14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
dcrfli dolap NE2İHEARAZ a tfll I fMU H* I d i ı ı n «larak «««darftlr ^nl ,„. u m hu r i yet KURÜCUSU: TUNUS NADÎ Pazartesi Konuşmaları III Fehmi Baldaş'ın Sainte Beuve'den dilimize çevirdiği «Pazartesi Knnuşrçaları» nın üçnücü cildi de çdoniîtır. Millî ^feitim Bakanlığınca, Franşz klâsikleri arasında yer alan «Pazartesi Konuşmaları» nın birinci cildi 370, ikinci cildi 425. bu defa çıkan üçün:ü cildi 550 kuruş fiyatla bütün kitapçüarda satılmaktadır. ITUU KİTA8EVİ **•>• c . t «» H 38. yıl Sayı 13.215 Telgraİ v e m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t Telefonlar: 22 42 90 2 2 4 2 9 6 î s t a n b u l Posta K u t u s u : fstanbul N o . 248 2 2 42 9 7 2 2 42 98 22 4 2 9 9 Cuma 19 Mayıs 1961 MBK'nin Anayasa tadilâtı açıklandı 111 111 oUGUN I GAZETEMIZ 19 Mayıs'ı Milletçe neşe ile kutluyoruz yıldönüflünde, "Büyük vazifemizi daha derinden hatırlıyorıız,, diyor M.B.K. ve Temsilciler Meclisi üyeleri Anayasanın 27 mayısa kadar tamamlanmasında kararlı bulunuyorlar Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) 8 Millî Birlik Komitesi, dürı sabah Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürs?l de dahil olmak üzere bütün komite üyelerinin iştirakiyle toplanarak, müzakereler sırasında yeniden incelenmek üzere komitenin ilgili komisyonuna iade edilen maddelerin görüşülmesini bitirmiş ve bilâhare ikinci müzakeresine geçilerek Anayasa görüşmelerini tamamlamıştır. Tâdil edilen Anayasa tasarısı ye niden görüşülmek üzere Temsilciler Meclisi Başkanlığına verilmiştir. Millî Birlik Komitesinin, komisyona verilen maddelerde yaptığı değişiklikler ile Anayasanın ikinci müzakeresi esnasında yaptığı mad de değişikliklerj şunlardır: Cumhuriyetin nitelikleri ile ilgili ikinci maddedeki «milli» terimi •milliyetçi» olarak degiştirümiştir. Vicdan ve din hürriyeti ile ilgili 19 uncu cnaddenin ikinci ve üçüncü fıkralar:: «Kamu üzerine ge nel ahlâka veya bu amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmıyan ibadetler, dini âyin ve törenler ser besttir.» «Kimse ibadete. dinî âyin ve tö1 renlere katılmaya. dinî inanç ve ı Arkası Sa. 7, Sü. 7 de SAHİFE aımıııııımıııııımııııııımıımııır: Tark gettçliği büyük kurtancının Samsutta ayak bastığı güniin 42 nci Artık Yasak Değil llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll •IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Büyük Kurtarıcı Atatürk'iin Samsıına ayak basışının 42 nci yıldönümü bugiin bütün yurtta Spor ve Gençlik Bayramı olarak kutlanacaktır. Geçen yıl, her türlü toplantıyı yasak etmij olan düşük zorba iktidar, Türk gençlik ve milletinin 19 Mayıs Bayramını bile kutlamasına müsaade vermemişti. Bug'in 19 Mayıs Bayramı münasebetiyle diğer şehirlerimizde olduğıı gibi İstanbulda da Dolmabahçe ve Fenerbahçe stadlarında gençlerimiz gösteriler yapacaklardır. Dolmabahçedeki gösterilere saat 9,30 da. Fenerbahçedeki gösterilere de saat 15 de başlanacaktır. Gece bütün sehır donatılacak. gençler ve Ordu tarafından fener alav'.arı tertip edilecektir. TJH.TJ. nin tebliği Ankara. 18 (Cumhuriyet Teleks) 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı münasebetiyle T.M.T.F. Genei Başkanı M. Kema] Kümkünoğlu Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Devlet Başkanı Gıırsel, Gloucester Dük ile karsı karsıya C eçen yıl burün 19 Mayısı kottıyamadık. O »ırada lon gttnlerini yaaıyan düsük iktidar ,en güzel bayramlarındsrj blrinl Tflrk gençliğine ya•ak etmisti. Elle tutulnr bütün •K belgelerini bir yana bıraksak bile, »adeee bn olay, o iktidarın: metralajhınm yitirdlğini gözler önü Tahkikat EncÜmenİnİtl gizli Gloucesier Dük'ü Gürsel ile beraber yemek yedi Cumhurbaşkanının bitaraflığı ile ilgili sorgusunda düşük Celâl Bayar, Refik Koraltan'ın hâtıra defterindeki notları okununca şaşkına döndü ÜünsâifaTı şekrİmîze gelen îngiltere Kıraliçesinin amcası Ankaraya gitti ve döndü Ankara 18 (CumhuriyetTeleks) îngiltere Kıraliçesinin amcası Gloucester Dükü bu sabah 11.40 da huıusi bir uçakla şehrimize gel. migtir. Esenbo|a hava alanında Dısisleri Bakanı Selim Sarper tarafından karsılanan Dük, Îngiltere Büyükelçiliğinde bir müddet istirahat ettikten sonra Devlet ve Hükumet Başkanı Orgeneral Cemal Gürseîin davetlisi olarak Çankaya köşkünde yemek yemişlerdir. Yemekte Başbakan Yardımcısı Fahri özdi. îek, Temsilciler Meclisi Başkanı Kâzım Orbay, Millî Birük Komite£İ üyeleri, Miilî Savunma Bakanı Alakuş. Dışişleri Bakanı Sarper ve Îngiltere Büyükelçisi il e maiyeti erkânı bulunmuşlardır. Dük Çankaya köşküne geldiğin. de Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Müdürü Veysel Versan tarafından karşılanmış ve Başkan Gürsele takdım edilmiştir. Bu takdim esnasında Başkan Gürsel ile Dük arasında şu konusma cereyan etmiştir: Gürsel: Hoş geldiniı. Dük: lltifatlarınıza çok minnet. tanm. Beni yemeğe çağırmış oldu Arkan Sa. 7, Sü. 3 te kert. Bir htkBmet U, k»yn*tını Atattrfc'e ve Aisttrk ilkelerin* horçladar. Koıkoea bir Kurtulus Savafinı baaaran, ortaça{imsı kuj rulları yıkıp yepyeni bir yasama dnzeni knran ve o düzenin gerektirdigi serbeıt teçimli hürriyet re| .İitnlne cesaretle atılan Türkiyede işbasına gelmişti bn adamlar. ÇoYassıadada dün mahut Tahkikat ğn Atatürk devrinde yetijmiş, Komiüyonu tarafından hazırlanmış yüktek öğrenimden geçmis, aydın olan 285 sayfalık rapor açıklandı dedigimiz kişilerdi. 1950 yılında ve bu konuda Komisyon Başkanı millet bnnlara seve seve oy ver. Hamdi Sancar ile Raportör Nusret misti. Atatürk'iin izinde yürümeKirışçioğlunun sorguları yapıldı. lrrini onlardan beklemek bakkı Öğleden önce Komisyona olağan degil mi idl milletin? Hizmet yoüstü atılidemokratik yetkiler tanıInnda tutulması gereken yön bunyan kanunun gevici komisyonda dan baskası olabilir mi idi? nasıl incelendiği ve kanunun kaNe yazık ki vatandas oyu ile isbuhiuden sonra D P. Meclis Grubasına gelenlerin kısa zamanda punda yapılan görüşmeler bahis ! bası döndü. Beklenenin tam tersikonusu edildi. ni yapmaya koyuldnlar. Seçilmiş Gemisini knrtaran kaptan nlmakla millete karşı ağır bir soZabıtların okunmasından sonra rum yüklendiklerini kavnyacak Başkan Başol, sanıklara, bu safha yerde kendilerini sornmsuz saydıile i'gili olarak söyliyecekleri olup lar. Hesapsız kitapsız islere girişolmadığını sorunca, düşük Içel tiler. Oy toplamak kaygnsu ile Amilletvekili Yakup Karabulut soz tatürk ilkelerinden «tâviz» ler veralarak. bu teklifin reddedilmesi meğe başladılar. Bunu yaparken için gayret sarfettiğini ileri sürdü. bindikleri dalı kesmekte olduklaIddiasına göre. Karabulut, C.H.P. rının farkına varamıyorlardı. Ali milletvekillerinden Aslan Bora tatürk'ün gösterdiğî yolun tersine iie bu konuda mutabakata varmış ?ide gide bunlar bir gün bütün ; ve faaliyete geçmişti. hütün dayanaksız, havada kalacakSamimiyet lar, milletten kopacaklardı. Daha sonra mikrofon başına ge. Geçen yıl, 19 Mayısı yasak ettiklen sanıklardan Sefer EronaJ^ Sıtlcri gün artrk ne gençlikle, ne aykı Yırcalının o gün komisyonda Güzel Sanatlar Akademisinde dün müzik dınlarla, ne de milletle aralarında i böyle konuşmıyarak teklifi desc ı C i I III etkisi altında bir resim yarışması yapılhiç bîr ilinti kalmamıştı. Bunn Bayar ifade verirken ! Arkası Sa. 7, Sü. 4 te her vatandas gözleriyle görüyormıştır. Türkiye'de ilk defa tertiplenen böyle bir yarışmaya 11 akademt riu. Eski iktidar daha düşürülmeöğrencisi katılmıştır. Bir saattan fazla devam eden yarışma süresince den önce zaten kendi kendine düşmüsabıklara klâsik müzik dinletilmiştir. Resimde, müsabakaya katıınüstü. Onun sorumlularını işbalan ressamlardan ikisi görülüyor. şından uzaklaştırmak, âdeta bir armut ağacının altındaki çürük meyvaları toplamak kadar basit bir zabmete kalmıstı. Bunn bllen vatandaş her şeye rasmeıı sinirlenmiyor, mukadder sünü bekliyordu. Başbakan Çang Myon ve kabinesi üyeleri saklandıkları 19 Mayısı yasak eden düşük yöyerlerden çıkarak istifalarını verdüer; Cumhurbaşkaoı, netim, kutlama töreninin ileride vatanperverane harekâtı tamamen destekliyorum» dedi yapılacağını bildirmişti. llerisi ne 7amandı. bunu yalnız Tanrı bilirrli. O dayanaksız rejime son ve Seul, 18 (Radyo a.a.) Başba; nat üzerine saklanmakta oiduğu rilmedikçe millet şüphesiz hiç bir kan Çang Myon'un alenen istifasın j yerden çıkan Çang Myon, Cumbayramını kutlıyamıyacaktı. dan sonra, Güney Kore'de iki gün| hurbaşkanı Yun Bo Sun ve hükü»7 Mayıs hareketi ile bütün so önce patlak vermiş olan askeri hü met darbesi harekâtının liderleri kümet darbesi tam ve nihai baja huzurunda resmen istifasını verN'ADİR NADİ rıya ulaşmıştır. miştir. Daha sonra refakatinde A(Arkası Sa. 3. Sü. 5 te) thtilâl Komitesinin verdiği temi Arkası Sa. 7, Sü. 6 da r Gloucester Diises'i dün İngiliz liseedndcıı çıkarken Müzıkl Güney Kore ihtilâlcileri tam bir zafer kazandılar llllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllltllllllll f 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 1 1 ıı 1 1 * ııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııı 5 ııiHiııııınıııT ıııııııııııııııııııııııı 1 1 1f 1 1 1 1 1 1 1 11 1 r Nasıl Sovyet casusu olduk, nasıl çalıştık? lllllllllllllllllllllllllllllltlMllllllllllllllllllllllllll Bugün Cumhuriyet'te Ingilterede yakalanan son Rns casus şebekesinin içyüzü Ckcenlerde 15 seneye mahkâm edilen İngiliz deniz subayı üe nişanlısı hâtıralarını yazdılar ' fr ' t Ethel £. Gee Son haftalar zarfında Ingilterede altı kişi, oeman 137 sene hapse mahkum edildiler. Suçlan, Rmya hesabına casusluk etmekti. Bunlardan: Başcasus Gordon Arnold Lonsdale 25 seneye. kitapçı Peter John Kroger 20 seneye. karm Helen Kroger 20 Seneye. deniz eski assubayı Harry Houghton 15 seneye. ni<van!ısf Amiraihk: Dairesınde kâtip Ethel E. SeuJ caddelerinde mevzilenen tanklardan biri H. Hooghton Gee 15 seneye, mutemed bir memur olan George Blake 42 seneye mahküm oldular. Suçlulardan 15 seneye mahküm olan Harry Houghton ile nişanlısı bu meseleye dair hâtıralarjnı yazmışlardır. Bu hâtıralarda Rus CHsusluk teşkilâtında çahşmağa nasıl ikna eaildiklerini bütün açıklığı ile anlatmakta. O teşu kılâtın korkunç ve aklın almıyacağı metodlarını ortaya koymaktadırlar. ikinci Sayfaya Bakın
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle