyiık Millet Meclisine teslim edıp u ordu Msancakları s 6 golgesi ,]l UII1 e j J ( J l u u | ne çekıldigı gun 27 Miyıs Hükü, met Darbesi mukemmel bir inkı, lâp olarak tarihteki şerefli yerıni I alacaktır...
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle